Update translatable, and translated strings

pull/3478/head
Badlop 2 years ago
parent 50f74c932b
commit 557b9858c6
 1. 14
    priv/msgs/ca.msg
 2. 87
    priv/msgs/ca.po
 3. 13
    priv/msgs/cs.msg
 4. 75
    priv/msgs/cs.po
 5. 13
    priv/msgs/de.msg
 6. 79
    priv/msgs/de.po
 7. 34
    priv/msgs/ejabberd.pot
 8. 13
    priv/msgs/el.msg
 9. 82
    priv/msgs/el.po
 10. 13
    priv/msgs/eo.msg
 11. 78
    priv/msgs/eo.po
 12. 28
    priv/msgs/es.msg
 13. 68
    priv/msgs/es.po
 14. 13
    priv/msgs/fr.msg
 15. 75
    priv/msgs/fr.po
 16. 13
    priv/msgs/gl.msg
 17. 82
    priv/msgs/gl.po
 18. 13
    priv/msgs/he.msg
 19. 82
    priv/msgs/he.po
 20. 14
    priv/msgs/hu.msg
 21. 86
    priv/msgs/hu.po
 22. 13
    priv/msgs/id.msg
 23. 82
    priv/msgs/id.po
 24. 13
    priv/msgs/it.msg
 25. 83
    priv/msgs/it.po
 26. 13
    priv/msgs/ja.msg
 27. 82
    priv/msgs/ja.po
 28. 13
    priv/msgs/nl.msg
 29. 87
    priv/msgs/nl.po
 30. 13
    priv/msgs/no.msg
 31. 82
    priv/msgs/no.po
 32. 13
    priv/msgs/pl.msg
 33. 75
    priv/msgs/pl.po
 34. 13
    priv/msgs/pt-br.msg
 35. 76
    priv/msgs/pt-br.po
 36. 1
    priv/msgs/pt.msg
 37. 46
    priv/msgs/pt.po
 38. 14
    priv/msgs/ru.msg
 39. 81
    priv/msgs/ru.po
 40. 13
    priv/msgs/sk.msg
 41. 82
    priv/msgs/sk.po
 42. 1
    priv/msgs/sv.msg
 43. 43
    priv/msgs/sv.po
 44. 1
    priv/msgs/th.msg
 45. 45
    priv/msgs/th.po
 46. 13
    priv/msgs/tr.msg
 47. 83
    priv/msgs/tr.po
 48. 13
    priv/msgs/uk.msg
 49. 82
    priv/msgs/uk.po
 50. 1
    priv/msgs/vi.msg
 51. 45
    priv/msgs/vi.po
 52. 13
    priv/msgs/wa.msg
 53. 82
    priv/msgs/wa.po
 54. 13
    priv/msgs/zh.msg
 55. 86
    priv/msgs/zh.po

@ -87,7 +87,6 @@
{"Disc only copy","Còpia sols en disc"}.
{"'Displayed groups' not added (they do not exist!): ","'Mostrats' no afegits (no existeixen!): "}.
{"Displayed:","Mostrats:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","No li donis la teva contrasenya a ningú, ni tan sols als administradors del servidor Jabber."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Exporta còpia de seguretat a fitxer de text en "}.
{"Dump to Text File","Exportar a fitxer de text"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","No estan permesos els grups duplicats al RFC6121"}.
@ -113,7 +112,6 @@
{"Enter path to jabberd14 spool file","Introdueix ruta al fitxer jabberd14 spool"}.
{"Enter path to text file","Introdueix ruta al fitxer de text"}.
{"Enter the text you see","Introdueix el text que veus"}.
{"Erlang Jabber Server","Servidor Erlang Jabber"}.
{"Error","Error"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Excloure Jabber IDs de la comprovació CAPTCHA"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Exporta totes les taules a un fitxer SQL:"}.
@ -129,7 +127,6 @@
{"Family Name","Cognom"}.
{"February","Febrer"}.
{"File larger than ~w bytes","El fitxer es més gran que ~w bytes"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User","Emplena camps per a buscar usuaris Jabber que concorden"}.
{"Friday","Divendres"}.
{"From ~ts","De ~ts"}.
{"From","De"}.
@ -183,7 +180,6 @@
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","No està permés enviar missatges del tipus \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
{"Jabber Account Registration","Registre de compte Jabber"}.
{"Jabber ID","ID Jabber"}.
{"January","Gener"}.
{"JID normalization denied by service policy","S'ha denegat la normalització del JID per política del servei"}.
@ -216,7 +212,6 @@
{"Members not added (inexistent vhost!): ","Membres no afegits (perquè el vhost no existeix): "}.
{"Membership is required to enter this room","Necessites ser membre d'aquesta sala per a poder entrar"}.
{"Members:","Membre:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc segur.A Jabber no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva contrasenya si la oblides."}.
{"Memory","Memòria"}.
{"Message body","Missatge"}.
{"Message not found in forwarded payload","Missatge no trobat al contingut reenviat"}.
@ -344,7 +339,6 @@
{"RAM copy","Còpia en RAM"}.
{"Really delete message of the day?","Segur que vols eliminar el missatge del dia?"}.
{"Recipient is not in the conference room","El receptor no està en la sala de conferència"}.
{"Register a Jabber account","Registrar un compte Jabber"}.
{"Registered Users","Usuaris registrats"}.
{"Registered Users:","Usuaris registrats:"}.
{"Register","Registrar"}.
@ -395,7 +389,6 @@
{"Show Ordinary Table","Mostrar Taula Ordinaria"}.
{"Shut Down Service","Apager el Servei"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Alguns clients Jabber poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és segur."}.
{"Specify the access model","Especificar el model d'accés"}.
{"Specify the event message type","Especifica el tipus de missatge d'event"}.
{"Specify the publisher model","Especificar el model del publicant"}.
@ -427,7 +420,6 @@
{"The password contains unacceptable characters","La contrasenya conté caràcters inacceptables"}.
{"The password is too weak","La contrasenya és massa simple"}.
{"the password is","la contrasenya és"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","La contrasenya del teu compte Jabber s'ha canviat correctament."}.
{"The password was not changed","La contrasenya no ha sigut canviada"}.
{"The passwords are different","Les contrasenyes son diferents"}.
{"The query is only allowed from local users","La petició està permesa només d'usuaris locals"}.
