Updated Catalan translation

pull/3125/head
Badlop 3 years ago
parent c396271c00
commit bbe404abcc
  1. 22
      priv/msgs/ca.msg
  2. 172
      priv/msgs/ca.po

@ -60,6 +60,7 @@
{"Client acknowledged more stanzas than sent by server","El client ha reconegut més paquets dels que ha enviat el servidor"}.
{"Commands","Comandaments"}.
{"Conference room does not exist","La sala de conferències no existeix"}.
{"Configuration of room ~ts","Configuració de la sala ~ts"}.
{"Configuration","Configuració"}.
{"Connected Resources:","Recursos connectats:"}.
{"Country","Pais"}.
@ -85,6 +86,7 @@
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","No estan permesos els grups duplicats al RFC6121"}.
{"Edit Properties","Editar propietats"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Aprova o denega la petició de veu."}.
{"ejabberd HTTP Upload service","ejabberd - servei de HTTP Upload"}.
{"ejabberd MUC module","mòdul ejabberd MUC"}.
{"ejabberd Multicast service","ejabberd - servei de Multicast"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","ejabberd - Mòdul Publicar-Subscriure"}.
@ -114,11 +116,13 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","No s'ha pogut extraure el JID de la teva aprovació de petició de veu"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Ha fallat mapejar la delegació de l'espai de noms al component extern"}.
{"Failed to parse HTTP response","Ha fallat el processat de la resposta HTTP"}.
{"Failed to process option '~ts'","Ha fallat el processat de la opció '~ts'"}.
{"Family Name","Cognom"}.
{"February","Febrer"}.
{"File larger than ~w bytes","El fitxer es més gran que ~w bytes"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User","Emplena camps per a buscar usuaris Jabber que concorden"}.
{"Friday","Divendres"}.
{"From ~ts","De ~ts"}.
{"From","De"}.
{"Full Name","Nom complet"}.
{"Get Number of Online Users","Obtenir Número d'Usuaris Connectats"}.
@ -165,12 +169,15 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Les invitacions no estan permeses en aquesta sala de conferència"}.
{"IP addresses","Adreça IP"}.
{"is now known as","ara es conegut com"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~ts) has sent an error message (~ts) and got kicked from the room","No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~ts) ha enviat un missatge d'error (~ts) i ha sigut expulsat de la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","No està permés enviar missatges del tipus \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
{"Jabber Account Registration","Registre de compte Jabber"}.
{"Jabber ID","ID Jabber"}.
{"January","Gener"}.
{"JID normalization denied by service policy","S'ha denegat la normalització del JID per política del servei"}.
{"JID normalization failed","Ha fallat la normalització del JID"}.
{"joins the room","entra a la sala"}.
{"July","Juliol"}.
{"June","Juny"}.
@ -193,6 +200,7 @@
{"March","Març"}.
{"Maximum Number of Occupants","Número màxim d'ocupants"}.
{"May","Maig"}.
{"Members not added (inexistent vhost): ","Membres no afegits (perque el vhost no existeix): "}.
{"Membership is required to enter this room","Necessites ser membre d'aquesta sala per a poder entrar"}.
{"Members:","Membre:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc segur.A Jabber no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva contrasenya si la oblides."}.
@ -216,6 +224,7 @@
{"New Password:","Nova Contrasenya:"}.
{"Nickname can't be empty","El sobrenom no pot estar buit"}.
{"Nickname Registration at ","Registre del sobrenom en "}.
{"Nickname ~ts does not exist in the room","El sobrenom ~ts no existeix a la sala"}.
{"Nickname","Sobrenom"}.
{"No address elements found","No s'han trobat elements d'adreces ('address')"}.
{"No addresses element found","No s'ha trobat l'element d'adreces ('addresses')"}.
@ -320,6 +329,7 @@
{"Remove","Borrar"}.
{"Replaced by new connection","Reemplaçat per una nova connexió"}.
{"Request has timed out","La petició ha caducat"}.
{"Request is ignored","La petició ha sigut ignorada"}.
