Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 99.8% (802 of 803 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/gl/
This commit is contained in:
josé m 2020-10-13 05:22:29 +00:00 committed by Weblate
parent e85c49467e
commit 7d886ad1c3
1 changed files with 194 additions and 0 deletions

View File

@ -1,8 +1,21 @@
{
"#{tag}": "#{tag}",
"(Masked)": "(Oculto)",
"(this folder)": "(este cartafol)",
"(this link)": "(esta ligazón)",
"+ Add a resource": "+ Engadir un recurso",
"+ Create an event": "+ Crear un evento",
"+ Post a public message": "+ Publicar unha mensaxe pública",
"+ Start a discussion": "+ Comezar un debate",
"<b>Please do not use it in any real way.</b>": "<b>Por favor, non o utilices nun escenario real.</b>",
"<b>{contact}</b> will be displayed as contact.": "<b>{contact}</b> será mostrado como contacto.|<b>{contact}</b> serán mostrados como contactos.",
"@{group}": "@{group}",
"@{username} ({role})": "@{username} ({role})",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Unha cookie é un ficheiro pequeno que contén información que se envía á túa computadora cando visitas unha web. Cando voltar á mesma web, a cookie permite que esa web recoñeza o teu navegador. As cookies poden gardar preferencias da usuaria e outra información. Podes configurar o navegador para rexeitar todas as cookies. Porén, esto podería facer que algúns servizos ou características da web non funcionen correctamente. O almacenaxe local funciona do mesmo xeito pero permite almacenar máis datos.",
"A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags.": "Lugar para o código de conduta, regras ou guías. Podes usar HTML.",
"A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags.": "Un lugar para explicar quen es e que distingue á túa instancia das demáis. Podes usar HTML.",
"A place to publish something to the whole world, your community or just your group members.": "Un lugar para publicar contidos para todo o mundo, a túa comunidade ou só para membros do grupo.",
"A place to store links to documents or resources of any type.": "Un lugar para gardar ligazóns a documentos ou recursos de calquera tipo.",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Unha ferramenta amigable, emancipatoria e ética para xuntar, organizr e mobilizar.",
"A validation email was sent to {email}": "Enviouse un email de validación a {email}",
"API": "API",
@ -11,15 +24,21 @@
"About Mobilizon": "Acerca de Mobilizon",
"About this event": "Acerca deste evento",
"About this instance": "Acerca desta instancia",
"About {instance}": "Acerca de {instance}",
"Accept": "Aceptar",
"Accepted": "Aceptado",
"Accessible only to members": "Accesible só para membros",
"Accessible through link": "Accesible por ligazón",
"Account": "Conta",
"Actions": "Accións",
"Activated": "Activado",
"Active": "Activa",
"Actor": "Actor",
"Add": "Engadir",
"Add / Remove…": "Engadir / Eliminar…",
"Add a contact": "Engadir un contacto",
"Add a group": "Engadir un grupo",
"Add a new post": "Engadir nova publicación",
"Add a note": "Engadir unha nota",
"Add a todo": "Engadir tarefas pendentes",
"Add an address": "Engadir un enderezo",
@ -35,17 +54,24 @@
"All group members and other eventual server admins will still be able to view this information.": "Todos os membros do grupo e eventuais administradoras aínda poderán serguir vendo esta información.",
"All the places have already been taken": "Ocupáronse todas as prazas|Queda unha praza dispoñible|quedan {places} prazas dispoñibles",
"Allow all comments": "Permitir tódolos comentarios",
"Allow all comments from users with accounts": "Permitir comentarios de usuarias conectadas",
"Allow registrations": "Permitir o rexistro",
"An error has occurred.": "Aconteceu un erro.",
"An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance.": "Unha instancia é unha versión do software Mobilizon instalada nun servidor. Calquera persoa pode instalar unha instancia usando o {mobilizon_software} ou outras apps federadas, coñecidas como \"fediverso\". O nome desta instancia é {instance_name}. Mobilizon é unha rede federada de múltiples instancias (como os servidores de email), usuarias rexistradas en diferentes servidores que poden comunicarse incluso se non están rexistradas na mesma instancia.",
"An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely.": "Unha \"interface para a programación de aplicacións\" ou \"API\" é un protocolo de comunicacións que permite a compoñentes de software comunicarse entre eles. A API Mobilizon, por exemplo, permite que software de terceiros se comunique con instancias Mobilizon para realizar certas accións, como publicar eventos no teu nome, de xeito automático e remoto.",
"And {number} comments": "E {number} comentarios",
"Anonymous participant": "Participante anónimo",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Ós participantes anónimos pediráselle que confirmen a súa participación a través de email.",
"Anonymous participations": "Participacións anónimas",
"Any day": "Calquera día",
"Application": "Aplicación",
"Approve": "Aprobar",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "¿Desexas realmente eliminar completamente a conta? Perderalo todo. Identidades, axustes, eventos creados, mensaxes e participación perderanse para sempre.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Tes a certeza de querer <b>eliminar completamente</b> este grupo? Todos os membros - incluíndo os remotos - serán notificados e eliminados do grupo, e <b>todos os datos do grupo (eventos, publicacións, debates, tarefas...) serán irreversiblement destruídos</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este comentario? Esta acción non ten volta.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este evento? Esta acción non ten volta. É posible que queiras comentalo coa persoa que creou o evento ou simplemente editalo.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Tes a certeza de querer <b>suspender</b> este grupo? Todos os membros - incluídos os remotos - serán notificados e eliminados do grupo, e <b>todos os datos do grupo (eventos, publicacións, debates, tarefas...) serán irreversiblemente destruídos</b>.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data.": "Tes a certeza de querer <b>suspender</b> o grupo? Como este grupo procede da instancia {instance} esta acción só elimina os membros locais e os datos locais, así como rexeitará datos futuros.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "¿Desexas cancelar a creación do evento? Perderás todas as modificacións.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a edición do evento? Perderás as modificacións.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a túa participación no evento \"{title}\"?",
@ -53,12 +79,16 @@
"Assigned to": "Asignado a",
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Voltar á páxina anterior",
"Banner": "Cabeceira",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Antes de poder conectarte, tes que premer na ligazón incluída para validar a túa conta.",
"Begins on": "Comeza o",
"Bold": "Resaltado",
"By @{group}": "Por @{group}",
"By @{username}": "Por @{username}",
"By {author}": "Por {author}",
"By {group}": "Por {group}",
"By {username} and {group}": "Por {username} e {group}",
"Can be an email or a link, or just plain text.": "Pode ser un email ou ligazón, o só texto plano.",
"Cancel": "Cancelar",
"Cancel anonymous participation": "Cancelar participación anónima",
"Cancel creation": "Cancelar creación",
@ -72,6 +102,7 @@
"Change my identity…": "Cambiar a miña identidade…",
"Change my password": "Cambiar contrasinal",
"Change timezone": "Cambiar zona horaria",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Comproba a caixa de correo (e o cartafol de spam).",
"Clear": "Baleirar",
"Click to select": "Preme para escoller",
"Click to upload": "Preme para subir",
@ -82,32 +113,41 @@
"Comment from @{username} reported": "Comentario de @{username} denunciado",
"Comments": "Comentarios",
"Comments have been closed.": "Non se permite comentar.",
"Conceived with care for humans": "Concebida con agarimo polos humanos",
"Concieved with care for humans": "Concibido con respecto polos humanos",
"Confirm my participation": "Confirmar a miña participación",
"Confirm my particpation": "Confirmar a miña participación",
"Confirmed": "Confirmada",
"Confirmed at": "Confirmada o",
"Confirmed: Will happen": "Confirmado: Acontecerá",
"Congratulations, your account is now created!": "Parabéns, xa tes a túa conta!",
"Contact": "Contactar",
"Continue editing": "Continuar editando",
"Cookies and Local storage": "Cookies e Almacenaxe Local",
"Country": "País",
"Create": "Crear",
"Create a calc": "Crear folla cálculo",
"Create a discussion": "Crear un debate",
"Create a folder": "Crear cartafol",
"Create a new event": "Crear novo evento",
"Create a new group": "Crear novo grupo",
"Create a new identity": "Crear nova identidade",
"Create a new list": "Crear nova lista",
"Create a pad": "Crear un pad",
"Create a visioconference": "Crear conferencia de vídeo",
"Create an account": "Crear unha conta",
"Create and manage several identities from the same account": "Crear e xestionar varias identidades da mesma conta",
"Create group": "Crear grupo",
"Create my event": "Crear o meu evento",
"Create my group": "Crear o meu grupo",
"Create my profile": "Crear o meu perfil",
"Create resource": "Crear recurso",
"Create the discussion": "Crear o debate",
"Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates.": "Crear listas de tarefas para todo o que precisas facer, asignalas e establecer datas de entrega.",
"Create token": "Crear token",
"Create, edit or delete events": "Crear, editar ou eliminar eventos",
"Created by {name}": "Creado por {name}",
"Created by {username}": "Creado por {username}",
"Creator": "Creador",
"Current identity has been changed to {identityName} in order to manage this event.": "Cambiouse a identidade actual a {identityName} para poder xestionar este evento.",
"Current page": "Páxina actual",
@ -122,13 +162,18 @@
"Date parameters": "Parámetros da data",
"Decline": "Rexeitar",
"Default": "Por omisión",
"Default Mobilizon privacy policy": "Política de privacidade por omisión para Mobilizon",
"Default Mobilizon terms": "Termos Mobilizon por omisión",
"Delete": "Eliminar",
"Delete Comment": "Borrar comentario",
"Delete Event": "Borrar evento",
"Delete account": "Borrar conta",
"Delete conversation": "Eliminar conversa",
"Delete event": "Borrar evento",
"Delete everything": "Borrar todo",
"Delete group": "Eliminar grupo",
"Delete my account": "Eliminar a miña conta",
"Delete post": "Eliminar publicación",
"Delete this identity": "Eliminar esta identidade",
"Delete your identity": "Elimina a túa identidade",
"Delete {eventTitle}": "Eliminar {eventTitle}",
@ -137,12 +182,16 @@
"Deleting event": "Eliminando evento",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "Eliminando a miña conta eliminarei todas as miñas identidades.",
"Deleting your Mobilizon account": "Eliminando a túa conta Mobilizon",
"Demote": "Degradar",
"Description": "Descrición",
"Didn't receive the instructions ?": "¿Non recibiches as instrucións?",
"Didn't receive the instructions?": "Non recibiches as instruccións?",
"Disabled": "Desactivado",
"Discussions": "Comentando",
"Display name": "Mostrar nome",
"Display participation price": "Mostrar prezo da participación",
"Displayed nickname": "Nome mostrado",
"Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.": "Mostrado na páxina de inicio e etiquetas meta. Describe que é Mobilizon e que fai especial a esta instancia nun só párrafo.",
"Do not receive any mail": "Non recibir emails",
"Domain": "Dominio",
"Don't show @{organizer} as event host alongside @{group}": "Non mostrar @{organizer} como responsable do evento xunto a @{group}",
@ -151,6 +200,8 @@
"Due on": "Previsto o",
"Duplicate": "Duplicar",
"Edit": "Editar",
"Edit post": "Editar publicación",
"Edited {ago}": "Editado {ago}",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Ex: Silleda, Baile, Billarda…",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Ben na instancia {instance} ou en calquera outra instancia.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Ou a conta xa está validada, ou o token de validación non é correcto.",
@ -160,11 +211,18 @@
"Email": "Email",
"Email address": "Enderezo email",
