xmpp.chapril.org-ejabberd/priv/msgs/vi.po

1906 lines
55 KiB
Plaintext

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.0-alpha\n"
"Last-Translator: EQHO Communications (Thailand) Ltd. - http://www.eqho.com\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Vietnamese (tiếng việt)\n"
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "Yêu cầu sử dụng STARTTLS"
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "Không có nguồn lực cung cấp"
#: ejabberd_c2s.erl:1197
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Được thay thế bởi kết nối mới"
#: ejabberd_c2s.erl:1885
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:96 ejabberd_captcha.erl:152 ejabberd_captcha.erl:178
#, fuzzy
msgid "Enter the text you see"
msgstr "Nhập đường dẫn đến tập tin văn bản"
#: ejabberd_captcha.erl:101
msgid "Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s"
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:134
msgid "If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page."
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:146
msgid "CAPTCHA web page"
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:307
msgid "The CAPTCHA is valid."
msgstr ""
#: mod_adhoc.erl:95 mod_adhoc.erl:125 mod_adhoc.erl:143 mod_adhoc.erl:161
msgid "Commands"
msgstr "Lệnh"
#: mod_adhoc.erl:149 mod_adhoc.erl:243
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: mod_adhoc.erl:260
msgid "Pong"
msgstr "Pong"
#: mod_announce.erl:507 mod_announce_odbc.erl:499
msgid "Really delete message of the day?"
msgstr "Có thực sự xóa thư trong ngày này không?"
#: mod_announce.erl:515 mod_announce_odbc.erl:507 mod_configure.erl:1083
#: mod_configure.erl:1128
msgid "Subject"
msgstr "Tiêu đề"
#: mod_announce.erl:520 mod_announce_odbc.erl:512 mod_configure.erl:1088
#: mod_configure.erl:1133
msgid "Message body"
msgstr "Thân thư"
#: mod_announce.erl:600 mod_announce_odbc.erl:592
msgid "No body provided for announce message"
msgstr "Không có nội dung trong thư thông báo"
#: mod_announce.erl:635 mod_announce_odbc.erl:627
msgid "Announcements"
msgstr "Thông báo"
#: mod_announce.erl:637 mod_announce_odbc.erl:629
msgid "Send announcement to all users"
msgstr "Gửi thông báo đến tất cả người sử dụng"
#: mod_announce.erl:639 mod_announce_odbc.erl:631
msgid "Send announcement to all users on all hosts"
msgstr "Gửi thông báo đến tất cả người sử dụng trên tất cả các máy chủ"
#: mod_announce.erl:641 mod_announce_odbc.erl:633
msgid "Send announcement to all online users"
msgstr "Gửi thông báo đến tất cả người sử dụng trực tuyến"
#: mod_announce.erl:643 mod_announce_odbc.erl:635 mod_configure.erl:1078
#: mod_configure.erl:1123
msgid "Send announcement to all online users on all hosts"
msgstr ""
"Gửi thông báo đến tất cả người sử dụng trực tuyến trên tất cả các máy chủ"
#: mod_announce.erl:645 mod_announce_odbc.erl:637
msgid "Set message of the day and send to online users"
msgstr "Tạo lập thư trong ngày và gửi đến những người sử dụng trực tuyến"
#: mod_announce.erl:647 mod_announce_odbc.erl:639
msgid "Set message of the day on all hosts and send to online users"
msgstr ""
"Tạo lập thư trong ngày trên tất cả các máy chủ và gửi đến những người sử "
"dụng trực tuyến"
#: mod_announce.erl:649 mod_announce_odbc.erl:641
msgid "Update message of the day (don't send)"
msgstr "Cập nhật thư trong ngày (không gửi)"
#: mod_announce.erl:651 mod_announce_odbc.erl:643
msgid "Update message of the day on all hosts (don't send)"
msgstr "Cập nhật thư trong ngày trên tất cả các máy chủ (không gửi)"
#: mod_announce.erl:653 mod_announce_odbc.erl:645
msgid "Delete message of the day"
msgstr "Xóa thư trong ngày"
#: mod_announce.erl:655 mod_announce_odbc.erl:647
msgid "Delete message of the day on all hosts"
msgstr "Xóa thư trong ngày trên tất cả các máy chủ"
#: mod_configure.erl:114 mod_configure.erl:274 mod_configure.erl:296
#: mod_configure.erl:498
msgid "Configuration"
msgstr "Cấu hình"
#: mod_configure.erl:125 mod_configure.erl:576 web/ejabberd_web_admin.erl:1936
msgid "Database"
msgstr "Cơ sở dữ liệu"
#: mod_configure.erl:127 mod_configure.erl:595
msgid "Start Modules"
msgstr "Môđun Khởi Động"
#: mod_configure.erl:129 mod_configure.erl:596
msgid "Stop Modules"
msgstr "Môđun Dừng"
#: mod_configure.erl:131 mod_configure.erl:604 web/ejabberd_web_admin.erl:1937
msgid "Backup"
msgstr "Sao lưu dự phòng"
#: mod_configure.erl:133 mod_configure.erl:605
msgid "Restore"
msgstr "Khôi phục"
#: mod_configure.erl:135 mod_configure.erl:606
msgid "Dump to Text File"
msgstr "Kết xuất ra Tập Tin Văn Bản"
#: mod_configure.erl:137 mod_configure.erl:615
msgid "Import File"
msgstr "Nhập Tập Tin"
#: mod_configure.erl:139 mod_configure.erl:616
msgid "Import Directory"
msgstr "Nhập Thư Mục"
#: mod_configure.erl:141 mod_configure.erl:581 mod_configure.erl:1057
msgid "Restart Service"
msgstr "Khởi Động Lại Dịch Vụ"
#: mod_configure.erl:143 mod_configure.erl:582 mod_configure.erl:1102
msgid "Shut Down Service"
msgstr "Tắt Dịch Vụ"
#: mod_configure.erl:145 mod_configure.erl:518 mod_configure.erl:1197
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1527
msgid "Add User"
msgstr "Thêm Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:147 mod_configure.erl:519 mod_configure.erl:1219
msgid "Delete User"
msgstr "Xóa Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:149 mod_configure.erl:520 mod_configure.erl:1231
msgid "End User Session"
msgstr "Kết Thúc Phiên Giao Dịch Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:151 mod_configure.erl:521 mod_configure.erl:1243
#: mod_configure.erl:1255
msgid "Get User Password"
msgstr "Nhận Mật Khẩu Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:153 mod_configure.erl:522
msgid "Change User Password"
msgstr "Thay Đổi Mật Khẩu Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:155 mod_configure.erl:523 mod_configure.erl:1272
msgid "Get User Last Login Time"
msgstr "Nhận Thời Gian Đăng Nhập Cuối Cùng Của Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:157 mod_configure.erl:524 mod_configure.erl:1284
msgid "Get User Statistics"
msgstr "Nhận Thông Tin Thống Kê Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:159 mod_configure.erl:525
msgid "Get Number of Registered Users"
msgstr "Nhận Số Người Sử Dụng Đã Đăng Ký"
#: mod_configure.erl:161 mod_configure.erl:526
msgid "Get Number of Online Users"
msgstr "Nhận Số Người Sử Dụng Trực Tuyến"
#: mod_configure.erl:163 mod_configure.erl:509 web/ejabberd_web_admin.erl:831
#: web/ejabberd_web_admin.erl:872
msgid "Access Control Lists"
msgstr "Danh Sách Kiểm Soát Truy Cập"
#: mod_configure.erl:165 mod_configure.erl:510 web/ejabberd_web_admin.erl:940
#: web/ejabberd_web_admin.erl:976
msgid "Access Rules"
msgstr "Quy Tắc Truy Cập"
#: mod_configure.erl:297 mod_configure.erl:499
msgid "User Management"
msgstr "Quản Lý Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:500 web/ejabberd_web_admin.erl:1058
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1462
msgid "Online Users"
msgstr "Người Sử Dụng Trực Tuyến"
#: mod_configure.erl:501
msgid "All Users"
msgstr "Tất Cả Người Sử Dụng"
#: mod_configure.erl:502
msgid "Outgoing s2s Connections"
msgstr "Kết Nối Bên Ngoài s2s"
#: mod_configure.erl:503 web/ejabberd_web_admin.erl:1907
msgid "Running Nodes"
msgstr "Nút Hoạt Động"
#: mod_configure.erl:504 web/ejabberd_web_admin.erl:1909
msgid "Stopped Nodes"
msgstr "Nút Dừng"
#: mod_configure.erl:577 mod_configure.erl:587 web/ejabberd_web_admin.erl:1953
msgid "Modules"
msgstr "Môđun"
#: mod_configure.erl:578
msgid "Backup Management"
msgstr "Quản lý Sao Lưu Dự Phòng"
#: mod_configure.erl:579
msgid "Import Users From jabberd14 Spool Files"
msgstr "Nhập Người Sử Dụng Từ Các Tập Tin Spool jabberd14"
#: mod_configure.erl:699
msgid "To ~s"
msgstr "Gửi đến ~s"
#: mod_configure.erl:717
msgid "From ~s"
msgstr "Nhận từ ~s"
#: mod_configure.erl:913
msgid "Database Tables Configuration at "
msgstr "Cấu Hình Bảng Cơ Sở Dữ Liệu tại"
#: mod_configure.erl:918
msgid "Choose storage type of tables"
msgstr "Chọn loại bảng lưu trữ"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Disc only copy"
msgstr "Chỉ sao chép vào đĩa"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM and disc copy"
msgstr "Sao chép vào RAM và đĩa"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM copy"
msgstr "Sao chép vào RAM"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Remote copy"
msgstr "Sao chép từ xa"
#: mod_configure.erl:950
msgid "Stop Modules at "
msgstr "Môđun Dừng tại"
#: mod_configure.erl:954
msgid "Choose modules to stop"
msgstr "Chọn môđun để dừng"
#: mod_configure.erl:969
msgid "Start Modules at "
msgstr "Môđun Khởi Động tại "
#: mod_configure.erl:973
msgid "Enter list of {Module, [Options]}"
msgstr "Nhập danh sách {Môđun, [Các Tùy Chọn]}"
#: mod_configure.erl:974
msgid "List of modules to start"
msgstr "Danh sách các môđun khởi động"
#: mod_configure.erl:983
msgid "Backup to File at "
msgstr "Sao lưu dự phòng ra Tập Tin tại"
#: mod_configure.erl:987 mod_configure.erl:1001
msgid "Enter path to backup file"
msgstr "Nhập đường dẫn đến tập tin sao lưu dự phòng"
#: mod_configure.erl:988 mod_configure.erl:1002 mod_configure.erl:1016
#: mod_configure.erl:1030
msgid "Path to File"
msgstr "Đường dẫn đến Tập Tin"
#: mod_configure.erl:997
msgid "Restore Backup from File at "
msgstr "Phục hồi Sao Lưu từ Tập Tin tại "
#: mod_configure.erl:1011
msgid "Dump Backup to Text File at "
msgstr "Kết Xuất Sao Lưu ra Tập Tin Văn Bản tại"
#: mod_configure.erl:1015
msgid "Enter path to text file"
msgstr "Nhập đường dẫn đến tập tin văn bản"
#: mod_configure.erl:1025
msgid "Import User from File at "
msgstr "Nhập Người Sử Dụng từ Tập Tin tại"
#: mod_configure.erl:1029
msgid "Enter path to jabberd14 spool file"
msgstr "Nhập đường dẫn đến tập tin spool jabberd14"
#: mod_configure.erl:1039
msgid "Import Users from Dir at "
msgstr "Nhập Người Sử Dụng từ Thư Mục tại"
#: mod_configure.erl:1043
msgid "Enter path to jabberd14 spool dir"
msgstr "Nhập đường dẫn đến thư mục spool jabberd14"
#: mod_configure.erl:1044
msgid "Path to Dir"
msgstr "Đường Dẫn đến Thư Mục"
#: mod_configure.erl:1060 mod_configure.erl:1105
msgid "Time delay"
msgstr "Thời gian trì hoãn"
#: mod_configure.erl:1143
msgid "Access Control List Configuration"
msgstr "Cấu Hình Danh Sách Kiểm Soát Truy Cập"
#: mod_configure.erl:1147
msgid "Access control lists"
msgstr "Danh sách kiểm soát truy cập"
#: mod_configure.erl:1171
msgid "Access Configuration"
msgstr "Cấu Hình Truy Cập"
#: mod_configure.erl:1175
msgid "Access rules"
msgstr "Quy tắc Truy Cập"
#: mod_configure.erl:1200 mod_configure.erl:1222 mod_configure.erl:1234
#: mod_configure.erl:1246 mod_configure.erl:1258 mod_configure.erl:1275
#: mod_configure.erl:1287 mod_configure.erl:1650 mod_configure.erl:1700
#: mod_configure.erl:1721 mod_roster.erl:943 mod_roster_odbc.erl:1060
#: mod_vcard.erl:472 mod_vcard_ldap.erl:554 mod_vcard_odbc.erl:448
msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"
#: mod_configure.erl:1205 mod_configure.erl:1263 mod_configure.erl:1651
#: mod_configure.erl:1863 mod_muc/mod_muc_room.erl:3224 mod_register.erl:235
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1520
msgid "Password"
msgstr "Mật Khẩu"
#: mod_configure.erl:1210
msgid "Password Verification"
msgstr "Kiểm Tra Mật Khẩu"
#: mod_configure.erl:1301
msgid "Number of registered users"
msgstr "Số người sử dụng đã đăng ký"
#: mod_configure.erl:1315
msgid "Number of online users"
msgstr "Số người sử dụng trực tuyến"
#: mod_configure.erl:1682 web/ejabberd_web_admin.erl:1588
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1743
msgid "Never"
msgstr "Không bao giờ"
#: mod_configure.erl:1696 web/ejabberd_web_admin.erl:1601
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1756
msgid "Online"
msgstr "Trực tuyến"
#: mod_configure.erl:1701
msgid "Last login"
msgstr "Đăng nhập lần cuối"
#: mod_configure.erl:1722
msgid "Roster size"
msgstr "Kích thước bảng phân công"
#: mod_configure.erl:1723
msgid "IP addresses"
msgstr "Địa chỉ IP"
#: mod_configure.erl:1724
msgid "Resources"
msgstr "Nguồn tài nguyên"
#: mod_configure.erl:1850
msgid "Administration of "
msgstr "Quản trị về "
#: mod_configure.erl:1853
msgid "Action on user"
msgstr "Hành động đối với người sử dụng"
#: mod_configure.erl:1857
msgid "Edit Properties"
msgstr "Chỉnh Sửa Thuộc Tính"
#: mod_configure.erl:1860 web/ejabberd_web_admin.erl:1769
msgid "Remove User"
msgstr "Gỡ Bỏ Người Sử Dụng"
#: mod_irc/mod_irc.erl:201 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:196
#: mod_muc/mod_muc.erl:336 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:342
msgid "Access denied by service policy"
msgstr "Sự truy cập bị chặn theo chính sách phục vụ"
#: mod_irc/mod_irc.erl:401 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:398
msgid "IRC Transport"
msgstr "Truyền tải IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:428 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:425
msgid "ejabberd IRC module"
msgstr "Môdun ejabberd IRC Bản quyền"
#: mod_irc/mod_irc.erl:559 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:568
msgid "You need an x:data capable client to configure mod_irc settings"
msgstr ""
"Bạn cần có một trình ứng dụng khách hỗ trợ định dạng dữ liệu x: để xác định "
"các thiết lập mod_irc"
#: mod_irc/mod_irc.erl:566 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:575
msgid "Registration in mod_irc for "
msgstr "Đăng ký trong mod_irc cho "
#: mod_irc/mod_irc.erl:571 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:580
#, fuzzy
msgid ""
"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for "
"connecting to IRC servers"
msgstr ""
"Nhập tên truy cập và mã hóa mà bạn muốn sử dụng khi kết nối với các máy chủ "
"IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:576 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:585
msgid "IRC Username"
msgstr "Tên truy cập IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:586 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:595
#, fuzzy
msgid ""
"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC "
"servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding"
"\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port "
"~p, empty password."
msgstr ""
"Nếu bạn muốn xác định các cách thức mã hóa khác nhau cho các máy chủ IRC, "
"hãy điền vào danh sách này những giá trị theo định dạng '{\"máy chủ irc\", "
"\"mã hóa\"}'. Dịch vụ này mặc định sử dụng định dạng mã hóa \"~s\"."
#: mod_irc/mod_irc.erl:598 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:607
#, fuzzy
msgid ""
"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
msgstr ""
"Ví dụ: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\"}, {\"vendetta.fef.net\", "
"\"iso8859-1\"}]"
#: mod_irc/mod_irc.erl:603 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:612
msgid "Connections parameters"
msgstr ""
#: mod_irc/mod_irc.erl:728 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:757
msgid "Join IRC channel"
msgstr ""
#: mod_irc/mod_irc.erl:732 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:761
msgid "IRC channel (don't put the first #)"
msgstr ""
#: mod_irc/mod_irc.erl:737 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:766
#, fuzzy
msgid "IRC server"
msgstr "Tên truy cập IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:770 mod_irc/mod_irc.erl:774
#: mod_irc/mod_irc_odbc.erl:799 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:803
msgid "Join the IRC channel here."
msgstr ""
#: mod_irc/mod_irc.erl:778 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:807
msgid "Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s"
msgstr ""
#: mod_irc/mod_irc.erl:863 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:904
msgid "IRC settings"
msgstr ""
#: mod_irc/mod_irc.erl:868 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:909
#, fuzzy
msgid ""
"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. "
"Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save "
"settings."
