Merge branch 'weblate-mobilizon-frontend' into 'master'

Translations update from Weblate

See merge request framasoft/mobilizon!692
This commit is contained in:
Thomas Citharel 2020-11-13 09:58:42 +01:00
commit 347448700d
15 changed files with 499 additions and 247 deletions

View File

@ -69,6 +69,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Els participants anònims hauran de confirmar la seva participació a través del correu electrònic.",
"Anonymous participations": "Participacions anònimes",
"Any day": "Qualsevol dia",
"Anyone can join freely": "Qualsevol s'hi pot afegir",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Qualsevol persona que vulgui fer-se membre del teu grup ho podrà fer des de la pàgina del grup.",
"Application": "Aplicació",
"Approve": "Aprova",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Segur que voleu suprimir tot el compte? Ho perdràs tot. Les identitats, la configuració, els esdeveniments creats, els missatges i les participacions desapareixeran per sempre.",
@ -383,6 +385,7 @@
"Manage my notifications": "Gestiona les notificacions",
"Manage my settings": "Gestiona les preferències",
"Manage participations": "Gestiona les participacions",
"Manually invite new members": "Invitacions manuals",
"Mark as resolved": "Marca com resolta",
"Member": "Membre",
"Members": "Membres",
@ -414,6 +417,7 @@
"New email": "Nou correu electrònic",
"New folder": "Afegeix una carpeta",
"New link": "Afegeix un enllaç",
"New members": "Nous membres",
"New note": "Nota nova",
"New password": "Contrasenya nova",
"New profile": "Nou perfil",
@ -556,6 +560,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Llegeix la declaració d'intencions de Framasoft al seu blog Framablog",
"Recap every week": "Avisa'm cada setmana",
"Receive one email per request": "Un correu per soŀlicitud",
"Redirecting to content…": "S'està redirigint el navegador al contingut…",
"Redirecting to event…": "S'està redirigint a l'activitat…",
"Refresh profile": "Actualitza el perfil",
"Region": "Regió",
@ -664,6 +669,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Es llistarà públicament el grup en els resultats de cerca i podrà ser suggerit en la secció d'explorar. Només se'n mostrarà informació pública.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "L'administradora de la instància és la persona o entitat que gestiona aquesta instància de Mobilizon.",
"The member was removed from the group {group}": "S'ha esborrat el/la membre del grup {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "L'única manera de sumar més membres al grup és amb una invitació emesa per una administradora.",
"The organiser has chosen to close comments.": "L'organitzadora ha decidit tancar els comentaris.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "La pàgina que buscaves no existeix.",
"The password was successfully changed": "S'ha canviat amb èxit la contrasenya",
@ -675,9 +681,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "No hi haurà cap manera de recuperar les teves dades.",
"These events may interest you": "Pot ser que t'interessin aquestes activitats",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Aquesta instància de Mobilizon i l'organització d'aquesta activitat permeten la participació anònima, però demanen una validació per correu.",
"This URL is not supported": "Aquesta URL no és compatible",
"This event has been cancelled.": "Aquesta activitat ha estat canceŀlada.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Aquesta activitat només és accessible a través d'aquest enllaç. Vigila com el comparteixes.",
"This group doesn't have a description yet.": "El grup encara no té descripció.",
"This group is invite-only": "Aquest grup funciona per invitació",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Aquest identificador és únic per al teu perfil. Permet als altres trobar-te.",
"This identity is not a member of any group.": "Aquesta identitat no és membre de cap grup.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Aquesta informació només es desa al teu ordinador. Fes clic per més detalls",
@ -745,7 +753,8 @@
"We just sent an email to {email}": "S'acaba d'enviar un correu a {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Fem servir el teu fus horari perquè les notificacions de les activitats t'arribin a temps.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Volem desenvolupar un <b>procomú digital</b>, que tothom pugui fer-se seu i que respecti la <b>privacitat i l'activisme per disseny</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Seràs redirigit/da a la teva instància perquè puguis interactuar amb aquesta activitat",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Et redirigirem a la teva instància perquè puguis interactuar amb aquesta activitat",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Et redirigirem a la teva instància perquè puguis interactuar amb aquest grup",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "No podem canviar el món des de Facebook, les eines de l'amo no desmuntaran la casa de l'amo. L'eina que somiem no la desenvoluparà el capitalisme perquè no en podria treure rendiment. És una oportunitat per construir una internet millor.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "T'enviarem un correu una hora abans que comenci l'activitat, perquè no te n'oblidis.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Farem servir el fus horari per enviar un recordatori al matí de l'activitat.",

View File

@ -74,6 +74,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Los participantes anónimos deberán confirmar su participación por correo electrónico.",
"Anonymous participations": "Participaciones anónimas",
"Any day": "Cualquier día",
"Anyone can join freely": "Cualquiera puede unirse libremente",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Cualquiera que desee ser miembro de su grupo podrá hacerlo desde la página de su grupo.",
"Application": "Applicación",
"Approve": "Aprobar",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "¿Estás realmente seguro de que deseas eliminar toda tu cuenta? Lo perderás todo. Las identidades, la configuración, los eventos creados, los mensajes y las participaciones desaparecerán para siempre.",
@ -408,6 +410,7 @@
"Manage my notifications": "Administrar mis notificaciones",
"Manage my settings": "Administrar mi configuración",
"Manage participations": "Administrar participaciones",
"Manually invite new members": "Invitar nuevos miembros manualmente",
"Mark as resolved": "Marca como resuelto",
"Member": "Miembro",
"Members": "Miembros",
@ -441,6 +444,7 @@
"New email": "Nuevo correo electrónico",
"New folder": "Nueva carpeta",
"New link": "Nuevo enlace",
"New members": "Nuevos miembros",
"New note": "Nueva nota",
"New password": "Nueva contraseña",
"New profile": "Nuevo perfil",
@ -590,6 +594,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Lea la declaración de intenciones de Framasoft en el Framablog",
"Recap every week": "Recordatorio semanal",
"Receive one email per request": "Recibir un correo electrónico por solicitud",
"Redirecting to content…": "Redirigiendo al contenido…",
"Redirecting to event…": "Redirigiendo al evento …",
"Refresh profile": "Actualizar perfil",
"Region": "Región",
@ -704,6 +709,7 @@
"The new email doesn't seem to be valid": "El nuevo correo electrónico no parece ser válido",
"The new email must be different": "El nuevo correo electrónico debe ser diferente",
"The new password must be different": "La nueva contraseña debe ser diferente",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "La única forma de que su grupo obtenga nuevos miembros es si un administrador los invita.",
"The organiser has chosen to close comments.": "El organizador ha optado por cerrar los comentarios.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "La página que estás buscando no existe.",
"The password provided is invalid": "La contraseña proporcionada no es válida",
@ -717,11 +723,13 @@
"There will be no way to recover your data.": "No habrá forma de recuperar sus datos.",
"These events may interest you": "Estos eventos pueden interesarte",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Esta instancia de Mobilizon y este organizador de eventos permiten participaciones anónimas pero requieren validación mediante confirmación por correo electrónico.",
"This URL is not supported": "Esta URL no es compatible",
"This email is already registered as participant for this event": "Este correo electrónico ya está registrado como participante para este evento",
"This email is already used.": "Este correo electrónico ya está en uso.",
"This event has been cancelled.": "Este evento ha sido cancelado.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Este evento es accesible solo a través de su enlace. Tenga cuidado donde publica este enlace.",
"This group doesn't have a description yet.": "Este grupo aún no tiene una descripción.",
"This group is invite-only": "Este grupo es solo por invitación",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Este identificador es único para su perfil. Permite que otros te encuentren.",
"This identity is not a member of any group.": "Esta identidad no es miembro de ningún grupo.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Esta información se guarda solo en su computadora. Haga clic para más detalles",
@ -802,6 +810,7 @@
"We want to develop a <b>digital common</b> that everyone can make their own, one which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Queremos desarrollar un <b> común digital </b> que todos puedan crear, uno que respete <b> la privacidad y el activismo por diseño </b>.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Queremos desarrollar un <b> común digital </b>, que todos puedan hacer suyo, que respete la <b> privacidad y activismo por diseño </b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Lo redirigiremos a su instancia para interactuar con este evento",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Te redireccionaremos a tu instancia para poder interactuar con este grupo",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "No cambiaremos el mundo de Facebook. La herramienta con la que soñamos, las corporaciones de capitalismo de vigilancia no la desarrollarán ya que no podrían beneficiarse de ella. Esta es una oportunidad para construir algo mejor, adoptando otro enfoque.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Le enviaremos un correo electrónico una hora antes de que comience el evento, para asegurarnos de que no lo olvide.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Usaremos la configuración de su zona horaria para enviarle un recordatorio la mañana del día evento.",