{"Resources","Recursos"}.
{"Restart Service","Reiniciar el Servei"}.
{"Restart","Reiniciar"}.
@ -334,6 +344,7 @@
{"Room Occupants","Nombre d'ocupants"}.
{"Room terminates","La sala està terminant"}.
{"Room title","Títol de la sala"}.
{"Roster of ~ts","Llista de contactes de ~ts"}.
{"Roster size","Tamany de la llista"}.
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"RPC Call Error","Error de cridada RPC"}.
@ -398,16 +409,20 @@
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Aquesta pàgina permet crear un compte Jabber en aquest servidor Jabber. El teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar correctament els camps."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest servidor Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Aquesta sala no és anònima"}.
{"This service can not process the address: ~ts","Este servei no pot processar la direcció: ~ts"}.
{"Thursday","Dijous"}.
{"Time delay","Temps de retard"}.
{"Timed out waiting for stream resumption","Massa temps esperant que es resumisca la connexió"}.
{"Time","Data"}.
{"To register, visit ~ts","Per a registrar-te, visita ~ts"}.
{"To ~ts","A ~ts"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","N'hi ha massa Bytestreams actius"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Massa peticions de CAPTCHA"}.
{"Too many child elements","N'hi ha massa subelements"}.
{"Too many <item/> elements","N'hi ha massa elements <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","N'hi ha massa elements <list/>"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~ts). The address will be unblocked at ~ts UTC","Massa autenticacions (~p) han fallat des d'aquesta adreça IP (~ts). L'adreça serà desbloquejada en ~ts UTC"}.
{"Too many receiver fields were specified","S'han especificat massa camps de receptors"}.
{"Too many unacked stanzas","Massa missatges sense haver reconegut la seva recepció"}.
{"Too many users in this conference","N'hi ha massa usuaris en esta sala de conferència"}.
@ -418,6 +433,8 @@
{"Transactions Committed:","Transaccions Realitzades:"}.
{"Transactions Logged:","Transaccions registrades:"}.
{"Transactions Restarted:","Transaccions reiniciades:"}.
{"~ts invites you to the room ~ts","~ts et convida a la sala ~ts"}.
{"~ts's Offline Messages Queue","~ts's cua de missatges offline"}.
{"Tuesday","Dimarts"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","No s'ha pogut generar un CAPTCHA"}.
{"Unable to register route on existing local domain","No s'ha pogut registrar la ruta al domini local existent"}.
@ -442,6 +459,7 @@
{"User removed","Usuari borrat"}.
{"User session not found","Sessió d'usuari no trobada"}.
{"User session terminated","Sessió d'usuari terminada"}.
{"User ~ts","Usuari ~ts"}.
{"Username:","Nom d'usuari:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Els usuaris no tenen permís per a crear comptes tan depresa"}.
{"Users Last Activity","Última activitat d'usuari"}.
@ -449,6 +467,9 @@
{"User","Usuari"}.
{"Validate","Validar"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'get' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"Value of '~ts' should be boolean","El valor de '~ts' deuria ser booleà"}.
{"Value of '~ts' should be datetime string","El valor de '~ts' deuria ser una data"}.
{"Value of '~ts' should be integer","El valor de '~ts' deuria ser un numero enter"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'set' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"vCard User Search","vCard recerca d'usuari"}.
{"Virtual Hosting","Hosts virtuals"}.
