Run "make translations"

pull/3486/head
Badlop 2 years ago
parent d01cd2976b
commit e1a79ba1b0
 1. 14
    priv/msgs/ca.msg
 2. 107
    priv/msgs/ca.po
 3. 4
    priv/msgs/cs.msg
 4. 103
    priv/msgs/cs.po
 5. 4
    priv/msgs/de.msg
 6. 103
    priv/msgs/de.po
 7. 70
    priv/msgs/ejabberd.pot
 8. 4
    priv/msgs/el.msg
 9. 104
    priv/msgs/el.po
 10. 4
    priv/msgs/eo.msg
 11. 103
    priv/msgs/eo.po
 12. 14
    priv/msgs/es.msg
 13. 107
    priv/msgs/es.po
 14. 134
    priv/msgs/fr.msg
 15. 107
    priv/msgs/fr.po
 16. 4
    priv/msgs/gl.msg
 17. 103
    priv/msgs/gl.po
 18. 4
    priv/msgs/he.msg
 19. 103
    priv/msgs/he.po
 20. 6
    priv/msgs/hu.msg
 21. 107
    priv/msgs/hu.po
 22. 74
    priv/msgs/id.msg
 23. 103
    priv/msgs/id.po
 24. 4
    priv/msgs/it.msg
 25. 103
    priv/msgs/it.po
 26. 4
    priv/msgs/ja.msg
 27. 103
    priv/msgs/ja.po
 28. 4
    priv/msgs/nl.msg
 29. 103
    priv/msgs/nl.po
 30. 378
    priv/msgs/no.msg
 31. 111
    priv/msgs/no.po
 32. 4
    priv/msgs/pl.msg
 33. 103
    priv/msgs/pl.po
 34. 4
    priv/msgs/pt-br.msg
 35. 103
    priv/msgs/pt-br.po
 36. 85
    priv/msgs/pt.po
 37. 6
    priv/msgs/ru.msg
 38. 107
    priv/msgs/ru.po
 39. 4
    priv/msgs/sk.msg
 40. 103
    priv/msgs/sk.po
 41. 85
    priv/msgs/sv.po
 42. 85
    priv/msgs/th.po
 43. 4
    priv/msgs/tr.msg
 44. 103
    priv/msgs/tr.po
 45. 4
    priv/msgs/uk.msg
 46. 103
    priv/msgs/uk.po
 47. 85
    priv/msgs/vi.po
 48. 4
    priv/msgs/wa.msg
 49. 103
    priv/msgs/wa.po
 50. 4
    priv/msgs/zh.msg
 51. 103
    priv/msgs/zh.po

@ -255,7 +255,6 @@
{"Members not added (inexistent vhost!): ","Membres no afegits (perquè el vhost no existeix): "}.
{"Membership is required to enter this room","Necessites ser membre d'aquesta sala per a poder entrar"}.
{"Members:","Membre:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc segur. A XMPP no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva contrasenya si la oblides."}.
{"Memory","Memòria"}.
{"Mere Availability in XMPP (No Show Value)","Simplement disponibilitat a XMPP (sense valor de 'show')"}.
{"Message body","Missatge"}.
@ -468,7 +467,6 @@
{"Show Ordinary Table","Mostrar Taula Ordinaria"}.
{"Shut Down Service","Apager el Servei"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Alguns clients XMPP poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és segur."}.
{"Specify the access model","Especificar el model d'accés"}.
{"Specify the event message type","Especifica el tipus de missatge d'event"}.
{"Specify the publisher model","Especificar el model del publicant"}.
@ -499,11 +497,9 @@
{"That nickname is already in use by another occupant","El sobrenom ja l'està utilitzant una altra persona"}.
{"That nickname is registered by another person","El sobrenom ja està registrat per una altra persona"}.
{"The account already exists","El compte ha existeix"}.
{"The account was not deleted","El compte no ha sigut esborrat"}.
{"The body text of the last received message","El contingut del text de l'ultim missatge rebut"}.
{"The CAPTCHA is valid.","El CAPTCHA es vàlid."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","La verificació CAPTCHA ha fallat"}.
{"The captcha you entered is wrong","El CAPTCHA que has proporcionat és incorrecte"}.
{"The child nodes (leaf or collection) associated with a collection","El nodes fills (fulla o col·leccions) associats amb una col·lecció"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Les col.leccions amb les que un node està afiliat"}.
{"The DateTime at which a leased subscription will end or has ended","La Data i Hora a la que una subscripció prestada terminarà o ha terminat"}.
@ -527,7 +523,6 @@
{"The password contains unacceptable characters","La contrasenya conté caràcters inacceptables"}.
{"The password is too weak","La contrasenya és massa simple"}.
{"the password is","la contrasenya és"}.
{"The password of your XMPP account was successfully changed.","La contrasenya del teu compte XMPP s'ha canviat correctament."}.
{"The password was not changed","La contrasenya no ha sigut canviada"}.
{"The passwords are different","Les contrasenyes son diferents"}.
{"The presence states for which an entity wants to receive notifications","El estats de presencia per als quals una entitat vol rebre notificacions"}.
@ -541,12 +536,6 @@
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to payloads in order to generate an appropriate message body element.","La URL de uns transformació XSL que pot ser aplicada als payloads per a generar un element apropiat de contingut de missatge."}.
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to the payload format in order to generate a valid Data Forms result that the client could display using a generic Data Forms rendering engine","La URL de una transformació XSL que pot ser aplicada al format de payload per a generar un resultat valid de Data Forms, que el client puga mostrar usant un métode generic de Data Forms"}.
{"The username is not valid","El nom d'usuari no es vàlid"}.
{"There was an error changing the password: ","Hi ha hagut un error canviant la contrasenya: "}.
{"There was an error creating the account: ","Hi ha hagut un error creant el compte: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Hi ha hagut un error esborrant el compte: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Això no distingeix majúscules de minúscules: macbeth es el mateix que MacBeth i Macbeth."}.
{"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Aquesta pàgina permet crear un compte XMPP en aquest servidor XMPP. El teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar correctament els camps."}.
