xmpp.chapril.org-ejabberd/priv/msgs/uk.msg

410 lines
36 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{"Access Configuration","Конфігурація доступу"}.
{"Access Control List Configuration","Конфігурація списків керування доступом"}.
{"Access control lists","Списки керування доступом"}.
{"Access Control Lists","Списки керування доступом"}.
{"Access denied by service policy","Доступ заборонений політикою служби"}.
{"Access rules","Правила доступу"}.
{"Access Rules","Правила доступу"}.
{"Action on user","Дія над користувачем"}.
{"Add Jabber ID","Додати Jabber ID"}.
{"Add New","Додати"}.
{"Add User","Додати користувача"}.
{"Administration of ","Адміністрування "}.
{"Administration","Адміністрування"}.
{"Administrator privileges required","Необхідні права адміністратора"}.
{"A friendly name for the node","Псевдонім для вузла"}.
{"All activity","Вся статистика"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","Чи дозволити цьому Jabber ID підписатись новини наданого вузла"}.
{"Allow users to change the subject","Дозволити користувачам змінювати тему"}.
{"Allow users to query other users","Дозволити iq-запити до користувачів"}.
{"Allow users to send invites","Дозволити користувачам надсилати запрошення"}.
{"Allow users to send private messages","Дозволити приватні повідомлення"}.
{"Allow visitors to change nickname","Дозволити відвідувачам змінювати псевдонім"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Дозволити відвідувачам відсилати текст статусу в оновленнях присутності"}.
{"All Users","Всі користувачі"}.
{"Announcements","Сповіщення"}.
{"anyone","всім учасникам"}.
{"A password is required to enter this room","Щоб зайти в цю конференцію, необхідно ввести пароль"}.
{"April","квітня"}.
{"August","серпня"}.
{"Backup Management","Керування резервним копіюванням"}.
{"Backup of ","Резервне копіювання "}.
{"Backup to File at ","Резервне копіювання в файл на "}.
{"Backup","Резервне копіювання"}.
{"Bad format","Неправильний формат"}.
{"Birthday","День народження"}.
{"CAPTCHA web page","Адреса капчі"}.
{"Change Password","Змінити пароль"}.
{"Change User Password","Змінити Пароль Користувача"}.
{"Characters not allowed:","Заборонені символи:"}.
{"Chatroom configuration modified","Конфігурація кімнати змінилась"}.
{"Chatroom is created","Створено кімнату"}.
{"Chatroom is destroyed","Знищено кімнату"}.
{"Chatroom is started","Запущено кімнату"}.
{"Chatroom is stopped","Зупинено кімнату"}.
{"Chatrooms","Кімнати"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Виберіть назву користувача та пароль для реєстрації на цьому сервері"}.
{"Choose modules to stop","Виберіть модулі, які необхідно зупинити"}.
{"Choose storage type of tables","Оберіть тип збереження таблиць"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Вирішіть, чи задовольнити запит цього об'єкту на підписку"}.
{"City","Місто"}.
{"Commands","Команди"}.
{"Conference room does not exist","Конференція не існує"}.
{"Configuration of room ~s","Конфігурація кімнати ~s"}.
{"Configuration","Конфігурація"}.
{"Connected Resources:","Підключені ресурси:"}.
{"Connections parameters","Параметри з'єднання"}.
{"Country","Країна"}.
{"CPU Time:","Процесорний час:"}.
{"Database Tables at ","Таблиці бази даних на "}.
{"Database Tables Configuration at ","Конфігурація таблиць бази даних на "}.
{"Database","База даних"}.
{"December","грудня"}.
{"Default users as participants","Зробити користувачів учасниками за замовчуванням"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Видалити повідомлення дня на усіх хостах"}.
{"Delete message of the day","Видалити повідомлення дня"}.
{"Delete Selected","Видалити виділені"}.
{"Delete User","Видалити Користувача"}.
{"Delete","Видалити"}.
{"Deliver event notifications","Доставляти сповіщення про події"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Доставляти разом з повідомленнями про публікації самі публікації"}.
{"Description:","Опис:"}.
{"Disc only copy","Тільки диск"}.