"Email notifications": "Notifacións por email",
"Enabled": "Activado",
"Ends on…": "Remata en…",
"Enter the link URL": "Escribe o URL da ligazón",
"Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password.": "Escribe o enderezo de email aquí, e eviarémosche un email con instruccións para cambiar o contrasinal.",
"Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template.": "Escribe a túa propia política de privacidade. Permítese marcado HTML. A {mobilizon_privacy_policy} proporciónase como modelo.",
"Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template.": "Escribe os teus propios termos. Permítese o marcado HTML. Os {mobilizon_terms} proporciónanse como modelo.",
"Error": "Erro",
"Error while changing email": "Fallo ó cambiar o email",
"Error while communicating with the server.": "Fallo de comunicación co servidor.",
"Error while login with {provider}. Retry or login another way.": "Erro ó conectar con {provider}. Reintentar ou conectar doutro xeito.",
"Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist.": "Erro ó conectar con {provider}. Este provedor podería non existir.",
"Error while reporting group {groupTitle}": "Erro ó denunciar o grupo {groupTitle}",
"Error while saving report.": "Fallo ó gardar a denuncia.",
"Error while validating account": "Fallo ó validar a conta",
"Error while validating participation": "Fallo ó validar a participación",
@ -181,22 +239,28 @@
"Event {eventTitle} deleted": "Eliminado o evento {eventTitle}",
"Event {eventTitle} reported": "Denunciado o evento {eventTitle}",
"Events": "Eventos",
"Events tagged with {tag}": "Eventos etiquetados con {tag}",
"Everything": "Todo",
"Ex: someone@mobilizon.org": "Ex: breixo@mobilizon.org",
"Ex: test.mobilizon.org": "Ex: test.mobilizon.org",
"Exclude": "Excluír",
"Explore": "Explorar",
"Explore events": "Explorar eventos",
"Failed to save admin settings": "Fallo ó gardar os axustes de admin",
"Featured events": "Eventos destacados",
"Features": "Características",
"Federated Group Name": "Nome federado do grupo",
"Federation": "Federación",
"Fetch more": "Obter máis",
"Find an address": "Atopar un enderezo",
"Find an instance": "Atopar unha instancia",
"Followers": "Seguidoras",
"Followings": "Seguindo",
"For instance: London": "Por exemplo: Allariz",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Por exemplo: Leiro, Natación, Arquitectura…",
"Forgot your password ?": "¿Esqueceches o contrasinal?",
"Forgot your password?": "Esqueceches o contrasinal?",
"From a birthday party with friends and family to a march for climate change, right now, our gatherings are <b>trapped inside the tech giants platforms</b>. How can we organize, how can we click “Attend,” without <b>providing private data</b> to Facebook or <b>locking ourselves</b> inside MeetUp?": "Desde a festa de aniversario cos amigos e familia ata unha marcha contra o cambio climático, neste intre os nosos intereses están <b>en mans das enormes plataformas tecnolóxicas</b>. Como podemos organizar, como premer no \"Eu vou\", sen <b>darlle datos privados</b> a Facebook ou <b>engaiolarnos nós mesmas</b> dentro de MeetUp?",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate} ás {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ata o {endDate}",
@ -206,16 +270,26 @@
"Getting location": "Obtendo localización",
"Glossary": "Glosario",
"Go": "Ir",
"Go to the event page": "Ir á páxina do evento",
"Going as {name}": "Ir como {name}",
"Group List": "Lista do grupo",
"Group Members": "Membros do grupo",
"Group address": "Enderezo do grupo",
"Group display name": "Nome mostrado do grupo",
"Group name": "Nome do grupo",
"Group settings": "Axustes do grupo",
"Group settings saved": "Gardáronse os axustes",
"Group short description": "Descrición curta do grupo",
"Group visibility": "Visibilidade do grupo",
"Group {displayName} created": "Creado o grupo {displayName}",
"Group {groupTitle} reported": "Grupo {groupTitle} denunciado",
"Groups": "Grupos",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Os grupos son espazos de coordinación e preparación, para organizar os eventos e xestionar a comunidade.",
"Headline picture": "Imaxe de cabeceira",
"Hide replies": "Agochar respostas",
"Hide the organizer": "Ocultar a organización",
"Home": "Inicio",
"Home to {number} users": "Fogar de {number} usuarias",
"Hourly email summary": "Resumen horario por email",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Acepto as {instanceRules} e os {termsOfService}",
"I create an identity": "Creei unha identidade",
@ -228,33 +302,49 @@
"Identity {displayName} created": "Creouse a identidade {displayName}",
"Identity {displayName} deleted": "Eliminada a identidade {displayName}",
"Identity {displayName} updated": "Identidade {displayName} actualizada",
"If allowed by organizer": "Se permitido pola organización",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Se existise unha conta con este email, enviaríamos outro email de confirmación a {email}",
"If the direction given by the development team does not suit you, you have the legal right to create your own version of the software, with your own governance choices.": "Se a dirección adoptada no desenvolvemento non se axeita a ti, tes o dereito legal de crear a túa propia versión do software, coas túas propias normas de gobernanza.",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Se esta identidade é a única administradora dalgúns grupos, precisas eliminalos antes de poder eliminar esta identidade.",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Se optaches pola validación manual das participantes, Mobilizon enviarache un email para informarte das novas solicitudes a tratar. Podes escoller a frecuencia destas notificacións.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Se o desexas, aquí podes enviar unha mensaxe á organización do evento.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "No seguinte contexto, unha aplicación é un software, proporcionado polo equipo Mobilizon ou por terceiros, utilizado para interactuar coa túa instancia.",
