Translated using Weblate (Slovenian)

Currently translated at 77.8% (982 of 1262 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/sl/
chapril-v3
Anonymous 1 year ago committed by Weblate
parent b726970448
commit 7d404433fc

@ -4,6 +4,7 @@
"(this folder)": "(ta mapa)",
"(this link)": "(ta povezava)",
"+ Add a resource": "+ Dodaj vir",
"+ Create a post": "",
"+ Create an event": "+ Ustvari dogodek",
"+ Start a discussion": "+ Začni razpravo",
"<b>{contact}</b> will be displayed as contact.": "<b>{contact}</b> bo prikazan kot stik.|<b>{contact}</b> bodo prikazani kot stiki.",
@ -13,13 +14,24 @@
"@{username}'s follow request was accepted": "Prošnja za sledenje je bila sprejeta. @{username} vam sedaj sledi",
"@{username}'s follow request was rejected": "Prošnja za sledenje od uporabnika @{username} je bila zavrnjena",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Piškotek je majhna datoteka, ki vsebuje informacije, ki se pošljejo v vaš računalnik, ko obiščete spletno mesto. Ko znova obiščete spletno mesto, mu piškotek omogoča, da prepozna vaš brskalnik. Piškotki lahko shranjujejo uporabniške nastavitve in druge informacije. Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da zavrne vse piškotke, vendar lahko nekatere funkcije ali storitve spletnega mesta delujejo le delno. Lokalni pomnilnik deluje na enak način, vendar omogoča shranjevanje več podatkov.",
"A discussion has been created or updated": "",
"A federated software": "Federirana programska oprema",
"A fediverse account URL to follow for event updates": "",
"A link to a page presenting the event schedule": "",
"A link to a page presenting the price options": "",
"A member has been updated": "",
"A member requested to join one of my groups": "",
"A new version is available.": "",
"A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags.": "Prostor za kodeks ravnanja, pravila ali smernice. Uporabite lahko oznake HTML.",
"A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags.": "Prostor, kjer lahko razložite, kdo ste, in stvari, ki ločujejo vaše vozlišče od drugih. Uporabite lahko oznake HTML.",
"A place to publish something to the whole world, your community or just your group members.": "Prostor za objavo nečesa širnemu svetu, skupnosti ali samo članom skupine.",
"A place to store links to documents or resources of any type.": "Prostor za shranjevanje povezav do dokumentov ali virov katere koli vrste.",
"A post has been published": "",
"A post has been updated": "",
"A practical tool": "Praktično orodje",
"A resource has been created or updated": "",
"A short tagline for your instance homepage. Defaults to \"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize\"": "Kratek slogan za domačo stran vašega vozlišča. Privzeto je »Zberi ⋅ Organiziraj ⋅ Mobiliziraj«",
"A twitter account handle to follow for event updates": "",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Uporabniku prijazno, emancipatorno in etično orodje za zbiranje, organiziranje in mobilizacijo.",
"A validation email was sent to {email}": "E-pošta za potrditev je bla poslana na {email}",
"API": "API",
@ -27,15 +39,20 @@
"About": "O Mobilizonu",
"About Mobilizon": "O Mobilizon-u",
"About anonymous participation": "O anonimni udeležbi",
"About instance": "",
"About this event": "O tem dogodku",
"About this instance": "O tem vozlišču",
"About {instance}": "O {instance}",
"Accept": "Sprejmi",
"Accepted": "Sprejet",
"Accessibility": "",
"Accessible only by link": "",
"Accessible only to members": "Dostopno samo članom",
"Accessible through link": "Dostopno prek povezave",
"Account": "Račun",
"Account settings": "",
"Actions": "Dejanja",
"Activate browser push notifications": "",
"Activated": "Dejavno",
"Active": "Aktivno",
"Activity": "Dejavnost",
@ -48,10 +65,15 @@
"Add a todo": "Dodaj opravilo",
"Add an address": "Dodaj naslov",
"Add an instance": "Dodaj vozlišče",
"Add link": "",
"Add new…": "",
"Add picture": "",
"Add some tags": "Dodaj oznake",
"Add to my calendar": "Dodaj v moj koledar",
"Additional comments": "Dodatni komentarji",
"Admin": "Skrbnik",
"Admin dashboard": "",
"Admin settings": "",
"Admin settings successfully saved.": "Nastavitve skrbnika so bile uspešno shranjene.",
"Administration": "Skrbništvo",
"Administrator": "Skrbnik",
@ -60,18 +82,31 @@
"All the places have already been taken": "Vsa mesta so že zasedena",
"Allow all comments from users with accounts": "Dovoli vse komentarje prijavljenih uporabnikov",
"Allow registrations": "Dovoli registracije",
"An URL to an external ticketing platform": "",
"An error has occured while refreshing the page.": "",
"An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page.": "Prišlo je do napake. Se opravičujemo. Stran lahko poskusite ponovno naložiti.",
"An ethical alternative": "Etična alternativa",
"An event I'm going to has been updated": "",
"An event I'm going to has posted an announcement": "",
"An event I'm organizing has a new comment": "",
"An event I'm organizing has a new participation": "",
"An event I'm organizing has a new pending participation": "",
"An event from one of my groups has been published": "",
"An event from one of my groups has been updated or deleted": "",
"An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance.": "Vozlišče je nameščena različica programske opreme Mobilizon, ki se izvaja na strežniku. Vozlišče lahko zažene vsak, ki uporablja {mobilizon_software} ali druge federirane aplikacije, imenovane tudi \"fediverse\". Ime tega vozlišča je {instance_name}. Mobilizon je federirano omrežje več vozlišč (tako kot e-poštni strežniki), uporabniki, registrirani na različnih vozliščih, lahko komunicirajo, čeprav niso registrirani na istem vozlišču.",
"An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely.": "\"Vmesnik za namensko programiranje\" ali \"API\" je komunikacijski protokol, ki komponentam programske opreme omogoča medsebojno komunikacijo. API Mobilizon, na primer, lahko dovoli programskim orodjem tretjih oseb, da komunicirajo z Mobilizon vozlišči, da samodejno in na daljavo izvedejo določena dejanja, na primer objavljanje dogodkov v vašem imenu.",
"And {number} comments": "In {number} komentarjev",
"Announcements and mentions notifications are always sent straight away.": "",
"Anonymous participant": "Anonimni udeleženec",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonimni udeleženci bodo morali svojo udeležbo potrditi preko e-pošte.",
"Anonymous participations": "Anonimni udeleženci",
"Any day": "Katerikoli dan",
"Any type": "",
"Anyone can join freely": "Vsak se lahko prosto pridruži",
"Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership.": "",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Vsakdo, ki želi postati član vaše skupine, bo to lahko storil na vaši strani skupine.",
"Application": "Program",
