Dépôt pour Privatebin implémentation Chapril. https://paste.chapril.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
paste.chapril.org-privatebin/i18n/uk.json

188 lines
14 KiB

{
"PrivateBin": "PrivateBin",
"%s is a minimalist, open source online pastebin where the server has zero knowledge of pasted data. Data is encrypted/decrypted %sin the browser%s using 256 bits AES.": "%s це мінімалістичний Open Source проєкт для створення нотаток, де сервер не знає нічого про дані, що зберігаються. Дані шифруються/розшифровуються %sу переглядачі%s з використанням 256-бітного шифрувания AES.",
"More information on the <a href=\"https://privatebin.info/\">project page</a>.": "Подробиці можна дізнатися на <a href=\"https://privatebin.info/\">сайті проєкту</a>.",
"Because ignorance is bliss": "Бо незнання - благо",
"en": "uk",
"Paste does not exist, has expired or has been deleted.": "Допис не існує, протермінований чи був видалений.",
"%s requires php %s or above to work. Sorry.": "Для роботи %s потрібен php %s и вище. Вибачте.",
"%s requires configuration section [%s] to be present in configuration file.": "%s потрібна секція [%s] в конфігураційному файлі.",
"Please wait %d seconds between each post.": [
"Please wait %d second between each post. (singular)",
"Please wait %d seconds between each post. (1st plural)",
"Please wait %d seconds between each post. (2nd plural)",
"Please wait %d seconds between each post. (3rd plural)"
],
"Paste is limited to %s of encrypted data.": "Розмір допису обмежений %s зашифрованих даних.",
"Invalid data.": "Неправильні дані.",
"You are unlucky. Try again.": "Вам не пощастило. Спробуйте ще раз.",
"Error saving comment. Sorry.": "Помилка при збереженні коментаря. Вибачте.",
"Error saving paste. Sorry.": "Помилка при збереженні допису. Вибачте.",
"Invalid paste ID.": "Неправильний ID допису.",
"Paste is not of burn-after-reading type.": "Тип допису не \"Знищити після прочитання\".",
"Wrong deletion token. Paste was not deleted.": "Неправильний ключ вилучення допису. Допис не вилучено.",
"Paste was properly deleted.": "Допис був вилучений повністю.",
"JavaScript is required for %s to work. Sorry for the inconvenience.": "Для роботи %s потрібен увімкнутий JavaScript. Вибачте.",
"%s requires a modern browser to work.": "Для роботи %s потрібен більш сучасний переглядач.",
"New": "Новий допис",
"Send": "Відправити",
"Clone": "Дублювати",
"Raw text": "Початковий текст",
"Expires": "Вилучити через",
"Burn after reading": "Знищити після прочитання",
"Open discussion": "Відкрити обговорення",
"Password (recommended)": "Пароль (рекомендується)",
"Discussion": "Обговорення",
"Toggle navigation": "Перемкнути навігацію",
"%d seconds": [
"%d секунду",
"%d секунди",
"%d секунд",
"%d секунд"
],
"%d minutes": [
"%d хвилину",
"%d хвилини",
"%d хвилин",
"%d хвилин"
],
"%d hours": [
"%d годину",
"%d години",
"%d годин",
"%d годин"
],
"%d days": [
"%d день",
"%d дні",
"%d днів",
"%d днів"
],
"%d weeks": [
"%d тиждень",
"%d тижні",
"%d тижнів",
"%d тижнів"
],
"%d months": [
"%d місяць",
"%d місяці",
"%d місяців",
"%d місяців"
],
"%d years": [
"%d рік",
"%d роки",
"%d років",
"%d років"
],
"Never": "Ніколи",
"Note: This is a test service: Data may be deleted anytime. Kittens will die if you abuse this service.": "Примітка: Це тестовий сервіс: Дані можуть бути вилучені в будь який момент. Кошенята помруть, якщо ви будете зловживати сервісом.",
"This document will expire in %d seconds.": [
"Документ буде вилучений через %d секунду.",
"Документ буде вилучений через %d секунди.",
"Документ буде вилучений через %d секунд.",
"Документ буде вилучений через %d секунд."
],
"This document will expire in %d minutes.": [
"Документ буде вилучений через %d хвилину.",
"Документ буде вилучений через %d хвилини.",
"Документ буде вилучений через %d хвилин.",
"Документ буде вилучений через %d хвилин."
],
"This document will expire in %d hours.": [
"Документ буде вилучений через %d годину.",
"Документ буде вилучений через %d години.",
"Документ буде вилучений через %d годин.",
"Документ буде вилучений через %d годин."
],
"This document will expire in %d days.": [
"Документ буде вилучений через %d день.",
"Документ буде вилучений через %d дні.",
"Документ буде вилучений через %d днів.",
"Документ буде вилучений через %d днів."
],
"This document will expire in %d months.": [
"Документ буде вилучений через %d місяць.",
"Документ буде вилучений через %d місяці.",
"Документ буде вилучений через %d місяців.",
"Документ буде вилучений через %d місяців."