@ -473,4 +494,5 @@
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~ts have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~ts","La teua petició de subscripció i/o missatges a ~ts han sigut bloquejats. Per a desbloquejar-los, visita ~ts"}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.0-alpha\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2019-07-01 17:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-24 13:36+0100\n"
"Last-Translator: Badlop <badlop@process-one.net>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: ca\n"
@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
msgid " (Add * to the end of field to match substring)"
msgstr " (Afegix * al final d'un camp per a buscar subcadenes)"
#: mod_muc_log.erl:417 mod_muc_log.erl:591
#: mod_muc_log.erl:417 mod_muc_log.erl:589
msgid " has set the subject to: "
msgstr " ha posat l'assumpte: "
@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " ha posat l'assumpte: "
msgid "A password is required to enter this room"
msgstr "Es necessita contrasenya per a entrar en aquesta sala"
#: ejabberd_oauth.erl:518
#: ejabberd_oauth.erl:519
msgid "Accept"
msgstr "Acceptar"
@ -86,31 +86,31 @@ msgstr "Tots els usuaris"
msgid "All activity"
msgstr "Tota l'activitat"
#: mod_muc_log.erl:812
#: mod_muc_log.erl:810
msgid "Allow users to change the subject"
msgstr "Permetre que els usuaris canviin el tema"
#: mod_muc_log.erl:818
#: mod_muc_log.erl:816
msgid "Allow users to query other users"
msgstr "Permetre que els usuaris fagen peticions a altres usuaris"
#: mod_muc_log.erl:820
#: mod_muc_log.erl:818
msgid "Allow users to send invites"
msgstr "Permetre que els usuaris envien invitacions"
#: mod_muc_log.erl:814
#: mod_muc_log.erl:812
msgid "Allow users to send private messages"
msgstr "Permetre que els usuaris envien missatges privats"
#: mod_muc_log.erl:823
#: mod_muc_log.erl:821
msgid "Allow visitors to change nickname"
msgstr "Permetre als visitants canviar el sobrenom"
#: mod_muc_log.erl:816
#: mod_muc_log.erl:814
msgid "Allow visitors to send private messages to"
msgstr "Permetre als visitants enviar missatges privats a"
#: mod_muc_log.erl:825
#: mod_muc_log.erl:823
msgid "Allow visitors to send status text in presence updates"
msgstr ""
"Permetre als visitants enviar text d'estat en les actualitzacions de "
@ -120,7 +120,7 @@ msgstr ""
msgid "Announcements"
msgstr "Anuncis"
#: mod_muc_log.erl:480
#: mod_muc_log.erl:478
msgid "April"
msgstr "Abril"
@ -140,7 +140,7 @@ msgstr "L'atribut 'jid' no està permès ací"
msgid "Attribute 'node' is not allowed here"
msgstr "L'atribut 'node' no està permès ací"
#: mod_muc_log.erl:484
#: mod_muc_log.erl:482
msgid "August"
msgstr "Agost"
@ -233,19 +233,19 @@ msgstr "Caràcters no permesos:"
msgid "Chatroom configuration modified"
msgstr "Configuració de la sala de xat modificada"
#: mod_muc_log.erl:457
#: mod_muc_log.erl:455
msgid "Chatroom is created"
msgstr "La sala s'ha creat"
#: mod_muc_log.erl:459
#: mod_muc_log.erl:457
msgid "Chatroom is destroyed"
msgstr "La sala s'ha destruït"
#: mod_muc_log.erl:461
#: mod_muc_log.erl:459
msgid "Chatroom is started"
msgstr "La sala s'ha iniciat"
#: mod_muc_log.erl:463
