Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 9.2% (73 of 792 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/nn/
This commit is contained in:
Eivind Ødegård 2020-10-29 21:37:45 +00:00 committed by Weblate
parent 85c6441998
commit 79b4c49a9e
1 changed files with 61 additions and 6 deletions

View File

@ -1,5 +1,6 @@
{
"A validation email was sent to {email}": "Ein valideringsepost er sendt til {email}",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Eit brukarvenleg, frigjerande og etisk verktøy for å samla, organisera og mobilisera.",
"A validation email was sent to {email}": "Ein stadfestingsepost er sendt til {email}",
"Abandon edition": "Forkast utgåve",
"About": "Om",
"About Mobilizon": "Om Mobilizon",
@ -8,13 +9,67 @@
"Accepted": "Akseptert",
"Account": "Konto",
"Add": "Legg til",
"Add a note": "Legg til ein kommentar",
"Add a note": "Legg til eit notat",
"Add an address": "Legg til ei adresse",
"Add an instance": "Legg til ein instans",
"Add some tags": "Legg til nokre taggar",
"Add to my calendar": "Legg til i min kalender",
"Additional comments": "Ytterlegare kommentarar",
"Add some tags": "Legg til nokre knaggar",
"Add to my calendar": "Legg til i kalenderen min",
"Additional comments": "Fleire kommentarar",
"Admin": "Administrator",
"Admin settings successfully saved.": "Administrasjonsinnstillingane er lagra.",
"Administration": "Administrering"
"Administration": "Administrering",
"All the places have already been taken": "Alle plassane er opptekne|Det er ein ledig plass|Det er {places} ledige plassar",
"Allow registrations": "Tillat nye brukarar",
"Anonymous participant": "Anonym deltakar",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyme deltakarar må stadfesta at dei blir med via epost.",
"Anonymous participations": "Anonyme deltakarar",
"Approve": "Godkjenn",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Er du sikker på at du vil sletta brukarkontoen din? Du mistar alt du har gjort her. Brukarnamn, innstillingar, hendingar du har laga, meldingar og deltakingar blir borte for alltid.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Er du sikker på at du vil <b>sletta</b> denne kommentaren? Du kan ikkje angra dette.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "Er du sikker på at du vil <b>sletta</b> denne hendinga? Du kan ikkje angra dette. Kanskje du kan diskutera hendinga med personen som oppretta ho, eller redigera hendinga i staden.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "Er du sikker på at du vil avbryta denne hendinga? Du vil mista alle endringane.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Er du sikker på at du vil slutta å redigera denne hendinga? Du mistar alle endringar.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Er du sikker på at du vil melda deg av hendinga \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Er du sikker på at du vil sletta denne hendinga? Du kan ikkje angra dette.",
"Avatar": "Profilbilete",
"Back to previous page": "Tilbake til førre sida",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Før du kan logga inn, må du klikka på lenka der for å stadfesta brukarkontoen din.",
"By @{username}": "Av @{username}",
"Cancel": "Avbryt",
"Cancel anonymous participation": "Avbryt anonym deltaking",
"Cancel creation": "Ikkje opprett dette",
"Cancel edition": "Avbryt redigeringa",
"Cancel my participation request…": "Avbryt ynsket mitt om å delta…",
"Cancel my participation…": "Ikkje delta…",
"Cancelled: Won't happen": "Avbrote: Kjem ikkje til å skje",
"Category": "Kategori",
"Change": "Endre",
"Change my email": "Byt epostadresse",
"Change my identity…": "Byt identitet…",
"Change my password": "Byt passord",
"Clear": "Tøm",
"Click to select": "Klikk for å velja",
"Click to upload": "Klikk for å lasta opp",
"Close": "Steng",
"Close comments for all (except for admins)": "Steng for kommentarar frå alle (unnateke administratorar)",
"Closed": "Stengt",
"Comment deleted": "Kommentaren er sletta",
"Comment from @{username} reported": "Kommentaren frå @{username} er rapportert",
"Comments": "Kommentarar",
"Confirm my participation": "Stadfest at eg deltek",
"Confirm my particpation": "Stadfest at eg deltek",
"Confirmed: Will happen": "Stadfesta: Kjem til å skje",
"Continue editing": "Rediger vidare",
"Country": "Land",
"Create": "Lag",
"Create a new event": "Lag ei ny hending",
"Create a new group": "Lag ei ny gruppe",
"Create a new identity": "Lag ein ny identitet",
"Create group": "Lag ei gruppe",
"Create my event": "Lag hendinga mi",
"Create my group": "Lag gruppa mi",
"Create my profile": "Lag profilen min",
"Create token": "Lag teikn",
"Creator": "Skapar",
"Please do not use it in any real way.": "Ikkje bruk denne på ordentleg."
}