{"This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server.","Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte XMPP en aquest servidor XMPP."}.
{"This room is not anonymous","Aquesta sala no és anònima"}.
{"This service can not process the address: ~s","Este servei no pot processar la direcció: ~s"}.
{"Thursday","Dijous"}.
@ -644,7 +633,6 @@
{"XMPP URI of Associated Publish-Subscribe Node","URI XMPP del Node Associat Publish-Subscribe"}.
{"You are being removed from the room because of a system shutdown","Has sigut expulsat de la sala perquè el sistema va a apagar-se"}.
{"You are not joined to the channel","No t'has unit al canal"}.
{"You can later change your password using an XMPP client.","Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client XMPP."}.
{"You have been banned from this room","Has sigut bloquejat en aquesta sala"}.
{"You have joined too many conferences","Has entrat en massa sales de conferència"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Deus d'omplir el camp \"Nickname\" al formulari"}.
@ -654,6 +642,4 @@
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","La teva llista de privacitat activa ha denegat l'encaminament d'aquesta stanza."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","La teua petició de subscripció i/o missatges a ~s han sigut bloquejats. Per a desbloquejar-los, visita ~s"}.
{"Your XMPP account was successfully created.","El teu compte XMPP ha sigut creat correctament."}.
{"Your XMPP account was successfully deleted.","El teu compte XMPP ha sigut esborrat correctament."}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.

@ -448,6 +448,21 @@ msgstr "Recursos connectats:"
msgid "Contact Addresses (normally, room owner or owners)"
msgstr "Adreces de contacte (normalment, propietaris de la sala)"
#: src/mod_register_web.erl:150
#, fuzzy
msgid "Could not change the password: "
msgstr "Hi ha hagut un error canviant la contrasenya: "
#: src/mod_register_web.erl:122
#, fuzzy
msgid "Could not register the account: "
msgstr "Anul·lar el registre d'un compte XMPP"
#: src/mod_register_web.erl:135
#, fuzzy
msgid "Could not unregister the account: "
msgstr "Anul·lar el registre d'un compte XMPP"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:106 src/mod_vcard_mnesia.erl:120
#: src/mod_vcard_sql.erl:163 src/mod_vcard_sql.erl:177
#: src/mod_vcard_ldap.erl:333 src/mod_vcard_ldap.erl:346
@ -1080,8 +1095,9 @@ msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Necessites ser membre d'aquesta sala per a poder entrar"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Memorize your password, or write it on a paper placed in a safe place. In "
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc "
@ -2018,9 +2034,10 @@ msgid "Shut Down Service"
msgstr "Apager el Servei"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password on the computer, but for safety "
"reasons you should do this on your personal computers ."
msgstr ""
"Alguns clients XMPP poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. "
"Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és "
@ -2216,17 +2233,14 @@ msgid "The account already exists"
msgstr "El compte ha existeix"
#: src/mod_register_web.erl:611
msgid "The account was not deleted"
#, fuzzy
msgid "The account was not unregistered"
msgstr "El compte no ha sigut esborrat"
#: deps/xmpp/src/push_summary.erl:397
msgid "The body text of the last received message"
msgstr "El contingut del text de l'ultim missatge rebut"
#: src/mod_register_web.erl:599
msgid "The captcha you entered is wrong"
msgstr "El CAPTCHA que has proporcionat és incorrecte"
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1442
msgid "The child nodes (leaf or collection) associated with a collection"
msgstr "El nodes fills (fulla o col·leccions) associats amb una col·lecció"
@ -2299,10 +2313,6 @@ msgstr "La contrasenya conté caràcters inacceptables"
msgid "The password is too weak"
msgstr "La contrasenya és massa simple"
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "La contrasenya del teu compte XMPP s'ha canviat correctament."
#: src/mod_register_web.erl:613
msgid "The password was not changed"
msgstr "La contrasenya no ha sigut canviada"
@ -2356,29 +2366,21 @@ msgstr ""
msgid "The username is not valid"
msgstr "El nom d'usuari no es vàlid"
#: src/mod_register_web.erl:150
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr "Hi ha hagut un error canviant la contrasenya: "
#: src/mod_register_web.erl:122
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr "Hi ha hagut un error creant el compte: "
#: src/mod_register_web.erl:135
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr "Hi ha hagut un error esborrant el compte: "
#: src/mod_register_web.erl:268
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
#, fuzzy
msgid ""
"This is case insensitive: \"macbeth\" is the same as \"MacBeth\" and "
"\"Macbeth\"."
msgstr ""
"Això no distingeix majúscules de minúscules: macbeth es el mateix que "
"MacBeth i Macbeth."
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
"This page allows registering an XMPP account on this XMPP server. Your JID "
"(Jabber ID) will be of the form: username@server. Please read the "
"instructions carefully before filling in the fields."
msgstr ""
"Aquesta pàgina permet crear un compte XMPP en aquest servidor XMPP. El teu "
"JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: "
@ -2386,7 +2388,8 @@ msgstr ""
"correctament els camps."
#: src/mod_register_web.erl:507
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
#, fuzzy
msgid "This page allows unregistering an XMPP account on this XMPP server."
msgstr ""
"Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte XMPP en aquest "
"servidor XMPP."
@ -2767,6 +2770,11 @@ msgstr ""
msgid "Who may associate leaf nodes with a collection"
msgstr "Qui pot associar nodes fulla amb una col·lecció"
#: src/mod_register_web.erl:599
#, fuzzy
msgid "Wrong CAPTCHA entered"
msgstr "Crear una sala protegida per CAPTCHA"
#: src/mod_register_web.erl:617
msgid "Wrong parameters in the web formulary"
msgstr "Paràmetres incorrectes en el formulari web"
@ -2803,6 +2811,21 @@ msgstr "Valor 'show' de XMPP: XA (Molt Ausent)"
msgid "XMPP URI of Associated Publish-Subscribe Node"
msgstr "URI XMPP del Node Associat Publish-Subscribe"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "XMPP account password changed."
msgstr "El teu compte XMPP ha sigut creat correctament."
