Bundle update

This commit is contained in:
echarp 2018-01-05 22:36:09 +01:00
parent 76358d1056
commit 0363ccb684
214 changed files with 13360 additions and 113 deletions

View File

@ -70,13 +70,13 @@ GEM
bundler (~> 1.2)
thor (~> 0.18)
byebug (9.1.0)
capybara (2.16.1)
capybara (2.17.0)
addressable
mini_mime (>= 0.1.3)
nokogiri (>= 1.3.3)
rack (>= 1.0.0)
rack-test (>= 0.5.4)
xpath (~> 2.0)
xpath (>= 2.0, < 4.0)
childprocess (0.8.0)
ffi (~> 1.0, >= 1.0.11)
coderay (1.1.2)
@ -122,10 +122,10 @@ GEM
geocoder (1.4.5)
globalid (0.4.1)
activesupport (>= 4.2.0)
guard (2.14.1)
guard (2.14.2)
formatador (>= 0.2.4)
listen (>= 2.7, < 4.0)
lumberjack (~> 1.0)
lumberjack (>= 1.0.12, < 2.0)
nenv (~> 0.1)
notiffany (~> 0.0)
pry (>= 0.9.12)
@ -241,7 +241,7 @@ GEM
actionpack (>= 3.2.0, < 5.3)
method_source (0.9.0)
mini_mime (1.0.0)
minitest (5.10.3)
minitest (5.11.1)
modernizr-rails (2.7.1)
multi_json (1.12.2)
multipart-post (2.0.0)
@ -324,7 +324,8 @@ GEM
ffi (>= 0.5.0, < 2)
rdoc (4.3.0)
ref (2.0.0)
request_store (1.3.2)
request_store (1.4.0)
rack (>= 1.4)
responders (2.4.0)
actionpack (>= 4.2.0, < 5.3)
railties (>= 4.2.0, < 5.3)
@ -340,7 +341,7 @@ GEM
ruby_parser (3.10.1)
sexp_processor (~> 4.9)
rubyzip (1.2.1)
sass (3.5.4)
sass (3.5.5)
sass-listen (~> 4.0.0)
sass-listen (4.0.0)
rb-fsevent (~> 0.9, >= 0.9.4)
@ -389,7 +390,7 @@ GEM
tilt (2.0.8)
tinymce-rails (4.7.4)
railties (>= 3.1.1)
tinymce-rails-langs (4.20160310)
tinymce-rails-langs (4.20180103)
tinymce-rails (~> 4.1, >= 4.1.10)
turbolinks (5.0.1)
turbolinks-source (~> 5)
@ -423,8 +424,8 @@ GEM
websocket-driver (0.6.5)
websocket-extensions (>= 0.1.0)
websocket-extensions (0.1.3)
xpath (2.1.0)
nokogiri (~> 1.3)
xpath (3.0.0)
nokogiri (~> 1.8)
PLATFORMS
ruby

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,230 @@
tinymce.addI18n('af_ZA',{
"Cut": "Sny",
"Heading 5": "Opskrif 5",
"Header 2": "Hooflyn 2",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Jou webblaaier ondersteun nie toegang tot die knipbord nie. Gebruik asb. Ctrl+X\/C\/V",
"Heading 4": "Opskrif 4",
"Div": "Div",
"Heading 2": "Opskrif 2",
"Paste": "Plak",
"Close": "Sluit",
"Font Family": "Font Familie",
"Pre": "Pre",
"Align right": "Regsgerig",
"New document": "Nuwe Dokument",
"Blockquote": "Aanhaling",
"Numbered list": "Genommerde lys",
"Heading 1": "Opskrif 1",
"Headings": "Opskrifte",
"Increase indent": "Inkeping vergroot",
"Formats": "Formate",
"Headers": "Hooflyn-tekste",
"Select all": "Alles selekteer",
"Header 3": "Hooflyn 3",
"Blocks": "Blokke",
"Undo": "Ongedaan maak",
"Strikethrough": "Deurhaal",
"Bullet list": "Opsommingsteken-lys",
"Header 1": "Hooflyn 1",
"Superscript": "Superskrif",
"Clear formatting": "Herstel Formateering",
"Font Sizes": "Font Groote",
"Subscript": "Subskrif",
"Header 6": "Hooflyn 6",
"Redo": "Herdoen",
"Paragraph": "Paragraaf",
"Ok": "OK",
"Bold": "Vetdruk",
"Code": "Kode",
"Italic": "Kursief",
"Align center": "Senteer",
"Header 5": "Hooflyn 5",
"Heading 6": "Opskrif 6",
"Heading 3": "Opskrif 3",
"Decrease indent": "Inkeping verklein",
"Header 4": "Hooflyn 4",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Die plak funksie is nou in plat-teks modus. Teks word ingevoeg sonder enige formateering, todat jy hierdie opsie wissel.",
"Underline": "Onderlyn",
"Cancel": "Kanselleer",
"Justify": "Gerigstelling",
"Inline": "Inlyn",
"Copy": "Kopieer",
"Align left": "Linksgerig",
"Visual aids": "Hulpmiddels",
"Lower Greek": "Griekse letters",
"Square": "Vierkantjie",
"Default": "Verstek",
"Lower Alpha": "Klein letters",
"Circle": "Sirkeltjie",
"Disc": "Balletjie",
"Upper Alpha": "Hoofletters",
"Upper Roman": "Romeinse syfers groot",
"Lower Roman": "Romeinse syfers klein",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id moet met 'n letter begin en kan slegs deur letters, koppeltekens, syfers, punte en onderstreep-karakters gevolg word.",
"Name": "Geen",
"Anchor": "Anker",
"Id": "Id",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Jy het ongestoorde wysigings op hierdier bladsy - is jy seker dat jy die bladsy wil verlaat?",
"Restore last draft": "Herstel die laatste konsep",
"Special character": "Spesiaale karakter",
"Source code": "Bron kode",
"Language": "Taal",
"Insert\/Edit code sample": "Voeg\/Redigeer voorbeeld-kode",
"B": "Blou",
"R": "Rooi",
"G": "Groen",
"Color": "Kleur",
"Right to left": "Regs na links",
"Left to right": "Links na regs",
"Emoticons": "Emoticons",
"Robots": "Robotte",
"Document properties": "Dokument eienskappe",
"Title": "Titel",
"Keywords": "Sleutelwoorde",
"Encoding": "Enkodeering",
"Description": "Beskrywing",
"Author": "Outeur",
"Fullscreen": "Volskerm",
"Horizontal line": "Horisontale lyn",
"Horizontal space": "Horisontale Spasie",
"Insert\/edit image": "Afbeelding invoeg\/bewerk",
"General": "Algemeen",
"Advanced": "Gevorderd",
"Source": "Bron",
"Border": "Rand",
"Constrain proportions": "Behou verhoudings",
"Vertical space": "Vertikale Spasie",
"Image description": "Afbeelding bemskrywing",
"Style": "Styl",
"Dimensions": "Afmetings",
"Insert image": "Afbeelding invoeg",
"Image": "Afbeelding",
"Zoom in": "Inzoem",
"Contrast": "Kontras",
"Back": "Terug",
"Gamma": "Gamma",
"Flip horizontally": "Horisontaal weerspie\\u00ebl",
"Resize": "Grootte wysig",
"Sharpen": "Verskerp",
"Zoom out": "Uitzoem",
"Image options": "Afbeelding opsies",
"Apply": "Toepas",
"Brightness": "Helderheid",
"Rotate clockwise": "Regsom draai",
"Rotate counterclockwise": "Linksom draai",
"Edit image": "Bewerk afbeelding",
"Color levels": "Kleurvlakke",
"Crop": "Afknip",
"Orientation": "Orienteering",
"Flip vertically": "Vertikaal weerspie\\u00ebl",
"Invert": "Omkeer",
"Date\/time": "Datum\/tyd",
"Insert date\/time": "Voeg datum\/tyd in",
"Remove link": "Verwyder skakel",
"Url": "URL",
"Text to display": "Skakelteks",
"Anchors": "Ankers",
"Insert link": "Skakel invoeg",
"Link": "Skakel",
"New window": "Nuwe Skerm",
"None": "Geen",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Die URL verwys na 'n eksterne adres. Wil jy die \"http:\/\/\" voorvoegsel byvoeg?",
"Paste or type a link": "Plak of tik 'n skalel in",
"Target": "Teiken",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "Die URL lyk soos 'n eposadres. Wil jy die \"mailto:\" voorvoegsel byvoeg?",
"Insert\/edit link": "Skakel invoeg\/bewerk",
"Insert\/edit video": "Video invoeg\/bewerk",
"Media": "Media",
"Alternative source": "Alternatiewe bron",
"Paste your embed code below:": "Plak jou ingesluite kode hieronder in:",
"Insert video": "Video invoeg",
"Poster": "Plakaat",
"Insert\/edit media": "Media invoeg\/bewerk",
"Embed": "Insluit",
"Nonbreaking space": "Vaste spasie invoeg",
"Page break": "Nuwe Bladsy",
"Paste as text": "As teks plak",
"Preview": "Voorskou",
"Print": "Druk",
"Save": "Stoor",
"Could not find the specified string.": "Kon nie die gesoekde string vind nie",
"Replace": "Vervang",
"Next": "Volgende",
"Whole words": "Hele woorde",
"Find and replace": "Soek en vervang",
"Replace with": "Vervang Met",
"Find": "Soek",
"Replace all": "Vervang alles",
"Match case": "Kassensitief",
"Prev": "Vorige",
"Spellcheck": "Toets spelling",
"Finish": "Einde",
"Ignore all": "Ignoreer alles",
"Ignore": "Ignoreer",
"Add to Dictionary": "Voeg by woordeboek",
"Insert row before": "Voeg nuwe ry boaan",
"Rows": "Rye",
"Height": "Hoogte",
"Paste row after": "Plak ry na",
"Alignment": "Gerigdheid",
"Border color": "Randkleur",
"Column group": "Kolom Groep",
"Row": "Ry",
"Insert column before": "Voeg kolom vooraan",
"Split cell": "Sel split",
"Cell padding": "Ruimte binnein sel",
"Cell spacing": "Ruimte rondom sel",
"Row type": "Ry tipe",
"Insert table": "Tabel invoeg",
"Body": "Tabel Inhoud",
"Caption": "Onderskrif",
"Footer": "Voetskrif",
"Delete row": "Verwyder ry",
"Paste row before": "Plak ry vooraan",
"Scope": "Bereik",
"Delete table": "Skrap tabel",
"H Align": "Horisontaal-gerigdheid",
"Top": "Bo",
"Header cell": "Kop Sel",
"Column": "Kolom",
"Row group": "Ry Groep",
"Cell": "Sel",
"Middle": "Middel",
"Cell type": "Sel tipe",
"Copy row": "Kopieer ry",
"Row properties": "Ry eienskappe",
"Table properties": "Tabel eienskappe",
"Bottom": "Onder",
"V Align": "Vertikaal-rerigdheid",
"Header": "Kopteks",
"Right": "Regs",
"Insert column after": "Voeg kolom na",
"Cols": "Kolomme",
"Insert row after": "Voeg nuwe ry na",
"Width": "Wydte",
"Cell properties": "Sel eienskappe",
"Left": "Links",
"Cut row": "Knip ry",
"Delete column": "Verwyder kolom",
"Center": "Middel",
"Merge cells": "Selle saamvoeg",
"Insert template": "Sjabloon invoeg",
"Templates": "Sjablone",
"Background color": "Agtergrond Kleur",
"Custom...": "Spesifiek...",
"Custom color": "Spesifieke Kleur",
"No color": "Geen Kleur",
"Text color": "Teks Kleur",
"Table of Contents": "Inhoudsopgawe",
"Show blocks": "Blokke vertoon",
"Show invisible characters": "Onsigbare karakters vertoon",
"Words: {0}": "Woorde: {0}",
"Insert": "Invoeg",
"File": "L\u00eaer",
"Edit": "Wysig",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Ryk Teks Area. Druk ALT-F9 vir menu, ALT-F10 vir die nutsbalk, ALT-0 vir hulp.",
"Tools": "Gereedskap",
"View": "Formaat",
"Table": "Tabel",
"Format": "Formateer"
});