msgstr ""
"Nhập tên truy cập và mã hóa mà bạn muốn sử dụng khi kết nối với các máy chủ "
"IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:874 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:915
#, fuzzy
msgid "IRC username"
msgstr "Tên truy cập IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:923 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:964
#, fuzzy
msgid "Password ~b"
msgstr "Mật Khẩu"
#: mod_irc/mod_irc.erl:928 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:969
#, fuzzy
msgid "Port ~b"
msgstr "Cổng"
#: mod_irc/mod_irc.erl:933 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:974
msgid "Encoding for server ~b"
msgstr ""
#: mod_irc/mod_irc.erl:942 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:983
msgid "Server ~b"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc.erl:449 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:456
msgid "Only service administrators are allowed to send service messages"
msgstr "Chỉ có người quản trị dịch vụ mới được phép gửi những thư dịch vụ"
#: mod_muc/mod_muc.erl:493 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:500
msgid "Room creation is denied by service policy"
msgstr "Việc tạo phòng bị ngăn lại theo chính sách dịch vụ"
#: mod_muc/mod_muc.erl:500 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:507
msgid "Conference room does not exist"
msgstr "Phòng họp không tồn tại"
#: mod_muc/mod_muc.erl:582 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:595
msgid "Chatrooms"
msgstr "Phòng trò chuyện"
#: mod_muc/mod_muc.erl:712 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:729
#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data to register the nickname"
msgstr ""
"Bạn cần có một trình ứng dụng khách hỗ trợ định dạng dữ liệu x: để đăng ký "
"bí danh"
#: mod_muc/mod_muc.erl:718 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:735
msgid "Nickname Registration at "
msgstr "Đăng Ký Bí Danh tại"
#: mod_muc/mod_muc.erl:722 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:739
msgid "Enter nickname you want to register"
msgstr "Nhập bí danh bạn muốn đăng ký"
#: mod_muc/mod_muc.erl:723 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:740
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3810 mod_roster.erl:944 mod_roster_odbc.erl:1061
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:477 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:453
msgid "Nickname"
msgstr "Bí danh"
#: mod_muc/mod_muc.erl:762 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:784
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1064 mod_muc/mod_muc_room.erl:1787
#, fuzzy
msgid "That nickname is registered by another person"
msgstr "Một người khác đã đăng ký bí danh này rồi"
#: mod_muc/mod_muc.erl:788 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:811
msgid "You must fill in field \"Nickname\" in the form"
msgstr "Bạn phải điền thông tin vào ô \"Nickname\" trong biểu mẫu này"
#: mod_muc/mod_muc.erl:808 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:831
msgid "ejabberd MUC module"
msgstr "Môdun ejabberd MUC Bản quyền"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:374 mod_muc/mod_muc_log.erl:381
msgid "Chatroom configuration modified"
msgstr "Cấu hình phòng trò chuyện được chỉnh sửa"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:384
msgid "joins the room"
msgstr "tham gia phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:387 mod_muc/mod_muc_log.erl:390
msgid "leaves the room"
msgstr "rời khỏi phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:393 mod_muc/mod_muc_log.erl:396
msgid "has been banned"
msgstr "đã bị cấm"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:399 mod_muc/mod_muc_log.erl:402
msgid "has been kicked"
msgstr "đã bị đẩy ra khỏi"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:405
msgid "has been kicked because of an affiliation change"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:408
msgid "has been kicked because the room has been changed to members-only"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:411
msgid "has been kicked because of a system shutdown"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:414
msgid "is now known as"
msgstr "bây giờ được biết như"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:417 mod_muc/mod_muc_log.erl:688
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2393
msgid " has set the subject to: "
msgstr " đã đặt chủ đề thành: "
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:452
#, fuzzy
msgid "Chatroom is created"
msgstr "Phòng trò chuyện"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:453
#, fuzzy
msgid "Chatroom is destroyed"
msgstr "Phòng trò chuyện"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:454
#, fuzzy
msgid "Chatroom is started"
msgstr "Phòng trò chuyện"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:455
#, fuzzy
msgid "Chatroom is stopped"
msgstr "Phòng trò chuyện"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:459
msgid "Monday"
msgstr "Thứ Hai"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:460
msgid "Tuesday"
msgstr "Thứ Ba"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:461
msgid "Wednesday"
msgstr "Thứ Tư"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:462
msgid "Thursday"
msgstr "Thứ Năm"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:463
msgid "Friday"
msgstr "Thứ Sáu"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:464
msgid "Saturday"
msgstr "Thứ Bảy"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:465
msgid "Sunday"
msgstr "Chủ Nhật"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:469
msgid "January"
msgstr "Tháng Một"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:470
msgid "February"
msgstr "Tháng Hai"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:471
msgid "March"
msgstr "Tháng Ba"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:472
msgid "April"
msgstr "Tháng Tư"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:473
msgid "May"
msgstr "Tháng Năm"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:474
msgid "June"
msgstr "Tháng Sáu"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:475
msgid "July"
msgstr "Tháng Bảy"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:476
msgid "August"
msgstr "Tháng Tám"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:477
msgid "September"
msgstr "Tháng Chín"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:478
msgid "October"
msgstr "Tháng Mười"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:479
msgid "November"
msgstr "Tháng Mười Một"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:480
msgid "December"
msgstr "Tháng Mười Hai"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:750
msgid "Room Configuration"
msgstr "Cấu Hình Phòng"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:759
#, fuzzy
msgid "Room Occupants"
msgstr "Số người tham dự"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:174
msgid "Traffic rate limit is exceeded"
msgstr "Quá giới hạn tỷ lệ lưu lượng truyền tải"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:246
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error message"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:255
msgid "It is not allowed to send private messages to the conference"
msgstr "Không được phép gửi những thư riêng đến phòng họp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:332
msgid "Please, wait for a while before sending new voice request"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:347
msgid "Voice requests are disabled in this conference"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:364
msgid "Failed to extract JID from your voice request approval"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:393
msgid "Only moderators can approve voice requests"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:408
msgid "Improper message type"
msgstr "Loại thư không phù hợp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:518
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error message to "
"another participant"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:531
msgid "It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\""
msgstr "Không được phép gửi những thư riêng loại \"groupchat\""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:543 mod_muc/mod_muc_room.erl:611
msgid "Recipient is not in the conference room"
msgstr "Người nhận không có trong phòng họp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:564 mod_muc/mod_muc_room.erl:585
#, fuzzy
msgid "It is not allowed to send private messages"
msgstr "Không được phép gửi những thư riêng đến phòng họp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:576 mod_muc/mod_muc_room.erl:956