#: mod_muc_log.erl:461
msgid "Chatroom is stopped"
msgstr "La sala s'ha aturat"
@ -288,9 +288,8 @@ msgid "Configuration"
msgstr "Configuració"
#: mod_muc_room.erl:3489
#, fuzzy
msgid "Configuration of room ~ts"
msgstr "Configuració de la sala ~s"
msgstr "Configuració de la sala ~ts"
#: ejabberd_web_admin.erl:937
msgid "Connected Resources:"
@ -328,11 +327,11 @@ msgstr "Taules de la base de dades en ~p"
msgid "Database failure"
msgstr "Error a la base de dades"
#: mod_muc_log.erl:488
#: mod_muc_log.erl:486
msgid "December"
msgstr "Decembre"
#: mod_muc_log.erl:810
#: mod_muc_log.erl:808
msgid "Default users as participants"
msgstr "Els usuaris són participants per defecte"
@ -409,7 +408,7 @@ msgstr "Elements"
msgid "Email"
msgstr "Email"
#: mod_muc_log.erl:821
#: mod_muc_log.erl:819
msgid "Enable logging"
msgstr "Habilitar el registre de la conversa"
@ -491,16 +490,15 @@ msgid "Failed to parse HTTP response"
msgstr "Ha fallat el processat de la resposta HTTP"
#: mod_muc_room.erl:3632
#, fuzzy
msgid "Failed to process option '~ts'"
msgstr "H fallat el processat de la opció '~s'"
msgstr "Ha fallat el processat de la opció '~ts'"
#: mod_vcard_mnesia.erl:103 mod_vcard_mnesia.erl:117 mod_vcard_sql.erl:160
#: mod_vcard_sql.erl:174 mod_vcard_ldap.erl:330 mod_vcard_ldap.erl:343
msgid "Family Name"
msgstr "Cognom"
#: mod_muc_log.erl:478
#: mod_muc_log.erl:476
msgid "February"
msgstr "Febrer"
@ -512,7 +510,7 @@ msgstr "El fitxer es més gran que ~w bytes"
msgid "Fill in the form to search for any matching Jabber User"
msgstr "Emplena camps per a buscar usuaris Jabber que concorden"
#: mod_muc_log.erl:471
#: mod_muc_log.erl:469
msgid "Friday"
msgstr "Divendres"
@ -521,9 +519,8 @@ msgid "From"
msgstr "De"
#: mod_configure.erl:678
#, fuzzy
msgid "From ~ts"
msgstr "De ~s"
msgstr "De ~ts"
#: mod_vcard_mnesia.erl:100 mod_vcard_mnesia.erl:114 mod_vcard_sql.erl:157
#: mod_vcard_sql.erl:171 mod_vcard_ldap.erl:327 mod_vcard_ldap.erl:340
@ -685,13 +682,12 @@ msgid "Invitations are not allowed in this conference"
msgstr "Les invitacions no estan permeses en aquesta sala de conferència"
#: mod_muc_room.erl:373 mod_muc_room.erl:519 mod_muc_room.erl:1293
#, fuzzy
msgid ""
"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~ts) "
"has sent an error message (~ts) and got kicked from the room"
msgstr ""
"No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~s) ha "
"enviat un missatge d'error (~s) i ha sigut expulsat de la sala"
"No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~ts) ha "
"enviat un missatge d'error (~ts) i ha sigut expulsat de la sala"
#: mod_muc_room.erl:564 mod_muc_room.erl:575
msgid "It is not allowed to send private messages"
@ -706,13 +702,12 @@ msgid "It is not allowed to send private messages to the conference"
msgstr "No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"
#: mod_jidprep.erl:143
#, fuzzy
msgid "JID normalization denied by service policy"
msgstr "Se t'ha denegat el crear la sala per política del servei"
msgstr "S'ha denegat la normalització del JID per política del servei"
#: mod_jidprep.erl:137
msgid "JID normalization failed"
msgstr ""
msgstr "Ha fallat la normalització del JID"