"Approve member": "",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Ali ste prepričani, da želite izbrisati celoten račun? Izgubili boste vse. Identitete, nastavitve, ustvarjeni dogodki, sporočila in udeležbe bodo za vedno izbrisane.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Ali ste prepričani, da želite <b>popolnoma izbrisati</b> to skupino? Vsi člani - vključno z oddaljenimi - bodo obveščeni in odstranjeni iz skupine, <b>vsi podatki skupine (dogodki, objave, razprave, zapiski…) pa bodo nepovratno uničeni</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Ali ste prepričani, da želite <b>izbrisati</b> ta komentar? Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.",
@ -83,15 +118,28 @@
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Ali ste prepričani, da želite preklicati udeležbo na dogodku \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this entire discussion?": "Ste prepričani, da želite izbrisati celotno razpravo?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Ali ste prepričani, da želite izbrisati ta dogodek? Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.",
"Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.": "",
"Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone.": "",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Ker se je organizator dogodka odločil za ročno preverjanje prošenj za udeležbo, bo vaša udeležba potrjena šele, ko boste prejeli potrditveno e-pošto.",
"Ask your instance admin to {enable_feature}.": "",
"Assigned to": "Dodeljeno",
"Atom feed for events and posts": "Vir Atom za dogodke in objave",
"Attending": "",
"Avatar": "Podoba",
"Back to group list": "",
"Back to previous page": "Nazaj na prejšnjo stran",
"Back to profile list": "",
"Back to top": "",
"Back to user list": "",
"Banner": "Pasica",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Preden se lahko prijavite, morate klikniti na povezavo znotraj njega, da potrdite svoj račun.",
"Begins on": "Začne se v",
"Big Blue Button": "",
"Bold": "Krepko",
"Booking": "",
"Breadcrumbs": "",
"Browser notifications": "",
"Bullet list": "",
"By others": "Od drugih",
"By {group}": "Od {group}",
"By {username}": "Od {username}",
@ -99,7 +147,10 @@
"Cancel": "Prekliči",
"Cancel anonymous participation": "Prekliči anonimno udeležbo",
"Cancel creation": "Prekliči ustvarjanje",
"Cancel discussion title edition": "",
"Cancel edition": "Prekliči izdajo",
"Cancel follow request": "",
"Cancel membership request": "",
"Cancel my participation request…": "Prekliči mojo prošnjo za udeležbo …",
"Cancel my participation…": "Prekliči mojo udeležbo …",
"Cancelled": "Prekinjeno",
@ -110,15 +161,21 @@
"Change my password": "Spremeni moje geslo",
"Change timezone": "Spremeni časovni pas",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Preverite mapo »Prejeto« (in mapo z neželeno pošto).",
"Choose the source of the instance's Privacy Policy": "",
"Choose the source of the instance's Terms": "",
"City or region": "Mesto ali regija",
"Clear": "Izbriši",
"Clear address field": "",
"Clear date filter field": "",
"Clear participation data for all events": "Izbriši podatke o udeležbi za vse dogodke",
"Clear participation data for this event": "Izbriši podatke o udeležbi za ta dogodek",
"Clear timezone field": "",
"Click for more information": "Klikni za več informacij",
"Click to upload": "Kliknite za pošiljanje",
"Close": "Zapri",
"Close comments for all (except for admins)": "Zapri komentarje za vse (razen za skrbnike)",
"Closed": "Zaprto",
"Comment body": "",
"Comment deleted": "Komentar je izbrisan",
"Comment from @{username} reported": "Prijavljen je bil komentar uporabnika @{username}",
"Comment text can't be empty": "Besedilo komentarja ne sme biti prazno",
@ -126,6 +183,7 @@
"Comments are closed for everybody else.": "Komentarji so zaprti za vse ostale.",
"Confirm my participation": "Potrdi mojo udeležbo",
"Confirm my particpation": "Potrdi mojo udeležbo",
"Confirm participation": "",
"Confirmed": "Potrjeno",
"Confirmed at": "Potrjeno ob",
"Confirmed: Will happen": "Potrjeno: Zgodilo se bo",
@ -133,6 +191,7 @@
"Contact": "Kontakt",
"Continue editing": "Nadaljuj z urejanjem",
"Cookies and Local storage": "Piškotki in lokalna shramba",
"Copy URL to clipboard": "",
"Copy details to clipboard": "Kopiraj podrobnosti v odložišče",
"Country": "Država",
"Create": "Ustvari",
@ -147,8 +206,10 @@
"Create a pad": "Ustvari beležko",
"Create a videoconference": "Ustvari videokonferenco",
"Create an account": "Ustvari račun",
"Create discussion": "",
"Create event": "Ustvari dogodek",
"Create group": "Ustvari skupino",
"Create identity": "",
"Create my event": "Ustvari moj dogodek",
"Create my group": "Ustvari mojo skupino",
"Create my profile": "Ustvari moj profil",
@ -171,6 +232,7 @@
"Date and time settings": "Nastavitve datuma in ure",
"Date parameters": "Parametri datuma",
"Decline": "Zavrni",
"Decrease": "",
"Default": "Privzeto",
"Default Mobilizon privacy policy": "Privzeti pravilnik o zasebnosti za Mobilizon",
"Default Mobilizon terms": "Privzeti pogoji za Mobilizon",
@ -196,9 +258,11 @@
"Deleting your Mobilizon account": "Brisanje računa Mobilizon",
"Demote": "Degradiraj",
"Description": "Opis",
"Details": "",
"Didn't receive the instructions?": "Niste prejeli navodil?",
"Disabled": "Onemogočeno",
"Discussions": "Razprave",
"Discussions list": "",
"Display name": "Prikazno ime",
"Display participation price": "Prikaži ceno udeležbe",
"Displayed nickname": "Prikazan vzdevek",
@ -206,6 +270,7 @@
"Do not receive any mail": "Ne prejemaj nobene e-pošte",
"Do you wish to {create_event} or {explore_events}?": "Želite {create_event} ali {explore_events}?",
"Do you wish to {create_group} or {explore_groups}?": "Želite {create_group} ali {explore_groups}?",
"Does the event needs to be confirmed later or is it cancelled?": "",
"Domain": "Domena",
"Draft": "Osnutek",
"Drafts": "Osnutki",
@ -215,13 +280,18 @@
"Edit post": "Uredi objavo",
"Edit profile {profile}": "Uredi profil {profile}",
"Edited {ago}": "Urejeno {ago}",
"Edited {relative_time} ago": "",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Npr.: Stockholm, ples, šah …",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Ali na vozlišču {instance}, ali na drugem.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Ali je račun že potrjen, ali je žeton za preverjanje veljavnosti napačen.",
"Either the email has already been changed, either the validation token is incorrect.": "Ali je bil e-poštni naslov že spremenjen, ali je žeton za preverjanje veljavnosti napačen.",
"Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Ali je bila prošnja za udeležbo že potrjena, ali je žeton za preverjanje veljavnosti napačen.",
"Element title": "",
"Element value": "",
"Email": "E-pošta",
"Email address": "E-poštni naslov",
"Email validate": "",
"Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo.": "",
"Enabled": "Omogočeno",
"Ends on…": "Se konča …",
"Enter the link URL": "Vnesite URL povezave",
@ -237,16 +307,24 @@
"Error while login with {provider}. Retry or login another way.": "Napaka pri prijavi s {provider}. Poskusite znova ali se prijavite na drug način.",
"Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist.": "Napaka pri prijavi s {provider}. Ta ponudnik ne obstaja.",