"In the meantime, please consider that the software is not (yet) finished. More information {onBlog}.": "Mentras tanto, ten en conta que o software (aínda) non está finalizado. Máis información en {onBlog}.",
"Installing Mobilizon will allow communities to free themselves from the services of tech giants by creating <b>their own event platform</b>.": "Instalando Mobilizon as comunidades poderán librarse dos servizos das grandes corporacións ó crear <b>a súa propia plataforma para eventos</b>.",
"Instance": "Instancia",
"Instance Long Description": "Descrición longa da instancia",
"Instance Name": "Nome da instancia",
"Instance Privacy Policy": "Política de Privacidade da instancia",
"Instance Privacy Policy Source": "Fonte da política de privacidade da instancia",
"Instance Privacy Policy URL": "URL coa Política de Privacidade da instancia",
"Instance Rules": "Normas da instancia",
"Instance Short Description": "Descrición curta da instancia",
"Instance Terms": "Termos da instancia",
"Instance Terms Source": "Fonte dos Termos da instancia",
"Instance Terms URL": "URL dos Termos da instancia",
"Instance administrator": "Administradora da instancia",
"Instance configuration": "Configuración da instancia",
"Instance languages": "Idiomas da instancia",
"Instance rules": "Normas da instancia",
"Instance settings": "Axustes da instancia",
"Instances": "Instancias",
"Invite a new member": "Convida a un novo membro",
"Invite member": "Convida a persoa",
"Invited": "Convidada",
"Italic": "Cursiva",
"Join group": "Unirse ó grupo",
"Join {instance}, a Mobilizon instance": "Únete a {instance}, unha instancia Mobilizon",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Manter nunha sóa páxina a conversa sobre un evento ou tema concreto.",
"Key words": "Palabras chave",
"Language": "Idioma",
"Last IP adress": "Último enderezo IP",
"Last published event": "Último evento publicado",
"Last sign-in": "Última conexión",
"Last week": "Última semana",
"Latest posts": "Últimas publicacións",
"Learn more": "Saber máis",
"Learn more about Mobilizon": "Coñece máis acerca de Mobilizon",
"Leave": "Saír",
"Leave event": "Deixar o evento",
"Leaving event \"{title}\"": "Saíndo do evento \"{title}\"",
"Legal": "Legal",
@ -274,10 +364,12 @@
"Login on Mobilizon!": "Entra en Mobilizon!",
"Login on {instance}": "Conecta en {instance}",
"Login status": "Estado da conexión",
"Main languages you/your moderators speak": "Idiomas principais que ti ou as túas colaboradoras falades",
"Manage my notifications": "Xestionar notificacións",
"Manage my settings": "Xestionar os axustes",
"Manage participations": "Xestionar participantes",
"Mark as resolved": "Marcar como resolto",
"Member": "Membro",
"Members": "Membros",
"Message": "Mensaxe",
"Mobilizon": "Mobilizon",
@ -286,6 +378,7 @@
"Mobilizon is not developed by a secretive start-up, but by a group of friends who strive to {change_world}. So while we do work slower, we remain attentive and in touch with our users.": "Mobilizon non está creada por unha start-up misteriosa, se non por un grupo de amigos que se esforza en {change_world}. Así que aínda que imos amodo, estamos atentos e en contacto coas usuarias.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the fall of 2020</b>.": "Mobilizon está en desenvolvemento, engadiremos novas características a esta web de xeito regular, ata a publicación da <b>versión 1 do software no outono do 2020</b>.",
"Mobilizon software": "Software Mobilizon",
"Mobilizon version": "Versión Mobilizon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizón enviarache un email cando os eventos nos que participes teñan cambios importantes: data e hora, enderezos, confirmación ou cancelación, etc.",
"Mobilizons licence": "Licenza de Mobilizon",
"Moderated comments (shown after approval)": "Comentarios moderados (mostrados após aprobación)",
@ -293,22 +386,29 @@
"Moderation log": "Rexistro da moderación",
"Moderator": "Moderadora",
"Move": "Mover",
"Move \"{resourceName}\"": "Mover \"{resourceName}\"",
"Move resource to {folder}": "Mover recurso a {folder}",
"My account": "Conta",
"My events": "Eventos",
"My groups": "Os meus grupos",
"My identities": "Identidades",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "AVISO! Os termos por omisión non foron revisados por avogados e dificilmente proporcionan cobertura legal completa para todas as situacións que se dean nun instancia. Tampouco son específicas para todos os países e xurisdicións. Se non estás segura, consúltaas cun avogado.",
"Name": "Nome",
"New discussion": "Novo debate",
"New email": "Novo email",
"New folder": "Novo cartafol",
"New link": "Nova ligazón",
"New note": "Nova nota",
"New password": "Novo contrasinal",
"New profile": "Novo perfil",
"Next month": "O mes seguinte",
"Next page": "Páxina seguinte",
"Next week": "A semana seguinte",
"No address defined": "Sen enderezo definido",
"No closed reports yet": "Aínda sen denuncias pechadas",
"No comment": "Sen comentarios",
"No comments yet": "Aínda non hai comentarios",
"No discussions yet": "Aínda non hai debates",
"No end date": "Se data de fin",
"No events found": "Non se atopan eventos",
"No group found": "Non hai grupos",
@ -317,6 +417,8 @@
"No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances": "Ningunha instancia que aprobar|Aprobar instancia|Aprobar {number} instancias",
"No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances": "Ningunha instancia que rexeitar|Rexeitar instancia|Rexeitar {number} instancias",
"No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances": "Ningunha instacia que eliminar|Eliminar instancia|Eliminar {number} instancias",
"No languages found": "Non hai idiomas",
"No member matches the filters": "Ningún membro concorda cos filtros",
"No message": "Sen mensaxe",
"No moderation logs yet": "Sen rexistros da moderación",
"No one is going to this event": "Ninguén vai a este evento|Unha persoa vai ir|{going} persoas van ir",
@ -324,10 +426,15 @@
"No participant matches the filters": "Ningún participante para estos filtros",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Sen participantes que aprobar|Aprobar participante|Aprobar {number} participantes",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Sen participantes que rexeitar|Rexeitar participante|Rexeitar {number} participantes",