#: mod_register_web.erl:213 mod_register_web.erl:221
msgid "Jabber Account Registration"
@ -726,15 +721,15 @@ msgstr "Registre de compte Jabber"
msgid "Jabber ID"
msgstr "ID Jabber"
#: mod_muc_log.erl:477
#: mod_muc_log.erl:475
msgid "January"
msgstr "Gener"
#: mod_muc_log.erl:483
#: mod_muc_log.erl:481
msgid "July"
msgstr "Juliol"
#: mod_muc_log.erl:482
#: mod_muc_log.erl:480
msgid "June"
msgstr "Juny"
@ -769,31 +764,31 @@ msgstr ""
"Se t'ha denegat la modificació de la preferència de MAM per política del "
"servei"
#: mod_muc_log.erl:799
#: mod_muc_log.erl:797
msgid "Make participants list public"
msgstr "Crear una llista de participants pública"
#: mod_muc_log.erl:827
#: mod_muc_log.erl:825
msgid "Make room CAPTCHA protected"
msgstr "Crear una sala protegida per CAPTCHA"
#: mod_muc_log.erl:806
#: mod_muc_log.erl:804
msgid "Make room members-only"
msgstr "Crear una sala només per a membres"
#: mod_muc_log.erl:808
#: mod_muc_log.erl:806
msgid "Make room moderated"
msgstr "Crear una sala moderada"
#: mod_muc_log.erl:801
#: mod_muc_log.erl:799
msgid "Make room password protected"
msgstr "Crear una sala amb contrasenya"
#: mod_muc_log.erl:795
#: mod_muc_log.erl:793
msgid "Make room persistent"
msgstr "Crear una sala persistent"
#: mod_muc_log.erl:797
#: mod_muc_log.erl:795
msgid "Make room public searchable"
msgstr "Crear una sala pública"
@ -801,21 +796,21 @@ msgstr "Crear una sala pública"
msgid "Malformed username"
msgstr "Nom d'usuari mal format"
#: mod_muc_log.erl:479
#: mod_muc_log.erl:477
msgid "March"
msgstr "Març"
#: mod_muc_log.erl:833
#: mod_muc_log.erl:831
msgid "Maximum Number of Occupants"
msgstr "Número màxim d'ocupants"
#: mod_muc_log.erl:481
#: mod_muc_log.erl:479
msgid "May"
msgstr "Maig"
#: mod_shared_roster.erl:885
msgid "Members not added (inexistent vhost): "
msgstr ""
msgstr "Membres no afegits (perque el vhost no existeix): "
#: mod_shared_roster.erl:863
msgid "Members:"
@ -869,7 +864,7 @@ msgstr "Mòduls modificats"
msgid "Module failed to handle the query"
msgstr "El modul ha fallat al gestionar la petició"
#: mod_muc_log.erl:467
#: mod_muc_log.erl:465
msgid "Monday"
msgstr "Dilluns"
@ -926,9 +921,8 @@ msgid "Nickname can't be empty"
msgstr "El sobrenom no pot estar buit"
#: mod_muc_room.erl:2994
#, fuzzy
msgid "Nickname ~ts does not exist in the room"
msgstr "El sobrenom ~s no existeix a la sala"
msgstr "El sobrenom ~ts no existeix a la sala"
#: mod_muc_room.erl:3396
msgid "No 'affiliation' attribute found"
@ -1090,7 +1084,7 @@ msgstr "No permès"
msgid "Not subscribed"
msgstr "No subscrit"
#: mod_muc_log.erl:487
#: mod_muc_log.erl:485
msgid "November"
msgstr "Novembre"
@ -1111,7 +1105,7 @@ msgstr "Número d'Usuaris Registrats"
msgid "OK"
msgstr "Acceptar"
#: mod_muc_log.erl:486
#: mod_muc_log.erl:484
msgid "October"
msgstr "Octubre"
@ -1217,7 +1211,7 @@ msgstr "S'ha denegat el reenviament del paquet per política del servei"
#: mod_configure.erl:999 mod_configure.erl:1046 mod_configure.erl:1334
#: mod_configure.erl:1523 ejabberd_web_admin.erl:650 mod_register.erl:240
#: mod_muc_log.erl:802 ejabberd_oauth.erl:501
#: mod_muc_log.erl:800 ejabberd_oauth.erl:502
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