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "XMPP account registered."
msgstr "Registre de compte XMPP"
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "XMPP account unregistered."
msgstr "Registre de compte XMPP"
#: src/mod_muc_room.erl:880
msgid "You are being removed from the room because of a system shutdown"
msgstr "Has sigut expulsat de la sala perquè el sistema va a apagar-se"
@ -2812,7 +2835,8 @@ msgid "You are not joined to the channel"
msgstr "No t'has unit al canal"
#: src/mod_register_web.erl:287
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
#, fuzzy
msgid "You can change your password using an XMPP client later."
msgstr ""
"Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client XMPP."
@ -2846,14 +2870,6 @@ msgstr "Necessites un client amb suport x:data per a poder buscar"
msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "No tens permís per a crear nodes"
#: src/mod_register_web.erl:118
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "El teu compte XMPP ha sigut creat correctament."
#: src/mod_register_web.erl:131
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "El teu compte XMPP ha sigut esborrat correctament."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
@ -2958,6 +2974,21 @@ msgstr "~s et convida a la sala ~s"
msgid "~ts's Offline Messages Queue"
msgstr "~ts's cua de missatges offline"
#~ msgid "The captcha you entered is wrong"
#~ msgstr "El CAPTCHA que has proporcionat és incorrecte"
#~ msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
#~ msgstr "La contrasenya del teu compte XMPP s'ha canviat correctament."
#~ msgid "There was an error creating the account: "
#~ msgstr "Hi ha hagut un error creant el compte: "
#~ msgid "There was an error deleting the account: "
#~ msgstr "Hi ha hagut un error esborrant el compte: "
#~ msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
#~ msgstr "El teu compte XMPP ha sigut esborrat correctament."
#~ msgid "Virtual Hosting"
#~ msgstr "Hosts virtuals"

@ -368,10 +368,6 @@
{"The query is only allowed from local users","Dotaz je povolen pouze pro místní uživatele"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Dotaz nesmí obsahovat elementy <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Stanza MUSÍ obsahovat pouze jeden element <active/>, jeden element <default/> nebo jeden element <list/>"}.
{"There was an error changing the password: ","Při změně hesla došlo k chybě: "}.
{"There was an error creating the account: ","Při vytváření účtu došlo k chybě:"}.
{"There was an error deleting the account: ","Při mazání účtu došlo k chybě: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Zde nezáleží na velikosti písmen: macbeth je stejný jako MacBeth a Macbeth."}.
{"This room is not anonymous","Tato místnost není anonymní"}.
{"Thursday","Čtvrtek"}.
{"Time delay","Časový posun"}.

@ -449,6 +449,21 @@ msgstr "Připojené zdroje:"
msgid "Contact Addresses (normally, room owner or owners)"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
#, fuzzy
msgid "Could not change the password: "
msgstr "Při změně hesla došlo k chybě: "
#: src/mod_register_web.erl:122
#, fuzzy
msgid "Could not register the account: "
msgstr "Zrušte registraci účtu XMPP"
#: src/mod_register_web.erl:135
#, fuzzy
msgid "Could not unregister the account: "
msgstr "Zrušte registraci účtu XMPP"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:106 src/mod_vcard_mnesia.erl:120
#: src/mod_vcard_sql.erl:163 src/mod_vcard_sql.erl:177
#: src/mod_vcard_ldap.erl:333 src/mod_vcard_ldap.erl:346
@ -1093,7 +1108,7 @@ msgstr "Pro vstup do místnosti musíte být členem"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Memorize your password, or write it on a paper placed in a safe place. In "
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Svoje heslo si zapamatujte, nebo si jej poznamenejte na papírek a ten "
@ -2043,8 +2058,8 @@ msgstr "Vypnout službu"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password on the computer, but for safety "
"reasons you should do this on your personal computers ."
msgstr ""
"Někteří klienti umí uložit vaše heslo na disk počítače. Tuto funkci "
"používejte, pouze pokud věříte zabezpečení svého počítače."
@ -2234,17 +2249,13 @@ msgstr "Uzel již existuje"
#: src/mod_register_web.erl:611
#, fuzzy
msgid "The account was not deleted"
msgid "The account was not unregistered"
msgstr "Váš účet Jabberu byl úspěšně smazán."
#: deps/xmpp/src/push_summary.erl:397
msgid "The body text of the last received message"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
msgid "The captcha you entered is wrong"
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1442
msgid "The child nodes (leaf or collection) associated with a collection"
msgstr ""
@ -2316,11 +2327,6 @@ msgstr "Heslo obsahuje nepovolené znaky"
msgid "The password is too weak"
msgstr "Heslo je příliš slabé"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "Heslo vašeho účtu XMPP bylo úspěšně změněno."
#: src/mod_register_web.erl:613
#, fuzzy
msgid "The password was not changed"
@ -2373,29 +2379,20 @@ msgstr ""
msgid "The username is not valid"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr "Při změně hesla došlo k chybě: "
#: src/mod_register_web.erl:122
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr "Při vytváření účtu došlo k chybě:"
#: src/mod_register_web.erl:135
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr "Při mazání účtu došlo k chybě: "
#: src/mod_register_web.erl:268
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
#, fuzzy
msgid ""
"This is case insensitive: \"macbeth\" is the same as \"MacBeth\" and "
"\"Macbeth\"."
msgstr ""
"Zde nezáleží na velikosti písmen: macbeth je stejný jako MacBeth a Macbeth."
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
"This page allows registering an XMPP account on this XMPP server. Your JID "
"(Jabber ID) will be of the form: username@server. Please read the "
"instructions carefully before filling in the fields."
msgstr ""
"Na této stránce si můžete vytvořit účet na tomto serveru Jabberu. Vaše JID "
"(Jabber IDentifikátor) bude mít tvar: uživatelskéjméno@server. Přečtěte si "
@ -2403,7 +2400,7 @@ msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:507
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgid "This page allows unregistering an XMPP account on this XMPP server."
msgstr "Zde můžete zrušit registraci účtu na tomto serveru XMPP."