"Error while reporting group {groupTitle}": "Napaka pri poročanju skupine {groupTitle}",
"Error while subscribing to push notifications": "",
"Error while suspending group": "",
"Error while updating participation status inside this browser": "",
"Error while validating account": "Napaka pri preverjanju veljavnosti računa",
"Error while validating participation request": "Napaka pri preverjanju veljavnosti računa",
"Etherpad notes": "",
"Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period.": "Etična alternativa dogodkom, skupinam in stranem na Facebooku, Mobilizon je <b>orodje, namenjeno vam</b>. Pika.",
"Event": "Dogodek",
"Event URL": "",
"Event already passed": "Dogodek je že minil",
"Event cancelled": "Dogodek preklican",
"Event creation": "Ustvarjanje dogodkov",
"Event description body": "",
"Event edition": "Izdaja dogodka",
"Event list": "Seznam dogodkov",
"Event metadata": "",
"Event page settings": "Nastavitve dogodka",
"Event timezone will default to the timezone of the event's address if there is one, or to your own timezone setting.": "",
"Event to be confirmed": "Dogodek bo potrjen",
"Event {eventTitle} deleted": "Dogodek {eventTitle} je izbrisan",
"Event {eventTitle} reported": "Dogodek {eventTitle} je prijavljen",
@ -258,39 +336,60 @@
"Ex: someone@mobilizon.org": "Npr.: nekdo@mobilizon.org",
"Explore": "Razišči",
"Explore events": "Razišči dogodke",
"Export": "",
"Failed to get location.": "",
"Failed to save admin settings": "Skrbniških nastavitev ni bilo mogoče shraniti",
"Featured events": "Izbrani dogodki",
"Federated Group Name": "Ime federirane skupine",
"Federation": "Federacija",
"Fediverse account": "",
"Fetch more": "Pridobi več",
"Filter": "",
"Filter by name": "",
"Filter by profile or group name": "",
"Find an address": "Poišči naslov",
"Find an instance": "Poišči vozlišče",
"Find another instance": "Poišči drugo vozlišče",
"Find or add an element": "",
"First steps": "",
"Follow": "",
"Follower": "Sledilec",
"Followers": "Sledilci",
"Followers will receive new public events and posts.": "Sledilci bodo prejemali nove javne dogodke in objave.",
"Following the group will allow you to be informed of the {group_upcoming_public_events}, whereas joining the group means you will {access_to_group_private_content_as_well}, including group discussions, group resources and members-only posts.": "",
"Followings": "Sledi",
"For instance: London": "Na primer: Ljubljana",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Na primer: London, taekwondo, arhitektura …",
"Forgot your password ?": "Ste pozabili geslo?",
"Forgot your password?": "Ste pozabili geslo?",
"Framadate poll": "",
"From my groups": "",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Od {startDate} ob {startTime}, do {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Od {startDate} ob {startTime}, do {endDate} ob {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Od {startDate}, do {endDate}",
"From yourself": "Od sebe",
"Fully accessible with a wheelchair": "",
"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize": "Zberi ⋅ Organiziraj ⋅ Mobiliziraj",
"General": "Splošno",
"General information": "Splošne informacije",
"General settings": "",
"Geolocation was not determined in time.": "",
"Getting location": "Pridobivanje lokacije",
"Getting there": "Približujemo se",
"Glossary": "Slovar",
"Go": "Pojdi",
"Go to the event page": "Pojdi na stran dogodka",
"Google Meet": "",
"Group": "",
"Group Followers": "Sledilci skupine",
"Group Members": "Člani skupine",
"Group URL": "",
"Group activity": "",
"Group address": "Naslov skupine",
"Group description body": "",
"Group display name": "Prikazno ime skupine",
"Group name": "Ime skupine",
"Group profiles": "",
"Group settings": "Nastavitve skupine",
"Group settings saved": "Nastavitve skupine so shranjene",
"Group short description": "Kratek opis skupine",
@ -300,10 +399,14 @@
"Groups": "Skupine",
"Groups are not enabled on this instance.": "Skupine na tem vozlišču niso omogočene.",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Skupine so prostori za usklajevanje in priprave za boljšo organizacijo dogodkov in upravljanje vaše skupnosti.",
"Heading Level 1": "",
"Heading Level 2": "",
"Heading Level 3": "",
"Headline picture": "Naslovna slika",
"Hide replies": "Skrij odgovore",
"Home": "Domov",
"Home to {number} users": "Dom {number} uporabnikom",
"Homepage": "",
"Hourly email summary": "Urni povzetek po e-pošti",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Strinjam se s {instanceRules} in {termsOfService}",
"I create an identity": "Ustvarim identiteto",
@ -313,6 +416,8 @@
"I participate": "Sodelujem",
"I want to allow people to participate without an account.": "Ljudem želim omogočiti udeležbo brez računa.",
"I want to approve every participation request": "Želim odobriti vsako prošnjo za udeležbo",
"I've been mentionned in a comment under an event": "",
"I've been mentionned in a group discussion": "",
"ICS feed for events": "Vir ICS za dogodke",
"ICS/WebCal Feed": "Vir ICS/WebCal",
"Identities": "Identitete",
@ -325,7 +430,11 @@
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Če vas prosijo za federirano identiteto, je sestavljena iz vašega uporabniškega imena in vozlišča. Na primer, federirana identiteta za vaš prvi profil je:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Če ste se odločili za ročno potrjevanje udeležencev, vam bo Mobilizon poslal e-pošto o novih udeležbah, ki jih je treba obravnavati. Pogostost teh obvestil lahko izberete spodaj.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Če želite, lahko tukaj pošljete sporočilo organizatorju dogodka.",
"Ignore": "",
"In person": "",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "V naslednjem kontekstu je program programska oprema, ki jo je zagotovila skupina Mobilizon ali neodvisna stranka in se uporablja za interakcijo z vašim vozliščem.",
"In the past": "",
"Increase": "",
"Instance": "Vozlišče",
"Instance Long Description": "Daljši opis vozlišča",
"Instance Name": "Ime vozlišča",
@ -347,13 +456,18 @@
"Instances": "Vozlišča",
"Instances following you": "Vozlišča, ki vam sledijo",
"Instances you follow": "Vozlišča, katerim sledite",
"Integrate this event with 3rd-party tools and show metadata for the event.": "",
"Interact": "",
"Interact with a remote content": "",
"Invite a new member": "Povabi novega člana",
"Invite member": "Povabi člana",
"Invited": "Povabljeni",
"It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content.": "Možno je, da vsebina na tem vozlišču ni dostopna, ker je to vozlišče blokiralo profile ali skupine, ki stojijo za to vsebino.",
"Italic": "Ležeče",
"Jitsi Meet": "",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Pridruži se <b>{instance}</b>, ki je Mobilizon vozlišče",
"Join group": "Pridruži se skupini",
"Join group {group}": "",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Celoten pogovor o določeni temi naj bo na eni strani.",
"Key words": "Ključne besede",
"Language": "Jezik",
@ -369,16 +483,19 @@