"No posts found": "Non se atopan publicacións",
"No posts yet": "Aínda non hai publicacións",
"No profile matches the filters": "Ningún perfil para este filtro",
"No profiles found": "Non se atoparon perfís",
"No public upcoming events": "Sen eventos públicos próximamente",
"No resolved reports yet": "Sen denuncias non resoltas",
"No resources in this folder": "Sen recursos neste cartafol",
"No resources selected": "Sen recursos seleccionados|Un recurso seleccionado|{count} recursos seleccionados",
"No resources yet": "Aínda non hai recursos",
"No results for \"{queryText}\"": "Sen resultados para \"{queryText}\"",
"No rules defined yet.": "Sen normas definidas.",
"None": "Nada",
@ -338,6 +445,7 @@
"Notification before the event": "Notificación previa ó evento",
"Notification on the day of the event": "Notificación o día do evento",
"Notifications for manually approved participations to an event": "Notificacións para participacións no evento aprobadas manualmente",
"Now, create your first profile:": "Agora, crea o teu primeiro perfil:",
"Number of places": "Número de prazas",
"OK": "OK",
"Old password": "Contrasinal antigo",
@ -345,13 +453,16 @@
"On {date} ending at {endTime}": "O {date} remantando ás {endTime}",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "O {date} desde {startTime} ás {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "O {date} comezando ás {startTime}",
"Only accessible through link": "Accesible só a través da ligazón",
"Only accessible through link (private)": "Só accesible desde a ligazón {private}",
"Only accessible to members of the group": "Accesible só para membros do grupo",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Só se permiten caracteres alfanuméricos e trazo baixo.",
"Open": "Abrir",
"Opened reports": "Denuncias abertas",
"Or": "Ou",
"Organize and take action, freely": "Organiza e empodérate, libremente",
"Organized": "Organizado",
"Organized by": "Organizado por",
"Organized by {name}": "Organizado por {name}",
"Organizer": "Organizador",
"Organizer notifications": "Notificacións da organización",
@ -362,6 +473,7 @@
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "Se non esta identidade será eliminada do grupo de administradoras.",
"Page": "Páxina",
"Page limited to my group (asks for auth)": "Páxina limitada ó meu grupo {asks for auth}",
"Parent folder": "Cartafol superior",
"Participant": "Participante",
"Participants": "Participantes",
"Participate": "Participa",
@ -376,16 +488,21 @@
"Password reset": "Restablecer contrasinal",
"Past events": "Eventos pasados",
"Pending": "Pendente",
"Pick": "Escoller",
"Pick a group": "Escolle un grupo",
"Pick a profile or a group": "Escolle un perfil ou un grupo",
"Pick an identity": "Escolle unha identidade",
"Please check your spam folder if you didn't receive the email.": "Comproba o cartafol de spam se non recibiches o email.",
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Contacta coa administración da instancia Mobilizon se cres que é un erro.",
"Please enter your password to confirm this action.": "Escribe o teu contrasinal para confirmar a acción.",
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Comproba ben o enderezo e que a páxina non foi movida a outro lugar.",
"Please read the instance's {fullRules}": "Le as {fullRules} da instancia",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Por favor le as {fullRules} publicadas pola administración de {instance}.",
"Post": "Publicación",
"Post a comment": "Comenta",
"Post a reply": "Publica unha resposta",
"Postal Code": "Código Postal",
"Posts": "Publicacións",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Funciona grazas a {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Co soporte financieiro das {contributors}.",
"Preferences": "Preferencias",
"Previous page": "Páxina anterior",
@ -394,6 +511,7 @@
"Private event": "Evento privado",
"Private feeds": "Fontes privadas",
"Profiles": "Perfís",
"Promote": "Promocionar",
"Public": "Público",
"Public RSS/Atom Feed": "Fonte RSS/Atom pública",
"Public comment moderation": "Moderación de comentario público",
@ -401,61 +519,83 @@
"Public feeds": "Fontes públicas",
"Public iCal Feed": "Fonte pública iCal",
"Public page": "Páxina pública",
"Publication date": "Data de publicación",
"Publish": "Publicar",
"Published events": "Eventos publicados",
"RSS/Atom Feed": "Fonte RSS/Atom",
"Radius": "Radio",
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Ler no Framablog a declaración de Framasoft sobre as súas intencións",
"Recap every week": "Resumen semanal",
"Receive one email per request": "Recibir un email por solicitude",
"Redirecting to event…": "Redirixindo ó evento…",
"Refresh profile": "Actualiza perfil",
"Region": "Rexión",
"Register": "Rexistar",
"Register an account on Mobilizon!": "Rexistrar unha conta en Mobilizon!",
"Register an account on {instanceName}!": "Rexistra unha conta en {instanceName}!",
"Register for an event by choosing one of your identities": "Apúntate a un evento escollendo unha das túas identidades",
"Register on this instance": "Rexístrate nesta instancia",
"Registration is allowed, anyone can register.": "Rexistro permitido, calquera pode rexistrarse.",
"Registration is closed.": "O rexistro está pechado.",
"Registration is currently closed.": "Actualmente non é posible rexistrarse.",
"Registrations": "Rexistro",
"Registrations are restricted by allowlisting.": "Os rexistros están restrinxidos por listas autorizadas.",
"Reject": "Rexeitar",
"Rejected": "Rexeitado",
"Remember my participation in this browser": "Lembra a miña participación neste navegador",
"Remove": "Eliminar",
"Rename": "Renomear",
"Rename resource": "Renomear recurso",
"Reopen": "Abrir de novo",
"Reply": "Responder",
"Report": "Denunciar",
"Report #{reportNumber}": "Denuncia #{reportNumber}",
"Report this comment": "Denunciar este comentario",
"Report this event": "Denunciar este evento",
"Report this group": "Denunciar este grupo",
"Reported": "Denunciado",
"Reported by": "Denunciado por",
"Reported by someone on {domain}": "Foi denunciado por alguén desde {domain}",
"Reported by {reporter}": "Denunciado por {reporter}",