34
js/src/i18n/eu.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,34 @@
{
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Tresna erabilterrez bat, emantzipatzailea eta etikoa, biltzeko, antolatzeko eta mobilizatzeko.",
"A validation email was sent to {email}": "Balioztatze eposta bat bidali da {email} helbidera",
"Abandon edition": "Editatzeari utzi",
"About": "Honi buruz",
"About Mobilizon": "Mobilizon-i buruz",
"About this event": "Ekitaldi honi buruz",
"About this instance": "Instantzia honi buruz",
"Accepted": "Onartua",
"Account": "Kontua",
"Add": "Gehitu",
"Add a note": "Gehitu ohar bat",
"Add an address": "Gehitu helbide bat",
"Add an instance": "Gehitu instantzia bat",
"Add some tags": "Gehitu etiketa batzuk",
"Add to my calendar": "Gehitu nire egutegira",
"Additional comments": "Iruzkin gehigarriak",
"Admin": "Administradorea",
"Admin settings successfully saved.": "Administradorearen ezarpenak ongi gordeak.",
"Administration": "Administrazioa",
"All the places have already been taken": "Leku guztiak hartu dira|Leku bat geratzen da|{places} leku daude oraindik eskuragai",
"Allow registrations": "Erregistroak baimendu",
"Anonymous participant": "Partehartzaile anonimoa",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Partehartzaile anonimoek parthartzea eposta bidez konfirmatu beharko dute.",
"Anonymous participations": "Partehartze anonimoak",
"Approve": "Onartu",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Ziur zaude zure kontu guztia ezabatu bahi duzula? Dena galduko duzu. Identitateak, ezarpenak, sortutako ekitaldiak, mezuak eta partehartzeak betirako galduko dira.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Ziur zaude iruzkin hau <b>ezabatu</b> nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "Ziur zaude ekitaldi hau <b>ezabatu</b>nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin. Ekitaldiaren sortzailearekin hitz egin dezakezu edo editatu besterik gabe.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "Ziur zaude ekitaldiaren sortzea utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Ziur zaude ekitaldiaren edizioa utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Ziur zaude \"{title}\" ekitaldian zure partehartzea utzi nahi duzula?",
"Please do not use it in any real way.": "Mesedez ez erabili inoiz modu erreal batean."
}

View File

@ -3,7 +3,7 @@
"(Masked)": "(Masqué)",
"(this folder)": "(ce dossier)",
"(this link)": "(ce lien)",
"+ Add a resource": "+ Ajouter une resource",
"+ Add a resource": "+ Ajouter une ressource",
"+ Add a todo": "+ Ajouter un todo",
"+ Create an event": "+ Créer un événement",
"+ Post a public message": "+ Poster un message public",
@ -70,6 +70,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Les participants anonymes devront confirmer leur participation par email.",
"Anonymous participations": "Participations anonymes",
"Any day": "N'importe quand",
"Anyone can join freely": "N'importe qui peut rejoindre",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "N'importe qui voulant devenir membre pourra le faire depuis votre page de groupe.",
"Application": "Application",
"Approve": "Approuver",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Êtes-vous vraiment certain⋅e de vouloir supprimer votre compte ? Vous allez tout perdre. Identités, paramètres, événements créés, messages et participations disparaîtront pour toujours.",
@ -112,7 +114,7 @@
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Vérifiez votre boîte de réception (et votre dossier des indésirables).",
"Clear": "Effacer",
"Click to select": "Cliquez pour sélectionner",
"Click to upload": "Cliquez pour uploader",
"Click to upload": "Cliquez pour téléverser",
"Close": "Fermé",
"Close comments for all (except for admins)": "Fermer les commentaires à tout le monde (excepté les administrateur⋅rice·s)",
"Closed": "Fermé",
@ -150,7 +152,7 @@
"Create my group": "Créer mon groupe",
"Create my profile": "Créer mon profil",
"Create or join an group and start organizing with other people": "Créez ou rejoignez un groupe et commencez à vous organiser avec d'autres personnes",
"Create resource": "Créer une resource",
"Create resource": "Créer une ressource",
"Create the discussion": "Créer la discussion",
"Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates.": "Créez des listes de choses à faire pour toutes les tâches que vous devez faire, attribuez les et fixez des dates d'échéance.",
"Create token": "Créer un jeton",
@ -384,6 +386,7 @@
"Manage my notifications": "Gérer mes notifications",
"Manage my settings": "Gérer mes paramètres",
"Manage participations": "Gérer les participations",
"Manually invite new members": "Inviter des nouveaux·elles membres manuellement",
"Mark as resolved": "Marquer comme résolu",
"Member": "Membre",
"Members": "Membres",
@ -415,6 +418,7 @@
"New email": "Nouvelle adresse e-mail",
"New folder": "Nouveau dossier",
"New link": "Nouveau lien",
"New members": "Nouveaux·elles membres",
"New note": "Nouvelle note",
"New password": "Nouveau mot de passe",
"New profile": "Nouveau profil",
@ -555,6 +559,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Lire la note dintention de Framasoft sur le Framablog",
"Recap every week": "Récapitulatif hebdomadaire",
"Receive one email per request": "Recevoir un e-mail par demande",
"Redirecting to content…": "Redirection vers le contenu…",
"Redirecting to event…": "Redirection vers l'événement…",
"Refresh profile": "Rafraîchir le profil",
"Region": "Région",
@ -663,6 +668,7 @@
"The new email doesn't seem to be valid": "La nouvelle adresse email ne semble pas être valide",
"The new email must be different": "La nouvelle adresse email doit être différente",
"The new password must be different": "Le nouveau mot de passe doit être différent",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "La seule manière pour votre groupe d'obtenir de nouveaux·elles membres sera si un·e administrateur·ice les invite.",
"The organiser has chosen to close comments.": "L'organisateur·rice a choisi de fermer les commentaires.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "La page que vous recherchez n'existe pas.",
"The password provided is invalid": "Le mot de passe fourni est invalide",
@ -676,11 +682,13 @@
"There will be no way to recover your data.": "Il n'y aura aucun moyen de récupérer vos données.",
"These events may interest you": "Ces évènements peuvent vous intéresser",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Cette instance Mobilizon et l'organisateur⋅ice de l'événement autorise les participations anonymes, mais requiert une validation à travers une confirmation par email.",
"This URL is not supported": "Cette URL n'est pas supportée",
"This email is already registered as participant for this event": "Cet email est déjà enregistré comme participant⋅e pour cet événement",
"This email is already used.": "Cette adresse email est déjà utilisée.",
"This event has been cancelled.": "Cet événement a été annulé.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Cet événement est accessible uniquement à travers son lien. Faites attention où vous le diffusez.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ce groupe n'a pas encore de description.",
"This group is invite-only": "Ce groupe est accessible uniquement sur invitation",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Cet identifiant est unique à votre profil. Il permet à d'autres personnes de vous trouver.",
"This identity is not a member of any group.": "Cette identité n'est membre d'aucun groupe.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Cette information est sauvegardée uniquement sur votre appareil. Cliquez pour plus de details",
@ -751,6 +759,7 @@
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Nous utilisons votre fuseau horaire pour nous assurer que vous recevez les notifications pour un événement au bon moment.",
"We want to develop a <b>digital common</b> that everyone can make their own, one which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Nous voulons développer un <b>commun numérique</b>, que tout le monde pourra sapproprier, conçu dans <b>le respect de la vie privée et de laction militante</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Nous vous redirigerons vers votre instance pour interagir avec cet événement",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Nous vous redirigerons vers votre instance afin que vous puissiez interagir avec ce groupe",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Nous vous enverrons un email une heure avant que l'événement débute, pour être sûr que vous ne l'oubliez pas.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Nous prendrons en compte votre fuseau horaire pour vous envoyer un récapitulatif de vos événements le matin.",
"Website": "Site web",
@ -870,14 +879,5 @@
"{profile} (by default)": "{profile} (par défault)",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} todos)",
"{username} was invited to {group}": "{username} a été invité à {group}",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© Les Contributeur⋅ices OpenStreetMap",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "",
"New members": "Nouveaux·elles membres",
"Anyone can join freely": "N'importe qui peut rejoindre",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "N'importe qui voulant devenir membre pourra le faire depuis votre page de groupe.",
"Manually invite new members": "Inviter des nouveaux·elles membres manuellement",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "La seule manière pour votre groupe d'obtenir de nouveaux·elles membres sera si un·e administrateur·ice les invite.",
"Redirecting to content…": "Redirection vers le contenu…",
"This URL is not supported": "Cette URL n'est pas supportée",
"This group is invite-only": "Ce groupe est accessible uniquement sur invitation"
"© The OpenStreetMap Contributors": "© Les Contributeur⋅ices OpenStreetMap"
}