View File

@ -0,0 +1 @@
af_ZA-6d5614830d9cc3d504d9922bf5373665246936adc337530a7a672e9bf5fc21ea.js

View File

@ -0,0 +1 @@
af_ZA-6d5614830d9cc3d504d9922bf5373665246936adc337530a7a672e9bf5fc21ea.js.gz

View File

@ -0,0 +1,254 @@
tinymce.addI18n('ar',{
"Redo": "\u0625\u0639\u0627\u062f\u0629",
"Undo": "\u062a\u0631\u0627\u062c\u0639",
"Cut": "\u0642\u0635",
"Copy": "\u0646\u0633\u062e",
"Paste": "\u0644\u0635\u0642",
"Select all": "\u062a\u062d\u062f\u064a\u062f \u0627\u0644\u0643\u0644",
"New document": "\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f",
"Ok": "\u0645\u0648\u0627\u0641\u0642",
"Cancel": "\u0625\u0644\u063a\u0627\u0621",
"Visual aids": "\u0627\u0644\u0645\u0639\u064a\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u0635\u0631\u064a\u0629",
"Bold": "\u063a\u0627\u0645\u0642",
"Italic": "\u0645\u0627\u0626\u0644",
"Underline": "\u062a\u0633\u0637\u064a\u0631",
"Strikethrough": "\u064a\u062a\u0648\u0633\u0637 \u062e\u0637",
"Superscript": "\u0645\u0631\u062a\u0641\u0639",
"Subscript": "\u0645\u0646\u062e\u0641\u0636",
"Clear formatting": "\u0645\u0633\u062d \u0627\u0644\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642",
"Align left": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0635 \u0644\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Align center": "\u062a\u0648\u0633\u064a\u0637",
"Align right": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0635 \u0644\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Justify": "\u0636\u0628\u0637",
"Bullet list": "\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0646\u0642\u0637\u064a",
"Numbered list": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645",
"Decrease indent": "\u0625\u0646\u0642\u0627\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0627\u062f\u0626\u0629",
"Increase indent": "\u0632\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0627\u062f\u0626\u0629",
"Close": "\u0625\u063a\u0644\u0627\u0642",
"Formats": "\u0627\u0644\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642\u0627\u062a",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0645\u062a\u0635\u0641\u062d\u0643 \u0644\u0627 \u064a\u062f\u0639\u0645 \u0627\u0644\u0648\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u0634\u0631 \u0625\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062d\u0627\u0641\u0638\u0629. \u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0631\u0627\u062a \u0644\u0648\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0641\u0627\u062a\u064a\u062d Ctrl+X\/C\/V \u0628\u062f\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0630\u0644\u0643.",
"Headers": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646",
"Header 1": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 1",
"Header 2": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 2",
"Header 3": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 3",
"Header 4": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 4",
"Header 5": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 5",
"Header 6": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 6",
"Headings": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a\u0629",
"Heading 1": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 1",
"Heading 2": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 2",
"Heading 3": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 3",
"Heading 4": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 4",
"Heading 5": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 5",
"Heading 6": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 6",
"Div": "Div",
"Pre": "\u0633\u0627\u0628\u0642",
"Code": "\u0631\u0645\u0632",
"Paragraph": "\u0641\u0642\u0631\u0629",
"Blockquote": "\u0639\u0644\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u0627\u0642\u062a\u0628\u0627\u0633",
"Inline": "\u062e\u0644\u0627\u0644",
"Blocks": "\u0627\u0644\u0623\u0642\u0633\u0627\u0645",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u064a\u062a\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0635\u0642 \u062d\u0627\u0644\u064a\u0627\u064b \u0643\u0646\u0635 \u0639\u0627\u062f\u064a. \u0627\u0644\u0645\u062d\u062a\u0648\u0649 \u0633\u064a\u0628\u0642\u0649 \u0643\u0646\u0635 \u0639\u0627\u062f\u064a \u062d\u062a\u0649 \u062a\u0642\u0648\u0645 \u0628\u062a\u0639\u0637\u064a\u0644 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0627\u0631.",
"Font Family": "\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0627\u0644\u062e\u0637",
"Font Sizes": "\u062d\u062c\u0645 \u0627\u0644\u062e\u0637",
"Class": "\u0627\u0644\u0641\u0626\u0629",
"Browse for an image": "\u0627\u0633\u062a\u0639\u0631\u0627\u0636 \u0635\u0648\u0631\u0629",
"OR": "\u0623\u0648",
"Drop an image here": "\u0627\u0633\u0642\u0637 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629 \u0647\u0646\u0627",
"Upload": "\u0631\u0641\u0639",
"Default": "\u0627\u0644\u0627\u0641\u062a\u0631\u0627\u0636\u064a",
"Circle": "\u062f\u0627\u0626\u0631\u0629",
"Disc": "\u0642\u0631\u0635",
"Square": "\u0645\u0631\u0628\u0639",
"Lower Alpha": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0623\u062e\u0631\u0641 \u0635\u063a\u064a\u0631\u0629",
"Lower Greek": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u064a\u0648\u0646\u0627\u0646\u064a \u0635\u063a\u064a\u0631",
"Lower Roman": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0631\u0648\u0645\u0627\u0646\u064a \u0635\u063a\u064a\u0631",
"Upper Alpha": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0623\u062d\u0631\u0641 \u0643\u0628\u064a\u0631\u0629",
"Upper Roman": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0631\u0648\u0645\u0627\u0646\u064a \u0643\u0628\u064a\u0631",
"Anchor": "\u0645\u0631\u0633\u0627\u0629",
"Name": "\u0627\u0644\u0627\u0633\u0645",
"Id": "\u0631\u0642\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "\u0631\u0642\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641 \u064a\u062c\u0628 \u0623\u0646 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u0628\u062d\u0631\u0641\u060c \u064a\u062a\u0628\u0639 \u0641\u0642\u0637 \u0628\u062d\u0631\u0648\u0641 \u0648\u0623\u0631\u0642\u0627\u0645\u060c \u0634\u0631\u0637\u0627\u062a\u060c \u0623\u0648 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0627\u0637\u060c \u0627\u0644\u0646\u0642\u0637\u062a\u064a\u0646 \u0623\u0648 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u0627\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u0644\u064a\u0629.",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0644\u062f\u064a\u0643 \u062a\u063a\u064a\u064a\u0631\u0627\u062a \u0644\u0645 \u064a\u062a\u0645 \u062d\u0641\u0638\u0647\u0627 \u0647\u0644 \u0623\u0646\u062a \u0645\u062a\u0623\u0643\u062f \u0623\u0646\u0643 \u062a\u0631\u063a\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u0628\u0639\u064a\u062f\u0627\u061f",
"Restore last draft": "\u0627\u0633\u062a\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0623\u062e\u0631 \u0645\u0633\u0648\u062f\u0629",
"Special character": "\u0631\u0645\u0632",
"Source code": "\u0634\u0641\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631",
"Insert\/Edit code sample": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0648\u062f",
"Language": "\u0627\u0644\u0644\u063a\u0629",
"Color": "\u0627\u0644\u0644\u0648\u0646",
"R": "R",
"G": "G",
"B": "B",
"Left to right": "\u0645\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631 \u0644\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Right to left": "\u0645\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646 \u0644\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Emoticons": "\u0627\u0644\u0631\u0645\u0648\u0632",
"Document properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f",
"Title": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646",
"Keywords": "\u0643\u0644\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u062d\u062b",
"Description": "\u0627\u0644\u0648\u0635\u0641",
"Robots": "\u0627\u0644\u0631\u0648\u0628\u0648\u062a\u0627\u062a",
"Author": "\u0627\u0644\u0643\u0627\u062a\u0628",
"Encoding": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0645\u064a\u0632",
"Fullscreen": "\u0645\u0644\u0621 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0634\u0629",
"Action": "\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u064a\u0629",
"Shortcut": "\u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0631",
"Help": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0639\u062f\u0629",
"Address": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646",
"Focus to menubar": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0634\u0631\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u0626\u0645",
"Focus to toolbar": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0634\u0631\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0623\u062f\u0648\u0627\u062a",
"Focus to element path": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0633\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0635\u0631",
"Focus to contextual toolbar": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0634\u0631\u064a\u0637 \u0623\u062f\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u0642",
"Insert link (if link plugin activated)": "\u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0631\u0627\u0628\u0637 (\u0625\u0630\u0627 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0645\u0641\u0639\u0644\u0629)",
"Save (if save plugin activated)": "\u062d\u0641\u0638 (\u0625\u0630\u0627 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0641\u0638 \u0645\u0641\u0639\u0644\u0629)",
"Find (if searchreplace plugin activated)": "\u0627\u0644\u0628\u062d\u062b (\u0625\u0630\u0627 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u062d\u062b \u0645\u0641\u0639\u0644\u0629)",
"Plugins installed ({0}):": "\u0627\u0644\u0625\u0636\u0627\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u062b\u0628\u062a\u0629 ({0}):",
"Premium plugins:": "\u0627\u0644\u0625\u0636\u0627\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0645\u064a\u0632\u0629:",
"Learn more...": "\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f...",
"You are using {0}": "\u0623\u0646\u062a \u062a\u0633\u062a\u062e\u062f\u0645 {0}",
"Horizontal line": "\u062e\u0637 \u0623\u0641\u0642\u064a",
"Insert\/edit image": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image description": "\u0648\u0635\u0641 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Source": "\u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631",
"Dimensions": "\u0627\u0644\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f",
"Constrain proportions": "\u0627\u0644\u062a\u0646\u0627\u0633\u0628",
"General": "\u0639\u0627\u0645",
"Advanced": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0645\u062a\u0642\u062f\u0645\u0647",
"Style": "\u0627\u0644\u0646\u0645\u0637 \/ \u0627\u0644\u0634\u0643\u0644",
"Vertical space": "\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0639\u0645\u0648\u062f\u064a\u0629",
"Horizontal space": "\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0623\u0641\u0642\u064a\u0629",
"Border": "\u062d\u062f\u0648\u062f",
"Insert image": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image": "\u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image list": "\u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631",
"Rotate counterclockwise": "\u062a\u062f\u0648\u064a\u0631 \u0639\u0643\u0633 \u0627\u062a\u062c\u0627\u0647 \u0639\u0642\u0627\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629",
"Rotate clockwise": "\u062a\u062f\u0648\u064a\u0631 \u0641\u064a \u0627\u062a\u062c\u0627\u0647 \u0639\u0642\u0627\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629",
"Flip vertically": "\u0627\u0646\u0639\u0643\u0627\u0633 \u0639\u0627\u0645\u0648\u062f\u064a",
"Flip horizontally": "\u0627\u0646\u0639\u0643\u0627\u0633 \u0623\u0641\u0642\u064a",
"Edit image": "\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image options": "\u0627\u0639\u062f\u0627\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Zoom in": "\u062a\u0643\u0628\u064a\u0631",
"Zoom out": "\u062a\u0635\u063a\u064a\u0631",
"Crop": "\u0642\u0635",
"Resize": "\u062a\u063a\u064a\u064a\u0631 \u062d\u062c\u0645",
"Orientation": "\u0627\u0644\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629",
"Brightness": "\u0627\u0644\u0625\u0636\u0627\u0621\u0629",
"Sharpen": "\u062d\u0627\u062f\u0629",
"Contrast": "\u0627\u0644\u062a\u0628\u0627\u064a\u0646",
"Color levels": "\u0645\u0633\u062a\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0644\u0648\u0646",
"Gamma": "\u063a\u0627\u0645\u0627",
"Invert": "\u0639\u0643\u0633",
"Apply": "\u062a\u0637\u0628\u064a\u0642",
"Back": "\u0644\u0644\u062e\u0644\u0641",
"Insert date\/time": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u062a\u0627\u0631\u064a\u062e\/\u0648\u0642\u062a",
"Date\/time": "\u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u064a\u062e\/\u0627\u0644\u0648\u0642\u062a",
"Insert link": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0631\u0627\u0628\u0637",
"Insert\/edit link": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0631\u0627\u0628\u0637",
"Text to display": "\u0627\u0644\u0646\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0637\u0644\u0648\u0628 \u0639\u0631\u0636\u0647",
"Url": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646",
"Target": "\u0627\u0644\u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0647\u062f\u0641",
"None": "\u0628\u0644\u0627",
"New window": "\u0646\u0627\u0641\u0630\u0629 \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629",
"Remove link": "\u062d\u0630\u0641 \u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637",
"Anchors": "\u0627\u0644\u0645\u0631\u0633\u0627\u0629",
"Link": "\u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637",
"Paste or type a link": "\u0623\u062f\u062e\u0644 \u0623\u0648 \u0627\u0643\u062a\u0628 \u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "\u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0642\u0645\u062a \u0628\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\u0647 \u064a\u0634\u0627\u0628\u0647 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0627\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a. \u0647\u0644 \u062a\u0631\u064a\u062f \u0627\u0646 \u062a\u0636\u064a\u0641 \u0627\u0644\u0644\u0627\u062d\u0642\u0629 mailto: \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631\u0627\u064b \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637 \u0628\u0631\u064a\u062f\u0627 \u0627\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0627\u064b\u061f",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "\u0646\u062a\u0648\u0642\u0639 \u0627\u0646\u0643 \u0642\u0645\u062a \u0628\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0631\u0627\u0628\u0637 \u0644\u0645\u0648\u0642\u0639 \u062e\u0627\u0631\u062c\u064a. \u0647\u0644 \u062a\u0631\u064a\u062f \u0627\u0646 \u0646\u0636\u064a\u0641 \u0627\u0644\u0644\u0627\u062d\u0642\u0629 http:\/\/ \u0644\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0627\u062f\u062e\u0644\u062a\u0647\u061f",
"Link list": "\u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0648\u0627\u0628\u0637",
"Insert video": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0641\u064a\u062f\u064a\u0648",
"Insert\/edit video": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0641\u064a\u062f\u064a\u0648",
"Insert\/edit media": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0648\u0633\u0627\u0626\u0637 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u062f\u062f\u0629",
"Alternative source": "\u0645\u0635\u062f\u0631 \u0628\u062f\u064a\u0644",
"Poster": "\u0645\u0644\u0635\u0642",
"Paste your embed code below:": "\u0644\u0635\u0642 \u0643\u0648\u062f \u0627\u0644\u062a\u0636\u0645\u064a\u0646 \u0647\u0646\u0627:",
"Embed": "\u062a\u0636\u0645\u064a\u0646",
"Media": "\u0627\u0644\u0648\u0633\u0627\u0626\u0637 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u062f\u062f\u0629",
"Nonbreaking space": "\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u063a\u064a\u0631 \u0645\u0646\u0642\u0633\u0645\u0629",
"Page break": "\u0641\u0627\u0635\u0644 \u0644\u0644\u0635\u0641\u062d\u0629",
"Paste as text": "\u0644\u0635\u0642 \u0643\u0646\u0635",
"Preview": "\u0645\u0639\u0627\u064a\u0646\u0629",
"Print": "\u0637\u0628\u0627\u0639\u0629",
"Save": "\u062d\u0641\u0638",
"Find": "\u0628\u062d\u062b",
"Replace with": "\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0640",
"Replace": "\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644",
"Replace all": "\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0643\u0644",
"Prev": "\u0627\u0644\u0633\u0627\u0628\u0642",
"Next": "\u0627\u0644\u062a\u0627\u0644\u064a",
"Find and replace": "\u0628\u062d\u062b \u0648\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644",
"Could not find the specified string.": "\u062a\u0639\u0630\u0631 \u0627\u0644\u0639\u062b\u0648\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0643\u0644\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062d\u062f\u062f\u0629",
"Match case": "\u0645\u0637\u0627\u0628\u0642\u0629 \u062d\u0627\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0623\u062d\u0631\u0641",
"Whole words": "\u0645\u0637\u0627\u0628\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0643\u0644\u0645\u0627\u062a \u0628\u0627\u0644\u0643\u0627\u0645\u0644",
"Spellcheck": "\u062a\u062f\u0642\u064a\u0642 \u0625\u0645\u0644\u0627\u0626\u064a",
"Ignore": "\u062a\u062c\u0627\u0647\u0644",
"Ignore all": "\u062a\u062c\u0627\u0647\u0644 \u0627\u0644\u0643\u0644",
"Finish": "\u0627\u0646\u062a\u0647\u064a",
"Add to Dictionary": "\u0627\u0636\u0641 \u0627\u0644\u064a \u0627\u0644\u0642\u0627\u0645\u0648\u0633",
"Insert table": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u062c\u062f\u0648\u0644",
"Table properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u062c\u062f\u0648\u0644",
"Delete table": "\u062d\u0630\u0641 \u062c\u062f\u0648\u0644",
"Cell": "\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Row": "\u0635\u0641",
"Column": "\u0639\u0645\u0648\u062f",
"Cell properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Merge cells": "\u062f\u0645\u062c \u062e\u0644\u0627\u064a\u0627",
"Split cell": "\u062a\u0642\u0633\u064a\u0645 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0627\u064a\u0627",
"Insert row before": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0639\u0644\u0649",
"Insert row after": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0633\u0641\u0644",
"Delete row": "\u062d\u0630\u0641 \u0635\u0641",
"Row properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Cut row": "\u0642\u0635 \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Copy row": "\u0646\u0633\u062e \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Paste row before": "\u0644\u0635\u0642 \u0627\u0644\u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0639\u0644\u0649",
"Paste row after": "\u0644\u0635\u0642 \u0627\u0644\u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0633\u0641\u0644",
"Insert column before": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0639\u0645\u0648\u062f \u0644\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Insert column after": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0639\u0645\u0648\u062f \u0644\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Delete column": "\u062d\u0630\u0641 \u0639\u0645\u0648\u062f",
"Cols": "\u0639\u062f\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u062f\u0629",
"Rows": "\u0639\u062f\u062f \u0627\u0644\u0635\u0641\u0648\u0641",
"Width": "\u0639\u0631\u0636",
"Height": "\u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639",
"Cell spacing": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0627\u064a\u0627",
"Cell padding": "\u062a\u0628\u0627\u0639\u062f \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Caption": "\u0634\u0631\u062d",
"Left": "\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Center": "\u062a\u0648\u0633\u064a\u0637",
"Right": "\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Cell type": "\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Scope": "\u0627\u0644\u0645\u062c\u0627\u0644",
"Alignment": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629",
"H Align": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0623\u0641\u0642\u064a\u0629",
"V Align": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0631\u0623\u0633\u064a\u0629",
"Top": "\u0623\u0639\u0644\u064a",
"Middle": "\u0627\u0644\u0648\u0633\u0637",
"Bottom": "\u0627\u0644\u0623\u0633\u0641\u0644",
"Header cell": "\u0631\u0623\u0633 \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Row group": "\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0635\u0641",
"Column group": "\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0639\u0645\u0648\u062f",
"Row type": "\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Header": "\u0627\u0644\u0631\u0623\u0633",
"Body": "\u0647\u064a\u0643\u0644",
"Footer": "\u062a\u0630\u064a\u064a\u0644",
"Border color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0637\u0627\u0631",
"Insert template": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0642\u0627\u0644\u0628",
"Templates": "\u0642\u0648\u0627\u0644\u0628",
"Template": "\u0627\u0644\u0642\u0627\u0644\u0628",
"Text color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0646\u0635",
"Background color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0641\u064a\u0629",
"Custom...": "\u062a\u062e\u0635\u064a\u0635 ...",
"Custom color": "\u0644\u0648\u0646 \u0645\u062e\u0635\u0635",
"No color": "\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0644\u0648\u0646",
"Table of Contents": "\u062c\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062d\u062a\u0648\u064a\u0627\u062a",
"Show blocks": "\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0643\u062a\u0644",
"Show invisible characters": "\u0623\u0638\u0647\u0631 \u0627\u0644\u0623\u062d\u0631\u0641 \u0627\u0644\u063a\u064a\u0631 \u0645\u0631\u0626\u064a\u0629",
"Words: {0}": "\u0627\u0644\u0643\u0644\u0645\u0627\u062a:{0}",
"File": "\u0645\u0644\u0641",
"Edit": "\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631",
"Insert": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c",
"View": "\u0639\u0631\u0636",
"Format": "\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642",
"Table": "\u062c\u062f\u0648\u0644",
"Tools": "\u0623\u062f\u0627\u0648\u0627\u062a",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0646\u0635 \u0645\u0646\u0633\u0642. \u0627\u0636\u063a\u0637 ALT-F9 \u0644\u0644\u0642\u0627\u0626\u0645\u0629. \u0627\u0636\u063a\u0637 ALT-F10 \u0644\u0634\u0631\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0623\u062f\u0648\u0627\u062a. \u0627\u0636\u063a\u0637 ALT-0 \u0644\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f\u0629",
"_dir": "rtl"
});

View File

@ -1 +1 @@
ar-e47a394dbc461d20aa547fa0c2027a9dad45fe55e18adb0da309045be6ed4109.js
ar-5a0ab86d268d50c7c9462e0645b96e6c09d928976c0b27007f85f7c5638cbbf8.js

View File

@ -1 +1 @@
ar-e47a394dbc461d20aa547fa0c2027a9dad45fe55e18adb0da309045be6ed4109.js.gz
ar-5a0ab86d268d50c7c9462e0645b96e6c09d928976c0b27007f85f7c5638cbbf8.js.gz

View File

@ -0,0 +1,230 @@
tinymce.addI18n('be',{
"Cut": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u0437\u0430\u0446\u044c",
"Heading 5": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 5",
"Header 2": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 2",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0412\u0430\u0448 \u0431\u0440\u0430\u045e\u0437\u044d\u0440 \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0442\u0440\u044b\u043c\u043b\u0456\u0432\u0430\u0435 \u043f\u0440\u0430\u043c\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u0434\u0430 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0430\u0431\u043c\u0435\u043d\u0443. \u041a\u0430\u043b\u0456 \u043b\u0430\u0441\u043a\u0430, \u0432\u044b\u043a\u0430\u0440\u044b\u0441\u0442\u043e\u045e\u0432\u0430\u0439\u0446\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u044f \u0441\u043f\u0430\u043b\u0443\u0447\u044d\u043d\u043d\u044f \u043a\u043b\u0430\u0432\u0456\u0448: Ctrl + X\/C\/V.",
"Heading 4": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 4",
"Div": "\u0411\u043b\u043e\u043a",
"Heading 2": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 2",
"Paste": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c",
"Close": "\u0417\u0430\u0447\u044b\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Font Family": "\u0428\u0440\u044b\u0444\u0442",
"Pre": "\u041f\u0440\u0430\u0434\u0444\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Align right": "\u041f\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"New document": "\u041d\u043e\u0432\u044b \u0434\u0430\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442",
"Blockquote": "\u0426\u044b\u0442\u0430\u0442\u0430",
"Numbered list": "\u041d\u0443\u043c\u0430\u0440\u0430\u0432\u0430\u043d\u044b \u0441\u043f\u0456\u0441",
"Heading 1": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 1",
"Headings": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043a\u0456",
"Increase indent": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u043b\u0456\u0447\u044b\u0446\u044c \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Formats": "\u0424\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442",
"Headers": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043a\u0456",
"Select all": "\u0412\u044b\u043b\u0443\u0447\u044b\u0446\u044c \u0443\u0441\u0451",
"Header 3": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 3",
"Blocks": "\u0411\u043b\u043e\u043a\u0456",
"Undo": "\u0412\u044f\u0440\u043d\u0443\u0446\u044c",
"Strikethrough": "\u0417\u0430\u043a\u0440\u044d\u0441\u043b\u0435\u043d\u044b",
"Bullet list": "\u041c\u0430\u0440\u043a\u0456\u0440\u0430\u0432\u0430\u043d\u044b \u0441\u043f\u0456\u0441",
"Header 1": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 1",
"Superscript": "\u0412\u0435\u0440\u0445\u043d\u0456 \u0456\u043d\u0434\u044d\u043a\u0441",
"Clear formatting": "\u0410\u0447\u044b\u0441\u0446\u0456\u0446\u044c \u0444\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442",
"Font Sizes": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u0440 \u0448\u0440\u044b\u0444\u0442\u0430",
"Subscript": "\u041d\u0456\u0436\u043d\u0456 \u0456\u043d\u0434\u044d\u043a\u0441",
"Header 6": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 6",
"Redo": "\u0410\u0434\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Paragraph": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u0433\u0440\u0430\u0444",
"Ok": "Ok",
"Bold": "\u0422\u043b\u0443\u0441\u0442\u044b",
"Code": "\u041a\u043e\u0434",
"Italic": "\u041a\u0443\u0440\u0441\u0456\u045e",
"Align center": "\u041f\u0430 \u0446\u044d\u043d\u0442\u0440\u044b",
"Header 5": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 5",
"Heading 6": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 6",
"Heading 3": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 3",
"Decrease indent": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u043d\u0448\u044b\u0446\u044c \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Header 4": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 4",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u045e\u043a\u0430 \u0437\u0434\u0437\u044f\u0439\u0441\u043d\u044f\u0435\u0446\u0446\u0430 \u045e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0437\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430\u0433\u0430 \u0442\u044d\u043a\u0441\u0442\u0443, \u043f\u0430\u043a\u0443\u043b\u044c \u043d\u0435 \u0430\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u044b\u0446\u044c \u0434\u0430\u0434\u0437\u0435\u043d\u0443\u044e \u043e\u043f\u0446\u044b\u044e.",
"Underline": "\u041f\u0430\u0434\u043a\u0440\u044d\u0441\u043b\u0435\u043d\u044b",
"Cancel": "\u0410\u0434\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Justify": "\u041f\u0430 \u0448\u044b\u0440\u044b\u043d\u0456",
"Inline": "\u0420\u0430\u0434\u043a\u043e\u0432\u044b",
"Copy": "\u041a\u0430\u043f\u0456\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Align left": "\u041f\u0430 \u043b\u0435\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"Visual aids": "\u041f\u0430\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0446\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0443\u0440\u044b",
"Lower Greek": "\u041c\u0430\u043b\u044b\u044f \u0433\u0440\u044d\u0447\u0430\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b",
"Square": "\u041a\u0432\u0430\u0434\u0440\u0430\u0442\u044b",
"Default": "\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u044b",
"Lower Alpha": "\u041c\u0430\u043b\u044b\u044f \u043b\u0430\u0446\u0456\u043d\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b",
"Circle": "\u0410\u043a\u0440\u0443\u0436\u043d\u0430\u0441\u0446\u0456",
"Disc": "\u041a\u0440\u0443\u0433\u0456",
"Upper Alpha": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043d\u044b\u044f \u043b\u0430\u0446\u0456\u043d\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b",
"Upper Roman": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043d\u044b\u044f \u0440\u044b\u043c\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0447\u0431\u044b",
"Lower Roman": "\u041c\u0430\u043b\u044b\u044f \u0440\u044b\u043c\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0447\u0431\u044b",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id \u043f\u0430\u0432\u0456\u043d\u0435\u043d \u043f\u0430\u0447\u044b\u043d\u0430\u0446\u0446\u0430 \u0437 \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u044b\u043c \u0443\u0442\u0440\u044b\u043c\u043b\u0456\u0432\u0430\u0446\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u0456 \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b, \u043b\u0456\u0447\u0431\u044b, \u043f\u0440\u0430\u0446\u044f\u0436\u043d\u0456\u043a, \u043a\u0440\u043e\u043f\u043a\u0456, \u0434\u0432\u0443\u043a\u0440\u043e\u043f'\u044f \u0446\u0456 \u043f\u0430\u0434\u043a\u0440\u044d\u0441\u043b\u0456\u0432\u0430\u043d\u043d\u0456.",
"Name": "\u0406\u043c\u044f",
"Anchor": "\u042f\u043a\u0430\u0440",
"Id": "Id",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0423 \u0432\u0430\u0441 \u0451\u0441\u0446\u044c \u043d\u0435\u0437\u0430\u0445\u0430\u0432\u0430\u043d\u044b\u044f \u0437\u043c\u0435\u043d\u044b. \u0412\u044b \u045e\u043f\u044d\u045e\u043d\u0435\u043d\u044b\u044f, \u0448\u0442\u043e \u0445\u043e\u0447\u0430\u0446\u0435 \u0432\u044b\u0439\u0441\u0446\u0456?",
"Restore last draft": "\u0410\u0434\u043d\u0430\u045e\u043b\u0435\u043d\u043d\u0435 \u0430\u043f\u043e\u0448\u043d\u044f\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0435\u043a\u0442\u0430",
"Special character": "\u0421\u043f\u0435\u0446\u044b\u044f\u043b\u044c\u043d\u044b\u044f \u0441\u0456\u043c\u0432\u0430\u043b\u044b",
"Source code": "\u0417\u044b\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b \u043a\u043e\u0434",
"Language": "\u041c\u043e\u0432\u0430",
"Insert\/Edit code sample": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u043a\u043e\u0434",
"B": "B",
"R": "R",
"G": "G",
"Color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440",
"Right to left": "\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0435\u0432\u0430",
"Left to right": "\u0417\u043b\u0435\u0432\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0430",
"Emoticons": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0441\u043c\u0430\u0439\u043b",
"Robots": "\u0420\u043e\u0431\u0430\u0442\u044b",
"Document properties": "\u0423\u043b\u0430\u0441\u0446\u0456\u0432\u0430\u0441\u0446\u0456 \u0434\u0430\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430",
"Title": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a",
"Keywords": "\u041a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0432\u044b\u044f \u0441\u043b\u043e\u0432\u044b",
"Encoding": "\u041a\u0430\u0434\u044b\u0440\u043e\u045e\u043a\u0430",
"Description": "\u0410\u043f\u0456\u0441\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Author": "\u0410\u045e\u0442\u0430\u0440",
"Fullscreen": "\u041f\u043e\u045e\u043d\u0430\u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b \u0440\u044d\u0436\u044b\u043c",
"Horizontal line": "\u0413\u0430\u0440\u044b\u0437\u0430\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043b\u0456\u043d\u0456\u044f",
"Horizontal space": "\u0413\u0430\u0440\u044b\u0437\u0430\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b \u0456\u043d\u0442\u044d\u0440\u0432\u0430\u043b",
"Insert\/edit image": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u044b\u044f\u0432\u0443",
"General": "\u0410\u0433\u0443\u043b\u044c\u043d\u0430\u0435",
"Advanced": "\u041f\u0430\u0448\u044b\u0440\u0430\u043d\u0430\u0435",
"Source": "\u041a\u0440\u044b\u043d\u0456\u0446\u0430",
"Border": "\u041c\u044f\u0436\u0430",
"Constrain proportions": "\u0417\u0430\u0445\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u043f\u0440\u0430\u043f\u043e\u0440\u0446\u044b\u0456",
"Vertical space": "\u0412\u0435\u0440\u0442\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b \u0456\u043d\u0442\u044d\u0440\u0432\u0430\u043b",
"Image description": "\u0410\u043f\u0456\u0441\u0430\u043d\u043d\u0435 \u0432\u044b\u044f\u0432\u044b",
"Style": "\u0421\u0442\u044b\u043b\u044c",
"Dimensions": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u0440",
"Insert image": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0432\u044b\u044f\u0432\u0443",
"Image": "\u0412\u044b\u044f\u0432\u0430",
"Zoom in": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u043b\u0456\u0447\u044b\u0446\u044c",
"Contrast": "\u041a\u0430\u043d\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442",
"Back": "\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434",
"Gamma": "\u0413\u0430\u043c\u0430",
"Flip horizontally": "\u0410\u0434\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0433\u0430\u0440\u044b\u0437\u0430\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430",
"Resize": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c \u043f\u0430\u043c\u0435\u0440",
"Sharpen": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u0437\u043d\u0430\u0441\u0446\u044c",
"Zoom out": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u043d\u0448\u044b\u0446\u044c",
"Image options": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0432\u044b\u044f\u0432\u044b",
"Apply": "\u0423\u0436\u044b\u0446\u044c",
"Brightness": "\u042f\u0440\u043a\u0430\u0441\u0446\u044c",
"Rotate clockwise": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u0440\u043d\u0443\u0446\u044c clockwise",
"Rotate counterclockwise": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u0440\u043d\u0443\u0446\u044c counterclockwise",
"Edit image": "\u0420\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u044b\u044f\u0432\u0443",
"Color levels": "\u0423\u0437\u0440\u043e\u045e\u043d\u0456 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0440\u0430\u045e",
"Crop": "\u0410\u0431\u0440\u044d\u0437\u0430\u0446\u044c",
"Orientation": "\u0410\u0440\u044b\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u044b\u044f",
"Flip vertically": "\u0410\u0434\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u0435\u0440\u0442\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430",
"Invert": "\u0406\u043d\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Date\/time": "\u0414\u0430\u0442\u0430\/\u0447\u0430\u0441",
"Insert date\/time": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0434\u0430\u0442\u0443\/\u0447\u0430\u0441",
"Remove link": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Url": "\u0410\u0434\u0440\u0430\u0441 \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0456",
"Text to display": "\u0422\u044d\u043a\u0441\u0442 \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0456",
"Anchors": "\u042f\u043a\u0430\u0440\u044b",
"Insert link": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Link": "\u0421\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430",
"New window": "\u0423 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0430\u043a\u043d\u0435",
"None": "\u041d\u044f\u043c\u0430",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "\u0423\u0432\u0435\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b \u0430\u0434\u0440\u0430\u0441 \u043f\u0430\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0435\u0448\u043d\u044e\u044e \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443. \u0416\u0430\u0434\u0430\u0435\u0446\u0435 \u0434\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u043d\u0435\u0430\u0431\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b http:\/\/ \u043f\u0440\u044d\u0444\u0456\u043a\u0441?",
"Paste or type a link": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u045e\u0446\u0435 \u0430\u0431\u043e \u045e\u0432\u044f\u0434\u0437\u0456\u0446\u0435 \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Target": "\u0410\u0434\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "\u0423\u0432\u0435\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b \u0430\u0434\u0440\u0430\u0441 \u043f\u0430\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0430\u0434\u0440\u0430\u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u0439 \u043f\u043e\u0448\u0442\u044b. \u0416\u0430\u0434\u0430\u0435\u0446\u0435 \u0434\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u043d\u0435\u0430\u0431\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b mailto: \u043f\u0440\u044d\u0444\u0456\u043a\u0441?",
"Insert\/edit link": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Insert\/edit video": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u0456\u0434\u044d\u0430",
"Media": "\u041c\u0435\u0434\u044b\u044f",
"Alternative source": "\u0410\u043b\u044c\u0442\u044d\u0440\u043d\u0430\u0442\u044b\u045e\u043d\u0430\u044f \u043a\u0440\u044b\u043d\u0456\u0446\u0430",
"Paste your embed code below:": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u045e\u0446\u0435 \u0432\u0430\u0448 \u043a\u043e\u0434 \u043d\u0456\u0436\u044d\u0439:",
"Insert video": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0432\u0456\u0434\u044d\u0430",
"Poster": "\u0412\u044b\u044f\u0432\u0430",
"Insert\/edit media": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u043c\u0435\u0434\u044b\u044f",
"Embed": "\u041a\u043e\u0434 \u0434\u043b\u044f \u045e\u0441\u0442\u0430\u045e\u043a\u0456",
"Nonbreaking space": "\u041d\u0435\u043f\u0430\u0440\u044b\u045e\u043d\u044b \u043f\u0440\u0430\u0431\u0435\u043b",
"Page break": "\u0420\u0430\u0437\u0440\u044b\u045e \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u043d\u043a\u0456",
"Paste as text": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u044f\u043a \u0442\u044d\u043a\u0441\u0442",
"Preview": "\u041f\u0440\u0430\u0434\u043f\u0440\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434",
"Print": "\u0414\u0440\u0443\u043a",
"Save": "\u0417\u0430\u0445\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Could not find the specified string.": "\u0417\u0430\u0434\u0430\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u043d\u0435 \u0437\u043d\u043e\u0439\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b",
"Replace": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Next": "\u0423\u043d\u0456\u0437",
"Whole words": "\u0421\u043b\u043e\u0432\u044b \u0446\u0430\u043b\u043a\u0430\u043c",
"Find and replace": "\u041f\u043e\u0448\u0443\u043a \u0456 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0430",
"Replace with": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c \u043d\u0430",
"Find": "\u0417\u043d\u0430\u0439\u0441\u0446\u0456",
"Replace all": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c \u0443\u0441\u0435",
"Match case": "\u0423\u043b\u0456\u0447\u0432\u0430\u0446\u044c \u0440\u044d\u0433\u0456\u0441\u0442\u0440",
"Prev": "\u0423\u0432\u0435\u0440\u0445",
"Spellcheck": "\u041f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u043f\u0456\u0441\u0443",
"Finish": "\u0421\u043a\u043e\u043d\u0447\u044b\u0446\u044c",
"Ignore all": "\u0406\u0433\u043d\u0430\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0443\u0441\u0435",
"Ignore": "\u0406\u0433\u043d\u0430\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Add to Dictionary": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0443 \u0441\u043b\u043e\u045e\u043d\u0456\u043a",
"Insert row before": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443",
"Rows": "\u0420\u0430\u0434\u043a\u0456",
"Height": "\u0412\u044b\u0448\u044b\u043d\u044f",
"Paste row after": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u043d\u0456\u0437\u0443",
"Alignment": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u045e\u043d\u043e\u045e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Border color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440 \u043c\u044f\u0436\u044b",
"Column group": "\u0413\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0441\u043b\u0443\u043f\u043a\u043e\u045e",
"Row": "\u0420\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Insert column before": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0441\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a \u0437\u043b\u0435\u0432\u0430",
"Split cell": "\u0420\u0430\u0437\u0431\u0456\u0446\u044c \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0443",
"Cell padding": "\u0423\u043d\u0443\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Cell spacing": "\u0417\u043d\u0435\u0448\u043d\u0456 \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Row type": "\u0422\u044b\u043f \u0440\u0430\u0434\u043a\u0430",
"Insert table": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0443",
"Body": "\u0426\u0435\u043b\u0430",
"Caption": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a",
"Footer": "\u041d\u0456\u0437",
"Delete row": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Paste row before": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443",
"Scope": "\u0421\u0444\u0435\u0440\u0430",
"Delete table": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0443",
"H Align": "\u0413\u0430\u0440. \u0432\u044b\u0440\u0430\u045e\u043d\u043e\u045e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Top": "\u0412\u0435\u0440\u0445",
"Header cell": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a",
"Column": "\u0421\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a",
"Row group": "\u0413\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0440\u0430\u0434\u043a\u043e\u045e",
"Cell": "\u042f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0430",
"Middle": "\u0421\u044f\u0440\u044d\u0434\u0437\u0456\u043d\u0430",
"Cell type": "\u0422\u044b\u043f \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0456",
"Copy row": "\u041a\u0430\u043f\u0456\u044f\u0432\u0430\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Row properties": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0440\u0430\u0434\u043a\u0430",
"Table properties": "\u0423\u043b\u0430\u0441\u0446\u0456\u0432\u0430\u0441\u0446\u0456 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u044b",
"Bottom": "\u041d\u0456\u0437",
"V Align": "\u0412\u0435\u0440. \u0432\u044b\u0440\u0430\u045e\u043d\u043e\u045e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Header": "\u0428\u0430\u043f\u043a\u0430",
"Right": "\u041f\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"Insert column after": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0441\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0430",
"Cols": "\u0421\u043b\u0443\u043f\u043a\u0456",
"Insert row after": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u043d\u0456\u0437\u0443",
"Width": "\u0428\u044b\u0440\u044b\u043d\u044f",
"Cell properties": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0456",
"Left": "\u041f\u0430 \u043b\u0435\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"Cut row": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u0437\u0430\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Delete column": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0441\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a",
"Center": "\u041f\u0430 \u0446\u044d\u043d\u0442\u0440\u044b",
"Merge cells": "\u0410\u0431'\u044f\u0434\u043d\u0430\u0446\u044c \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0456",
"Insert template": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d",
"Templates": "\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b",
"Background color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440 \u0444\u043e\u043d\u0443",
"Custom...": "\u041a\u0430\u0440\u044b\u0441\u0442\u0430\u0446\u043a\u0456...",
"Custom color": "\u041a\u0430\u0440\u044b\u0441\u0442\u0430\u0446\u043a\u0456 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0440",
"No color": "\u0411\u0435\u0437 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0440\u0443",
"Text color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440 \u0442\u044d\u043a\u0441\u0442\u0443",
"Table of Contents": "\u0422\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0443 \u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0443",
"Show blocks": "\u041f\u0430\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0446\u044c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0456",
"Show invisible characters": "\u041f\u0430\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0446\u044c \u043d\u044f\u0431\u0430\u0447\u043d\u044b\u044f \u0441\u0456\u043c\u0432\u0430\u043b\u044b",
"Words: {0}": "\u041a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0430\u0441\u0446\u044c \u0441\u043b\u043e\u045e: {0}",
"Insert": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c",
"File": "\u0424\u0430\u0439\u043b",
"Edit": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u0422\u044d\u043a\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0435. \u041d\u0430\u0446\u0456\u0441\u043d\u0456\u0446\u0435 ALT-F9, \u043a\u0430\u0431 \u0432\u044b\u043a\u043b\u0456\u043a\u0430\u0446\u044c \u043c\u0435\u043d\u044e, ALT-F10 - \u043f\u0430\u043d\u044d\u043b\u044c \u043f\u0440\u044b\u043b\u0430\u0434\u0430\u045e, ALT-0 - \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u043a\u043b\u0456\u043a\u0443 \u0434\u0430\u043f\u0430\u043c\u043e\u0433\u0456.",
"Tools": "\u041f\u0440\u044b\u043b\u0430\u0434\u044b",
"View": "\u0412\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434",
"Table": "\u0422\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0430",
"Format": "\u0424\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442"
});

