mobilizon.chapril.org-mobil.../js/src/i18n/pl.json

861 lines
68 KiB
JSON
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"#{tag}": "#{tag}",
"(this folder)": "(ten katalog)",
"(this link)": "(ten odnośnik)",
"+ Add a resource": "+ Dodaj zasób",
"+ Create an event": "+ Utwórz wydarzenie",
"+ Post a public message": "+ Opublikuj publiczną wiadomość",
"+ Start a discussion": "+ Rozpocznij dyskusję",
"<b>Please do not use it in any real way.</b>": "<b>Nie wykorzystuj go do żadnych rzeczywistych celów.</b>",
"<b>{contact}</b> will be displayed as contact.": "<b>{contact}</b> będzie wyświetlany jako kontakt.|<b>{contact}</b> będą wyświetlane jako kontakty.",
"@{group}": "@{group}",
"@{username} ({role})": "@{username} ({role})",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Cookie to mały plik zawierający informacje zapisywane na Twoim komputerze kiedy odwiedzasz stronę. Kiedy odwiedzasz tę stronę ponownie, plik cookie pozwala stronie rozpoznać przeglądarkę. Pliki cookies mogą przechowywać preferencje użytkownika. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby nie przyjmowała żadnych cookies. Może to jedndak sprawić że część funkcjonalności lub usług strony będzie działać jedynie częściowo. Local Storage działa tak samo, lecz pozwala na przechowywanie większej ilości danych.",
"A federated software": "Sfederowane oprogramowanie",
"A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags.": "Miejsce na zasady, regulamin czy wytyczne. Możesz korzystać z tagów HTML.",
"A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags.": "Miejsce na wyjaśnienie kim jesteś i co wyróżnia tę instancję. Możesz korzystać z tagów HTML.",
"A place to publish something to the whole world, your community or just your group members.": "Miejsce na publikowanie czegoś dla całego świata, Twojej społeczności, lub tylko członków grupy.",
"A place to store links to documents or resources of any type.": "Miejsce na przechowywanie odnośników do dokumentów lub zasobów dowolnego rodzaju.",
"A practical tool": "Praktyczne narzędzie",
"A short tagline for your instance homepage. Defaults to \"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize\"": "Krótkie hasło na stronę główną instancji. Domyślnie „Zbieraj się ⋅ Organizuj się ⋅ Mobilizuj się",
"A validation email was sent to {email}": "Wiadomość potwierdzającą została wysłana na {email}",
"API": "API",
"Abandon edition": "Porzuć edycję",
"About": "Informacje",
"About Mobilizon": "O Mobilizon",
"About this event": "O tym wydarzeniu",
"About this instance": "O tej instancji",
"About {instance}": "O {instance}",
"Accept": "Akceptuj",
"Accepted": "Zaakceptowano",
"Accessible only to members": "Dostępny tylko dla członków",
"Accessible through link": "Dostępny przez odnośnik",
"Account": "Konto",
"Actions": "Działania",
"Activated": "Aktywowany",
"Active": "Aktywny",
"Actor": "Aktor",
"Add": "Dodaj",
"Add / Remove…": "Dodaj/usun…",
"Add a contact": "Dodaj kontakt",
"Add a group": "Dodaj grupę",
"Add a new post": "Dodaj nowy wpis",
"Add a note": "Dodaj notatkę",
"Add a todo": "Dodaj element",
"Add an address": "Dodaj adres",
"Add an instance": "Dodaj instancję",
"Add some tags": "Dodaj tagi",
"Add to my calendar": "Dodaj do kalendarza",
"Additional comments": "Dodatkowe komentarze",
"Admin": "Administracja",
"Admin settings successfully saved.": "Pomyślnie zapisano ustawienia administratora.",
"Administration": "Administracja",
"Administrator": "Administrator",
"All good, let's continue!": "Wszystko dobrze, kontynuujmy!",
"All group members and other eventual server admins will still be able to view this information.": "Wszyscy członkowie grupy i możliwi administratorzy serwera będą wciąż mogli zobaczyć tę informację.",
"All the places have already been taken": "Wszystkie miejsca są już zajęte|Jedno miejsce jest wciąż dostępne|{places} miejsca są wciąż dostępne|{places} miejsc jest jeszcze dostępnych",
"Allow all comments": "Pozwól na wszystkie komentarze",
"Allow all comments from users with accounts": "Pozwalaj na wszystkie komentarze od zalogowanych użytkowników",
"Allow registrations": "Pozwól na rejestrację",
"An error has occurred.": "Wystąpił błąd.",
"An ethical alternative": "Etyczna alternatywa",
"An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance.": "Instancja to oprogramowanie Mobilizon zainstalowane na serwerze. Instancja może być uruchomiona przez każdego korzystającego z {mobilizon_software} lub innych sfederowanych aplikacji, tzw. „fediwersum”. Nazwą tej instancji jest {instance_name}. Mobilizon jest sfederowaną siecią składającą się z wielu instancji (dokładnie tak jak serwery e-mail), użytkownicy zarejestrowani na różnych instancjach mogą się wzajemnie komunikować mimo że są zarejestrowani na różnych instancjach.",
"An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely.": "„Interfejs programistyczny aplikacji” lub „API” to protokół komunikacyjny pozwalający na wzajemną komunikację komponentom oprogramowania. Przykładowo, API Mobilizon pozwala oprogramowaniu oproramowaniu autorów trzecich na komunikowanie się z instancjami Mobilizon aby dokonywać pewne działania w Twoim imieniu, automatycznie lub zdalnie.",
"And {number} comments": "Oraz {number} komentarzy",
"Anonymous participant": "Anonimowy udział",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonimowi uczestnicy będą otrzymywać prośbę o potwierdzenie uczestnictwa przez e-mail.",
"Anonymous participations": "Anonimowy udział",
"Any day": "Dowolny dzień",
"Anyone can join freely": "Każdy może dołączyć",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Każdy, kot chce zostać członkiem Twojej grupy będzie mógł dołączyć ze strony Twojej grupy.",
"Application": "Aplikacja",
"Approve": "Zatwierdź",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Czy na pewno chcesz usunąć całe swoje konto? Stracisz wszystko. Tożsamości, ustawienia, utworzone wydarzenia, wiadomości i uczestnictwa zostaną na zawsze usunięte.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Czy na pewno chcesz <b>całkowicie usunąć</b> tę grupę? Wszyscy członkowie wraz z tymi zdalnymi zostaną poinformowani i usunięci z grupy, a <b>wszystkie dane grupy (wydarzenia, wpisy, dyskusje, <i>do zrobienia</i>… zostaną bezpowrotnie usunięte</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Czy na pewno chcesz <b>usunąć</b> ten komentarz? Nie możesz tego cofnąć.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "Czy na pewno chcesz <b>usunąć</b> to wydarzenie? Nie możesz cofnąć tego działania. Czy przypadkiem zamiast tego nie chcesz wziąć udziału w dyskusji z twórcą wydarzenia lub edytować wydarzenie?",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Czy na pewno chcesz <b>zawiesić</b> tę grupę? Wszyscy członkowie wraz z tymi zdalnymi zostaną powiadomieni i usunięci z grupy, a <b>wszystkie dane grupy (wydarzenia, wpisy, dyskusje, <i>do zrobienia</i>…) zostaną bezpowrotnie zniszczone</b>.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data.": "Czy na pewno chcesz <b>zawiesic</b> tę grupę? Ponieważ grupa ta pochodzi z instancji {instance}, usunie to tylko lokalnych członków i lokalne dane, oraz będzie odrzucać w przyszłości dane z niej.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "Czy na pewno chcesz anulować tworzenie wydarzenia? Utracisz wszystkie zmiany.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Czy na pewno chcesz usunąć edycję wydarzenia? Utracisz wszystkie zmiany.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Czy na pewno chcesz wycofać swój udział w wydarzeniu „{title}”?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Czy na pewno chcesz usunąć to wydarzenie? To działanie nie może zostać odwrócone.",
