Update translation files

pull/3125/head
Badlop 3 years ago
parent 6e68ca2211
commit 86742ee528
 1. 31
    priv/msgs/ca.msg
 2. 1274
    priv/msgs/ca.po
 3. 98
    priv/msgs/cs.msg
 4. 1314
    priv/msgs/cs.po
 5. 98
    priv/msgs/de.msg
 6. 1314
    priv/msgs/de.po
 7. 1227
    priv/msgs/ejabberd.pot
 8. 63
    priv/msgs/el.msg
 9. 1313
    priv/msgs/el.po
 10. 56
    priv/msgs/eo.msg
 11. 1300
    priv/msgs/eo.po
 12. 31
    priv/msgs/es.msg
 13. 1274
    priv/msgs/es.po
 14. 98
    priv/msgs/fr.msg
 15. 1314
    priv/msgs/fr.po
 16. 102
    priv/msgs/gl.msg
 17. 1314
    priv/msgs/gl.po
 18. 58
    priv/msgs/he.msg
 19. 1312
    priv/msgs/he.po
 20. 60
    priv/msgs/id.msg
 21. 1297
    priv/msgs/id.po
 22. 58
    priv/msgs/it.msg
 23. 1292
    priv/msgs/it.po
 24. 31
    priv/msgs/ja.msg
 25. 1301
    priv/msgs/ja.po
 26. 60
    priv/msgs/nl.msg
 27. 1303
    priv/msgs/nl.po
 28. 56
    priv/msgs/no.msg
 29. 1297
    priv/msgs/no.po
 30. 90
    priv/msgs/pl.msg
 31. 1314
    priv/msgs/pl.po
 32. 90
    priv/msgs/pt-br.msg
 33. 1318
    priv/msgs/pt-br.po
 34. 22
    priv/msgs/pt.msg
 35. 1287
    priv/msgs/pt.po
 36. 75
    priv/msgs/ru.msg
 37. 1315
    priv/msgs/ru.po
 38. 56
    priv/msgs/sk.msg
 39. 1297
    priv/msgs/sk.po
 40. 47
    priv/msgs/sv.msg
 41. 1294
    priv/msgs/sv.po
 42. 22
    priv/msgs/th.msg
 43. 1288
    priv/msgs/th.po
 44. 54
    priv/msgs/tr.msg
 45. 1292
    priv/msgs/tr.po
 46. 31
    priv/msgs/uk.msg
 47. 1301
    priv/msgs/uk.po
 48. 44
    priv/msgs/vi.msg
 49. 1288
    priv/msgs/vi.po
 50. 67
    priv/msgs/wa.msg
 51. 1296
    priv/msgs/wa.po
 52. 66
    priv/msgs/zh.msg
 53. 1314
    priv/msgs/zh.po

@ -39,7 +39,6 @@
{"Bytestream already activated","El Bytestream ja està activat"}.
{"Cannot remove active list","No es pot eliminar la llista activa"}.
{"Cannot remove default list","No es pot eliminar la llista per defecte"}.
{"CAPTCHA web page","Pàgina web del CAPTCHA"}.
{"Change Password","Canviar Contrasenya"}.
{"Change User Password","Canviar Contrasenya d'Usuari"}.
{"Changing password is not allowed","No està permès canviar la contrasenya"}.
@ -55,14 +54,12 @@
{"Chatroom is stopped","La sala s'ha aturat"}.
{"Chatrooms","Sales de xat"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Tria nom d'usuari i contrasenya per a registrar-te en aquest servidor"}.
{"Choose modules to stop","Selecciona mòduls a detindre"}.
{"Choose storage type of tables","Selecciona el tipus d'almacenament de les taules"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Tria si aproves aquesta entitat de subscripció."}.
{"City","Ciutat"}.
{"Client acknowledged more stanzas than sent by server","El client ha reconegut més paquets dels que ha enviat el servidor"}.
{"Commands","Comandaments"}.
{"Conference room does not exist","La sala de conferències no existeix"}.
{"Configuration of room ~s","Configuració de la sala ~s"}.
{"Configuration","Configuració"}.
{"Connected Resources:","Recursos connectats:"}.
{"Country","Pais"}.
@ -97,11 +94,9 @@
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"Elements","Elements"}.
{"Email","Email"}.
{"Empty password","Contrasenya buida"}.
{"Enable logging","Habilitar el registre de la conversa"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","No està suportat activar Push sense l'atribut 'node'"}.
{"End User Session","Finalitzar Sesió d'Usuari"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Introdueix llista de {mòdul, [opcions]}"}.
{"Enter nickname you want to register","Introdueix el sobrenom que vols registrar"}.
{"Enter path to backup file","Introdueix ruta al fitxer de còpia de seguretat"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Introdueix la ruta al directori de jabberd14 spools"}.
@ -119,13 +114,11 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","No s'ha pogut extraure el JID de la teva aprovació de petició de veu"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Ha fallat mapejar la delegació de l'espai de noms al component extern"}.
{"Failed to parse HTTP response","Ha fallat el processat de la resposta HTTP"}.
{"Failed to process option '~s'","H fallat el processat de la opció '~s'"}.
{"Family Name","Cognom"}.
{"February","Febrer"}.
{"File larger than ~w bytes","El fitxer es més gran que ~w bytes"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User","Emplena camps per a buscar usuaris Jabber que concorden"}.
{"Friday","Divendres"}.
{"From ~s","De ~s"}.
{"From","De"}.
{"Full Name","Nom complet"}.
{"Get Number of Online Users","Obtenir Número d'Usuaris Connectats"}.
@ -172,7 +165,6 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Les invitacions no estan permeses en aquesta sala de conferència"}.
{"IP addresses","Adreça IP"}.
{"is now known as","ara es conegut com"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~s) ha enviat un missatge d'error (~s) i ha sigut expulsat de la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","No està permés enviar missatges del tipus \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
@ -187,7 +179,6 @@
{"Last month","Últim mes"}.
{"Last year","Últim any"}.
{"leaves the room","surt de la sala"}.
{"List of modules to start","Llista de mòduls a iniciar"}.
{"List of rooms","Llista de sales"}.
{"Low level update script","Script d'actualització de baix nivell"}.
{"Make participants list public","Crear una llista de participants pública"}.
@ -213,7 +204,6 @@
{"Moderator privileges required","Es necessita tenir privilegis de moderador"}.
{"Modified modules","Mòduls modificats"}.
{"Module failed to handle the query","El modul ha fallat al gestionar la petició"}.
{"Modules","Mòduls"}.
{"Monday","Dilluns"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","No estan permesos múltiples elements <item/> per RFC6121"}.
@ -226,7 +216,6 @@
{"New Password:","Nova Contrasenya:"}.
{"Nickname can't be empty","El sobrenom no pot estar buit"}.
{"Nickname Registration at ","Registre del sobrenom en "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","El sobrenom ~s no existeix a la sala"}.
{"Nickname","Sobrenom"}.
{"No address elements found","No s'han trobat elements d'adreces ('address')"}.
{"No addresses element found","No s'ha trobat l'element d'adreces ('addresses')"}.
@ -244,7 +233,6 @@
{"No items found in this query","En aquesta petició no s'ha trobat cap element"}.
{"No limit","Sense Llímit"}.
{"No module is handling this query","Cap element està manegant esta petició"}.
{"No 'modules' found in data form","No s'ha trobat 'modules' al formulari de dades"}.
{"No node specified","No s'ha especificat node"}.
{"No 'password' found in data form","No s'ha trobat 'password' al formulari de dades"}.
{"No 'password' found in this query","No s'ha trobat 'password' en esta petició"}.
@ -293,7 +281,6 @@
{"Owner privileges required","Es requerixen privilegis de propietari de la sala"}.
{"Packet relay is denied by service policy","S'ha denegat el reenviament del paquet per política del servei"}.
{"Packet","Paquet"}.
{"Parse failed","El processat ha fallat"}.
{"Password Verification","Verificació de la Contrasenya"}.
{"Password Verification:","Verificació de la Contrasenya:"}.
{"Password","Contrasenya"}.
@ -347,15 +334,11 @@
{"Room Occupants","Nombre d'ocupants"}.
{"Room terminates","La sala està terminant"}.
{"Room title","Títol de la sala"}.
{"Roster module has failed","El modul de Roster ha fallat"}.
{"Roster of ","Llista de contactes de "}.
{"Roster size","Tamany de la llista"}.
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"RPC Call Error","Error de cridada RPC"}.
{"Running Nodes","Nodes funcionant"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s et convida a la sala ~s"}.
{"Saturday","Dissabte"}.
{"Scan failed","L'escanejat ha fallat"}.
{"Script check","Comprovar script"}.
{"Search Results for ","Resultats de la búsqueda "}.
{"Search users in ","Cerca usuaris en "}.
@ -375,13 +358,8 @@
{"Shut Down Service","Apager el Servei"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Alguns clients Jabber poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és segur."}.
{"~s's Offline Messages Queue","~s's cua de missatges offline"}.
{"Start Modules at ","Iniciar mòduls en "}.
{"Start Modules","Iniciar mòduls"}.
{"Statistics of ~p","Estadístiques de ~p"}.
{"Statistics","Estadístiques"}.
{"Stop Modules at ","Detindre mòduls en "}.
{"Stop Modules","Parar mòduls"}.
{"Stop","Detindre"}.
{"Stopped Nodes","Nodes parats"}.
{"Storage Type","Tipus d'emmagatzematge"}.
@ -420,20 +398,16 @@
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Aquesta pàgina permet crear un compte Jabber en aquest servidor Jabber. El teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar correctament els camps."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest servidor Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Aquesta sala no és anònima"}.
{"This service can not process the address: ~s","Este servei no pot processar la direcció: ~s"}.
{"Thursday","Dijous"}.
{"Time delay","Temps de retard"}.
{"Timed out waiting for stream resumption","Massa temps esperant que es resumisca la connexió"}.
{"Time","Data"}.
{"To register, visit ~s","Per a registrar-te, visita ~s"}.
{"To ~s","A ~s"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","N'hi ha massa Bytestreams actius"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Massa peticions de CAPTCHA"}.