"Reported group": "Grupo denunciado",
"Reported identity": "Identidade denunciada",
"Reports": "Denuncias",
"Request for participation confirmation sent": "Solicitar o envío da confirmación de participación",
"Resend confirmation email": "Reenviar email de confirmación",
"Reset my password": "Restablecer contrasinal",
"Resolved": "Resolto",
"Resource provided is not an URL": "O recurso proporcionado non é un URL",
"Resources": "Recursos",
"Restricted": "Restrinxido",
"Right now": "Xusto agora",
"Role": "Rol",
"Rules": "Normas",
"SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar.": "SSL e o seu sucesor TLS son tecnoloxías de cifrado para protexer a comunicación de datos cando se usa o servizo. Podes recoñecer unha conexión cifrada cando na barra de enderezos do navegador o URL comeza con {https} e aparece a icona do cadeado na barra de enderezos.",
"SSL/TLS": "SSL/TLS",
"Save": "Gardar",
"Save draft": "Gardar borrador",
"Search": "Buscar",
"Search events, groups, etc.": "Buscar eventos, grupos, etc.",
"Searching…": "Buscando…",
"Search…": "Buscar…",
"Select a language": "Escolle idioma",
"Select a timezone": "Escolle zona horaria",
"Select languages": "Escolle idiomas",
"Send email": "Enviar email",
"Send the confirmation email again": "Enviar o email de confirmación outra vez",
"Send the report": "Enviar a denuncia",
"Set an URL to a page with your own privacy policy.": "Establece o URL da páxina coa túa política de privacidade.",
"Set an URL to a page with your own terms.": "Establecer URL a unha páxina cos teus termos.",
"Settings": "Axustes",
"Share this event": "Compartir este evento",
"Short bio": "Bio curta",
"Show map": "Mostrar mapa",
"Show remaining number of places": "Mostrar o número de prazas restantes",
"Show the time when the event begins": "Mostrar a hora á que comeza o evento",
"Show the time when the event ends": "Mostar a hora na que remata o evento",
"Sign in with": "Conectar con",
"Sign up": "Rexistro",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Como es un novo membro, o contido privado podería tardar uns minutos en aparecer.",
"Software to the people": "Software para as persoas",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Algúns termos, técnicos ou doutro tipo, utilizados no texto poderían referirse a conceptos difíciles de entender. Aquí tes un glosario para axudarche a entendelos mellor:",
"Starts on…": "Comeza o…",
@ -464,6 +604,7 @@
"Street": "Rúa",
"Submit": "Enviar",
"Suspend": "Suspender",
"Suspend group": "Suspende grupo",
"Suspended": "Suspendida",
"Task lists": "Listas de tarefas",
"Tentative: Will be confirmed later": "Tentativa: será confirmada máis tarde",
@ -482,11 +623,15 @@
"The event organizer didn't add any description.": "O organizador do evento non engadiu ningunha descrición.",
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "O organizador do evento aproba manualmente as participacións. Como escolleches participar sen crear unha conta, por favor explica a razón do teu desexo de participar.",
"The event title will be ellipsed.": "O título do evento será acurtado.",
"The event will show as attributed to this group.": "O evento aparecerá atribuído a este grupo.",
"The event will show as attributed to your personal profile.": "O evento aparecerá atribuído ó teu perfil persoal.",
"The event will show the group as organizer.": "O evento mostrará ó grupo como organizador.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Este grupo aparecerá en resultados de buscas e podería ser suxerido na sección descubrir. Só se mostrará información pública nesta páxina.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A administradora da instancia é a persoa ou entidade que xestiona a instancia Mobilizon.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "A páxina que buscas non existe.",
"The password was successfully changed": "Cambiouse correctamente o contrasinal",
"The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below.": "A denuncia vaise enviar á moderación da instancia. Podes explicar aquí abaixo as razóns para denunciar.",
"The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language.": "Vaise usar a {default_privacy_policy} e será traducida ó idioma da usuaria.",
"The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language.": "Serán utilizados os {default_terms}. Serán traducidos ó idioma da usuaria.",
"There are {participants} participants.": "Hai {participants} participantes.",
"There will be no way to recover your data.": "Non hai xeito de recuperar os teus datos.",
@ -494,10 +639,16 @@
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Esta instancia Mobilizon e os organizadores do evento permiten a participación anónima, pero requiren validación a través dun email.",
"This event has been cancelled.": "Este evento foi cancelado.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Este evento só é accesible coa súa ligazón. Ten tino de onde publicas esta ligazón.",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Este identificador é unico para o perfil. Permite que outras persoas te atopen.",
"This identity is not a member of any group.": "Esta identidade non é membro de ningún grupo.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Esta información gárdase só na túa computadora. Preme para saber máis",
"This installation (called “an instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "Esta instalación (chamada \"unha instancia\") pode conectarse {interconnect}, grazas a {protocol}.",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Esta instancia non ten o rexistro aberto, mais podes rexistrarte noutras instancias.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "Este é un sitio de exemplo para probar a versión beta de Mobilizon.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow you to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Esto é como o teu nome de usuaria (<code>{username}</code>) para grupos. Permitirá que te atopen na federación e garántese que é único.",
"This month": "Este mes",
"This week": "Esta semana",