#: src/mod_muc_log.erl:805
@ -2785,6 +2782,11 @@ msgstr ""
msgid "Who may associate leaf nodes with a collection"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
#, fuzzy
msgid "Wrong CAPTCHA entered"
msgstr "Chránit místnost pomocí CAPTCHA"
#: src/mod_register_web.erl:617
msgid "Wrong parameters in the web formulary"
msgstr ""
@ -2823,6 +2825,21 @@ msgstr ""
msgid "XMPP URI of Associated Publish-Subscribe Node"
msgstr "ejabberd Publish-Subscribe modul"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "XMPP account password changed."
msgstr "Váš účet XMPP byl úspěšně vytvořen."
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "XMPP account registered."
msgstr "Registrace účtu XMPP"
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "XMPP account unregistered."
msgstr "Registrace účtu XMPP"
#: src/mod_muc_room.erl:880
#, fuzzy
msgid "You are being removed from the room because of a system shutdown"
@ -2835,7 +2852,7 @@ msgstr "Nemáte povoleno vytvářet uzly"
#: src/mod_register_web.erl:287
#, fuzzy
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgid "You can change your password using an XMPP client later."
msgstr "Později můžete své heslo změnit pomocí klienta XMPP."
#: src/mod_muc_room.erl:2091
@ -2866,16 +2883,6 @@ msgstr "K vyhledávání potřebujete klienta podporujícího x:data"
msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "Nemáte povoleno vytvářet uzly"
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "Váš účet XMPP byl úspěšně vytvořen."
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "Váš účet XMPP byl úspěšně smazán."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr "Vaše nastavení soukromí znemožnilo směrování této stance."
@ -2979,6 +2986,20 @@ msgstr "~s vás zve do místnosti ~s"
msgid "~ts's Offline Messages Queue"
msgstr "Fronta offline zpráv uživatele ~s"
#, fuzzy
#~ msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
#~ msgstr "Heslo vašeho účtu XMPP bylo úspěšně změněno."
#~ msgid "There was an error creating the account: "
#~ msgstr "Při vytváření účtu došlo k chybě:"
#~ msgid "There was an error deleting the account: "
#~ msgstr "Při mazání účtu došlo k chybě: "
#, fuzzy
#~ msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
#~ msgstr "Váš účet XMPP byl úspěšně smazán."
#, fuzzy
#~ msgid "Virtual Hosting"
#~ msgstr "Virtuální hostitelé"

@ -368,10 +368,6 @@
{"The query is only allowed from local users","Die Anfrage ist nur von lokalen Benutzern erlaubt"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Die Anfrage darf keine <item/>-Elemente enthalten"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Das Stanza darf nur ein <active/>-Element, ein <default/>-Element oder ein <list/>-Element enthalten."}.
{"There was an error changing the password: ","Es trat ein Fehler beim Ändern des Passworts auf: "}.
{"There was an error creating the account: ","Es trat ein Fehler beim Erstellen des Kontos auf: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Es trat ein Fehler beim Löschen des Kontos auf: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Groß-/Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle: macbeth ist gleich MacBeth und Macbeth."}.
{"This room is not anonymous","Dieser Raum ist nicht anonym"}.
{"Thursday","Donnerstag"}.
{"Time delay","Zeitverzögerung"}.

@ -458,6 +458,21 @@ msgstr "Verbundene Ressourcen:"
msgid "Contact Addresses (normally, room owner or owners)"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
#, fuzzy
msgid "Could not change the password: "
msgstr "Es trat ein Fehler beim Ändern des Passworts auf: "
#: src/mod_register_web.erl:122
#, fuzzy
msgid "Could not register the account: "
msgstr "XMPP-Konto entfernen"
#: src/mod_register_web.erl:135
#, fuzzy
msgid "Could not unregister the account: "
msgstr "XMPP-Konto entfernen"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:106 src/mod_vcard_mnesia.erl:120
#: src/mod_vcard_sql.erl:163 src/mod_vcard_sql.erl:177
#: src/mod_vcard_ldap.erl:333 src/mod_vcard_ldap.erl:346
@ -1109,7 +1124,7 @@ msgstr "Um diesen Raum zu betreten müssen Sie Mitglied sein"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Memorize your password, or write it on a paper placed in a safe place. In "
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Merken Sie sich Ihr Passwort, oder schreiben Sie es auf einen Zettel den Sie "
@ -2065,8 +2080,8 @@ msgstr "Dienst herunterfahren"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password on the computer, but for safety "
"reasons you should do this on your personal computers ."
msgstr ""
"Einige XMPP-Clients speichern Ihr Passwort auf dem Computer. Aus "
"Sicherheitsgründen sollten Sie das nur auf Ihrem persönlichen Computer tun."
@ -2256,17 +2271,13 @@ msgstr "Knoten existiert bereits"
#: src/mod_register_web.erl:611
#, fuzzy
msgid "The account was not deleted"
msgid "The account was not unregistered"
msgstr "Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich gelöscht."
#: deps/xmpp/src/push_summary.erl:397
msgid "The body text of the last received message"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
msgid "The captcha you entered is wrong"
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1442
msgid "The child nodes (leaf or collection) associated with a collection"
msgstr ""
@ -2338,11 +2349,6 @@ msgstr "Das Passwort enthält ungültige Zeichen"
msgid "The password is too weak"
msgstr "Das Passwort ist zu schwach"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "Das Passwort von Ihrem XMPP-Konto wurde geändert."
#: src/mod_register_web.erl:613
#, fuzzy
msgid "The password was not changed"
@ -2395,20 +2401,11 @@ msgstr ""
msgid "The username is not valid"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr "Es trat ein Fehler beim Ändern des Passworts auf: "
#: src/mod_register_web.erl:122
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr "Es trat ein Fehler beim Erstellen des Kontos auf: "
#: src/mod_register_web.erl:135
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr "Es trat ein Fehler beim Löschen des Kontos auf: "
#: src/mod_register_web.erl:268
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
#, fuzzy
msgid ""
"This is case insensitive: \"macbeth\" is the same as \"MacBeth\" and "
"\"Macbeth\"."
msgstr ""
"Groß-/Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle: macbeth ist gleich MacBeth "
"und Macbeth."