"Assigned to": "Przypisane do",
"Avatar": "Awatar",
"Back to previous page": "Przejdź na poprzednią stronę",
"Banner": "Baner",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Zanim się zalogujesz, musisz odwiedzić odnośnik znajdujący się w niej, aby potwierdzić swoje konto.",
"Begins on": "Zaczyna się",
"Bold": "Pogrubione",
"By @{group}": "Od @{group}",
"By @{username}": "Od @{username}",
"By {author}": "Autorstwa {author}",
"By {group}": "Autorstwa {group}",
"Can be an email or a link, or just plain text.": "Może być adresem e-mail, odnośnikiem lub zwykłym tekstem.",
"Cancel": "Anuluj",
"Cancel anonymous participation": "Anuluj anonimowy udział",
"Cancel creation": "Anuluj tworzenie",
"Cancel edition": "Anuluj edycję",
"Cancel my participation request…": "Anuluj moje zgłoszenie udziału…",
"Cancel my participation…": "Anuluj mój udział…",
"Cancelled: Won't happen": "Anulowano: Nie odbędzie się",
"Category": "Kategoria",
"Change": "Zmień",
"Change my email": "Zmień mój adres e-mail",
"Change my identity…": "Zmień moją tożsamość…",
"Change my password": "Zmień moje hasło",
"Change password": "Zmień hasło",
"Change timezone": "Zmień strefę czcasową",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Sprawdź swoją skrzynkę e-mail (i folder na spam).",
"Clear": "Wyczyść",
"Click to select": "Naciśnij aby wybrać",
"Click to upload": "Naciśnij aby wysłać",
"Close": "Zamknij",
"Close comments for all (except for admins)": "Wyłącz komentarze dla wszystkich (poza administracją)",
"Closed": "Zamknięte",
"Comment deleted": "Usunięto komentarz",
"Comment from @{username} reported": "Zgłoszono komentarz @{username}",
"Comments": "Komentarze",
"Comments are closed for everybody else.": "Komentarze są zamknięte dla innych.",
"Comments have been closed.": "Zamknięto komentarze.",
"Comments on the event page": "Komentarze na stronie wydarzenia",
"Confirm my participation": "Potwierdź moje uczestnictwo",
"Confirm my particpation": "Potwierdź mój udział",
"Confirmed": "Potwierdzony",
"Confirmed at": "Potwierdzony",
"Confirmed: Will happen": "Potwierdzone: odbędzie się",
"Congratulations, your account is now created!": "Gratulacje, Twoje konto zostało właśnie utworzone!",
"Contact": "Kontakt",
"Continue editing": "Kontynuuj edycję",
"Cookies and Local storage": "Pliki cookies i Local Storage",
"Country": "Kraj",
"Create": "Utwórz",
"Create a calc": "Utwórz arkusz kalkulacyjny",
"Create a discussion": "Utwórz dyskusję",
"Create a folder": "Utwórz katalog",
"Create a new event": "Utwórz nowe wydarzenie",
"Create a new group": "Utwórz nową grupę",
"Create a new identity": "Utwórz nową tożsamość",
"Create a new list": "Utwórz nową listę",
"Create a pad": "Utwórz pad",
"Create a videoconference": "Utwórz wideokonferencję",
"Create a visioconference": "Utwórz wideokonferencję",
"Create an account": "Utwórz konto",
"Create and manage several identities from the same account": "Utwórz i zarządzaj wieloma tożsamościami z tego samego konta",
"Create group": "Utwórz grupę",
"Create my event": "Utwórz wydarzenie",
"Create my group": "Utwórz grupę",
"Create my profile": "Utwórz profil",
"Create resource": "Utwórz zasób",
"Create the discussion": "Utwórz dyskusję",
"Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates.": "Twórz listy do zrobienia dla każdego zadania którego potrzebujesz, przypisuj je do innych i ustawiaj maksymalne daty.",
"Create token": "Utwórz token",
"Create, edit or delete events": "Twórz, edytuj i usuwaj wydarzenia",
"Created by {name}": "Utworzono przez {name}",
"Created by {username}": "Utworzono przez {username}",
"Creator": "Twórca",
"Current identity has been changed to {identityName} in order to manage this event.": "Obecna tożsamość została zmieniona na {identityName}, aby móc zarządzać tym wydarzeniem.",
"Current page": "Obecna strona",
"Custom": "Niestandardowe",
"Custom URL": "Niestandardowy adres URL",
"Custom text": "Niestandardowy tekst",
"Daily email summary": "Codzienne wiadomości podsumowujące",
"Dashboard": "Panel",
"Date": "Data",
"Date and time": "Data i czas",
"Date and time settings": "Ustawienia daty i czasu",
"Date parameters": "Parametry daty",
"Decline": "Odrzuć",
"Default": "Domyślne",
"Default Mobilizon privacy policy": "Domyślna polityka prywatności Mobilizon",
"Default Mobilizon terms": "Domyślny regulamin Mobilizon",
"Delete": "Usuń",
"Delete Comment": "Usuń komentarz",
"Delete Event": "Usuń wydarzenie",
"Delete account": "Usuń konto",
"Delete conversation": "Usuń konwersację",
"Delete event": "Usuń wydarzenie",
"Delete everything": "Usuń wszystko",
"Delete group": "Usuń grupę",
"Delete my account": "Usuń moje konto",
"Delete post": "Usuń wpis",
"Delete this identity": "Usuń tę tożsamość",
"Delete your identity": "Usuń swoją tożsamość",
"Delete {eventTitle}": "Usuń {eventTitle}",
"Delete {preferredUsername}": "Usuń {preferredUsername}",
"Deleting comment": "Usuwanie komentarza",
"Deleting event": "Usuwanie wydarzenia",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "Usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich Twoich tożsamości.",
"Deleting your Mobilizon account": "Usuwanie konta Mobilizon",
"Demote": "Degraduj",
"Description": "Opis",
"Didn't receive the instructions ?": "Nie otrzymałeś(-aś) instrukcji?",
"Didn't receive the instructions?": "Nie otrzymałeś(-aś) instrukcji?",
"Disabled": "Wyłączone",
"Discussions": "Dyskusje",
"Display name": "Wyświetlana nazwa",
"Display participation price": "Wyświetlaj cenę udziału",
"Displayed nickname": "Nazwa wyświetlana",
"Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.": "Wyświetlany na stronie głównej i w meta tagach. Opisz czym jest Mobilizon i co czyni tę instancję szczególną w jednym paragrafie.",
"Do not receive any mail": "Nie otrzymuj żadnych wiadomości",
"Domain": "Domen",
"Don't show @{organizer} as event host alongside @{group}": "Nie pokazuj @{organizer} jako organizatora wydarzenia razem z @{group}",
"Draft": "Szkic",
"Drafts": "Szkice",
"Due on": "Do",
"Duplicate": "Duplikuj",
"Edit": "Edytuj",
"Edit post": "Edytuj wpis",
"Edited {ago}": "Edytowano {ago}",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Np. Sztokholm, taniec, szachy…",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Na instancji {instance} lub innej instancji.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Konto jest już potwierdzone lub token walidacji jest nieprawidłowy.",
"Either the email has already been changed, either the validation token is incorrect.": "Adres e-mail już został zmieniony, albo token walidujący jest nieprawidłowy.",
"Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Prośba o uczestnictwo została już zatwierdzona, lub token walidacji jest nieprawidłowy.",
"Email": "E-mail",
"Email address": "Adres e-mail",
"Email notifications": "Powiadomienia e-mail",
"Enabled": "Włączona",
"Ends on…": "Kończy się…",
"Enjoy discovering Mobilizon!": "Ciesz się z odkrywania Mobilizon!",
"Enter the link URL": "Wprowadź adres URL",
"Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password.": "Wprowadź poniżej adres e-mail, a my wyślemy instrukcję jak zmienić hasło.",
"Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template.": "Wprowadź własną politykę prywatności. Możesz używać tagów HTML. {mobilizon_privacy_policy} jest użyta jako szablon.",
"Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template.": "Wprowadź własny regulamin. Możesz używać tagów HTML. {mobilizon_terms} jest użyty jako szablon.",
"Error": "Błąd",
"Error while changing email": "Wystąpił błąd podczas zmiany adresu e-mail",
"Error while communicating with the server.": "Błąd połączenia z serwerem.",
"Error while login with {provider}. Retry or login another way.": "Błąd logowania z {provider}. Spróbuj ponownie lub zaloguj się w inny sposób.",
"Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist.": "Błąd podczas logowania z {provider}. Ten dostawca nie istnieje.",
"Error while reporting group {groupTitle}": "Błąd podczas zgłaszania grupy {groupTitle}",
"Error while saving report.": "Błąd podczas zapisywania zgłoszenia.",
"Error while validating account": "Błąd podczas potwierdzania konta",
"Error while validating participation request": "Wystąpił błąd podczas walidacji zgłoszenia członkowstwa",
"Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period.": "Będąc etyczną alternatywą dla wydarzeń, grup i stron na Facebooku, Mobilizon jest <b>narzędziem stworzonym aby Ci służyć</b>.",
"Event": "Wydarzenie",
"Event already passed": "Wydarzenie już minęło",
"Event cancelled": "Anulowano wydarzenie",
"Event creation": "Utworzenie wydarzenia",
"Event edition": "Edycja wydarzenia",
"Event list": "Lista wydarzeń",
"Event not found.": "Nie znaleziono wydarzenia.",
"Event page settings": "Ustawienia strony wydarzenia",
"Event to be confirmed": "Wydarzenie musi zostać potwierdzone",
"Event {eventTitle} deleted": "Usunięto wydarzenie {eventTitle}",
"Event {eventTitle} reported": "Zgłoszono wydarzenie {eventTitle}",
"Events": "Wydarzenia",
"Events tagged with {tag}": "Wydarzenia oznaczone {tag}",
"Everything": "Wszyscy",
"Ex: mobilizon.fr": "Np.: mobilizon.fr",
"Ex: someone@mobilizon.org": "Np. ktokolwiek@mobilizon.org",
"Exclude": "Wyłącz",
"Explore": "Przeglądaj",
"Explore events": "Przeglądaj wydarzenia",
"Failed to save admin settings": "Nie udało się zapisać ustawień administratora",
"Featured events": "Wyróżnione wydarzenia",
"Features": "Możliwości",
"Federated Group Name": "Sfederowana nazwa grupy",
"Federation": "Federacja",
"Fetch more": "Pobierz więcej",
"Find an address": "Znajdź adres",
"Find an instance": "Znajdź instancję",
"Find another instance": "Znajdź inną instancję",
"Followers": "Obserwujący",
"Followings": "Obserwowani",
"For instance: London": "Na przykład: Londyn",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Na przykład: Londyn, taekwondo, architektura…",
"Forgot your password ?": "Zapomniałeś(-aś) hasła?",
"Forgot your password?": "Zapomniałeś(-aś) hasła?",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Od {startDate} o {startTime} do {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Od {startDate} o {startTime} do {endDate} o {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Od {startDate} do {endDate}",
"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize": "Zbieraj się ⋅ Organizeuj się⋅ Mobilizuj się",
"General": "Ogólne",
"General information": "Ogólne informacje",
"Getting location": "Uzyskiwanie położenia",
"Glossary": "Słownik",
"Go": "Przejdź",
"Go to the event page": "Przejdź na stronę wydarzenia",
"Going as {name}": "Wybieram się jako {name}",
"Group List": "Lista grup",
"Group Members": "Członkowie grupy",
"Group address": "Adres grupy",
"Group display name": "Wyświetlana nazwa grupy",
"Group full name": "Pełna nazwa grupy",
"Group name": "Nazwa grupy",
"Group settings": "Ustawienia grupy",
"Group settings saved": "Zapisano ustawienia grupy",
"Group short description": "Krótki opis grupy",
"Group visibility": "Widoczność grupy",
"Group {displayName} created": "Utworzono grupę {displayName}",
"Group {groupTitle} reported": "Zgłoszono grupę {groupTitle}",
"Groups": "Grupy",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Grupy są przestrzenią na koordynowanie i przygotowywanie się, aby lepiej organizować wydarzenia i zarządzać swoją społecznością.",
"Headline picture": "Obraz nagłówka",
"Hide replies": "Ukryj odpowiedzi",
"Hide the organizer": "Ukryj organizatora",
"Home": "Strona główna",
"Home to {number} users": "Miejsce dla {number} użytkowników",
"Hourly email summary": "Cogodzinne wiadomości podsumowujące",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Zgadzam się z {instanceRules} i {termsOfService}",
"I create an identity": "Tworzę tożsamość",
"I don't have a Mobilizon account": "Nie mam konta Mobilizon",
"I have a Mobilizon account": "Mam konto Mobilizon",
"I have an account on another Mobilizon instance.": "Mam konto na innej instancji Mobilizon.",
"I participate": "Biorę udział",
"I want to allow people to participate without an account.": "Chcę pozwolić na udział bez konta.",
"I want to approve every participation request": "Chcę zatwierdzać każde zgłoszenie udziału",
"Identity {displayName} created": "Utworzono tożsamość {displayName}",
"Identity {displayName} deleted": "Usunięto tożsamość {displayName}",
"Identity {displayName} updated": "Zaktualizowano tożsamość {displayName}",
"If allowed by organizer": "Za zgodą organizatora",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Jeżeli konto z tym adresem e-mail istnieje z wyślemy kolejną wiadomość potwierdzającą na {email}",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Jeżeli ta tożsamość jest jedynym administratorem jakiejś grupy, musisz ją usunąć. Zanim usuniesz tę tożsamość.",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Jeżeli wybrałeś(-aś) ręczne zatwierdzanie uczestników, Mobilizon będzie wysyłać wiadomości aby informować o nowych uczestnikach do zatwierdzenia. Poniżej możesz wybrać, jak często będziesz otrzymywać takie powiadomienia.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Jeśli chcesz, możesz tu przesłać wiadomość do organizatora urządzenia.",
"Impossible to login, your email or password seems incorrect.": "Nie udało się zalogować, adres e-mail lub hasło wydaje się być nieprawidłowe.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "W tym kontekście, aplikacja to oprogramowanie dostarczone przez zespół Mobilizon lub osoby trzecie, dzięki której wchodzisz w interakcje ze swoją instancją.",
"In the meantime, please consider that the software is not (yet) finished. More information {onBlog}.": "W międzyczasie, pamiętaj że to oprogramowanie nie jest (jeszcze) ukończone. Więcej informacji {onBlog}.",
"Installing Mobilizon will allow communities to free themselves from the services of tech giants by creating <b>their own event platform</b>.": "Zainstalowanie Mobilizon pozwoli społecznościom uwolnić się od usług technologicznych gigantów, tworząc <b>własną platformę wydarzeń</b>.",
"Instance": "Instancja",
"Instance Long Description": "Dłuższy opis instancji",
"Instance Name": "Nazwa instancji",
"Instance Privacy Policy": "Polityka prywatności instancji",
"Instance Privacy Policy Source": "Źródło polityki prywatności instancji",
"Instance Privacy Policy URL": "Adres URL polityki prywatności instancji",
"Instance Rules": "Regulamin instancji",
"Instance Short Description": "Krótki opis instancji",
"Instance Slogan": "Slogan instancji",
"Instance Terms": "Zasady instancji",
"Instance Terms Source": "Źródło zasad instancji",
"Instance Terms URL": "Adres URL zasad instancji",
"Instance administrator": "Administrator instancji",
"Instance configuration": "Konfiguracja instancji",
"Instance languages": "Języki instancji",
"Instance rules": "Zasady instancji",
"Instance settings": "Ustawienia instancji",
"Instances": "Instancje",
"Instances following you": "Instancje które Cię śledzą",
