Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 87.5% (693 of 792 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/nn/
master
Eivind Ødegård 2 years ago committed by Weblate
parent 77fce6d5c8
commit 2543c27305

@ -1,15 +1,40 @@
{
"#{tag}": "#{tag}",
"(Masked)": "(Maskert)",
"(this folder)": "(denne mappa)",
"(this link)": "(denne lenka)",
"+ Add a resource": "+ Lag ein ressurs",
"+ Create an event": "+ Lag ei hending",
"+ Post a public message": "+ Skriv ei offentleg melding",
"+ Start a discussion": "+ Start eit ordskifte",
"@{group}": "@{group}",
"@{username} ({role})": "@{username} ({role})",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Ein infokapsel er ei lita fil som held på informasjon som vert sendt til datamaskina di når du besøkjer ei nettside. Når du kjem attende til sida, lèt infokapselen sida kjenna att nettlesaren din. Infokapslar kan ta vare på preferansane til brukaren og annan informasjon. Du kan setja opp nettlesaren din til å avvisa alle infokapslane, men det kan henda dette får nokre funksjonar eller tenester på nettsida til å berre verka delvis. Lokallagring verkar på same måte, berre at ein får lagra meir data.",
"A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags.": "Ein plass der du forklarar reglar, skikk og retningsliner på nettstaden din. Du kan bruka HTML.",
"A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags.": "Ein plass der du forklarer kven du er og kva som er spesielt for nettstaden din. Du kan bruka HTML.",
"A place to publish something to the whole world, your community or just your group members.": "Ein stad å leggja ut noko for heile verda, for samfunnet ditt eller berre for gruppemedlemer.",
"A place to store links to documents or resources of any type.": "Ein stad å lagra lenker til dokument eller ressursar av alle slag.",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Eit brukarvenleg, frigjerande og etisk verktøy for å samla, organisera og mobilisera.",
"A validation email was sent to {email}": "Ein stadfestingsepost er sendt til {email}",
"API": "API",
"Abandon edition": "Forkast utgåve",
"About": "Om",
"About Mobilizon": "Om Mobilizon",
"About this event": "Om dette arrangementet",
"About this instance": "Om denne instansen",
"Accept": "Godta",
"Accepted": "Akseptert",
"Account": "Konto",
"Actions": "Handlingar",
"Activated": "Skrudd på",
"Active": "Aktiv",
"Actor": "Aktør",
"Add": "Legg til",
"Add / Remove…": "Legg til / fjern…",
"Add a group": "Legg til ei gruppe",
"Add a new post": "Skriv eit nytt innlegg",
"Add a note": "Legg til eit notat",
"Add a todo": "Legg til eit gjeremål",
"Add an address": "Legg til ei adresse",
"Add an instance": "Legg til ein instans",
"Add some tags": "Legg til nokre knaggar",
@ -18,23 +43,41 @@
"Admin": "Administrator",
"Admin settings successfully saved.": "Administrasjonsinnstillingane er lagra.",
"Administration": "Administrering",
"Administrator": "Styrar",
"All good, let's continue!": "Fint, då kan me halda fram!",
"All group members and other eventual server admins will still be able to view this information.": "Alle gruppemedlemer og andre eventuelle tenar-administratorar vil framleis sjå desse opplysingane.",
"All the places have already been taken": "Alle plassane er opptekne|Det er ein ledig plass|Det er {places} ledige plassar",
"Allow registrations": "Tillat nye brukarar",
"An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance.": "Ein Mobilizon-nettstad har installert ein versjon av Mobilizon på ein tenar. Alle kan laga ein nettstad ved å bruka {mobilizon_software} eller andre spreidde program, òg kjent som \"fødiverset\". Denne nettstaden heiter {instance_name}. Mobilizon er eit spreidd nettverk med mange nettstader (akkurat som eposttenarar). Brukarar som er medlemer av ulike nettstader kan kommunisera med kvarandre sjølv om dei ikkje registrerte seg på same nettstad.",
"An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely.": "Eit \"application programming interface\" eller \"API\" er ein kommunikasjonsprotokoll som gjev programkomponentar høve til å kommunisera med kvarandre. Mobilizon-APIet, til dømes, lèt tredjepartsprogram kommunisera med Mobilizon-nettstader for å utføra visse handlingar, slik som å leggja ut innlegg på dine vegner, automatisk og utanfrå.",
"And {number} comments": "Og skrive {number} kommentarar",
"Anonymous participant": "Anonym deltakar",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyme deltakarar må stadfesta at dei blir med via epost.",
"Anonymous participations": "Anonyme deltakarar",
"Any day": "Uansett dag",
"Application": "Program",
"Approve": "Godkjenn",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Er du sikker på at du vil sletta brukarkontoen din? Du mistar alt du har gjort her. Brukarnamn, innstillingar, hendingar du har laga, meldingar og deltakingar blir borte for alltid.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Er du sikker på at du vil <b>sletta denne gruppa</b> for alltid? Alle medlemer - inkludert dei på andre nettstader - vil bli varsla og fjerna frå gruppa, og <b>alle gruppedata (hendingar, innlegg, ordskifte, gjeremål…) vil bli sletta for alltid</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Er du sikker på at du vil <b>sletta</b> denne kommentaren? Du kan ikkje angra dette.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "Er du sikker på at du vil <b>sletta</b> denne hendinga? Du kan ikkje angra dette. Kanskje du kan diskutera hendinga med personen som oppretta ho, eller redigera hendinga i staden.