@ -438,8 +430,6 @@
{"There was an error creating the account: ","Hi ha hagut un error creant el compte: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Hi ha hagut un error esborrant el compte: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Això no distingeix majúscules de minúscules: macbeth es el mateix que MacBeth i Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Aquesta pàgina permet crear un compte Jabber en aquest servidor Jabber. El teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar correctament els camps."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest servidor Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Aquesta sala no és anònima"}.
{"This service can not process the address: ~s","Este servei no pot processar la direcció: ~s"}.
{"Thursday","Dijous"}.
@ -472,7 +462,6 @@
{"Unauthorized","No autoritzat"}.
{"Unexpected action","Acció inesperada"}.
{"Unexpected error condition: ~p","Condició d'error inesperada: ~p"}.
{"Unregister a Jabber account","Anul·lar el registre d'un compte Jabber"}.
{"Unregister","Anul·lar el registre"}.
{"Unselect All","Deseleccionar tots"}.
{"Unsupported <index/> element","Element <index/> no soportat"}.
@ -518,7 +507,6 @@
{"XMPP Domains","Dominis XMPP"}.
{"You are being removed from the room because of a system shutdown","Has sigut expulsat de la sala perquè el sistema va a apagar-se"}.
{"You are not joined to the channel","No t'has unit al canal"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client Jabber."}.
{"You have been banned from this room","Has sigut bloquejat en aquesta sala"}.
{"You have joined too many conferences","Has entrat en massa sales de conferència"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Deus d'omplir el camp \"Nickname\" al formulari"}.
@ -527,7 +515,5 @@
{"You need an x:data capable client to search","Necessites un client amb suport x:data per a poder buscar"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","La teva llista de privacitat activa ha denegat l'encaminament d'aquesta stanza."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","La teua petició de subscripció i/o missatges a ~s han sigut bloquejats. Per a desbloquejar-los, visita ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.

@ -539,12 +539,13 @@ msgid "Displayed:"
msgstr "Mostrats:"
#: src/mod_register_web.erl:283
#, fuzzy
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the XMPP "
"server."
msgstr ""
"No li donis la teva contrasenya a ningú, ni tan sols als administradors del "
"servidor Jabber."
"servidor XMPP."
#: src/mod_configure.erl:880
msgid "Dump Backup to Text File at "
@ -626,8 +627,9 @@ msgid "Enter the text you see"
msgstr "Introdueix el text que veus"
#: src/mod_vcard.erl:213
msgid "Erlang Jabber Server"
msgstr "Servidor Erlang Jabber"
#, fuzzy
msgid "Erlang XMPP Server"
msgstr "Servidor Erlang XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1203
msgid "Error"
@ -698,8 +700,9 @@ msgid "File larger than ~w bytes"
msgstr "El fitxer es més gran que ~w bytes"
#: src/mod_vcard.erl:458
msgid "Fill in the form to search for any matching Jabber User"
msgstr "Emplena camps per a buscar usuaris Jabber que concorden"
#, fuzzy
msgid "Fill in the form to search for any matching XMPP User"
msgstr "Emplena camps per a buscar usuaris XMPP que concorden"
#: src/mod_muc_log.erl:472
msgid "Friday"
@ -926,10 +929,6 @@ msgstr "S'ha denegat la normalització del JID per política del servei"
msgid "JID normalization failed"
msgstr "Ha fallat la normalització del JID"
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr "Registre de compte Jabber"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:113 src/mod_configure.erl:995
#: src/mod_configure.erl:1012 src/mod_configure.erl:1022
#: src/mod_configure.erl:1032 src/mod_configure.erl:1042
@ -1083,13 +1082,13 @@ msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Necessites ser membre d'aquesta sala per a poder entrar"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc "
"segur.A Jabber no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva "
"segur.A XMPP no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva "
"contrasenya si la oblides."
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1181
@ -1788,8 +1787,9 @@ msgstr "Registrar"
#: src/mod_register_web.erl:214 src/mod_register_web.erl:242
#: src/mod_register_web.erl:250
msgid "Register a Jabber account"
msgstr "Registrar un compte Jabber"
#, fuzzy
msgid "Register an XMPP account"
msgstr "Registrar un compte XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:588
msgid "Registered Users"
@ -2028,13 +2028,14 @@ msgid "Shut Down Service"
msgstr "Apager el Servei"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should "
"do this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
msgstr ""
"Alguns clients Jabber poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu "
"ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu "
"ordinador és segur."
"Alguns clients XMPP poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. "
"Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és "
"segur."
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1344
#: deps/xmpp/src/pubsub_publish_options.erl:322
@ -2302,8 +2303,9 @@ msgid "The password is too weak"
msgstr "La contrasenya és massa simple"
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr "La contrasenya del teu compte Jabber s'ha canviat correctament."
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "La contrasenya del teu compte XMPP s'ha canviat correctament."
#: src/mod_register_web.erl:613
msgid "The password was not changed"
@ -2374,21 +2376,23 @@ msgstr ""
"MacBeth i Macbeth."
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
"Aquesta pàgina permet crear un compte Jabber en aquest servidor Jabber. El "
"teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: "
"Aquesta pàgina permet crear un compte XMPP en aquest servidor XMPP. El teu "
"JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: "
"usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar "
"correctament els camps."
#: src/mod_register_web.erl:507
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgstr ""
"Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest "
"servidor Jabber."
"Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte XMPP en aquest "
"servidor XMPP."
#: src/mod_muc_log.erl:805
msgid "This room is not anonymous"
@ -2533,8 +2537,9 @@ msgstr "Anul·lar el registre"
#: src/mod_register_web.erl:219 src/mod_register_web.erl:497
#: src/mod_register_web.erl:505
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr "Anul·lar el registre d'un compte Jabber"
#, fuzzy
msgid "Unregister an XMPP account"
msgstr "Anul·lar el registre d'un compte XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1417
msgid "Unselect All"
@ -2770,6 +2775,11 @@ msgstr "Paràmetres incorrectes en el formulari web"
msgid "Wrong xmlns"
msgstr "El xmlns ès incorrecte"
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
#, fuzzy
msgid "XMPP Account Registration"
msgstr "Registre de compte XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:440
msgid "XMPP Domains"
msgstr "Dominis XMPP"
@ -2804,9 +2814,10 @@ msgid "You are not joined to the channel"
msgstr "No t'has unit al canal"
#: src/mod_register_web.erl:287
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
#, fuzzy
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgstr ""
"Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client Jabber."
"Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client XMPP."
#: src/mod_muc_room.erl:2091
msgid "You have been banned from this room"
@ -2839,12 +2850,14 @@ msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "No tens permís per a crear nodes"
#: src/mod_register_web.erl:118
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgstr "El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "El teu compte XMPP ha sigut creat correctament."
#: src/mod_register_web.erl:131
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgstr "El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "El teu compte XMPP ha sigut esborrat correctament."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."

@ -73,7 +73,6 @@
{"Deliver payloads with event notifications","Doručovat náklad s upozorněním na událost"}.
{"Description:","Popis:"}.
{"Disc only copy","Jen kopie disku"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Nikdy nikomu nesdělujte své heslo, ani administrátorovi serveru Jabberu."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Uložit zálohu do textového souboru na "}.
{"Dump to Text File","Uložit do textového souboru"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","Duplicitní skupiny nejsou povoleny dle RFC6121"}.
@ -97,7 +96,6 @@
{"Enter path to jabberd14 spool file","Zadejte cestu k spool souboru jabberd14"}.
{"Enter path to text file","Zadajte cestu k textovému souboru"}.
{"Enter the text you see","Zadejte text, který vidíte"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Server"}.
{"Error","Chyba"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Vyloučit Jabber ID z procesu CAPTCHA ověřování"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Zálohovat všechny tabulky jako SQL dotazy do souboru:"}.
@ -159,7 +157,6 @@
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Není dovoleno odeslání soukromé zprávy typu \"skupinová zpráva\" "}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Není povoleno odesílat soukromé zprávy v této místnosti"}.
{"It is not allowed to send private messages","Je zakázáno posílat soukromé zprávy"}.
{"Jabber Account Registration","Registrace účtu Jabberu"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"January",". ledna"}.
{"joins the room","vstoupil(a) do místnosti"}.
@ -187,7 +184,6 @@
{"May",". května"}.
{"Members:","Členové:"}.
{"Membership is required to enter this room","Pro vstup do místnosti musíte být členem"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Svoje heslo si zapamatujte, nebo si jej poznamenejte na papírek a ten uschovejte v bezpečí. Jabber nemá žádný automatizovaný způsob obnovy hesla."}.
{"Memory","Paměť"}.
{"Message body","Tělo zprávy"}.
{"Message not found in forwarded payload","Zpráva nebyla nalezena v přeposlaném obsahu"}.
@ -301,7 +297,6 @@
{"RAM copy","Kopie RAM"}.
{"Really delete message of the day?","Skutečně smazat zprávu dne?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Příjemce se nenachází v místnosti"}.
{"Register a Jabber account","Zaregistrujte si účet Jabberu"}.
{"Registered Users","Registrovaní uživatelé"}.
{"Registered Users:","Registrovaní uživatelé:"}.
{"Register","Zaregistrovat se"}.
@ -344,7 +339,6 @@
{"Show Integral Table","Zobrazit kompletní tabulku"}.
{"Show Ordinary Table","Zobrazit běžnou tabulku"}.
{"Shut Down Service","Vypnout službu"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Někteří klienti umí uložit vaše heslo na disk počítače. Tuto funkci používejte, pouze pokud věříte zabezpečení svého počítače."}.
{"Specify the access model","Uveďte přístupový model"}.
{"Specify the event message type","Zvolte typ zpráv pro události"}.
{"Specify the publisher model","Specifikovat model pro publikování"}.
@ -371,7 +365,6 @@
{"The password contains unacceptable characters","Heslo obsahuje nepovolené znaky"}.
{"The password is too weak","Heslo je příliš slabé"}.
{"the password is","heslo je"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Heslo vašeho účtu Jabberu bylo úspěšně změněno."}.
{"The query is only allowed from local users","Dotaz je povolen pouze pro místní uživatele"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Dotaz nesmí obsahovat elementy <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Stanza MUSÍ obsahovat pouze jeden element <active/>, jeden element <default/> nebo jeden element <list/>"}.
@ -379,8 +372,6 @@
{"There was an error creating the account: ","Při vytváření účtu došlo k chybě:"}.
{"There was an error deleting the account: ","Při mazání účtu došlo k chybě: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Zde nezáleží na velikosti písmen: macbeth je stejný jako MacBeth a Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Na této stránce si můžete vytvořit účet na tomto serveru Jabberu. Vaše JID (Jabber IDentifikátor) bude mít tvar: uživatelskéjméno@server. Přečtěte si prosím pozorně instrukce pro vyplnění údajů."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Zde můžete zrušit registraci účtu na tomto serveru Jabberu."}.
{"This room is not anonymous","Tato místnost není anonymní"}.
{"Thursday","Čtvrtek"}.
{"Time delay","Časový posun"}.
@ -406,7 +397,6 @@
{"Unable to register route on existing local domain","Není možné zaregistrovat routu na existující místní doménu"}.
{"Unauthorized","Nemáte oprávnění"}.
{"Unexpected action","Neočekávaná akce"}.
{"Unregister a Jabber account","Zrušte registraci účtu Jabberu"}.
{"Unregister","Zrušit registraci"}.
{"Unsupported <index/> element","Nepodporovaný <index/> element"}.
{"Update message of the day (don't send)","Aktualizovat zprávu dne (neodesílat)"}.
@ -443,7 +433,6 @@
{"Wednesday","Středa"}.
{"When to send the last published item","Kdy odeslat poslední publikovanou položku"}.
{"Whether to allow subscriptions","Povolit odebírání"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Později můžete své heslo změnit pomocí klienta Jabberu."}.
{"You have been banned from this room","Byl jste vyloučen z této místnosti"}.
{"You have joined too many conferences","Vstoupil jste do příliš velkého množství místností"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Musíte vyplnit políčko \"Přezdívka\" ve formuláři"}.
@ -452,7 +441,5 @@
{"You need an x:data capable client to search","K vyhledávání potřebujete klienta podporujícího x:data"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Vaše nastavení soukromí znemožnilo směrování této stance."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Fronta offline zpráv pro váš kontakt je plná. Zpráva byla zahozena."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Váš účet Jabberu byl úspěšně vytvořen."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Váš účet Jabberu byl úspěšně smazán."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Nesmíte posílat zprávy na ~s. Pro povolení navštivte ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","Nemáte povoleno vytvářet uzly"}.

@ -545,11 +545,11 @@ msgid "Displayed:"
msgstr "Zobrazené skupiny:"
#: src/mod_register_web.erl:283
#, fuzzy
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
msgstr ""
"Nikdy nikomu nesdělujte své heslo, ani administrátorovi serveru Jabberu."
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the XMPP "
"server."
msgstr "Nikdy nikomu nesdělujte své heslo, ani administrátorovi serveru XMPP."