"This weekend": "Esta semana",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "Esto eliminará / anonimazará todo o contido (eventos, comentarios, mensaxes, participacións...) creado con esta identidade.",
"Timezone": "Zona horaria",
"Timezone detected as {timezone}.": "Zona horaria detectada como {timezone}.",
@ -506,9 +657,16 @@
"To change the world, change the software": "Para cambiar o mundo, cambia o software",
"To confirm, type your event title \"{eventTitle}\"": "Para confirmar, escribe o título do teu evento \"{eventTitle}\"",
"To confirm, type your identity username \"{preferredUsername}\"": "Para confirmar, escribe o nome de usuaria da túa identidade \"{preferredUsername}\"",
"To create and manage multiples identities from a same account": "Para crear e xestionar múltiples identidades desde a mesma conta",
"To create and manage your events": "Para crear e xestionar eventos",
"To create or join an group and start organizing with other people": "Para crear ou unirte a un grupo e comezar a organizar xunto a outras persoas",
"To register for an event by choosing one of your identities": "Para rexistrar un evento escollendo unha das túas identidades",
"Today": "Hoxe",
"Tomorrow": "Mañán",
"Transfer to {outsideDomain}": "Transferir a {outsideDomain}",
"Type": "Tipo",
"URL": "URL",
"URL copied to clipboard": "URL copiado ó portapapeis",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Desgraciadamente esta instancia non ten aberto o rexistro",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Desgraciadamente a túa solicitude de participación foi rexeitada pola organización.",
"Unknown": "Descoñecido",
@ -519,23 +677,32 @@
"Unsuspend": "Reactivar",
"Upcoming": "Próximamente",
"Upcoming events": "Eventos próximos",
"Update": "Actualizar",
"Update event {name}": "Actualizar evento {name}",
"Update group": "Actualizar grupo",
"Update my event": "Actualizar o meu evento",
"Update post": "Actualizar publicación",
"Updated": "Actualizado",
"Use my location": "Usar a miña localización",
"User": "Usuaria",
"Username": "Nome de usuaria",
"Users": "Usuarias",
"View a reply": "|Ver unha resposta|Ver {totalReplies} respostas",
"View all": "Ver todo",
"View all posts": "Ver publicacións",
"View all upcoming events": "Ver tódolos próximos eventos",
"View event page": "Ver páxina do evento",
"View everything": "Velo todo",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Ver páxina en {hostname} (nova ventá)",
"Visible everywhere on the web": "Visible para todas na internet",
"Visible everywhere on the web (public)": "Visible en toda a web (público)",
"Waiting for organization team approval.": "Agardando pola aprobación da organización.",
"Warning": "Aviso",
"We asked professional designers to help us develop our vision for Mobilizon. We took time to study the {digital_habits} in order to understand the features they need to gather, organize, and mobilize so that right from its conception, Mobilizon would {fit_needs_uses_people} who are going to use it.": "Pedímoslle a deseñadoras profesionais que nos axuden a desenvolver as nosas ideas para Mobilizon. Levounos tempo estudar os {digital_habits} para poder comprender as características que se precisan para xuntar, organizar e mobilizar e que desde os seus comezos Mobilizon {fit_needs_uses_people} das persoas que a usen.",
"We cant change the world from within Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop, as they cannot profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "Non podemos cambiar o mundo desde dentro de Facebook. A ferramenta que precisamos non nola vai dar o capitalismo de vixilancia, porque non pode sacar cartos dela. Esta é unha oportunidade para construír algo mellor, adoptando un enfoque diferente.",
"We just sent an email to {email}": "Enviámosche un email a {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Usamos a túa zona horaria para asegurarnos de que recibes as notificacións para o evento na hora correcta.",
"We want to develop a <b>digital common</b> that everyone can make their own, one which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Queremos desenvolver un <b>ben común dixital</b> que todas poidamos desfrutar, que por deseño respecte a <b>privacidade e o activismo</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Vas ser redirixida á túa instancia para poder interactuar con este evento",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Enviarémosche un email unha hora antes do comezo do evento, para que non o esquezas.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Usaremos os axustes de zona horaria para enviar un recordatorio na mañán do evento.",
@ -544,32 +711,46 @@
"Welcome back {username}!": "Benvida {username}!",
"Welcome back!": "Benvida!",
"Welcome to Mobilizon, {username}!": "Benvida a Mobilizon, {username}!",
"When someone from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here.": "Cando alguén do grupo crea un evento e o atribúe ó grupo, aparecerá aquí.",
"Who can view this event and participate": "Quen pode ver e participar neste evento",
"Who can view this post": "Quen pode ver esta publicación",
"Who published {number} events": "Que publicaron {number} eventos",
"Why create an account?": "Por que crear unha conta?",
"Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device.": "Permitirá mostrar e xestionar o estado da túa participación na páxina do evento cando utilices este dispositivo. Quita a marca se estás a usar un dispositivo público.",
"World map": "Mapa do mundo",
"Write something…": "Escribe algo…",
"You are not an administrator for this group.": "Non es administradora deste grupo.",
"You are participating in this event anonymously": "Participas neste evento de xeito anónimo",
"You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation": "Participas neste evento de xeito anónimo pero non confirmaches a participación",
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Podes engadir etiquetas premento Enter ou con vírgulas",
"You can only get invited to groups right now.": "Agora só podes ser convidada a grupos.",
"You can pick your timezone into your preferences.": "Podes escoller a zona horaria nas preferencias.",
"You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Podes intentalo con outro termo de busca ou arrastrar e soltar a marca no mapa",