"Instances you follow": "Instancje które śledzisz",
"Invite a new member": "Zaproś nowego członka",
"Invite member": "Zaproś czcłonka",
"Invited": "Zaproszony(-a)",
"Italic": "Pochylone",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Dołącz do <b>{instance}</b>, instancji Mobilizon",
"Join group": "Dołącz do grupy",
"Join {instance}, a Mobilizon instance": "Dołącz do {instance}, instancji Mobilizon",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Zachowaj całą konwersację w tym temacie w całości na jednej stronie.",
"Key words": "Słowa kluczowe",
"Language": "Język",
"Last IP adress": "Ostatni adres IP",
"Last group created": "Ostatnie utworzenie grupy",
"Last published event": "Ostatnio opublikowane wydarzenie",
"Last sign-in": "Ostatnie logowanie",
"Last week": "Ostatni tydzień",
"Latest posts": "Najnowsze wpisy",
"Learn more": "Dowiedz się więcej",
"Learn more about Mobilizon": "Dowiedz się więcej o Mobilizon",
"Learn more about {instance}": "Dowiedz się więcej o {instance}",
"Leave": "Opuść",
"Leave event": "Opuść wydarzenie",
"Leaving event \"{title}\"": "Opuszczanie wydarzenia „{title}”",
"Legal": "Informacje prawne",
"Let's create a new common": "Utworzony nową wspólnotę",
"Let's define a few settings": "Określmy kilka ustawień",
"License": "Licencja",
"Limited number of places": "Ograniczona liczba miejsc",
"List title": "Tytuł listsy",
"Load more": "Załaduj więcej",
"Local": "Lokalny",
"Location": "Lokalizacja",
"Log in": "Zaloguj się",
"Log out": "Wyloguj się",
"Login": "Login",
"Login on Mobilizon!": "Zaloguj się na Mobilizon!",
"Login on {instance}": "Zaloguj się na {instance}",
"Login status": "Stan logowania",
"Main languages you/your moderators speak": "Główne języki którymi posługujesz się Ty/moderatorzy",
"Manage my notifications": "Zarządzaj powiadomieniami",
"Manage my settings": "Zarządzaj moimi ustawieniami",
"Manage participations": "Zarządzaj uczestnikami",
"Manually invite new members": "Ręcznie zapraszaj nowych członków",
"Mark as resolved": "Oznacz jako rozwiązane",
"Member": "Członek",
"Members": "Członkowie",
"Message": "Wiadomość",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon jest sfederowaną siecią. Możesz wchodzić w interakcje z tym wydarzeniem z innego serwera.",
"Mobilizon is a free/libre software that will allow communities to create <b>their own spaces</b> to publish events in order to better emancipate themselves from tech giants.": "Mobilizon jest wolnym/otwartym oprogramowaniem pozwalającym społecznościom na utworzenie <b>własnej przestrzeni</b> do organizacji wydarzeń, aby uwolnić się od gigantów technologicznych.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "Mobilizon to narzędzie, które pomoże Ci <b>znaleźć, utworzyć i organizować wydarzenia</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "Mobilizon nie jest wielką platformą, ale składa się z <b>wielu połączonych ze sobą serwerów Mobilizon</b>.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the fall of 2020</b>.": "Mobilizon jest rozwijany, nowe funkcje będą dodawane do strony w trakcie regularnych aktualizacji, do wydania <b>wersji 1 oprogramowania na wiosnę 2020</b>.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the first half of 2020</b>.": "Mobilizon jest wciąż rozwijany, na stronie będą regularnie pojawiały się nowe funkcje, do czasu wydania <b>pierwszej wersji oprogramowania w pierwszej połowie 2020 roku</b>.",
"Mobilizon software": "oprogramowania Mobilizon",
"Mobilizon version": "Wersja Mobilizon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon wyśle Tobie e-mail, kiedy zmieni się ważna informacja o wydarzeniach w których bierzesz udział: data i czas, adres, potwierdzenie anulowania itd.",
"Mobilizons licence": "Licencja Mobilizon",
"Moderated comments (shown after approval)": "Moderowane komentarze (pojawią się po zatwierdzeniu)",
"Moderation": "Moderacja",
"Moderation log": "Dziennik moderacji",
"Moderator": "Moderator",
"Move": "Przenieś",
"Move \"{resourceName}\"": "Przenieś „{resourceName}”",
"Move resource to {folder}": "Przenieś zasób do {folder}",
"My account": "Moje konto",
"My events": "Moje wydarzenia",
"My groups": "Moje grupy",
"My identities": "Moje tożsamości",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "UWAGA! Domyślny regulamin nie został sprawdzony przez prawnika i prawdopodobnie nie zapewnia pełnej ochrony prawnej w każdej sytuacji dla administratora instancji. Nie jest on też właściwy dla każdego państwa i systemu prawnego. Jeżeli nie masz pewności, skonsultuj się z prawnikiem.",
"Name": "Nazwa",
"New discussion": "Nowa dyskusja",
"New email": "Nowy adres e-mail",
"New folder": "Nowy katalog",
"New link": "Nowy odnośnik",
"New members": "Nowi członkowie",
"New note": "Nowa notatka",
"New password": "Nowe hasło",
"New profile": "Nowy profil",
"Next month": "Kolejny miesiąc",
"Next page": "Następna strona",
"Next week": "Kolejny tydzień",
"No address defined": "Nie określono adresu",
"No closed reports yet": "Nie ma jeszcze zamkniętych zgłoszeń",
"No comment": "Brak komentarzy",
"No comments yet": "Nie ma jeszcze komentarzy",
"No discussions yet": "Brak dyskusji (jeszcze)",
"No end date": "Brak daty zakończenia",
"No events found": "Nie znaleziono wydarzeń",
"No group found": "Nie znaleziono grup",
"No groups found": "Nie znaleziono grup",
"No instance follows your instance yet.": "Żadna instancja nie obserwuje jszcze Twojej instancji.",
"No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances": "Brak instancji do przyjęcia|Przyjmij instancję|Przyjmij {number} instancje|Przyjmij {number} instancji",
"No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances": "Brak instancji do odrzucenia|Odrzuć instancję|Odrzuć {number} instancje|Odrzuć {number} instancji",
"No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances": "Brak instancji do usunięcia|Usuń instancję|Usuń {number} instancje|Usuń {number} instancji",
"No languages found": "Nie znaleziono języków",
"No member matches the filters": "Żaden członek nie spełnia kryteriów",
"No message": "Brak wiadomości",
"No moderation logs yet": "Nie ma jeszcze dzienników moderacyjnych",
"No one is going to this event": "Nikt nie wybiera się na to wydarzenie|Jedna osoba wybiera się|{going} osoba wybiera się",
"No open reports yet": "Jeszcze nie ma otwartych zgłoszeń",
"No participant matches the filters": "Żaden członek nie spełnia kryteriów",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Brak uczestników do przyjęcia|Przyjmij uczestnika|Przyjmij {number} uczestników|Przyjmij {number} uczestników",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Brak uczestników do odrzucenia|Odrzuć uczestnika|Odrzuć {number} uczestników|Odrzuć {number} uczestników",
"No posts found": "Nie znaleziono wpisów",
"No posts yet": "Brak wpisów (jeszcze)",
"No profile matches the filters": "Żaden profil nie spełnia kryteriów",
"No profiles found": "Nie znaleziono profilów",
"No public upcoming events": "Brak nadchodzących publicznych wydarzeń",
"No resolved reports yet": "Jeszcze nie ma rozwiązanych zgłoszeń",
"No resources in this folder": "Brak zasobów w tym katalogu",
"No resources selected": "Nie wybrano zasobów|Wybrano jeden zasób|Wybrano {count} zasobów",
"No resources yet": "Brak zasobów (jeszcze)",
"No results for \"{queryText}\"": "Brak wyników dla „{queryText}”",
"No results for \"{queryText}\". You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Brak wyników dla „{queryText}”. Spróbuj innego zapytania lub przeciągnij i upuść znacznik na mapie",