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:4040
msgid "Only occupants are allowed to send messages to the conference"
msgstr "Chỉ có những đối tượng tham gia mới được phép gửi thư đến phòng họp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:634
msgid "Only occupants are allowed to send queries to the conference"
msgstr ""
"Chỉ có những đối tượng tham gia mới được phép gửi yêu cầu đến phòng họp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:646
msgid "Queries to the conference members are not allowed in this room"
msgstr ""
"Không được phép gửi các yêu cầu gửi đến các thành viên trong phòng họp này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:932
#, fuzzy
msgid ""
"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this "
"room"
msgstr ""
"Chỉ có những người điều phối và những người tham gia được phép thay đổi chủ "
"đề trong phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:937
#, fuzzy
msgid "Only moderators are allowed to change the subject in this room"
msgstr "Chỉ có những người điều phối được phép thay đổi chủ đề trong phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:947
msgid "Visitors are not allowed to send messages to all occupants"
msgstr "Người ghé thăm không được phép gửi thư đến tất cả các người tham dự"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1021
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error presence"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1040
#, fuzzy
msgid "Visitors are not allowed to change their nicknames in this room"
msgstr "Chỉ có những người điều phối được phép thay đổi chủ đề trong phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1053 mod_muc/mod_muc_room.erl:1779
#, fuzzy
msgid "That nickname is already in use by another occupant"
msgstr "Bí danh đang do một người tham dự khác sử dụng"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1768
msgid "You have been banned from this room"
msgstr "Bạn bị cấm tham gia phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1771
#, fuzzy
msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Yêu cầu tư cách thành viên khi tham gia vào phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1807
msgid "This room is not anonymous"
msgstr "Phòng này không nặc danh"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1833
#, fuzzy
msgid "A password is required to enter this room"
msgstr "Yêu cầu nhập mật khẩu để vào phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1855 mod_register.erl:246
msgid "Too many CAPTCHA requests"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1864 mod_register.erl:251
msgid "Unable to generate a CAPTCHA"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1874
msgid "Incorrect password"
msgstr "Mật khẩu sai"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2448
msgid "Administrator privileges required"
msgstr "Yêu cầu đặc quyền của nhà quản trị"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2463
msgid "Moderator privileges required"
msgstr "Yêu cầu đặc quyền của nhà điều phối"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2619
msgid "Jabber ID ~s is invalid"
msgstr "Jabber ID ~s không hợp lệ"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2633
msgid "Nickname ~s does not exist in the room"
msgstr "Bí danh ~s không tồn tại trong phòng này"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2659 mod_muc/mod_muc_room.erl:3049
msgid "Invalid affiliation: ~s"
msgstr "Tư cách không hợp lệ: ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2713
msgid "Invalid role: ~s"
msgstr "Vai trò không hợp lệ: ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3026 mod_muc/mod_muc_room.erl:3062
msgid "Owner privileges required"
msgstr "Yêu cầu đặc quyền của người sở hữu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3195
#, fuzzy
msgid "Configuration of room ~s"
msgstr "Cấu hình cho "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3200
msgid "Room title"
msgstr "Tên phòng"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3203 mod_muc/mod_muc_room.erl:3692
#, fuzzy
msgid "Room description"
msgstr "Miêu tả:"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3210
msgid "Make room persistent"
msgstr "Tạo phòng bền vững"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3215
msgid "Make room public searchable"
msgstr "Tạo phòng có thể tìm kiếm công khai"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3218
msgid "Make participants list public"
msgstr "Tạo danh sách người tham dự công khai"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3221
msgid "Make room password protected"
msgstr "Tạo phòng được bảo vệ bằng mật khẩu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3232
msgid "Maximum Number of Occupants"
msgstr "Số Lượng Người Tham Dự Tối Đa"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3239
msgid "No limit"
msgstr "Không giới hạn"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3250
msgid "Present real Jabber IDs to"
msgstr "Jabber ID thực tế hiện hành đến"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3258 mod_muc/mod_muc_room.erl:3292
msgid "moderators only"
msgstr "nhà điều phối duy nhất"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3260 mod_muc/mod_muc_room.erl:3294
msgid "anyone"
msgstr "bất kỳ ai"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3262
msgid "Make room members-only"
msgstr "Tạo phòng chỉ cho phép tư cách thành viên tham gia"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3265
#, fuzzy
msgid "Make room moderated"
msgstr "Tạo phòng bền vững"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3268
msgid "Default users as participants"
msgstr "Người sử dụng mặc định là người tham dự"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3271
#, fuzzy
msgid "Allow users to change the subject"
msgstr "Cho phép người sử dụng thay đổi chủ đề"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3274
msgid "Allow users to send private messages"
msgstr "Cho phép người sử dụng gửi thư riêng"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3279
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send private messages to"
msgstr "Cho phép người sử dụng gửi thư riêng"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3290
msgid "nobody"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3296
msgid "Allow users to query other users"
msgstr "Cho phép người sử dụng hỏi người sử dụng khác"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3299
msgid "Allow users to send invites"
msgstr "Cho phép người sử dụng gửi lời mời"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3302
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send status text in presence updates"
msgstr "Cho phép người sử dụng gửi thư riêng"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3305
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to change nickname"
msgstr "Cho phép người sử dụng thay đổi chủ đề"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3308
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send voice requests"
msgstr "Cho phép người sử dụng gửi lời mời"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3311
msgid "Minimum interval between voice requests (in seconds)"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3317
#, fuzzy
msgid "Make room CAPTCHA protected"
msgstr "Tạo phòng được bảo vệ bằng mật khẩu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3322
msgid "Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3329
msgid "Enable logging"
msgstr "Cho phép ghi nhật ký"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3337
msgid "You need an x:data capable client to configure room"
msgstr ""
"Bạn cần có một trình ứng dụng khách hỗ trợ định dạng dữ liệu x: để xác định "
"cấu hình phòng họp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3694
msgid "Number of occupants"
msgstr "Số người tham dự"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3750
msgid "private, "
msgstr "riêng,"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3799
msgid "Voice request"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3803
msgid "Either approve or decline the voice request."
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3809
#, fuzzy
msgid "User JID"
msgstr "Người sử dụng "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3811
msgid "Grant voice to this person?"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3960
msgid "~s invites you to the room ~s"
msgstr "~s mời bạn vào phòng ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3969
msgid "the password is"
msgstr "mật khẩu là"
#: mod_offline.erl:510 mod_offline_odbc.erl:352
msgid ""
"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded."
msgstr ""
"Danh sách chờ thư liên lạc ngoại tuyến của bạn đã đầy. Thư này đã bị loại bỏ."