{"Too many child elements","N'hi ha massa subelements"}.
{"Too many <item/> elements","N'hi ha massa elements <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","N'hi ha massa elements <list/>"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Massa autenticacions (~p) han fallat des d'aquesta adreça IP (~s). L'adreça serà desbloquejada en ~s UTC"}.
{"Too many receiver fields were specified","S'han especificat massa camps de receptors"}.
{"Too many unacked stanzas","Massa missatges sense haver reconegut la seva recepció"}.
{"Too many users in this conference","N'hi ha massa usuaris en esta sala de conferència"}.
@ -468,7 +442,6 @@
{"User removed","Usuari borrat"}.
{"User session not found","Sessió d'usuari no trobada"}.
{"User session terminated","Sessió d'usuari terminada"}.
{"User ~s","Usuari ~s"}.
{"Username:","Nom d'usuari:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Els usuaris no tenen permís per a crear comptes tan depresa"}.
{"Users Last Activity","Última activitat d'usuari"}.
@ -476,9 +449,6 @@
{"User","Usuari"}.
{"Validate","Validar"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'get' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"Value of '~s' should be boolean","El valor de '~s' deuria ser booleà"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","El valor de '~s' deuria ser una data"}.
{"Value of '~s' should be integer","El valor de '~s' deuria ser un numero enter"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'set' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"vCard User Search","vCard recerca d'usuari"}.
{"Virtual Hosting","Hosts virtuals"}.
@ -503,5 +473,4 @@
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","La teua petició de subscripció i/o missatges a ~s han sigut bloquejats. Per a desbloquejar-los, visita ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,14 +1,17 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," změnil(a) téma na: "}.
{"A password is required to enter this room","Pro vstup do místnosti musíte zadat heslo"}.
{"Accept","Přijmout"}.
{"Access denied by service policy","Přístup byl zamítnut nastavením služby"}.
{"Action on user","Akce aplikovaná na uživatele"}.
{"Add Jabber ID","Přidat Jabber ID"}.
{"Add New","Přidat nový"}.
{"Add User","Přidat uživatele"}.
{"Administration","Administrace"}.
{"Administration of ","Administrace "}.
{"Administration","Administrace"}.
{"Administrator privileges required","Potřebujete práva administrátora"}.
{"All activity","Všechny aktivity"}.
{"All Users","Všichni uživatelé"}.
{"Allow users to change the subject","Povolit uživatelům měnit téma místnosti"}.
{"Allow users to query other users","Povolit uživatelům odesílat požadavky (query) ostatním uživatelům"}.
{"Allow users to send invites","Povolit uživatelům posílání pozvánek"}.
@ -16,9 +19,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Povolit návštěvníkům měnit přezdívku"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Povolit návštěvníkům odesílat soukromé zprávy"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Povolit návštěvníkům posílat stavové zprávy ve statusu"}.
{"All Users","Všichni uživatelé"}.
{"Announcements","Oznámení"}.
{"A password is required to enter this room","Pro vstup do místnosti musíte zadat heslo"}.
{"April",". dubna"}.
{"August",". srpna"}.
{"Automatic node creation is not enabled","Automatické vytváření uzlů není povoleno"}.
@ -32,7 +33,6 @@
{"Bytestream already activated","Bytestream již byl aktivován"}.
{"Cannot remove active list","Aktivní seznam nelze odebrat"}.
{"Cannot remove default list","Výchozí seznam nelze odebrat"}.
{"CAPTCHA web page","Webová stránka CAPTCHA"}.
{"Change Password","Změnit heslo"}.
{"Change User Password","Změnit heslo uživatele"}.
{"Changing password is not allowed","Změna hesla není povolena"}.
@ -45,21 +45,19 @@
{"Chatroom is stopped","Místnost zastavena"}.
{"Chatrooms","Místnosti"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Zadejte jméno uživatele a heslo pro registraci na tomto serveru"}.
{"Choose modules to stop","Vyberte moduly, které mají být zastaveny"}.
{"Choose storage type of tables","Vyberte typ úložiště pro tabulky"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Zvolte, zda chcete schválit odebírání touto entitou."}.
{"City","Město"}.
{"Commands","Příkazy"}.
{"Conference room does not exist","Místnost neexistuje"}.
{"Configuration","Konfigurace"}.
{"Configuration of room ~s","Konfigurace místnosti ~s"}.
{"Connected Resources:","Připojené zdroje:"}.
{"Country","Země"}.
{"CPU Time:","Čas procesoru:"}.
{"Database","Databáze"}.
{"Database failure","Chyba databáze"}.
{"Database Tables at ~p","Databázové tabulky na ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Konfigurace databázových tabulek "}.
{"Database","Databáze"}.
{"December",". prosince"}.
{"Default users as participants","Uživatelé jsou implicitně členy"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Smazat zprávu dne na všech hostitelích"}.
@ -83,11 +81,9 @@
{"ejabberd Web Admin","Webová administrace ejabberd"}.
{"Elements","Položek"}.
{"Email","E-mail"}.
{"Empty password","Prázdné heslo"}.
{"Enable logging","Zaznamenávat konverzace"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","Aktivováno push bez atributu 'node' není podporováno"}.
{"End User Session","Ukončit sezení uživatele"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Vložte seznam modulů {Modul, [Parametry]}"}.
{"Enter nickname you want to register","Zadejte přezdívku, kterou chcete zaregistrovat"}.
{"Enter path to backup file","Zadajte cestu k souboru se zálohou"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Zadejte cestu k jabberd14 spool adresáři"}.
@ -105,13 +101,11 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Došlo k chybě při získávání Jabber ID z vaší žádosti o voice práva"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Chyba při mapování namespace pro externí komponentu"}.
{"Failed to parse HTTP response","Chyba parsování HTTP odpovědi"}.
{"Failed to process option '~s'","Chyba při zpracování možnosti '~s'"}.
{"Family Name","Příjmení"}.
{"February",". února"}.
{"File larger than ~w bytes","Soubor větší než ~w bytů"}.
{"Friday","Pátek"}.
{"From","Od"}.
{"From ~s","Od ~s"}.
{"Full Name","Celé jméno"}.
{"Get Number of Online Users","Získat počet online uživatelů"}.
{"Get Number of Registered Users","Získat počet registrovaných uživatelů"}.
@ -122,13 +116,12 @@
{"Group ","Skupina "}.
{"Groups","Skupiny"}.
{"has been banned","byl(a) zablokován(a)"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","byl(a) vyhozen(a) kvůli změně přiřazení"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","byl(a) vyhozen(a), protože dojde k vypnutí systému"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","byl(a) vyhozen(a) kvůli změně přiřazení"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","byl(a) vyhozen(a), protože mísnost je nyní pouze pro členy"}.
{"has been kicked","byl(a) vyhozen(a) z místnosti"}.
{" has set the subject to: "," změnil(a) téma na: "}.
{"Host","Hostitel"}.
{"Host unknown","Neznámý hostitel"}.
{"Host","Hostitel"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Pokud zde nevidíte obrázek CAPTCHA, přejděte na webovou stránku."}.
{"Import Directory","Import adresáře"}.
{"Import File","Import souboru"}.
@ -152,10 +145,9 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Pozvánky nejsou povoleny v této místnosti"}.
{"IP addresses","IP adresy"}.
{"is now known as","se přejmenoval(a) na"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Není povoleno posílat chybové zprávy do místnosti. Účastník (~s) odeslal chybovou zprávu (~s) a byl vyhozen z místnosti"}.
{"It is not allowed to send private messages","Je zakázáno posílat soukromé zprávy"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Není dovoleno odeslání soukromé zprávy typu \"skupinová zpráva\" "}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Není povoleno odesílat soukromé zprávy v této místnosti"}.
{"It is not allowed to send private messages","Je zakázáno posílat soukromé zprávy"}.
{"Jabber Account Registration","Registrace účtu Jabberu"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"January",". ledna"}.
@ -167,7 +159,6 @@
{"Last month","Poslední měsíc"}.
{"Last year","Poslední rok"}.
{"leaves the room","opustil(a) místnost"}.
{"List of modules to start","Seznam modulů, které mají být spuštěné"}.
{"List of rooms","Seznam místností"}.
{"Low level update script","Nízkoúrovňový aktualizační skript"}.
{"Make participants list public","Nastavit seznam účastníků jako veřejný"}.
@ -191,7 +182,6 @@
{"Moderator privileges required","Potřebujete práva moderátora"}.
{"Modified modules","Aktualizované moduly"}.
{"Module failed to handle the query","Modul chyboval při zpracování dotazu"}.
{"Modules","Moduly"}.
{"Monday","Pondělí"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","Vícenásobný element <item/> není povolen dle RFC6121"}.
@ -202,20 +192,13 @@
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","Nebyl nalezen atribut 'role' ani 'affiliation'"}.
{"Never","Nikdy"}.
{"New Password:","Nové heslo:"}.
{"Nickname","Přezdívka"}.
{"Nickname Registration at ","Registrace přezdívky na "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Přezdívka ~s v místnosti neexistuje"}.
{"Nickname","Přezdívka"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Chybějící atribut 'affiliation'"}.
{"No available resource found","Nebyl nalezen žádný dostupný zdroj"}.
{"No body provided for announce message","Zpráva neobsahuje text"}.
{"No data form found","Nebyl nalezen datový formulář"}.
{"No Data","Žádná data"}.
{"Node already exists","Uzel již existuje"}.
{"Node index not found","Index uzlu nebyl nalezen"}.
{"Node not found","Uzel nenalezen"}.
{"Nodeprep has failed","Nodeprep chyboval"}.
{"Node ~p","Uzel ~p"}.
{"Nodes","Uzly"}.
{"No features available","Žádné funce nejsou dostupné"}.
{"No hook has processed this command","Žádný hook nebyl zpracován tímto příkazem"}.
{"No info about last activity found","Nebyla žádná informace o poslední aktivitě"}.
@ -223,8 +206,6 @@
{"No items found in this query","Žádné položky nebyly nalezeny v tomto dotazu"}.
{"No limit","Bez limitu"}.
