New Albanian translation (thanks to Besnik Bleta)

This commit is contained in:
Badlop 2021-04-07 16:01:28 +02:00
parent 03e62308e2
commit 4b83ec1204
3 changed files with 385 additions and 0 deletions

View File

@ -324,6 +324,7 @@
{"Node index not found","Knotenindex nicht gefunden"}.
{"Node not found","Knoten nicht gefunden"}.
{"Node ~p","Knoten ~p"}.
{"Node","Knoten"}.
{"Nodeprep has failed","Nodeprep fehlgeschlagen"}.
{"Nodes","Knoten"}.
{"None","Keine"}.

View File

@ -324,6 +324,7 @@
{"Node index not found","O índice do nó não foi encontrado"}.
{"Node not found","Nó não encontrado"}.
{"Node ~p","Nó ~p"}.
{"Node","Nó"}.
{"Nodeprep has failed","Processo de identificação de nó falhou (nodeprep)"}.
{"Nodes","Nós"}.
{"None","Nenhum"}.

383
priv/msgs/sq.msg Normal file
View File

@ -0,0 +1,383 @@
%% Generated automatically
%% DO NOT EDIT: run `make translations` instead
%% To improve translations please read:
%% https://docs.ejabberd.im/developer/extending-ejabberd/localization/
{" has set the subject to: "," ka caktuar si subjekt: "}.
{"# participants","# pjesëmarrës"}.
{"A description of the node","Përshkrim i nyjës"}.
{"A friendly name for the node","Emër miqësor për nyjën"}.
{"A password is required to enter this room","Lypset fjalëkalim për të hyrë në këtë dhomë"}.
{"A Web Page","Faqe Web"}.
{"Accept","Pranoje"}.
{"Account doesn't exist","Llogaria sekziston"}.
{"Add Jabber ID","Shtoni ID Jabber"}.
{"Add New","Shtoni të Ri"}.
{"Add User","Shtoni Përdorues"}.
{"Administration of ","Administrim i "}.
{"Administration","Administrim"}.
{"Administrator privileges required","Lyp privilegje përgjegjësi"}.
{"All activity","Krejt veprimtaria"}.
{"All Users","Krejt Përdoruesit"}.
{"Allow subscription","Lejo pajtim"}.
{"Allow users to query other users","Lejojuni përdoruesve të kërkojnë për përdorues të tjerë"}.
{"Allow users to send invites","Lejojuni përdoruesve të dërgojnë ftesa"}.
{"Allow users to send private messages","Lejojuni përdoruesve të dërgojnë mesazhe private"}.
{"Allow visitors to change nickname","Lejojuni përdoruesve të ndryshojnë nofkë"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Lejojuni përdoruesve të dërgojnë mesazhe private te"}.
{"Announcements","Lajmërime"}.
{"Answer to a question","Përgjigjuni një pyetje"}.
{"Anyone may publish","Gjithkush mund të publikojë"}.
{"Anyone with Voice","Cilido me Zë"}.
{"Anyone","Cilido"}.
{"April","Prill"}.
{"Attribute 'channel' is required for this request","Atributi 'channel' është i domosdoshëm për këtë kërkesë"}.
{"Attribute 'jid' is not allowed here","Atributi 'jid' slejohet këtu"}.
{"Attribute 'node' is not allowed here","Atributi 'node' slejohet këtu"}.
{"August","Gusht"}.
{"Automatic node creation is not enabled","Sështë aktivizuar krijimi automatik i nyjes"}.
{"Backup Management","Administrim Kopjeruajtjesh"}.
{"Backup of ~p","Kopjeruajtje e ~p"}.
{"Backup to File at ","Kopjeruaje te Kartelë në "}.
{"Backup","Kopjeruajtje"}.
{"Bad format","Format i gabuar"}.
{"Birthday","Datëlindje"}.
{"Both the username and the resource are required","Janë të domosdoshëm të dy, emri i përdoruesit dhe burimi"}.
{"Cannot remove active list","Shiqet dot lista aktive"}.
{"Cannot remove default list","Shiqet dot lista parazgjedhje"}.