"Learn more about {instance}": "Več o {instance}",
"Leave": "Zapusti",
"Leave event": "Zapusti dogodek",
"Leave group": "",
"Leaving event \"{title}\"": "Zapuščanje dogodka »{title}«",
"Legal": "Pravno",
"Let's define a few settings": "Določimo nekaj nastavitev",
"License": "Licenca",
"Limited number of places": "Omejeno število mest",
"List title": "Naslov seznama",
"Live": "",
"Load more": "Naloži več",
"Load more activities": "Naloži več dejavnosti",
"Loading comments…": "Nalaganje komentarjev…",
"Local": "Lokalno",
"Local time ({timezone})": "",
"Locality": "Okolica",
"Location": "Lokacija",
"Log in": "Vpiši se",
@ -394,7 +511,10 @@
"Mark as resolved": "Označi kot razrešeno",
"Member": "Član",
"Members": "Člani",
"Members-only post": "",
"Mentions": "",
"Message": "Sporočilo",
"Microsoft Teams": "",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon je federirano omrežje. S tem dogodkom lahko komunicirate z drugega strežnika.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon je federirana programska oprema, kar pomeni, da lahko komunicirate (odvisno od skrbniških nastavitev federacije) z vsebino iz drugih vozlišč, na primer z združevanjem skupin ali dogodkov, ki so bili ustvarjeni drugje.",
@ -404,12 +524,15 @@
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon uporablja sistem profilov za ločevanje vaših dejavnosti. Ustvarili boste lahko poljubno število profilov.",
"Mobilizon version": "Mobilizon različica",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon vam bo poslal e-pošto, ko se bodo dogodki, ki se jih udeležujete, spremenili: datum in čas, naslov, potrditev ali odpoved itd.",
"Moderate new members": "",
"Moderated comments (shown after approval)": "Moderirani komentarji (prikazani po odobritvi)",
"Moderation": "Moderiranje",
"Moderation log": "Dnevnik moderiranja",
"Moderation logs": "",
"Moderator": "Moderator",
"Move": "Premakni",
"Move \"{resourceName}\"": "Premakni \"{resourceName}\"",
"Move resource to the root folder": "",
"Move resource to {folder}": "Premakni vir v {folder}",
"My account": "Moj račun",
"My events": "Moji dogodki",
@ -417,6 +540,7 @@
"My identities": "Moje identitete",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "OPOMBA! Privzetih pogojev ni preveril odvetnik in zato verjetno ne bodo zagotovili popolnega pravnega varstva za vse primere, ki jih uporablja skrbnika vozlišča. Prav tako niso značilne za vse države in jurisdikcije. Če niste prepričani, se obrnite na odvetnika.",
"Name": "Ime",
"Navigated to {pageTitle}": "",
"New discussion": "Nova razprava",
"New email": "Nov e-poštni naslov",
"New folder": "Nova mapa",
@ -439,6 +563,8 @@
"No events found": "Najdenih ni nobenih dogodkov",
"No follower matches the filters": "Noben sledilec ne ustreza filtrom",
"No group found": "Najdena ni nobena skupina",
"No group matches the filters": "",
"No group member found": "",
"No groups found": "Najdenih ni nobenih skupin",
"No information": "Ni informacij",
"No instance follows your instance yet.": "Nobeno vozlišče še ne sledi vašemu.",
@ -448,14 +574,18 @@
"No languages found": "Ni najdenih jezikov",
"No member matches the filters": "Noben član se ne ujema s filtri",
"No members found": "Ni najdenih članov",
"No memberships found": "",
"No message": "Ni sporočil",
"No moderation logs yet": "Nobenega dnevnika moderiranja še ni",
"No more activity to display.": "Ni več dejavnosti za prikaz.",
"No one is participating|One person participating|{going} people participating": "Nihče se ne udeležuje|Ena oseba se udeležuje|{going} oseb se udeležuje",
"No open reports yet": "Še ni odprtih poročil",
"No organized events found": "",
"No organized events listed": "",
"No participant matches the filters": "Noben udeleženec se ne ujema s filtri",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Nobenega udeleženca za odobritev|Odobri udeleženca|Odobri {number} udeležencev",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Nobenega udeleženca za zavrnitev|Zavrni udeleženca|Zavrni {number} udeležencev",
"No participations listed": "",
"No posts found": "Ni najdenih objav",
"No posts yet": "Nobenih objav",
"No profile matches the filters": "Noben profil se ne ujema s filtri",
@ -465,15 +595,19 @@
"No resources selected": "Izbran ni noben vir|En vir je izbran|{count} virov je izbranih",
"No resources yet": "Nobenih virov",
"No results for \"{queryText}\"": "Ni rezultatov za \"{queryText}\"",
"No results for {search}": "",
"No rules defined yet.": "Pravila še niso določena.",
"None": "Nihče",
"Not accessible with a wheelchair": "",
"Not approved": "Ni odobreno",
"Not confirmed": "Ni potrjeno",
"Notes": "Opombe",
"Notification before the event": "Obvestilo pred dogodkom",
"Notification on the day of the event": "Obvestilo na dan dogodka",
"Notification settings": "",
"Notifications": "Obvestila",
"Notifications for manually approved participations to an event": "Obvestila o ročno odobrenih udeležbah na dogodku",
"Notify participants": "",
"Now, create your first profile:": "Ustvarite svoj prvi profil:",
"Number of places": "Število mest",
"OK": "V redu",
@ -482,17 +616,23 @@
"On {date} ending at {endTime}": "{date}, do {endTime}",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "{date}, od {startTime} do {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "{date}, ob {startTime}",
"On {instance} and other federated instances": "",
"Online": "",
"Online ticketing": "",
"Only accessible through link": "Dostopno samo prek povezave",
"Only accessible through link (private)": "Dostopno samo prek povezave (zasebno)",
"Only accessible to members of the group": "Dostopno samo članom skupine",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Podprte so samo alfanumerične male črke in podčrtaji.",
"Only group members can access discussions": "Do razprav lahko dostopajo samo člani skupine",
"Only group moderators can create, edit and delete events.": "",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Samo moderatorji skupin lahko ustvarjajo, urejajo in brišejo objave.",
"Only registered users may fetch remote events from their URL.": "",
"Open": "Odpri",
"Open a topic on our forum": "Odpri temo na forumu",
"Open an issue on our bug tracker (advanced users)": "Odprite težavo v našem programu za sledenje hroščev (napredni uporabniki)",
"Opened reports": "Odprta poročila",
"Or": "Ali",
"Ordered list": "",
"Organized": "Organizirano",
"Organized by": "Organizira",
"Organized by {name}": "Organizira {name}",
@ -500,12 +640,15 @@
"Organizer notifications": "Obvestila organizatorja",
"Organizers": "Organizatorji",
"Other": "Ostalo",
"Other actions": "",
"Other notification options:": "Druge možnosti obveščanja:",
"Other software may also support this.": "To lahko podpira tudi druga programska oprema.",
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "V nasprotnem primeru bo ta identiteta odstranjena samo iz skupine skrbnikov.",
"Page": "Stran",
"Page limited to my group (asks for auth)": "Stran je omejena na mojo skupino (prosi za avtorizacijo)",
"Page not found": "",
"Parent folder": "Nadrejena mapa",