#: mod_offline.erl:560 mod_offline_odbc.erl:408
msgid "~s's Offline Messages Queue"
msgstr "~s's Danh Sách Chờ Thư Ngoại Tuyến"
#: mod_offline.erl:563 mod_offline_odbc.erl:411 mod_roster.erl:987
#: mod_roster_odbc.erl:1104 mod_shared_roster.erl:901
#: mod_shared_roster.erl:1010 mod_shared_roster_odbc.erl:930
#: mod_shared_roster_odbc.erl:1039 web/ejabberd_web_admin.erl:833
#: web/ejabberd_web_admin.erl:874 web/ejabberd_web_admin.erl:942
#: web/ejabberd_web_admin.erl:978 web/ejabberd_web_admin.erl:1019
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1508 web/ejabberd_web_admin.erl:1760
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1931 web/ejabberd_web_admin.erl:1963
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2031 web/ejabberd_web_admin.erl:2135
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2160 web/ejabberd_web_admin.erl:2248
msgid "Submitted"
msgstr "Đã gửi"
#: mod_offline.erl:571
msgid "Time"
msgstr "Thời Gian"
#: mod_offline.erl:572
msgid "From"
msgstr "Từ"
#: mod_offline.erl:573
msgid "To"
msgstr "Đến"
#: mod_offline.erl:574 mod_offline_odbc.erl:419
msgid "Packet"
msgstr "Gói thông tin"
#: mod_offline.erl:587 mod_offline_odbc.erl:432 mod_shared_roster.erl:908
#: mod_shared_roster_odbc.erl:937 web/ejabberd_web_admin.erl:882
#: web/ejabberd_web_admin.erl:986
msgid "Delete Selected"
msgstr "Tùy chọn Xóa được Chọn"
#: mod_offline.erl:645 mod_offline_odbc.erl:519
msgid "Offline Messages:"
msgstr "Thư Ngoại Tuyến:"
#: mod_offline.erl:645 mod_offline_odbc.erl:519
#, fuzzy
msgid "Remove All Offline Messages"
msgstr "Thư Ngoại Tuyến"
#: mod_proxy65/mod_proxy65_service.erl:213
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "Môdun SOCKS5 Bytestreams Bản quyền"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1120 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:929
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Xuất Bản-Đăng Ký"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1214 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1025
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "Môdun ejabberd Xuất Bản-Đăng Ký Bản quyền"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1497 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1312
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Yêu cầu người đăng ký môđun Xuất Bản Đăng Ký"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1499 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1314
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Chọn có nên chấp nhận sự đăng ký của đối tượng này không"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1505 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1320
msgid "Node ID"
msgstr "ID Nút"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1510 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1325
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Địa Chỉ Người Đăng Ký"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1516 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1331
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Cho phép Jabber ID đăng ký nút môđun xuất bản đăng ký này không?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3474 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3287
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Đưa ra thông tin dung lượng với các thông báo sự kiện"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3475 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3288
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Đưa ra các thông báo sự kiện"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3476 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3289
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Thông báo cho người đăng ký khi nào cấu hình nút thay đổi"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3477 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3290
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Thông báo cho người đăng ký khi nào nút bị xóa bỏ"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3478 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3291
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Thông báo cho người đăng ký khi nào các mục chọn bị gỡ bỏ khỏi nút"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3479 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3292
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Những mục cần để lưu trữ"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3480 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3293
msgid "A friendly name for the node"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3481 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3294
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Số mục tối đa để lưu trữ"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3482 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3295
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Xác định nên cho phép đăng ký không"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3483 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3296
msgid "Specify the access model"
msgstr "Xác định mô hình truy cập"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3486 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3299
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3487 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3300
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Xác định mô hình nhà xuất bản"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3489 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3302
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3490 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3303
#, fuzzy
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Xác định mô hình truy cập"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3492 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3305
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Kích thước dung lượng byte tối đa"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3306
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Khi cần gửi mục được xuất bản cuối cùng"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3308
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Chỉ gửi thông báo đến những người sử dụng hiện có"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3309
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr ""
#: mod_register.erl:193
msgid "The CAPTCHA verification has failed"
msgstr ""
#: mod_register.erl:220
#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register"
msgstr ""
"Bạn cần có một trình ứng dụng khách hỗ trợ định dạng dữ liệu x: để đăng ký "
"bí danh"
#: mod_register.erl:226 mod_register.erl:265
msgid "Choose a username and password to register with this server"
msgstr "Chọn một tên truy cập và mật khẩu để đăng ký với máy chủ này"
#: mod_register.erl:230 mod_vcard.erl:364 mod_vcard_odbc.erl:342
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1515 web/ejabberd_web_admin.erl:1572
msgid "User"
msgstr "Người sử dụng"
#: mod_register.erl:316 mod_register.erl:361
#, fuzzy
msgid "The password is too weak"
msgstr "mật khẩu là"
#: mod_register.erl:365
#, fuzzy
msgid "Users are not allowed to register accounts so quickly"
msgstr "Người ghé thăm không được phép gửi thư đến tất cả các người tham dự"
#: mod_roster.erl:938 mod_roster_odbc.erl:1055 web/ejabberd_web_admin.erl:1701
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1886 web/ejabberd_web_admin.erl:1897
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2219
msgid "None"
msgstr "Không có"
#: mod_roster.erl:945 mod_roster_odbc.erl:1062
msgid "Subscription"
msgstr "Đăng ký"
#: mod_roster.erl:946 mod_roster_odbc.erl:1063
msgid "Pending"
msgstr "Chờ"
#: mod_roster.erl:947 mod_roster_odbc.erl:1064
msgid "Groups"
msgstr "Nhóm"
#: mod_roster.erl:974 mod_roster_odbc.erl:1091
msgid "Validate"
msgstr "Xác nhận hợp lệ"
#: mod_roster.erl:982 mod_roster_odbc.erl:1099
msgid "Remove"
msgstr "Gỡ bỏ"
#: mod_roster.erl:985 mod_roster_odbc.erl:1102
msgid "Roster of "
msgstr "Bảng phân công của "
#: mod_roster.erl:988 mod_roster_odbc.erl:1105 mod_shared_roster.erl:902
#: mod_shared_roster.erl:1011 mod_shared_roster_odbc.erl:931
#: mod_shared_roster_odbc.erl:1040 web/ejabberd_web_admin.erl:834
#: web/ejabberd_web_admin.erl:875 web/ejabberd_web_admin.erl:943
#: web/ejabberd_web_admin.erl:979 web/ejabberd_web_admin.erl:1020
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1509 web/ejabberd_web_admin.erl:1761
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1932 web/ejabberd_web_admin.erl:2136
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2161
msgid "Bad format"
msgstr "Định dạng hỏng"
#: mod_roster.erl:995 mod_roster_odbc.erl:1112
msgid "Add Jabber ID"
msgstr "Thêm Jabber ID"
#: mod_roster.erl:1094 mod_roster_odbc.erl:1211
msgid "Roster"
msgstr "Bảng phân công"
#: mod_shared_roster.erl:857 mod_shared_roster.erl:899
#: mod_shared_roster.erl:1007 mod_shared_roster_odbc.erl:886
#: mod_shared_roster_odbc.erl:928 mod_shared_roster_odbc.erl:1036
msgid "Shared Roster Groups"
msgstr "Nhóm Phân Công Chia Sẻ"
#: mod_shared_roster.erl:895 mod_shared_roster_odbc.erl:924
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1365 web/ejabberd_web_admin.erl:2461
msgid "Add New"
msgstr "Thêm Mới"
#: mod_shared_roster.erl:978 mod_shared_roster_odbc.erl:1007
msgid "Name:"
msgstr "Tên:"
#: mod_shared_roster.erl:983 mod_shared_roster_odbc.erl:1012
msgid "Description:"
msgstr "Miêu tả:"
#: mod_shared_roster.erl:991 mod_shared_roster_odbc.erl:1020
msgid "Members:"
msgstr "Thành viên:"
#: mod_shared_roster.erl:999 mod_shared_roster_odbc.erl:1028
msgid "Displayed Groups:"
msgstr "Nhóm được hiển thị:"
#: mod_shared_roster.erl:1008 mod_shared_roster_odbc.erl:1037
msgid "Group "
msgstr "Nhóm "
#: mod_shared_roster.erl:1017 mod_shared_roster_odbc.erl:1046
#: web/ejabberd_web_admin.erl:840 web/ejabberd_web_admin.erl:884
#: web/ejabberd_web_admin.erl:949 web/ejabberd_web_admin.erl:1026
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2017
msgid "Submit"
msgstr "Gửi"
#: mod_vcard.erl:165 mod_vcard_ldap.erl:238 mod_vcard_odbc.erl:129
msgid "Erlang Jabber Server"
msgstr "Erlang Jabber Server Bản quyền"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:478 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:454
msgid "Birthday"
msgstr "Ngày sinh"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:480 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:456
msgid "City"
msgstr "Thành phố"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:479 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:455
msgid "Country"
msgstr "Quốc gia"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:481 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:457
msgid "Email"
msgstr "Email"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:476 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:452
msgid "Family Name"
msgstr "Họ"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid ""
"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of "
"field to match substring)"
msgstr ""
"Điền vào mẫu này để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào khớp với Người sử dụng "
"Jabber (Thêm dấu * vào cuối ô để thông tin khớp với chuỗi bên trong)"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:473 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:449
msgid "Full Name"
msgstr "Tên Đầy Đủ"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:475 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:451
msgid "Middle Name"
msgstr "Họ Đệm"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:474 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:450 web/ejabberd_web_admin.erl:2006
msgid "Name"
msgstr "Tên"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:482 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:458
msgid "Organization Name"
msgstr "Tên Tổ Chức"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:483 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:459
msgid "Organization Unit"
msgstr "Bộ Phận"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_ldap.erl:462 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid "Search users in "
msgstr "Tìm kiếm người sử dụng trong"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_ldap.erl:462 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid "You need an x:data capable client to search"
msgstr ""
"Bạn cần có một trình ứng dụng khách hỗ trợ định dạng dữ liệu x: để tìm kiếm"
#: mod_vcard.erl:389 mod_vcard_ldap.erl:487 mod_vcard_odbc.erl:367
msgid "vCard User Search"
msgstr "Tìm Kiếm Người Sử Dụng vCard"
#: mod_vcard.erl:445 mod_vcard_ldap.erl:541 mod_vcard_odbc.erl:421
msgid "ejabberd vCard module"
msgstr "Môdun ejabberd vCard Bản quyền"
#: mod_vcard.erl:469 mod_vcard_ldap.erl:551 mod_vcard_odbc.erl:445
msgid "Search Results for "
msgstr "Kết Quả Tìm Kiếm cho "
#: mod_vcard_ldap.erl:462
msgid "Fill in fields to search for any matching Jabber User"
msgstr ""
"Điền vào các ô để tìm kiếm bất kỳ các thông tin nào khớp với Người sử dụng "
"Jabber"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:193 web/ejabberd_web_admin.erl:203
#: web/ejabberd_web_admin.erl:219 web/ejabberd_web_admin.erl:229
msgid "Unauthorized"
msgstr ""
#: web/ejabberd_web_admin.erl:286 web/ejabberd_web_admin.erl:303
#, fuzzy
msgid "ejabberd Web Admin"
msgstr "Giao diện Web ejabberd"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:769 web/ejabberd_web_admin.erl:780
msgid "Administration"
msgstr "Quản trị"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:878 web/ejabberd_web_admin.erl:982
msgid "Raw"
msgstr "Thô"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1017
msgid "~s access rule configuration"
msgstr "~s cấu hình quy tắc truy cập"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1035
msgid "Virtual Hosts"
msgstr "Máy Chủ Ảo"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1043 web/ejabberd_web_admin.erl:1050
msgid "Users"
msgstr "Người sử dụng"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1078
msgid "Users Last Activity"
msgstr "Hoạt Động Cuối Cùng Của Người Sử Dụng"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1080
msgid "Period: "
msgstr "Giai đoạn: "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1090
msgid "Last month"
msgstr "Tháng trước"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1091
msgid "Last year"
msgstr "Năm trước"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1092
msgid "All activity"
msgstr "Tất cả hoạt động"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1094
msgid "Show Ordinary Table"
msgstr "Hiển Thị Bảng Thường"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1096
msgid "Show Integral Table"
msgstr "Hiển Thị Bảng Đầy Đủ"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1105 web/ejabberd_web_admin.erl:1939
msgid "Statistics"
msgstr "Số liệu thống kê"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1117
#, fuzzy
msgid "Not Found"
msgstr "Nút không tìm thấy"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1134
msgid "Node not found"
msgstr "Nút không tìm thấy"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1460
msgid "Host"
msgstr "Máy chủ"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1461
msgid "Registered Users"
msgstr "Người Sử Dụng Đã Đăng Ký"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1573
msgid "Offline Messages"
msgstr "Thư Ngoại Tuyến"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1574 web/ejabberd_web_admin.erl:1767
msgid "Last Activity"
msgstr "Hoạt Động Cuối Cùng"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1659 web/ejabberd_web_admin.erl:1675
msgid "Registered Users:"
msgstr "Người Sử Dụng Đã Đăng Ký:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1661 web/ejabberd_web_admin.erl:1677
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2192
msgid "Online Users:"
msgstr "Người Sử Dụng Trực Tuyến:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1663
msgid "Outgoing s2s Connections:"
msgstr "Kết Nối Bên Ngoài s2s:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1665
msgid "Outgoing s2s Servers:"
msgstr "Máy chủ Bên Ngoài s2s:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1734 web/mod_register_web.erl:175
#: web/mod_register_web.erl:372 web/mod_register_web.erl:381
#: web/mod_register_web.erl:411
msgid "Change Password"
msgstr "Thay Đổi Mật Khẩu"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1758
msgid "User "
msgstr "Người sử dụng "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1765
msgid "Connected Resources:"
msgstr "Tài Nguyên Được Kết Nối:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1766 web/mod_register_web.erl:227
#: web/mod_register_web.erl:519
msgid "Password:"
msgstr "Mật Khẩu:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1828
msgid "No Data"
msgstr "Không Dữ Liệu"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1906
msgid "Nodes"
msgstr "Nút"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1929 web/ejabberd_web_admin.erl:1951
msgid "Node "
msgstr "Nút "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1938
msgid "Listened Ports"
msgstr "Cổng Kết Nối"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1940 web/ejabberd_web_admin.erl:2260
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2448
msgid "Update"
msgstr "Cập Nhật"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1943 web/ejabberd_web_admin.erl:2569
msgid "Restart"
msgstr "Khởi động lại"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1945 web/ejabberd_web_admin.erl:2571
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1959
msgid "RPC Call Error"
msgstr "Lỗi Gọi RPC"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2000
msgid "Database Tables at "
msgstr "Bảng Cơ Sở Dữ Liệu tại"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2007
msgid "Storage Type"
msgstr "Loại Lưu Trữ"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2008
msgid "Elements"
msgstr ""
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2009
msgid "Memory"
msgstr "Bộ Nhớ"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2032 web/ejabberd_web_admin.erl:2137
msgid "Error"
msgstr ""
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2034
msgid "Backup of "
msgstr "Sao lưu dự phòng về"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2036
#, fuzzy
msgid ""
"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. "
"If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database "
"separately."