{"CAPTCHA web page","Faqe web e CAPTCHA-s"}.
{"Change Password","Ndryshoni Fjalëkalimin"}.
{"Change User Password","Ndryshoni Fjalëkalim Përdoruesi"}.
{"Changing password is not allowed","Nuk lejohet ndryshimi i fjalëkalimit"}.
{"Changing role/affiliation is not allowed","Nuk lejohet ndryshim roli/përkatësie"}.
{"Channel already exists","Kanali ekziston tashmë"}.
{"Channel does not exist","Kanali sekziston"}.
{"Channels","Kanale"}.
{"Characters not allowed:","Shenja të palejuara:"}.
{"Chatroom configuration modified","Ndryshoi formësimi i dhomës së fjalosjeve"}.
{"Chatroom is created","Dhoma e fjalosjes u krijua"}.
{"Chatroom is destroyed","Dhoma e fjalosjes u asgjësua"}.
{"Chatroom is started","Dhoma e fjalosjes u nis"}.
{"Chatroom is stopped","Dhoma e fjalosjes u ndal"}.
{"Chatrooms","Dhoma fjalosjeje"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Zgjidhni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim për ta regjistruar me këtë shërbyes"}.
{"Choose storage type of tables","Zgjidhni lloj depozitimi tableash"}.
{"City","Qytet"}.
{"Commands","Urdhra"}.
{"Conference room does not exist","Dhoma e konferencës sekziston"}.
{"Configuration of room ~s","Formësim i dhomë ~s"}.
{"Configuration","Formësim"}.
{"Country","Vend"}.
{"CPU Time:","Kohë CPU-je:"}.
{"Current Discussion Topic","Tema e Tanishme e Diskutimit"}.
{"Database failure","Dështim baze të dhënash"}.
{"Database Tables at ~p","Tabela Baze të Dhënash te ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Formësim Tabelash Baze të Dhënash te "}.
{"Database","Bazë të dhënash"}.
{"December","Dhjetor"}.
{"Delete content","Fshini lëndë"}.
{"Delete message of the day","Fshini mesazhin e ditës"}.
{"Delete Selected","Fshi të Përzgjedhurin"}.
{"Delete table","Fshini tabelën"}.
{"Delete User","Fshi Përdorues"}.
{"Deliver event notifications","Dërgo njoftime aktesh"}.
{"Description:","Përshkrim:"}.
{"Disc only copy","Kopje vetëm në disk"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","Grupe të përsëdytur slejohen nga RFC6121"}.
{"Edit Properties","Përpunoni Veti"}.
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"Elements","Elementë"}.
{"Email Address","Adresë Email"}.
{"Email","Email"}.
{"Enable logging","Aktivizo regjistrim"}.
{"Enable message archiving","Aktivizoni arkivim mesazhesh"}.
{"Enter path to backup file","Jepni shteg për te kartelë kopjeruajtje"}.
{"Enter path to text file","Jepni shteg për te kartelë tekst"}.
{"Enter the text you see","Jepni tekstin që shihni"}.
{"Error","Gabim"}.
{"External component failure","Dështim përbërësi të jashtëm"}.
{"External component timeout","Mbarim kohe për përbërës të jashtëm"}.
{"Failed to parse HTTP response","Su arrit të përtypet përgjigje HTTP"}.
{"Failed to process option '~s'","Su arrit të përpunohej mundësia '~s'"}.
{"Family Name","Mbiemër"}.
{"FAQ Entry","Zë PBR-sh"}.
{"February","Shkurt"}.
{"File larger than ~w bytes","Kartelë më e madhe se ~w bajte"}.
{"Fill in the form to search for any matching XMPP User","Plotësoni formularin që të kërkohet për çfarëdo përdoruesi XMPP me përputhje"}.
{"Friday","E premte"}.
{"From ~ts","Nga ~ts"}.
{"From","Nga"}.
{"Full List of Room Admins","Listë e Plotë Përgjegjësish Dhome"}.
{"Full List of Room Owners","Listë e Plotë të Zotësh Dhome"}.
{"Full Name","Emër i Plotë"}.
{"Get Number of Online Users","Merr Numër Përdoruesish Në Linjë"}.
{"Get Number of Registered Users","Merr Numër Përdoruesish të Regjistruar"}.
{"Get User Password","Merr Fjalëkalim Përdoruesi"}.
{"Get User Statistics","Merr Statistika Përdoruesi"}.
{"Given Name","Emër"}.
{"Grant voice to this person?","Ti akordohet zë këtij personi?"}.
{"Group","Grup"}.
{"Groups that will be displayed to the members","Grupe që do tu shfaqen anëtarëve"}.
{"Groups","Grupe"}.
{"has been banned","është dëbuar"}.
{"has been kicked","është përzënë"}.
{"Host unknown","Strehë e panjohur"}.
{"Host","Strehë"}.
{"HTTP File Upload","Ngarkim Kartelash HTTP"}.
{"Idle connection","Lidhje e plogësht"}.
{"Import Directory","Importoni Drejtori"}.
{"Import File","Importoni Kartelë"}.
{"Import User from File at ","Importo Përdorues prej Kartele te "}.
{"Import Users from Dir at ","Importo Përdorues nga Drejtori te "}.
{"Improper message type","Lloj i pasaktë mesazhesh"}.
{"Incoming s2s Connections:","Lidhje s2s Ardhëse:"}.
{"Incorrect CAPTCHA submit","Parashtim Captcha-je të pasaktë"}.
{"Incorrect password","Fjalëkalim i pasaktë"}.
{"Incorrect value of 'action' attribute","Vlerë e pavlefshme atributi 'action'"}.
{"Insufficient privilege","Privilegj i pamjaftueshëm"}.
{"Internal server error","Gabim i brendshëm shërbyesi"}.
{"Invalid node name","Emër i pavlefshëm nyjeje"}.
{"Invalid 'previd' value","Vlerë e pavlefshme 'previd'"}.
{"Invitations are not allowed in this conference","Në këtë konferencë nuk lejohen ftesa"}.
{"IP addresses","Adresa IP"}.
{"is now known as","tani njihet si"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Nuk lejohet të dërgohen mesazhe private te konferenca"}.
{"It is not allowed to send private messages","Nuk lejohet të dërgohen mesazhe private"}.
{"Jabber ID","ID Jabber"}.
{"January","Janar"}.
{"JID normalization failed","Normalizimi JID dështoi"}.
{"joins the room","hyn te dhoma"}.
{"July","Korrik"}.
{"June","Qershor"}.
{"Just created","Të sapokrijuara"}.
{"Label:","Etiketë:"}.
{"Last Activity","Veprimtaria e Fundit"}.
{"Last login","Hyrja e fundit"}.
{"Last message","Mesazhi i fundit"}.
{"Last month","Muaji i fundit"}.
{"Last year","Viti i shkuar"}.
{"leaves the room","del nga dhoma"}.
{"List of rooms","Listë dhomash"}.
{"Logging","Regjistrim"}.
{"Make participants list public","Bëje publike listën e pjesëmarrësve"}.
{"Make room CAPTCHA protected","Bëje dhomën të mbrojtur me CAPTCHA"}.
{"Make room members-only","Bëje dhomën vetëm për anëtarët"}.
{"Make room moderated","Bëje dhomën të moderuar"}.
{"Make room password protected","Bëje dhomën të mbrojtur me fjalëkalim"}.
{"Make room persistent","Bëje dhomën të qëndrueshme"}.
{"Make room public searchable","Bëje dhomën të kërkueshme publikisht"}.
{"Malformed username","Faqerojtës i keqformuar"}.
{"March","Mars"}.
{"Max payload size in bytes","Madhësi maksimum ngarkese në bajte"}.
{"Maximum file size","Madhësi maksimum kartelash"}.
{"Maximum Number of Occupants","Numër Maksimum të Pranishmish"}.
{"May","Maj"}.
{"Members not added (inexistent vhost!): ","Su shtuan anëtarë (vhost joekzistuese!): "}.
{"Members:","Anëtarë:"}.
{"Membership is required to enter this room","Lypset anëtarësim për të hyrë në këtë dhomë"}.
{"Memory","Kujtesë"}.
{"Message body","Lëndë mesazhi"}.