"No rules defined yet.": "Nie określono jeszcze regulaminu.",
"No user account with this email was found. Maybe you made a typo?": "Nie znaleziono użytkownika z tym adresem e-mail. Może zrobiłeś(-aś) literówkę?",
"None": "Brak",
"Not approved": "Nie zatwierdzony(-a)",
"Not confirmed": "Nie potwierdzono",
"Notes": "Notatki",
"Nothing to see here": "Nie ma tu niczego",
"Notification before the event": "Powiadomienie przed wydarzeniem",
"Notification on the day of the event": "Powiadomienie w dzień wydarzenia",
"Notifications for manually approved participations to an event": "Powiadomienia o ręcznie zatwierdzanych udziałach w wydarzeniu",
"Now, create your first profile:": "Teraz utwórz swój profil:",
"Number of places": "Liczba miejsc",
"OK": "OK",
"Old password": "Stare hasło",
"On {date}": "{date}",
"On {date} ending at {endTime}": "{date}, kończy się o {endTime}",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "{date} od {startTime} do {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "{date}, rozpoczyna się o {startTime}",
"Only accessible through link": "Dostępna tylko przez odnośnik",
"Only accessible through link (private)": "Dostępne tylko przez odnośnik (prywatne)",
"Only accessible through link and search (private)": "Dostępne tylko przez odnośnik i wyszukiwanie (prywatne)",
"Only accessible to members of the group": "Dostępne tylko dla członków grupy",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Tylko znaki alfanumeryczne i podkreślniki są dozwolone.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Tylko moderatorzy grupy mogą tworzyć, edytować i usuwać wpisy.",
"Open": "Otwarty",
"Opened reports": "Otwarte zgłoszenia",
"Or": "Lub",
"Organized": "Zorganizowane",
"Organized by": "Organizowane przez",
"Organized by {name}": "Organizowane przez {name}",
"Organizer": "Organizator",
"Organizer notifications": "Powiadomienia organizatora",
"Organizers": "Organizatorzy",
"Other": "Inne",
"Other notification options:": "Inne opcje powiadomień:",
"Other software may also support this.": "Inne oprogramowanie też może to obsługiwać.",
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "W przeciwnym razie tożsamość zostanie usunięta z administratorów grupy.",
"Page": "Strona",
"Page limited to my group (asks for auth)": "Strona ograniczona dla mojej grupy (prosi o zalogowanie)",
"Page not found": "Nie znaleziono strony",
"Parent folder": "Katalog nadrzędny",
"Participant": "Uczestnik",
"Participant already was rejected.": "Uczestnik został już odrzucony.",
"Participant has already been approved as participant.": "Uczestnik już został zatwierdzonym uczestnikiem.",
"Participants": "Uczestnicy",
"Participate": "Weź udział",
"Participate using your email address": "Weź udział używając adresu e-mail",
"Participation approval": "Przyjmowanie uzdiału",
"Participation confirmation": "Zatwierdzanie udziału",
"Participation notifications": "Powiadomienia o udziale",
"Participation requested!": "Poproszono o udział!",
"Participations": "Uczestnictwa",
"Password": "Hasło",
"Password (confirmation)": "Hasło (potwierdzenie)",
"Password change": "Zmiana hasła",
"Password reset": "Resetowanie hasła",
"Past events": "Minione wydarzenia",
"Pending": "Oczekujące",
"Pick": "Wybierz",
"Pick a group": "Wybierz grupę",
"Pick a profile or a group": "Wybierz profil lub grupę",
"Pick an identity": "Wybierz tożsamość",
"Pick an instance": "Wybierz instancję",
"Please check your spam folder if you didn't receive the email.": "Upewnij się, że wiadomość nie znajduje się w folderze spam.",
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Skontaktuj się z administratorem tej instancji, jeżeli uważasz że to pomyłka.",
"Please do not use it in any real way.": "Nie używaj go do żadnych rzeczywistych celów.",
"Please enter your password to confirm this action.": "Wprowadź swoje hasło aby potwierdzić to działanie.",
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Upewnij się, że adres jest prawidłowy i strona nie została przeniesiona.",
"Please read the full rules": "Przeczytaj pełne zasady",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Przeczytaj {fullRules} opublikowany przez administratorów {instance}.",
"Please refresh the page and retry.": "Odśwież stronę i spróbuj ponownie.",
"Post": "Wpis",
"Post a comment": "Wyślij komentarz",
"Post a reply": "Umieść odpowiedź",
"Postal Code": "Kod pocztowy",
"Posts": "Wpisy",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Oparte o {mobilizon}. © 2018 - {date} Twórcy Mobilizon - Powstało dzięki wsparciu finansowemu {contributors}.",
"Preferences": "Preferencje",
"Previous page": "Poprzednia strona",
"Privacy Policy": "Polityka prywatności",
"Privacy policy": "Polityka prywatności",
"Private event": "Prywatne wydarzenie",
"Private feeds": "Prywatne strumienie",
"Profiles": "Profile",
"Promote": "Awansuj",
"Public": "Publiczne",
"Public RSS/Atom Feed": "Publiczny strumień RSS/Atom",
"Public comment moderation": "Moderacja publicznych komentarzy",
"Public event": "Publiczne wydarzenie",
"Public feeds": "Publiczne strumienie",
"Public iCal Feed": "Publiczny strumień iCal",
"Public page": "Publiczna strona",
"Publication date": "Data publikacji",
"Publish": "Publikuj",
"Published events": "Opublikowane wydarzenia",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Opublikowano wydarzenia z <b>{comments}</b> komentarzami i <b>{participations}</b> potwierdzonymi uczestnictwami",
"RSS/Atom Feed": "Strumień RSS/Atom",
"Radius": "Promień",
"Recap every week": "Przypominaj każdego tygodnia",
"Receive one email per request": "Otrzymuj jedną wiadomość na każde zgłoszenie",
"Redirecting to content…": "Przekierowanie do zawartości",
"Redirecting to event…": "Przekierowanie do wydarzenia…",
"Refresh profile": "Odśwież profil",
"Region": "Region",
"Register": "Zarejestruj się",
"Register an account on Mobilizon!": "Zarejestruj się na Mobilizon!",
"Register an account on {instanceName}!": "Zarejestruj konto na {instanceName}!",
"Register for an event by choosing one of your identities": "Zgłoś się do wydarzenia wybierając jedną ze swoich tożsamości",
"Register on this instance": "Zarejestruj się na tej instancji",
"Registration is allowed, anyone can register.": "Rejestracja jest dostępna, każdy może zarejestrować się.",
"Registration is closed.": "Rejestracja jest zamknięta.",
"Registration is currently closed.": "Rejestracja jest obecnie zamknięta.",
"Registrations": "Rejestracje",
"Registrations are restricted by allowlisting.": "Rejestracje są ograniczone przez białą listę.",
"Reject": "Odrzuć",
"Rejected": "Odrzucono",
"Rejected participations": "Odrzuceni uczestnicy",
"Remember my participation in this browser": "Zapamiętaj mój udział w tej przeglądarce",
"Remove": "Usuń",
"Rename": "Zmień nazwę",
"Rename resource": "Zmień nazwę zasobu",
"Reopen": "Otwórz ponownie",
"Reply": "Odpowiedz",
"Report": "Zgłoś",
"Report #{reportNumber}": "Zgłoś #{reportNumber}",
"Report this comment": "Zgłoś ten komentarz",
"Report this event": "Zgłoś to wydarzenie",
"Report this group": "Zgłoś tę grupę",
"Reported": "Zgłoszono",
"Reported by": "Zgłoszono przez",
"Reported by someone on {domain}": "Zgłoszono przez osobę z {domain}",
"Reported by {reporter}": "Zgłoszono przez {reporter}",
"Reported group": "Zgłoszona grupa",
"Reported identity": "Zgłaszana tożsamość",
"Reports": "Zgłoszenia",
"Request for participation confirmation sent": "Wysłano potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa",
"Requests": "Zgłoszenia",