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Er du sikker på at du vil <b>sperra</b> denne gruppa? Alle medlemer - inkludert dei på andre nettstader - vil bli varsla og fjerna frå gruppa, og <b>alle gruppedata (hendingar, innlegg, ordskifte, gjeremål…) vil bli sletta for alltid</b>.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data.": "Er du sikker på at du vil <b>sperra</b> denne gruppa? Denne gruppa kjem frå nettstaden {instance}, så dette vil berre fjerna lokale medlemer og sletta lokale data, samt avslå alle framtidige data.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "Er du sikker på at du vil avbryta denne hendinga? Du vil mista alle endringane.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Er du sikker på at du vil slutta å redigera denne hendinga? Du mistar alle endringar.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Er du sikker på at du vil melda deg av hendinga \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Er du sikker på at du vil sletta denne hendinga? Du kan ikkje angra dette.",
"Assigned to": "Tildelt",
"Avatar": "Profilbilete",
"Back to previous page": "Tilbake til førre sida",
"Banner": "Banner",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Før du kan logga inn, må du klikka på lenka der for å stadfesta brukarkontoen din.",
"Begins on": "Byrjar den",
"Bold": "Halvfeit",
"By @{group}": "Av @{group}",
"By @{username}": "Av @{username}",
"By {author}": "Av {author}",
"Can be an email or a link, or just plain text.": "Kan vera ei epostadresse eller ei lenke, eller rein tekst.",
"Cancel": "Avbryt",
"Cancel anonymous participation": "Avbryt anonym deltaking",
"Cancel creation": "Ikkje opprett dette",
@ -47,6 +90,7 @@
"Change my email": "Byt epostadresse",
"Change my identity…": "Byt identitet…",
"Change my password": "Byt passord",
"Change timezone": "Endra tidssone",
"Clear": "Tøm",
"Click to select": "Klikk for å velja",
"Click to upload": "Klikk for å lasta opp",
@ -58,18 +102,610 @@
"Comments": "Kommentarar",
"Confirm my participation": "Stadfest at eg deltek",
"Confirm my particpation": "Stadfest at eg deltek",
"Confirmed": "Stadfesta",
"Confirmed at": "Stadfesta den",
"Confirmed: Will happen": "Stadfesta: Kjem til å skje",
"Contact": "Kontakt",
"Continue editing": "Rediger vidare",
"Cookies and Local storage": "Infokapslar og lokal lagring",
"Country": "Land",
"Create": "Lag",
"Create a calc": "Lag eit rekneark",
"Create a discussion": "Lag eit ordskifte",
"Create a folder": "Lag ei mappe",
"Create a new event": "Lag ei ny hending",
"Create a new group": "Lag ei ny gruppe",
"Create a new identity": "Lag ein ny identitet",
"Create a new list": "Lag ei ny liste",
"Create a pad": "Lag ei kladdebok",
"Create a videoconference": "Lag ein videokonferanse",
"Create group": "Lag ei gruppe",
"Create my event": "Lag hendinga mi",
"Create my group": "Lag gruppa mi",
"Create my profile": "Lag profilen min",
"Create resource": "Lag ein ressurs",
"Create the discussion": "Lag ordskiftet",
"Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates.": "Lag gjeremålslister for alle oppgåvene du må gjera, tildel dei og set sluttfristar.",
"Create token": "Lag teikn",
"Creator": "Skapar",
"Please do not use it in any real way.": "Ikkje bruk denne på ordentleg."
"Current identity has been changed to {identityName} in order to manage this event.": "Identitenen din er endra til {identityName} for å handtera denne hendinga.",
"Current page": "Noverande side",
"Custom": "Tilpassa",
"Custom URL": "Tilpassa adresse",
"Custom text": "Tilpassa tekst",
"Daily email summary": "Epostsamandrag kvar dag",
"Dashboard": "Kontrollpanel",
"Date": "Dato",
"Date and time": "Dato og klokkeslett",
"Date and time settings": "Dato- og tidsoppsett",
"Date parameters": "Datoinnstillingar",
"Decline": "Avslå",
"Default": "Standard",
"Default Mobilizon privacy policy": "Standard personvernvilkår for Mobilizon",
"Default Mobilizon terms": "Standardvilkår for Mobilizon",
"Delete": "Slett",
"Delete Comment": "Slett kommentaren",
"Delete Event": "Slett hendinga",
"Delete account": "Slett kontoen",
"Delete conversation": "Slett samtala",
"Delete event": "Slett hendinga",
"Delete everything": "Slett alt",
"Delete group": "Slett gruppe",
"Delete my account": "Slett brukarkontoen min",
"Delete post": "Slett innlegg",
"Delete this identity": "Slett denne identiteten",
"Delete your identity": "Slett identiteten din",
"Delete {eventTitle}": "Slett {eventTitle}",
"Delete {preferredUsername}": "Slett {preferredUsername}",
"Deleting comment": "Slettar kommentaren",
"Deleting event": "Slettar hendinga",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "Viss eg slettar kontoen min, blir alle identitetane mine sletta.",
"Deleting your Mobilizon account": "Slett Mobilizon-kontoen din",
"Demote": "Nedgrader",
"Description": "Skildring",
"Disabled": "Skrudd av",
"Discussions": "Ordskifte",
"Display name": "Synleg namn",
"Display participation price": "Vis ein billettpris",
"Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.": "Står på heimesida og meta-skildring. Skriv kva Mobilizon er, og kva som gjer denne nettstaden spesiell, i eitt avsnitt.",
"Do not receive any mail": "Ikkje få nokon epostar",
"Domain": "Domene",
"Don't show @{organizer} as event host alongside @{group}": "Ikkje syn @{organizer} som vert ved sidan av @{group}",
"Draft": "Kladd",
"Drafts": "Kladdar",
"Due on": "Forfell den",
"Duplicate": "Dupliser",
"Edit": "Rediger",
"Edit post": "Rediger innlegget",
"Edited {ago}": "Redigert {ago}",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Td. Stockholm, dans, sjakk…",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Anten på {instance}-instansen eller ein annan instans.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Anten er kontoen allereie stadfesta, eller så er stadfestingsteiknet feil.",
"Either the email has already been changed, either the validation token is incorrect.": "Anten er eposten allereie endra, eller så er stadfestingsteiknet feil.",
"Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Anten er førespurnaden om deltaking allereie stadfesta, eller så er stadfestingsteiknet feil.",
"Email": "Epost",
"Email address": "Epostadresse",
"Email notifications": "Epostvarslingar",
"Enabled": "På",
"Ends on…": "Sluttar…",
"Enter the link URL": "Skriv inn lenkeadressa",
"Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password.": "Skriv inn epostadressa di under, så sender me deg framgangsmåten for å endra passordet.",
"Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template.": "Skriv inn dine eigne personvernvilkår. HTML er lov. {mobilizon_privacy_policy} er oppgjevne som mal.",
"Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template.": "Skriv inn dine eigne vilkår. HTML er lov. {mobilizon_terms} er oppgjevne som mal.",
"Error while changing email": "Greidde ikkje endra epostadressa",
"Error while login with {provider}. Retry or login another way.": "Greidde ikkje logga inn med {provider}. Prøv ein gong til, eller prøv med noko anna.",
"Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist.": "Greidde ikkje logga inn med {provider}. Denne innloggingstilbydaren finst ikkje.",
"Error while validating account": "Greidde ikkje stadfesta kontoen",
"Error while validating participation request": "Greidde ikkje stadfesta at du deltek",
"Event": "Hending",
"Event already passed": "Hendinga er over",
"Event cancelled": "Hendinga er avlyst",
"Event creation": "Opprett ei hending",
"Event edition": "Rediger ei hending",
"Event list": "Liste over hendingar",
"Event page settings": "Innstillingar for hendingssida",
"Event to be confirmed": "Hendinga skal stadfestast",
"Event {eventTitle} deleted": "Hendinga {eventTitle} er sletta",
"Event {eventTitle} reported": "Hendinga {eventTitle} er rapportert",
"Events": "Hendingar",
"Events tagged with {tag}": "Hendingar merka med {tag}",
"Everything": "Alt",
"Ex: mobilizon.fr": "Td. mobilizon.fr",
"Ex: someone@mobilizon.org": "Td. nokon@mobilizon.org",
"Exclude": "Utelat",
"Explore": "Utforsk",
"Explore events": "Utforsk hendingar",
"Failed to save admin settings": "Greidde ikkje lagra admin-innstillingane",
"Featured events": "Framheva hendingar",
"Federated Group Name": "Spreidd gruppenamn",
"Federation": "Føderering",
"Fetch more": "Få meir",
"Find an address": "Finn ei adresse",
"Find an instance": "Finn ein instans",
"Followers": "Fylgjarar",
"Followings": "Fylgjer",
"For instance: London": "Til dømes: London",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Til dømes: London, taekwondo, arkitektur…",
"Forgot your password ?": "Gløymt passordet?",
"Forgot your password?": "Har du gløymt passordet ditt?",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Frå {startDate} kl. {startTime} til {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Frå {startDate} kl. {startTime} til {endDate} kl. {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Frå {startDate} til {endDate}",
"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize": "Kom saman ⋅ Organiser ⋅ Mobiliser",
"General": "Allment",
"General information": "Allmenne opplysingar",
"Getting location": "Hentar plass",
"Glossary": "Ordliste",
"Go": "Gå",
"Going as {name}": "Går som {name}",
"Group Members": "Gruppemedlemer",
"Group address": "Gruppeadresse",
"Group display name": "Visingsnamn for gruppa",
"Group name": "Gruppenamn",
"Group settings": "Gruppeinnstillingar",
"Group short description": "Kort skildring av gruppa",
"Group visibility": "Kvar gruppa er synleg",
"Group {displayName} created": "Gruppa {displayName} er oppretta",
"Groups": "Grupper",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Grupper er stader der du koordinerer og førebur deg for å skipa til hendingar og handtera brukarsamfunnet ditt.",
"Headline picture": "Hovudbilete",
"Hide replies": "Gøym svar",
"Hide the organizer": "Gøym tilskiparen",
"Home": "Heim",
"Home to {number} users": "Ein heim for {number} brukarar",
"Hourly email summary": "Epostsamandrag kvar time",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Eg godtek {instanceRules} og {termsOfService}",
"I create an identity": "Eg lagar ein identitet",
"I don't have a Mobilizon account": "Eg har ingen Mobilizon-konto",
"I have a Mobilizon account": "Eg har ein Mobilizon-konto",
"I have an account on another Mobilizon instance.": "Eg har ein konto på ein annan Mobilizon-instans.",
"I participate": "Eg deltek",
"I want to allow people to participate without an account.": "Eg vil at folk skal kunna delta utan å ha ein brukarkonto.",
"I want to approve every participation request": "Eg vil godkjenna alle førespurnader om å delta",
"Identity {displayName} created": "Identiteten {displayName} er oppretta",
"Identity {displayName} deleted": "Identiteten {displayName} er sletta",
"Identity {displayName} updated": "Identiteten {displayName} er oppdatert",
"If allowed by organizer": "Viss tilskiparen tillèt det",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Viss det finst ein brukarkonto med denne epostadressa, har me akkurat sendt ein ny stadfestingsepost til {email}",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Viss denne identiteten er den einaste administratoren for nokon grupper, må du sletta dei før du slettar identiteten.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Viss du vil, kan du senda ei melding til arrangøren her.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "I denne samanhengen tyder \"program\" ei programvare, anten utvila av Mobilizon-laget eller ein tredjepart, som blir brukt for å samhandla med nettstaden din.",
"Instance": "Nettstad",
"Instance Long Description": "Lang skildring av nettstaden",
"Instance Name": "Namn på instansen",
"Instance Privacy Policy": "Personvern for nettstaden",
"Instance Privacy Policy Source": "Kjelde for personvernpolitikken til nettstaden",
"Instance Privacy Policy URL": "URL til personvernsida for nettstaden",
"Instance Rules": "Reglar for nettstaden",
"Instance Short Description": "Kort skildring av nettstaden",
"Instance Terms": "Vilkår for instansen",
"Instance Terms Source": "Vilkår for denne instansen",
"Instance Terms URL": "Adresse til vilkåra for instansen",
"Instance administrator": "Styrar på nettstaden",
"Instance configuration": "Oppsett for nettstaden",
"Instance rules": "Reglar for nettstaden",
"Instance settings": "Innstillingar for instansen",
"Instances": "Instansar",
"Invite a new member": "Inviter ein ny medlem",
"Invite member": "Inviter ein medlem",
"Invited": "Invitert",
"Italic": "Kursiv",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Bli medlem av <b>{instance}</b>, ein instans på Mobilizon",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Hald heile ordskiftet om eit visst emne samla på ei side.",
"Key words": "Stikkord",
"Language": "Språk",
"Last IP adress": "Sist IP-adresse",
"Last published event": "Nyaste hending",
"Last sign-in": "Sist innlogging",
"Last week": "Sist veka",
"Latest posts": "Siste innlegg",
"Learn more": "Lær meir",
"Learn more about Mobilizon": "Lær meir om Mobilizon",
"Leave event": "Forlat hendinga",
"Leaving event \"{title}\"": "Forlèt hendinga \"{title}\"",
"Legal": "Juridisk",
"Let's define a few settings": "La oss laga nokre innstillingar",
"License": "Lisens",
"Limited number of places": "Avgrensa tal plassar",
"List title": "Tittel på lista",
"Load more": "Last fleire",
"Local": "Lokal",
"Locality": "Stad",
"Location": "Stad",
"Log in": "Logg inn",
"Log out": "Logg ut",
"Login": "Logg inn",
"Login on Mobilizon!": "Logg inn på Mobilizon!",
"Login on {instance}": "Logg inn på {instance}",
"Login status": "Innloggingsstatus",
"Manage my notifications": "Handter varsla mine",
"Manage my settings": "Endre innstillingane mine",
"Manage participations": "Handter deltakingar",
"Mark as resolved": "Merk som løyst",
"Member": "Medlem",
"Members": "Medlemer",
"Message": "Melding",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon er eit desentralisert nettverk. Du kan samhandla med denne hendinga frå ein annan tenar.",
"Mobilizon software": "Mobilizon-programvara",
"Mobilizon version": "Mobilizon-versjon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon sender deg ein epost dersom hendingane du deltek på har viktige endringar: dato og tid, adresse, stadfesting eller avlysing osb.",
"Moderated comments (shown after approval)": "Kommentarar under gjennomsyn (blir synlege etter godkjenning)",
"Moderation": "Gjennomsyn",
"Moderation log": "Gjennomsynslogg",
"Moderator": "Moderator",
"Move": "Flytt",
"Move \"{resourceName}\"": "Flytt \"{resourceName}\"",
"Move resource to {folder}": "Flytt ressursen til {folder}",
"My account": "Kontoen min",
"My events": "Hendingane mine",
"My groups": "Gruppene mine",
"My identities": "Identitetane mine",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "OBS! Standardvilkåra har ikkje vore til gjennomsyn hjå advokat, og vil difor neppe gje fullt rettsvern i alle situasjonar for ein nettstad som tek dei i bruk. Dei er heller ikkje spesifiserte for alle land og jurisdiksjonar. Høyr med ein advokat om du er usikker.",
"Name": "Namn",
"New discussion": "Nytt ordskifte",
"New email": "Ny epost",
"New folder": "Ny mappe",
"New link": "Ny lenke",
"New note": "Nytt notat",
"New password": "Nytt passord",
"New profile": "Ny profil",
"Next month": "Neste månad",
"Next page": "Neste sida",
"Next week": "Neste veka",
"No address defined": "Inga adresse er oppgjeven",
"No closed reports yet": "Ingen avslutta rapportar enno",
"No comment": "Ingen kommentar",
"No comments yet": "Ingen kommentarar enno",
"No discussions yet": "Ingen ordskifte enno",
"No end date": "Ingen sluttdato",
"No events found": "Fann ingen hendingar",
"No group found": "Fann ingen grupper",
"No groups found": "Fann ingen grupper",
"No instance follows your instance yet.": "Det er ingen instansar som fylgjer din enno.",
"No member matches the filters": "Ingen medlemer passar med filtra",
"No message": "Inga melding",
"No moderation logs yet": "Ingen gjennomsynsloggar enno",
"No one is going to this event": "Ingen skal på denne hendinga|Ein person skal|{going} personar skal",
"No open reports yet": "Ingen opne rapportar enno",
"No participant matches the filters": "Ingen deltakarar passar med filtra",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Ingen deltakar å godkjenna|Godkjenn deltakar|Godkjenn {number} deltakarar",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Ingen deltakar å avslå|Avslå deltakar|Avslå {number} deltakarar",
"No posts found": "Fann ingen innlegg",
"No posts yet": "Ingen innlegg enno",
"No profile matches the filters": "Ingen profilar passar til filtra",
"No profiles found": "Fann ingen profilar",
"No public upcoming events": "Ingen offentlege komande hendingar",
"No resolved reports yet": "Ingen løyste rapportar enno",
"No resources in this folder": "Ingen ressursar i denne mappa",
"No resources selected": "Ingen ressursar er valde|Ein ressurs er vald|{count} ressursar er valde",
"No resources yet": "Ingen ressursar enno",
"No results for \"{queryText}\"": "Ingen resultat for \"{queryText}\"",
"No rules defined yet.": "Det er ikkje laga nokon reglar enno.",
"None": "Ingen",
"Not approved": "Ikkje godkjent",
"Not confirmed": "Ikkje stadfesta",
"Notes": "Notat",
"Nothing to see here": "Ingenting å sjå her",
"Notification before the event": "Varsling før hendinga",
"Notification on the day of the event": "Varsling på dagen for hendinga",
"Notifications for manually approved participations to an event": "Varslingar for manuelt godkjende deltakingar til ei hending",
"Number of places": "Tal plassar",
"OK": "OK",
"Old password": "Gamalt passord",
"On {date}": "Den {date}",
"On {date} ending at {endTime}": "Den {date}, slutt klokka {endTime}",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "Den {date} frå kl. {startTime} til {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "Den {date}, startar klokka {startTime}",
"Only accessible through link": "Berre tilgjengeleg med denne lenka",
"Only accessible through link (private)": "Berre tilgjengeleg med lenka (private)",
"Only accessible to members of the group": "Berre tilgjengeleg for gruppemedlemer",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Du kan berre bruka bokstavar, tal og understrek.",
"Open": "Open",
"Opened reports": "Opna rapportar",
"Or": "Eller",
"Organized": "Organisert",
"Organized by {name}": "Organisert av {name}",
"Organizer": "Organisator",
"Organizer notifications": "Arrangørvarslingar",
"Organizers": "Tilskiparar",
"Other": "Andre",
"Other notification options:": "Andre varslingsinnstillingar:",
"Other software may also support this.": "Anna programvare kan òg ha støtte for dette.",
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "Elles vil denne identiteten berre bli sletta frå gruppeadministratorane.",
"Page": "Side",
"Page limited to my group (asks for auth)": "Sida er avgrensa til gruppa mi (bed om godkjenning)",
"Parent folder": "Foreldremappe",
"Participant": "Deltakar",
"Participants": "Deltakarar",
"Participate": "Delta",
"Participate using your email address": "Delta ved å bruka epostadressa di",
"Participation approval": "Deltakingsgodkjenning",
"Participation confirmation": "Stadfesting på deltaking",
"Participation notifications": "Varslingar for deltaking",
"Participation requested!": "Du har spurt om å vera med!",
"Participations": "Deltakingar",
"Password": "Passord",
"Password (confirmation)": "Passord (stadfesting)",
"Password reset": "Nullstill passord",
"Past events": "Tidlegare hendingar",
"Pending": "Ventar",
"Pick a group": "Vel ei gruppe",
"Pick an identity": "Vel ein identitet",
"Please check your spam folder if you didn't receive the email.": "Sjekk søppel-mappa di om du ikkje fekk eposten.",
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Ver god å kontakta administratoren på denne Mobilizon-tenaren om du meiner dette er feil.",
"Please do not use it in any real way.": "Ikkje bruk denne på ordentleg.",
"Please enter your password to confirm this action.": "Skriv inn passordet ditt for å stadfesta denne handlinga.",
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Sjå til at adressa er rett, og at sida ikkje er flytta.",
"Post": "Innlegg",
"Post a comment": "Skriv ein kommentar",
"Post a reply": "Skriv eit svar",
"Postal Code": "Postnummer",
"Posts": "Innlegg",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Drive av {mobilizon}. © 2018 - {date} Mobilizon-bidragsytarane - laga med økonomisk støtte frå {contributors}.",
"Preferences": "Innstillingar",
"Previous page": "Førre sida",
"Privacy Policy": "Personvern",
"Privacy policy": "Personvern",
"Private event": "Privat hending",
"Private feeds": "Private straumar",
"Profiles": "Profilar",
"Promote": "Framhev",
"Public": "Offentleg",
"Public RSS/Atom Feed": "Offentleg RSS/Atom-straum",
"Public comment moderation": "Offentleg kommentargjennomsyn",
"Public event": "Offentleg hending",
"Public feeds": "Offentlege straumar",
"Public iCal Feed": "Offentleg iCal-straum",
"Public page": "Offentleg side",
"Publication date": "Lagt ut dato",
"Publish": "Legg ut",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Offentlege hendingar med <b>{comments}</b> kommentarar og <b>{participations}</b> stadfesta deltakarar",
"RSS/Atom Feed": "RSS/Atom-straum",
"Radius": "Radius",
"Recap every week": "Gje eit samandrag kvar veke",
"Receive one email per request": "Få ein epost for kvar førespurnad",
"Redirecting to event…": "Vidaresender til hendinga…",
"Refresh profile": "Last profilen på nytt",
"Region": "Region",
"Register an account on Mobilizon!": "Lag ein konto på Mobilizon!",
"Register an account on {instanceName}!": "Lag ein brukarkonto på {instancename}!",
"Register on this instance": "Bli medlem på denne nettstaden",
"Registration is allowed, anyone can register.": "Påmeldinga er open, alle kan registrera seg.",
"Registration is closed.": "Påmeldinga er stengd.",
"Registration is currently closed.": "Påmeldinga er stengd.",
"Registrations": "Registreringar",
"Reject": "Avslå",
"Rejected": "Avslege",
"Remove": "Fjern",
"Rename": "Døyp om",
"Rename resource": "Døyp om ressursen",
"Reopen": "Gjenopne",
"Reply": "Svar",
"Report": "Rapporter",
"Report #{reportNumber}": "Rapport nr. {reportNumber}",
"Report this comment": "Rapporter denne kommentaren",
"Report this event": "Rapporter denne hendinga",
"Reported": "Rapportert",
"Reported by": "Rapportert av",
"Reported by someone on {domain}": "Rapportert av nokon på {domain}",
"Reported by {reporter}": "Meldt inn av {reporter}",
"Reported identity": "Rapportert identitet",
"Reports": "Rapportar",
"Reset my password": "Nullstill passordet mitt",
"Resolved": "Løyst",
"Resource provided is not an URL": "Denne ressursen er ikkje ei URL-adresse",
"Resources": "Ressursar",
"Restricted": "Avgrensa",
"Right now": "Nett no",
"Role": "Rolle",
"Rules": "Reglar",
"SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar.": "SSL og arvtakaren TLS er krypteringsteknologiar for å sikra datakommunikasjon. Du kan sjå i nettlesaren at tilkoplinga er kryptert når adressa startar med {https} og det er eit lås-ikon i adresselina til nettlesaren.",
"SSL/TLS": "SSL/TLS",
"Save": "Lagre",
"Save draft": "Lagre kladden",
"Search": "Søk",
"Search events, groups, etc.": "Søk gjennom hendingar, grupper osb.",
"Searching…": "Søkjer…",
"Search…": "Søk…",
"Select a language": "Vel språk",
"Select a timezone": "Vel ein tidssone",
"Send email": "Send epost",
"Send the confirmation email again": "Send stadfestingseposten på nytt",
"Send the report": "Send rapporten",
"Set an URL to a page with your own privacy policy.": "Skriv ei URL-adresse tli ei side med din eigen personvernpolitikk.",
"Set an URL to a page with your own terms.": "Gje ei URL-adresse til ei side med dine eigne vilkår.",
"Settings": "Innstillingar",
"Share this event": "Del denne hendinga",
"Show map": "Vis kart",
"Show remaining number of places": "Vis tal på ledige plassar",
"Show the time when the event begins": "Vis kva tid hendinga startar",
"Show the time when the event ends": "Vis kva tid hendinga sluttar",
"Sign in with": "Logg inn med",
"Sign up": "Bli med",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Sidan du er ny medlem, kan det ta nokre minutt før privat innhald blir synleg.",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Nokre omgrep i teksten under kan vera vanskelege å forstå, både dei tekniske og andre omgrep. Me har laga ei ordliste så du kan forstå dei betre:",
"Starts on…": "Startar…",
"Status": "Status",
"Street": "Gate",
"Submit": "Send inn",
"Suspend": "Sperr",
"Suspend group": "Sperr gruppa",
"Suspended": "Sperra",
"Task lists": "Oppgåveliste",
"Tentative: Will be confirmed later": "Førebels: Blir stadfesta seinare",
"Terms": "Vilkår",
"Terms of service": "Bruksvilkår",
"Text": "Tekst",
"The account's email address was changed. Check your emails to verify it.": "Epostadressa for brukarkontoen er endra. Sjekk eposten din for å stadfesta.",
"The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance.": "Det faktiske deltakartalet kan avvika, fordi denne hendinga skjer ein annan stad.",
"The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report?": "Innhaldet kom frå ein annan tenar. Vil du overføra ein anonym kopi av rapporten?",
"The draft event has been updated": "Hendingskladden er oppdatert",
"The event has been created as a draft": "Hendinga er oppretta som kladd",
"The event has been published": "Hendinga er offentleggjort",
"The event has been updated": "Hendinga er oppdatert",
"The event has been updated and published": "Hendinga er oppdatert og offentleggjort",
"The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?": "Tilskiparen har valt å godkjenna deltakarar manuelt. Vil du skriva eit lite notat for å forklara kvifor du vil vera med på denne hendinga?",
"The event organizer didn't add any description.": "Tilskiparen har ikkje skrive noka skildring.",
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "Tilskiparen godkjenner deltakarar manuelt. Sidan du har valt å delta utan brukarkonto, er det fint om du skriv kvifor du vil vera med.",
"The event title will be ellipsed.": "Tittelen på denne hendinga blir forkorta med ein ellipse (…).",
"The event will show the group as organizer.": "Denne hendinga vil syna gruppa som tilskipar.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Denne sida finst ikkje.",
"The password was successfully changed": "Passordet er endra",
"The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below.": "Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.",
"The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language.": "{default_privacy_policy} vil bli brukt. Dei vil vera omsett til språket til brukaren.",
"The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language.": "{default_terms} vil bli brukte. Dei vil bli omsette til språket til lesaren.",
"There are {participants} participants.": "Det er {participants} deltakarar.",
"There will be no way to recover your data.": "Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.",
"These events may interest you": "Desse hendingane er kanskje interessante",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Denne Mobilizon-nettstaden og tilskiparen tillèt anonym deltaking, men krev at du stadfestar ved epost.",
"This event has been cancelled.": "Denne hendinga er avlyst.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Denne hendinga er berre tilgjengeleg via lenka. Ver varsam når du legg ut lenka.",
"This identity is not a member of any group.": "Denne identiteten er ikkje medlem av noka gruppe.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Desse opplysingane blir berre lagra på datamaskina di. Klikk for meir info",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Denne nettstaden tillèt ikkje nye registreringar, men du kan bli med på andre nettstader.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Dette er ei demoside for å prøva ut Mobilizon.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Dette er som det spreidde brukarnamnet (<code>{username}</code>) for grupper. Det gjer det mogleg å finna gruppa på heile nettverket, og vil garantert vera unikt.",
"This month": "Denne månaden",
"This week": "Denne veka",
"This weekend": "I helga",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "Dette vil sletta/anonymisera alt innhald (hendingar, kommentarar, meldingar, deltakingar…) som denne identiteten har laga.",
"Timezone": "Tidssone",
"Timezone detected as {timezone}.": "Me fann tidssonen {timezone}.",
"Title": "Tittel",
"To activate more notifications, head over to the notification settings.": "Gå til varslingsinnstillingane for å skru på fleire varsel.",
"To confirm, type your event title \"{eventTitle}\"": "Skriv inn namnet på hendinga, \"{eventTitle}\", for å stadfesta",
"To confirm, type your identity username \"{preferredUsername}\"": "Skriv inn identitetsnamnet ditt, \"{preferredUsername}\", for å stadfesta",
"Today": "I dag",
"Tomorrow": "I morgon",
"Transfer to {outsideDomain}": "Overfør til {outsideDomain}",
"Type": "Type",
"URL": "URL-adresse",
"URL copied to clipboard": "Adressa er kopiert til utklippstavla",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Denne nettstaden er diverre ikkje open for innmeldingar no",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Tilskiparane har diverre avslege deltakinga di.",
"Unknown": "Ukjent",
"Unknown actor": "Ukjend aktør",
"Unknown error.": "Ukjend feil.",
"Unsaved changes": "Ulagra endringar",
"Unset group": "Ikkje vel gruppa",
"Unsuspend": "Opphev sperringa",
"Upcoming": "Komande",
"Upcoming events": "Komande hendingar",
"Update": "Oppdater",
"Update event {name}": "Oppdater hendinga {name}",
"Update group": "Oppdater gruppa",
"Update my event": "Oppdater hendinga mi",
"Update post": "Oppdater innlegget",
"Updated": "Oppdatert",
"Use my location": "Bruk plasseringa mi",
"User": "Brukar",
"Username": "Brukarnamn",
"Users": "Brukarar",
"View a reply": "|Sjå eitt svar|Sjå {totalReplies} svar",
"View all": "Sjå alle",
"View all upcoming events": "Sjå alle komande hendingar",
"View event page": "Sjå på hendingssida",
"View everything": "Sjå alt",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Sjå sida på {hostname} (i eit nytt vindauga)",
"Visible everywhere on the web": "Synleg overalt på veven",
"Visible everywhere on the web (public)": "Synleg overalt på veven (offentleg)",
"Waiting for organization team approval.": "Ventar på godkjenning frå tilskiparane.",
"Warning": "Åtvaring",
"We just sent an email to {email}": "Me har akkurat sendt ein epost til {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Me bruker tidssonen din for å sjå til at du får varsel for hendingar til rett tid.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Me sender deg vidare til nettstaden din, slik at du kan samhandla med denne hendinga",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Me sender deg ein epost ein time før hendinga byrjar, slik at du ikkje gløymer ho.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Me bruker tidssoneinnstillingane for å senda deg eit samandrag den morgonen hendinga skjer.",
"Website": "Nettside",
"Website / URL": "Nettside / URL",
"Welcome back {username}!": "Velkomen att, {username}!",
"Welcome back!": "Velkomen att!",
"Welcome to Mobilizon, {username}!": "Velkomen til Mobilizon, {username}!",
"Who can view this event and participate": "Kven som kan sjå og delta på denne hendinga",
"Who can view this post": "Kven kan sjå dette innlegget",
"Who published {number} events": "Som har laga {number} hendingar",
"Write something…": "Skriv noko…",
"You are participating in this event anonymously": "Du deltek på denne hendinga anonymt",
"You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation": "Du deltek på denne hendinga anonymt, men har ikkje stadfesta at du deltek",
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Du kan leggja til merkelappar ved å trykkja Enter eller skriva eit komma",
"You can pick your timezone into your preferences.": "Du kan velja tidssone i innstillingane dine.",
"You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Du kan søkja etter noko anna, eller dra og sleppa markøren på kartet",
"You can't change your password because you are registered through {provider}.": "Du kan ikkje endra passordet ditt, fordi du er registrert gjennom {provider}.",
"You don't follow any instances yet.": "Du fylgjer ingen nettstader enno.",
"You have been disconnected": "Du er fråkopla",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} har invitert deg til denne gruppa:",
"You have been removed from this group's members.": "Du er ikkje lenger medlem i denne gruppa.",
"You have cancelled your participation": "Du har avlyst deltakinga di",
"You have one event in {days} days.": "Du har ingen hendingar dei neste {days} dagane | Du har ei hending dei neste {days} dagane. | Du har {count} hendingar dei neste {days} dagane",
"You have one event today.": "Du har ingen hendingar i dag | Du har ei hending i dag. | Du har {count} hendingar i dag",
"You have one event tomorrow.": "Du har ingen hendingar i morgon | Du har ei hending i morgon. | Du har {count} hendingar i morgon",
"You need to create the group before you create an event.": "Du må laga ei gruppe før du lagar ei hending.",
"You need to login.": "Du må logga inn.",
"You will be redirected to the original instance": "Du blir send vidare til den opphavelege nettstaden",
"You wish to participate to the following event": "Du ynskjer å delta på denne hendinga",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Du vil få eit samandrag kvar måndag over komande hendingar, om du har nokon.",
"You'll receive a confirmation email.": "Du får ein stadfestingsepost.",
"Your account has been successfully deleted": "Kontoen din er sletta",
"Your account has been validated": "Kontoen din er godkjend",
"Your account is being validated": "Kontoen din blir godkjend",
"Your account is nearly ready, {username}": "Kontoen din er snart klar, {username}",
"Your current email is {email}. You use it to log in.": "Epostadressa du har no, er {email}. Du bruker ho til å logga inn.",
"Your email address was automatically set based on your {provider} account.": "Epostadressa di vart avgjort automatisk ut frå {provider}-kontoen din.",
"Your email has been changed": "Epostadressa di er endra",
"Your email is being changed": "Epostadressa di blir endra",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "Epostadressa di blir berre brukt til å stadfesta at du er ein verkeleg person, og til å senda deg eventuelle oppdateringar for denne hendinga. Me gjev IKKJE adressa di til andre nettstader eller til arrangøren.",
"Your federated identity": "Den spreidde identiteten din",
"Your participation has been confirmed": "Me har stadfesta at du deltek",
"Your participation has been rejected": "Me har avslege deltakinga di",
"Your participation has been requested": "Du har spurt om å delta",
"Your participation request has been validated": "Me har stadfesta at du deltek",
"Your participation request is being validated": "Me stadfestar at du deltek",
"Your participation status has been changed": "Deltakingsstatusen din er endra",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Tidssonen din er {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Me fann tidssonen {timezone}.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Skribenten har sletta denne kommentaren]",
"[This comment has been deleted]": "[Denne kommentaren er sletta]",
"[deleted]": "[sletta]",
"a non-existent report": "ein ikkje-eksisterande rapport",
"any distance": "alle avstandar",
"as {identity}": "som {identity}",
"contact uninformed": "ingen kontakt informert",
"default Mobilizon privacy policy": "standard personvern for Mobilizon",
"default Mobilizon terms": "Standardvilkår for Mobilizon",
"e.g. 10 Rue Jangot": "td. Kaigata 10",
"firstDayOfWeek": "1",
"full rules": "fullstendige reglar",
"iCal Feed": "iCal-straum",
"instance rules": "reglar for nettstaden",
"more than 1360 contributors": "meir enn 1360 bidragsytarar",
"profile@instance": "profil@nettstad",
"report #{report_number}": "rapport nr. {report_number}",
"terms of service": "brukarvilkår",
"with another identity…": "med ein annan identitet…",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} plassar",
"{available}/{capacity} available places": "Ingen ledige plassar|{available}/{capacity} ledige plassar",
"{count} participants": "Ingen deltakarar enno| Ein deltakar | {count} deltakarar",
"{count} requests waiting": "{count} førespurnader ventar",
"{count} team members": "{count} medlemer på laget",
"{group}'s events": "Hendingane til {group}",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} er ein nettstad som bruker {mobilizon}-programvara.",
"{moderator} added a note on {report}": "{moderator} skreiv eit notat til {report}",
"{moderator} closed {report}": "{moderator} avslutta {report}",
"{moderator} deleted an event named \"{title}\"": "{moderator} sletta ei hending med namnet \"{title}\"",
"{moderator} has deleted user {user}": "{moderator} har sletta brukaren {user}",
"{moderator} has unsuspended profile {profile}": "{moderator} har oppheva sperringa av {profile}",
"{moderator} marked {report} as resolved": "{moderator} merka {report} som løyst",
"{moderator} reopened {report}": "{moderator} opna {report} på nytt",
"{moderator} suspended profile {profile}": "{moderator} sperra profilen {profile}",
"{nb} km": "{nb} km",
"{number} members": "{number} medlemer",
"{number} organized events": "Ingen organiserte hendingar|Ei organisert hending|{number} organiserte hendingar",
"{number} participations": "Ingen deltakarar|Ein deltakar|{number} deltakarar",
"{number} posts": "Ingen innlegg|Eitt innlegg|{number} innlegg",
"{profile} (by default)": "{profile} (som standard)",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} ting å gjera)",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© OpenStreetMap-bidragsytarane"
}

Loading…
Cancel
Save