{"Messages from strangers are rejected","Mesazhet prej të panjohurish hidhen tej"}.
{"Messages of type headline","Mesazhe të llojit titull"}.
{"Messages of type normal","Mesazhe të llojit normal"}.
{"Middle Name","Emër i Dytë"}.
{"Moderator privileges required","Lypset privilegj moderatori"}.
{"Moderator","Moderator"}.
{"Moderators Only","Vetëm Moderatorët"}.
{"Module failed to handle the query","Moduli sarrii të trajtonte kërkesën"}.
{"Monday","E hënë"}.
{"Multicast","Multikast"}.
{"Multi-User Chat","Fjalosje Me Shumë Përdorues Njëherësh"}.
{"Name","Emër"}.
{"Name:","Emër:"}.
{"Natural-Language Room Name","Emër Dhome Në Gjuhë Natyrale"}.
{"Never","Kurrë"}.
{"New Password:","Fjalëkalim i Ri:"}.
{"Nickname can't be empty","Nofka smund të jetë e zbrazët"}.
{"Nickname Registration at ","Regjistrim Nofke te "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Në këtë dhomë sekziston nofka ~s"}.
{"Nickname","Nofkë"}.
{"No address elements found","Su gjetën elementë adrese"}.
{"No addresses element found","Su gjetën elementë adresash"}.
{"No child elements found","Su gjetën elementë pjella"}.
{"No Data","Ska të Dhëna"}.
{"No items found in this query","Su gjetën objekte në këtë kërkesë"}.
{"No limit","Pa kufi"}.
{"No node specified","Su përcaktua nyjë"}.
{"No pending subscriptions found","Su gjetën pajtime pezull"}.
{"No privacy list with this name found","Su gjet listë privatësie me atë emër"}.
{"No running node found","Su gjet nyjë në funksionim"}.
{"No services available","Ska shërbime të gatshme"}.
{"No statistics found for this item","Su gjetën statistika për këtë objekt"}.
{"Nobody","Askush"}.
{"Node already exists","Nyja ekziston tashmë"}.
{"Node ID","ID Nyjeje"}.
{"Node index not found","Su gjet tregues nyje"}.
{"Node not found","Su gjet nyjë"}.
{"Node ~p","Nyjë ~p"}.
{"Nodes","Nyja"}.
{"None","Asnjë"}.
{"Not allowed","E palejuar"}.
{"Not Found","Su Gjet"}.
{"Not subscribed","Jo i pajtuar"}.
{"November","Nëntor"}.
{"Number of answers required","Numër përgjigjesh të domosdoshme"}.
{"Number of occupants","Numër të pranishmish"}.
{"Number of Offline Messages","Numër Mesazhesh Jo Në Linjë"}.
{"Number of online users","Numër përdoruesish në linjë"}.
{"Number of registered users","Numër përdoruesish të regjistruar"}.
{"Occupants are allowed to invite others","Të pranishmëve u është lejuar të ftojnë të tjerë"}.
{"Occupants May Change the Subject","Të pranishmit Mund të Ndryshojnë Subjektin"}.
{"October","Tetor"}.
{"Offline Messages","Mesazhe Jo Në Linjë"}.
{"Offline Messages:","Mesazhe Jo Në Linjë:"}.
{"OK","OK"}.
{"Old Password:","Fjalëkalimi i Vjetër:"}.
{"Online Users","Përdorues Në Linjë"}.
{"Online Users:","Përdorues Në Linjë:"}.
{"Online","Në linjë"}.
{"Only admins can see this","Këtë mund ta shohin vetëm përgjegjësit"}.
{"Only deliver notifications to available users","Dorëzo njoftime vetëm te përdoruesit e pranishëm"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Vetëm të pranishmëve u lejohet të dërgojnë mesazhe te konferenca"}.
{"Only publishers may publish","Vetëm botuesit mund të botojnë"}.
{"Organization Name","Emër Enti"}.
{"Organization Unit","Njësi Organizative"}.
{"Outgoing s2s Connections","Lidhje s2s Ikëse"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Lidhje s2s Ikëse:"}.
{"Owner privileges required","Lypset privilegje të zoti"}.