View File

@ -1 +1 @@
be-42e2884c0f2394afa1a17e31e702660eeea0d84618bbd18155cb0313c6eb5f69.js
be-2d601b695076754977002cf73d6809919ca8c0758850a45e34a692af7b08fb1d.js

View File

@ -1 +1 @@
be-42e2884c0f2394afa1a17e31e702660eeea0d84618bbd18155cb0313c6eb5f69.js.gz
be-2d601b695076754977002cf73d6809919ca8c0758850a45e34a692af7b08fb1d.js.gz

View File

@ -0,0 +1,253 @@
tinymce.addI18n('bg_BG',{
"Redo": "\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438",
"Undo": "\u0412\u044a\u0440\u043d\u0438",
"Cut": "\u0418\u0437\u0440\u044f\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Copy": "\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Paste": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435",
"Select all": "\u041c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u044f\u043b\u043e\u0442\u043e \u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435",
"New document": "\u041d\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442",
"Ok": "\u0414\u043e\u0431\u0440\u0435",
"Cancel": "\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437",
"Visual aids": "\u0412\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u043d\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432\u0435 (\u0440\u0430\u043c\u043a\u0438)",
"Bold": "\u0423\u0434\u0435\u0431\u0435\u043b\u0435\u043d (\u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u0440)",
"Italic": "\u041d\u0430\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d (\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438\u0432)",
"Underline": "\u041f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u043d",
"Strikethrough": "\u0417\u0430\u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Superscript": "\u0413\u043e\u0440\u0435\u043d \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441",
"Subscript": "\u0414\u043e\u043b\u0435\u043d \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441",
"Clear formatting": "\u0418\u0437\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e",
"Align left": "\u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442\u043b\u044f\u0432\u043e",
"Align center": "\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e",
"Align right": "\u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442\u0434\u044f\u0441\u043d\u043e",
"Justify": "\u0414\u0432\u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Bullet list": "\u0421\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a \u0441 \u0432\u043e\u0434\u0430\u0447\u0438",
"Numbered list": "\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a",
"Decrease indent": "\u041d\u0430\u043c\u0430\u043b\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0442\u044a\u043f\u0430",
"Increase indent": "\u0423\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0442\u044a\u043f\u0430",
"Close": "\u0417\u0430\u0442\u0432\u0430\u0440\u044f\u043d\u0435",
"Formats": "\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0412\u0430\u0448\u0438\u044f\u0442 \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u044a\u0440 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0435\u043d \u0434\u043e\u0441\u0442\u044a\u043f \u0434\u043e \u043a\u043b\u0438\u043f\u0431\u043e\u0440\u0434\u0430. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0438\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438 Ctrl+X (\u0437\u0430 \u0438\u0437\u0440\u044f\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435), Ctrl+C (\u0437\u0430 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435) \u0438 Ctrl+V (\u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435).",
"Headers": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u044f",
"Header 1": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 1",
"Header 2": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 2",
"Header 3": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 3",
"Header 4": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 4",
"Header 5": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 5",
"Header 6": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 6",
"Headings": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u044f",
"Heading 1": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 1",
"Heading 2": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 2",
"Heading 3": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 3",
"Heading 4": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 4",
"Heading 5": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 5",
"Heading 6": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 6",
"Div": "\u0411\u043b\u043e\u043a",
"Pre": "\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435\u043d \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442",
"Code": "\u041a\u043e\u0434",
"Paragraph": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u0433\u0440\u0430\u0444",
"Blockquote": "\u0426\u0438\u0442\u0430\u0442",
"Inline": "\u041d\u0430 \u0435\u0434\u0438\u043d \u0440\u0435\u0434",
"Blocks": "\u0411\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432\u0435",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\u0442\u043e \u0432 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0435 \u0432 \u043e\u0431\u0438\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c. \u0421\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0449\u0435 \u0431\u044a\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u043e \u043a\u0430\u0442\u043e \u043d\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442, \u0434\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e \u0438\u0437\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0430\u0437\u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u044f.",
"Font Family": "\u0428\u0440\u0438\u0444\u0442",
"Font Sizes": "\u0420\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u043d\u0430 \u0448\u0440\u0438\u0444\u0442\u0430",
"Class": "\u041a\u043b\u0430\u0441",
"Browse for an image": "\u041f\u043e\u0442\u044a\u0440\u0441\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430",
"OR": "\u0418\u041b\u0418",
"Drop an image here": "\u041f\u0443\u0441\u043d\u0435\u0442\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0442\u0443\u043a",
"Upload": "\u041a\u0430\u0447\u0438",
"Default": "\u041f\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Circle": "\u041e\u043a\u0440\u044a\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438",
"Disc": "\u041a\u0440\u044a\u0433\u0447\u0435\u0442\u0430",
"Square": "\u0417\u0430\u043f\u044a\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438 \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u0430\u0442\u0438",
"Lower Alpha": "\u041c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Lower Greek": "\u041c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0433\u0440\u044a\u0446\u043a\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Lower Roman": "\u0420\u0438\u043c\u0441\u043a\u0438 \u0447\u0438\u0441\u043b\u0430 \u0441 \u043c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Upper Alpha": "\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Upper Roman": "\u0420\u0438\u043c\u0441\u043a\u0438 \u0447\u0438\u0441\u043b\u0430 \u0441 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Anchor": "\u041a\u043e\u0442\u0432\u0430 (\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430 \u0432 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430)",
"Name": "\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435",
"Id": "\u0418\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0440 (id)",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "\u0418\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 (id) \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u0432\u0430 \u0441 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d \u043e\u0442 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438, \u0447\u0438\u0444\u0440\u0438, \u0442\u0438\u0440\u0435\u0442\u0430, \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438, \u0434\u0432\u043e\u0435\u0442\u043e\u0447\u0438\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u043b\u043d\u043e \u0442\u0438\u0440\u0435.",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0412 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u043c\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438. \u0429\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u044a\u043b\u0436\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0438?",
"Restore last draft": "\u0412\u044a\u0437\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432\u0430",
"Special character": "\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0435\u043d \u0437\u043d\u0430\u043a",
"Source code": "\u0418\u0437\u0445\u043e\u0434\u0435\u043d \u043a\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0432 HTML",
"Insert\/Edit code sample": "\u0412\u043c\u044a\u043a\u043d\u0438\/ \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d \u043a\u043e\u0434",
"Language": "\u0415\u0437\u0438\u043a",
"Color": "\u0426\u0432\u044f\u0442",
"R": "R",
"G": "G",
"B": "B",
"Left to right": "\u041e\u0442\u043b\u044f\u0432\u043e \u043d\u0430\u0434\u044f\u0441\u043d\u043e",
"Right to left": "\u041e\u0442\u0434\u044f\u0441\u043d\u043e \u043d\u0430\u043b\u044f\u0432\u043e",
"Emoticons": "\u0415\u043c\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u043d\u0438",
"Document properties": "\u0421\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430",
"Title": "\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435",
"Keywords": "\u041a\u043b\u044e\u0447\u043e\u0432\u0438 \u0434\u0443\u043c\u0438",
"Description": "\u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435",
"Robots": "\u0420\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0435\u0431 \u0442\u044a\u0440\u0441\u0430\u0447\u043a\u0438",
"Author": "\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440",
"Encoding": "\u041a\u043e\u0434\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0430\u0446\u0438\u0442\u0435",
"Fullscreen": "\u041d\u0430 \u0446\u044f\u043b \u0435\u043a\u0440\u0430\u043d",
"Action": "\u0414\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435",
"Shortcut": "\u0411\u044a\u0440\u0437 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448",
"Help": "\u041f\u043e\u043c\u043e\u0449",
"Address": "\u0410\u0434\u0440\u0435\u0441",
"Focus to menubar": "Focus to menubar",
"Focus to toolbar": "Focus to toolbar",
"Focus to element path": "Focus to element path",
"Focus to contextual toolbar": "Focus to contextual toolbar",
"Insert link (if link plugin activated)": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430 (\u0430\u043a\u043e \u043f\u043b\u044a\u0433\u0438\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0438 \u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0430\u043d)",
"Save (if save plugin activated)": "\u0417\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438 (\u0430\u043a\u043e \u043f\u043b\u044a\u0433\u0438\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441 \u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0430\u043d)",
"Find (if searchreplace plugin activated)": "\u041d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438 (\u0430\u043a\u043e \u043f\u043b\u044a\u0433\u0438\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u0442\u044a\u0440\u0441\u0435\u043d\u0435\/\u0437\u0430\u043c\u044f\u043d\u0430 \u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0430\u043d)",
"Plugins installed ({0}):": "\u0418\u043d\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u043f\u043b\u044a\u0433\u0438\u043d\u0438 ({0}):",
"Premium plugins:": "\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0439\u043d\u0438 \u043f\u043b\u044a\u0433\u0438\u043d\u0438:",
"Learn more...": "\u041d\u0430\u0443\u0447\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435...",
"You are using {0}": "\u0418\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430\u0442\u0435 {0}",
"Horizontal line": "\u0425\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0442\u0430",
"Insert\/edit image": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\/\u043a\u043e\u0440\u0435\u043a\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430",
"Image description": "\u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e",
"Source": "\u0410\u0434\u0440\u0435\u0441",
"Dimensions": "\u0420\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440",
"Constrain proportions": "\u0417\u0430\u0432\u0430\u0437\u043d\u0430\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435",
"General": "\u041e\u0431\u0449\u043e",
"Advanced": "\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e",
"Style": "\u0421\u0442\u0438\u043b",
"Vertical space": "\u0412\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e",
"Horizontal space": "\u0425\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e",
"Border": "\u041a\u0430\u043d\u0442 (\u0440\u0430\u043c\u043a\u0430)",
"Insert image": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435",
"Image": "\u041a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430",
"Image list": "\u0421\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0438",
"Rotate counterclockwise": "\u0417\u0430\u0432\u044a\u0440\u0442\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430",
"Rotate clockwise": "\u0417\u0430\u0432\u044a\u0440\u0442\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430",
"Flip vertically": "\u041e\u0431\u044a\u0440\u043d\u0438 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u043d\u043e",
"Flip horizontally": "\u041e\u0431\u044a\u0440\u043d\u0438 \u0445\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e",
"Edit image": "\u0420\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e",
"Image options": "\u041d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e",
"Zoom in": "\u041f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0436\u0438",
"Zoom out": "\u041e\u0442\u0434\u0430\u043b\u0435\u0447\u0438",
"Crop": "\u0418\u0437\u0440\u044f\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Resize": "\u041f\u0440\u0435\u043e\u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Orientation": "\u041e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f",
"Brightness": "\u042f\u0440\u043a\u043e\u0441\u0442",
"Sharpen": "\u0418\u0437\u043e\u0441\u0442\u0440\u044f\u043d\u0435",
"Contrast": "\u041a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442",
"Color levels": "\u0426\u0432\u0435\u0442\u043d\u0438 \u043d\u0438\u0432\u0430",
"Gamma": "\u0413\u0430\u043c\u0430",
"Invert": "\u0418\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f",
"Apply": "\u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438",
"Back": "\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434",
"Insert date\/time": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u0442\u0430\/\u0447\u0430\u0441",
"Date\/time": "\u0414\u0430\u0442\u0430\/\u0447\u0430\u0441",
"Insert link": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0445\u0438\u043f\u0435\u0440\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430 (\u043b\u0438\u043d\u043a)",
"Insert\/edit link": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\/\u043a\u043e\u0440\u0435\u043a\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0445\u0438\u043f\u0435\u0440\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430 (\u043b\u0438\u043d\u043a)",
"Text to display": "\u0422\u0435\u043a\u0441\u0442",
"Url": "\u0410\u0434\u0440\u0435\u0441 (URL)",
"Target": "\u0426\u0435\u043b \u0432 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430",
"None": "\u0411\u0435\u0437",
"New window": "\u0412 \u043d\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0435\u0446 (\u043f\u043e\u0434\u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0435\u0446)",
"Remove link": "\u041f\u0440\u0435\u043c\u0430\u0445\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0445\u0438\u043f\u0435\u0440\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430",
"Anchors": "\u041a\u043e\u0442\u0432\u0438",
"Link": "\u0412\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430(\u043b\u0438\u043d\u043a)",
"Paste or type a link": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0435\u0442\u0435 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430(\u043b\u0438\u043d\u043a)",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "URL \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u044a\u0442, \u043a\u043e\u0439\u0442\u043e \u0432\u044a\u0432\u0434\u043e\u0445\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u0447\u0430 \u043d\u0430 \u0435-\u043c\u0435\u0439\u043b \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441. \u0418\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435 \u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u0438\u044f mailto: \u043f\u0440\u0435\u0444\u0438\u043a\u0441?",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "URL \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u044a\u0442, \u043a\u043e\u0439\u0442\u043e \u0432\u044a\u0432\u0434\u043e\u0445\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u0447\u0430 \u0432\u044a\u043d\u0448\u0435\u043d \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441. \u0418\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435 \u043b\u0438 \u0434\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u0438\u044f http:\/\/ \u043f\u0440\u0435\u0444\u0438\u043a\u0441?",
"Link list": "\u0421\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a \u0441 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0438",
"Insert video": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e",
"Insert\/edit video": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\/\u043a\u043e\u0440\u0435\u043a\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e",
"Insert\/edit media": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\/\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0438\u044f",
"Alternative source": "\u0410\u043b\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435\u043d \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441",
"Poster": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0435\u0440",
"Paste your embed code below:": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u0442\u0435 \u043a\u043e\u0434\u0430 \u0437\u0430 \u0432\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e \u043f\u043e-\u0434\u043e\u043b\u0443:",
"Embed": "\u0412\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435",
"Media": "\u041c\u0435\u0434\u0438\u044f",
"Nonbreaking space": "\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043b",
"Page break": "\u041d\u043e\u0432\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430",
"Paste as text": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438 \u043a\u0430\u0442\u043e \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442",
"Preview": "\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043d \u0438\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434",
"Print": "\u041f\u0435\u0447\u0430\u0442",
"Save": "\u0421\u044a\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Find": "\u0422\u044a\u0440\u0441\u0435\u043d\u0435 \u0437\u0430",
"Replace with": "\u0417\u0430\u043c\u044f\u043d\u0430 \u0441",
"Replace": "\u0417\u0430\u043c\u044f\u043d\u0430",
"Replace all": "\u0417\u0430\u043c\u044f\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0449\u0430\u043d\u0438\u044f",
"Prev": "\u041f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0448\u0435\u043d",
"Next": "\u0421\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u0449",
"Find and replace": "\u0422\u044a\u0440\u0441\u0435\u043d\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043c\u044f\u043d\u0430",
"Could not find the specified string.": "\u0422\u044a\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043d\u0435 \u0435 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d.",
"Match case": "\u0421\u044a\u0432\u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440\u0430 (\u043c\u0430\u043b\u043a\u0438\/\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438)",
"Whole words": "\u0421\u0430\u043c\u043e \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0443\u043c\u0438",
"Spellcheck": "\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430",
"Ignore": "\u0418\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Ignore all": "\u0418\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u043e",
"Finish": "\u041a\u0440\u0430\u0439",
"Add to Dictionary": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430",
"Insert table": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430",
"Table properties": "\u0421\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430\u0442\u0430",
"Delete table": "\u0418\u0437\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430\u0442\u0430",
"Cell": "\u041a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0430",
"Row": "\u0420\u0435\u0434",
"Column": "\u041a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0430",
"Cell properties": "\u0421\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0430\u0442\u0430",
"Merge cells": "\u0421\u043b\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438\u0442\u0435",
"Split cell": "\u0420\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0430",
"Insert row before": "\u0412\u043c\u044a\u043a\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438",
"Insert row after": "\u0412\u043c\u044a\u043a\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434 \u0441\u043b\u0435\u0434",
"Delete row": "\u0418\u0437\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434\u0430",
"Row properties": "\u0421\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434\u0430",
"Cut row": "\u0418\u0437\u0440\u044f\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434",
"Copy row": "\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434",
"Paste row before": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438",
"Paste row after": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434 \u0441\u043b\u0435\u0434",
"Insert column before": "\u0412\u043c\u044a\u043a\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438",
"Insert column after": "\u0412\u043c\u044a\u043a\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434",
"Delete column": "\u0418\u0437\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430",
"Cols": "\u041a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0438",
"Rows": "\u0420\u0435\u0434\u043e\u0432\u0435",
"Width": "\u0428\u0438\u0440\u0438\u043d\u0430",
"Height": "\u0412\u0438\u0441\u043e\u0447\u0438\u043d\u0430",
"Cell spacing": "\u0420\u0430\u0437\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438\u0442\u0435",
"Cell padding": "\u0420\u0430\u0437\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e \u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e",
"Caption": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430\u0442\u0430",
"Left": "\u041b\u044f\u0432\u043e",
"Center": "\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e",
"Right": "\u0414\u044f\u0441\u043d\u043e",
"Cell type": "\u0422\u0438\u043f \u043d\u0430 \u043a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0430\u0442\u0430",
"Scope": "\u041e\u0431\u0445\u0432\u0430\u0442",
"Alignment": "\u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435",
"H Align": "\u0425\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435",
"V Align": "\u0412\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Top": "\u0413\u043e\u0440\u0435",
"Middle": "\u041f\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u0430",
"Bottom": "\u0414\u043e\u043b\u0443",
"Header cell": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430 \u043a\u043b\u0435\u0442\u043a\u0430 (\u0430\u043d\u0442\u0435\u0442\u043a\u0430)",
"Row group": "Row group",
"Column group": "Column group",
"Row type": "\u0422\u0438\u043f \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0434\u0430",
"Header": "\u0413\u043e\u0440\u0435\u043d \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0442\u0438\u0442\u0443\u043b (header)",
"Body": "\u0421\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 (body)",
"Footer": "\u0414\u043e\u043b\u0435\u043d \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0442\u0438\u0442\u0443\u043b (footer)",
"Border color": "\u0426\u0432\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0442\u0430",
"Insert template": "\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d",
"Templates": "\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u0438",
"Template": "\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d",
"Text color": "\u0426\u0432\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0448\u0440\u0438\u0444\u0442\u0430",
"Background color": "\u0424\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0446\u0432\u044f\u0442",
"Custom...": "\u0418\u0437\u0431\u0440\u0430\u043d...",
"Custom color": "\u0426\u0432\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0438\u0437\u0431\u043e\u0440",
"No color": "\u0411\u0435\u0437 \u0446\u0432\u044f\u0442",
"Table of Contents": "\u0421\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435",
"Show blocks": "\u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432\u0435\u0442\u0435",
"Show invisible characters": "\u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u0435\u043c\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0446\u0438",
"Words: {0}": "\u0411\u0440\u043e\u0439 \u0434\u0443\u043c\u0438: {0}",
"File": "\u0424\u0430\u0439\u043b",
"Edit": "\u0420\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Insert": "\u0412\u043c\u044a\u043a\u0432\u0430\u043d\u0435",
"View": "\u0418\u0437\u0433\u043b\u0435\u0434",
"Format": "\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Table": "\u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430",
"Tools": "\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u041f\u043e\u043b\u0435 \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442. \u041d\u0430\u0442\u0438\u0441\u043d\u0435\u0442\u0435 Alt+F9 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044e; Alt+F10 \u0437\u0430 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438; Alt+0 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449."
});

