Update Norwegian Bokmål translation (thanks to Allan Nordhøy)

pull/3510/head
Badlop 2 years ago
parent a260270483
commit 8180b6b54e
  1. 73
      priv/msgs/no.msg

@ -29,10 +29,12 @@
{"April","april"}.
{"August","august"}.
{"Backup Management","Håndtering av sikkerehetskopiering"}.
{"Backup of ~p","Sikkerhetskopi av ~p"}.
{"Backup to File at ","Sikkerhetskopier til fil på "}.
{"Backup","Sikkerhetskopiering"}.
{"Bad format","Feilaktig format"}.
{"Birthday","Geburtsdag"}.
{"Both the username and the resource are required","Både brukernavn og ressurs kreves"}.
{"Cannot remove active list","Kan ikke fjerne aktiv liste"}.
{"Cannot remove default list","Kan ikke fjerne forvalgt liste"}.
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA-nettside"}.
@ -58,6 +60,8 @@
{"Connected Resources:","Tilkoblede ressurser:"}.
{"Country","Land"}.
{"CPU Time:","Prosessortid:"}.
{"Current Discussion Topic","Nåværende diskusjonstema"}.
{"Database Tables at ~p","Databasetabeller på ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Database-tabelloppsett på "}.
{"Database","Database"}.
{"December","desember"}.
@ -69,15 +73,20 @@
{"Deliver payloads with event notifications","Send innhold sammen med hendelsesmerknader"}.
{"Description:","Beskrivelse:"}.
{"Disc only copy","Kun diskkopi"}.
{"'Displayed groups' not added (they do not exist!): ","«Viste grupper» ikke lagt til (de finnes ikke!): "}.
{"Dump Backup to Text File at ","Dump sikkerhetskopi til tekstfil på "}.
{"Dump to Text File","Dump til tekstfil"}.
{"Edit Properties","Rediger egenskaper"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Enten godkjenn eller forby lydforespørselen."}.
{"ejabberd HTTP Upload service","ejabberd-HTTP-opplastingstjeneste"}.
{"ejabberd MUC module","ejabberd-MUC-modul"}.
{"ejabberd Multicast service","ejabberd-multikastingstjeneste"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","ejabberd-Publish-Subscribe-modul"}.
{"Elements","Elementer"}.
{"Email","E-post"}.
{"Enable logging","Skru på loggføring"}.
{"Enable message archiving","Skru på meldingsarkivering"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","Å skru på dytting uten «node»-attributt støttes ikke"}.
{"End User Session","Avslutt brukerøkt"}.
{"Enter nickname you want to register","Skriv inn kallenavnet du ønsker å registrere"}.
{"Enter path to backup file","Skriv inn sti til sikkerhetskopifilen"}.
@ -86,13 +95,19 @@
{"Enter the text you see","Skriv inn teksten du ser"}.
{"Error","Feil"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Ekskluder Jabber-ID-er fra CAPTCHA-utfordring"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Eksporter alle tabeller som SQL-spørringer til en fil:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Eksporter data om alle brukere på en tjener til PIEFXIS-filer (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Eksporter data om alle brukere på en vert til PIEFXIS-filer (XEP-0227):"}.
{"External component failure","Feil med ekstern komponent"}.
{"External component timeout","Tidsavbrudd for ekstern komponent"}.
{"Family Name","Etternavn"}.
{"FAQ Entry","O-S-S -oppføring"}.
{"February","februar"}.
{"File larger than ~w bytes","Fil større enn ~w byte"}.
{"Friday","fredag"}.
{"From","Fra"}.
{"Full List of Room Admins","Full liste over romadministratorer"}.
{"Full List of Room Owners","Full liste over romeiere"}.
{"Full Name","Fullt navn"}.
{"Get Number of Online Users","Vis antall tilkoblede brukere"}.
{"Get Number of Registered Users","Vis antall registrerte brukere"}.
@ -125,14 +140,17 @@
{"It is not allowed to send private messages","Det er ikke tillatt å sende private meldinger"}.
{"Jabber ID","Jabber-ID"}.
{"January","januar"}.
{"JID normalization failed","JID-normalisering mislyktes"}.
{"joins the room","tar del i rommet"}.
{"July","juli"}.
{"June","juni"}.
{"Just created","Akkurat opprettet"}.
{"Label:","Etikett:"}.
{"Last Activity","Siste aktivitet"}.
{"Last login","Siste innlogging"}.
{"Last month","Siste måned"}.
{"Last year","Siste år"}.
{"Least significant bits of SHA-256 hash of text should equal hexadecimal label","De minst viktige bit-ene av SHA-256-sjekksummen for tekst skal tilsvare heksadesimal etikett"}.
{"leaves the room","forlater rommet"}.
{"List of rooms","Romliste"}.
{"Logging","Loggføring"}.
@ -144,15 +162,24 @@
{"Make room public searchable","Gjør rommet offentlig søkbart"}.
{"March","mars"}.
{"Max # of items to persist","Høyeste # elementer som skal lagres"}.
{"Maximum file size","Maksimal filstørrelse"}.