{"Packet","Paketë"}.
{"Participant","Pjesëmarrës"}.
{"Password Verification","Verifikim Fjalëkalimi"}.
{"Password Verification:","Verifikim Fjalëkalimi:"}.
{"Password","Fjalëkalim"}.
{"Password:","Fjalëkalim:"}.
{"Path to Dir","Shteg për te Drejtori"}.
{"Path to File","Shteg për te Kartelë"}.
{"Payload type","Lloj ngarkese"}.
{"Pending","Pezull"}.
{"Period: ","Periudhë: "}.
{"Ping","Ping"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Previous session not found","Su gjet sesion i mëparshëm"}.
{"Previous session PID is dead","PID e sesionit të mëparshëm është e asgjësuar"}.
{"Previous session timed out","Sesionit të mëparshëm i mbaroi koha"}.
{"private, ","private, "}.
{"RAM and disc copy","RAM dhe kopje në disk"}.
{"RAM copy","Kopje në RAM"}.
{"Really delete message of the day?","Të fshihet vërtet mesazhi i ditës?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Pjesëmarrësi sështë në dhomën e konferencës"}.
{"Register an XMPP account","Regjistroni një llogari XMPP"}.
{"Registered Users","Përdorues të Regjistruar"}.
{"Registered Users:","Përdorues të Regjistruar:"}.
{"Register","Regjistrohuni"}.
{"Remote copy","Kopje e largët"}.
{"Remove All Offline Messages","Hiq Krejt Mesazhet Jo Në Linjë"}.
{"Remove User","Hiqeni Përdoruesin"}.
{"Remove","Hiqe"}.
{"Replaced by new connection","Zëvendësuar nga lidhje e re"}.
{"Request has timed out","Kërkesës i mbaroi koha"}.
{"Request is ignored","Kërkesa u shpërfill"}.
{"Requested role","Rol i domosdoshëm"}.
{"Resources","Burime"}.
{"Restart Service","Rinise Shërbimin"}.
{"Restart","Rinise"}.
{"Restore","Riktheje"}.
{"Roles that May Send Private Messages","Role që Mund të Dërgojnë Mesazhe Private"}.
{"Room Configuration","Formësim Dhome"}.
{"Room description","Përshkrim i dhomës"}.
{"Room Occupants","Të pranishëm Në Dhomë"}.
{"Room title","Titull dhome"}.
{"RPC Call Error","Gabim Thirrjeje RPC"}.
{"Running Nodes","Nyje Në Punë"}.
{"Saturday","E shtunë"}.
{"Search from the date","Kërko nga data"}.
{"Search Results for ","Përfundime Kërkimi për "}.
{"Search the text","Kërkoni për tekst"}.
{"Search until the date","Kërko deri më datën"}.
{"Search users in ","Kërko përdorues te "}.
{"Select All","Përzgjidheni Krejt"}.
{"Send announcement to all users","Dërgo njoftim krejt përdoruesve"}.
{"September","Shtator"}.
{"Server:","Shërbyes:"}.
{"Show Integral Table","Shfaq Tabelë të Plotë"}.
{"Show Ordinary Table","Shfaq Tabelë të Rëndomtë"}.
{"Shut Down Service","Fike Shërbimin"}.
{"Specify the access model","Specifikoni model hyrjeje"}.
{"Specify the event message type","Përcaktoni llojin e mesazhit për aktin"}.
{"Specify the publisher model","Përcaktoni model botuesi"}.
{"Statistics of ~p","Statistika për ~p"}.
{"Statistics","Statistika"}.
{"Stop","Ndale"}.
{"Stopped Nodes","Nyja të Ndalura"}.
{"Storage Type","Lloj Depozitimi"}.
{"Subject","Subjekti"}.
{"Submit","Parashtrojeni"}.
{"Submitted","Parashtruar"}.
{"Subscriber Address","Adresë e Pajtimtarit"}.
{"Subscription","Pajtim"}.
{"Sunday","E diel"}.
{"The account already exists","Ka tashmë një llogari të tillë"}.
{"The account was not unregistered","Llogaria sqe çregjistruar"}.