@ -2416,9 +2413,9 @@ msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
"This page allows registering an XMPP account on this XMPP server. Your JID "
"(Jabber ID) will be of the form: username@server. Please read the "
"instructions carefully before filling in the fields."
msgstr ""
"Diese Seite erlaubt das Anlegen eines XMPP-Kontos auf diesem XMPP-Server. "
"Ihre JID (Jabber IDentifier) setzt sich folgend zusammen: "
@ -2427,7 +2424,7 @@ msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:507
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgid "This page allows unregistering an XMPP account on this XMPP server."
msgstr "Diese Seite erlaubt es, ein XMPP-Konto von diesem Server zu entfernen."
#: src/mod_muc_log.erl:805
@ -2808,6 +2805,11 @@ msgstr ""
msgid "Who may associate leaf nodes with a collection"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
#, fuzzy
msgid "Wrong CAPTCHA entered"
msgstr "Raum mittels CAPTCHA schützen"
#: src/mod_register_web.erl:617
msgid "Wrong parameters in the web formulary"
msgstr ""
@ -2846,6 +2848,21 @@ msgstr ""
msgid "XMPP URI of Associated Publish-Subscribe Node"
msgstr "ejabberd Publish-Subscribe-Modul"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "XMPP account password changed."
msgstr "Ihr XMPP Konto wurde erfolgreich erstellt."
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "XMPP account registered."
msgstr "XMPP-Konto-Anmeldung"
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "XMPP account unregistered."
msgstr "XMPP-Konto-Anmeldung"
#: src/mod_muc_room.erl:880
#, fuzzy
msgid "You are being removed from the room because of a system shutdown"
@ -2858,7 +2875,7 @@ msgstr "Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"
#: src/mod_register_web.erl:287
#, fuzzy
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgid "You can change your password using an XMPP client later."
msgstr "Sie können das Passwort später mit einem XMPP-Client ändern."
#: src/mod_muc_room.erl:2091
@ -2895,16 +2912,6 @@ msgstr ""
msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "Ihr XMPP Konto wurde erfolgreich erstellt."
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "Ihr XMPP Konto wurde erfolgreich gelöscht."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
@ -3012,6 +3019,20 @@ msgstr "~s lädt Sie in den Raum ~s ein"
msgid "~ts's Offline Messages Queue"
msgstr "~ss Offline-Nachrichten-Warteschlange"
#, fuzzy
#~ msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
#~ msgstr "Das Passwort von Ihrem XMPP-Konto wurde geändert."
#~ msgid "There was an error creating the account: "
#~ msgstr "Es trat ein Fehler beim Erstellen des Kontos auf: "
#~ msgid "There was an error deleting the account: "
#~ msgstr "Es trat ein Fehler beim Löschen des Kontos auf: "
#, fuzzy
#~ msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
#~ msgstr "Ihr XMPP Konto wurde erfolgreich gelöscht."
#, fuzzy
#~ msgid "Virtual Hosting"
#~ msgstr "Virtuelle Hosts"

@ -411,6 +411,18 @@ msgstr ""
msgid "Contact Addresses (normally, room owner or owners)"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
msgid "Could not change the password: "
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:122
msgid "Could not register the account: "
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:135
msgid "Could not unregister the account: "
msgstr ""
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:106 src/mod_vcard_mnesia.erl:120 src/mod_vcard_sql.erl:163
#: src/mod_vcard_sql.erl:177 src/mod_vcard_ldap.erl:333 src/mod_vcard_ldap.erl:346
msgid "Country"
@ -1011,7 +1023,7 @@ msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:294
msgid "Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgid "Memorize your password, or write it on a paper placed in a safe place. In XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
#: src/ejabberd_web_admin.erl:1181
@ -1891,7 +1903,7 @@ msgid "Shut Down Service"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:290
msgid "Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons."
msgid "Some XMPP clients can store your password on the computer, but for safety reasons you should do this on your personal computers ."
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1344 deps/xmpp/src/pubsub_publish_options.erl:322
@ -2061,17 +2073,13 @@ msgid "The account already exists"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:611
msgid "The account was not deleted"
msgid "The account was not unregistered"
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/push_summary.erl:397
msgid "The body text of the last received message"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
msgid "The captcha you entered is wrong"
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1442
msgid "The child nodes (leaf or collection) associated with a collection"
msgstr ""
@ -2136,10 +2144,6 @@ msgstr ""
msgid "The password is too weak"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:613
msgid "The password was not changed"
msgstr ""
@ -2184,28 +2188,16 @@ msgstr ""
msgid "The username is not valid"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:122
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:135
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:268
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgid "This is case insensitive: \"macbeth\" is the same as \"MacBeth\" and \"Macbeth\"."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:252
msgid "This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgid "This page allows registering an XMPP account on this XMPP server. Your JID (Jabber ID) will be of the form: username@server. Please read the instructions carefully before filling in the fields."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:507
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgid "This page allows unregistering an XMPP account on this XMPP server."
msgstr ""
#: src/mod_muc_log.erl:805
@ -2557,6 +2549,10 @@ msgstr ""
msgid "Who may associate leaf nodes with a collection"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
msgid "Wrong CAPTCHA entered"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:617
msgid "Wrong parameters in the web formulary"
msgstr ""
@ -2593,6 +2589,18 @@ msgstr ""
msgid "XMPP URI of Associated Publish-Subscribe Node"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:146
msgid "XMPP account password changed."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:118
msgid "XMPP account registered."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:131
msgid "XMPP account unregistered."
msgstr ""
#: src/mod_muc_room.erl:880
msgid "You are being removed from the room because of a system shutdown"
msgstr ""
@ -2602,7 +2610,7 @@ msgid "You are not joined to the channel"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:287
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgid "You can change your password using an XMPP client later."
msgstr ""
#: src/mod_muc_room.erl:2091
@ -2633,14 +2641,6 @@ msgstr ""
msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:118
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:131
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr ""
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""

@ -364,10 +364,6 @@
{"The query is only allowed from local users","Το ερώτημα επιτρέπεται μόνο από τοπικούς χρήστες"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Το ερώτημα δεν πρέπει να περιέχει στοιχείο <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Η stanza ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει μόνο ένα στοιχείο <active />, ένα στοιχείο <default /> ή ένα στοιχείο <list />"}.