{"Maximum Number of History Messages Returned by Room","Maksimalt antall historikkmeldinger tilbudt av rommet"}.
{"May","mai"}.
{"Membership is required to enter this room","Medlemskap kreves for tilgang til dette rommet"}.
{"Members:","Medlemmer:"}.
{"Memory","Minne"}.
{"Message body","Meldingskropp"}.
{"Message not found in forwarded payload","Fant ikke melding i videresendt nyttelast"}.
{"Messages from strangers are rejected","Meldinger fra ukjente avvises"}.
{"Messages of type headline","Meldinger av typen overskrift"}.
{"Messages of type normal","Meldinger av normal type"}.
{"Middle Name","Mellomnavn"}.
{"Minimum interval between voice requests (in seconds)","Minimumsintervall mellom lydforespørsler (i sekunder)"}.
{"Modified modules","Endrede moduler"}.
{"Monday","mandag"}.
{"Multicast","Multikasting"}.
{"Multi-User Chat","Multibrukersludring"}.
{"Name in the rosters where this group will be displayed","Navn i kontaktlistene der denne gruppen vises"}.
{"Name","Navn"}.
{"Name:","Navn:"}.
{"Never","Aldri"}.
@ -160,8 +187,10 @@
{"Nickname can't be empty","Kallenavn kan ikke stå tomt"}.
{"Nickname Registration at ","Registrer kallenavn på "}.
{"Nickname","Kallenavn"}.
{"No available resource found","Fant ingen tilgjengelig ressurs"}.
{"No body provided for announce message","Ingen meldingskropp angitt for kunngjøringsmelding"}.
{"No Data","Ingen data"}.
{"No features available","Ingen tilgjengelige funksjoner"}.
{"No <forwarded/> element found","Fant ikke noe <forwarded/>-element"}.
{"No limit","Ingen grense"}.
{"Node already exists","Node finnes allerede"}.
@ -184,9 +213,11 @@
{"Online Users","Tilkoblede brukere"}.
{"Online Users:","Tilkoblede brukere:"}.
{"Online","Tilkoblet"}.
{"Only admins can see this","Kun administratorer kan se dette"}.
{"Only deliver notifications to available users","Kun send kunngjøringer til tilgjengelige brukere"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Bare deltakere får sende normale meldinger til konferansen"}.
{"Only occupants are allowed to send queries to the conference","Kun deltakere tillates å sende forespørsler til konferansen"}.
{"Only publishers may publish","Kun publiserere kan publisere"}.
{"Only service administrators are allowed to send service messages","Bare tjenesteadministratorer tillates å sende tjenestemeldinger"}.
{"Organization Name","Organisasjonsnavn"}.
{"Organization Unit","Organisasjonsenhet"}.
@ -205,12 +236,15 @@
{"Period: ","Periode: "}.
{"Persist items to storage","Vedvarende elementer til lagring"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Merk at disse valgene kun vil sikkerhetskopiere den innebygde Mnesia-databasen. Dersom du bruker ODBC-modulen må du også ta sikkerhetskopi av din SQL-database."}.
{"Previous session PID has exited","Forrige økt-ID har avsluttet"}.
{"Previous session PID is dead","Forrige økt-PID er død"}.
{"Previous session timed out","Tidsavbrudd for forrige økt"}.
{"private, ","privat, "}.
{"Public","Offentlig"}.
{"PubSub subscriber request","PubSub-abonementsforespørsel"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Rydd alle elementer når den aktuelle utgiveren logger av"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Forespørsler til konferansemedlemmerer tillates ikke i dette rommet"}.
{"Query to another users is forbidden","Spørringer til andre brukere er forbudt"}.
{"RAM and disc copy","Minne og diskkopi"}.
{"RAM copy","Minnekopi"}.
{"Really delete message of the day?","Vil du virkelig slette melding for dagen?"}.
@ -222,6 +256,8 @@
{"Remove User","Fjern bruker"}.
{"Remove","Fjern"}.
{"Replaced by new connection","Erstattet av en ny tilkobling"}.
{"Request has timed out","Tidsavbrudd for forespørsel"}.
{"Request is ignored","Forespørsel ignorert"}.
{"Requested role","Forespurt rolle"}.
{"Resources","Ressurser"}.
{"Restart Service","Omstart av tjeneste"}.
@ -268,20 +304,42 @@
{"Submit","Send"}.
{"Submitted","Innsendt"}.
{"Subscriber Address","Abonnementsadresse"}.
{"Subscribers may publish","Abonnenter kan publisere"}.
{"Subscription","Abonnement"}.
{"Subscriptions are not allowed","Abonnementer tillates ikke"}.
{"Sunday","søndag"}.
{"Text associated with a picture","Tekst tilknyttet et bilde"}.
{"Text associated with a sound","Tekst tilknyttet en lyd"}.
{"Text associated with a video","Tekst tilknyttet en video"}.
{"Text associated with speech","Tekst tilknyttet tale"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Det kallenavnet er allerede i bruk av en annen deltaker"}.
{"That nickname is registered by another person","Det kallenavnet er registrert av en annen person"}.