{"The CAPTCHA is valid.","Kaptça është e vlefshme."}.
{"The default language of the node","Gjuha parazgjedhje e nyjës"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Veçoria e kërkuar nuk mbulohen nga konferenca"}.
{"The JID of the node creator","JID i krijjuesit të nyjës"}.
{"The name of the node","Emri i nyjës"}.
{"The number of subscribers to the node","Numri i pajtimtarëve te nyja"}.
{"The number of unread or undelivered messages","Numri i mesazheve të palexuar ose të padorëzuar"}.
{"The password is too weak","Fjalëkalimi është shumë i dobët"}.
{"the password is","fjalëkalimi është"}.
{"The password of your XMPP account was successfully changed.","Fjalëkalimi i llogarisë tuaj XMPP u ndryshua me sukses."}.
{"The password was not changed","Fjalëkalimi su ndryshua"}.
{"The passwords are different","Fjalëkalimet janë të ndryshëm"}.
{"The sender of the last received message","Dërguesi i mesazhit të fundit të marrë"}.
{"The username is not valid","Emri i përdoruesit sështë i vlefshëm"}.
{"There was an error changing the password: ","Pati një gabim në ndryshimin e fjalëkalimit: "}.
{"There was an error creating the account: ","Pati një gabim në krijimin e llogarisë: "}.
{"This room is not anonymous","Kjo dhomë sështë anonime"}.
{"Thursday","E enjte"}.
{"Time delay","Vonesë kohore"}.
{"Time","Kohë"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Shumë kërkesa ndaj CAPTCHA-s"}.
{"Too many child elements","Shumë elementë pjella"}.
{"Too many <item/> elements","Shumë elementë <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","Shumë elementë <list/>"}.
{"Too many users in this conference","Shumë përdorues në këtë konferencë"}.
{"Total rooms","Dhoma gjithsej"}.
{"Tuesday","E martë"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","Sarrihet të prodhohet një CAPTCHA"}.
{"Unauthorized","E paautorizuar"}.
{"Unexpected action","Veprim i papritur"}.
{"Unregister an XMPP account","Çregjistroni një llogari XMPP"}.
{"Unregister","Çregjistrohuni"}.
{"Unselect All","Shpërzgjidhi Krejt"}.
{"Unsupported version","Version i pambuluar"}.
{"Update","Përditësoje"}.
{"Uptime:","Kohëpunim:"}.
{"User already exists","Ka tashmë një përdorues të tillë"}.
{"User JID","JID përdoruesi"}.
{"User (jid)","Përdorues (jid)"}.
{"User Management","Administrim Përdoruesish"}.
{"User removed","Përdoruesi u hoq"}.
{"User session not found","Su gjet sesion përdoruesi"}.
{"User session terminated","Sesioni i përdoruesit përfundoi"}.
{"Username:","Emër përdoruesi:"}.
{"User","Përdorues"}.
{"Users Last Activity","Veprimtaria e Fundit Nga Përdorues"}.
{"Users","Përdorues"}.
{"Validate","Vleftësoje"}.
{"View Queue","Shihni Radhën"}.
{"Virtual Hosts","Streha Virtuale"}.
{"Visitor","Vizitor"}.
{"Wednesday","E mërkurë"}.
{"When a new subscription is processed","Kur përpunohet një pajtim i ri"}.
{"Whether to allow subscriptions","Nëse duhen lejuar apo jo pajtime"}.
{"Wrong parameters in the web formulary","Parametër i gabuar në formular web"}.
{"XMPP Account Registration","Regjistrim Llogarish XMPP"}.
{"XMPP Domains","Përkatësi XMPP"}.
{"You are not joined to the channel","Skeni hyrë te kanali"}.
{"You have been banned from this room","Jeni dëbuar prej kësaj dhome"}.
{"You have joined too many conferences","Keni hyrë në shumë konferenca"}.
{"Your XMPP account was successfully registered.","Llogaria juaj XMPP u regjistrua me sukses."}.
{"Your XMPP account was successfully unregistered.","Llogaria juaj XMPP u çregjistrua me sukses."}.
{"You're not allowed to create nodes","Skeni leje të krijoni nyja"}.