{"No module is handling this query","Žádný modul neobsluhuje tento dotaz"}.
{"No 'modules' found in data form","Chybějící atribut 'modules' v datovém formuláři"}.
{"None","Nic"}.
{"No node specified","Žádný uzel nebyl specifikován"}.
{"No 'password' found in data form","Chybějící atribut 'password' v datovém formuláři"}.
{"No 'password' found in this query","Chybějící atribut 'password' v tomto dotazu"}.
@ -235,8 +216,15 @@
{"No running node found","Nebyl nalezen žádný běžící uzel"}.
{"No services available","Žádné služby nejsou dostupné"}.
{"No statistics found for this item","Nebyly nalezeny statistiky pro uvedenou položku"}.
{"Not Found","Nenalezeno"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Chybějící atribut 'to' v pozvánce"}.
{"Node already exists","Uzel již existuje"}.
{"Node index not found","Index uzlu nebyl nalezen"}.
{"Node not found","Uzel nenalezen"}.
{"Node ~p","Uzel ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Nodeprep chyboval"}.
{"Nodes","Uzly"}.
{"None","Nic"}.
{"Not Found","Nenalezeno"}.
{"Not subscribed","Není odebíráno"}.
{"November",". listopadu"}.
{"Number of online users","Počet online uživatelů"}.
@ -246,9 +234,9 @@
{"Offline Messages:","Offline zprávy:"}.
{"OK","OK"}.
{"Old Password:","Současné heslo:"}.
{"Online","Online"}.
{"Online Users","Připojení uživatelé"}.
{"Online Users:","Připojení uživatelé:"}.
{"Online","Online"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Pouze značky <enable/> nebo <disable/>jsou povoleny"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Pouze element <list/> je povolen v tomto dotazu"}.
{"Only members may query archives of this room","Pouze moderátoři mají povoleno měnit téma místnosti"}.
@ -264,17 +252,16 @@
{"Outgoing s2s Connections:","Odchozí s2s spojení:"}.
{"Owner privileges required","Jsou vyžadována práva vlastníka"}.
{"Packet","Paket"}.
{"Parse failed","Došlo k chybě při parsování"}.
{"Password","Heslo"}.
{"Password:","Heslo:"}.
{"Password Verification","Ověření hesla"}.
{"Password Verification:","Ověření hesla:"}.
{"Password","Heslo"}.
{"Password:","Heslo:"}.
{"Path to Dir","Cesta k adresáři"}.
{"Path to File","Cesta k souboru"}.
{"Pending","Čekající"}.
{"Period: ","Čas: "}.
{"Ping","Ping"}.
{"Ping query is incorrect","Ping dotaz je nesprávný"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Podotýkáme, že tato nastavení budou zálohována do zabudované databáze Mnesia. Pokud používáte ODBC modul, musíte zálohovat svoji SQL databázi samostatně."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Prosím, počkejte chvíli před posláním nové žádosti o voice práva"}.
{"Pong","Pong"}.
@ -294,39 +281,35 @@
{"Register","Zaregistrovat se"}.
{"Remote copy","Vzdálená kopie"}.
{"Remove All Offline Messages","Odstranit všechny offline zprávy"}.
{"Remove","Odstranit"}.
{"Remove User","Odstranit uživatele"}.
{"Remove","Odstranit"}.
{"Replaced by new connection","Nahrazeno novým spojením"}.
{"Resources","Zdroje"}.
{"Restart","Restart"}.
{"Restart Service","Restartovat službu"}.
{"Restart","Restart"}.
{"Restore Backup from File at ","Obnovit zálohu ze souboru na "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Obnovit binární zálohu při následujícím restartu ejabberd (vyžaduje méně paměti):"}.
{"Restore binary backup immediately:","Okamžitě obnovit binární zálohu:"}.
{"Restore","Obnovit"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Okamžitě obnovit zálohu z textového souboru:"}.
{"Restore","Obnovit"}.
{"Room Configuration","Nastavení místnosti"}.
{"Room creation is denied by service policy","Pravidla služby nepovolují vytvořit místnost"}.
{"Room description","Popis místnosti"}.
{"Room Occupants","Počet účastníků"}.
{"Room title","Název místnosti"}.
{"Roster module has failed","Modul Roster chyboval"}.
{"Roster of ","Seznam kontaktů "}.
{"Roster","Seznam kontaktů"}.
{"Roster size","Velikost seznamu kontaktů"}.
{"Roster","Seznam kontaktů"}.
{"RPC Call Error","Chyba RPC volání"}.
{"Running Nodes","Běžící uzly"}.
{"Saturday","Sobota"}.
{"Scan failed","Při skenování došlo k chybě"}.
{"Script check","Kontrola skriptu"}.
{"Search Results for ","Výsledky hledání pro "}.
{"Search users in ","Hledat uživatele v "}.
{"Send announcement to all online users","Odeslat oznámení všem online uživatelům"}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Odeslat oznámení všem online uživatelům na všech hostitelích"}.
{"Send announcement to all users","Odeslat oznámení všem uživatelům"}.
{"Send announcement to all online users","Odeslat oznámení všem online uživatelům"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Odeslat oznámení všem uživatelům na všech hostitelích"}.
{"Send announcement to all users","Odeslat oznámení všem uživatelům"}.
{"September",". září"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Serverová spojení k lokálním subdoménám je zakázáno"}.
{"Server:","Server:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Nastavit zprávu dne a odeslat ji online uživatelům"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Nastavit zprávu dne a odeslat ji online uživatelům"}.
@ -334,15 +317,9 @@
{"Show Integral Table","Zobrazit kompletní tabulku"}.
{"Show Ordinary Table","Zobrazit běžnou tabulku"}.
{"Shut Down Service","Vypnout službu"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s vás zve do místnosti ~s"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Někteří klienti umí uložit vaše heslo na disk počítače. Tuto funkci používejte, pouze pokud věříte zabezpečení svého počítače."}.
{"~s's Offline Messages Queue","Fronta offline zpráv uživatele ~s"}.
{"Start Modules at ","Spustit moduly na "}.
{"Start Modules","Spustit moduly"}.
{"Statistics of ~p","Statistiky ~p"}.
{"Statistics","Statistiky"}.
{"Stop Modules at ","Zastavit moduly na "}.
{"Stop Modules","Zastavit moduly"}.
{"Stopped Nodes","Zastavené uzly"}.
{"Stop","Stop"}.
{"Storage Type","Typ úložiště"}.
@ -360,33 +337,30 @@
{"The CAPTCHA verification has failed","Ověření CAPTCHA se nezdařilo"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Požadovaná vlastnost není podporována touto místností"}.
{"The password contains unacceptable characters","Heslo obsahuje nepovolené znaky"}.
{"the password is","heslo je"}.
{"The password is too weak","Heslo je příliš slabé"}.
{"the password is","heslo je"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Heslo vašeho účtu Jabberu bylo úspěšně změněno."}.
{"The query is only allowed from local users","Dotaz je povolen pouze pro místní uživatele"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Dotaz nesmí obsahovat elementy <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Stanza MUSÍ obsahovat pouze jeden element <active/>, jeden element <default/> nebo jeden element <list/>"}.
{"There was an error changing the password: ","Při změně hesla došlo k chybě: "}.
{"There was an error creating the account: ","Při vytváření účtu došlo k chybě:"}.
{"There was an error deleting the account: ","Při mazání účtu došlo k chybě: "}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Stanza MUSÍ obsahovat pouze jeden element <active/>, jeden element <default/> nebo jeden element <list/>"}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Zde nezáleží na velikosti písmen: macbeth je stejný jako MacBeth a Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Na této stránce si můžete vytvořit účet na tomto serveru Jabberu. Vaše JID (Jabber IDentifikátor) bude mít tvar: uživatelskéjméno@server. Přečtěte si prosím pozorně instrukce pro vyplnění údajů."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Zde můžete zrušit registraci účtu na tomto serveru Jabberu."}.
{"This room is not anonymous","Tato místnost není anonymní"}.
{"Thursday","Čtvrtek"}.
{"Time","Čas"}.
{"Time delay","Časový posun"}.
{"Time","Čas"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","Příliš mnoho aktivních bytestreamů"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Přiliš mnoho CAPTCHA žádostí"}.
{"Too many <item/> elements","Příliš mnoho elementů <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","Přilíš mnoho elementů <list/>"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Příliš mnoho (~p) chybných pokusů o přihlášení z této IP adresy (~s). Adresa bude zablokována do ~s UTC"}.
{"Too many unacked stanzas","Příliš mnoho nepotvrzených stanz"}.
{"Too many users in this conference","Přiliš mnoho uživatelů v této místnosti"}.
{"To","Pro"}.
{"To register, visit ~s","Pokud se chcete zaregistrovat, navštivte ~s"}.
{"To ~s","Pro ~s"}.
{"Total rooms","Celkem místností"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Byl překročen limit"}.
{"Transactions Aborted:","Transakcí zrušených:"}.
@ -401,29 +375,25 @@
{"Unregister a Jabber account","Zrušte registraci účtu Jabberu"}.
{"Unregister","Zrušit registraci"}.
{"Unsupported <index/> element","Nepodporovaný <index/> element"}.
{"Update","Aktualizovat"}.
{"Update message of the day (don't send)","Aktualizovat zprávu dne (neodesílat)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Aktualizovat zprávu dne pro všechny hostitele (neodesílat)"}.
{"Update ~p","Aktualizovat ~p"}.
{"Update plan","Aktualizovat plán"}.
{"Update script","Aktualizované skripty"}.
{"Update","Aktualizovat"}.
{"Uptime:","Čas běhu:"}.
{"User already exists","Uživatel již existuje"}.
{"User (jid)","Uživatel (JID)"}.
{"User Management","Správa uživatelů"}.
{"Username:","Uživatelské jméno:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Je zakázáno registrovat účty v tak rychlém sledu"}.
{"User session not found","Sezení uživatele nebylo nalezeno"}.
{"User session terminated","Sezení uživatele bylo ukončeno"}.
{"Username:","Uživatelské jméno:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Je zakázáno registrovat účty v tak rychlém sledu"}.