View File

@ -68,6 +68,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Ós participantes anónimos pediráselle que confirmen a súa participación a través de email.",
"Anonymous participations": "Participacións anónimas",
"Any day": "Calquera día",
"Anyone can join freely": "Calquera pode unirse",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Calquera que queira ser membro do teu grupo pode facelo desde a páxina do grupo.",
"Application": "Aplicación",
"Approve": "Aprobar",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "¿Desexas realmente eliminar completamente a conta? Perderalo todo. Identidades, axustes, eventos creados, mensaxes e participación perderanse para sempre.",
@ -382,6 +384,7 @@
"Manage my notifications": "Xestionar notificacións",
"Manage my settings": "Xestionar os axustes",
"Manage participations": "Xestionar participantes",
"Manually invite new members": "Convida manualmente a novos membros",
"Mark as resolved": "Marcar como resolto",
"Member": "Membro",
"Members": "Membros",
@ -414,6 +417,7 @@
"New email": "Novo email",
"New folder": "Novo cartafol",
"New link": "Nova ligazón",
"New members": "Novos membros",
"New note": "Nova nota",
"New password": "Novo contrasinal",
"New profile": "Novo perfil",
@ -547,6 +551,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Ler no Framablog a declaración de Framasoft sobre as súas intencións",
"Recap every week": "Resumen semanal",
"Receive one email per request": "Recibir un email por solicitude",
"Redirecting to content…": "Redirixindo ó contido…",
"Redirecting to event…": "Redirixindo ó evento…",
"Refresh profile": "Actualiza perfil",
"Region": "Rexión",
@ -649,6 +654,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Este grupo aparecerá en resultados de buscas e podería ser suxerido na sección descubrir. Só se mostrará información pública nesta páxina.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A administradora da instancia é a persoa ou entidade que xestiona a instancia Mobilizon.",
"The member was removed from the group {group}": "A usuaria foi eliminada do grupo {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "O único xeito para que o grupo teña novos membros e a través de convites das administradoras.",
"The organiser has chosen to close comments.": "A organización escolleu pechar os comentarios.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "A páxina que buscas non existe.",
"The password was successfully changed": "Cambiouse correctamente o contrasinal",
@ -659,9 +665,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Non hai xeito de recuperar os teus datos.",
"These events may interest you": "Estos eventos poderían interesarche",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Esta instancia Mobilizon e os organizadores do evento permiten a participación anónima, pero requiren validación a través dun email.",
"This URL is not supported": "O URL non está soportado",
"This event has been cancelled.": "Este evento foi cancelado.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Este evento só é accesible coa súa ligazón. Ten tino de onde publicas esta ligazón.",
"This group doesn't have a description yet.": "Este grupo aínda non ten descrición.",
"This group is invite-only": "Acceso ó grupo só por convite",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Este identificador é unico para o perfil. Permite que outras persoas te atopen.",
"This identity is not a member of any group.": "Esta identidade non é membro de ningún grupo.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Esta información gárdase só na túa computadora. Preme para saber máis",
@ -731,6 +739,7 @@
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Usamos a túa zona horaria para asegurarnos de que recibes as notificacións para o evento na hora correcta.",
"We want to develop a <b>digital common</b> that everyone can make their own, one which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Queremos desenvolver un <b>ben común dixital</b> que todas poidamos desfrutar, que por deseño respecte a <b>privacidade e o activismo</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Vas ser redirixida á túa instancia para poder interactuar con este evento",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Ímoste reenviar á túa instancia para que poidas interactuar con este grupo",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Enviarémosche un email unha hora antes do comezo do evento, para que non o esquezas.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Usaremos os axustes de zona horaria para enviar un recordatorio na mañán do evento.",
"Website": "Sitio web",

View File

@ -65,6 +65,7 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "A névtelen résztvevők arra lesznek kérve, hogy erősítsék meg a részvételüket e-mailen keresztül.",
"Anonymous participations": "Névtelen részvételek",
"Any day": "Bármely nap",
"Anyone can join freely": "Bárki szabadon csatlakozhat",
"Application": "Alkalmazás",
"Approve": "Jóváhagyás",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Egészen biztos abban, hogy a teljes fiókot törölni szeretné? Mindent el fog veszíteni! A személyazonosságok, a beállítások, a létrehozott események, az üzenetek és a részvételek örökre eltűnnek.",
@ -357,6 +358,7 @@
"Manage my notifications": "Saját értesítések kezelése",
"Manage my settings": "Saját beállítások kezelése",
"Manage participations": "Részvételek kezelése",
"Manually invite new members": "Új tagok meghívása kézzel",
"Mark as resolved": "Megjelölés megoldottként",
"Member": "Tag",
"Members": "Tagok",
@ -385,6 +387,7 @@
"New email": "Új e-mail",
"New folder": "Új mappa",
"New link": "Új hivatkozás",
"New members": "Új tagok",
"New note": "Új jegyzet",
"New password": "Új jelszó",
"New profile": "Új profil",
@ -514,6 +517,7 @@
"Radius": "Sugár",
"Recap every week": "Rövid összegzés minden héten",
"Receive one email per request": "Egy levél fogadása kérésenként",
"Redirecting to content…": "Átirányítás a tartalomhoz…",
"Redirecting to event…": "Átirányítás az eseményhez…",
"Refresh profile": "Profil frissítése",
"Region": "Régió",
@ -622,9 +626,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Nem lesz mód az adatai visszaállítására.",
"These events may interest you": "Ez az események érdekelhetik Önt",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Ez a Mobilizon példány és ez az eseményszervező megengedi a névtelen részvételeket, de ellenőrzés szükséges e-mailen keresztüli megerősítéssel.",
"This URL is not supported": "Ez az URL nem támogatott",
"This event has been cancelled.": "Ezt az eseményt törölték.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Ez az esemény csak a hivatkozásán keresztül érhető el. Legyen óvatos, hogy hova küldi be ezt a hivatkozást.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ennek a csoportnak még nincs leírása.",
"This group is invite-only": "Ez a csoport csak meghívás alapú",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Ez az azonosító egyedi az Ön profiljához. Lehetővé teszi másoknak, hogy megtalálják Önt.",
"This identity is not a member of any group.": "Ez a személyazonosság nem tagja egyetlen csoportnak sem.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ez az információ csak az Ön számítógépén van elmentve. Kattintson a részletekért",
@ -687,6 +693,7 @@
"We just sent an email to {email}": "Most küldtünk egy e-mailt erre a címre: {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Az időzónáját használjuk annak biztosításához, hogy a megfelelő időben kapja meg egy esemény értesítéseit.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Át fogjuk irányítani a saját példányára az eseménnyel való interakció érdekében",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Át fogjuk irányítani a saját példányára a csoporttal való interakció érdekében",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Egy e-mailt fogunk küldeni Önnek az esemény kezdete előtt egy órával, hogy biztosan ne felejtse el azt.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Az Ön időzóna-beállításait fogjuk használni az esemény reggeli rövid összegzésének küldéséhez.",
"Website": "Weboldal",

