Tags

2.1.0-rc.1

2022-04-18 16:24:04 +02:00 b1a4f1b581 ZIP TAR.GZ

2.1.0-beta.3

2022-04-09 22:04:34 +02:00 cc8a115974 ZIP TAR.GZ

2.1.0-beta.2

2022-04-08 14:08:47 +02:00 086aa0df8b ZIP TAR.GZ

2.1.0-beta.1

2022-04-07 14:47:18 +02:00 5bb1247f37 ZIP TAR.GZ

2.0.2

2021-12-22 14:35:04 +01:00 e9ece4893b ZIP TAR.GZ

chapril-2.0.0

2021-12-10 11:22:27 +01:00 780971f19c ZIP TAR.GZ

2.0.1

2021-11-29 11:51:54 +01:00 1e1a145847 ZIP TAR.GZ

2.0.0

2021-11-23 09:37:23 +01:00 147ea64483 ZIP TAR.GZ

2.0.0-rc.3

2021-11-22 20:28:37 +01:00 2d6fa93906 ZIP TAR.GZ

2.0.0-rc.2

2021-11-22 11:09:48 +01:00 ab724b0893 ZIP TAR.GZ