{"Displayed Groups:","Видимі групи:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Нікому не кажіть свій пароль, навіть адміністраторам сервера."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Копіювання в текстовий файл на "}.
{"Dump to Text File","Копіювання в текстовий файл"}.
{"Edit Properties","Змінити параметри"}.
{"ejabberd IRC module","ejabberd IRC модуль"}.
{"ejabberd MUC module","ejabberd MUC модуль"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","Модуль ejabberd Публікації-Підписки"}.
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module","ejabberd SOCKS5 Bytestreams модуль"}.
{"ejabberd vCard module","ejabberd vCard модуль"}.
{"ejabberd Web Admin","Веб-інтерфейс Адміністрування ejabberd"}.
{"Elements","Елементи"}.
{"Email","Електронна пошта"}.
{"Enable logging","Включити журнал роботи"}.
{"Encoding for server ~b","Кодування для сервера ~b"}.
{"End User Session","Закінчити Сеанс Користувача"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Введіть перелік такого виду {Module, [Options]}"}.
{"Enter nickname you want to register","Введіть псевдонім, який ви хочете зареєструвати"}.
{"Enter path to backup file","Введіть шлях до резервного файла"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Введіть шлях до директорії спула jabberd14"}.
{"Enter path to jabberd14 spool file","Введіть шлях до файла зі спула jabberd14"}.
{"Enter path to text file","Введіть шлях до текстового файла"}.
{"Enter the text you see","Введіть текст, що ви бачите"}.
{"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save settings.","Введіть ім'я користувача та кодування, які будуть використовуватися при підключенні до IRC-серверів Натисніть 'Далі' для заповнення додаткових полів. Натисніть 'Завершити' для збереження параметрів."}.
{"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for connecting to IRC servers","Введіть ім'я користувача, кодування, порти та паролі, що будуть використовуватися при підключенні до IRC-серверів"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Server"}.
{"Error","Помилка"}.
{"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}].","Приклад: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Пропускати ці Jabber ID без CAPTCHA-запиту"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Експорт даних всіх користувачів сервера до файлу PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Експорт даних користувачів домена до файлу PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Family Name","Прізвище"}.
{"February","лютого"}.
{"Fill in fields to search for any matching Jabber User","Заповніть поля для пошуку користувача Jabber"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of field to match substring)","Заповніть поля для пошуку користувача Jabber (Додайте * в кінець поля для пошуку підрядка)"}.
{"Friday","П'ятниця"}.
{"From ~s","Від ~s"}.
{"From","Від кого"}.
{"Full Name","Повне ім'я"}.
{"Get Number of Online Users","Отримати Кількість Підключених Користувачів"}.
{"Get Number of Registered Users","Отримати Кількість Зареєстрованих Користувачів"}.
{"Get User Last Login Time","Отримати Час Останнього Підключення Користувача"}.
{"Get User Password","Отримати Пароль Користувача"}.
{"Get User Statistics","Отримати Статистику по Користувачу"}.
{"Groups","Групи"}.
{"Group ","Група "}.
{"has been banned","заборонили вхід в кімнату"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","вигнано з кімнати внаслідок зміни рангу"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","вигнано з кімнати внаслідок зупинки системи"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","вигнано з кімнати тому, що вона стала тільки для учасників"}.
{"has been kicked","вигнали з кімнати"}.
{" has set the subject to: "," встановив(ла) тему: "}.
{"Host","Хост"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Якщо ви не бачите зображення капчі, перейдіть за за цією адресою."}.
{"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port ~p, empty password.","Щоб вказати різні порти, паролі та кодування для різних серверів IRC, заповніть список значеннями в форматі '{\"irc server\", \"encoding\", port, \"password\"}'. За замовчуванням ця служба використовує \"~s\" кодування, порт ~p, пустий пароль."}.
{"Import Directory","Імпорт з директорії"}.
{"Import File","Імпорт з файла"}.
{"Import user data from jabberd14 spool file:","Імпорт користувачів з файла спула jabberd14:"}.
{"Import User from File at ","Імпортування користувача з файла на "}.
{"Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):","Імпорт даних користовучів з файлу PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Import users data from jabberd14 spool directory:","Імпорт користувачів з діректорії спула jabberd14:"}.
{"Import Users from Dir at ","Імпортування користувача з директорії на "}.
