Update Spanish and Catalan translations

pull/3813/head
Badlop 7 months ago
parent b253cc46d4
commit 59e1c5643f
  1. 18
      priv/msgs/ca.msg
  2. 18
      priv/msgs/es.msg

@ -20,6 +20,7 @@
{"Access model","Model d'Accés"}.
{"Account doesn't exist","El compte no existeix"}.
{"Action on user","Acció en l'usuari"}.
{"Add a hat to a user","Afegir un barret a un usuari"}.
{"Add Jabber ID","Afegir Jabber ID"}.
{"Add New","Afegir nou"}.
{"Add User","Afegir usuari"}.
@ -136,6 +137,7 @@
{"Elements","Elements"}.
{"Email Address","Adreça de correu"}.
{"Email","Correu"}.
{"Enable hats","Activar barrets"}.
{"Enable logging","Habilitar el registre de la conversa"}.
{"Enable message archiving","Activar l'emmagatzematge de missatges"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","No està suportat activar Push sense l'atribut 'node'"}.
@ -186,6 +188,9 @@
{"has been kicked because of an affiliation change","ha sigut expulsat a causa d'un canvi d'afiliació"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","ha sigut expulsat perquè la sala ara és només per a membres"}.
{"has been kicked","ha sigut expulsat"}.
{"Hat title","Títol del barret"}.
{"Hat URI","URI del barret"}.
{"Hats limit exceeded","El límit de tràfic ha sigut sobrepassat"}.
{"Host unknown","Host desconegut"}.
{"Host","Host"}.
{"HTTP File Upload","HTTP File Upload"}.
@ -237,6 +242,8 @@
{"Least significant bits of SHA-256 hash of text should equal hexadecimal label","Els bits menys significants del hash SHA-256 del text deurien ser iguals a l'etiqueta hexadecimal"}.
{"leaves the room","surt de la sala"}.
{"List of rooms","Llista de sales"}.
{"List of users with hats","Llista d'usuaris amb barrets"}.
{"List users with hats","Llista d'usuaris amb barrets"}.
{"Logging","Registre"}.
{"Low level update script","Script d'actualització de baix nivell"}.
{"Make participants list public","Crear una llista de participants pública"}.
@ -249,7 +256,7 @@
{"Malformed username","Nom d'usuari mal format"}.
{"MAM preference modification denied by service policy","Se t'ha denegat la modificació de la preferència de MAM per política del servei"}.
{"March","Març"}.
{"Max # of items to persist","Màxim # d'elements que persistixen"}.
{"Max # of items to persist, or `max` for no specific limit other than a server imposed maximum","Màxim # d'elements a persistir, o `max` per a no tindre altre límit més que el màxim imposat pel servidor"}.
{"Max payload size in bytes","Màxim tamany del payload en bytes"}.
{"Maximum file size","Mida màxima de fitxer"}.
{"Maximum Number of History Messages Returned by Room","Numero màxim de missatges de l'historia que retorna la sala"}.
@ -324,6 +331,7 @@
{"Node index not found","Index de node no trobat"}.
{"Node not found","Node no trobat"}.
{"Node ~p","Node ~p"}.
{"Node","Node"}.
{"Nodeprep has failed","Ha fallat Nodeprep"}.
{"Nodes","Nodes"}.
{"None","Cap"}.
@ -339,7 +347,7 @@
{"Number of Offline Messages","Número de missatges offline"}.
{"Number of online users","Número d'usuaris connectats"}.
{"Number of registered users","Número d'Usuaris Registrats"}.
{"Number of seconds after which to automatically purge items","Número de segons després dels quals es purgaran automàticament elements"}.
{"Number of seconds after which to automatically purge items, or `max` for no specific limit other than a server imposed maximum","Número de segons després dels quals es purgaran automàticament elements, o `max` per a no tindre altre límit més que el màxim imposat pel servidor"}.
{"Occupants are allowed to invite others","Els ocupants poden invitar a altres"}.
{"Occupants May Change the Subject","Els ocupants poden canviar el Tema"}.
{"October","Octubre"}.
@ -418,6 +426,7 @@
{"Registered Users:","Usuaris registrats:"}.
{"Register","Registrar"}.
{"Remote copy","Còpia remota"}.
{"Remove a hat from a user","Eliminar un barret d'un usuari"}.
{"Remove All Offline Messages","Eliminar tots els missatges offline"}.
{"Remove User","Eliminar usuari"}.
{"Remove","Borrar"}.
@ -519,7 +528,7 @@
{"The JIDs of those with an affiliation of owner","Els JIDs de qui tenen una afiliació de propietaris"}.