#: src/mod_configure.erl:880
msgid "Dump Backup to Text File at "
@ -631,8 +631,9 @@ msgid "Enter the text you see"
msgstr "Zadejte text, který vidíte"
#: src/mod_vcard.erl:213
msgid "Erlang Jabber Server"
msgstr "Erlang Jabber Server"
#, fuzzy
msgid "Erlang XMPP Server"
msgstr "Erlang XMPP Server"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1203
msgid "Error"
@ -704,8 +705,8 @@ msgstr "Soubor větší než ~w bytů"
#: src/mod_vcard.erl:458
#, fuzzy
msgid "Fill in the form to search for any matching Jabber User"
msgstr "Vyplňte políčka pro vyhledání uživatele Jabberu"
msgid "Fill in the form to search for any matching XMPP User"
msgstr "Vyplňte políčka pro vyhledání uživatele XMPP"
#: src/mod_muc_log.erl:472
msgid "Friday"
@ -938,10 +939,6 @@ msgstr "Pravidla služby nepovolují vytvořit místnost"
msgid "JID normalization failed"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr "Registrace účtu Jabberu"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:113 src/mod_configure.erl:995
#: src/mod_configure.erl:1012 src/mod_configure.erl:1022
#: src/mod_configure.erl:1032 src/mod_configure.erl:1042
@ -1094,13 +1091,13 @@ msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Pro vstup do místnosti musíte být členem"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Svoje heslo si zapamatujte, nebo si jej poznamenejte na papírek a ten "
"uschovejte v bezpečí. Jabber nemá žádný automatizovaný způsob obnovy hesla."
"uschovejte v bezpečí. XMPP nemá žádný automatizovaný způsob obnovy hesla."
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1181
msgid "Memory"
@ -1804,8 +1801,9 @@ msgstr "Zaregistrovat se"
#: src/mod_register_web.erl:214 src/mod_register_web.erl:242
#: src/mod_register_web.erl:250
msgid "Register a Jabber account"
msgstr "Zaregistrujte si účet Jabberu"
#, fuzzy
msgid "Register an XMPP account"
msgstr "Zaregistrujte si účet XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:588
msgid "Registered Users"
@ -2043,9 +2041,10 @@ msgid "Shut Down Service"
msgstr "Vypnout službu"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should "
"do this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
msgstr ""
"Někteří klienti umí uložit vaše heslo na disk počítače. Tuto funkci "
"používejte, pouze pokud věříte zabezpečení svého počítače."
@ -2318,8 +2317,9 @@ msgid "The password is too weak"
msgstr "Heslo je příliš slabé"
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr "Heslo vašeho účtu Jabberu bylo úspěšně změněno."
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "Heslo vašeho účtu XMPP bylo úspěšně změněno."
#: src/mod_register_web.erl:613
#, fuzzy
@ -2391,8 +2391,9 @@ msgstr ""
"Zde nezáleží na velikosti písmen: macbeth je stejný jako MacBeth a Macbeth."
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
@ -2401,8 +2402,9 @@ msgstr ""
"prosím pozorně instrukce pro vyplnění údajů."
#: src/mod_register_web.erl:507
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgstr "Zde můžete zrušit registraci účtu na tomto serveru Jabberu."
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgstr "Zde můžete zrušit registraci účtu na tomto serveru XMPP."
#: src/mod_muc_log.erl:805
msgid "This room is not anonymous"
@ -2550,8 +2552,9 @@ msgstr "Zrušit registraci"
#: src/mod_register_web.erl:219 src/mod_register_web.erl:497
#: src/mod_register_web.erl:505
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr "Zrušte registraci účtu Jabberu"
#, fuzzy
msgid "Unregister an XMPP account"
msgstr "Zrušte registraci účtu XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1417
msgid "Unselect All"
@ -2790,6 +2793,11 @@ msgstr ""
msgid "Wrong xmlns"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
#, fuzzy
msgid "XMPP Account Registration"
msgstr "Registrace účtu XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:440
msgid "XMPP Domains"
msgstr ""
@ -2826,8 +2834,9 @@ msgid "You are not joined to the channel"
msgstr "Nemáte povoleno vytvářet uzly"
#: src/mod_register_web.erl:287
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
msgstr "Později můžete své heslo změnit pomocí klienta Jabberu."
#, fuzzy
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgstr "Později můžete své heslo změnit pomocí klienta XMPP."
#: src/mod_muc_room.erl:2091
msgid "You have been banned from this room"
@ -2858,12 +2867,14 @@ msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "Nemáte povoleno vytvářet uzly"
#: src/mod_register_web.erl:118
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgstr "Váš účet Jabberu byl úspěšně vytvořen."
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "Váš účet XMPP byl úspěšně vytvořen."
#: src/mod_register_web.erl:131
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgstr "Váš účet Jabberu byl úspěšně smazán."
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "Váš účet XMPP byl úspěšně smazán."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."

@ -73,7 +73,6 @@
{"Deliver payloads with event notifications","Nachrichten mit Ereignis-Benachrichtigungen zustellen"}.
{"Description:","Beschreibung:"}.
{"Disc only copy","Nur auf Festplatte"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Geben Sie niemandem Ihr Passwort, auch nicht den Administratoren des Jabber-Servers."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Ausgabe der Sicherung in diese Textdatei "}.
{"Dump to Text File","Ausgabe in Textdatei"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","Doppelte Gruppen sind laut RFC6121 nicht erlaubt"}.
@ -97,7 +96,6 @@
{"Enter path to jabberd14 spool file","Geben Sie den Pfad zur jabberd14-Spool-Datei ein"}.
{"Enter path to text file","Geben Sie den Pfad zur Textdatei ein"}.
{"Enter the text you see","Geben Sie den Text, den Sie sehen, ein"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber-Server"}.
{"Error","Fehler"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Von CAPTCHA Überprüfung ausgeschlossene Jabber IDs"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Alle Tabellen als SQL-Abfragen in eine Datei exportieren:"}.
@ -159,7 +157,6 @@
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten des Typs \"Gruppenchat\" zu senden"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten an den Raum zu schicken"}.
{"It is not allowed to send private messages","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten zu senden"}.
{"Jabber Account Registration","Jabber-Konto-Anmeldung"}.
{"Jabber ID","Jabber-ID"}.
{"January","Januar"}.
{"joins the room","betritt den Raum"}.
@ -187,7 +184,6 @@
{"May","Mai"}.