@ -1384,9 +1378,8 @@ msgid "Request has timed out"
msgstr "La petició ha caducat"
#: mod_muc_room.erl:739 mod_muc_room.erl:751
#, fuzzy
msgid "Request is ignored"
msgstr "La petició ha caducat"
msgstr "La petició ha sigut ignorada"
#: mod_configure.erl:1407
msgid "Resources"
@ -1423,11 +1416,11 @@ msgstr "Restaurar una còpia de seguretat binària ara mateix:"
msgid "Restore plain text backup immediately:"
msgstr "Restaurar una còpia de seguretat en format de text pla ara mateix:"
#: mod_muc_log.erl:638
#: mod_muc_log.erl:636
msgid "Room Configuration"
msgstr "Configuració de la sala"
#: mod_muc_log.erl:658
#: mod_muc_log.erl:656
msgid "Room Occupants"
msgstr "Nombre d'ocupants"
@ -1435,7 +1428,7 @@ msgstr "Nombre d'ocupants"
msgid "Room creation is denied by service policy"
msgstr "Se t'ha denegat el crear la sala per política del servei"
#: mod_muc_log.erl:829
#: mod_muc_log.erl:827
msgid "Room description"
msgstr "Descripció de la sala"
@ -1443,7 +1436,7 @@ msgstr "Descripció de la sala"
msgid "Room terminates"
msgstr "La sala està terminant"
#: mod_muc_log.erl:793
#: mod_muc_log.erl:791
msgid "Room title"
msgstr "Títol de la sala"
@ -1452,9 +1445,8 @@ msgid "Roster"
msgstr "Llista de contactes"
#: mod_roster.erl:1007
#, fuzzy
msgid "Roster of ~ts"
msgstr "Llista de contactes de "
msgstr "Llista de contactes de ~ts"
#: mod_configure.erl:1403
msgid "Roster size"
@ -1468,7 +1460,7 @@ msgstr "Nodes funcionant"
msgid "SOCKS5 Bytestreams"
msgstr "SOCKS5 Bytestreams"
#: mod_muc_log.erl:472
#: mod_muc_log.erl:470
msgid "Saturday"
msgstr "Dissabte"
@ -1504,7 +1496,7 @@ msgstr "Enviar anunci a tots els usuaris"
msgid "Send announcement to all users on all hosts"
msgstr "Enviar anunci a tots els usuaris de tots els hosts"
#: mod_muc_log.erl:485
#: mod_muc_log.erl:483
msgid "September"
msgstr "Setembre"
@ -1613,7 +1605,7 @@ msgstr "Subscripció"
msgid "Subscriptions are not allowed"
msgstr "Les subscripcions no estan permeses"
#: mod_muc_log.erl:473
#: mod_muc_log.erl:471
msgid "Sunday"
msgstr "Diumenge"
@ -1727,16 +1719,15 @@ msgstr ""
"Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest "
"servidor Jabber."
#: mod_muc_log.erl:804
#: mod_muc_log.erl:802
msgid "This room is not anonymous"
msgstr "Aquesta sala no és anònima"
#: mod_multicast.erl:498
#, fuzzy
msgid "This service can not process the address: ~ts"
msgstr "Este servei no pot processar la direcció: ~s"
msgstr "Este servei no pot processar la direcció: ~ts"
#: mod_muc_log.erl:470
#: mod_muc_log.erl:468
msgid "Thursday"
msgstr "Dijous"
@ -1757,27 +1748,24 @@ msgid "To"
msgstr "Per a"
#: mod_register.erl:226
#, fuzzy
msgid "To register, visit ~ts"
msgstr "Per a registrar-te, visita ~s"
msgstr "Per a registrar-te, visita ~ts"
#: mod_configure.erl:666
#, fuzzy
msgid "To ~ts"
msgstr "A ~s"
msgstr "A ~ts"
#: ejabberd_oauth.erl:509
#: ejabberd_oauth.erl:510
msgid "Token TTL"
msgstr "Token TTL"
#: mod_fail2ban.erl:219
#, fuzzy
msgid ""
"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~ts). The address "
"will be unblocked at ~ts UTC"
msgstr ""
"Massa autenticacions (~p) han fallat des d'aquesta adreça IP (~s). L'adreça "
"serà desbloquejada en ~s UTC"