"Partially accessible with a wheelchair": "",
"Participant": "Udeleženec",
"Participants": "Udeleženci",
"Participate": "Udeleži se",
@ -514,11 +657,15 @@
"Participation confirmation": "Potrditev udeležbe",
"Participation notifications": "Obvestila o udeležbi",
"Participation requested!": "Udeležba zahtevana!",
"Participation with account": "",
"Participation without account": "",
"Participations": "Udeležbe",
"Password": "Geslo",
"Password (confirmation)": "Geslo (potrditev)",
"Password reset": "Ponastavitev gesla",
"Past events": "Pretekli dogodki",
"PeerTube live": "",
"PeerTube replay": "",
"Pending": "Na čakanju",
"Personal feeds": "Osebni viri",
"Pick": "Izberi",
@ -533,14 +680,21 @@
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Prepričajte se, da je naslov pravilen in da stran ni bila premaknjena.",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Preberite {fullRules}, ki so jih objavili skrbniki vozlišča {instance}.",
"Post": "Objava",
"Post URL": "",
"Post a comment": "Objavi komentar",
"Post a reply": "Objavi odgovor",
"Post body": "",
"Post {eventTitle} reported": "",
"Postal Code": "Poštna številka",
"Posts": "Objave",
"Powered by Mobilizon": "",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Poganja {mobilizon}. © 2018 - {date} Mobilizon sodelavci - Izdelano s finančno podporo {contributors}.",
"Preferences": "Možnosti",
"Previous": "Prejšnje",
"Previous month": "",
"Previous page": "Prejšnja stran",
"Price sheet": "",
"Privacy": "",
"Privacy Policy": "Pravilnik o zasebnosti",
"Privacy policy": "Politika zasebnosti",
"Private event": "Zasebni dogodek",
@ -557,14 +711,22 @@
"Public feeds": "Javni viri",
"Public iCal Feed": "Javni vir iCal",
"Public page": "Javna stran",
"Public preview": "",
"Publication date": "Datum objave",
"Publish": "Objavi",
"Published by {name}": "",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Objavljeni dogodki s <b>{comments}</b> komentarji in <b>{participations}</b> potrjenimi udeležbami",
"Push": "",
"Quote": "",
"RSS/Atom Feed": "Vir RSS/Atom",
"Radius": "Območje",
"Recap every week": "Povzetek vsak teden",
"Receive one email for each activity": "",
"Receive one email per request": "Na zahtevo prejmi eno e-pošto",
"Redirecting in progress…": "",
"Redirecting to Mobilizon": "",
"Redirecting to content…": "Preusmeritev na vsebino …",
"Redo": "",
"Refresh profile": "Osveži profil",
"Regenerate new links": "Obnovi nove povezave",
"Region": "Regija",
@ -577,18 +739,22 @@
"Registrations": "Registracije",
"Registrations are restricted by allowlisting.": "Registracije so omejene s seznamom dovoljenj.",
"Reject": "Zavrni",
"Reject member": "",
"Rejected": "Zavrnjeno",
"Remember my participation in this browser": "Zapomni si moje udeležbe v tem brskalniku",
"Remove": "Odstrani",
"Remove link": "",
"Rename": "Preimenuj",
"Rename resource": "Preimenuj vir",
"Reopen": "Ponovno odprto",
"Replay": "",
"Reply": "Odgovori",
"Report": "Prijavi",
"Report #{reportNumber}": "Prijava #{reportNumber}",
"Report this comment": "Prijavi ta komentar",
"Report this event": "Prijavi ta dogodek",
"Report this group": "Prijavi to skupino",
"Report this post": "",
"Reported": "Prijavljeno",
"Reported by": "Prijavil",
"Reported by someone on {domain}": "Prijavil nekdo na {domain}",
@ -596,9 +762,13 @@
"Reported group": "Skupina je prijavljena",
"Reported identity": "Prijavljena identiteta",
"Reports": "Prijave",
"Reports list": "",
"Request for participation confirmation sent": "Prošnja za potrditev udeležbe je poslana",
"Resend confirmation email": "Ponovno pošljite potrditveno e-pošto",
"Resent confirmation email": "",
"Reset": "",
"Reset my password": "Ponastavi geslo",
"Reset password": "",
"Resolved": "Razrešeno",
"Resource provided is not an URL": "Navedeni vir ni URL",
"Resources": "Viri",
@ -611,6 +781,7 @@
"SSL/TLS": "SSL/TLS",
"Save": "Shrani",
"Save draft": "Shrani osnutek",
"Schedule": "",
"Search": "Poišči",
"Search events, groups, etc.": "Poišči dogodke, skupine itd.",
"Searching…": "Iskanje…",
@ -618,29 +789,44 @@
"Select a radius": "Izberite območje",
"Select a timezone": "Izberi časovni pas",
"Select languages": "Izberi jezike",
"Select the activities for which you wish to receive an email or a push notification.": "",
"Send": "",
"Send email": "Pošlji e-pošto",
"Send notification e-mails": "",
"Send password reset": "",
"Send the confirmation email again": "Ponovno pošlji potrditveno e-pošto",
"Send the report": "Pošlji prijavo",
"Set an URL to a page with your own privacy policy.": "Nastavite URL strani s lastnim pravilnikom o zasebnosti.",
"Set an URL to a page with your own terms.": "Nastavi URL na stran s svojimi pogoji.",
"Settings": "Nastavitve",
"Share": "",
"Share this event": "Daj dogodek v skupno rabo",
"Share this group": "",
"Share this post": "",
"Short bio": "Kratka biografija",
"Show map": "Pokaži zemljevid",
"Show me where I am": "",
"Show remaining number of places": "Prikaži preostalo število mest",
"Show the time when the event begins": "Prikaži uro, ko se dogodek začne",
"Show the time when the event ends": "Prikaži uro, ko se dogodek konča",
"Showing events before": "",
"Showing events starting on": "",
"Sign Language": "",
"Sign in with": "Prijavi se z",
"Sign up": "Registracija",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Ker ste novi član, lahko traja nekaj minut, da se prikaže zasebna vsebina.",
"Skip to main content": "",
"Social": "",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Nekateri izrazi, tehnični ali drugačni, uporabljeni v spodnjem besedilu, lahko zajemajo pojme, ki jih je težko razumeti. Tukaj smo pripravili slovar, ki vam bo pomagal bolje jih razumeti:",
"Starts on…": "Začne se…",
"Status": "Stanje",
"Street": "Ulica",
"Submit": "Pošlji",
"Subtitles": "",
"Suspend": "Suspendiraj",
"Suspend group": "Začasno ustavi skupino",
"Suspended": "Suspendirano",
"Tag search": "",
"Task lists": "Seznami nalog",
"Technical details": "Tehnične podrobnosti",
"Tentative": "Začasno",
@ -648,14 +834,29 @@
"Terms": "Pogoji",
"Terms of service": "Pogoji storitve",
"Text": "Tekst",
"That you follow or of which you are a member": "",
"The Big Blue Button video teleconference URL": "",
"The Google Meet video teleconference URL": "",
"The Jitsi Meet video teleconference URL": "",
"The Microsoft Teams video teleconference URL": "",
"The URL of a pad where notes are being taken collaboratively": "",
"The URL of a poll where the choice for the event date is happening": "",
"The URL where the event can be watched live": "",
"The URL where the event live can be watched again after it has ended": "",
"The Zoom video teleconference URL": "",
"The account's email address was changed. Check your emails to verify it.": "E-poštni naslov računa je bil spremenjen. Poglejte e-pošto, da preverite naslov.",
"The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance.": "Dejansko število udeležencev se lahko razlikuje, saj ta dogodek gosti drugo vozlišče.",
"The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report?": "Vsebina je prišla z drugega strežnika. Želite prenesti anonimno kopijo poročila?",
