Преглед на файлове

ajout de la conf systemd

master
François Poulain преди 9 месеца
родител
ревизия
76e23e1c09
променени са 1 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 0 реда
  1. +11
    -0
      icingabot.service

+ 11
- 0
icingabot.service Целия файл

@ -0,0 +1,11 @@
[Unit]
Description=IRC Icinga2 bot
[Service]
ExecStart=/srv/icingabot/icingabot.py
Restart=always
RestartSec=1min
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=icingabot.service

Зареждане…
Отказ
Запис