{"Membership is required to enter this room","Um diesen Raum zu betreten müssen Sie Mitglied sein"}.
{"Members:","Mitglieder:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Merken Sie sich Ihr Passwort, oder schreiben Sie es auf einen Zettel den Sie sicher verwahren. Bei Jabber gibt es keine automatische Möglichkeit, das Passwort wiederherzustellen."}.
{"Memory","Speicher"}.
{"Message body","Nachrichtentext"}.
{"Message not found in forwarded payload","Nachricht nicht in weitergeleiteten Nutzdaten gefunden"}.
@ -301,7 +297,6 @@
{"RAM copy","Nur RAM"}.
{"Really delete message of the day?","Die Nachricht des Tages wirklich löschen?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Der Empfänger ist nicht im Raum"}.
{"Register a Jabber account","Jabber-Konto registrieren"}.
{"Register","Anmelden"}.
{"Registered Users","Registrierte Benutzer"}.
{"Registered Users:","Registrierte Benutzer:"}.
@ -344,7 +339,6 @@
{"Show Integral Table","Integral-Tabelle anzeigen"}.
{"Show Ordinary Table","Gewöhnliche Tabelle anzeigen"}.
{"Shut Down Service","Dienst herunterfahren"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Einige Jabber-Clients speichern Ihr Passwort auf dem Computer. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das nur auf Ihrem persönlichen Computer tun."}.
{"Specify the access model","Geben sie das Zugangsmodell an"}.
{"Specify the event message type","Geben sie den Ereignis-Nachrichtentyp an"}.
{"Specify the publisher model","Geben sie das Publikationsmodell an"}.
@ -371,7 +365,6 @@
{"The password contains unacceptable characters","Das Passwort enthält ungültige Zeichen"}.
{"The password is too weak","Das Passwort ist zu schwach"}.
{"the password is","das Passwort lautet"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Das Passwort von Ihrem Jabber-Konto wurde geändert."}.
{"The query is only allowed from local users","Die Anfrage ist nur von lokalen Benutzern erlaubt"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Die Anfrage darf keine <item/>-Elemente enthalten"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Das Stanza darf nur ein <active/>-Element, ein <default/>-Element oder ein <list/>-Element enthalten."}.
@ -379,8 +372,6 @@
{"There was an error creating the account: ","Es trat ein Fehler beim Erstellen des Kontos auf: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Es trat ein Fehler beim Löschen des Kontos auf: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Groß-/Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle: macbeth ist gleich MacBeth und Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Diese Seite erlaubt das Anlegen eines Jabber-Kontos auf diesem Jabber-Server. Ihre JID (Jabber IDentifier) setzt sich folgend zusammen: benutzername@server. Bitte lesen sie die Hinweise genau durch, um die Felder korrekt auszufüllen."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Diese Seite erlaubt es, ein Jabber-Konto von diesem Server zu entfernen."}.
{"This room is not anonymous","Dieser Raum ist nicht anonym"}.
{"Thursday","Donnerstag"}.
{"Time delay","Zeitverzögerung"}.
@ -406,7 +397,6 @@
{"Unable to register route on existing local domain","Konnte Route auf existierender lokaler Domain nicht registrieren"}.
{"Unauthorized","Nicht berechtigt"}.
{"Unexpected action","Unerwartete Aktion"}.
{"Unregister a Jabber account","Jabber-Konto entfernen"}.
{"Unregister","Abmelden"}.
{"Unsupported <index/> element","Nicht unterstütztes <index/>-Element"}.
{"Update message of the day (don't send)","Aktualisiere Nachricht des Tages (nicht senden)"}.
@ -443,7 +433,6 @@
{"Wednesday","Mittwoch"}.
{"When to send the last published item","Wann das letzte veröffentlichte Objekt gesendet werden soll"}.
{"Whether to allow subscriptions","Ob Abonnements erlaubt sind"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Sie können das Passwort später mit einem Jabber-Client ändern."}.
{"You have been banned from this room","Sie wurden aus diesem Raum verbannt"}.
{"You have joined too many conferences","Sie sind zu vielen Konferenzen beigetreten"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Sie müssen das Feld \"Benutzername\" ausfüllen"}.
@ -452,7 +441,5 @@
{"You need an x:data capable client to search","Sie benötigen einen Client, der x:data unterstützt, um die Suche verwenden zu können"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Ihre aktive Privacy-Liste hat die Weiterleitung des Stanzas unterbunden."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Ihre Offline-Nachrichten-Warteschlange ist voll. Die Nachricht wurde verworfen."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich erstellt."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich gelöscht."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Ihre Nachrichten an ~s werden blockiert. Um dies zu ändern, besuchen Sie ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"}.

@ -554,11 +554,12 @@ msgid "Displayed:"
msgstr "Angezeigte Gruppen:"
#: src/mod_register_web.erl:283
#, fuzzy
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the XMPP "
"server."
msgstr ""
"Geben Sie niemandem Ihr Passwort, auch nicht den Administratoren des Jabber-"
"Geben Sie niemandem Ihr Passwort, auch nicht den Administratoren des XMPP-"
"Servers."
#: src/mod_configure.erl:880
@ -641,8 +642,9 @@ msgid "Enter the text you see"
msgstr "Geben Sie den Text, den Sie sehen, ein"
#: src/mod_vcard.erl:213
msgid "Erlang Jabber Server"
msgstr "Erlang Jabber-Server"
#, fuzzy
msgid "Erlang XMPP Server"
msgstr "Erlang XMPP-Server"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1203
msgid "Error"
@ -716,7 +718,7 @@ msgstr "Datei größer als ~w Bytes"
#: src/mod_vcard.erl:458
#, fuzzy
msgid "Fill in the form to search for any matching Jabber User"
msgid "Fill in the form to search for any matching XMPP User"
msgstr ""
"Füllen sie die Felder aus, um nach bestimmten Jabber-Benutzern zu suchen"
@ -953,10 +955,6 @@ msgstr "Anlegen des Raumes aufgrund der Dienstrichtlinien verweigert"
msgid "JID normalization failed"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr "Jabber-Konto-Anmeldung"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:113 src/mod_configure.erl:995
#: src/mod_configure.erl:1012 src/mod_configure.erl:1022
#: src/mod_configure.erl:1032 src/mod_configure.erl:1042
@ -1109,13 +1107,13 @@ msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Um diesen Raum zu betreten müssen Sie Mitglied sein"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Merken Sie sich Ihr Passwort, oder schreiben Sie es auf einen Zettel den Sie "
"sicher verwahren. Bei Jabber gibt es keine automatische Möglichkeit, das "
"sicher verwahren. Bei XMPP gibt es keine automatische Möglichkeit, das "
"Passwort wiederherzustellen."