"Massa autenticacions (~p) han fallat des d'aquesta adreça IP (~ts). L'adreça "
"serà desbloquejada en ~ts UTC"
#: mod_muc_room.erl:2768 mod_muc_room.erl:3402
msgid "Too many <item/> elements"
@ -1835,7 +1823,7 @@ msgstr "Transaccions registrades:"
msgid "Transactions Restarted:"
msgstr "Transaccions reiniciades:"
#: mod_muc_log.erl:468
#: mod_muc_log.erl:466
msgid "Tuesday"
msgstr "Dimarts"
@ -1915,7 +1903,7 @@ msgstr "Temps en marxa:"
msgid "User"
msgstr "Usuari"
#: ejabberd_oauth.erl:498
#: ejabberd_oauth.erl:499
msgid "User (jid)"
msgstr "Usuari (jid)"
@ -1940,9 +1928,8 @@ msgid "User session terminated"
msgstr "Sessió d'usuari terminada"
#: ejabberd_web_admin.erl:926
#, fuzzy
msgid "User ~ts"
msgstr "Usuari ~s"
msgstr "Usuari ~ts"
#: mod_register_web.erl:272 mod_register_web.erl:412 mod_register_web.erl:523
msgid "Username:"
@ -1983,20 +1970,17 @@ msgid "Value 'set' of 'type' attribute is not allowed"
msgstr "El valor 'set' a l'atribut 'type' no és permès"
#: pubsub_subscription.erl:237 pubsub_subscription_sql.erl:202
#, fuzzy
msgid "Value of '~ts' should be boolean"
msgstr "El valor de '~s' deuria ser booleà"
msgstr "El valor de '~ts' deuria ser booleà"
#: pubsub_subscription.erl:215 pubsub_subscription_sql.erl:180
#, fuzzy
msgid "Value of '~ts' should be datetime string"
msgstr "El valor de '~s' deuria ser una data"
msgstr "El valor de '~ts' deuria ser una data"
#: pubsub_subscription.erl:209 pubsub_subscription.erl:227
#: pubsub_subscription_sql.erl:174 pubsub_subscription_sql.erl:192
#, fuzzy
msgid "Value of '~ts' should be integer"
msgstr "El valor de '~s' deuria ser un numero enter"
msgstr "El valor de '~ts' deuria ser un numero enter"
#: ejabberd_web_admin.erl:433
msgid "Virtual Hosting"
@ -2022,7 +2006,7 @@ msgstr "Petició de veu"
msgid "Voice requests are disabled in this conference"
msgstr "Les peticions de veu es troben desactivades en aquesta conferència"
#: mod_muc_log.erl:469
#: mod_muc_log.erl:467
msgid "Wednesday"
msgstr "Dimecres"
@ -2098,22 +2082,20 @@ msgstr ""
"La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."
#: ejabberd_captcha.erl:97
#, fuzzy
msgid ""
"Your subscription request and/or messages to ~ts have been blocked. To "
"unblock your subscription request, visit ~ts"
msgstr ""
"La teua petició de subscripció i/o missatges a ~s han sigut bloquejats. Per "
"a desbloquejar-los, visita ~s"
"La teua petició de subscripció i/o missatges a ~ts han sigut bloquejats. Per "
"a desbloquejar-los, visita ~ts"
#: mod_disco.erl:438
msgid "ejabberd"
msgstr "ejabberd"
#: mod_http_upload.erl:574
#, fuzzy
msgid "ejabberd HTTP Upload service"
msgstr "ejabberd - servei de Multicast"
msgstr "ejabberd - servei de HTTP Upload"
#: mod_muc.erl:584
msgid "ejabberd MUC module"
@ -2184,14 +2166,12 @@ msgid "vCard User Search"
msgstr "vCard recerca d'usuari"
#: mod_muc_room.erl:4466
#, fuzzy
msgid "~ts invites you to the room ~ts"
msgstr "~s et convida a la sala ~s"
msgstr "~ts et convida a la sala ~ts"
#: mod_offline.erl:997
#, fuzzy
msgid "~ts's Offline Messages Queue"
msgstr "~s's cua de missatges offline"
msgstr "~ts's cua de missatges offline"
#~ msgid "CAPTCHA web page"
#~ msgstr "Pàgina web del CAPTCHA"

Loading…
Cancel
Save