{"Import Users From jabberd14 Spool Files","Імпорт користувачів зі спулу jabberd14"}.
{"Improper message type","Неправильний тип повідомлення"}.
{"Incorrect password","Неправильний пароль"}.
{"Invalid affiliation: ~s","Недопустимий ранг: ~s"}.
{"Invalid role: ~s","Недопустима роль: ~s"}.
{"IP addresses","IP адреси"}.
{"IP","IP"}.
{"IRC channel (don't put the first #)","Канал IRC (не включаючи #)"}.
{"IRC server","IRC-сервер"}.
{"IRC settings","Парметри IRC"}.
{"IRC Transport","IRC Транспорт"}.
{"IRC username","Ім'я користувача IRC"}.
{"IRC Username","Ім'я користувача IRC"}.
{"is now known as","змінив(ла) псевдонім на"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Не дозволяється надсилати приватні повідомлення типу \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Не дозволяється надсилати приватні повідомлення в конференцію"}.
{"It is not allowed to send private messages","Приватні повідомлення не дозволені"}.
{"Jabber Account Registration","Реєстрація Jabber-акаунту"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"Jabber ID ~s is invalid","Jabber ID ~s недопустимий"}.
{"January","січня"}.
{"Join IRC channel","Приєднатися до каналу IRC"}.
{"joins the room","увійшов(ла) в кімнату"}.
{"Join the IRC channel here.","Приєднатися до каналу IRC"}.
{"Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s","Приєднатися до каналу IRC з Jabber ID: ~s"}.
{"July","липня"}.
{"June","червня"}.
{"Last Activity","Останнє підключення"}.
{"Last login","Останнє підключення"}.
{"Last month","За останній місяць"}.
{"Last year","За останній рік"}.
{"leaves the room","вийшов(ла) з кімнати"}.
{"Listened Ports at ","Відкриті порти на "}.
{"Listened Ports","Відкриті порти"}.
{"List of modules to start","Список завантажуваних модулів"}.
{"Low level update script","Низькорівневий сценарій поновлення"}.
{"Make participants list public","Зробити список учасників видимим всім"}.
{"Make room CAPTCHA protected","Зробити кімнату захищеною капчею"}.
{"Make room members-only","Кімната тільки для зареєтрованых учасників"}.
{"Make room moderated","Зробити кімнату модерованою"}.
{"Make room password protected","Зробити кімнату захищеною паролем"}.
{"Make room persistent","Зробити кімнату постійною"}.
{"Make room public searchable","Зробити кімнату видимою всім"}.
{"March","березня"}.
{"Maximum Number of Occupants","Максимальна кількість учасників"}.
{"Max # of items to persist","Максимальне число збережених публікацій"}.
{"Max payload size in bytes","Максимальний розмір корисного навантаження в байтах"}.
{"May","травня"}.
{"Membership is required to enter this room","В цю конференцію можуть входити тільки її члени"}.
{"Members:","Члени:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Запам'ятайте пароль, або запишіть його на папері, який треба зберегти у безпечному місці. У Jabber'і немає автоматизованих засобів відновлення пароля на той випадок, якщо ви його забудете."}.
{"Memory","Пам'ять"}.
{"Message body","Тіло повідомлення"}.
{"Middle Name","По-батькові"}.
{"Moderator privileges required","Необхідні права модератора"}.
{"moderators only","тільки модераторам"}.
{"Modified modules","Змінені модулі"}.
{"Modules at ","Модулі на "}.
{"Modules","Модулі"}.
{"Module","Модуль"}.
{"Monday","Понеділок"}.
{"Name:","Назва:"}.
{"Name","Назва"}.
{"Never","Ніколи"}.
{"New Password:","Новий Пароль:"}.
{"Nickname Registration at ","Реєстрація псевдоніма на "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Псевдонім ~s в кімнаті відсутній"}.
{"Nickname","Псевдонім"}.
{"No body provided for announce message","Тіло оголошення має бути непустим"}.
{"No Data","Немає даних"}.
{"Node ID","ID вузла"}.
{"Node not found","Вузол не знайдено"}.
{"Nodes","Вузли"}.
{"Node ","Вузол "}.
{"No limit","Без обмежень"}.