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1181
@ -1823,8 +1821,9 @@ msgstr "Anmelden"
#: src/mod_register_web.erl:214 src/mod_register_web.erl:242
#: src/mod_register_web.erl:250
msgid "Register a Jabber account"
msgstr "Jabber-Konto registrieren"
#, fuzzy
msgid "Register an XMPP account"
msgstr "XMPP-Konto registrieren"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:588
msgid "Registered Users"
@ -2064,11 +2063,12 @@ msgid "Shut Down Service"
msgstr "Dienst herunterfahren"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should "
"do this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
msgstr ""
"Einige Jabber-Clients speichern Ihr Passwort auf dem Computer. Aus "
"Einige XMPP-Clients speichern Ihr Passwort auf dem Computer. Aus "
"Sicherheitsgründen sollten Sie das nur auf Ihrem persönlichen Computer tun."
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1344
@ -2339,8 +2339,9 @@ msgid "The password is too weak"
msgstr "Das Passwort ist zu schwach"
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr "Das Passwort von Ihrem Jabber-Konto wurde geändert."
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "Das Passwort von Ihrem XMPP-Konto wurde geändert."
#: src/mod_register_web.erl:613
#, fuzzy
@ -2413,20 +2414,21 @@ msgstr ""
"und Macbeth."
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
"Diese Seite erlaubt das Anlegen eines Jabber-Kontos auf diesem Jabber-"
"Server. Ihre JID (Jabber IDentifier) setzt sich folgend zusammen: "
"Diese Seite erlaubt das Anlegen eines XMPP-Kontos auf diesem XMPP-Server. "
"Ihre JID (Jabber IDentifier) setzt sich folgend zusammen: "
"benutzername@server. Bitte lesen sie die Hinweise genau durch, um die Felder "
"korrekt auszufüllen."
#: src/mod_register_web.erl:507
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgstr ""
"Diese Seite erlaubt es, ein Jabber-Konto von diesem Server zu entfernen."
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgstr "Diese Seite erlaubt es, ein XMPP-Konto von diesem Server zu entfernen."
#: src/mod_muc_log.erl:805
msgid "This room is not anonymous"
@ -2574,8 +2576,9 @@ msgstr "Abmelden"
#: src/mod_register_web.erl:219 src/mod_register_web.erl:497
#: src/mod_register_web.erl:505
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr "Jabber-Konto entfernen"
#, fuzzy
msgid "Unregister an XMPP account"
msgstr "XMPP-Konto entfernen"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1417
msgid "Unselect All"
@ -2813,6 +2816,11 @@ msgstr ""
msgid "Wrong xmlns"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
#, fuzzy
msgid "XMPP Account Registration"
msgstr "XMPP-Konto-Anmeldung"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:440
msgid "XMPP Domains"
msgstr ""
@ -2849,8 +2857,9 @@ msgid "You are not joined to the channel"
msgstr "Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"
#: src/mod_register_web.erl:287
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
msgstr "Sie können das Passwort später mit einem Jabber-Client ändern."
#, fuzzy
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgstr "Sie können das Passwort später mit einem XMPP-Client ändern."
#: src/mod_muc_room.erl:2091
msgid "You have been banned from this room"
@ -2887,12 +2896,14 @@ msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"
#: src/mod_register_web.erl:118
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgstr "Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich erstellt."
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "Ihr XMPP Konto wurde erfolgreich erstellt."
#: src/mod_register_web.erl:131
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgstr "Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich gelöscht."
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "Ihr XMPP Konto wurde erfolgreich gelöscht."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."

@ -501,7 +501,7 @@ msgid "Displayed:"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:283
msgid "Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server."
msgid "Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the XMPP server."
msgstr ""
#: src/mod_configure.erl:880
@ -582,7 +582,7 @@ msgid "Enter the text you see"
msgstr ""
#: src/mod_vcard.erl:213
msgid "Erlang Jabber Server"
msgid "Erlang XMPP Server"
msgstr ""
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1203
@ -652,7 +652,7 @@ msgid "File larger than ~w bytes"
msgstr ""
#: src/mod_vcard.erl:458
msgid "Fill in the form to search for any matching Jabber User"
msgid "Fill in the form to search for any matching XMPP User"
msgstr ""
#: src/mod_muc_log.erl:472
@ -866,10 +866,6 @@ msgstr ""
msgid "JID normalization failed"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr ""
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:113 src/mod_configure.erl:995 src/mod_configure.erl:1012
#: src/mod_configure.erl:1022 src/mod_configure.erl:1032 src/mod_configure.erl:1042
#: src/mod_configure.erl:1056 src/mod_configure.erl:1065 src/mod_configure.erl:1332
@ -1015,7 +1011,7 @@ msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:294
msgid "Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgid "Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1181
@ -1670,7 +1666,7 @@ msgid "Register"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:214 src/mod_register_web.erl:242 src/mod_register_web.erl:250
msgid "Register a Jabber account"
msgid "Register an XMPP account"
msgstr ""
#: src/ejabberd_web_admin.erl:588
@ -1895,7 +1891,7 @@ msgid "Shut Down Service"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:290
msgid "Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons."
msgid "Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons."
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1344 deps/xmpp/src/pubsub_publish_options.erl:322
@ -2141,7 +2137,7 @@ msgid "The password is too weak"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:613
@ -2205,11 +2201,11 @@ msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:252
msgid "This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgid "This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:507
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgstr ""
#: src/mod_muc_log.erl:805
@ -2346,7 +2342,7 @@ msgid "Unregister"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:219 src/mod_register_web.erl:497 src/mod_register_web.erl:505
msgid "Unregister a Jabber account"
msgid "Unregister an XMPP account"
msgstr ""
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1417
@ -2569,6 +2565,10 @@ msgstr ""
msgid "Wrong xmlns"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
msgid "XMPP Account Registration"
msgstr ""
#: src/ejabberd_web_admin.erl:440
msgid "XMPP Domains"
msgstr ""
@ -2602,7 +2602,7 @@ msgid "You are not joined to the channel"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:287
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgstr ""
#: src/mod_muc_room.erl:2091
@ -2634,11 +2634,11 @@ msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:118
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:131
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr ""
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860

@ -73,7 +73,6 @@
{"Deliver payloads with event notifications","Κοινοποιήσεις με την παράδοση φορτίων"}.
