Updated Catalan translation

pull/3232/head
Badlop 3 years ago
parent 99d21bca49
commit 7359eb6246
  1. 34
      priv/msgs/ca.msg
  2. 721
      priv/msgs/ca.po

@ -60,7 +60,7 @@
{"Client acknowledged more stanzas than sent by server","El client ha reconegut més paquets dels que ha enviat el servidor"}.
{"Commands","Comandaments"}.
{"Conference room does not exist","La sala de conferències no existeix"}.
{"Configuration of room ~ts","Configuració de la sala ~ts"}.
{"Configuration of room ~s","Configuració de la sala ~s"}.
{"Configuration","Configuració"}.
{"Connected Resources:","Recursos connectats:"}.
{"Country","Pais"}.
@ -79,7 +79,8 @@
{"Delete User","Eliminar Usuari"}.
{"Description:","Descripció:"}.
{"Disc only copy","Còpia sols en disc"}.
{"Displayed Groups:","Mostrar grups:"}.
{"'Displayed groups' not added (they do not exist!): ","'Mostrats' no afegits (no existeixen!): "}.
{"Displayed:","Mostrats:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","No li donis la teva contrasenya a ningú, ni tan sols als administradors del servidor Jabber."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Exporta còpia de seguretat a fitxer de text en "}.
{"Dump to Text File","Exportar a fitxer de text"}.
@ -116,7 +117,7 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","No s'ha pogut extraure el JID de la teva aprovació de petició de veu"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Ha fallat mapejar la delegació de l'espai de noms al component extern"}.
{"Failed to parse HTTP response","Ha fallat el processat de la resposta HTTP"}.
{"Failed to process option '~ts'","Ha fallat el processat de la opció '~ts'"}.
{"Failed to process option '~s'","Ha fallat el processat de la opció '~s'"}.
{"Family Name","Cognom"}.
{"February","Febrer"}.
{"File larger than ~w bytes","El fitxer es més gran que ~w bytes"}.
@ -132,7 +133,7 @@
{"Get User Password","Obtenir Contrasenya d'usuari"}.
{"Get User Statistics","Obtenir Estadístiques d'Usuari"}.
{"Given Name","Nom propi"}.
{"Group ","Grup "}.
{"Group","Grup"}.
{"Groups","Grups"}.
{"has been banned","ha sigut bloquejat"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","ha sigut expulsat perquè el sistema va a apagar-se"}.
@ -169,7 +170,7 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Les invitacions no estan permeses en aquesta sala de conferència"}.
{"IP addresses","Adreça IP"}.
{"is now known as","ara es conegut com"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~ts) has sent an error message (~ts) and got kicked from the room","No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~ts) ha enviat un missatge d'error (~ts) i ha sigut expulsat de la sala"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~s) ha enviat un missatge d'error (~s) i ha sigut expulsat de la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","No està permés enviar missatges del tipus \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
@ -181,6 +182,7 @@
{"joins the room","entra a la sala"}.
{"July","Juliol"}.
{"June","Juny"}.
{"Label:","Etiqueta:"}.
{"Last Activity","Última activitat"}.
{"Last login","Últim login"}.
{"Last month","Últim mes"}.
@ -200,7 +202,7 @@
{"March","Març"}.
{"Maximum Number of Occupants","Número màxim d'ocupants"}.
{"May","Maig"}.
{"Members not added (inexistent vhost): ","Membres no afegits (perque el vhost no existeix): "}.
{"Members not added (inexistent vhost!): ","Membres no afegits (perquè el vhost no existeix): "}.
{"Membership is required to enter this room","Necessites ser membre d'aquesta sala per a poder entrar"}.
{"Members:","Membre:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc segur.A Jabber no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva contrasenya si la oblides."}.
@ -224,7 +226,7 @@
{"New Password:","Nova Contrasenya:"}.
{"Nickname can't be empty","El sobrenom no pot estar buit"}.
{"Nickname Registration at ","Registre del sobrenom en "}.
{"Nickname ~ts does not exist in the room","El sobrenom ~ts no existeix a la sala"}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","El sobrenom ~s no existeix a la sala"}.
{"Nickname","Sobrenom"}.
{"No address elements found","No s'han trobat elements d'adreces ('address')"}.
{"No addresses element found","No s'ha trobat l'element d'adreces ('addresses')"}.
@ -349,6 +351,7 @@
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"RPC Call Error","Error de cridada RPC"}.
{"Running Nodes","Nodes funcionant"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s et convida a la sala ~s"}.
{"Saturday","Dissabte"}.
{"Script check","Comprovar script"}.
{"Search Results for ","Resultats de la búsqueda "}.
@ -409,12 +412,12 @@
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Aquesta pàgina permet crear un compte Jabber en aquest servidor Jabber. El teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar correctament els camps."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest servidor Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Aquesta sala no és anònima"}.
{"This service can not process the address: ~ts","Este servei no pot processar la direcció: ~ts"}.
{"This service can not process the address: ~s","Este servei no pot processar la direcció: ~s"}.
{"Thursday","Dijous"}.
{"Time delay","Temps de retard"}.
{"Timed out waiting for stream resumption","Massa temps esperant que es resumisca la connexió"}.
{"Time","Data"}.
{"To register, visit ~ts","Per a registrar-te, visita ~ts"}.
{"To register, visit ~s","Per a registrar-te, visita ~s"}.
{"To ~ts","A ~ts"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","N'hi ha massa Bytestreams actius"}.
@ -422,7 +425,7 @@
{"Too many child elements","N'hi ha massa subelements"}.
{"Too many <item/> elements","N'hi ha massa elements <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","N'hi ha massa elements <list/>"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~ts). The address will be unblocked at ~ts UTC","Massa autenticacions (~p) han fallat des d'aquesta adreça IP (~ts). L'adreça serà desbloquejada en ~ts UTC"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Massa autenticacions (~p) han fallat des d'aquesta adreça IP (~s). L'adreça serà desbloquejada en ~s UTC"}.
{"Too many receiver fields were specified","S'han especificat massa camps de receptors"}.
{"Too many unacked stanzas","Massa missatges sense haver reconegut la seva recepció"}.
{"Too many users in this conference","N'hi ha massa usuaris en esta sala de conferència"}.
@ -433,7 +436,6 @@
{"Transactions Committed:","Transaccions Realitzades:"}.
{"Transactions Logged:","Transaccions registrades:"}.
{"Transactions Restarted:","Transaccions reiniciades:"}.
{"~ts invites you to the room ~ts","~ts et convida a la sala ~ts"}.
{"~ts's Offline Messages Queue","~ts's cua de missatges offline"}.
{"Tuesday","Dimarts"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","No s'ha pogut generar un CAPTCHA"}.
@ -467,12 +469,11 @@
{"User","Usuari"}.
{"Validate","Validar"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'get' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"Value of '~ts' should be boolean","El valor de '~ts' deuria ser booleà"}.
{"Value of '~ts' should be datetime string","El valor de '~ts' deuria ser una data"}.
{"Value of '~ts' should be integer","El valor de '~ts' deuria ser un numero enter"}.
{"Value of '~s' should be boolean","El valor de '~s' deuria ser booleà"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","El valor de '~s' deuria ser una data"}.
{"Value of '~s' should be integer","El valor de '~s' deuria ser un numero enter"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'set' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"vCard User Search","vCard recerca d'usuari"}.
{"Virtual Hosting","Hosts virtuals"}.
{"Virtual Hosts","Hosts virtuals"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Els visitants no tenen permés canviar el seus Nicknames en esta sala"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Els visitants no poden enviar missatges a tots els ocupants"}.
@ -481,6 +482,7 @@
{"Wednesday","Dimecres"}.
{"Wrong parameters in the web formulary","Paràmetres incorrectes en el formulari web"}.
{"Wrong xmlns","El xmlns ès incorrecte"}.
{"XMPP Domains","Dominis XMPP"}.
{"You are being removed from the room because of a system shutdown","Has sigut expulsat de la sala perquè el sistema va a apagar-se"}.
{"You are not joined to the channel","No t'has unit al canal"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client Jabber."}.
@ -494,5 +496,5 @@
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~ts have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~ts","La teua petició de subscripció i/o missatges a ~ts han sigut bloquejats. Per a desbloquejar-los, visita ~ts"}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","La teua petició de subscripció i/o missatges a ~s han sigut bloquejats. Per a desbloquejar-los, visita ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff
Loading…
Cancel
Save