{"The JIDs of those with an affiliation of publisher","Els JIDs de qui tenen una afiliació de publicadors"}.
{"The list of JIDs that may associate leaf nodes with a collection","La llista de JIDs que poden associar nodes fulla amb una col·lecció"}.
{"The maximum number of child nodes that can be associated with a collection","El màxim número de nodes fills que poden associar-se amb una col·lecció"}.
{"The maximum number of child nodes that can be associated with a collection, or `max` for no specific limit other than a server imposed maximum","El màxim número de nodes fills que poden associar-se amb una col·lecció, o `max` per a no tindre altre límit més que el màxim imposat pel servidor"}.
{"The minimum number of milliseconds between sending any two notification digests","El número mínim de mil·lisegons entre l'enviament de dos resums de notificacions"}.
{"The name of the node","El nom del node"}.
{"The node is a collection node","El node es una col·lecció"}.
@ -544,7 +553,6 @@
{"The type of node data, usually specified by the namespace of the payload (if any)","El tipus de dades al node, usualment especificat pel namespace del payload (si n'hi ha)"}.
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to payloads in order to generate an appropriate message body element.","La URL de uns transformació XSL que pot ser aplicada als payloads per a generar un element apropiat de contingut de missatge."}.
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to the payload format in order to generate a valid Data Forms result that the client could display using a generic Data Forms rendering engine","La URL de una transformació XSL que pot ser aplicada al format de payload per a generar un resultat valid de Data Forms, que el client puga mostrar usant un métode generic de Data Forms"}.
{"The username is not valid","El nom d'usuari no es vàlid"}.
{"There was an error changing the password: ","Hi ha hagut un error canviant la contrasenya: "}.
{"There was an error creating the account: ","Hi ha hagut un error creant el compte: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Hi ha hagut un error esborrant el compte: "}.
@ -571,7 +579,7 @@
{"Too many users in this conference","N'hi ha massa usuaris en esta sala de conferència"}.
{"To","Per a"}.
{"Total rooms","Sales totals"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","El llímit de tràfic ha sigut sobrepassat"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","El límit de tràfic ha sigut sobrepassat"}.
{"Transactions Aborted:","Transaccions Avortades:"}.
{"Transactions Committed:","Transaccions Realitzades:"}.
{"Transactions Logged:","Transaccions registrades:"}.

@ -20,6 +20,7 @@
{"Access model","Modelo de Acceso"}.
{"Account doesn't exist","La cuenta no existe"}.
{"Action on user","Acción en el usuario"}.
{"Add a hat to a user","Añade un sombrero a un usuario"}.
{"Add Jabber ID","Añadir Jabber ID"}.
{"Add New","Añadir nuevo"}.
{"Add User","Añadir usuario"}.
@ -136,6 +137,7 @@
{"Elements","Elementos"}.
{"Email Address","Dirección de correo electrónico"}.
{"Email","Correo electrónico"}.
{"Enable hats","Activar sombreros"}.
{"Enable logging","Guardar históricos"}.
{"Enable message archiving","Activar el almacenamiento de mensajes"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","No está soportado activar Push sin el atributo 'node'"}.
@ -186,6 +188,9 @@
{"has been kicked because of an affiliation change","ha sido expulsado por un cambio de su afiliación"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","ha sido expulsado porque la sala es ahora solo para miembros"}.
{"has been kicked","ha sido expulsado"}.
{"Hat title","Título del sombrero"}.
{"Hat URI","Dirección del sombrero"}.
{"Hats limit exceeded","Se ha excedido el límite de sombreros"}.
{"Host unknown","Dominio desconocido"}.
{"Host","Dominio"}.
{"HTTP File Upload","Subir fichero por HTTP"}.
@ -237,6 +242,8 @@
{"Least significant bits of SHA-256 hash of text should equal hexadecimal label","Los bits menos significativos del hash SHA-256 del texto deberían ser iguales a la etiqueta hexadecimal"}.
{"leaves the room","sale de la sala"}.
{"List of rooms","Lista de salas"}.
{"List of users with hats","Lista de usuarios con sombreros"}.
{"List users with hats","Listar usuarios con sombreros"}.
{"Logging","Histórico de mensajes"}.
{"Low level update script","Script de actualización a bajo nivel"}.
{"Make participants list public","La lista de participantes es pública"}.
@ -249,7 +256,7 @@
{"Malformed username","Nombre de usuario mal formado"}.
{"MAM preference modification denied by service policy","Se ha denegado modificar la preferencia MAM por política del servicio"}.
{"March","Marzo"}.