"Resend confirmation email": "Wyślij ponownie wiadomość potwierdzającą",
"Reset my password": "Resetuj moje hasło",
"Resolved": "Rozwiązano",
"Resource provided is not an URL": "Podany zasób nie jest adresem URL",
"Resources": "Zasoby",
"Restricted": "Ograniczona",
"Right now": "Właśnie teraz",
"Role": "Rola",
"Rules": "Regulamin",
"SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar.": "SSL i jego następca TLS to technologie szyfrowania zabezpieczające komunikację podczas korzystania z usługi. Możesz rozpoznać szyfrowanie połączenie w pasku adresu przelądarki po tym, czy adres URL rozpoczyna się od {https} i czy ikona kłódki jest wyświetlana przy pasku adresu przeglądarki.",
"SSL/TLS": "SSL/TLS",
"Save": "Zapisz",
"Save draft": "Zapisz szkic",
"Search": "Szukaj",
"Search events, groups, etc.": "Szukaj wydarzeń, grup itp.",
"Search results: \"{search}\"": "Wyniki wyszukiwania: „{search}”",
"Searching…": "Wyszukiwanie…",
"Search…": "Szukaj…",
"Select a language": "Wybierz język",
"Select a timezone": "Wybierz strefę czasową",
"Select languages": "Wybierz języki",
"Send email": "Wyślij e-mail",
"Send me an email to reset my password": "Wyślij mi e-mail z linkiem resetującym hasło",
"Send me the confirmation email once again": "Wyślij wiadomość potwierdzającą ponownie",
"Send the confirmation email again": "Wyślij wiadomość potwierdzającą ponownie",
"Send the report": "Wyślij zgłoszenie",
"Set an URL to a page with your own privacy policy.": "Ustaw adres URL strony z własną polityką prywatności.",
"Set an URL to a page with your own terms.": "Ustaw adres URL na stronę z własnym regulaminem.",
"Settings": "Ustawienia",
"Share this event": "Udostępnij to wydarzenie",
"Short bio": "Krótki opis",
"Show map": "Pokaż mapę",
"Show remaining number of places": "Pokaż pozostałą liczbę miejsc",
"Show the time when the event begins": "Pokaż czas rozpoczęcia wydarzenia",
"Show the time when the event ends": "Pokaż czas zakończenia wydarzenia",
"Sign in with": "Zaloguj się używając",
"Sign up": "Zarejestruj się",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Ponieważ jesteś nowym członkiem, może zająć kilka minut, zanim zobaczysz prywatną zawartość.",
"Software to the people": "Oprogramowanie dla ludzi",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Część terminów z tekstu, technicznych lub innych, może być ciężka w zrozumieniu. Dlatego utworzyliśmy słownik który pomoże je lepiej zrozumieć:",
"Starts on…": "Rozpoczyna się…",
"Status": "Stan",
"Street": "Ulica",
"Submit": "Wyślij",
"Suspend": "Zawieś",
"Suspend group": "Zawieś grupę",
"Suspended": "Zawieszony",
"Task lists": "Listy zadań",
"Tentative: Will be confirmed later": "Niepewne: zostanie potwierdzone później",
"Terms": "Regulamin",
"Terms of service": "Regulamin",
"Text": "Tekst",
"The account's email address was changed. Check your emails to verify it.": "Adres e-mail konta został zmieniony. Sprawdź swoje wiadomości e-mail, aby zweryfikować go.",
"The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance.": "Właściwa liczba uczestników może się różnić, ponieważ wydarzenie jest hostowane na innej instancji.",
"The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report?": "To zgłoszenie pochodzi z innego serwera. Przenieść anonimową kopię zgłoszenia?",
"The draft event has been updated": "Szkic wydarzenia został zaktualizowany",
"The event has been created as a draft": "Wydarzenie zostało utworzone jako szkic",
"The event has been published": "Wydarzenie zostało opublikowane",
"The event has been updated": "Zaktualizowano wydarzenie",
"The event has been updated and published": "Opublikowano i zaktualizowano wydarzenie",
"The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?": "Organizator wydarzenia zdecydował się ręcznie zatwierdzać uczestnictwo. Czy chcesz dodać krótką notatkę wyjaśniającą, dlaczego chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu?",
"The event organizer didn't add any description.": "Organizator wydarzenia nie dodał żadnego opisu.",
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "Organizator wydarzenia ręcznie zatwierdza uczestnictwa. Ponieważ zdecydowałeś(-aś) się na wzięcie udzialu bez konta, wyjaśnij dlaczego chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu.",
"The event title will be ellipsed.": "Tytuł wydarzenia zostanie przycięty.",
"The event will show as attributed to this group.": "To wydarzenie będzie wyświetlane jako przypisane do tej grupy.",
"The event will show as attributed to your personal profile.": "To wydarzenie będzie wyświetlane jako przypisane do Twojego osobistego profilu.",
"The event will show the group as organizer.": "Wydarzenie będzie wyświetlać grupę jako organizatora.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Grupa będzie publicznie widoczna w wynikach wyszukiwania i może być sugerowana w sekcji Przeglądaj. Tylko publiczne informacje będą wyświetlane na jej stronie.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Administrator instancji to osoba lub jednostka prowadząca instancję Mobilizon.",
"The member was removed from the group {group}": "Członek został usunięty z grupy {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Jedynym sposobem aby grupa zyskała nowych członków jest zaproszenie przez administratora.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Organizator postanowił wyłączyć komentarze.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Strona którą próbujesz odwiedzić nie istnieje.",
"The password was successfully changed": "Pomyślnie zmieniono hasło",
"The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below.": "Zgłoszenie zostanie wysłane do moderatorów Twojej instancji. Możesz wyjaśnić powód zgłoszenia poniżej.",
"The user account you're trying to login as has not been confirmed yet. Check your email inbox and eventually your spam folder.": "Konto użytkownika na które próbujesz się zalogować nie zostało jeszcze potwierdzone. Sprawdź nowe wiadomości e-mail lub folder spam.",
"The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language.": "Zostanie wykorzystana {default_privacy_policy}. Będzie ona przetłumaczona na język użytkownika.",
"The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language.": "Zostaną wykorzystane {default_terms}. Będą one przetłumaczone na język użytkownika.",
"There are {participants} participants.": "Jest {participants} uczestników.",
"There will be no way to recover your data.": "Nie będzie możliwości przywrócenia Twoich danych.",
"These events may interest you": "Te wydarzenia mogą Cię zainteresować",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Ta instancja Mobilizon i organizator wydarzenia pozwalają na anonimowe uczestnictwo, ale wymagają potwierdzenie z użyciem adresu e-mail.",
"This URL is not supported": "Ten adres URL jest nieobsługiwany",
"This event has been cancelled.": "To wydarzenie zostało anulowane.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "To wydarzenie jest dostępne wyłącznie poprzez odnośnik. Uważaj, gdzie go publikujesz.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ta grupa nie ma jeszcze opisu.",
"This group is invite-only": "Ta grupa jest tylko dla zaproszonych",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Ten identyfikator jest unikatowy dla Twojego profilu. Pozwala innym Cię odnaleźć.",
"This identity is not a member of any group.": "Ta tożsamość nie jest członkiem żadnej z grup.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ta informacja jest zapisywana tylko na Twoim komputerze. Naciśnij, aby uzyskać szczegóły",