View File

@ -68,6 +68,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Ai partecipanti anonimi verrà chiesto di confermare la loro partecipazione tramite e-mail.",
"Anonymous participations": "Partecipante anonimo",
"Any day": "Qualunque giorno",
"Anyone can join freely": "Chiunque può iscriversi liberamente",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Chiunque desideri essere un membro del tuo gruppo potrà farlo dalla pagina del tuo gruppo.",
"Application": "Applicazione",
"Approve": "Approvare",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Sei davvero sicuro di voler eliminare l'intero account? Perderai tutto. Identità, impostazioni, eventi creati, messaggi e partecipazioni verranno eliminati per sempre.",
@ -368,6 +370,7 @@
"Manage my notifications": "Gestisci le mie notifiche",
"Manage my settings": "Gestisci le mie impostazioni",
"Manage participations": "Gestisci partecipazioni",
"Manually invite new members": "Invita manualmente nuovi membri",
"Mark as resolved": "Segna come risolto",
"Member": "Membro",
"Members": "Membri",
@ -396,6 +399,7 @@
"New email": "Nuova email",
"New folder": "Nuova cartella",
"New link": "Nuovo collegamento",
"New members": "Nuovi membri",
"New note": "Nuova nota",
"New password": "Nuova password",
"New profile": "Nuovo profilo",
@ -525,6 +529,7 @@
"Radius": "Raggio",
"Recap every week": "Fai un riassunto ogni settimana",
"Receive one email per request": "Ricevi un e-mail per richiesta",
"Redirecting to content…": "Reindirizzando al contenuto…",
"Redirecting to event…": "Reindirizzando all'evento…",
"Refresh profile": "Aggiorna profilo",
"Region": "Regione",
@ -624,6 +629,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Il gruppo verrà elencato pubblicamente nei risultati di ricerca e potrebbe essere suggerito nella sezione Esplora. Nella sua pagina verranno mostrate solo le informazioni pubbliche.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "L'amministratore dell'istanza è la persona o entità che gestisce quest'istanza Mobilizon.",
"The member was removed from the group {group}": "Il membro è stato rimosso dal gruppo {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "L'unico modo per il tuo gruppo di ottenere nuovi membri è se un amministratore li invita.",
"The organiser has chosen to close comments.": "L'organizzatore ha scelto di disabilitare i commenti.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "La pagina che stai cercando non esiste.",
"The password was successfully changed": "La password è stata cambiata con successo",
@ -634,9 +640,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Non c'è modo di recuperare i tuoi dati.",
"These events may interest you": "Questo evento potrebbe interessarti",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Questa istanza Mobilizon e chi organizza questo evento permettono la partecipazione anonima, ma richiedono una validazione tramite email di conferma.",
"This URL is not supported": "Questo URL non è supportato",
"This event has been cancelled.": "Quest'evento è stato cancellato.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Quest'evento è accessibile solo attraverso il suo collegamento. Stai attento dove posti questo collegamento.",
"This group doesn't have a description yet.": "Questo gruppo non ha ancora una descrizione.",
"This group is invite-only": "Questo gruppo è solo su invito",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Questo identificatore è univoco per il tuo profilo. Permette agli altri di trovarti.",
"This identity is not a member of any group.": "Questa identità non è membro di nessun gruppo.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Queste informazioni sono salvate solo sul tuo computer. Clicca per dettagli",
@ -700,6 +708,7 @@
"We just sent an email to {email}": "Abbiamo appena mandato una mail a {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Usiamo il tuo fuso orario per fare in modo che le notifiche per un evento ti arrivino al momento giusto.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Ti reindirizzeremo alla tua istanza in modo da interagire con questo evento",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Ti reindirizzeremo alla tua istanza per interagire con questo gruppo",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Ti invieremo un'e-mail un'ora prima dell'inizio dell'evento, per essere sicuri che non te ne dimentichi.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Useremo il tuo fuso orario per spedirti un riassunto la mattina dell'evento.",
"Website": "Sito web",

1
js/src/i18n/kab.json Normal file
View File

@ -0,0 +1 @@
{}

View File

@ -65,6 +65,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyme deltakarar må stadfesta at dei blir med via epost.",
"Anonymous participations": "Anonyme deltakarar",
"Any day": "Uansett dag",
"Anyone can join freely": "Alle kan fritt bli med",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Alle gruppemedlemer som vil bli medlem, kan gjera det frå gruppesida di.",
"Application": "Program",
"Approve": "Godkjenn",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Er du sikker på at du vil sletta brukarkontoen din? Du mistar alt du har gjort her. Brukarnamn, innstillingar, hendingar du har laga, meldingar og deltakingar blir borte for alltid.",
@ -357,6 +359,7 @@
"Manage my notifications": "Handter varsla mine",
"Manage my settings": "Endre innstillingane mine",
"Manage participations": "Handter deltakingar",
"Manually invite new members": "Inviter nye medlemer manuelt",
"Mark as resolved": "Merk som løyst",
"Member": "Medlem",
"Members": "Medlemer",
@ -385,6 +388,7 @@
"New email": "Ny epost",
"New folder": "Ny mappe",
"New link": "Ny lenke",
"New members": "Nye medlemer",
"New note": "Nytt notat",
"New password": "Nytt passord",
"New profile": "Ny profil",
@ -514,6 +518,7 @@
"Radius": "Radius",
"Recap every week": "Gje eit samandrag kvar veke",
"Receive one email per request": "Få ein epost for kvar førespurnad",
"Redirecting to content…": "Vidaresender til innhaldet…",
"Redirecting to event…": "Vidaresender til hendinga…",
"Refresh profile": "Last profilen på nytt",
"Region": "Region",
@ -612,6 +617,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.",
"The member was removed from the group {group}": "Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Denne sida finst ikkje.",
"The password was successfully changed": "Passordet er endra",
@ -622,9 +628,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.",
"These events may interest you": "Desse hendingane er kanskje interessante",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Denne Mobilizon-nettstaden og tilskiparen tillèt anonym deltaking, men krev at du stadfestar ved epost.",
"This URL is not supported": "Denne URL-adressa er ikkje støtta",
"This event has been cancelled.": "Denne hendinga er avlyst.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Denne hendinga er berre tilgjengeleg via lenka. Ver varsam når du legg ut lenka.",
"This group doesn't have a description yet.": "Denne gruppa har inga skildring enno.",
"This group is invite-only": "Du må vera invitert for å bli medlem i denne gruppa",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Denne ID-en er unik for profilen din. Han gjer det mogleg for andre å finna deg.",
"This identity is not a member of any group.": "Denne identiteten er ikkje medlem av noka gruppe.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Desse opplysingane blir berre lagra på datamaskina di. Klikk for meir info",
@ -687,6 +695,7 @@
"We just sent an email to {email}": "Me har akkurat sendt ein epost til {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Me bruker tidssonen din for å sjå til at du får varsel for hendingar til rett tid.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Me sender deg vidare til nettstaden din, slik at du kan samhandla med denne hendinga",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Me sender deg vidare til nettstaden din, slik at du kan samhandla med denne gruppa",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Me sender deg ein epost ein time før hendinga byrjar, slik at du ikkje gløymer ho.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Me bruker tidssoneinnstillingane for å senda deg eit samandrag den morgonen hendinga skjer.",
"Website": "Nettside",