View File

@ -1 +1 @@
bg_BG-2fac9d785519d2791d42881fcc08c6a82e841575785690259d7f64e1b88d7db3.js
bg_BG-0272f963807ba8672db0d5f6b8919d2f3aa2f8bb172a17c5f8c2934760ba0dce.js

View File

@ -1 +1 @@
bg_BG-2fac9d785519d2791d42881fcc08c6a82e841575785690259d7f64e1b88d7db3.js.gz
bg_BG-0272f963807ba8672db0d5f6b8919d2f3aa2f8bb172a17c5f8c2934760ba0dce.js.gz

View File

@ -0,0 +1,260 @@
tinymce.addI18n('ca',{
"Redo": "Refer",
"Undo": "Desfer",
"Cut": "Retalla",
"Copy": "Copia",
"Paste": "Enganxa",
"Select all": "Seleccionar-ho tot",
"New document": "Nou document",
"Ok": "Acceptar",
"Cancel": "Cancel\u00b7la",
"Visual aids": "Assist\u00e8ncia visual",
"Bold": "Negreta",
"Italic": "Cursiva",
"Underline": "Subratllat",
"Strikethrough": "Ratllat",
"Superscript": "Super\u00edndex",
"Subscript": "Sub\u00edndex",
"Clear formatting": "Eliminar format",
"Align left": "Aliniat a l'esquerra",
"Align center": "Centrat",
"Align right": "Aliniat a la dreta",
"Justify": "Justificat",
"Bullet list": "Llista no ordenada",
"Numbered list": "Llista enumerada",
"Decrease indent": "Disminuir sagnat",
"Increase indent": "Augmentar sagnat",
"Close": "Tanca",
"Formats": "Formats",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "El vostre navegador no suporta l'acc\u00e9s directe al portaobjectes. Si us plau, feu servir les dreceres de teclat Ctrl+X\/C\/V.",
"Headers": "Cap\u00e7aleres",
"Header 1": "Cap\u00e7alera 1",
"Header 2": "Cap\u00e7alera 2",
"Header 3": "Cap\u00e7alera 3",
"Header 4": "Cap\u00e7alera 4",
"Header 5": "Cap\u00e7alera 5",
"Header 6": "Cap\u00e7alera 6",
"Headings": "Encap\u00e7alaments",
"Heading 1": "Encap\u00e7alament 1",
"Heading 2": "Encap\u00e7alament 2",
"Heading 3": "Encap\u00e7alament 3",
"Heading 4": "Encap\u00e7alament 4",
"Heading 5": "Encap\u00e7alament 5",
"Heading 6": "Encap\u00e7alament 6",
"Div": "Div",
"Pre": "Pre",
"Code": "Codi",
"Paragraph": "Par\u00e0graf",
"Blockquote": "Cita",
"Inline": "En l\u00ednia",
"Blocks": "Blocs",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Enganxar ara est\u00e0 en mode text pla. Els continguts s'enganxaran com a text pla fins que desactivis aquesta opci\u00f3. ",
"Font Family": "Fam\u00edlia de la font",
"Font Sizes": "Mides de la font",
"Class": "Classe",
"Browse for an image": "Explorar una imatge",
"OR": "O",
"Drop an image here": "Deixar anar una imatge aqu\u00ed",
"Upload": "Pujar",
"Block": "Bloc",
"Align": "Alinear",
"Default": "Per defecte",
"Circle": "Cercle",
"Disc": "Disc",
"Square": "Quadrat",
"Lower Alpha": "Alfa menor",
"Lower Greek": "Grec menor",
"Lower Roman": "Roman menor",
"Upper Alpha": "Alfa major",
"Upper Roman": "Roman major",
"Anchor": "\u00c0ncora",
"Name": "Nom",
"Id": "Id",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "La Id ha de comen\u00e7ar amb una lletra, seguida d'altres lletres, n\u00fameros, punts, ratlles, comes, o guions baixos",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Teniu canvis sense desar, esteu segur que voleu deixar-ho ara?",
"Restore last draft": "Restaurar l'\u00faltim esborrany",
"Special character": "Car\u00e0cter especial",
"Source code": "Codi font",
"Insert\/Edit code sample": "Inserir\/Editar tros de codi",
"Language": "Idioma",
"Code sample": "Mostra de codi",
"Color": "Color",
"R": "R",
"G": "G",
"B": "B",
"Left to right": "D'esquerra a dreta",
"Right to left": "De dreta a esquerra",
"Emoticons": "Emoticones",
"Document properties": "Propietats del document",
"Title": "T\u00edtol",
"Keywords": "Paraules clau",
"Description": "Descripci\u00f3",
"Robots": "Robots",
"Author": "Autor",
"Encoding": "Codificaci\u00f3",
"Fullscreen": "Pantalla completa",
"Action": "Acci\u00f3",
"Shortcut": "Drecera",
"Help": "Ajuda",
"Address": "Adre\u00e7a",
"Focus to menubar": "Enfocar la barra de men\u00fa",
"Focus to toolbar": "Enfocar la barra d'eines",
"Focus to element path": "Enfocar la ruta d'elements",
"Focus to contextual toolbar": "Enfocar la barra d'eines contextual",
"Insert link (if link plugin activated)": "Inserir enlla\u00e7 (si el complement d'enlla\u00e7 est\u00e0 activat)",
"Save (if save plugin activated)": "Desar (si el complement desar est\u00e0 activat)",
"Find (if searchreplace plugin activated)": "Cercar (si el complement cercar-reempla\u00e7ar est\u00e0 activat)",
"Plugins installed ({0}):": "Complements instal\u00b7lats ({0}):",
"Premium plugins:": "Complements premium",
"Learn more...": "Apr\u00e8n m\u00e9s...",
"You are using {0}": "Est\u00e0s utilitzant {0}",
"Plugins": "Complements",
"Handy Shortcuts": "Dreceres a m\u00e0",
"Horizontal line": "L\u00ednia horitzontal",
"Insert\/edit image": "Inserir\/editar imatge",
"Image description": "Descripci\u00f3 de la imatge",
"Source": "Font",
"Dimensions": "Dimensions",
"Constrain proportions": "Mantenir proporcions",
"General": "General",
"Advanced": "Avan\u00e7at",
"Style": "Estil",
"Vertical space": "Espai vertical",
"Horizontal space": "Espai horitzontal",
"Border": "Vora",
"Insert image": "Inserir imatge",
"Image": "Imatge",
"Image list": "Llista d'imatges",
"Rotate counterclockwise": "Girar a l'esquerra",
"Rotate clockwise": "Girar a la dreta",
"Flip vertically": "Capgirar verticalment",
"Flip horizontally": "Capgirar horitzontalment",
"Edit image": "Editar imatge",
"Image options": "Opcions d'imatge",
"Zoom in": "Ampliar",
"Zoom out": "Empetitir",
"Crop": "Escap\u00e7ar",
"Resize": "Canviar mida",
"Orientation": "Orientaci\u00f3",
"Brightness": "Brillantor",
"Sharpen": "Remarcar vores",
"Contrast": "Contrast",
"Color levels": "Nivells de color",
"Gamma": "Gamma",
"Invert": "Invertir",
"Apply": "Aplicar",
"Back": "Tornar",
"Insert date\/time": "Inserir data\/hora",
"Date\/time": "Data\/hora",
"Insert link": "Inserir enlla\u00e7",
"Insert\/edit link": "Inserir\/editar enlla\u00e7",
"Text to display": "Text per mostrar",
"Url": "URL",
"Target": "Dest\u00ed",
"None": "Cap",
"New window": "Finestra nova",
"Remove link": "Treure enlla\u00e7",
"Anchors": "\u00c0ncores",
"Link": "Enlla\u00e7",
"Paste or type a link": "Enganxa o escriu un enlla\u00e7",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "L'URL que has escrit sembla una adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic. Vols afegir-li el prefix obligatori mailto: ?",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "L'URL que has escrit sembla un enlla\u00e7 extern. Vols afegir-li el prefix obligatori http:\/\/ ?",
"Link list": "Llista d'enlla\u00e7os",
"Insert video": "Inserir v\u00eddeo",
"Insert\/edit video": "Inserir\/editar v\u00eddeo",
"Insert\/edit media": "Inserir\/editar mitj\u00e0",
"Alternative source": "Font alternativa",
"Poster": "P\u00f3ster",
"Paste your embed code below:": "Enganxau el codi a sota:",
"Embed": "Incloure",
"Media": "Mitjans",
"Nonbreaking space": "Espai fixe",
"Page break": "Salt de p\u00e0gina",
"Paste as text": "Enganxar com a text",
"Preview": "Previsualitzaci\u00f3",
"Print": "Imprimir",
"Save": "Desa",
"Find": "Buscar",
"Replace with": "Rempla\u00e7ar amb",
"Replace": "Rempla\u00e7ar",
"Replace all": "Rempla\u00e7ar-ho tot",
"Prev": "Anterior",
"Next": "Seg\u00fcent",
"Find and replace": "Buscar i rempla\u00e7ar",
"Could not find the specified string.": "No es pot trobar el text especificat.",
"Match case": "Coincidir maj\u00fascules",
"Whole words": "Paraules senceres",
"Spellcheck": "Comprovar ortrografia",
"Ignore": "Ignorar",
"Ignore all": "Ignorar tots",
"Finish": "Finalitzar",
"Add to Dictionary": "Afegir al diccionari",
"Insert table": "Inserir taula",
"Table properties": "Propietats de taula",
"Delete table": "Esborrar taula",
"Cell": "Cel\u00b7la",
"Row": "Fila",
"Column": "Columna",
"Cell properties": "Propietats de cel\u00b7la",
"Merge cells": "Fusionar cel\u00b7les",
"Split cell": "Dividir cel\u00b7les",
"Insert row before": "Inserir fila a sobre",
"Insert row after": "Inserir fila a sota",
"Delete row": "Esborrar fila",
"Row properties": "Propietats de fila",
"Cut row": "Retallar fila",
"Copy row": "Copiar fila",
"Paste row before": "Enganxar fila a sobre",
"Paste row after": "Enganxar fila a sota",
"Insert column before": "Inserir columna abans",
"Insert column after": "Inserir columna despr\u00e9s",
"Delete column": "Esborrar columna",
"Cols": "Cols",
"Rows": "Files",
"Width": "Amplada",
"Height": "Al\u00e7ada",
"Cell spacing": "Espai entre cel\u00b7les",
"Cell padding": "Marge intern",
"Caption": "Encap\u00e7alament",
"Left": "A l'esquerra",
"Center": "Centrat",
"Right": "A la dreta",
"Cell type": "Tipus de cel\u00b7la",
"Scope": "\u00c0mbit",
"Alignment": "Aliniament",
"H Align": "Al\u00edniament H",
"V Align": "Al\u00edniament V",
"Top": "Superior",
"Middle": "Mitj\u00e0",
"Bottom": "Inferior",
"Header cell": "Cel\u00b7la de cap\u00e7alera",
"Row group": "Grup de fila",
"Column group": "Grup de columna",
"Row type": "Tipus de fila",
"Header": "Cap\u00e7alera",
"Body": "Cos",
"Footer": "Peu",
"Border color": "Color de vora",
"Insert template": "Inserir plantilla",
"Templates": "Plantilles",
"Template": "Plantilla",
"Text color": "Color del text",
"Background color": "Color del fons",
"Custom...": "Personalitzar...",
"Custom color": "Personalitzar el color",
"No color": "Sense color",
"Table of Contents": "Taula de continguts",
"Show blocks": "Mostrar blocs",
"Show invisible characters": "Mostrar car\u00e0cters invisibles",
"Words: {0}": "Paraules: {0}",
"{0} words": "{0} paraules",
"File": "Arxiu",
"Edit": "Edici\u00f3",
"Insert": "Inserir",
"View": "Veure",
"Format": "Format",
"Table": "Taula",
"Tools": "Eines",
"Powered by {0}": "Impulsat per {0}",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u00c0rea de text amb format. Premeu ALT-F9 per mostrar el men\u00fa, ALT F10 per la barra d'eines i ALT-0 per ajuda."
});

View File

@ -1 +1 @@
ca-77ab49d6420318ed7f5fd51b6856bc396c393095bd78ea91dad83e38e5859637.js
ca-e4765b96adf2232248998c6b703730652cd4302035ee39733cd6e5df8d79ee22.js

View File

@ -1 +1 @@
ca-77ab49d6420318ed7f5fd51b6856bc396c393095bd78ea91dad83e38e5859637.js.gz
ca-e4765b96adf2232248998c6b703730652cd4302035ee39733cd6e5df8d79ee22.js.gz

View File

@ -0,0 +1,260 @@
tinymce.addI18n('cs',{
"Redo": "Znovu",
"Undo": "Zp\u011bt",
"Cut": "Vyjmout",
"Copy": "Kop\u00edrovat",
"Paste": "Vlo\u017eit",
"Select all": "Vybrat v\u0161e",
"New document": "Nov\u00fd dokument",
"Ok": "OK",
"Cancel": "Zru\u0161it",
"Visual aids": "Vizu\u00e1ln\u00ed pom\u016fcky",
"Bold": "Tu\u010dn\u00e9",
"Italic": "Kurz\u00edva",
"Underline": "Podtr\u017een\u00e9",
"Strikethrough": "P\u0159e\u0161rktnut\u00e9",
"Superscript": "Horn\u00ed index",
"Subscript": "Doln\u00ed index",