{"Max # of items to persist","Máximo # de elementos que persisten"}.
{"Max # of items to persist, or `max` for no specific limit other than a server imposed maximum","Máximo # de elementos a persistir, o `max` para no especificar un límite, más que el máximo impuesto por el servidor"}.
{"Max payload size in bytes","Máximo tamaño del contenido en bytes"}.
{"Maximum file size","Tamaño máximo de fichero"}.
{"Maximum Number of History Messages Returned by Room","Máximo número de mensajes del historial devueltos por la sala"}.
@ -324,6 +331,7 @@
{"Node index not found","No se ha encontrado índice de nodo"}.
{"Node not found","Nodo no encontrado"}.
{"Node ~p","Nodo ~p"}.
{"Node","Nodo"}.
{"Nodeprep has failed","Ha fallado el procesado del nombre de nodo (nodeprep)"}.
{"Nodes","Nodos"}.
{"None","Ninguno"}.
@ -339,7 +347,7 @@
{"Number of Offline Messages","Número de mensajes diferidos"}.
{"Number of online users","Número de usuarios conectados"}.
{"Number of registered users","Número de usuarios registrados"}.
{"Number of seconds after which to automatically purge items","Número de segundos después de los cuales se purgarán elementos automáticamente"}.
{"Number of seconds after which to automatically purge items, or `max` for no specific limit other than a server imposed maximum","Número de segundos después de los cuales se purgarán elementos automáticamente, o `max` para no especificar un límite, más que el máximo impuesto por el servidor"}.
{"Occupants are allowed to invite others","Los ocupantes pueden invitar a otras personas"}.
{"Occupants May Change the Subject","Los ocupantes pueden cambiar el Asunto"}.
{"October","Octubre"}.
@ -418,6 +426,7 @@
{"Registered Users:","Usuarios registrados:"}.
{"Register","Registrar"}.
{"Remote copy","Copia remota"}.
{"Remove a hat from a user","Quitarle un sombrero a un usuario"}.
{"Remove All Offline Messages","Borrar todos los mensajes diferidos"}.
{"Remove User","Eliminar usuario"}.
{"Remove","Borrar"}.
@ -519,7 +528,7 @@
{"The JIDs of those with an affiliation of owner","Los JIDs de quienes tienen una afiliación de dueños"}.
{"The JIDs of those with an affiliation of publisher","Los JIDs de quienes tienen una afiliación de publicadores"}.
{"The list of JIDs that may associate leaf nodes with a collection","La lista de JIDs que pueden asociar nodos hijo con una colección"}.
{"The maximum number of child nodes that can be associated with a collection","El número máximo de nodos hijo que pueden asociarse a una colección"}.
{"The maximum number of child nodes that can be associated with a collection, or `max` for no specific limit other than a server imposed maximum","El número máximo de nodos hijo que pueden asociarse a una colección, o `max` para no especificar un límite, más que el máximo impuesto por el servidor"}.
{"The minimum number of milliseconds between sending any two notification digests","El número mínimo de milisegundos entre dos envíos de resumen de notificaciones"}.
{"The name of the node","El nombre del nodo"}.
{"The node is a collection node","El nodo es una colección"}.
@ -544,7 +553,6 @@
{"The type of node data, usually specified by the namespace of the payload (if any)","El tipo de datos del nodo, usualmente especificado por el namespace del payload (en caso de haberlo)"}.
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to payloads in order to generate an appropriate message body element.","La URL de una transformación XSL que puede aplicarse a payloads para generar un elemento de contenido del mensaje apropiado."}.
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to the payload format in order to generate a valid Data Forms result that the client could display using a generic Data Forms rendering engine","La URL de una transformación XSL que puede aplicarse al formato de payload para generar un resultado de Formulario de Datos válido, que el cliente pueda mostrar usando un mecanismo de dibujado genérico de Formulario de Datos"}.
{"The username is not valid","El nombre de usuario no es válido"}.
{"There was an error changing the password: ","Hubo uno error al cambiar la contaseña: "}.
{"There was an error creating the account: ","Hubo uno error al crear la cuenta: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Hubo un error borrando la cuenta: "}.
@ -571,7 +579,7 @@
{"Too many users in this conference","Demasiados usuarios en esta sala"}.
{"To","Para"}.
{"Total rooms","Salas totales"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Se ha exedido el límite de tráfico"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Se ha excedido el límite de tráfico"}.
{"Transactions Aborted:","Transacciones abortadas:"}.
{"Transactions Committed:","Transacciones finalizadas:"}.
{"Transactions Logged:","Transacciones registradas:"}.

Loading…
Cancel
Save