View File

@ -73,6 +73,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Òm demandarà als participants anonims de confirmar lor venguda via un corrièl.",
"Anonymous participations": "Participacions anonimas",
"Any day": "Rai lo jorn",
"Anyone can join freely": "Qual que siá pòt rejónher",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Qual que siá que vòl devenir membre poirà o far a partir daquesta pagina de grop.",
"Application": "Aplicacion",
"Approve": "Aprovar",
"Are you going to this event?": "Anatz a aqueste eveniment ?",
@ -416,6 +418,7 @@
"Manage my settings": "Gerir mos paramètres",
"Manage participants": "Gerir los participants",
"Manage participations": "Gerir las participacions",
"Manually invite new members": "Convidar membres novèls manualament",
"Mark as resolved": "Marcar coma resolgut",
"Member": "Membre",
"Members": "Membres",
@ -447,6 +450,7 @@
"New email": "Adreça novèla",
"New folder": "Dossièr novèl",
"New link": "Ligam novèl",
"New members": "Membres novèls",
"New note": "Nòva nòta",
"New password": "Nòu senhal",
"New profile": "Nòu perfil",
@ -599,6 +603,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Legir la nòta dintencion de Framasoft sul Framablog",
"Recap every week": "Resumit setmanièr",
"Receive one email per request": "Recebre pas quun corrièl per demanda",
"Redirecting to content…": "Redireccion cap al contengut…",
"Redirecting to event…": "Redireccion cap a leveniment…",
"Refresh profile": "Actualizar lo perfil",
"Region": "Region",
@ -716,6 +721,7 @@
"The new email doesn't seem to be valid": "La nòva adreça sembla pas èsser valida",
"The new email must be different": "La nòva adreça deu èsser diferenta",
"The new password must be different": "Lo nòu senhal deu èsser diferent",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Lunica manièra per que lo grop aja de membres novèls es que ladministrator los convide.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Lorganizator decidèt de tampar los comentaris.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "La pagina que cercatz existís pas.",
"The password provided is invalid": "Lo senhal provesit es invalid",
@ -729,11 +735,13 @@
"There will be no way to recover your data.": "I aurà pas cap de recuperar vòstras donadas.",
"These events may interest you": "Aquestes eveniments pòdon vos interessar",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Aquesta instància Mobilizon e lorganizaire de leveniment permeton las participacions anonimas, mas aquò requerís una validacion per email.",
"This URL is not supported": "Aquesta URL es pas compotibla",
"This email is already registered as participant for this event": "Aqueste eveniment a ja una adreça electrica enregistrada coma participanta",
"This email is already used.": "Aquesta adreça es ja utilizada.",
"This event has been cancelled.": "Aqueste eveniment foguèt anullat.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Aqueste eveniment es sonque accessible via son ligam. Fasètz moment ont lo publicatz.",
"This group doesn't have a description yet.": "Aqueste grop a pas encara de descripcion.",
"This group is invite-only": "Aqueste grop es sonque sus invitacion",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Aqueste identificant es unic a vòstre perfil. Permet a dautras personas de vos trobat.",
"This identity is not a member of any group.": "Aquesta identitat es membre de cap de grop.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Aquesta informacion es solament enregistrada sus vòstre ordenador. Clicatz per mai de detalhs",
@ -805,6 +813,7 @@
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Utilizan vòstra zòna orària per nos assegurar que recebètz las notificacions per un eveniment al bon moment.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Volèm desvolopar un <b>ben comun numeric</b>, que tot lo monde poirà sapropriar, concebut dins <b>lo respet de la vida privada e de laccion militanta</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Anam vos enviar a vòstra instància per dire dinteragir amb aqueste eveniment",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Vos enviarem cap a vòstra instància per que poscatz interagir amb aqueste grop",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "Cambiarem pas lo monde de Facebook estant. Laisina que somiem, las entrepresas del capitalisme de susvelhança son pas capablas de lo produire, perque poirián pas ne traire profièch.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Vos enviarem un corrièl una ora abans la debuta de leveniment, per vos assegurar doblidar pas.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Prenèm en compte vòstra zòna orària per vos enviar un recapitulatiu de vòstres eveniments de matin.",

View File

@ -66,6 +66,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonimowi uczestnicy będą otrzymywać prośbę o potwierdzenie uczestnictwa przez e-mail.",
"Anonymous participations": "Anonimowy udział",
"Any day": "Dowolny dzień",
"Anyone can join freely": "Każdy może dołączyć",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Każdy, kot chce zostać członkiem Twojej grupy będzie mógł dołączyć ze strony Twojej grupy.",
"Application": "Aplikacja",
"Approve": "Zatwierdź",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Czy na pewno chcesz usunąć całe swoje konto? Stracisz wszystko. Tożsamości, ustawienia, utworzone wydarzenia, wiadomości i uczestnictwa zostaną na zawsze usunięte.",
@ -376,6 +378,7 @@
"Manage my notifications": "Zarządzaj powiadomieniami",
"Manage my settings": "Zarządzaj moimi ustawieniami",
"Manage participations": "Zarządzaj uczestnikami",
"Manually invite new members": "Ręcznie zapraszaj nowych członków",
"Mark as resolved": "Oznacz jako rozwiązane",
"Member": "Członek",
"Members": "Członkowie",
@ -408,6 +411,7 @@
"New email": "Nowy adres e-mail",
"New folder": "Nowy katalog",
"New link": "Nowy odnośnik",
"New members": "Nowi członkowie",
"New note": "Nowa notatka",
"New password": "Nowe hasło",
"New profile": "Nowy profil",
@ -547,6 +551,7 @@
"Radius": "Promień",
"Recap every week": "Przypominaj każdego tygodnia",
"Receive one email per request": "Otrzymuj jedną wiadomość na każde zgłoszenie",
"Redirecting to content…": "Przekierowanie do zawartości",
"Redirecting to event…": "Przekierowanie do wydarzenia…",
"Refresh profile": "Odśwież profil",
"Region": "Region",
@ -653,6 +658,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Grupa będzie publicznie widoczna w wynikach wyszukiwania i może być sugerowana w sekcji Przeglądaj. Tylko publiczne informacje będą wyświetlane na jej stronie.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Administrator instancji to osoba lub jednostka prowadząca instancję Mobilizon.",
"The member was removed from the group {group}": "Członek został usunięty z grupy {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Jedynym sposobem aby grupa zyskała nowych członków jest zaproszenie przez administratora.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Organizator postanowił wyłączyć komentarze.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Strona którą próbujesz odwiedzić nie istnieje.",
"The password was successfully changed": "Pomyślnie zmieniono hasło",
@ -664,9 +670,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Nie będzie możliwości przywrócenia Twoich danych.",
"These events may interest you": "Te wydarzenia mogą Cię zainteresować",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Ta instancja Mobilizon i organizator wydarzenia pozwalają na anonimowe uczestnictwo, ale wymagają potwierdzenie z użyciem adresu e-mail.",
"This URL is not supported": "Ten adres URL jest nieobsługiwany",
"This event has been cancelled.": "To wydarzenie zostało anulowane.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "To wydarzenie jest dostępne wyłącznie poprzez odnośnik. Uważaj, gdzie go publikujesz.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ta grupa nie ma jeszcze opisu.",
"This group is invite-only": "Ta grupa jest tylko dla zaproszonych",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Ten identyfikator jest unikatowy dla Twojego profilu. Pozwala innym Cię odnaleźć.",
"This identity is not a member of any group.": "Ta tożsamość nie jest członkiem żadnej z grup.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ta informacja jest zapisywana tylko na Twoim komputerze. Naciśnij, aby uzyskać szczegóły",
@ -734,6 +742,7 @@
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Użyliśmy Twojej strefy czasowej, aby upewnić się, że będziesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach w odpowiednim czasie.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Chcemy utworzyć <b>cyfrową wspólnotę</b>, którą każdy może uczynić swoją; która została <b>zaprojektowana by wspierać prywatność i aktywizm</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Zostaniesz przekierowany(-a) na swoją instancję, aby móc wejść w interakcje z tym wydarzeniem",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Przekierujemy Cię na Twoją instancję, abyś mógł/mogła wchodzić w interakcje z tą grupą",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "Nie zmienimy świata używając Facebooka. Korporacje tworzące „kapitalizm inwigilacyjny” nie utworzą narzędzia naszych marzeń, ponieważ nie przyniosłoby to im korzyść. Oto okazja, aby zbudować coś lepszego, w oparciu o inne podejście.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Będziemy wysyłać powiadomienie godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, aby upewnić się, że nie zapomnisz o nim.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Użyjemy Twojego ustawienia strefy czasowej, aby wysyłać o poranku przypomnienie o wydarzeniu.",

View File

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-17 11:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-02 08:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-09 09:12+0000\n"
"Last-Translator: fadelkon <fadelkon@posteo.net>\n"
"Language-Team: Catalan <https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/"
"backend/ca/>\n"
@ -327,18 +327,30 @@ msgstr "Ús del lloc per part d'infants"
msgctxt "terms"
msgid "The email address you provide may be used to send you information, updates and notifications about other people\n interacting with your content or sending you messages and to respond to inquiries, and/or other requests or\n questions."
msgstr ""
"L'adreça de correu que proporcionis la podrem fer servir per enviar-te "
"informació, actualitzacions i notificacions sobre\n"
" altres persones que interaccionin amb tu via missatges o amb el teu "
"contingut, i per respondre a consultes o\n"
" soŀlicituds o preguntes."
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:45
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "To aid moderation of the community, for example comparing your IP address with other known ones to determine ban\n evasion or other violations."
msgstr ""
"Per facilitar les tasques de moderació, per exemple, per comparar la teva IP "
"amb d'altres conegudes per determinar\n"
" evasió d'un bloqueig o altres violacions de les condicions."
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:43
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "To provide the core functionality of Mobilizon. Depending on this instance's policy you may only be able to\n interact with other people's content and post your own content if you are logged in."
msgstr ""
"Per a proporcionar la funcionalitat central de Mobilizon. La política "
"d'aquesta instància podria fer que només\n"
" poguessis interaccionar amb continguts i publicacions teus i d'altres, "
"amb una sessió iniciada."
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:6
#, elixir-format
@ -448,12 +460,24 @@ msgstr "L'organitzadora no hi ha posat cap descripció."
msgctxt "terms"
msgid "We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information. Among other things, your browser session, as well as the traffic between your applications and the API, are secured with SSL/TLS, and your password is hashed using a strong one-way algorithm."
msgstr ""
"Implementem un conjunt de mesures per a mantenir la seguretat de la "
"informació personal que introdueixes, envies o consultes. Entre d'altres "
"mesures, assegurem amb SSL/TLS la sessió del navegador, el trànsit entre les "
"aplicacions client i l'API del servidor, i desem les contrasenyes "
"transformades amb una funció de hash forta, unidireccional."
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:94
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "No. We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety."
msgstr ""
"No. No venem ni fem negoci de cap tipus, ni transferim a altri, informacions "
"personals identificables. Això no inclou a tercers en què confiem per ajudar-"
"nos en tasques de gestió del lloc, portar endavant el projecte, o donant-te "
"servei, que es comprometen de la mateixa manera a mantenir confidencials "
"aquestes informacions. Podríem revelar la teva informació en casos on calgui "
"fer-ho per complir amb la llei, per fer complir la política del lloc, per "
"protegir el nostres drets o d'altres, la propietat, o la seguretat."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:23
#, elixir-format
@ -472,6 +496,12 @@ msgstr "Canvis an aquestes condicions"
msgctxt "terms"
msgid "A lot of the content on the Service is from you and others, and we don't review, verify or authenticate it, and it may include inaccuracies or false information. We make no representations, warranties, or guarantees relating to the quality, suitability, truth, accuracy or completeness of any content contained in the Service. You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of or reliance on any content."
msgstr ""
"Molt del contingut del Servei és teu i d'altres, i no el revisem verifiquem, "
"o autentiquem, i pot incloure imprecisions o informació falsa. No fem "
"representacions, garanties o promeses sobre la qualitat, adequació, "
"veracitat, exactitud o completesa de cap contingut allotjat al Servei. "
"Assumeixes el risc i responsabilitat derivats de l'ús o confiança en "
"qualsevol contingut."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:60
#, elixir-format
@ -486,36 +516,44 @@ msgstr ""
msgctxt "terms"
msgid "Circumvent or attempt to circumvent any filtering, security measures, rate limits or other features designed to protect the Service, users of the Service, or third parties."
msgstr ""
"Elusió o intent d'elusió de filtres, mesures de seguretat, limitacions de "
"freqüència d'ús, o altres funcions dissenyades per protegir el Servei, "
"usuàries del Servei, o d'altri."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:64
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Collect any personal information about other users, or intimidate, threaten, stalk or otherwise harass other users of the Service;"
msgstr ""
"Recopilar informació personal d'altres usuàries, intimidar, amenaçar, espiar "
"o assetjar altres usuàries del Servei;"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:55
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Content that is illegal or unlawful, that would otherwise create liability;"
msgstr ""
msgstr "Continguts iŀlegals, que poguessin comportar responsabilitats;"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:56
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Content that may infringe or violate any patent, trademark, trade secret, copyright, right of privacy, right of publicity or other intellectual or other right of any party;"
msgstr ""
"Continguts que violin o infringeixin qualsevol patent, marca comercial, "
"secret comercial, drets d'autoria, dret a la privacitat, dret de publicitat "
"o qualsevol altres drets inteŀlectuals o drets de qualsevol part;"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:42
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Creating Accounts"
msgstr ""
msgstr "Creació dels comptes"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:89
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Entire Agreement"
msgstr ""
msgstr "Acord complet"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:92
#, elixir-format
@ -527,25 +565,32 @@ msgstr "Valoracions"
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Hyperlinks and Third Party Content"
msgstr ""
msgstr "Enllaços i continguts de tercers"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:88
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "If you breach any of these Terms, we have the right to suspend or disable your access to or use of the Service."
msgstr ""
"Si incompleixes qualsevol d'aquestes condicions, ens reservem el dret de "
"suspendre o desactivar el teu accés al Servei."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:63
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Impersonate or post on behalf of any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity;"
msgstr ""
"Suplantar la identitat o publicar en nom d'una persona o entitat, o "
"tergiversar la teva afiliació amb una persona o entitat;"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:48
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Our Service allows you and other users to post, link and otherwise make available content. You are responsible for the content that you make available to the Service, including its legality, reliability, and appropriateness."
msgstr ""
"El nostre Servei et permet a tu i altres, publicar, enllaçar i posar "
"continguts a disposició del públic. Ets responsable del contingut que "
"publiques al Servei, incloent-ne la legalitat, fiabilitat i adequació."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:39
#, elixir-format
@ -557,25 +602,29 @@ msgstr "Política de privacitat"
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Questions & Contact Information"
msgstr ""
msgstr "Preguntes i informació de contacte"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:87
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Termination"
msgstr ""
msgstr "Finalització"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:62
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Use the Service in any manner that could interfere with, disrupt, negatively affect or inhibit other users from fully enjoying the Service or that could damage, disable, overburden or impair the functioning of the Service;"
msgstr ""
"Fer servir el Servir de qualsevol manera que pugui interferir amb, "
"interrompre, afectar negativament o privar altres usuàries de gaudir "
"plenament del Servei, que pugui malmetre, deshabilitar, sobrecarregar o "
"perjudicar el funcionament del Servei;"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:47
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Your Content & Conduct"
msgstr ""
msgstr "El teu contingut i conducta"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:84
#, elixir-format