{"Users Last Activity","Poslední aktivita uživatele"}.
{"Users","Uživatelé"}.
{"User ~s","Uživatel ~s"}.
{"User","Uživatel"}.
{"Validate","Ověřit"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","Hodnota 'get' atrubutu 'type' není povolena"}.
{"Value of '~s' should be boolean","Hodnota '~s' by měla být boolean"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","Hodnota '~s' by měla být datetime řetězec"}.
{"Value of '~s' should be integer","Hodnota '~s' by měla být celé číslo"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","Hodnota 'set' atrubutu 'type' není povolena"}.
{"vCard User Search","Hledání uživatelů ve vizitkách"}.
{"Virtual Hosts","Virtuální hostitelé"}.
@ -441,6 +411,6 @@
{"You need an x:data capable client to search","K vyhledávání potřebujete klienta podporujícího x:data"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Vaše nastavení soukromí znemožnilo směrování této stance."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Fronta offline zpráv pro váš kontakt je plná. Zpráva byla zahozena."}.
{"You're not allowed to create nodes","Nemáte povoleno vytvářet uzly"}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Váš účet Jabberu byl úspěšně vytvořen."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Váš účet Jabberu byl úspěšně smazán."}.
{"You're not allowed to create nodes","Nemáte povoleno vytvářet uzly"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,4 +1,6 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," hat das Thema geändert auf: "}.
{"A password is required to enter this room","Sie brauchen ein Passwort um diesen Raum zu betreten"}.
{"Accept","Akzeptieren"}.
{"Access denied by service policy","Zugang aufgrund der Dienstrichtlinien verweigert"}.
{"Action on user","Aktion auf Benutzer"}.
@ -9,6 +11,7 @@
{"Administration","Verwaltung"}.
{"Administrator privileges required","Administratorenrechte benötigt"}.
{"All activity","Alle Aktivitäten"}.
{"All Users","Alle Benutzer"}.
{"Allow users to change the subject","Erlaube Benutzern das Thema zu ändern"}.
{"Allow users to query other users","Erlaube Benutzern Informationen über andere Benutzer abzufragen"}.
{"Allow users to send invites","Erlaube Benutzern Einladungen zu senden"}.
@ -16,23 +19,20 @@
{"Allow visitors to change nickname","Erlaube Besuchern ihren Benutzernamen zu ändern"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Erlaube Besuchern das Senden von privaten Nachrichten an"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Erlaube Besuchern einen Text bei Statusänderung zu senden"}.
{"All Users","Alle Benutzer"}.
{"Announcements","Ankündigungen"}.
{"A password is required to enter this room","Sie brauchen ein Passwort um diesen Raum zu betreten"}.
{"April","April"}.
{"August","August"}.
{"Automatic node creation is not enabled","Automatische Knoten-Erstellung ist nicht aktiviert"}.
{"Backup","Datensicherung"}.
{"Backup Management","Datensicherungsverwaltung"}.
{"Backup of ~p","Sicherung von ~p"}.
{"Backup to File at ","Datensicherung in die Datei "}.
{"Backup","Datensicherung"}.
{"Bad format","Ungültiges Format"}.
{"Birthday","Geburtsdatum"}.
{"Both the username and the resource are required","Sowohl der Benutzername als auch die Ressource werden benötigt"}.
{"Bytestream already activated","Bytestream bereits aktiviert"}.
{"Cannot remove active list","Kann aktive Liste nicht entfernen"}.
{"Cannot remove default list","Kann Standardliste nicht entfernen"}.
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA -Webseite"}.
{"Change Password","Passwort ändern"}.
{"Change User Password","Benutzer-Passwort ändern"}.
{"Changing password is not allowed","Ändern des Passwortes ist nicht erlaubt"}.
@ -45,25 +45,23 @@
{"Chatroom is stopped","Chatraum wurde beendet"}.
{"Chatrooms","Chaträume"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Wählen sie zum Registrieren auf diesem Server einen Benutzernamen und ein Passwort"}.
{"Choose modules to stop","Wähle zu stoppende Module"}.
{"Choose storage type of tables","Wähle Speichertyp der Tabellen"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Wählen Sie, ob dieses Abonnement akzeptiert werden soll."}.
{"City","Stadt"}.
{"Commands","Befehle"}.
{"Conference room does not exist","Konferenzraum existiert nicht"}.
{"Configuration","Konfiguration"}.
{"Configuration of room ~s","Konfiguration für Raum ~s"}.
{"Connected Resources:","Verbundene Ressourcen:"}.
{"Country","Land"}.
{"CPU Time:","CPU-Zeit:"}.
{"Database","Datenbank"}.
{"Database failure","Datenbankfehler"}.
{"Database Tables at ~p","Datenbanktabellen auf ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Datenbanktabellen-Konfiguration auf "}.
{"Database","Datenbank"}.
{"December","Dezember"}.
{"Default users as participants","Benutzer werden standardmäßig vollwertige Teilnehmer"}.
{"Delete message of the day","Lösche Nachricht des Tages"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Lösche Nachricht des Tages auf allen Hosts"}.
{"Delete message of the day","Lösche Nachricht des Tages"}.
{"Delete Selected","Markierte löschen"}.
{"Delete User","Benutzer löschen"}.
{"Description:","Beschreibung:"}.
@ -83,11 +81,9 @@
{"ejabberd Web Admin","ejabberd Web-Admin"}.
{"Elements","Elemente"}.
{"Email","E-Mail"}.
{"Empty password","Leeres Passwort"}.
{"Enable logging","Protokollierung aktivieren"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","push ohne 'node'-Attribut zu aktivieren wird nicht unterstützt"}.
{"End User Session","Benutzer-Sitzung beenden"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Geben Sie eine Liste bestehend aus {Modul, [Optionen]} ein"}.
{"Enter nickname you want to register","Geben Sie den zu registrierenden Benutzernamen ein"}.
{"Enter path to backup file","Geben Sie den Pfad zur Datensicherungsdatei ein"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Geben Sie den Pfad zum jabberd14-Spool-Verzeichnis ein"}.
@ -105,12 +101,10 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Fehler beim Auslesen der JID aus der Anfragenbestätigung für Sprachrechte"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Konnte delegierten Namensraum nicht externer Komponente zuordnen"}.
{"Failed to parse HTTP response","Konnte HTTP-Antwort nicht parsen"}.
{"Failed to process option '~s'","Konnte Option '~s' nicht verarbeiten"}.
{"Family Name","Nachname"}.
{"February","Februar"}.
{"File larger than ~w bytes","Datei größer als ~w Bytes"}.
{"Friday","Freitag"}.
{"From ~s","Von ~s"}.
{"From","Von"}.
{"Full Name","Vollständiger Name"}.
{"Get Number of Online Users","Anzahl der angemeldeten Benutzer abrufen"}.
@ -122,13 +116,12 @@
{"Group ","Gruppe "}.
{"Groups","Gruppen"}.
{"has been banned","wurde gebannt"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","wurde wegen Änderung des Mitgliederstatus gekickt"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","wurde wegen einer Systemabschaltung gekickt"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","wurde wegen Änderung des Mitgliederstatus gekickt"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","wurde gekickt weil der Raum auf Nur-Mitglieder umgestellt wurde"}.
{"has been kicked","wurde gekickt"}.
{" has set the subject to: "," hat das Thema geändert auf: "}.
{"Host","Host"}.
{"Host unknown","Host unbekannt"}.
{"Host","Host"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Wenn Sie das CAPTCHA-Bild nicht sehen, besuchen Sie bitte die Webseite."}.
{"Import Directory","Verzeichnis importieren"}.
{"Import File","Datei importieren"}.
@ -152,10 +145,9 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Einladungen sind in dieser Konferenz nicht erlaubt"}.
{"IP addresses","IP-Adressen"}.
{"is now known as","ist nun bekannt als"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Es ist nicht erlaubt Fehlermeldungen an den Raum zu senden. Der Teilnehmer (~s) hat eine Fehlermeldung (~s) gesendet und wurde aus dem Raum gekickt"}.
{"It is not allowed to send private messages","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten zu senden"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten des Typs \"Gruppenchat\" zu senden"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten an den Raum zu schicken"}.
{"It is not allowed to send private messages","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten zu senden"}.
{"Jabber Account Registration","Jabber-Konto-Anmeldung"}.
{"Jabber ID","Jabber-ID"}.
{"January","Januar"}.
@ -167,7 +159,6 @@
{"Last month","Letzter Monat"}.
{"Last year","Letztes Jahr"}.
{"leaves the room","verlässt den Raum"}.
{"List of modules to start","Liste der zu startenden Module"}.
{"List of rooms","Liste von Chaträumen"}.
{"Low level update script","Low-Level-Aktualisierungsscript"}.
{"Make participants list public","Teilnehmerliste öffentlich machen"}.
@ -191,7 +182,6 @@
{"Moderator privileges required","Moderatorrechte benötigt"}.
{"Modified modules","Geänderte Module"}.
{"Module failed to handle the query","Modul konnte die Anfrage nicht verarbeiten"}.
{"Modules","Module"}.
{"Monday","Montag"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","Mehrere <item/>-Elemente sind laut RFC6121 nicht erlaubt"}.
@ -202,20 +192,13 @@
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","Weder 'role'- noch 'affiliation'-Attribut gefunden"}.
{"Never","Nie"}.
{"New Password:","Neues Passwort:"}.
{"Nickname","Benutzername"}.
{"Nickname Registration at ","Registrieren des Benutzernames auf "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Der Benutzername ~s existiert im Raum nicht"}.
{"Nickname","Benutzername"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Kein 'affiliation'-Attribut gefunden"}.
{"No available resource found","Keine verfügbare Ressource gefunden"}.
{"No body provided for announce message","Kein Text für die Ankündigungsnachricht angegeben"}.
{"No data form found","Kein Datenformular gefunden"}.
{"No Data","Keine Daten"}.
{"Node already exists","Knoten existiert bereits"}.
{"Node index not found","Knotenindex nicht gefunden"}.
{"Node not found","Knoten nicht gefunden"}.