{"Description:","Περιγραφή:"}.
{"Disc only copy","Αντίγραφο μόνο σε δίσκο"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Μην πείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν, ακόμη και στους διαχειριστές του διακομιστή Jabber."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Αποθήκευση Αντιγράφου Ασφαλείας σε αρχείο κειμένου στο "}.
{"Dump to Text File","Αποθήκευση σε αρχείο κειμένου"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","Δεν επιτρέπονται διπλότυπες ομάδες από το RFC6121"}.
@ -96,7 +95,6 @@
{"Enter path to jabberd14 spool file","Εισάγετε τοποθεσία αρχείου σειράς jabberd14"}.
{"Enter path to text file","Εισάγετε Τοποθεσία Αρχείου Κειμένου"}.
{"Enter the text you see","Πληκτρολογήστε το κείμενο που βλέπετε"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Διακομιστής"}.
{"Error","Σφάλμα"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Εξαίρεση από τις ταυτότητες Jabber, ή CAPTCHA πρόκληση"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Εξαγωγή όλων των πινάκων ως ερωτημάτων SQL σε ένα αρχείο:"}.
@ -158,7 +156,6 @@
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Δεν επιτρέπεται να στείλει προσωπικά μηνύματα του τύπου \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Δεν επιτρέπεται να στείλει προσωπικά μηνύματα για τη διάσκεψη"}.
{"It is not allowed to send private messages","Δεν επιτρέπεται η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων"}.
{"Jabber Account Registration","Εγγραφή λογαριασμού Jabber"}.
{"Jabber ID","Ταυτότητα Jabber"}.
{"January","Ιανουάριος"}.
{"joins the room","συνδέετε στην αίθουσα"}.
@ -186,7 +183,6 @@
{"May","Μάιος"}.
{"Membership is required to enter this room","Απαιτείται αίτηση συμετοχής για είσοδο σε αυτή την αίθουσα"}.
{"Members:","Μέλη:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Απομνημονεύστε τον κωδικό πρόσβασής σας, ή γράψετε τον σε ένα χαρτί που είχε τοποθετηθεί σε ασφαλές μέρος. Στο Jabber δεν υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος για να ανακτήσετε τον κωδικό σας αν τον ξεχάσετε."}.
{"Memory","Μνήμη"}.
{"Message body","Περιεχόμενο μηνυμάτως"}.
{"Message not found in forwarded payload","Δεν βρέθηκε μήνυμα στο προωθημένο ωφέλιμο φορτίο"}.
@ -298,7 +294,6 @@
{"RAM copy","Αντίγραφο σε RAM"}.
{"Really delete message of the day?","Πραγματικά να διαγράψετε το μήνυμα της ημέρας;"}.
{"Recipient is not in the conference room","Παραλήπτης δεν είναι στην αίθουσα συνεδριάσεων"}.
{"Register a Jabber account","Καταχωρήστε έναν λογαριασμό Jabber"}.
{"Registered Users","Εγγεγραμμένοι Χρήστες"}.
{"Registered Users:","Εγγεγραμμένοι Χρήστες:"}.
{"Register","Καταχωρήστε"}.
@ -340,7 +335,6 @@
{"Show Integral Table","Δείτε Ολοκληρωτικό Πίνακα"}.
{"Show Ordinary Table","Δείτε Κοινό Πίνακα"}.
{"Shut Down Service","Κλείσιμο Υπηρεσίας"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Μερικοί πελάτες Jabber μπορεί να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό μόνο εάν εμπιστεύεστε την ασφάλεια του υπολογιστή σας."}.
{"Specify the access model","Καθορίστε το μοντέλο πρόσβασης"}.
{"Specify the event message type","Καθορίστε τον τύπο μηνύματος συμβάντος"}.
{"Specify the publisher model","Καθορίστε το μοντέλο εκδότη"}.
@ -367,7 +361,6 @@
{"The password contains unacceptable characters","Ο κωδικός πρόσβασης περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες"}.
{"The password is too weak","Ο κωδικός πρόσβασης είναι πολύ ασθενές"}.
{"the password is","ο κωδικός πρόσβασης είναι"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Ο κωδικός πρόσβασης του Jabber λογαριασμού σας έχει αλλάξει επιτυχώς."}.
{"The query is only allowed from local users","Το ερώτημα επιτρέπεται μόνο από τοπικούς χρήστες"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Το ερώτημα δεν πρέπει να περιέχει στοιχείο <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Η stanza ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει μόνο ένα στοιχείο <active />, ένα στοιχείο <default /> ή ένα στοιχείο <list />"}.
@ -375,8 +368,6 @@
{"There was an error creating the account: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη διαγραφή του λογαριασμού: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Ανεξαρτήτως με πεζά ή κεφαλαία: 'μιαλεξη' είναι το ίδιο με 'ΜιαΛέξη' και 'Μιαλέξη'."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Jabber σε αυτόν το διακομιστή Jabber. JID σας (Jabber Identifier) θα είναι της μορφής: όνομα_χρήστη@διακομιστής_Jabber. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να συμπληρώσετε σωστά τα πεδία."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Η σελίδα αυτή δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός λογαριασμό Jabber σε αυτόν το διακομιστή Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Η αίθουσα αυτή δεν είναι ανώνυμη"}.
{"Thursday","Πέμπτη"}.
{"Time delay","Χρόνος καθυστέρησης"}.
@ -401,7 +392,6 @@
{"Unable to register route on existing local domain","Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της διαδρομής σε υπάρχοντα τοπικό τομέα"}.
{"Unauthorized","Χορίς Εξουσιοδότηση"}.
{"Unexpected action","Απροσδόκητη ενέργεια"}.
{"Unregister a Jabber account","Καταργήστε την εγγραφή ενός λογαριασμού Jabber"}.
{"Unregister","Καταργήση εγγραφής"}.
{"Unsupported <index/> element","Μη υποστηριζόμενο στοιχείο <index />"}.
{"Update message of the day (don't send)","Ενημέρωση μηνύματως ημέρας (χωρίς άμεση αποστολή)"}.
@ -437,7 +427,6 @@
{"Wednesday","Τετάρτη"}.
{"When to send the last published item","Πότε να αποσταλθεί το τελευταίο στοιχείο που δημοσιεύθηκε"}.
{"Whether to allow subscriptions","Εάν επιτρέποντε συνδρομές"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Μπορείτε αργότερα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας χρησιμοποιώντας έναν πελάτη Jabber."}.