View File

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-02 22:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-06 07:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-13 08:26+0000\n"
"Last-Translator: Eivind Ødegård <eivind.odegard@sogn.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <https://weblate.framasoft.org/projects/"
"mobilizon/backend/nn/>\n"
@ -687,173 +687,232 @@ msgstr ""
msgctxt "terms"
msgid "Since Mobilizon is a distributed network, it is possible, depending on the visibility rules set to your content, that your content has been distributed to other Mobilizon instances. When you delete your content, we will request those other instances to also delete the content. Our responsibility on the content being deleted from those other instances ends here. If for some reason, some other instance does not delete the content, we cannot be held responsible."
msgstr ""
"Sidan Mobilizon er eit spreidd nettverk, er det mogleg at innhaldet ditt har "
"vorte spreidd til andre Mobilizon-nettstader. Dette kjem an på kor synleg du "
"har gjort innhaldet ditt. Når du slettar innhald, vil me be andre nettstader "
"omå sletta det òg. Det er så langt ansvaret vårt rekk når det gjeld "
"innhaldet ditt på andre nettstader. Me er ikkje ansvarlege viss andre "
"nettstader av ein eller annan grunn ikkje slettar innhaldet ditt."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:90
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "These Terms constitute the entire agreement between you and <b>%{instance_name}</b> regarding the use of the Service, superseding any prior agreements between you and <b>%{instance_name}</b> relating to your use of the Service."
msgstr ""
"Desse vilkåra utgjer heile avtala mellom deg og <b>%{instance_name}</b> for "
"å bruka tenesta, og avløyser alle tidlegare avtaler mellom deg og "
"<b>%{instance_name}</b> om det same."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:80
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "This Service runs on a Mobilizon instance. This source code is licensed under an <a href=\"https://tldrlegal.com/license/gnu-affero-general-public-license-v3-(agpl-3.0)\">AGPLv3 license</a> which means you are allowed to and even encouraged to take the source code, modify it and use it."
msgstr ""
"Denne tenesta bruker ein Mobilizon-nettstad. Kjeldekoden er gjeven ut under "
"<a href=\"https://tldrlegal.com/license/gnu-affero-general-public-"
"license-v3-(agpl-3.0)\">AGPLv3-lisensen</a>, som både gjev deg høve til, og "
"faktisk oppmodar deg til, å sjå på, bruka og endra kjeldekoden."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:58
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Viruses, corrupted data or other harmful, disruptive or destructive files or code."
msgstr ""
"Virus, øydelagde data eller andre skadelege, forstyrrande og øydeleggjande "
"filer eller kode."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:51
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "You can remove the content that you posted by deleting it. Once you delete your content, it will not appear on the Service, but copies of your deleted content may remain in our system or backups for some period of time. Web server access logs might also be stored for some time in the system."
msgstr ""
"Du kan ta bort innhaldet du har laga ved å sletta det. Når du har sletta "
"det, blir det borte frå denne tenesta, men det kan henda det finst kopiar av "
"det i systemet eller tryggingskopiane våre i noko tid. Tilgangsloggar frå "
"vevtenaren kan òg bli lagra i noko tid."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:96
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Questions or comments about the Service may be directed to us at %{contact}"
msgstr ""
"Du kan senda spørsmål eller kommentarar om tenesta til oss på %{contact}"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:79
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Source code"
msgstr ""
msgstr "Kjeldekode"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:93
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "We love feedback. Please let us know what you think of the Service, these Terms and, in general, <b>%{instance_name}</b>."
msgstr ""
"Me likar tilbakemeldingar! Sei gjerne kva du synest om tenesta, vilkåra og "
"kva som helst om <b>%{instance_name}</b>."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:74
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Instance administrators (and community moderators, given the relevant access) are responsible for monitoring and acting on flagged content and other user reports, and have the right and responsibility to remove or edit content that is not aligned to this Instance set of rules, or to suspend, block or ban (temporarily or permanently) any account, community, or instance for breaking these terms, or for other behaviours that they deem inappropriate, threatening, offensive, or harmful."
msgstr ""
"Dei som styrer nettstaden (og medlemmer som styrer deler av han) er "
"ansvarlege for å fylgja med på og gjera noko med innhald som andre brukarar "
"har rapportert eller merka. Dei har rett til og ansvar for å fjerna eller "
"redigera innhald som ikkje fylgjer reglane på nettstaden. Dei kan sperra, "
"stenga ute eller avslutta brukarkontoar, mellombels eller permanent. Det "
"same gjeld andre nettstader og brukarsamfunn, og åtferd som dei meiner er "
"upassande, trugande, krenkjande eller skadeleg."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:6
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "<b>%{instance_name}</b> will not use or transmit or resell your personal data"
msgstr ""
"<b>%{instance_name}</b> korkje bruker, overfører eller sel "
"personopplysingane dine"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:44
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "If you discover or suspect any Service security breaches, please let us know as soon as possible. For security holes in the Mobilizon software itself, please contact <a href=\"https://framagit.org/framasoft/mobilizon/\">its contributors</a> directly."
msgstr ""
"Me er takksame om du seier frå til oss viss du oppdagar eller mistenkjer "
"tryggleiksproblem med tenesta vår. Når det gjeld tryggleikshol i Mobilizon-"
"programvara, bed me deg kontakta <a href=\"https://framagit.org/framasoft/"
"mobilizon/\">Framasoft</a> direkte."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:77
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Instance administrators should ensure that every community hosted on the instance is properly moderated according to the defined rules."
msgstr ""
"Styrarane på nettstaden bør passa på at alle brukarsamfunna som er på "
"nettstaden blir styrte etter retningslinene som er fastsette."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:98
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Originally adapted from the <a href=\"https://joindiaspora.com/terms\">Diaspora*</a> and <a href=\"https://github.com/appdotnet/terms-of-service\">App.net</a> privacy policies, also licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>."
msgstr ""
"Opphaveleg henta frå personvernretningslinene til <a href=\"https"
"://joindiaspora.com/terms\">Diaspora*</a> og <a href=\"https://github.com/"
"appdotnet/terms-of-service\">App.net</a>, som òg er under <a href=\"https"
"://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen."
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:119
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Originally adapted from the <a href=\"https://mastodon.social/terms\">Mastodon</a> and <a href=\"https://github.com/discourse/discourse\">Discourse</a> privacy policies, also licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>."
msgstr ""
"Opphaveleg henta frå personvernretningslinene til <a href=\"https://mastodon."
"social/terms\">Mastodon</a> og <a href=\"https://github.com/discourse/"
"discourse\">Discourse</a>, som òg er under <a href=\"https://creativecommons."
"org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:3
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Short version"
msgstr ""
msgstr "Kortversjon"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:9
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "The service is provided without warranties and these terms may change in the future"
msgstr ""
"Me driv denne tenesta utan å yta garantiar, og desse vilkåra kan bli endra i "
"framtida"
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:118
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "This document is licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>. It was last updated June 18, 2020."
msgstr ""
"Dette dokumentet er gjeve ut under <a href=\"https://creativecommons.org/"
"licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen. Det vart sist endra 18. juni "
"2020."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:97
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "This document is licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>. It was last updated June 22, 2020."
msgstr ""
"Dette dokumentet er gjeve ut under <a href=\"https://creativecommons.org/"
"licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen. Det vart sist endra 22. juni "
"2020."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:8
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "You must respect other people and <b>%{instance_name}</b>'s rules when using the service"
msgstr ""
"Du må respektera andre menneske og halda reglane på <b>%{instance_name}</b> "
