Dépôt pour Privatebin implémentation Chapril. https://paste.chapril.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
paste.chapril.org-privatebin/i18n/bg.json

188 lines
14 KiB

{
"PrivateBin": "PrivateBin",
"%s is a minimalist, open source online pastebin where the server has zero knowledge of pasted data. Data is encrypted/decrypted %sin the browser%s using 256 bits AES.": "%s е изчистен и изцяло достъпен като отворен код, онлайн \"paste\" услуга, където сървъра не знае подадената информация. Тя се шифрова/дешифрова %sвъв браузъра%s използвайки 256 битов AES алгоритъм.",
"More information on the <a href=\"https://privatebin.info/\">project page</a>.": "Повече информация може да намерите на <a href=\"https://privatebin.info/\">страницата на проекта (Английски)</a>.",
"Because ignorance is bliss": "Невежеството е блаженство",
"en": "bg",
"Paste does not exist, has expired or has been deleted.": "Информацията не съществува, срокът и е изтекъл или е била изтрита.",
"%s requires php %s or above to work. Sorry.": "%s има нужда от PHP %s или по-нова, за да работи. Съжалявам.",
"%s requires configuration section [%s] to be present in configuration file.": "%s задължава отдела от настройките [%s] да съществува във файла със настройките.",
"Please wait %d seconds between each post.": [
"Моля изчакайте една секунда между всяка публикация.",
"Моля изчакайте %d секунди между всяка публикация.",
"Моля изчакайте %d секунди между всяка публикация.",
"Моля изчакайте %d секунди между всяка публикация."
],
"Paste is limited to %s of encrypted data.": "Съдържанието е ограничено до %s криптирана информация.",
"Invalid data.": "Невалидна информация.",
"You are unlucky. Try again.": "Нямаш късмет. Пробвай отново.",
"Error saving comment. Sorry.": "Грешка в запазването на коментара. Съжалявам.",
"Error saving paste. Sorry.": "Грешка в записването на информацията. Съжалявам.",
"Invalid paste ID.": "Невалиден идентификационен код.",
"Paste is not of burn-after-reading type.": "Информацията не е от тип \"унищожаване след преглед\".",
"Wrong deletion token. Paste was not deleted.": "Невалиден код за изтриване. Информацията Ви не беше изтрита.",
"Paste was properly deleted.": "Информацията Ви е изтрита.",
"JavaScript is required for %s to work. Sorry for the inconvenience.": "Услугата %s се нуждае от JavaScript, за да работи. Съжаляваме за неудобството.",
"%s requires a modern browser to work.": "%s се нуждае от съвременен браузър за да работи.",
"New": "Създаване",
"Send": "Изпрати",
"Clone": "Дублирай",
"Raw text": "Чист текст",
"Expires": "Изтича",
"Burn after reading": "Унищожи след преглед",
"Open discussion": "Отворена дискусия",
"Password (recommended)": "Парола (препоръчва се)",
"Discussion": "Коментари",
"Toggle navigation": "Включи или Изключи навигацията",
"%d seconds": [
"%d секунди",
"%d секунда",
"%d секунда",
"%d секунда"
],
"%d minutes": [
"%d минути",
"%d минута",
"%d минута",
"%d минута"
],
"%d hours": [
"%d часа",
"%d час",
"%d час",
"%d час"
],
"%d days": [
"%d дни",
"%d ден",
"%d ден",
"%d ден"
],
"%d weeks": [
"%d седмици",
"%d седмица",
"%d седмица",
"%d седмица"
],
"%d months": [
"%d месеци",
"%d месец",
"%d месец",
"%d месец"
],
"%d years": [
"%d години",
"%d година",
"%d година",
"%d година"
],
"Never": "Никога",
"Note: This is a test service: Data may be deleted anytime. Kittens will die if you abuse this service.": "Забележка: Това е пробна услуга: Информацията може да бъде изтрита по всяко време. Котета ще измрат ако злоупотребиш с услугата.",
"This document will expire in %d seconds.": [
"Този документ изтича след една секунда.",
"Този документ изтича след %d секунди.",
"Този документ изтича след %d секунди.",
"Този документ изтича след %d секунди."
],
"This document will expire in %d minutes.": [
"Този документ изтича след една минута.",
"Този документ изтича след %d минути.",
"Този документ изтича след %d минути.",
"Този документ изтича след %d минути."
],
"This document will expire in %d hours.": [
"Този документ изтича след един час.",
"Този документ изтича след %d часа.",
"Този документ изтича след %d часа.",
"Този документ изтича след %d часа."
],
"This document will expire in %d days.": [
"Този документ изтича след един ден.",
"Този документ изтича след %d дни.",
"Този документ изтича след %d дни.",
"Този документ изтича след %d дни."
],
"This document will expire in %d months.": [
"Този документ изтича след една година.",
"Този документ изтича след %d години.",
"Този документ изтича след %d години.",
"Този документ изтича след %d години."