msgstr ""
"Lưu ý rằng những tùy chọn này sẽ chỉ được sao lưu cơ sở dữ liệu bên trong "
"Mnesia. Nếu bạn đang sử dụng môđun ODBC, bạn cũng cần sao lưu cơ sở dữ liệu "
"SQL của bạn riêng biệt."
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2041
msgid "Store binary backup:"
msgstr "Lưu dữ liệu sao lưu dạng nhị phân:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2045 web/ejabberd_web_admin.erl:2052
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2060 web/ejabberd_web_admin.erl:2067
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2074 web/ejabberd_web_admin.erl:2081
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2088 web/ejabberd_web_admin.erl:2096
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2103 web/ejabberd_web_admin.erl:2110
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2048
msgid "Restore binary backup immediately:"
msgstr "Khôi phục bản sao lưu dự phòng dạng nhị phận ngay lập tức:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2056
msgid ""
"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):"
msgstr ""
"Khôi phục bản sao lưu dự phòng dạng nhị phân sau lần khởi động ejabberd kế "
"tiếp (yêu cầu ít bộ nhớ hơn):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2063
msgid "Store plain text backup:"
msgstr "Khôi phục bản sao lưu dự phòng thuần văn bản"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2070
msgid "Restore plain text backup immediately:"
msgstr "Khôi phục bản sao lưu dự phòng thuần văn bản ngay lập tức:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2077
msgid "Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):"
msgstr ""
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2084
msgid "Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):"
msgstr ""
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2091
msgid "Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):"
msgstr ""
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2099
#, fuzzy
msgid "Import user data from jabberd14 spool file:"
msgstr "Nhập Người Sử Dụng Từ Các Tập Tin Spool jabberd14"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2106
#, fuzzy
msgid "Import users data from jabberd14 spool directory:"
msgstr "Nhập Người Sử Dụng Từ Các Tập Tin Spool jabberd14"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2132
msgid "Listened Ports at "
msgstr "Cổng Liên Lạc tại"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2157
msgid "Modules at "
msgstr "Môđun tại "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2183
msgid "Statistics of ~p"
msgstr "Thống kê về ~p"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2186
msgid "Uptime:"
msgstr "Thời gian tải lên:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2189
msgid "CPU Time:"
msgstr "Thời Gian CPU:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2195
msgid "Transactions Committed:"
msgstr "Giao Dịch Được Cam Kết:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2198
msgid "Transactions Aborted:"
msgstr "Giao Dịch Hủy Bỏ:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2201
msgid "Transactions Restarted:"
msgstr "Giao Dịch Khởi Động Lại:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2204
msgid "Transactions Logged:"
msgstr "Giao Dịch Được Ghi Nhận:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2246
msgid "Update "
msgstr "Cập Nhật "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2254
msgid "Update plan"
msgstr "Kế hoạch cập nhật"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2255
#, fuzzy
msgid "Modified modules"
msgstr "Môđun cập nhật"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2256
msgid "Update script"
msgstr "Cập nhận lệnh"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2257
msgid "Low level update script"
msgstr "Lệnh cập nhật mức độ thấp"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2258
msgid "Script check"
msgstr "Lệnh kiểm tra"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2426
msgid "Port"
msgstr "Cổng"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2427
msgid "IP"
msgstr ""
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2428
#, fuzzy
msgid "Protocol"
msgstr "Cổng"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2429 web/ejabberd_web_admin.erl:2556
msgid "Module"
msgstr "Môđun"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2430 web/ejabberd_web_admin.erl:2557
msgid "Options"
msgstr "Tùy chọn"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2450
msgid "Delete"
msgstr "Xóa"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2579
msgid "Start"
msgstr "Khởi động"
#: web/mod_register_web.erl:104
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:107
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:115
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:118
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:128
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:131
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:163 web/mod_register_web.erl:172
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:174 web/mod_register_web.erl:192
#: web/mod_register_web.erl:201
msgid "Register a Jabber account"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:176 web/mod_register_web.erl:493
#: web/mod_register_web.erl:502
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:203
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:212 web/mod_register_web.erl:386
#: web/mod_register_web.erl:509
#, fuzzy
msgid "Username:"
msgstr "Tên truy cập IRC"
#: web/mod_register_web.erl:217
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:218
msgid "Characters not allowed:"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:222 web/mod_register_web.erl:391
#: web/mod_register_web.erl:514
#, fuzzy
msgid "Server:"
msgstr "Không bao giờ"
#: web/mod_register_web.erl:232
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:234
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:235
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in your computer. Use that "
"feature only if you trust your computer is safe."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:237
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:242 web/mod_register_web.erl:406
#, fuzzy
msgid "Password Verification:"
msgstr "Kiểm Tra Mật Khẩu"
#: web/mod_register_web.erl:250
#, fuzzy
msgid "Register"
msgstr "Bảng phân công"
#: web/mod_register_web.erl:396
#, fuzzy
msgid "Old Password:"
msgstr "Mật Khẩu:"
#: web/mod_register_web.erl:401
#, fuzzy
msgid "New Password:"
msgstr "Mật Khẩu:"
#: web/mod_register_web.erl:504
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:524
msgid "Unregister"
msgstr ""
#~ msgid "Encodings"
#~ msgstr "Mã hóa"
#~ msgid "(Raw)"
#~ msgstr "(Thô)"
#~ msgid "Specified nickname is already registered"
#~ msgstr "Bí danh xác định đã đăng ký rồi"
#~ msgid "Size"
#~ msgstr "Kích thước"
#~ msgid "Roster groups that may subscribe (if access model is roster)"
#~ msgstr ""
#~ "Các nhóm phân công có thể đăng ký (nếu mô hình truy cập là dạng phân công)"