"The draft event has been updated": "Osnutek dogodka je posodobljen",
"The event has a sign language interpreter": "",
"The event has been created as a draft": "Dogodek je ustvarjen kot osnutek",
"The event has been published": "Dogodek je objavljen",
"The event has been updated": "Dogodek je posodobljen",
"The event has been updated and published": "Dogodek je posodobljen in objavljen",
"The event hasn't got a sign language interpreter": "",
"The event is fully online": "",
"The event live video contains subtitles": "",
"The event live video does not contain subtitles": "",
"The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?": "Organizator dogodka se je odločil, da ročno potrdi udeležbe. Ali želite dodati kratko opombo, da razložite, zakaj želite sodelovati na tem dogodku?",
"The event organizer didn't add any description.": "Organizator dogodka ni dodal nobenega opisa.",
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "Organizator dogodka ročno odobri udeležbe. Ker ste se odločili za udeležbo brez računa, pojasnite, zakaj želite sodelovati na tem dogodku.",
@ -667,6 +868,8 @@
"The event {event} was deleted by {profile}.": "Dogodek {event} je izbrisal/a {profil}.",
"The event {event} was updated by {profile}.": "Dogodek {event} je posodobil/a {profile}.",
"The events you created are not shown here.": "Dogodki, ki ste jih ustvarili, tukaj niso prikazani.",
"The geolocation prompt was denied.": "",
"The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator.": "",
"The group can now be joined by anyone.": "Skupini se lahko pridruži kdorkoli.",
"The group can now only be joined with an invite.": "Skupini se lahko pridružite le z vabilom.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Skupina bo javno navedena v rezultatih iskanja in bo morda predlagana v razdelku za raziskovanje. Na tej strani bodo prikazane samo javne informacije.",
@ -675,7 +878,9 @@
"The group's physical address was changed.": "Fizični naslov skupine je bil spremenjen.",
"The group's short description was changed.": "Kratek opis skupine je bil spremenjen.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Skrbnik vozlišča je fizična ali pravna oseba, ki vodi to Mobilizon vozlišče.",
"The member was approved": "",
"The member was removed from the group {group}": "Član je bil odstranjen iz skupine {group}",
"The membership request from {profile} was rejected": "",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Edini način, da vaša skupina pridobi nove člane, je da jih povabi skrbnik.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Organizator se je odločil zapreti komentarje.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Stran, ki jo iščete, ne obstaja.",
@ -696,23 +901,34 @@
"These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page.": "Viri vsebujejo podatke za dogodke, pri katerih je kateri koli od vaših profilov udeleženec ali ustvarjalec. Ti viri naj bodo zasebni. Viri za posamezne profile so na voljo na strani za urejanje profila.",
"These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings.": "Viri vsebujejo podatke za dogodke, pri katerih je ta profil udeleženec ali ustvarjalec. Ti viri naj bodo zasebni. Viri za vse svoje profile so na voljo v nastavitvah obveščanja.",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "To Mobilizon vozlišče in organizator dogodkov omogočata anonimne udeležbe, vendar zahtevata potrditev po e-pošti.",
"This URL doesn't seem to be valid": "",
"This URL is not supported": "Ta URL ni podprt",
"This event has been cancelled.": "Ta dogodek je bil preklican.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Ta dogodek je dostopen samo prek njegove povezave. Bodite previdni, kje objavite to povezavo.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ta skupina še nima opisa.",
"This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "",
"This group is invite-only": "Ta skupina je samo za povabljence",
"This group was not found": "",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Ta identifikator je edinstven za vaš profil. Omogoča drugim, da vas najdejo.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ti podatki so shranjeni samo na vašem računalniku. Kliknite za podrobnosti",
"This instance hasn't got push notifications enabled.": "",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "To vozlišče ni odprto za registracije, lahko pa se registrirate na drugih vozliščih.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Vozlišče <b>{instanceName} ({domain})</b> gosti vaš profil, zato si zapomnite njegovo ime.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "To je demonstracijska stran za preizkušanje Mobilizona.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "To je kot vaše federirano uporabniško ime (<code>{username}</code>) za skupine. To omogoči, da skupino lahko najdejo v federaciji in ji zagotovi edinstvenost.",
"This month": "Ta mesec",
"This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator.": "",
"This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "",
"This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.": "",
"This profile was not found": "",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Ta nastavitev bo uporabljena za prikaz spletišča in pošiljanje e-pošte v pravilnem jeziku.",
"This user was not found": "",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "To spletno mesto ni moderirano in vneseni podatki se samodejno uničijo vsak dan ob 00:01 (pariški časovni pas).",
"This week": "Ta teden",
"This weekend": "Ta vikend",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "S tem boste izbrisali / anonimizirali vso vsebino (dogodke, komentarje, sporočila, udeležbe ...), ustvarjeno iz te identitete.",
"Time in your timezone ({timezone})": "",
"Times in your timezone ({timezone})": "",
"Timezone": "Časovni pas",
"Timezone detected as {timezone}.": "Časovni pas je zaznan kot {timezone}.",
"Title": "Naslov",
@ -722,10 +938,16 @@
"To create and manage multiples identities from a same account": "Ustvarjanje in upravljanje več identitet iz istega računa",
"To create and manage your events": "Ustvarjanje in upravljanje dogodkov",
"To create or join an group and start organizing with other people": "Če želite ustvariti skupino ali se ji pridružiti in začeti organizirati z drugimi",
"To follow groups and be informed of their latest events": "",
"To register for an event by choosing one of your identities": "Če se želite prijaviti na dogodek z izbiro ene od svojih identitet",
"Today": "Danes",
"Tomorrow": "Jutri",
"Tools": "",
"Transfer to {outsideDomain}": "Prenesi na {outsideDomain}",
"Triggered profile refreshment": "",
"Twitch live": "",
"Twitch replay": "",
"Twitter account": "",
"Type": "Tip",
"Type or select a date…": "Vnesite ali izberite datum…",
"URL": "URL",
@ -737,17 +959,25 @@
"Unable to load event for participation. The error details are provided below:": "Ni mogoče naložiti dogodka za udeležbo. Podrobnosti o napaki so navedene spodaj:",