"You can't change your password because you are registered through {provider}.": "Non podes cambiar o contrasinal porque estás rexistrada en {provider}.",
"You don't follow any instances yet.": "Aínda non segues ningunha instancia.",
"You have been disconnected": "Desconectáronte",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "Foches convidada por {invitedBy} ó seguinte grupo:",
"You have been removed from this group's members.": "Sacáronte deste grupo.",
"You have cancelled your participation": "Cancelaches a túa participación",
"You have one event in {days} days.": "Non tes eventos en {days} días | Tes un evento en {days} días. | Tes {count} eventos en {days} días",
"You have one event today.": "Hoxe non tes eventos | Hoxe tes un evento. | Tes {count} eventos hoxe",
"You have one event tomorrow.": "Non tes eventos mañán | Tes un evento mañán. | Tes {count] eventos mañán",
"You may now close this window.": "Xa podes pechar esta ventá.",
"You need to create the group before you create an event.": "Tes que crear un grupo antes de crear un evento.",
"You need to login.": "Teste que conectar.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "Poderás engadir un avatar e establecer outras opcións nos axustes da conta.",
"You will be redirected to the original instance": "Vas ser redirixida á instancia orixinal",
"You wish to participate to the following event": "Queres participar no seguinte evento",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Recibirás un resumen semanal cada Luns para os próximos eventos, se os tes.",
"You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.": "Precisarás transmitir o URL do grupo para que a xente poida acceder ó perfil do grupo. O grupo non será descubrible nas buscas de Mobilizon ou buscadores normais.",
"You'll receive a confirmation email.": "Recibirás un email de confirmación.",
"Your account has been successfully deleted": "A túa conta foi eliminada",
"Your account has been validated": "A túa conta foi validada",
"Your account is being validated": "A túa conta está sendo validada",
"Your account is nearly ready, {username}": "A túa conta xa case está preparada, {username}",
"Your current email is {email}. You use it to log in.": "O teu email é {email}. Utilízao para conectarte.",
"Your email": "O teu email",
"Your email address was automatically set based on your {provider} account.": "O enderezo de correo estableceuse automáticamente baseándonos na conta {provider}.",
"Your email has been changed": "Cambiouse o teu email",
"Your email is being changed": "Estase cambiando o teu email",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "O teu email só se utilizará para confirmar que es unha persoa real e enviarche posibles actualizacións para o evento. NON será transferido a outras instancias ou á organización do evento.",
@ -580,14 +761,21 @@
"Your participation request has been validated": "A túa participación foi validada",
"Your participation request is being validated": "Estase validando a túa participación",
"Your participation status has been changed": "O estado da túa participación cambiou",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "A participación aínda debe ser aprobada pola organización.",
"Your profile will be shown as contact.": "O teu perfil será mostrado como contacto.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Zona horaria actual establecida a {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Zona horaria detectada como {timezone}.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Este comentario foi eliminado pola súa autora]",
"[This comment has been deleted]": "[Este comentario foi eliminado]",
"[deleted]": "[eliminado]",
"a decentralised federation protocol": "un protocolo de federación descentralizado",
"a non-existent report": "denuncia non existente",
"and {number} groups": "e {number} grupos",
"any distance": "calquera distancia",
"as {identity}": "como {identity}",
"change the world, one byte at a time": "cambia o mundo, un byte á vez",
"contact uninformed": "contacto non informado",
"default Mobilizon privacy policy": "política de privacidade por omisión de Mobilizon",
"default Mobilizon terms": "termos por omisión de Mobilizon",
"digital habits of activists": "costumes dixitais das activistas",
"e.g. 10 Rue Jangot": "ex. Rúa do Can 7",
@ -609,7 +797,10 @@
"{available}/{capacity} available places": "Non quedan prazas|{available}/{capacity} prazas dispoñibles",
"{count} participants": "Sen participantes | Un participante | {count} participantes",
"{count} requests waiting": "{count} solicitudes agardando",
"{count} team members": "{count} membros do equipo",
"{group}'s events": "Eventos de {group}",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} é unha instancia do software {mobilizon}.",
"{license} guarantees {respect} of the people who use it. Since {source}, anyone can audit it, which guarantees its transparency.": "{license} garante o {respect} polas persoas que a usan. Desde {source}, calquera pode auditar o código, o que garante a súa transparencia.",
"{moderator} added a note on {report}": "{moderator} engadeu unha nota a {report}",
"{moderator} closed {report}": "{moderator} pechou {report}",
"{moderator} deleted an event named \"{title}\"": "{moderator} eliminou o evento de nome \"{title}\"",
@ -618,8 +809,11 @@
"{moderator} marked {report} as resolved": "{moderator} marcou {report} como resolta",
"{moderator} reopened {report}": "{moderator} reabreu {report}",
"{moderator} suspended profile {profile}": "{moderator} suspendeu o perfil {profile}",
"{nb} km": "{nb} km",
"{number} members": "{number} membros",
"{number} organized events": "Sen eventos organizados|Un evento organizado|{number} eventos organizados",
"{number} participations": "Sen participacións|Unha participación|{number} participacións",
"{number} posts": "Sen publicacións|Unha publicación|{number} publicacións",
"{profile} (by default)": "{profile} (by default)",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} pendentes)",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© The OpenStreetMap Contributors"