{"There was an error changing the password: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης: "}.
{"There was an error creating the account: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη διαγραφή του λογαριασμού: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Ανεξαρτήτως με πεζά ή κεφαλαία: 'μιαλεξη' είναι το ίδιο με 'ΜιαΛέξη' και 'Μιαλέξη'."}.
{"This room is not anonymous","Η αίθουσα αυτή δεν είναι ανώνυμη"}.
{"Thursday","Πέμπτη"}.
{"Time delay","Χρόνος καθυστέρησης"}.

@ -454,6 +454,21 @@ msgstr "Συνδεδεμένοι Πόροι:"
msgid "Contact Addresses (normally, room owner or owners)"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
#, fuzzy
msgid "Could not change the password: "
msgstr "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης: "
#: src/mod_register_web.erl:122
#, fuzzy
msgid "Could not register the account: "
msgstr "Καταργήστε την εγγραφή ενός λογαριασμού XMPP"
#: src/mod_register_web.erl:135
#, fuzzy
msgid "Could not unregister the account: "
msgstr "Καταργήστε την εγγραφή ενός λογαριασμού XMPP"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:106 src/mod_vcard_mnesia.erl:120
#: src/mod_vcard_sql.erl:163 src/mod_vcard_sql.erl:177
#: src/mod_vcard_ldap.erl:333 src/mod_vcard_ldap.erl:346
@ -1108,7 +1123,7 @@ msgstr "Απαιτείται αίτηση συμετοχής για είσοδο
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Memorize your password, or write it on a paper placed in a safe place. In "
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Απομνημονεύστε τον κωδικό πρόσβασής σας, ή γράψετε τον σε ένα χαρτί που είχε "
@ -2072,8 +2087,8 @@ msgstr "Κλείσιμο Υπηρεσίας"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password on the computer, but for safety "
"reasons you should do this on your personal computers ."
msgstr ""
"Μερικοί πελάτες XMPP μπορεί να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας στον "
"υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό μόνο εάν εμπιστεύεστε "
@ -2264,17 +2279,13 @@ msgstr "Ο κόμβος υπάρχει ήδη"
#: src/mod_register_web.erl:611
#, fuzzy
msgid "The account was not deleted"
msgid "The account was not unregistered"
msgstr "Ο Jabber λογαριασμός σας διαγράφηκε με επιτυχία."
#: deps/xmpp/src/push_summary.erl:397
msgid "The body text of the last received message"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
msgid "The captcha you entered is wrong"
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1442
msgid "The child nodes (leaf or collection) associated with a collection"
msgstr ""
@ -2348,11 +2359,6 @@ msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης περιέχει μη αποδεκ
msgid "The password is too weak"
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης είναι πολύ ασθενές"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης του XMPP λογαριασμού σας έχει αλλάξει επιτυχώς."
#: src/mod_register_web.erl:613
#, fuzzy
msgid "The password was not changed"
@ -2405,20 +2411,11 @@ msgstr ""
msgid "The username is not valid"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης: "
#: src/mod_register_web.erl:122
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού: "
#: src/mod_register_web.erl:135
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη διαγραφή του λογαριασμού: "
#: src/mod_register_web.erl:268
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
#, fuzzy
msgid ""
"This is case insensitive: \"macbeth\" is the same as \"MacBeth\" and "
"\"Macbeth\"."
msgstr ""
"Ανεξαρτήτως με πεζά ή κεφαλαία: 'μιαλεξη' είναι το ίδιο με 'ΜιαΛέξη' και "
"'Μιαλέξη'."
@ -2426,9 +2423,9 @@ msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
"This page allows registering an XMPP account on this XMPP server. Your JID "
"(Jabber ID) will be of the form: username@server. Please read the "
"instructions carefully before filling in the fields."
msgstr ""
"Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό XMPP σε αυτόν το "
"διακομιστή XMPP. JID σας (Jabber Identifier) θα είναι της μορφής: "
@ -2437,7 +2434,7 @@ msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:507
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgid "This page allows unregistering an XMPP account on this XMPP server."
msgstr ""
"Η σελίδα αυτή δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός "
"λογαριασμό XMPP σε αυτόν το διακομιστή XMPP."
@ -2824,6 +2821,11 @@ msgstr ""
msgid "Who may associate leaf nodes with a collection"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
#, fuzzy
msgid "Wrong CAPTCHA entered"
msgstr "Κάντε την αίθουσα CAPTCHA προστατεύονομενη"
#: src/mod_register_web.erl:617
msgid "Wrong parameters in the web formulary"
msgstr ""
@ -2862,6 +2864,21 @@ msgstr ""
msgid "XMPP URI of Associated Publish-Subscribe Node"
msgstr "ejabberd module Δημοσίευσης-Εγγραφής"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "XMPP account password changed."
msgstr "Ο XMPP λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με επιτυχία."
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "XMPP account registered."
msgstr "Εγγραφή λογαριασμού XMPP"
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "XMPP account unregistered."
msgstr "Εγγραφή λογαριασμού XMPP"
#: src/mod_muc_room.erl:880
#, fuzzy
msgid "You are being removed from the room because of a system shutdown"
@ -2874,7 +2891,7 @@ msgstr "Δεν σου επιτρέπεται η δημιουργία κόμβω
#: src/mod_register_web.erl:287
#, fuzzy
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgid "You can change your password using an XMPP client later."
msgstr ""
"Μπορείτε αργότερα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας χρησιμοποιώντας έναν "
"πελάτη XMPP."
@ -2907,16 +2924,6 @@ msgstr "Χρειάζεστε ένα x:data ικανό πελάτη για αν
msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "Δεν σου επιτρέπεται η δημιουργία κόμβων"
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "Ο XMPP λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με επιτυχία."