{"None","Немає"}.
{"No resource provided","Не вказаний ресурс"}.
{"Not Found","не знайдено"}.
{"Notify subscribers when items are removed from the node","Повідомляти абонентів про видалення публікацій із збірника"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes","Повідомляти абонентів про зміни в конфігурації збірника"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted","Повідомляти абонентів про видалення збірника"}.
{"November","листопада"}.
{"Number of occupants","Кількість присутніх"}.
{"Number of online users","Кількість підключених користувачів"}.
{"Number of registered users","Кількість зареєстрованих користувачів"}.
{"October","грудня"}.
{"Offline Messages:","Офлайнові повідомлення:"}.
{"Offline Messages","Офлайнові повідомлення"}.
{"OK","Продовжити"}.
{"Old Password:","Старий пароль:"}.
{"Online Users:","Підключені користувачі:"}.
{"Online Users","Підключені користувачі"}.
{"Online","Підключений"}.
{"Only deliver notifications to available users","Доставляти повідомленнями тільки доступним користувачам"}.
{"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this room","Тільки модератори та учасники можуть змінювати тему в цій кімнаті"}.
{"Only moderators are allowed to change the subject in this room","Тільки модератори можуть змінювати тему в цій кімнаті"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Тільки присутнім дозволяється надсилати повідомленняя в конференцію"}.
{"Only occupants are allowed to send queries to the conference","Тільки присутнім дозволяється відправляти запити в конференцію"}.
{"Only service administrators are allowed to send service messages","Тільки адміністратор сервісу може надсилати службові повідомлення"}.
{"Options","Параметри"}.
{"Organization Name","Назва організації"}.
{"Organization Unit","Відділ організації"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Вихідні s2s-з'єднання:"}.
{"Outgoing s2s Connections","Вихідні s2s-з'єднання"}.
{"Outgoing s2s Servers:","Вихідні s2s-сервери:"}.
{"Owner privileges required","Необхідні права власника"}.
{"Packet","Пакет"}.
{"Password ~b","Пароль ~b"}.
{"Password Verification:","Перевірка Пароля:"}.
{"Password Verification","Перевірка Пароля"}.
{"Password:","Пароль:"}.
{"Password","Пароль"}.
{"Path to Dir","Шлях до директорії"}.
{"Path to File","Шлях до файла"}.
{"Pending","Очікування"}.
{"Period: ","Період"}.
{"Persist items to storage","Зберегати публікації до сховища"}.
{"Ping","Пінг"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Зауважте, що ця опція відповідає за резервне копіювання тільки вбудованної бази даних Mnesia. Якщо Ви також використовуєте інше сховище для даних (наприклад за допомогою модуля ODBC), то його резервне копіювання потрібно робити окремо."}.
{"Pong","Понг"}.
{"Port ~b","Порт ~b"}.
{"Port","Порт"}.
{"Present real Jabber IDs to","Зробити реальні Jabber ID учасників видимими"}.
{"private, ","приватна, "}.
{"Protocol","Протокол"}.
{"Publish-Subscribe","Публікація-Підписка"}.
{"PubSub subscriber request","Запит на підписку PubSub"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Видалити всі елементи, коли особа, що їх опублікувала, вимикається від мережі"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Запити до користувачів в цій конференції заборонені"}.
{"RAM and disc copy","ОЗП та диск"}.
{"RAM copy","ОЗП"}.
{"Raw","необроблений формат"}.
{"Really delete message of the day?","Насправді видалити повідомлення дня?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Адресата немає в конференції"}.
{"Register a Jabber account","Зареєструвати Jabber-акаунт"}.
{"Registered Users:","Зареєстровані користувачі:"}.
{"Registered Users","Зареєстровані користувачі"}.
{"Register","Реєстрація"}.
{"Registration in mod_irc for ","Реєстрація в mod_irc для "}.
{"Remote copy","не зберігаеться локально"}.
{"Remove All Offline Messages","Видалити всі офлайнові повідомлення"}.
{"Remove User","Видалити користувача"}.
{"Remove","Видалити"}.
{"Replaced by new connection","Замінено новим з'єднанням"}.
{"Resources","Ресурси"}.
{"Restart Service","Перезапустити Сервіс"}.