{"Node ~p","Knoten ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Nodeprep schlug fehl"}.
{"Nodes","Knoten"}.
{"No features available","Keine Eigenschaften verfügbar"}.
{"No hook has processed this command","Kein Hook hat diesen Befehl verarbeitet"}.
{"No info about last activity found","Keine Informationen über letzte Aktivität gefunden"}.
@ -223,8 +206,6 @@
{"No items found in this query","Keine Elemente in dieser Anfrage gefunden"}.
{"No limit","Keine Begrenzung"}.
{"No module is handling this query","Kein Modul verarbeitet diese Anfrage"}.
{"No 'modules' found in data form","Kein 'modules' in Datenformular gefunden"}.
{"None","Keine"}.
{"No node specified","Kein Knoten angegeben"}.
{"No 'password' found in data form","Kein 'password' in Datenformular gefunden"}.
{"No 'password' found in this query","Kein 'password' in dieser Anfrage gefunden"}.
@ -235,8 +216,15 @@
{"No running node found","Kein laufender Knoten gefunden"}.
{"No services available","Keine Dienste verfügbar"}.
{"No statistics found for this item","Keine Statistiken für dieses Element gefunden"}.
{"Not Found","Nicht gefunden"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Kein 'to'-Attribut in der Einladung gefunden"}.
{"Node already exists","Knoten existiert bereits"}.
{"Node index not found","Knotenindex nicht gefunden"}.
{"Node not found","Knoten nicht gefunden"}.
{"Node ~p","Knoten ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Nodeprep schlug fehl"}.
{"Nodes","Knoten"}.
{"None","Keine"}.
{"Not Found","Nicht gefunden"}.
{"Not subscribed","Nicht abonniert"}.
{"November","November"}.
{"Number of online users","Anzahl der angemeldeten Benutzer"}.
@ -246,9 +234,9 @@
{"Offline Messages:","Offline-Nachrichten:"}.
{"OK","OK"}.
{"Old Password:","Altes Passwort:"}.
{"Online","Angemeldet"}.
{"Online Users","Angemeldete Benutzer"}.
{"Online Users:","Angemeldete Benutzer:"}.
{"Online","Angemeldet"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Nur <enable/>- oder <disable/>-Tags sind erlaubt"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Nur <list/>-Elemente sind in dieser Anfrage erlaubt"}.
{"Only members may query archives of this room","Nur Mitglieder dürfen den Verlauf dieses Raumes abrufen"}.
@ -264,17 +252,16 @@
{"Outgoing s2s Connections:","Ausgehende s2s-Verbindungen:"}.
{"Owner privileges required","Besitzerrechte benötigt"}.
{"Packet","Paket"}.
{"Parse failed","Parsen fehlgeschlagen"}.
{"Password","Passwort"}.
{"Password:","Passwort:"}.
{"Password Verification","Passwort bestätigen"}.
{"Password Verification:","Passwort bestätigen:"}.
{"Password","Passwort"}.
{"Password:","Passwort:"}.
{"Path to Dir","Pfad zum Verzeichnis"}.
{"Path to File","Pfad zur Datei"}.
{"Pending","Ausstehend"}.
{"Period: ","Zeitraum: "}.
{"Ping","Ping"}.
{"Ping query is incorrect","Ping-Anfrage ist falsch"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Beachten Sie, dass diese Optionen nur die eingebaute Mnesia-Datenbank sichern. Wenn sie das ODBC-Modul verwenden, müssen Sie auch die SQL-Datenbank separat sichern."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Bitte warten Sie ein wenig, bevor Sie eine weitere Anfrage für Sprachrechte senden"}.
{"Pong","Pong"}.
@ -294,12 +281,12 @@
{"Registered Users:","Registrierte Benutzer:"}.
{"Remote copy","Fernkopie"}.
{"Remove All Offline Messages","Alle Offline-Nachrichten löschen"}.
{"Remove","Entfernen"}.
{"Remove User","Benutzer löschen"}.
{"Remove","Entfernen"}.
{"Replaced by new connection","Durch neue Verbindung ersetzt"}.
{"Resources","Ressourcen"}.
{"Restart","Neustart"}.
{"Restart Service","Dienst neustarten"}.
{"Restart","Neustart"}.
{"Restore Backup from File at ","Datenwiederherstellung aus der Datei "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Stelle binäre Sicherung beim nächsten ejabberd-Neustart wieder her (benötigt weniger Speicher):"}.
{"Restore binary backup immediately:","Stelle binäre Sicherung sofort wieder her:"}.
@ -310,14 +297,11 @@
{"Room description","Raumbeschreibung"}.
{"Room Occupants","Teilnehmer in diesem Raum"}.
{"Room title","Raumname"}.
{"Roster","Kontaktliste"}.
{"Roster module has failed","Roster-Modul schlug fehl"}.
{"Roster of ","Kontaktliste von "}.
{"Roster size","Kontaktlistengröße"}.
{"Roster","Kontaktliste"}.
{"RPC Call Error","Fehler bei RPC-Aufruf"}.
{"Running Nodes","Aktive Knoten"}.
{"Saturday","Samstag"}.
{"Scan failed","Scan fehlgeschlagen"}.
{"Script check","Script-Überprüfung"}.
{"Search Results for ","Suchergebnisse für "}.
{"Search users in ","Benutzer suchen in "}.
@ -326,7 +310,6 @@
{"Send announcement to all users on all hosts","Sende Ankündigung an alle Benutzer auf allen Hosts"}.
{"Send announcement to all users","Sende Ankündigung an alle Benutzer"}.
{"September","September"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Serververbindungen zu lokalen Subdomains sind verboten"}.
{"Server:","Server:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Setze Nachricht des Tages und sende sie an alle angemeldeten Benutzer"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Setze Nachricht des Tages auf allen Hosts und sende sie an alle angemeldeten Benutzer"}.
@ -334,15 +317,9 @@
{"Show Integral Table","Integral-Tabelle anzeigen"}.
{"Show Ordinary Table","Gewöhnliche Tabelle anzeigen"}.
{"Shut Down Service","Dienst herunterfahren"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s lädt Sie in den Raum ~s ein"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Einige Jabber-Clients speichern Ihr Passwort auf dem Computer. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das nur auf Ihrem persönlichen Computer tun."}.
{"~s's Offline Messages Queue","~ss Offline-Nachrichten-Warteschlange"}.
{"Start Modules at ","Starte Module auf "}.
{"Start Modules","Module starten"}.
{"Statistics of ~p","Statistiken von ~p"}.
{"Statistics","Statistiken"}.
{"Stop Modules at ","Stoppe Module auf "}.
{"Stop Modules","Module stoppen"}.
{"Stopped Nodes","Angehaltene Knoten"}.
{"Stop","Stoppen"}.
{"Storage Type","Speichertyp"}.
@ -360,15 +337,15 @@
{"The CAPTCHA verification has failed","Die CAPTCHA-Verifizierung schlug fehl"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Die gewünschte Eigenschaft wird von der Konferenz nicht unterstützt"}.
{"The password contains unacceptable characters","Das Passwort enthält ungültige Zeichen"}.
{"the password is","das Passwort lautet"}.
{"The password is too weak","Das Passwort ist zu schwach"}.
{"the password is","das Passwort lautet"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Das Passwort von Ihrem Jabber-Konto wurde geändert."}.
{"The query is only allowed from local users","Die Anfrage ist nur von lokalen Benutzern erlaubt"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Die Anfrage darf keine <item/>-Elemente enthalten"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Das Stanza darf nur ein <active/>-Element, ein <default/>-Element oder ein <list/>-Element enthalten."}.
{"There was an error changing the password: ","Es trat ein Fehler beim Ändern des Passworts auf: "}.
{"There was an error creating the account: ","Es trat ein Fehler beim Erstellen des Kontos auf: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Es trat ein Fehler beim Löschen des Kontos auf: "}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Das Stanza darf nur ein <active/>-Element, ein <default/>-Element oder ein <list/>-Element enthalten."}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Groß-/Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle: macbeth ist gleich MacBeth und Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Diese Seite erlaubt das Anlegen eines Jabber-Kontos auf diesem Jabber-Server. Ihre JID (Jabber IDentifier) setzt sich folgend zusammen: benutzername@server. Bitte lesen sie die Hinweise genau durch, um die Felder korrekt auszufüllen."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Diese Seite erlaubt es, ein Jabber-Konto von diesem Server zu entfernen."}.
@ -382,11 +359,8 @@
{"Too many CAPTCHA requests","Zu viele CAPTCHA-Anfragen"}.
{"Too many <item/> elements","Zu viele <item/>-Elemente"}.
{"Too many <list/> elements","Zu viele <list/>-Elemente"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Zu viele (~p) fehlgeschlagene Anmeldeversuche von dieser IP Adresse (~s). Die Adresse wird bis ~s UTC blockiert."}.
{"Too many unacked stanzas","Zu viele unbestätigte Stanzas"}.
{"Too many users in this conference","Zu viele Benutzer in dieser Konferenz"}.
{"To register, visit ~s","Um sich anzumelden, besuchen Sie ~s"}.
{"To ~s","An ~s"}.
{"Total rooms","Alle Chaträume"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Datenratenlimit wurde überschritten"}.
{"Transactions Aborted:","Abgebrochene Transaktionen:"}.
@ -398,32 +372,28 @@
{"Unable to register route on existing local domain","Konnte Route auf existierender lokaler Domain nicht registrieren"}.
{"Unauthorized","Nicht berechtigt"}.
{"Unexpected action","Unerwartete Aktion"}.
{"Unregister","Abmelden"}.
{"Unregister a Jabber account","Jabber-Konto entfernen"}.
{"Unregister","Abmelden"}.
{"Unsupported <index/> element","Nicht unterstütztes <index/>-Element"}.
{"Update","Aktualisieren"}.
{"Update message of the day (don't send)","Aktualisiere Nachricht des Tages (nicht senden)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Aktualisiere Nachricht des Tages auf allen Hosts (nicht senden)"}.
{"Update ~p","Aktualisierung ~p"}.
{"Update plan","Aktualisierungsplan"}.
