Dépôt pour Privatebin implémentation Chapril. https://paste.chapril.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
paste.chapril.org-privatebin/i18n/pl.json

188 lines
11 KiB

{
"PrivateBin": "PrivateBin",
"%s is a minimalist, open source online pastebin where the server has zero knowledge of pasted data. Data is encrypted/decrypted %sin the browser%s using 256 bits AES.": "%s jest minimalistycznym, otwartoźródłowym serwisem typu pastebin, w którym serwer nie ma jakichkolwiek informacji o tym, co jest wklejane. Dane są szyfrowane i deszyfrowane %sw przeglądarce%s z użyciem 256-bitowego klucza AES.",
"More information on the <a href=\"https://privatebin.info/\">project page</a>.": "Więcej informacji na <a href=\"https://privatebin.info/\">stronie projektu</a>.",
"Because ignorance is bliss": "Ponieważ ignorancja jest cnotą",
"en": "pl",
"Paste does not exist, has expired or has been deleted.": "Wklejka nie istnieje, wygasła albo została usunięta.",
"%s requires php %s or above to work. Sorry.": "%s wymaga PHP w wersji %s lub nowszej. Przykro mi.",
"%s requires configuration section [%s] to be present in configuration file.": "%s wymaga obecności sekcji [%s] w pliku konfiguracyjnym.",
"Please wait %d seconds between each post.": [
"Poczekaj %d sekundę pomiędzy każdą wklejką.",
"Poczekaj %d sekund pomiędzy każdą wklejką.",
"Poczekaj %d sekund pomiędzy każdą wklejką.",
"Poczekaj %d sekund pomiędzy każdą wklejką."
],
"Paste is limited to %s of encrypted data.": "Wklejka jest limitowana do %s zaszyfrowanych danych.",
"Invalid data.": "Nieprawidłowe dane.",
"You are unlucky. Try again.": "Miałeś pecha. Spróbuj ponownie.",
"Error saving comment. Sorry.": "Błąd przy zapisywaniu komentarza, sorry.",
"Error saving paste. Sorry.": "Błąd przy zapisywaniu wklejki, sorry.",
"Invalid paste ID.": "Nieprawidłowe ID wklejki.",
"Paste is not of burn-after-reading type.": "Ta wklejka nie ulega autodestrukcji po przeczytaniu.",
"Wrong deletion token. Paste was not deleted.": "Nieprawidłowy token usuwania. Wklejka nie została usunięta.",
"Paste was properly deleted.": "Wklejka usunięta poprawnie.",
"JavaScript is required for %s to work. Sorry for the inconvenience.": "Do działania %sa jest wymagany JavaScript. Przepraszamy za tę niedogodność.",
"%s requires a modern browser to work.": "%s wymaga do działania nowoczesnej przeglądarki.",
"New": "Nowa",
"Send": "Wyślij",
"Clone": "Sklonuj",
"Raw text": "Czysty tekst",
"Expires": "Wygasa za",
"Burn after reading": "Zniszcz po przeczytaniu",
"Open discussion": "Otwarta dyskusja",
"Password (recommended)": "Hasło (zalecane)",
"Discussion": "Dyskusja",
"Toggle navigation": "Przełącz nawigację",
"%d seconds": [
"%d second",
"%d second",
"%d second",
"%d second"
],
"%d minutes": [
"%d minut",
"%d minut",
"%d minut",
"%d minut"
],
"%d hours": [
"%d godzina",
"%d godzina",
"%d godzinę",
"%d godzinę"
],
"%d days": [
"%d dzień",
"%d dzień",
"%d dzień",
"%d dzień"
],
"%d weeks": [
"%d tydzień",
"%d tydzień",
"%d tydzień",
"%d tydzień"
],
"%d months": [
"%d miesiąc",
"%d miesiąc",
"%d miesiąc",
"%d miesiąc"
],
"%d years": [
"%d rok",
"%d rok",
"%d rok",
"%d rok"
],
"Never": "nigdy",
"Note: This is a test service: Data may be deleted anytime. Kittens will die if you abuse this service.": "Notka: To jest usługa testowa. Dane mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Kociątka umrą, jeśli nadużyjesz tej usługi.",
"This document will expire in %d seconds.": [
"Ten dokument wygaśnie za %d sekundę.",
"Ten dokument wygaśnie za %d sekund.",
"Ten dokument wygaśnie za %d sekund.",
"Ten dokument wygaśnie za %d sekund."
],
"This document will expire in %d minutes.": [
"Ten dokument wygaśnie za %d minutę.",
"Ten dokument wygaśnie za %d minut.",
"Ten dokument wygaśnie za %d minut.",
"Ten dokument wygaśnie za %d minut."
],
"This document will expire in %d hours.": [
"Ten dokument wygaśnie za godzinę.",
"Ten dokument wygaśnie za %d godzin.",
"Ten dokument wygaśnie za %d godzin.",
"Ten dokument wygaśnie za %d godzin."
],
"This document will expire in %d days.": [
"Ten dokument wygaśnie za %d dzień.",
"Ten dokument wygaśnie za %d dni.",
"Ten dokument wygaśnie za %d dni.",
"Ten dokument wygaśnie za %d dni."
],
"This document will expire in %d months.": [
"Ten dokument wygaśnie za miesiąc.",
"Ten dokument wygaśnie za %d miesięcy.",
"Ten dokument wygaśnie za %d miesięcy.",
"Ten dokument wygaśnie za %d miesięcy."
],
"Please enter the password for this paste:": "Wpisz hasło dla tej wklejki:",
"Could not decrypt data (Wrong key?)": "Nie udało się odszyfrować danych (zły klucz?)",
"Could not delete the paste, it was not stored in burn after reading mode.": "Nie udało się usunąć wklejki, nie została zapisana w trybie zniszczenia po przeczytaniu.",
"FOR YOUR EYES ONLY. Don't close this window, this message can't be displayed again.": "TYLKO DO TWOJEGO WGLĄDU. Nie zamykaj tego okna, ta wiadomość nie będzie mogła być wyświetlona ponownie.",
"Could not decrypt comment; Wrong key?": "Nie udało się odszyfrować komentarza; zły klucz?",
"Reply": "Odpowiedz",
"Anonymous": "Anonim",
"Avatar generated from IP address": "Anonimowy avatar (Vizhash z adresu IP)",
"Add comment": "Dodaj komentarz",
"Optional nickname…": "Opcjonalny nick…",
"Post comment": "Wyślij komentarz",
"Sending comment…": "Wysyłanie komentarza…",
"Comment posted.": "Wysłano komentarz.",
"Could not refresh display: %s": "Nie można odświeżyć widoku: %s",
"unknown status": "nieznany status",
"server error or not responding": "błąd serwera lub brak odpowiedzi",
"Could not post comment: %s": "Nie udało się wysłać komentarza: %s",
"Sending paste…": "Wysyłanie wklejki…",
"Your paste is <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Hit [Ctrl]+[c] to copy)</span>": "Twoja wklejka to <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(wciśnij [Ctrl]+[c] aby skopiować)</span>",
"Delete data": "Skasuj dane",
"Could not create paste: %s": "Nie udało się utworzyć wklejki: %s",
"Cannot decrypt paste: Decryption key missing in URL (Did you use a redirector or an URL shortener which strips part of the URL?)": "Nie udało się odszyfrować wklejki - brak klucza deszyfrującego w adresie (użyłeś skracacza linków, który ucina część adresu?)",
"B": "B",
"KiB": "KiB",
"MiB": "MiB",
"GiB": "GiB",
"TiB": "TiB",
"PiB": "PiB",
"EiB": "EiB",
"ZiB": "ZiB",
"YiB": "YiB",
"Format": "Format",
"Plain Text": "Czysty tekst",
"Source Code": "Kod źródłowy",
"Markdown": "Markdown",
"Download attachment": "Pobierz załącznik",
"Cloned: '%s'": "Sklonowano: '%s'",
"The cloned file '%s' was attached to this paste.": "Sklonowany plik '%s' był dołączony do tej wklejki.",
"Attach a file": "Załącz plik",
"alternatively drag & drop a file or paste an image from the clipboard": "Alternatywnie przeciągnij i upuść plik albo wklej obraz ze schowka",
"File too large, to display a preview. Please download the attachment.": "Plik zbyt duży aby wyświetlić podgląd. Proszę pobrać załącznik.",
"Remove attachment": "Usuń załącznik",
"Your browser does not support uploading encrypted files. Please use a newer browser.": "Twoja przeglądarka nie wspiera wysyłania zaszyfrowanych plików. Użyj nowszej przeglądarki.",
"Invalid attachment.": "Nieprawidłowy załącznik.",
"Options": "Opcje",
"Shorten URL": "Skróć adres URL",
"Editor": "Edytować",
"Preview": "Podgląd",
"%s requires the PATH to end in a \"%s\". Please update the PATH in your index.php.": "%s requires the PATH to end in a \"%s\". Please update the PATH in your index.php.",
"Decrypt": "Odszyfruj",
"Enter password": "Wpisz hasło",
"Loading…": "Wczytywanie…",
"Decrypting paste…": "Odszyfrowywanie wklejki…",
"Preparing new paste…": "Przygotowywanie nowej wklejki…",
"In case this message never disappears please have a look at <a href=\"%s\">this FAQ for information to troubleshoot</a>.": "W przypadku gdy ten komunikat nigdy nie znika, proszę spójrz na <a href=\"%s\">to FAQ aby rozwiązać problem</a> (po angielsku).",
"+++ no paste text +++": "+++ brak wklejonego tekstu +++",
"Could not get paste data: %s": "Nie można było pobrać danych wklejki: %s",
"QR code": "Kod QR",
"This website is using an insecure HTTP connection! Please use it only for testing.": "This website is using an insecure HTTP connection! Please use it only for testing.",
"For more information <a href=\"%s\">see this FAQ entry</a>.": "For more information <a href=\"%s\">see this FAQ entry</a>.",
"Your browser may require an HTTPS connection to support the WebCrypto API. Try <a href=\"%s\">switching to HTTPS</a>.": "Your browser may require an HTTPS connection to support the WebCrypto API. Try <a href=\"%s\">switching to HTTPS</a>.",
"Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.": "Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.",
"waiting on user to provide a password": "waiting on user to provide a password",
"Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.": "Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.",
"Retry": "Retry",
"Showing raw text…": "Showing raw text…",
"Notice:": "Notice:",
"This link will expire after %s.": "This link will expire after %s.",
"This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.": "This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.",
"Link:": "Link:",
"Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?": "Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?",
"Use Current Timezone": "Use Current Timezone",
"Convert To UTC": "Convert To UTC",
"Close": "Close",
"Encrypted note on PrivateBin": "Encrypted note on PrivateBin",
"Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.": "Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.",
"URL shortener may expose your decrypt key in URL.": "URL shortener may expose your decrypt key in URL."
}