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "Ο XMPP λογαριασμός σας διαγράφηκε με επιτυχία."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
@ -3024,6 +3031,21 @@ msgstr "~s σας προσκαλεί στην αίθουσα ~s"
msgid "~ts's Offline Messages Queue"
msgstr "Η Σειρά Χωρίς Σύνδεση Μηνύματων τού ~s"
#, fuzzy
#~ msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
#~ msgstr ""
#~ "Ο κωδικός πρόσβασης του XMPP λογαριασμού σας έχει αλλάξει επιτυχώς."
#~ msgid "There was an error creating the account: "
#~ msgstr "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού: "
#~ msgid "There was an error deleting the account: "
#~ msgstr "Υπήρξε ένα σφάλμα κατά τη διαγραφή του λογαριασμού: "
#, fuzzy
#~ msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
#~ msgstr "Ο XMPP λογαριασμός σας διαγράφηκε με επιτυχία."
#, fuzzy
#~ msgid "Virtual Hosting"
#~ msgstr "Eεικονικοί κεντρικοί υπολογιστές"

@ -292,10 +292,6 @@
{"The collections with which a node is affiliated","Aro kun kiu nodo estas filigita"}.
{"The password is too weak","La pasvorto estas ne sufiĉe forta"}.
{"the password is","la pasvorto estas"}.
{"There was an error changing the password: ","Estis eraro dum ŝanĝi de la pasvortro:"}.
{"There was an error creating the account: ","Estis eraro dum kreado de la konto:"}.
{"There was an error deleting the account: ","Estis eraro dum forigado de la konto:"}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Uskleco ne signifas: macbeth estas la sama ol MacBeth kaj Macbeth."}.
{"This room is not anonymous","Ĉi tiu babilejo ne estas anonima"}.
{"Thursday","Ĵaŭdo"}.
{"Time delay","Prokrasto"}.

@ -448,6 +448,21 @@ msgstr "Konektataj risurcoj:"
msgid "Contact Addresses (normally, room owner or owners)"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
#, fuzzy
msgid "Could not change the password: "
msgstr "Estis eraro dum ŝanĝi de la pasvortro:"
#: src/mod_register_web.erl:122
#, fuzzy
msgid "Could not register the account: "
msgstr "Malregistru XMPP-konton"
#: src/mod_register_web.erl:135
#, fuzzy
msgid "Could not unregister the account: "
msgstr "Malregistru XMPP-konton"
#: src/mod_vcard_mnesia.erl:106 src/mod_vcard_mnesia.erl:120
#: src/mod_vcard_sql.erl:163 src/mod_vcard_sql.erl:177
#: src/mod_vcard_ldap.erl:333 src/mod_vcard_ldap.erl:346
@ -1098,7 +1113,7 @@ msgstr "Membreco estas bezonata por eniri ĉi tiun babilejon"
#: src/mod_register_web.erl:294
#, fuzzy
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Memorize your password, or write it on a paper placed in a safe place. In "
"XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it."
msgstr ""
"Memoru vian pasvorton, aŭ skribu ĝin sur papero formetata je sekura loko. Je "
@ -2054,8 +2069,8 @@ msgstr "Haltigu Servon"
#: src/mod_register_web.erl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do "
"this only in your personal computer for safety reasons."
"Some XMPP clients can store your password on the computer, but for safety "
"reasons you should do this on your personal computers ."
msgstr ""
"Kelkaj XMPP-klientoj povas memori vian pasvorton je via komputilo. Nur uzu "
"tiun eblon se vi fidas ke via komputilo estas sekura."
@ -2243,17 +2258,13 @@ msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:611
#, fuzzy
msgid "The account was not deleted"
msgid "The account was not unregistered"
msgstr "Via Ĵabber-konto estas sukcese forigita."
#: deps/xmpp/src/push_summary.erl:397
msgid "The body text of the last received message"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
msgid "The captcha you entered is wrong"
msgstr ""
#: deps/xmpp/src/pubsub_node_config.erl:1442
msgid "The child nodes (leaf or collection) associated with a collection"
msgstr ""
@ -2325,11 +2336,6 @@ msgstr ""
msgid "The password is too weak"
msgstr "La pasvorto estas ne sufiĉe forta"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
msgstr "La pasvorto de via XMPP-konto estas sukcese ŝanĝata."
#: src/mod_register_web.erl:613
#, fuzzy
msgid "The password was not changed"
@ -2380,28 +2386,19 @@ msgstr ""
msgid "The username is not valid"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:150
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr "Estis eraro dum ŝanĝi de la pasvortro:"
#: src/mod_register_web.erl:122
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr "Estis eraro dum kreado de la konto:"
#: src/mod_register_web.erl:135
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr "Estis eraro dum forigado de la konto:"
#: src/mod_register_web.erl:268
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
#, fuzzy
msgid ""
"This is case insensitive: \"macbeth\" is the same as \"MacBeth\" and "
"\"Macbeth\"."
msgstr "Uskleco ne signifas: macbeth estas la sama ol MacBeth kaj Macbeth."
#: src/mod_register_web.erl:252
#, fuzzy
msgid ""
"This page allows to create an XMPP account in this XMPP server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
"This page allows registering an XMPP account on this XMPP server. Your JID "
"(Jabber ID) will be of the form: username@server. Please read the "
"instructions carefully before filling in the fields."
msgstr ""
"Jena paĝo ebligas kreadon de XMPP-konto je ĉi-XMPP-servilo. Via JID (Ĵabber-"
"IDentigilo) estos ĉi-tiel: uzantnomo@servilo. Bonvolu legu bone la "
@ -2409,7 +2406,7 @@ msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:507
#, fuzzy
msgid "This page allows to unregister an XMPP account in this XMPP server."
msgid "This page allows unregistering an XMPP account on this XMPP server."
msgstr "Jena pagxo ebligas malregistri Jxabber-konton je ĉi-servilo."
#: src/mod_muc_log.erl:805
@ -2792,6 +2789,11 @@ msgstr ""
msgid "Who may associate leaf nodes with a collection"
msgstr ""
#: src/mod_register_web.erl:599
#, fuzzy
msgid "Wrong CAPTCHA entered"
msgstr "Farigu babilejon protektata per CAPTCHA"
#: src/mod_register_web.erl:617
msgid "Wrong parameters in the web formulary"
msgstr ""
@ -2830,6 +2832,21 @@ msgstr ""
msgid "XMPP URI of Associated Publish-Subscribe Node"
msgstr "ejabberd Public-Abonada modulo"
#: src/mod_register_web.erl:146
#, fuzzy
msgid "XMPP account password changed."
msgstr "Via XMPP-konto estis sukcese kreata."