{"Update script","Aktualisierungsscript"}.
{"Update","Aktualisieren"}.
{"Uptime:","Betriebszeit:"}.
{"User already exists","Benutzer existiert bereits"}.
{"User","Benutzer"}.
{"User (jid)","Benutzer (JID)"}.
{"User Management","Benutzerverwaltung"}.
{"Username:","Benutzername:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Benutzer dürfen Konten nicht so schnell registrieren"}.
{"Users","Benutzer"}.
{"User ~s","Benutzer ~s"}.
{"User session not found","Benutzersitzung nicht gefunden"}.
{"User session terminated","Benutzersitzung beendet"}.
{"User","Benutzer"}.
{"Username:","Benutzername:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Benutzer dürfen Konten nicht so schnell registrieren"}.
{"Users Last Activity","Letzte Benutzeraktivität"}.
{"Users","Benutzer"}.
{"Validate","Validieren"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","Wert 'get' des 'type'-Attributs ist nicht erlaubt"}.
{"Value of '~s' should be boolean","Wert von '~s' sollte boolesch sein"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","Wert von '~s' sollte datetime-String sein"}.
{"Value of '~s' should be integer","Wert von '~s' sollte eine Ganzzahl sein"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","Wert 'set' des 'type'-Attributs ist nicht erlaubt"}.
{"vCard User Search","vCard-Benutzer-Suche"}.
{"Virtual Hosts","Virtuelle Hosts"}.
@ -441,6 +411,6 @@
{"You need an x:data capable client to search","Sie benötigen einen Client, der x:data unterstützt, um die Suche verwenden zu können"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Ihre aktive Privacy-Liste hat die Weiterleitung des Stanzas unterbunden."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Ihre Offline-Nachrichten-Warteschlange ist voll. Die Nachricht wurde verworfen."}.
{"You're not allowed to create nodes","Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich erstellt."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich gelöscht."}.
{"You're not allowed to create nodes","Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,4 +1,6 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," έχει θέσει το θέμα σε: "}.
{"A password is required to enter this room","Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για είσοδο σε αυτή την αίθουσα"}.
{"Accept","Αποδοχή"}.
{"Access denied by service policy","Άρνηση πρόσβασης, λόγω τακτικής παροχής υπηρεσιών"}.
{"Action on user","Eνέργεια για το χρήστη"}.
@ -9,6 +11,7 @@
{"Administration","Διαχείριση"}.
{"Administrator privileges required","Aπαιτούνται προνόμια διαχειριστή"}.
{"All activity","Όλες οι δραστηριότητες"}.
{"All Users","Όλοι οι χρήστες"}.
{"Allow users to change the subject","Επιτρέψετε στους χρήστες να αλλάζουν το θέμα"}.
{"Allow users to query other users","Επιτρέπστε στους χρήστες να ερωτούν άλλους χρήστες"}.
{"Allow users to send invites","Επιτρέψετε στους χρήστες να αποστέλλουν προσκλήσεις"}.
@ -16,9 +19,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Επιτρέψετε στους επισκέπτες να αλλάζου ψευδώνυμο"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Επιτρέψετε στους χρήστες να αποστέλλουν ιδιωτικά μηνύματα σε"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Επιτρέψτε στους επισκέπτες να αποστέλλουν κατάσταση στις ενημερώσεις παρουσίας"}.
{"All Users","Όλοι οι χρήστες"}.
{"Announcements","Ανακοινώσεις"}.
{"A password is required to enter this room","Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για είσοδο σε αυτή την αίθουσα"}.
{"April","Απρίλιος"}.
{"August","Αύγουστος"}.
{"Automatic node creation is not enabled","Η αυτόματη δημιουργία κόμβων δεν είναι ενεργοποιημένη"}.
@ -32,7 +33,6 @@
{"Bytestream already activated","Το Bytestream έχει ήδη ενεργοποιηθε"}.
{"Cannot remove active list","Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενεργής λίστας"}.
{"Cannot remove default list","Δεν μπορείτε να καταργήσετε την προεπιλεγμένη λίστα"}.
{"CAPTCHA web page","Ιστοσελίδα CAPTCHA"}.
{"Change Password","Αλλαγή κωδικού"}.
{"Change User Password","Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης Χρήστη"}.
{"Changing password is not allowed","Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δεν επιτρέπεται"}.
@ -45,13 +45,11 @@
{"Chatroom is stopped","Η αίθουσα σύνεδριασης έχει σταματήσει"}.
{"Chatrooms","Αίθουσες σύνεδριασης"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Επιλέξτε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να εγγραφείτε σε αυτό τον διακομιστή"}.
{"Choose modules to stop","Επιλέξτε modules για να σταματήσουν"}.
{"Choose storage type of tables","Επιλέξτε τύπο αποθήκευσης των πινάκων"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Επιλέξτε αν θα εγκρίθεί η εγγραφή αυτής της οντότητας."}.
{"City","Πόλη"}.
{"Commands","Εντολές"}.
{"Conference room does not exist","Αίθουσα σύνεδριασης δεν υπάρχει"}.
{"Configuration of room ~s","Διαμόρφωση Αίθουσας σύνεδριασης ~s"}.
{"Configuration","Διαμόρφωση"}.
{"Connected Resources:","Συνδεδεμένοι Πόροι:"}.
{"Country","Χώρα"}.
@ -83,11 +81,9 @@
{"ejabberd Web Admin","ejabberd Web Admin"}.
{"Elements","Στοιχεία"}.
{"Email","Email"}.
{"Empty password","Ο κωδικός πρόσβασης είναι κενός"}.
{"Enable logging","Ενεργοποίηση καταγραφής"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","Η ενεργοποίηση της ώθησης χωρίς το χαρακτηριστικό 'κόμβος' δεν υποστηρίζεται"}.
{"End User Session","Τερματισμός Συνεδρίας Χρήστη"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Εισάγετε κατάλογο των (Module, [Options])"}.
{"Enter nickname you want to register","Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θέλετε να εγγραφείτε"}.
{"Enter path to backup file","Εισάγετε τοποθεσία αρχείου αντιγράφου ασφαλείας"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Εισάγετε κατάλογο αρχείων σειράς jabberd14"}.
@ -105,12 +101,10 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Απέτυχε η εξαγωγή JID από την έγκριση του αιτήματος φωνής σας"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Αποτυχία ταξιθέτησης μεταγεγραμμένου χώρου ονομάτων σε εξωτερικό στοιχείο"}.
{"Failed to parse HTTP response","Αποτυχία ανάλυσης της απόκρισης HTTP"}.
{"Failed to process option '~s'","Αποτυχία επεξεργασίας της επιλογής '~ s'"}.
{"Family Name","Επώνυμο"}.
{"February","Φεβρουάριος"}.
{"File larger than ~w bytes","Αρχείο μεγαλύτερο από ~w bytes"}.
{"Friday","Παρασκευή"}.
{"From ~s","Από ~s"}.
{"From","Από"}.
{"Full Name","Ονοματεπώνυμο"}.
{"Get Number of Online Users","Έκθεση αριθμού συνδεδεμένων χρηστών"}.
@ -119,14 +113,13 @@
{"Get User Password","Έκθεση Κωδικού Πρόσβασης Χρήστη"}.
{"Get User Statistics","Έκθεση Στατιστικών Χρήστη"}.
{"Given Name","Ονομα"}.
{"Groups","Ομάδες"}.
{"Group ","Ομάδα "}.
{"Groups","Ομάδες"}.
{"has been banned","έχει απαγορευθεί"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","έχει αποβληθεί λόγω αλλαγής υπαγωγής"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","αποβλήθηκε λόγω τερματισμού συστήματος"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","έχει αποβληθεί λόγω αλλαγής υπαγωγής"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","αποβλήθηκε επειδή η αίθουσα αλλάξε γιά μέλη μόνο"}.
{"has been kicked","αποβλήθηκε"}.
{" has set the subject to: "," έχει θέσει το θέμα σε: "}.
{"Host unknown","Ο κεντρικός διακομιστής είναι άγνωστος"}.
{"Host","Κεντρικός Υπολογιστής"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Εάν δεν βλέπετε την εικόνα CAPTCHA εδώ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα."}.
@ -152,7 +145,6 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Οι προσκλήσεις δεν επιτρέπονται σε αυτή τη διάσκεψη"}.
{"IP addresses","Διευθύνσεις IP"}.
{"is now known as","είναι τώρα γνωστή ως"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων σφάλματος στο δωμάτιο. Ο συμμετέχων (~ s) έχει στείλει ένα μήνυμα σφάλματος (~ s) και έχει πέταχτεί έξω από την αίθουσα"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Δεν επιτρέπεται να στείλει προσωπικά μηνύματα του τύπου \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Δεν επιτρέπεται να στείλει προσωπικά μηνύματα για τη διάσκεψη"}.
{"It is not allowed to send private messages","Δεν επιτρέπεται η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων"}.
@ -167,7 +159,6 @@
{"Last month","Περασμένο μήνα"}.
{"Last year","Πέρυσι"}.
{"leaves the room","εγκαταλείπει την αίθουσα"}.
{"List of modules to start","Λίστα των Module για Εκκίνηση"}.
{"List of rooms","Κατάλογος αιθουσών"}.
{"Low level update script","Προγράμα ενημέρωσης χαμηλού επίπεδου"}.
{"Make participants list public","Κάντε κοινό τον κατάλογο συμμετεχόντων"}.
@ -191,7 +182,6 @@
{"Moderator privileges required","Aπαιτούνται προνόμια συντονιστή"}.
{"Modified modules","Τροποποιημένα modules"}.
{"Module failed to handle the query","Το μodule απέτυχε να χειριστεί το ερώτημα"}.
{"Modules","Modules"}.
{"Monday","Δευτέρα"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","Πολλαπλά στοιχεία <item/> δεν επιτρέπονται από το RFC6121"}.
@ -203,19 +193,12 @@
{"Never","Ποτέ"}.
{"New Password:","Νέος κωδικός πρόσβασης:"}.
