Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-06-03 20:56:52 +02:00
parent d3ea160d42
commit 4da12c94a1
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -58,7 +58,7 @@ nl:
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** onderschrijven op het gebiet van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
vrije software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elk verband met het
bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement