Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-29 20:28:59 +02:00
parent 6459f25c18
commit 4d9ada0b03
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -356,7 +356,7 @@ volledigere beschrijving."
\n
\nHet moderatieteam zal het binnenkort in overweging nemen.
\n
\nTijdens en na de behandeling, Indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nTijdens en na de behandeling, indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!