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "XMPP account registered."
msgstr "XMPP-konto registrado"
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "XMPP account unregistered."
msgstr "XMPP-konto registrado"
#: src/mod_muc_room.erl:880
#, fuzzy
msgid "You are being removed from the room because of a system shutdown"
@ -2842,7 +2859,7 @@ msgstr "Ne estas permesata sendi privatajn mesaĝojn"
#: src/mod_register_web.erl:287
#, fuzzy
msgid "You can later change your password using an XMPP client."
msgid "You can change your password using an XMPP client later."
msgstr "Poste vi povas ŝanĝi vian pasvorton per XMPP-kliento."
#: src/mod_muc_room.erl:2091
@ -2876,16 +2893,6 @@ msgstr "Vi bezonas klienton kun x:data-funkcio por serĉado"
msgid "You're not allowed to create nodes"
msgstr "Ne estas permesata sendi privatajn mesaĝojn"
#: src/mod_register_web.erl:118
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully created."
msgstr "Via XMPP-konto estis sukcese kreata."
#: src/mod_register_web.erl:131
#, fuzzy
msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
msgstr "Via XMPP-konto estas sukcese forigita."
#: src/ejabberd_c2s.erl:704 src/ejabberd_c2s.erl:860
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr "Via aktiva privatec-listo malpermesas enkursigi ĉi-tiun pakaĵon"
@ -2991,6 +2998,20 @@ msgstr "~s invitas vin al la babilejo ~s"
msgid "~ts's Offline Messages Queue"
msgstr "Mesaĝo-atendovico de ~s"
#, fuzzy
#~ msgid "The password of your XMPP account was successfully changed."
#~ msgstr "La pasvorto de via XMPP-konto estas sukcese ŝanĝata."
#~ msgid "There was an error creating the account: "
#~ msgstr "Estis eraro dum kreado de la konto:"
#~ msgid "There was an error deleting the account: "
#~ msgstr "Estis eraro dum forigado de la konto:"
#, fuzzy
#~ msgid "Your XMPP account was successfully deleted."
#~ msgstr "Via XMPP-konto estas sukcese forigita."
#, fuzzy
#~ msgid "Virtual Hosting"
#~ msgstr "Virtual-gastigoj"

@ -255,7 +255,6 @@
{"Members not added (inexistent vhost!): ","Miembros no añadidos (el vhost no existe): "}.
{"Membership is required to enter this room","Necesitas ser miembro de esta sala para poder entrar"}.
{"Members:","Miembros:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In XMPP there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Memoriza tu contraseña, o apúntala en un papel en un lugar seguro. En XMPP no hay un método automatizado para recuperar la contraseña si la olvidas."}.
{"Memory","Memoria"}.
{"Mere Availability in XMPP (No Show Value)","Disponible en XMPP (sin valor de Mostrado)"}.
{"Message body","Cuerpo del mensaje"}.
@ -468,7 +467,6 @@
{"Show Ordinary Table","Mostrar Tabla Ordinaria"}.
{"Shut Down Service","Detener el servicio"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some XMPP clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Algunos clientes XMPP pueden recordar tu contraseña en la máquina. Usa esa opción solo si confías en que la máquina que usas es segura."}.
{"Specify the access model","Especifica el modelo de acceso"}.
{"Specify the event message type","Especifica el tipo del mensaje de evento"}.
{"Specify the publisher model","Especificar el modelo del publicante"}.
@ -499,11 +497,9 @@
{"That nickname is already in use by another occupant","Ese apodo ya está siendo usado por otro ocupante"}.
{"That nickname is registered by another person","El apodo ya está registrado por otra persona"}.
{"The account already exists","La cuenta ya existe"}.
{"The account was not deleted","La cuenta no fue eliminada"}.
{"The body text of the last received message","El contenido de texto del último mensaje recibido"}.
{"The CAPTCHA is valid.","El CAPTCHA es válido."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","La verificación de CAPTCHA ha fallado"}.
{"The captcha you entered is wrong","El CAPTCHA que has introducido es erróneo"}.
{"The child nodes (leaf or collection) associated with a collection","Los nodos hijos (ya sean hojas o colecciones) asociados con una colección"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Las colecciones a las que un nodo está afiliado"}.
{"The DateTime at which a leased subscription will end or has ended","La FechayHora en la que una suscripción prestada acabará o ha terminado"}.
@ -527,7 +523,6 @@
{"The password contains unacceptable characters","La contraseña contiene caracteres inaceptables"}.
{"The password is too weak","La contraseña es demasiado débil"}.
{"the password is","la contraseña es"}.
{"The password of your XMPP account was successfully changed.","La contraseña de tu cuenta XMPP se ha cambiado correctamente."}.
{"The password was not changed","La contraseña no fue cambiada"}.
{"The passwords are different","Las contraseñas son diferentes"}.
{"The presence states for which an entity wants to receive notifications","Los estados de presencia para los cuales una entidad quiere recibir notificaciones"}.
@ -541,12 +536,6 @@
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to payloads in order to generate an appropriate message body element.","La URL de una transformación XSL que puede aplicarse a payloads para generar un elemento de contenido del mensaje apropiado."}.
{"The URL of an XSL transformation which can be applied to the payload format in order to generate a valid Data Forms result that the client could display using a generic Data Forms rendering engine","La URL de una transformación XSL que puede aplicarse al formato de payload para generar un resultado de Formulario de Datos válido, que el cliente pueda mostrar usando un mecanismo de dibujado genérico de Formulario de Datos"}.
{"The username is not valid","El nombre de usuario no es válido"}.
{"There was an error changing the password: ","Hubo un error cambiando la contraseña: "}.
{"There was an error creating the account: ","Hubo uno error al crear la cuenta: "}.