],
"Please enter the password for this paste:": "Моля въведете паролата за това съдържание:",
"Could not decrypt data (Wrong key?)": "Информацията не можеше да се дешифрова (Грешен ключ?)",
"Could not delete the paste, it was not stored in burn after reading mode.": "Изтриването на информацията беше неуспешно. Тя не е от тип \"унищожаване след преглед\".",
"FOR YOUR EYES ONLY. Don't close this window, this message can't be displayed again.": "САМО ЗА ВАШИТЕ ОЧИ. Не затваряйте прозореца, понеже тази информация няма да може да бъде показана отново.",
"Could not decrypt comment; Wrong key?": "Дешифроването на коментара беше неуспешно. Грешен ключ?",
"Reply": "Отговор",
"Anonymous": "Безименен",
"Avatar generated from IP address": "Аватар (на базата на IP адреса Ви)",
"Add comment": "Добави коментар",
"Optional nickname…": "Избирателен псевдоним",
"Post comment": "Публикувай коментара",
"Sending comment…": "Изпращане на коментара Ви…",
"Comment posted.": "Коментара Ви е публикуван.",
"Could not refresh display: %s": "Презареждането на екрана беше неуспешно: %s",
"unknown status": "Неизвестно състояние",
"server error or not responding": "Грешка в сървъра или не отговаря",
"Could not post comment: %s": "Публикуването на коментара Ви беше неуспешно: %s",
"Sending paste…": "Изпращане на информацията Ви…",
"Your paste is <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Hit [Ctrl]+[c] to copy)</span>": "Вашата връзка е <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Натиснете [Ctrl]+[c] за да копирате)</span>",
"Delete data": "Изтриване на информацията",
"Could not create paste: %s": "Създаването на връзката ви беше неуспешно: %s",
"Cannot decrypt paste: Decryption key missing in URL (Did you use a redirector or an URL shortener which strips part of the URL?)": "Дешифроването на информацията беше неуспешно: Ключа за декриптиране липсва във връзката (Да не сте използвали услуга за пренасочване или скъсяване на връзката, което би изрязало части от нея?)",
"B": "B",
"KiB": "KiB",
"MiB": "MiB",
"GiB": "GiB",
"TiB": "TiB",
"PiB": "PiB",
"EiB": "EiB",
"ZiB": "ZiB",
"YiB": "YiB",
"Format": "Format",
"Plain Text": "Чист текст",
"Source Code": "Изходен код",
"Markdown": "Markdown",
"Download attachment": "Свали прикачения файл",
"Cloned: '%s'": "Дублирано: '%s'",
"The cloned file '%s' was attached to this paste.": "Дублирания файл '%s' беше прикачен.",
"Attach a file": "Прикачи файл",
"alternatively drag & drop a file or paste an image from the clipboard": "Също можеш да пуснеш файла върху този прозорец или да поставиш изображение от клипборда",
"File too large, to display a preview. Please download the attachment.": "Файла е твърде голям, за да се представи визуализация. Моля, свалете файла.",
"Remove attachment": "Премахнете файла",
"Your browser does not support uploading encrypted files. Please use a newer browser.": "Браузърът ви не поддържа прикачване на шифровани файлове. Моля, използвайте по-нов браузър",
"Invalid attachment.": "Невалидно прикачване.",
"Options": "Настройки",
"Shorten URL": "Скъси връзката",
"Editor": "Редактор",
"Preview": "Визуализация",
"%s requires the PATH to end in a \"%s\". Please update the PATH in your index.php.": "PATH трябва да е във края на \"%s\" за да може %s да работи правилно. Моля обновете PATH във вашият index.php .",
"Decrypt": "Дешифровай",
"Enter password": "Въведи паролата",
"Loading…": "Зареждане…",
"Decrypting paste…": "Дешифроване на информацията…",
"Preparing new paste…": "Приготвяне на връзката Ви…",
"In case this message never disappears please have a look at <a href=\"%s\">this FAQ for information to troubleshoot</a>.": "Във случай, че това съобщение не изчезне след време, моля прегледайте <a href=\"%s\">този FAQ (Английски)</a>, за информация, която би ви помогнала.",
"+++ no paste text +++": "+++ няма текстово съдържание +++",
"Could not get paste data: %s": "Взимането на информацията беше неуспешно: %s",
"QR code": "QR код",
"This website is using an insecure HTTP connection! Please use it only for testing.": "Този сайт използва несигурна HTTP връзка. Моля използвайте само за проби.",
"For more information <a href=\"%s\">see this FAQ entry</a>.": "<a href=\"%s\">Вижте тази страница</a> за повече информация.",
"Your browser may require an HTTPS connection to support the WebCrypto API. Try <a href=\"%s\">switching to HTTPS</a>.": "Браузъра ви може да се нуждае от HTTPS връзка за да използва WebCrypto API. Пробвай <a href=\"%s\">да минеш на HTTPS</a>.",
"Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.": "Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.",
"waiting on user to provide a password": "waiting on user to provide a password",
"Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.": "Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.",
"Retry": "Retry",
"Showing raw text…": "Showing raw text…",
"Notice:": "Notice:",
"This link will expire after %s.": "This link will expire after %s.",
"This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.": "This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.",
"Link:": "Link:",
"Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?": "Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?",
"Use Current Timezone": "Use Current Timezone",
"Convert To UTC": "Convert To UTC",
"Close": "Close",
"Encrypted note on PrivateBin": "Encrypted note on PrivateBin",
"Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.": "Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.",
"URL shortener may expose your decrypt key in URL.": "URL shortener may expose your decrypt key in URL."
}