{"Restart","Перезапустити"}.
{"Restore Backup from File at ","Відновлення з резервної копії на "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Відновити з бінарної резервної копії при наступному запуску (потребує менше пам'яті):"}.
{"Restore binary backup immediately:","Відновити з бінарної резервної копії негайно:"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Відновити з текстової резервної копії негайно:"}.
{"Restore","Відновлення з резервної копії"}.
{"Room Configuration","Конфігурація кімнати"}.
{"Room creation is denied by service policy","Створювати конференцію заборонено політикою служби"}.
{"Room description","Опис кімнати"}.
{"Room Occupants","Учасники кімнати"}.
{"Room title","Назва кімнати"}.
{"Roster groups allowed to subscribe","Дозволені для підписки групи ростера"}.
{"Roster of ","Ростер користувача "}.
{"Roster size","Кількість контактів"}.
{"Roster","Ростер"}.
{"RPC Call Error","Помилка виклику RPC"}.
{"Running Nodes","Працюючі вузли"}.
{"~s access rule configuration","Конфігурація правила доступу ~s"}.
{"Saturday","Субота"}.
{"Script check","Перевірка сценарію"}.
{"Search Results for ","Результати пошуку в "}.
{"Search users in ","Пошук користувачів в "}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Надіслати сповіщення всім підключеним користувачам на всіх віртуальних серверах"}.
{"Send announcement to all online users","Надіслати сповіщення всім підключеним користувачам"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Надіслати сповіщення до усіх користувачів на усіх хостах"}.
{"Send announcement to all users","Надіслати сповіщення всім користувачам"}.
{"September","вересня"}.
{"Server ~b","Сервер ~b"}.
{"Server:","Сервер:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Встановити повідомлення дня та надіслати його підключеним користувачам"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Встановити повідомлення дня на всіх хостах та надійслати його підключеним користувачам"}.
{"Shared Roster Groups","Спільні групи контактів"}.
{"Show Integral Table","Показати інтегральну таблицю"}.
{"Show Ordinary Table","Показати звичайну таблицю"}.
{"Shut Down Service","Вимкнути Сервіс"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s запрошує вас до кімнати ~s"}.
{"Some Jabber clients can store your password in your computer. Use that feature only if you trust your computer is safe.","Деякі Jabber-клієнти можуть зберігати пароль на вашому комп'ютері. Користуйтесь цією функцією тільки у тому випадку, якщо вважаєте її безпечною."}.
{"Specify the access model","Визначити модель доступу"}.
{"Specify the event message type","Вкажіть тип повідомлень зі сповіщеннями про події"}.
{"Specify the publisher model","Умови публікації"}.
{"~s's Offline Messages Queue","Черга офлайнових повідомлень ~s"}.
{"Start Modules at ","Запуск модулів на "}.
{"Start Modules","Запуск модулів"}.
{"Start","Запустити"}.
{"Statistics of ~p","Статистика вузла ~p"}.
{"Statistics","Статистика"}.
{"Stop Modules at ","Зупинка модулів на "}.
{"Stop Modules","Зупинка модулів"}.
{"Stopped Nodes","Зупинені вузли"}.
{"Stop","Зупинити"}.
{"Storage Type","Тип таблиці"}.
{"Store binary backup:","Зберегти бінарну резервну копію:"}.
{"Store plain text backup:","Зберегти текстову резервну копію:"}.
{"Subject","Тема"}.
{"Submitted","Відправлено"}.
{"Submit","Відправити"}.
{"Subscriber Address","Адреса абонента"}.
{"Subscription","Підписка"}.
{"Sunday","Неділя"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Псевдонім зайнято кимось з присутніх"}.
{"That nickname is registered by another person","Псевдонім зареєстровано кимось іншим"}.
{"The CAPTCHA is valid.","Перевірку капчею закінчено успішно"}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Перевірку капчею не пройдено"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Колекція, до якої входить вузол"}.
{"The password is too weak","Пароль надто простий"}.
{"the password is","пароль:"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Пароль вашого Jabber-акаунту був успішно змінений."}.
{"There was an error changing the password: ","Помилка при зміні пароля: "}.
{"There was an error creating the account: ","Помилка при створенні акаунту:"}.