{"Nickname Registration at ","Εγγραφή με Ψευδώνυμο στο "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Ψευδώνυμο ~s δεν υπάρχει σε αυτή την αίθουσα"}.
{"Nickname","Ψευδώνυμο"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Δεν βρέθηκε χαρακτηριστικό 'affiliation'"}.
{"No available resource found","Δεν βρέθηκε διαθέσιμος πόρος"}.
{"No body provided for announce message","Δεν προμηθεύτικε περιεχόμενο ανακοινώσης"}.
{"No data form found","Δεν βρέθηκε φόρμα δεδομένων"}.
{"No Data","Κανένα στοιχείο"}.
{"Node already exists","Ο κόμβος υπάρχει ήδη"}.
{"Node index not found","Ο δείκτης κόμβου δεν βρέθηκε"}.
{"Node not found","Κόμβος δεν βρέθηκε"}.
{"Nodeprep has failed","Το Nodeprep απέτυχε"}.
{"Node ~p","Κόμβος ~p"}.
{"Nodes","Κόμβοι"}.
{"No features available","Δεν υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργίες"}.
{"No hook has processed this command","Κανένα άγκιστρο δεν έχει επεξεργαστεί αυτήν την εντολή"}.
{"No info about last activity found","Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για την τελευταία δραστηριότητα"}.
@ -223,8 +206,6 @@
{"No items found in this query","Δεν βρέθηκαν στοιχεία σε αυτό το ερώτημα"}.
{"No limit","Χωρίς όριο"}.
{"No module is handling this query","Καμνένα module δεν χειρίζεται αυτό το ερώτημα"}.
{"No 'modules' found in data form","Δεν υπάρχει 'modules' στη φόρμα δεδομένων"}.
{"None","Κανένα"}.
{"No node specified","Δεν καθορίστηκε κόμβος"}.
{"No 'password' found in data form","Δεν υπάρχει 'password' στη φόρμα δεδομένων"}.
{"No 'password' found in this query","Δεν βρέθηκε \"password\" σε αυτό το ερώτημα"}.
@ -235,8 +216,15 @@
{"No running node found","Δεν βρέθηκε ενεργός κόμβος"}.
{"No services available","Δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες"}.
{"No statistics found for this item","Δεν βρέθηκαν στατιστικά στοιχεία για αυτό το στοιχείο"}.
{"Not Found","Δεν Βρέθηκε"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Δεν υπάρχει χαρακτηριστικό 'to' που βρέθηκε στην πρόσκληση"}.
{"Node already exists","Ο κόμβος υπάρχει ήδη"}.
{"Node index not found","Ο δείκτης κόμβου δεν βρέθηκε"}.
{"Node not found","Κόμβος δεν βρέθηκε"}.
{"Node ~p","Κόμβος ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Το Nodeprep απέτυχε"}.
{"Nodes","Κόμβοι"}.
{"None","Κανένα"}.
{"Not Found","Δεν Βρέθηκε"}.
{"Not subscribed","Δεν έχετε εγγραφεί"}.
{"November","Νοέμβριος"}.
{"Number of online users","Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών"}.
@ -264,7 +252,6 @@
{"Outgoing s2s Connections:","Εξερχόμενες S2S Συνδέσεις:"}.
{"Owner privileges required","Aπαιτούνται προνόμια ιδιοκτήτη"}.
{"Packet","Πακέτο"}.
{"Parse failed","Η ανάλυση απέτυχε"}.
{"Password Verification","Επαλήθευση κωδικού πρόσβασης"}.
{"Password Verification:","Επαλήθευση κωδικού πρόσβασης:"}.
{"Password:","Κωδικός πρόσβασης:"}.
@ -310,14 +297,11 @@
{"Room description","Περιγραφή Αίθουσας"}.
{"Room Occupants","Συμετεχόντες Αίθουσας σύνεδριασης"}.
{"Room title","Τίτλος Αίθουσας"}.
{"Roster module has failed","Το Roster module απέτυχε"}.
{"Roster of ","Καταλόγος Επαφών τού "}.
{"Roster size","Μέγεθος Καταλόγου Επαφών"}.
{"Roster","Καταλόγος Επαφών"}.
{"RPC Call Error","Σφάλμα RPC Κλήσης"}.
{"Running Nodes","Ενεργοί Κόμβοι"}.
{"Saturday","Σάββατο"}.
{"Scan failed","Η σάρωση απέτυχε"}.
{"Script check","Script ελέγχου"}.
{"Search Results for ","Αποτελέσματα αναζήτησης για "}.
{"Search users in ","Αναζήτηση χρηστών στο "}.
@ -326,7 +310,6 @@
{"Send announcement to all users on all hosts","Αποστολή ανακοίνωσης σε όλους τους χρήστες σε όλους τους κεντρικούς υπολογιστές"}.
{"Send announcement to all users","Αποστολή ανακοίνωσης σε όλους τους χρήστες"}.
{"September","Σεπτέμβριος"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Οι συνδέσεις διακομιστή με τοπικούς υποτομείς απαγορεύονται"}.
{"Server:","Διακομιστής:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Ορίστε μήνυμα ημέρας και αποστολή στους συνδεδεμένους χρήστες"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Ορίστε μήνυμα ημέρας και άμεση αποστολή στους συνδεδεμένους χρήστες σε όλους τους κεντρικούς υπολογιστές"}.
@ -334,15 +317,9 @@
{"Show Integral Table","Δείτε Ολοκληρωτικό Πίνακα"}.
{"Show Ordinary Table","Δείτε Κοινό Πίνακα"}.
{"Shut Down Service","Κλείσιμο Υπηρεσίας"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s σας προσκαλεί στην αίθουσα ~s"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Μερικοί πελάτες Jabber μπορεί να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό μόνο εάν εμπιστεύεστε την ασφάλεια του υπολογιστή σας."}.
{"~s's Offline Messages Queue","Η Σειρά Χωρίς Σύνδεση Μηνύματων τού ~s"}.
{"Start Modules at ","Εκκίνηση Modules στο "}.
{"Start Modules","Εκκίνηση Modules"}.
{"Statistics of ~p","Στατιστικές του ~p"}.
{"Statistics","Στατιστικές"}.
{"Stop Modules at ","Παύση Modules στο "}.
{"Stop Modules","ΠαύσηModules"}.
{"Stopped Nodes","Σταματημένοι Κόμβοι"}.
{"Stop","Σταμάτημα"}.
{"Storage Type","Τύπος Αποθήκευσης"}.
@ -365,10 +342,10 @@
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Ο κωδικός πρόσβασης του Jabber λογαριασμού σας έχει αλλάξει επιτυχώς."}.
{"The query is only allowed from local users","Το ερώτημα επιτρέπεται μόνο από τοπικούς χρήστες"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Το ερώτημα δεν πρέπει να περιέχει στοιχείο <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Η stanza ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει μόνο ένα στοιχείο <active />, ένα στοιχείο <default /> ή ένα στοιχείο <list />"}.
{"There was an error changing the password: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης: "}.
{"There was an error creating the account: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη διαγραφή του λογαριασμού: "}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Η stanza ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει μόνο ένα στοιχείο <active />, ένα στοιχείο <default /> ή ένα στοιχείο <list />"}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Ανεξαρτήτως με πεζά ή κεφαλαία: 'μιαλεξη' είναι το ίδιο με 'ΜιαΛέξη' και 'Μιαλέξη'."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Jabber σε αυτόν το διακομιστή Jabber. JID σας (Jabber Identifier) θα είναι της μορφής: όνομα_χρήστη@διακομιστής_Jabber. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να συμπληρώσετε σωστά τα πεδία."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Η σελίδα αυτή δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός λογαριασμό Jabber σε αυτόν το διακομιστή Jabber."}.
@ -383,8 +360,6 @@
{"Too many <list/> elements","Πάρα πολλά στοιχεία <list/>"}.
{"Too many unacked stanzas","Πάρα πολλές μη αναγνωρισμένες stanzas"}.
{"Too many users in this conference","Πάρα πολλοί χρήστες σε αυτή τη διάσκεψη"}.
{"To register, visit ~s","Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε το ~ s"}.
{"To ~s","Πρώς ~s"}.
{"Total rooms","Συνολικές Αίθουσες σύνεδριασης"}.
{"To","Πρώς"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Υπέρφορτωση"}.
@ -410,19 +385,15 @@
{"User already exists","Ο χρήστης υπάρχει ήδη"}.
{"User (jid)","Χρήστη (jid)"}.
{"User Management","Διαχείριση χρηστών"}.
{"Username:","Όνομα χρήστη:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εγγραφούν λογαριασμούς τόσο γρήγορα"}.
{"User session not found","Η συνάντηση χρήστη δεν βρέθηκε"}.
{"User session terminated","Η σύνδεση χρήστη τερματίστηκε"}.
{"Username:","Όνομα χρήστη:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εγγραφούν λογαριασμούς τόσο γρήγορα"}.
{"Users Last Activity","Τελευταία Δραστηριότητα Χρήστη"}.
{"User ~s","Ο Χρήστης ~s"}.
{"Users","Χρήστες"}.
{"User","Χρήστης"}.
{"Validate","Επαληθεύστε"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","Η τιμή 'get' του 'type' δεν επιτρέπεται"}.
{"Value of '~s' should be boolean","Η τιμή του '~ s' πρέπει να είναι boolean"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","Η τιμή του '~ s' θα πρέπει να είναι χρονοσειρά"}.
{"Value of '~s' should be integer","Η τιμή του '~ s' θα πρέπει να είναι ακέραιος"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","Δεν επιτρέπεται η παράμετρος 'set' του 'type'"}.
{"vCard User Search","vCard Αναζήτηση χρηστών"}.
{"Virtual Hosts","Eεικονικοί κεντρικοί υπολογιστές"}.
@ -440,6 +411,6 @@
{"You need an x:data capable client to search","Χρειάζεστε ένα x:data ικανό πελάτη για αναζήτηση"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Ο ενεργός κατάλογος απορρήτου, έχει αρνηθεί τη δρομολόγηση αυτής της στροφής (stanza)."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Η μνήμη χωρίς σύνδεση μήνυματών είναι πλήρης. Το μήνυμα έχει απορριφθεί."}.