"Unable to save your participation in this browser.": "V tem brskalniku ni mogoče shraniti vaše udeležbe.",
"Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy.": "Ni mogoče posodobiti profila. Slika podobe je morda prevelika.",
"Underline": "",
"Undo": "",
"Unfollow": "",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Na žalost tao vozlišče ni odprto za registracije",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Na žalost so organizatorji zavrnili vašo prošnjo za udeležbo.",
"Unknown": "Neznano",
"Unknown actor": "Neznani udeleženec",
"Unknown error.": "Neznana napaka.",
"Unknown value for the openness setting.": "Neznana vrednost za nastavitev odprtosti.",
"Unlogged participation": "",
"Unsaved changes": "Neshranjene spremembe",
"Unsubscribe to browser push notifications": "",
"Unsuspend": "Odsuspendiraj",
"Upcoming": "Prihajajoči",
"Upcoming events": "Prihajajoči dogodki",
"Upcoming events from your groups": "",
"Update": "Posodobi",
"Update app": "",
"Update discussion title": "",
"Update event {name}": "Posodobi dogodek {name}",
"Update group": "Posodobi skupino",
"Update my event": "Posodobi moj dogodek",
@ -756,14 +986,22 @@
"Uploaded media size": "Velikost poslanega medija",
"Use my location": "Uporabi mojo lokacijo",
"User": "Uporabnik",
"User settings": "",
"Username": "Uporabniško ime",
"Users": "Uporabniki",
"Validating account": "",
"Validating email": "",
"Video Conference": "",
"View a reply": "|Pokaži en odgovor|Pokaži {totalReplies} odgovorov",
"View account on {hostname} (in a new window)": "",
"View all": "Poglej vse",
"View all events": "Prikaži vse dogodke",
"View all posts": "Prikaži vse objave",
"View event page": "Pokaži stran dogodka",
"View everything": "Pokaži vse",
"View full profile": "",
"View less": "",
"View more": "",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Pokaži stran na {hostname} (v novem oknu)",
"Visibility was set to an unknown value.": "Vidnost je bila nastavljena na neznano vrednost.",
"Visibility was set to private.": "Vidnost je bila nastavljena na zasebno.",
@ -772,6 +1010,7 @@
"Visible everywhere on the web (public)": "Vidno povsod v spletu (javno)",
"Waiting for organization team approval.": "Čakanje na odobritev organizacijske ekipe.",
"Warning": "Opozorilo",
"We couldn't save your participation inside this browser. Not to worry, you have successfully confirmed your participation, we just couldn't save it's status in this browser because of a technical issue.": "",
"We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation):": "Zaradi vaših povratnih informacij lahko to programsko opremo izboljšujemo. Če nas želite obvestiti o tej težavi, lahko uporabite dve možnosti (obe žal zahtevata ustvarjanje uporabniškega računa):",
"We just sent an email to {email}": "Pravkar smo poslali e-pošto na naslov {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Vaš časovni pas uporabljamo za to, da ob pravem času prejemate obvestila o dogodku.",
@ -781,11 +1020,19 @@
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Na podlagi časovnega pasa, bomo poslali povzetek na jutro dogodka.",
"Website": "Spletna stran",
"Website / URL": "URL spletne strani",
"Weekly email summary": "",
"Welcome back {username}!": "Dobrodošli nazaj {username}!",
"Welcome back!": "Dobrodošli nazaj!",
"Welcome to Mobilizon, {username}!": "Dobrodošli na Mobilizonu, {username}!",
"What can I do to help?": "Kako lahko pomagam?",
"Wheelchair accessibility": "",
"When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here.": "Ko moderator iz skupine ustvari dogodek in ga pripiše skupini, se bo prikazal tukaj.",
"When the event is private, you'll need to share the link around.": "",
"When the post is private, you'll need to share the link around.": "",
"Whether the event is accessible with a wheelchair": "",
"Whether the event is interpreted in sign language": "",
"Whether the event live video is subtitled": "",
"Who can post a comment?": "",
"Who can view this event and participate": "Kdo si lahko ogleda ta dogodek in se ga udeleži",
"Who can view this post": "Kdo si lahko ogleda to objavo",
"Who published {number} events": "Ki so objavili {number} dogodkov",
@ -795,6 +1042,7 @@
"Yesterday": "Včeraj",
"You accepted the invitation to join the group.": "Sprejeli ste povabilo v skupino.",
"You added the member {member}.": "Dodali ste člana {member}.",
"You approved {member}'s membership.": "",
"You archived the discussion {discussion}.": "Arhivirali ste razpravo {discussion}.",
"You are not an administrator for this group.": "Niste skrbnik te skupine.",
"You are not part of any group.": "Niste član nobene skupine.",
@ -805,6 +1053,8 @@
"You can pick your timezone into your preferences.": "Časovni pas lahko izberete po svojih željah.",
"You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Lahko poskusite z drugim iskalnim izrazom ali povlečete in spustite oznako na zemljevidu",
"You can't change your password because you are registered through {provider}.": "Gesla ne morete spremeniti, ker ste registrirani pri {provider}.",
"You can't use push notifications in this browser.": "",
"You changed your email or password": "",
"You created the discussion {discussion}.": "Ustvarili ste razpravo {discussion}.",
"You created the event {event}.": "Ustvarili ste dogodek {event}.",
"You created the folder {resource}.": "Ustvarili ste mapo {resource}.",
@ -821,7 +1071,9 @@
"You demoted {member} to simple member.": "Člana {member} ste degradirali v navadnega člana.",
"You didn't create or join any event yet.": "Niste ustvarili nobenega dogodka ali se mu pridružili.",
"You don't follow any instances yet.": "Še nobenega vozlišča ne spremljate.",
"You don't have any upcoming events. Maybe try another filter?": "",
"You excluded member {member}.": "Izključili ste člana {member}.",
"You have attended {count} events in the past.": "",
"You have been disconnected": "Povezava je bila prekinjena",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} vas je povabil v naslednjo skupino:",
"You have been removed from this group's members.": "Odstranjeni ste bili iz te skupine.",
@ -842,6 +1094,7 @@
"You promoted the member {member} to an unknown role.": "Člana {member} ste povišali v neznano vlogo.",
"You promoted {member} to administrator.": "Člana {member} ste povišali v skrbnika.",
"You promoted {member} to moderator.": "Člana {member} ste povišali v moderatorja.",
"You rejected {member}'s membership request.": "",
"You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "Razpravo ste preimenovali iz {old_discussion} v {discussion}.",
"You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "Preimenovali ste mapo iz {old_resource_title} v {resource}.",
"You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "Vir ste preimenovali iz {old_resource_title} v {resource}.",
@ -860,11 +1113,15 @@
"You were promoted to moderator by {profile}.": "V moderatorja vas je povišal/a {profile}.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "V nastavitvah računa boste lahko dodali podobo in nastavili druge možnosti.",