"This installation (called “instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "Ta instalacja (nazywana „instancją” może łatwo {interconnect} dzięki {protocol}.",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Ta instancja nie pozwala na rejestrację, ale możesz zarejestrować się na innych.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "To jest demonstracyjna strona służąca do testowania Mobilizon.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "To strona demonstracyjna pozwalająca na przetestowanie wersji beta Mobilizon.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "To wygląda tak jak sfederowana nazwa użytkownika (<code>{username}</code>) dla grup. Pozwala na znalezienie ich w federacji i masz pewność, że będą unikatowe.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow you to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Jest taka jak Twoja sfederowana nazwa użytkownika (<code>{username}</code>), ale dla grup. Pozwala na znalezienie jej w federacji i będzie unikatowa.",
"This month": "Ten miesiąc",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Ta strona nie jest moderowana i wszelkie dane które wprowadzasz będą automatycznie usuwane każdego dnia o 00:001 (strefa czasowa Paryża).",
"This week": "Ten tydzień",
"This weekend": "Ten weekend",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "Ta opcja usunie/zanonimizuje całą zawartość (wydarzenia, komentarze, wiadomości, deklaracje udziału…) utworzone z tej tożsamości.",
"Timezone": "Strefa czasowa",
"Timezone detected as {timezone}.": "Strefa czasowa wykryta jako {timezone}.",
"Title": "Tytuł",
"To activate more notifications, head over to the notification settings.": "Aby aktywować więcej powiadomień, przejdź do ustawień powiadomień.",
"To change the world, change the software": "Zmień oprogramowanie, by zmienić świat",
"To confirm, type your event title \"{eventTitle}\"": "Aby potwierdzić, wprowadź tytuł wydarzenia „{eventTitle}”",
"To confirm, type your identity username \"{preferredUsername}\"": "Aby potwierdzić, wprowadź nazwę tożsamości „{preferredUsername}”",
"To create and manage multiples identities from a same account": "Aby tworzyć i zarządzać wieloma tożsamościami z tego samego konta",
"To create and manage your events": "Aby tworzyć i zarządzać wydarzeniami",
"To create or join an group and start organizing with other people": "Aby tworzyć i dołączać do grup i zacząć organizować się z innymi",
"To register for an event by choosing one of your identities": "Aby utworzyć wydarzenie korzystając z jednej ze swoich tożsamości",
"Today": "Dzisiaj",
"Tomorrow": "Jutro",
"Transfer to {outsideDomain}": "Przenieś do {outsideDomain}",
"Type": "Rodzaj",
"URL": "Adres URL",
"URL copied to clipboard": "Skopiono URL do schowka",
"Unable to detect timezone.": "Nie udało się wykryć strefy czasowej.",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Niestety, rejestracja jest zamknięta na tej instancji",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Niestety, Twoje zgłoszenie udziału zostało odrzucone przez organizatorów.",
"Unknown": "Nieznane",
"Unknown actor": "Nieznany aktor",
"Unknown error.": "Nieznany błąd.",
"Unsaved changes": "Niezapisane zmiany",
"Unset group": "Odznacz grupę",
"Unsuspend": "Cofnij zawieszenie",
"Upcoming": "Nadchodzące",
"Upcoming events": "Nadchodzące wydarzenia",
"Update": "Aktualizuj",
"Update event {name}": "Zaktualizuj wydarzenie {name}",
"Update group": "Aktualizuj grupę",
"Update my event": "Zaktualizuj wydarzenie",
"Update post": "Aktualizuj wpis",
"Updated": "Zaktualizowano",
"Use my location": "Użyj mojej lokalizacji",
"User": "Użytkownik",
"Username": "Nazwa użytkownika",
"Users": "Użytkownicy",
"View a reply": "|Zobacz jedną odpowiedź|Zobacz {totalReplies} odpowiedzi",
"View all": "Zobacz wszystko",
"View all posts": "Zobacz wszystkie wpisy",
"View all upcoming events": "Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia",
"View event page": "Zobacz stronę wydarzenia",
"View everything": "Zobacz wszystko",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Zobacz stronę na {hostname} (w nowym oknie)",
"Visible everywhere on the web": "Widoczna w całej sieci",
"Visible everywhere on the web (public)": "Widoczne w całym internecie (publiczne)",
"Waiting for organization team approval.": "Oczekiwanie na przyjęcie przez organizatorów.",
"Warning": "Ostrzeżenie",
"We just sent an email to {email}": "Wysłaliśmy e-mail do {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Użyliśmy Twojej strefy czasowej, aby upewnić się, że będziesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach w odpowiednim czasie.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Chcemy utworzyć <b>cyfrową wspólnotę</b>, którą każdy może uczynić swoją; która została <b>zaprojektowana by wspierać prywatność i aktywizm</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Zostaniesz przekierowany(-a) na swoją instancję, aby móc wejść w interakcje z tym wydarzeniem",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Przekierujemy Cię na Twoją instancję, abyś mógł/mogła wchodzić w interakcje z tą grupą",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "Nie zmienimy świata używając Facebooka. Korporacje tworzące „kapitalizm inwigilacyjny” nie utworzą narzędzia naszych marzeń, ponieważ nie przyniosłoby to im korzyść. Oto okazja, aby zbudować coś lepszego, w oparciu o inne podejście.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Będziemy wysyłać powiadomienie godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, aby upewnić się, że nie zapomnisz o nim.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Użyjemy Twojego ustawienia strefy czasowej, aby wysyłać o poranku przypomnienie o wydarzeniu.",
"Website": "Strona",
"Website / URL": "Strona internetowa/URL",
"Welcome back {username}!": "Witaj ponownie, {username}!",
"Welcome back!": "Witaj ponownie!",
"Welcome on your administration panel": "Witaj w panelu administracyjnym",
"Welcome to Mobilizon, {username}!": "Witaj na Mobilizon, {username}!",
"When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here.": "Gdy moderator grupy utworzy wydarzenie i przypisze je do grupy, pojawi się ono tutaj.",
"Who can view this event and participate": "Kto może wyświetlić i wziąć udział w wydarzeniu",
"Who can view this post": "Kto może zobaczyć ten wpis",
"Who published {number} events": "Którzy utworzyli {number} wydarzeń",
"Why create an account?": "Dlaczego warto założyć konto?",
"Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device.": "Pozwoli na wyświetlenie i zarządzanie stanem uczestnictwa na stronie wydarzenia gdy używasz tego urządzenia. Odznacz, jeżeli korzystasz z ogólnodostępnego urządzenia.",
"World map": "Mapa świata",
"Write something…": "Napisz coś…",
"You are already a participant of this event.": "Już jesteś uczestnikiem tego wydarzenia.",
"You are already logged-in.": "Jesteś już zalogowany(-a).",
"You are not an administrator for this group.": "Nie jesteś administratorem tej grupy.",
"You are participating in this event anonymously": "Bierzesz udział w tym wydarzeniu anonimowo",
"You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation": "Bierzesz udział w tym wydarzeniu anonimowo, ale nie potwierdziłeś(-aś) udziału",
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Możesz dodać tagi klawiszem Enter lub dodając przecinek",
"You can only get invited to groups right now.": "Możesz teraz tylko otrzymywać zaproszenia do grup.",