{"There was an error deleting the account: ","Помилка при видаленні акаунту: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Регістр не має значення: \"МАША\" та \"маша\" буде сприйматися як одне й те саме ім'я."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Тут ви можете зареєструвати обліковий запис Jabber на цьому сервері. Ваш JID (ідентифікатор Jabber) матиме вигляд \"користувач@сервер\". Щоб вірно заповнити поля нижче, будь ласка, уважно читайте інструкції до них."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Ця сторінка дозволяє видалити свій акаунт з Jabber-сервера."}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error message to another participant","Цього учасника було відключено від кімнати через те, що він надіслав помилкове повідомлення іншому учаснику"}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error message","Цього учасника було відключено від кімнати через те, що він надіслав помилкове повідомлення"}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error presence","Цього учасника було відключено від кімнати через те, що він надіслав помилковий статус присутності"}.
{"This room is not anonymous","Ця кімната не анонімна"}.
{"Thursday","Четвер"}.
{"Time delay","Час затримки"}.
{"Time","Час"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Надто багато CAPTCHA-запитів"}.
{"To ~s","До ~s"}.
{"To","Кому"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Швидкість передачі інформації було перевищено"}.
{"Transactions Aborted:","Транзакції відмінені:"}.
{"Transactions Committed:","Транзакції завершені:"}.
{"Transactions Logged:","Транзакції запротокольовані:"}.
{"Transactions Restarted:","Транзакції перезапущені:"}.
{"Tuesday","Вівторок"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","Нема можливості згенерувати капчу"}.
{"Unauthorized","Не авторизовано"}.
{"Unregister a Jabber account","Видалити Jabber-акаунт"}.
{"Unregister","Видалити"}.
{"Update message of the day (don't send)","Оновити повідомлення дня (не надсилати)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Оновити повідомлення дня на всіх хостах (не надсилати)"}.
{"Update plan","План поновлення"}.
{"Update script","Сценарій поновлення"}.
{"Update","Обновити"}.
{"Update ","Поновлення "}.
{"Uptime:","Час роботи:"}.
{"Use of STARTTLS required","Ви мусите використовувати STARTTLS"}.
{"User Management","Управління Користувачами"}.
{"Username:","Ім'я користувача:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Користувачам не дозволено так часто реєструвати облікові записи"}.
{"Users Last Activity","Статистика останнього підключення користувачів"}.
{"Users","Користувачі"}.
{"User ","Користувач "}.
{"User","Користувач"}.
{"Validate","Затвердити"}.
{"vCard User Search","Пошук користувачів по vCard"}.
{"Virtual Hosts","віртуальні хости"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Відвідувачам не дозволяється змінювати псевдонім в цій кімнаті"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Відвідувачам не дозволяється надсилати повідомлення всім присутнім"}.
{"Wednesday","Середа"}.
{"When to send the last published item","Коли надсилати останній опублікований елемент"}.
{"Whether to allow subscriptions","Дозволяти підписку"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Пізніше можна змінити пароль через Jabber-клієнт."}.
{"You have been banned from this room","Вам заборонено входити в цю конференцію"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Вам необхідно заповнити поле \"Псевдонім\" у формі"}.
{"You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register","Для реєстрації псевдоніму необхідно використовувати клієнт з підтримкою x:data"}.
{"You need a client that supports x:data to register the nickname","Для реєстрації псевдоніму необхідно використовувати клієнт з підтримкою x:data"}.
{"You need an x:data capable client to configure mod_irc settings","Для налагодження параметрів mod_irc необхідно використовувати клієнт, що має підтримку x:data"}.
{"You need an x:data capable client to configure room","Для конфігурування кімнати потрібно використовувати клієнт з підтримкою x:data"}.
{"You need an x:data capable client to search","Для пошуку необхідний клієнт із підтримкою x:data"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Маршрутизація цієї строфи була відмінена активним списком приватності."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Черга повідомлень, що не були доставлені, переповнена. Повідомлення не було збережено."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Ваш Jabber-акаунт було успішно створено."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Ваш Jabber-акаунт було успішно видалено."}.
{"Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s","Ваші повідомлення до ~s блокуються. Для розблокування відвідайте ~s"}.