{"You're not allowed to create nodes","Δεν σου επιτρέπεται η δημιουργία κόμβων"}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Ο Jabber λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με επιτυχία."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Ο Jabber λογαριασμός σας διαγράφηκε με επιτυχία."}.
{"You're not allowed to create nodes","Δεν σου επιτρέπεται η δημιουργία κόμβων"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,13 +1,16 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," ŝanĝis la temon al: "}.
{"A password is required to enter this room","Pasvorto estas bezonata por eniri ĉi tiun babilejon"}.
{"Access denied by service policy","Atingo rifuzita de serv-politiko"}.
{"Action on user","Ago je uzanto"}.
{"Add Jabber ID","Aldonu Jabber ID"}.
{"Add New","Aldonu novan"}.
{"Add User","Aldonu Uzanton"}.
{"Administration","Administro"}.
{"Administration of ","Mastrumado de "}.
{"Administration","Administro"}.
{"Administrator privileges required","Administrantaj rajtoj bezonata"}.
{"All activity","Ĉiu aktiveco"}.
{"All Users","Ĉiuj Uzantoj"}.
{"Allow users to change the subject","Permesu uzantojn ŝanĝi la temon"}.
{"Allow users to query other users","Permesu uzantojn informpeti aliajn uzantojn"}.
{"Allow users to send invites","Permesu uzantojn sendi invitojn"}.
@ -15,18 +18,15 @@
{"Allow visitors to change nickname","Permesu al vizitantoj ŝanĝi siajn kaŝnomojn"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Permesu uzantojn sendi privatajn mesaĝojn al"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Permesu al vizitantoj sendi statmesaĝon en ĉeest-sciigoj"}.
{"All Users","Ĉiuj Uzantoj"}.
{"Announcements","Anoncoj"}.
{"A password is required to enter this room","Pasvorto estas bezonata por eniri ĉi tiun babilejon"}.
{"April","Aprilo"}.
{"August","Aŭgusto"}.
{"Backup","Faru Sekurkopion"}.
{"Backup Management","Mastrumado de sekurkopioj"}.
{"Backup of ~p","Sekurkopio de ~p"}.
{"Backup to File at ","Faru sekurkopion je "}.
{"Backup","Faru Sekurkopion"}.
{"Bad format","Malĝusta formo"}.
{"Birthday","Naskiĝtago"}.
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA teksaĵ-paĝo"}.
{"Change Password","Ŝanĝu pasvorton"}.
{"Change User Password","Ŝanĝu pasvorton de uzanto"}.
{"Characters not allowed:","Karaktroj ne permesata:"}.
@ -37,24 +37,22 @@
{"Chatroom is stopped","Babilejo haltita"}.
{"Chatrooms","Babilejoj"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Elektu uzantnomon kaj pasvorton por registri je ĉi tiu servilo"}.
{"Choose modules to stop","Elektu modulojn por fini"}.
{"Choose storage type of tables","Elektu konserv-tipon de tabeloj"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Elektu ĉu permesi la abonon de ĉi tiu ento"}.
{"City","Urbo"}.
{"Commands","Ordonoj"}.
{"Conference room does not exist","Babilejo ne ekzistas"}.
{"Configuration","Agordo"}.
{"Configuration of room ~s","Agordo de babilejo ~s"}.
{"Connected Resources:","Konektataj risurcoj:"}.
{"Country","Lando"}.
{"CPU Time:","CPU-tempo"}.
{"Database","Datumbazo"}.
{"Database Tables at ~p","Datumbaz-tabeloj je ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Agordo de datumbaz-tabeloj je "}.
{"Database","Datumbazo"}.
{"December","Decembro"}.
{"Default users as participants","Kutime farigu uzantojn kiel partpoprenantoj"}.
{"Delete message of the day","Forigu mesaĝo de la tago"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Forigu mesaĝo de la tago je ĉiu gastigo"}.
{"Delete message of the day","Forigu mesaĝo de la tago"}.
{"Delete Selected","Forigu elektata(j)n"}.
{"Delete User","Forigu Uzanton"}.
{"Description:","Priskribo:"}.
@ -75,7 +73,6 @@
{"Email","Retpoŝto"}.
{"Enable logging","Ŝaltu protokoladon"}.
{"End User Session","Haltigu Uzant-seancon"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Enmetu liston de {Modulo, [Elektebloj]}"}.
{"Enter nickname you want to register","Enmetu kaŝnomon kiun vi volas registri"}.
{"Enter path to backup file","Enmetu vojon por sekurkopio"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Enmetu vojon al jabberd14-uzantdosierujo"}.
@ -92,7 +89,6 @@
{"February","Februaro"}.
{"Friday","Vendredo"}.
{"From","De"}.
{"From ~s","De ~s"}.
{"Full Name","Plena Nomo"}.
{"Get Number of Online Users","Montru nombron de konektataj uzantoj"}.
{"Get Number of Registered Users","Montru nombron de registritaj uzantoj"}.
@ -102,11 +98,10 @@
{"Group ","Grupo "}.
{"Groups","Grupoj"}.
{"has been banned","estas forbarita"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","estas forpelita pro aparteneca ŝanĝo"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","estas forpelita pro sistem-haltigo"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","estas forpelita pro aparteneca ŝanĝo"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","estas forpelita ĉar la babilejo fariĝis sole por membroj"}.
{"has been kicked","estas forpelita"}.
{" has set the subject to: "," ŝanĝis la temon al: "}.
{"Host","Gastigo"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Se vi ne vidas la CAPTCHA-imagon jene, vizitu la teksaĵ-paĝon."}.
{"Import Directory","Importu dosierujo"}.
@ -121,9 +116,9 @@
{"Incorrect password","Nekorekta pasvorto"}.
{"IP addresses","IP-adresoj"}.
{"is now known as","nun nomiĝas"}.
{"It is not allowed to send private messages","Ne estas permesata sendi privatajn mesaĝojn"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Malpermesas sendi mesaĝojn de tipo \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Nur partoprenantoj rajtas sendi privatajn mesaĝojn al la babilejo"}.
{"It is not allowed to send private messages","Ne estas permesata sendi privatajn mesaĝojn"}.
{"Jabber Account Registration","Ĵabber-konto registrado"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"January","Januaro"}.
@ -135,7 +130,6 @@
{"Last month","Lasta monato"}.
{"Last year","Lasta jaro"}.
{"leaves the room","eliras la babilejo"}.
{"List of modules to start","Listo de moduloj por starti"}.
{"List of rooms","Listo de babilejoj"}.
{"Low level update script","Bazanivela ĝisdatigo-skripto"}.
{"Make participants list public","Farigu partoprento-liston publika"}.
@ -156,7 +150,6 @@
{"Middle Name","Meza Nomo"}.
{"Moderator privileges required","Moderantaj rajtoj bezonata"}.
{"Modified modules","Ĝisdatigitaj moduloj"}.
{"Modules","Moduloj"}.
{"Monday","Lundo"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multi-User Chat","Grupbabilado"}.
@ -164,15 +157,14 @@
{"Name:","Nomo:"}.
{"Never","Neniam"}.
{"New Password:","Nova Pasvorto:"}.
{"Nickname","Kaŝnomo"}.
{"Nickname Registration at ","Kaŝnomo-registrado je "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Kaŝnomo ~s ne ekzistas en la babilejo"}.
{"Nickname","Kaŝnomo"}.
{"No body provided for announce message","Neniu teksto donita por anonc-mesaĝo"}.
{"No Data","Neniu datumo"}.
{"No limit","Neniu limigo"}.
{"Node not found","Nodo ne trovita"}.
{"Node ~p","Nodo ~p"}.
{"Nodes","Nodoj"}.
{"No limit","Neniu limigo"}.
{"None","Nenio"}.
{"Not Found","Ne trovita"}.
{"November","Novembro"}.
@ -183,9 +175,9 @@
{"Offline Messages:","Liverontaj mesaĝoj"}.
{"OK","Bone"}.
{"Old Password:","Malnova Pasvorto:"}.
{"Online","Konektata"}.
{"Online Users:","Konektataj uzantoj:"}.
{"Online Users","Konektataj Uzantoj"}.
{"Online","Konektata"}.
{"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this room","Nur moderigantoj kaj partoprenantoj rajtas ŝanĝi la temon en ĉi tiu babilejo"}.
{"Only moderators are allowed to change the subject in this room","Nur moderigantoj rajtas ŝanĝi la temon en ĉi tiu babilejo"}.
{"Only moderators can approve voice requests","Nur moderigantoj povas aprobi voĉ-petojn"}.
@ -198,10 +190,10 @@
{"Outgoing s2s Connections:","Elirantaj s-al-s-konektoj:"}.
{"Owner privileges required","Mastraj rajtoj bezonata"}.
{"Packet","Pakaĵo"}.
{"Password","Pasvorto"}.
{"Password:","Pasvorto:"}.
{"Password Verification","Pasvortkontrolo"}.
{"Password Verification:","Pasvortkontrolo:"}.
{"Password","Pasvorto"}.
{"Password:","Pasvorto:"}.
{"Path to Dir","Vojo al dosierujo"}.
{"Path to File","Voje de dosiero"}.
{"Pending","Atendanta"}.
@ -224,12 +216,12 @@
{"Register","Registru"}.
{"Remote copy","Fora kopio"}.
{"Remove All Offline Messages","Forigu ĉiujn liverontajn mesaĝojn"}.
{"Remove","Forigu"}.
{"Remove User","Forigu uzanton"}.
{"Remove","Forigu"}.
{"Replaced by new connection","Anstataŭigita je nova konekto"}.
{"Resources","Risurcoj"}.
{"Restart","Restartu"}.
{"Restart Service","Restartu Servon"}.
{"Restart","Restartu"}.
{"Restore Backup from File at ","Restaŭrigu de dosiero el "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Restaŭrigu duuman sekurkopion post sekvonta ejabberd-restarto"}.
{"Restore binary backup immediately:","Restaŭrigu duuman sekurkopion tuj:"}.
@ -240,9 +232,8 @@