"You can pick your timezone into your preferences.": "Możesz zmienić strefę czasową w swoich preferencjach.",
"You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Możesz spróbować innego kryterium wyszukiwania lub przeciągnąć i upuścić znacznik na mapie",
"You can't change your password because you are registered through {provider}.": "Nie możesz zmienić hasła, ponieważ zarejestrowałeś(-aś) się używając {provider}.",
"You can't remove your last identity.": "Nie możesz usunąć swojej jedynej tożsamości.",
"You don't follow any instances yet.": "Nie śledzisz jeszcze żadnych instancji.",
"You have been disconnected": "Zostałeś(-aś) rozłączony(-a)",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "Zostałeś zaproszony przez {invitedBy} do następującej grupy:",
"You have been removed from this group's members.": "Zostałeś(-aś) usunięty(-a) z członków tej grupy.",
"You have cancelled your participation": "Wycofałeś(-aś) swój udział",
"You have one event in {days} days.": "Nie masz żadnych wydarzeń w przeciągu {days} dni | Masz jedno wydarzeń w przeciągu {days} dni | Masz {count} wydarzeń w przeciągu {days} dni",
"You have one event today.": "Nie masz dziś żadnych wydarzeń | Masz dziś jedno wydarzenie. | Masz dziś {count} wydarzeń",
"You have one event tomorrow.": "Nie masz jutro żadnych wydarzeń | Masz jutro jedno wydarzenie. | Masz jutro {count} wydarzeń",
"You may also ask to {resend_confirmation_email}.": "Możesz też poprosić o {resend_confirmation_email}.",
"You may now close this window.": "Możesz teraz zamknąć to okno.",
"You need to create the group before you create an event.": "Musisz utworzyć grupę zanim utworzysz wydarzenie.",
"You need to login.": "Musisz się zalogować.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "Będziesz mieć możliwość dodania awataru i zmiany innych opcji w ustawieniach konta.",
"You will be redirected to the original instance": "Zostaniesz przekierowany(-a) na instancję źródłową",
"You wish to participate to the following event": "Chcesz wziąć udział w następującym wydarzeniu",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Otrzymasz cotygodniowe przypomnienie o nadchodzących wydarzeniach w każdy poniedziałek, jeżeli bierzesz w jakimś udział.",
"You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.": "Musisz podać adres URL grupy, aby inni mogli uzyskać dostęp do profilu grupy. Grupa nie będzie możliwa do odnalezienia w wyszukiwarce Mobilizon i typowych wyszukiwarkach.",
"You'll receive a confirmation email.": "Otrzymasz wiadomość potwierdzającą.",
"Your account has been successfully deleted": "Pomyślnie usunięto Twoje konto",
"Your account has been validated": "Twoje konto zostało zatwierdzone",
"Your account is being validated": "Twoje konto jest w trakcie walidacji",
"Your account is nearly ready, {username}": "Twoje konto jest już prawie gotowe, {username}",
"Your current email is {email}. You use it to log in.": "Twój obecny adres e-mail to {email}. Używasz go, aby się zalogować.",
"Your email": "Twój adres e-mail",
"Your email address was automatically set based on your {provider} account.": "Twój adres e-mail został ustawiony automatycznie na podstawie konta {provider}.",
"Your email has been changed": "Twój adres e-mail został zmieniony",
"Your email is being changed": "Twój adres e-mail jest w trakcie zmiany",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "Twój adres e-mail zostanie wykorzystany tylko aby potwierdzić, że jesteś prawdziwą osobą i aby wysłać możliwe aktualizacje dot. tego wydarzenia. NIE będzie przekazany innym instancjom lub organizatorowi wydarzenia.",
"Your federated identity": "Twoja sfederowana tożsamość",
"Your participation has been confirmed": "Twój udział został potwierdzony",
"Your participation has been rejected": "Twoje uczestnictwo zostało odrzucone",
"Your participation has been requested": "Poprosiłeś(-aś) o uczestnictwo",
"Your participation request has been validated": "Twoje członkostwo zostało zwalidowane",
"Your participation request is being validated": "Twoje członkostwo jest walidowane",
"Your participation status has been changed": "Stan Twojego uczestnictwa zostan zmieniony",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "Twoje zgłoszenie wciąż czeka na zatwierdzenie przez organizatorów.",
"Your profile will be shown as contact.": "Twój profil będzie wyświetlany jako kontakt.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Twoja strefa czasowa jest obecnie ustawiona jako {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Twoja strefa czasowa została wykryta jako {timezone}.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Ten komentarz został usunięty przez jego autora]",
"[This comment has been deleted]": "[Ten komentarz został usunięty]",
"[deleted]": "[usunięto]",
"a decentralised federation protocol": "zdecentralizowanemu protokołu federacji",
"a non-existent report": "nieistniejące zgłoszenie",
"and {number} groups": "i {number} grup",
"any distance": "dowolna odległość",
"as {identity}": "jako {identity}",
"default Mobilizon privacy policy": "Domyślna polityka prywatności Mobilizon",
"default Mobilizon terms": "domyślny regulamin Mobilizon",
"e.g. 10 Rue Jangot": "np. Jana Pawła II 21/37",
"firstDayOfWeek": "0",
"full rules": "zasady",
"iCal Feed": "Strumień iCal",
"instance rules": "zasadami instancji",
"interconnect with others like it": "łączyć się z innymi",
"more than 1360 contributors": "ponad 1360 twórców",
"on our blog": "na naszym blogu",
"profile@instance": "profil@instancja",
"report #{report_number}": "zgłoszenie #{report_number}",
"resend confirmation email": "ponowne wysłanie wiadomości potwierdzającej",
"terms of service": "regulaminem",
"with another identity…": "używając innej tożsamości…",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} miejsc",
"{available}/{capacity} available places": "Brak miejsc|{available}/{capacity} dostępnych miejsc",
"{count} participants": "Brak uczestników | Jeden uczestnik | {count} uczestników",
"{count} requests waiting": "{count} oczekujących zgłoszeń",
"{count} team members": "{count} członków zespołu",
"{group}'s events": "Wydarzenia grupy {group}",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} jest instancją oprogramowania {mobilizon}.",
"{moderator} added a note on {report}": "{moderatpr} dodał(a) notatkę do {report}",
"{moderator} closed {report}": "{moderator} zamknął(-ęła) {report}",
"{moderator} deleted an event named \"{title}\"": "{moderator} usunął(-ęła) wydarzenie nazwane „{title}”",
"{moderator} has deleted user {user}": "{moderator} usunął(-ęła) użytkownika {user}",
"{moderator} has unsuspended profile {profile}": "{modeator} cofnął(-ęła) zawieszenie profilu {profile}",
"{moderator} marked {report} as resolved": "{moderator} oznaczył(a) {report} jako rozwiązane",
"{moderator} reopened {report}": "{moderator} otworzył(a) ponownie {report}",
"{moderator} suspended profile {profile}": "{moderator} zawiesił(a) profil {profil}",
"{nb} km": "{nb} km",
"{number} members": "{number} członków",
"{number} organized events": "Brak zorganizowanych wydarzeń|Jedno zorganizowane wydarzenie|{number} zorganizowanych wydarzeń",
"{number} participations": "Brak uczestników|Jeden uczestnik|{number} uczestników",
"{number} posts": "Brak wpisów|Jeden wpis|{number} wpisy",
"{profile} (by default)": "{profile} (domyślnie)",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} do zrobienia)",
"{username} was invited to {group}": "Zaproszono {username} do {group}",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© Współtwórcy OpenStreetMap"
}