{"You have been banned from this room","Σας έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αυτή την αίθουσα"}.
{"You have joined too many conferences","Είσθε σε πάρα πολλά συνέδρια"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Θα πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο \"Nickname\" στη φόρμα"}.
@ -446,7 +435,5 @@
{"You need an x:data capable client to search","Χρειάζεστε ένα x:data ικανό πελάτη για αναζήτηση"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Ο ενεργός κατάλογος απορρήτου, έχει αρνηθεί τη δρομολόγηση αυτής της στροφής (stanza)."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Η μνήμη χωρίς σύνδεση μήνυματών είναι πλήρης. Το μήνυμα έχει απορριφθεί."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Ο Jabber λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με επιτυχία."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Ο Jabber λογαριασμός σας διαγράφηκε με επιτυχία."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Τα μηνύματά σας πρως ~s είναι αποκλεισμένα. Για αποδεσμεύση, επισκεφθείτε ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","Δεν σου επιτρέπεται η δημιουργία κόμβων"}.

@ -550,12 +550,13 @@ msgid "Displayed:"
msgstr "Εμφανίσμενες Ομάδες:"
#: src/mod_register_web.erl:283
#, fuzzy
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the XMPP "
"server."
msgstr ""
"Μην πείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν, ακόμη και στους διαχειριστές "
"του διακομιστή Jabber."
"του διακομιστή XMPP."
#: src/mod_configure.erl:880
msgid "Dump Backup to Text File at "
@ -639,8 +640,9 @@ msgid "Enter the text you see"
msgstr "Πληκτρολογήστε το κείμενο που βλέπετε"
#: src/mod_vcard.erl:213
msgid "Erlang Jabber Server"
msgstr "Erlang Jabber Διακομιστής"
#, fuzzy
msgid "Erlang XMPP Server"
msgstr "Erlang XMPP Διακομιστής"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1203
msgid "Error"
@ -716,9 +718,9 @@ msgstr "Αρχείο μεγαλύτερο από ~w bytes"
#: src/mod_vcard.erl:458
#, fuzzy
msgid "Fill in the form to search for any matching Jabber User"
msgid "Fill in the form to search for any matching XMPP User"
msgstr ""
"Συμπληρώστε τα πεδία για να αναζητήσετε οποιαδήποτε ταιριάζοντα Jabber χρήστη"
"Συμπληρώστε τα πεδία για να αναζητήσετε οποιαδήποτε ταιριάζοντα XMPP χρήστη"
#: src/mod_muc_log.erl:472
msgid "Friday"
@ -952,10 +954,6 @@ msgstr "Άρνηση δημιουργίας αίθουσας , λόγω τακτ
msgid "JID normalization failed"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr "Εγγραφή λογαριασμού Jabber"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:113 src/mod_configure.erl:995
#: src/mod_configure.erl:1012 src/mod_configure.erl:1022
#: src/mod_configure.erl:1032 src/mod_configure.erl:1042
@ -1108,14 +1106,14 @@ msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Απαιτείται αίτηση συμετοχής για είσοδο σε αυτή την αίθουσα"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Απομνημονεύστε τον κωδικό πρόσβασής σας, ή γράψετε τον σε ένα χαρτί που είχε "
"τοποθετηθεί σε ασφαλές μέρος. Στο Jabber δεν υπάρχει αυτοματοποιημένος "
"τρόπος για να ανακτήσετε τον κωδικό σας αν τον ξεχάσετε."
"τοποθετηθεί σε ασφαλές μέρος. Στο XMPP δεν υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος "
"για να ανακτήσετε τον κωδικό σας αν τον ξεχάσετε."
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1181
msgid "Memory"
@ -1826,8 +1824,9 @@ msgstr "Καταχωρήστε"
#: src/mod_register_web.erl:214 src/mod_register_web.erl:242
#: src/mod_register_web.erl:250
msgid "Register a Jabber account"
msgstr "Καταχωρήστε έναν λογαριασμό Jabber"
#, fuzzy
msgid "Register an XMPP account"
msgstr "Καταχωρήστε έναν λογαριασμό XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:588
msgid "Registered Users"
@ -2071,11 +2070,12 @@ msgid "Shut Down Service"
msgstr "Κλείσιμο Υπηρεσίας"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should "
"do this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
msgstr ""
"Μερικοί πελάτες Jabber μπορεί να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας στον "
"Μερικοί πελάτες XMPP μπορεί να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας στον "
"υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό μόνο εάν εμπιστεύεστε "
"την ασφάλεια του υπολογιστή σας."
@ -2349,8 +2349,9 @@ msgid "The password is too weak"
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης είναι πολύ ασθενές"
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης του Jabber λογαριασμού σας έχει αλλάξει επιτυχώς."
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης του XMPP λογαριασμού σας έχει αλλάξει επιτυχώς."
#: src/mod_register_web.erl:613
#, fuzzy
@ -2423,21 +2424,23 @@ msgstr ""
"'Μιαλέξη'."
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
"Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Jabber σε αυτόν "
"το διακομιστή Jabber. JID σας (Jabber Identifier) θα είναι της μορφής: "
"Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό XMPP σε αυτόν το "
"διακομιστή XMPP. JID σας (Jabber Identifier) θα είναι της μορφής: "
"όνομα_χρήστη@διακομιστής_Jabber. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες "
"για να συμπληρώσετε σωστά τα πεδία."
#: src/mod_register_web.erl:507
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgstr ""
"Η σελίδα αυτή δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός "
"λογαριασμό Jabber σε αυτόν το διακομιστή Jabber."
"λογαριασμό XMPP σε αυτόν το διακομιστή XMPP."
#: src/mod_muc_log.erl:805
msgid "This room is not anonymous"
@ -2583,8 +2586,9 @@ msgstr "Καταργήση εγγραφής"
#: src/mod_register_web.erl:219 src/mod_register_web.erl:497
#: src/mod_register_web.erl:505
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr "Καταργήστε την εγγραφή ενός λογαριασμού Jabber"
#, fuzzy
msgid "Unregister an XMPP account"
msgstr "Καταργήστε την εγγραφή ενός λογαριασμού XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1417
msgid "Unselect All"
@ -2828,6 +2832,11 @@ msgstr ""
msgid "Wrong xmlns"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:203 src/mod_register_web.erl:211
#, fuzzy
msgid "XMPP Account Registration"
msgstr "Εγγραφή λογαριασμού XMPP"
#: src/ejabberd_web_admin.erl:440