"når du bruker denne tenesta"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:7
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "You must respect the law when using <b>%{instance_name}</b>"
msgstr ""
msgstr "Du må fylgja lovene når du bruker <b>%{instance_name}</b>"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:5
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Your content is yours"
msgstr ""
msgstr "Du eig det du lagar"
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:51
#, elixir-format
msgid "Confirm my e-mail address"
msgstr ""
msgstr "Stadfest epostadressa mi"
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Confirm your e-mail"
msgstr ""
msgstr "Stadfest epostadressa di"
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:3
#, elixir-format
msgid "Hi there! You just registered to join this event: « %{title} ». Please confirm the e-mail address you provided:"
msgstr ""
"Hei! Du har akkurat meldt deg på denne hendinga: « %{title} ». Stadfest "
"epostadressa du skreiv inn:"
#: lib/web/templates/email/email.html.eex:114
#: lib/web/templates/email/email.text.eex:8
#, elixir-format
msgid "Need help? Is something not working as expected?"
msgstr ""
msgstr "Treng du hjelp, eller er det noko som ikkje verkar slik du venta?"
#: lib/web/templates/email/registration_confirmation.html.eex:38
#, elixir-format
msgid "You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it."
msgstr ""
"Du har laga ein konto på <b>%{host}</b> med denne epostadressa. Du er berre "
"eitt klikk unna å ta kontoen i bruk."
#: lib/web/templates/email/report.html.eex:13
#, elixir-format
msgid "New report on <b>%{instance}</b>"
msgstr ""
msgstr "Ny rapport på <b>%{instance}</b>"
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.html.eex:38
#, elixir-format
msgid "The email address for your account on <b>%{host}</b> is being changed to:"
msgstr ""
msgstr "Epostadressa for brukarkontoen din på <b>%{host}</b> blir no endra til:"
#: lib/web/templates/email/password_reset.html.eex:38
#, elixir-format
msgid "You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>."
msgstr ""
msgstr "Du har bede om eit nytt passord for kontoen din på <b>%{instance}</b>."
#: lib/web/templates/email/email.text.eex:5
#, elixir-format
msgid "Please do not use it for real purposes."
msgstr ""
msgstr "Ikkje bruk han på ordentleg."
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:63
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:6 lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:133
@ -864,236 +923,261 @@ msgstr ""
msgid "Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button."
msgid_plural "Would you wish to cancel your attendance to one or several events, visit the event pages through the links above and click the « Attending » button."
msgstr[0] ""
"Viss du vil avbryta deltakinga di, kan du gå til hendingssida med lenka over "
"og klikka på «deltek»-knappen."
msgstr[1] ""
"Viss du vil avbryta deltakinga di på ei eller fleire hendingar, kan du gå "
"til hendingssidene via lenkene over og klikka på «deltek»-knappen."
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.html.eex:38
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.text.eex:4
#, elixir-format
msgid "You have one pending attendance request to process:"
msgid_plural "You have %{number_participation_requests} attendance requests to process:"
msgstr[0] ""
msgstr[0] "Du har ein førespurnad om deltaking å handtera:"
msgstr[1] ""
"Du har %{number_participation_requests} førespurnader om deltaking å "
"handtera:"
#: lib/web/templates/email/email.text.eex:11
#, elixir-format
msgid "%{instance} is powered by Mobilizon."
msgstr ""
msgstr "%{instance} er ein Mobilizon-nettstad."
#: lib/web/templates/email/email.html.eex:142
#, elixir-format
msgid "<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon."
msgstr ""
msgstr "<b>%{instance}</b> er ein Mobilizon-nettstad."
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "A request is pending!"
msgstr ""
msgstr "Ein førespurnad ventar på deg!"
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "An event is upcoming!"
msgstr ""
msgstr "Ei hending skjer snart!"
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Confirm new email"
msgstr ""
msgstr "Stadfest ny epostadresse"
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:84
#, elixir-format
msgid "End"
msgstr ""
msgstr "Slutt"
#: lib/web/templates/email/event_updated.text.eex:21
#, elixir-format
msgid "End %{ends_on}"
msgstr ""
msgstr "Slutt %{ends_on}"
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/event_updated.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Event update!"
msgstr ""
msgstr "Oppdatert hending!"
#: lib/web/templates/email/report.html.eex:88
#, elixir-format
msgid "Flagged comments"
msgstr ""
msgstr "Flagga kommentarar"
#: lib/web/templates/email/event_participation_approved.html.eex:45
#: lib/web/templates/email/event_participation_approved.text.eex:7
#, elixir-format
msgid "Good news: one of the event organizers just approved your request. Update your calendar, because you're on the guest list now!"
msgstr ""
"Godt nytt: Ein av tilskiparane har godkjent at du deltek. Skriv det i "
"kalenderen din, for du er på gjestelista!"
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.html.eex:38
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.text.eex:3
#, elixir-format
msgid "Hi there! It seems like you wanted to change the email address linked to your account on <b>%{instance}</b>. If you still wish to do so, please click the button below to confirm the change. You will then be able to log in to %{instance} with this new email address."
msgstr ""
"Hei! Det ser ut til at du vil endra epostadressa du har brukt til "
"brukarkontoen din på <b>%{instance}</b>. Viss du framleis ynskjer det, kan "
"du klikka på knappen under for å stadfesta dndringa. Etterpå kan du logga "
"inn på %{instance} med den nye adressa."
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.text.eex:3
#, elixir-format
msgid "Hi there! Just a quick note to confirm that the email address linked to your account on %{host} has been changed from this one to:"
msgstr ""
"Hei! Berre ei lita melding for å stadfesta at epostadressa til kontoen din "
"på %{host} er endra frå denne til:"
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.html.eex:41
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.html.eex:65 lib/web/templates/email/email_changed_old.text.eex:5
#, elixir-format
msgid "If you did not trigger this change yourself, it is likely that someone has gained access to your %{host} account. Please log in and change your password immediately. If you cannot login, contact the admin on %{host}."
msgstr ""
"Viss du ikkje gjorde denne endringa sjølv, er det sannsynleg at nokon har "
"tilgang til kontoen din på %{host}. Då bør du logga inn og endra passordet "
"ditt med ein gong. Viss du ikkje kan logga inn, bør du kontakta styraren på "
"%{host}."
#: lib/web/templates/email/password_reset.text.eex:12
#, elixir-format
msgid "If you didn't trigger the change yourself, please ignore this message. Your password won't be changed until you click the link above."
msgstr ""
"Viss du ikkje gjorde dette sjølv, kan du oversjå denne meldinga. Passordet "
"ditt blir ikkje endra med mindre du klikkar på lenka over."
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:70
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:4 lib/web/templates/email/registration_confirmation.html.eex:45
#, elixir-format
msgid "If you didn't trigger this email, you may safely ignore it."
msgstr ""
msgstr "Viss du ikkje gjorde dette sjølv, kan du trygt sjå bort frå dette."
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.html.eex:63
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.text.eex:6
#, elixir-format
msgid "If you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button."
msgstr ""
"Viss du ikkje vil delta likevel, kan du gå til hendingssida med lenka over "
"og klkka på «Deltek»-knappen."
#: lib/web/templates/email/email.html.eex:143
#: lib/web/templates/email/email.text.eex:11
#, elixir-format
msgid "Learn more about Mobilizon here!"
msgstr ""
msgstr "Lær meir om Mobilizon her!"
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:94
#, elixir-format
msgid "Location"
msgstr ""
msgstr "Stad"
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:104
#, elixir-format
msgid "Location address was removed"
msgstr ""
msgstr "Adressa vart fjerna"
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.html.eex:51
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.text.eex:6
#, elixir-format
msgid "Manage pending requests"
msgstr ""
msgstr "Sjå over ventande førespurnader"
#: lib/web/templates/email/registration_confirmation.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/registration_confirmation.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Nearly there!"
msgstr ""
msgstr "Nesten klar!"
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "New email confirmation"
msgstr ""
msgstr "Ny stadfestingsepost"
#: lib/web/templates/email/report.html.eex:106
#, elixir-format
msgid "Reasons for report"
msgstr ""
msgstr "Grungjeving for rapporten"
#: lib/web/templates/email/report.html.eex:39
#, elixir-format
msgid "Someone on <b>%{instance}</b> reported the following content for you to analyze:"
msgstr ""
"Nokon på <b>%{instance}</b> rapporterte dette, slik at du kan sjå på det:"
#: lib/web/templates/email/event_participation_rejected.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/event_participation_rejected.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Sorry! You're not going."
msgstr ""
msgstr "Orsak! Du er ikkje påmeld."