],
"Please enter the password for this paste:": "Будь ласка, введіть пароль від допису:",
"Could not decrypt data (Wrong key?)": "Неможливо розшифрувати дані (Неправильний ключ?)",
"Could not delete the paste, it was not stored in burn after reading mode.": "Неможливо вилучити допис, він не був збережений в режимі знищити після прочитання.",
"FOR YOUR EYES ONLY. Don't close this window, this message can't be displayed again.": "ЛИШЕ ДЛЯ ВАШИХ ОЧЕЙ. Не закривайте це вікно, це повідомлення не може бути показано знову.",
"Could not decrypt comment; Wrong key?": "Неможливо розшифрувати коментар; Неправильний ключ?",
"Reply": "Відповісти",
"Anonymous": "Анонім",
"Avatar generated from IP address": "Аватар зґенерований з IP-адреси",
"Add comment": "Додати коментар",
"Optional nickname…": "Необов’язкове прізвисько…",
"Post comment": "Відправити коментар",
"Sending comment…": "Відправка коментаря…",
"Comment posted.": "Коментар опублікований.",
"Could not refresh display: %s": "Не вдалося оновити екран: %s",
"unknown status": "невідома причина",
"server error or not responding": "помилка на сервері чи немає відповіді",
"Could not post comment: %s": "Не вдалося опублікувати коментар: %s",
"Sending paste…": "Відправка допису…",
"Your paste is <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Hit [Ctrl]+[c] to copy)</span>": "Посилання на допис <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Тисніть [Ctrl]+[c], щоб скопіювати посилання)</span>",
"Delete data": "Видалити допис",
"Could not create paste: %s": "Не вдалося опублікувати допис: %s",
"Cannot decrypt paste: Decryption key missing in URL (Did you use a redirector or an URL shortener which strips part of the URL?)": "Неможливо розшифрувати запис: Ключ дешифрування відсутній в посиланні (Можливо, ви використовуєте скорочувач посилань, що видаляє частину посилання?)",
"B": "байт",
"KiB": "Кбайт",
"MiB": "Мбайт",
"GiB": "Гбайт",
"TiB": "Тбайт",
"PiB": "Пбайт",
"EiB": "Ебайт",
"ZiB": "Збайт",
"YiB": "Йбайт",
"Format": "Формат",
"Plain Text": "Звичайний текст",
"Source Code": "Джерельний код",
"Markdown": "Мова розмітки",
"Download attachment": "Звантажити прикріплений файл",
"Cloned: '%s'": "Дубльовано: '%s'",
"The cloned file '%s' was attached to this paste.": "Дублікат файлу '%s' був прикріплений до цього запису.",
"Attach a file": "Прикріпити файл",
"alternatively drag & drop a file or paste an image from the clipboard": "також можна перенести файл у вікно переглядача чи вставити зображення з буфера",
"File too large, to display a preview. Please download the attachment.": "Файл завеликий для відображення передогляду. Будь ласка, звантажте прикріплений файл.",
"Remove attachment": "Видалити вкладення",
"Your browser does not support uploading encrypted files. Please use a newer browser.": "Ваш переглядач не підтримує відправлення зашифрованих файлів. Використовуйте сучасніший переглядач.",
"Invalid attachment.": "Невідоме вкладення.",
"Options": "Опції",
"Shorten URL": "Коротке посилання",
"Editor": "Редактор",
"Preview": "Передогляд",
"%s requires the PATH to end in a \"%s\". Please update the PATH in your index.php.": "Змінна PATH необхідна %s в конці \"%s\". Будь ласка, оновіть змінну PATH у вашому index.php.",
"Decrypt": "Розшифрувати",
"Enter password": "Введіть пароль",
"Loading…": "Завантаження…",
"Decrypting paste…": "Розшифровування допису…",
"Preparing new paste…": "Приготування нового допису…",
"In case this message never disappears please have a look at <a href=\"%s\">this FAQ for information to troubleshoot</a>.": "Якщо це повідомлення не зникатиме тривалий час, подивіться <a href=\"%s\">цей FAQ з інформацією про можливе вирішення проблеми</a>.",
"+++ no paste text +++": "+++ у дописі немає тексту +++",
"Could not get paste data: %s": "Не вдалося отримати дані допису: %s",
"QR code": "QR код",
"This website is using an insecure HTTP connection! Please use it only for testing.": "Цей сайт використовує незахищене HTTP підключення! Будь ласка, використовуйте його лише для тестування.",
"For more information <a href=\"%s\">see this FAQ entry</a>.": "Для подробиць <a href=\"%s\">дивіться інформацію в FAQ</a>.",
"Your browser may require an HTTPS connection to support the WebCrypto API. Try <a href=\"%s\">switching to HTTPS</a>.": "Ваш переглядач вимагає підключення HTTPS для підтримки WebCrypto API. Спробуйте <a href=\"%s\">перемкнутися на HTTPS</a>.",
"Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.": "Ваш переглядач не підтримує WebAssembly, що використовується для стиснення zlib. Ви можете створювати нестиснені документи, але не зможете читати стиснені.",
"waiting on user to provide a password": "waiting on user to provide a password",
"Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.": "Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.",
"Retry": "Retry",
"Showing raw text…": "Showing raw text…",
"Notice:": "Notice:",
"This link will expire after %s.": "This link will expire after %s.",
"This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.": "This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.",
"Link:": "Link:",
"Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?": "Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?",
"Use Current Timezone": "Use Current Timezone",
"Convert To UTC": "Convert To UTC",
"Close": "Close",
"Encrypted note on PrivateBin": "Encrypted note on PrivateBin",
"Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.": "Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.",
"URL shortener may expose your decrypt key in URL.": "URL shortener may expose your decrypt key in URL."
}