Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent 036bd55975
commit 66091c492b

@ -103,23 +103,24 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
url_helper: Directe link naar een pagina met meer informatie over het evenement
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail pour contacter la personne ayant proposé l'événement,
afin de l'informer de sa validation ou rejet. Si e-mail absent, celui de
contact sera utilisé
tags_helper: Séparés par des espaces, constitués de lettres, chiffres
et tirets. Ajoutez le nom de la ou des organisations de l'événement,
mais pas de ville ou région.
repeat_helper: Les événements répétés seront générés lors de la
validation. Vous recevrez par mail tous les liens d'édition et
d'annulation
rule_helper: Le "Nème jour du mois", par exemple "1er jeudi du mois" ou
"3ème samedi du mois", est déduit à partir du tout premier évènement
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als het e-mail adres ontbreekt,
wordt het "contact" e-mail adres gebruikt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de allereerste evenement dag
save: Opslaan
visualise: Visualiseren
cancel:
title: Annulation de l'événement
already_moderated: 'Événement déjà modéré: cette annulation le supprimera'
confirm: Confirmez-vous l'annulation de cet événement?
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit evenement?
preview: Visualisation de l'événement
ok: Ja
ko: Neen

Loading…
Cancel
Save