{"The account already exists","Kontoen finnes allerede"}.
{"The account was not unregistered","Kontoen ble ikke avregistrert"}.
{"The body text of the last received message","Brødteksten i sist mottatte melding"}.
{"The CAPTCHA is valid.","CAPTCHA-en er gyldig."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","CAPTCHA-godkjenning mislyktes"}.
{"The captcha you entered is wrong","CAPTCHA-en du skrev inn er feil"}.
{"The number of unread or undelivered messages","Antallet uleste eller uleverte meldinger"}.
{"The password contains unacceptable characters","Passordet inneholder ulovlige tegn"}.
{"The password is too weak","Passordet er for svakt"}.
{"the password is","passordet er"}.
{"The presence states for which an entity wants to receive notifications","Tilstedeværelsestilstandene en eksistens ønsker å motta merknader for"}.
{"The query is only allowed from local users","Spørringen tillates kun fra lokale brukere"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Spørringen kan ikke inneholde <item/>-elementer"}.
{"The room subject can be modified by participants","Romemnet kan endres av dets deltagere"}.
{"The sender of the last received message","Avsender for sist mottatte melding"}.
{"The username is not valid","Brukernavnet er ikke gyldig"}.
{"There was an error creating the account: ","En feil inntraff under oppretting av kontoen: "}.
{"There was an error deleting the account: ","En feil inntraff under sletting av kontoen: "}.
{"This room is not anonymous","Dette rommet er ikke anonymt"}.
{"Thursday","torsdag"}.
{"Time delay","Tidsforsinkelse"}.
{"Time","Tid"}.
{"To register, visit ~s","Besøk ~s for registrering"}.
{"Too many CAPTCHA requests","For mange CAPTCHA-forespørsler"}.
{"Too many <item/> elements","For mange <item/>-elementer"}.
{"Too many <list/> elements","For mange <list/>-elementer"}.
{"To","Til"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Grense for tillatt trafikkmengde overskredet"}.
{"Transactions Aborted:","Avbrutte transaksjoner:"}.
@ -292,13 +350,19 @@
{"Unable to generate a CAPTCHA","Kunne ikke generere CAPTCHA"}.
{"Unauthorized","Uautorisert"}.
{"Unregister","Avregistrer"}.
{"Unsupported <index/> element","Ustøttet <index/>-element"}.
{"Unsupported version","Ustøttet versjon"}.
{"Update message of the day (don't send)","Oppdater melding for dagen (ikke send)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Oppdater melding for dagen på alle verter (ikke send)"}.
{"Update plan","Oppdateringplan"}.
{"Update ~p","Oppdater ~p"}.
{"Update script","Oppdateringsskript"}.
{"Update","Oppdater"}.
{"Uptime:","Oppetid:"}.
{"User already exists","Brukeren finnes allerede"}.
{"User Management","Brukerhåndtering"}.
{"User removed","Fjernet bruker"}.
{"User ~ts","Bruker ~ts"}.
{"User","Bruker"}.
{"Username:","Brukernavn:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Brukere har ikke lov til registrere kontoer så fort"}.
@ -306,17 +370,24 @@
{"Users","Brukere"}.
{"Validate","Bekrefte gyldighet"}.
{"vCard User Search","vCard-brukersøk"}.
{"View Queue","Vis kø"}.
{"Virtual Hosts","Virtuelle maskiner"}.
{"Visitor","Besøker"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Besøkende får ikke lov å endre kallenavn i dette rommet"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Besøkende får ikke sende meldinger til alle deltakere"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Stemmeforespørsler er blokkert i denne konferansen"}.
{"Voice request","Stemmeforespørsel"}.
{"Wednesday","onsdag"}.
{"When to send the last published item","Når skal siste publiserte artikkel sendes"}.
{"Whether an entity wants to receive an XMPP message body in addition to the payload format","Hvorvidt en eksistens ønsker å motta en XMPP-meldingsbrødtekst i tillegg til nyttedata-formatet"}.
{"Whether an entity wants to receive or disable notifications","Hvorvidt en eksistens ønsker å motta eller skru av merknader"}.
{"Whether owners or publisher should receive replies to items","Hvorvidt elere eller publisererer skal motta svar på elementer"}.
{"Whether to allow subscriptions","Hvorvidt abonnementer skal tillates"}.
{"XMPP Domains","XMPP-domener"}.
{"You have been banned from this room","Du har blitt bannlyst fra dette rommet."}.
{"You have joined too many conferences","Du har tilknyttet deg for mange konferanser"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Du må fylle inn feltet «Kallenavn» i skjemaet"}.
{"You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register","Du trenger en klient som støtter x:data og CAPTCHA for registrering "}.
{"You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register","Du trenger en klient som støtter x:data og CAPTCHA for registrering"}.
{"You need a client that supports x:data to register the nickname","Du trenger en klient som støtter x:data for å registrere kallenavnet"}.
{"You need an x:data capable client to search","Du trenger en klient som støtter x:data for å søke"}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Kontaktens frakoblede meldingskø er full. Meldingen har blitt kassert."}.

Loading…
Cancel
Save