"You will be redirected to the original instance": "Preusmerjeni boste na prvotno vozlišče",
"You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of.": "",
"You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}.": "",
"You wish to participate to the following event": "Želite se udeležiti naslednjega dogodka",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Vsak ponedeljek boste dobili tedenski povzetek prihajajočih dogodkov.",
"You'll need to change the URLs where there were previously entered.": "Spremeniti boste morali naslove URL, ki so bili predhodno vneseni.",
"You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.": "Morali boste poslati URL skupine, da bodo lahko ljudje dostopali do profila skupine. Skupine ne bo mogoče najti v iskalnikih Mobilizon ali običajnih iskalnikih.",
"You'll receive a confirmation email.": "Prejeli boste potrditveno e-pošto.",
"YouTube live": "",
"YouTube replay": "",
"Your account has been successfully deleted": "Vaš račun je uspešno izbrisan",
"Your account has been validated": "Vaš račun je potrjen",
"Your account is being validated": "Vaš račun je v procesu potrjevanja",
@ -877,6 +1134,7 @@
"Your email is being changed": "Vaš e-poštni naslov je bil spremenjen",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "Vaš e-poštni naslov bo uporabljen samo za potrditev, da ste resnična oseba, in za morebitne posodobitve za ta dogodek. NE bo posredovan drugim vozliščem ali organizatorju dogodka.",
"Your federated identity": "Vaša federirana identiteta",
"Your membership was approved by {profile}.": "",
"Your participation has been confirmed": "Vaša udeležba je potrjena",
"Your participation has been rejected": "Vaša udeležba je bila zavrnjena",
"Your participation has been requested": "Zahtevana je vaša udeležba",
@ -887,15 +1145,20 @@
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "Organizatorji morajo še odobriti vašo udeležbo.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation.": "Udeležba bo potrjena, ko boste kliknili potrditveno povezavo v e-pošti in ko bo organizator ročno potrdil vašo udeležbo.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email.": "Udeležba bo potrjena, ko boste kliknili potrditveno povezavo v e-pošti..",
"Your position was not available.": "",
"Your profile will be shown as contact.": "Vaš profil bo prikazan kot stik.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Vaš časovni pas je trenutno nastavljen na {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Vaš časovni pas je bil zaznan kot {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "Vaš časovni pas {timezone} ni podprt.",
"Your upcoming events": "Prihajajoči dogodki",
"Zoom": "",
"Zoom in": "",
"Zoom out": "",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Ta komentar je avtor izbrisal]",
"[This comment has been deleted]": "[Ta komentar je bil izbrisan]",
"[deleted]": "[izbrisano]",
"a non-existent report": "neobstoječe poročilo",
"access to the group's private content as well": "",
"and {number} groups": "in {number} skupin",
"any distance": "vse razdalje",
"as {identity}": "kot {identity}",
@ -905,9 +1168,13 @@
"default Mobilizon privacy policy": "privzet pravilnik o zasebnosti za Mobilizon",
"default Mobilizon terms": "privzeti pogoji Mobilizona",
"e.g. 10 Rue Jangot": "npr. Kersnikova ulica 4",
"e.g. Accessibility, Twitch, PeerTube": "",
"enable the feature": "",
"explore the events": "razišči dogodke",
"explore the groups": "razišči skupine",
"full rules": "polna pravila",
"group's upcoming public events": "",
"https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token": "",
"iCal Feed": "vir iCal",
"instance rules": "pravila vozlišča",
"more than 1360 contributors": "več kot 1360 sodelavcev",
@ -916,16 +1183,24 @@
"return to the event's page": "vrnitev na stran dogodka",
"terms of service": "pogoji storitve",
"with another identity…": "z drugo identiteto…",
"your notification settings": "",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} mest",
"{available}/{capacity} available places": "Prostih mest ni več|{available}/{capacity} prostih mest",
"{count} km": "{count} km",
"{count} members": "",
"{count} members or followers": "",
"{count} participants": "Še ni udeležencev | En udeleženec | {count} udeležencev",
"{count} requests waiting": "{count} zahtev čaka",
"{folder} - Resources": "",
"{group} activity timeline": "Časovnica dejavnosti od {group}",
"{group} events": "",
"{group} posts": "",
"{group}'s events": "Dogodki skupine {group}",
"{group}'s todolists": "",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} je vozlišče programske opreme {mobilizon}.",
"{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community.": "{instanceName} je vozlišče {mobilizon_link} brezplačne programske opreme, ki je nastala v sodelovanju s skupnostjo.",
"{member} accepted the invitation to join the group.": "{member} je sprejel/a povabilo v skupino.",
"{member} joined the group.": "",
"{member} rejected the invitation to join the group.": "{member} je zavrnil/a povabilo v skupino.",
"{member} requested to join the group.": "{member} je zaprosil/a za članstvo v skupini.",
"{member} was invited by {profile}.": "{profile} je povabil/a {member}.",
@ -944,12 +1219,15 @@
"{moderator} suspended profile {profile}": "{moderator} je suspendiral_a profil {profile}",
"{nb} km": "{nb} km",
"{number} members": "{number} članov",
"{number} memberships": "",
"{number} organized events": "Ni organiziranih dogodkov|En organiziran dogodek|{number} organiziranih dogodkov",
"{number} participations": "Ni udeležencev|En udeleženec|{number} udeležencev",
"{number} posts": "Ni objav|Ena objava|{number} objav",
"{number} seats left": "",
"{old_group_name} was renamed to {group}.": "{old_group_name} je bilo preimenovano v {group}.",
"{profile} (by default)": "{profile} (privzeto)",
"{profile} added the member {member}.": "{profile} je dodal/a člana {member}.",
"{profile} approved {member}'s membership.": "",
"{profile} archived the discussion {discussion}.": "{profile} je arhiviral/a razpravo {discussion}.",
"{profile} created the discussion {discussion}.": "{profile} je ustvaril/a razpravo {discussion}.",
"{profile} created the folder {resource}.": "{profile} je ustvaril/a mapo {resource}.",
@ -971,6 +1249,7 @@
"{profile} promoted {member} to an unknown role.": "{profile} je promoviral {member} v neznano vlogo.",
"{profile} promoted {member} to moderator.": "{profile} je promoviral {member} v moderatorja.",
"{profile} quit the group.": "{profile} je zapustil/a skupno.",
"{profile} rejected {member}'s membership request.": "",
"{profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "{profile} je preimenoval/a razpravo iz {old_discussion} v {discussion}.",
"{profile} renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} je preimenoval/a mapo iz {old_resource_title} v {resource}.",
"{profile} renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} je preimenoval/a vir iz {old_resource_title} v {resource}.",
@ -978,6 +1257,7 @@
"{profile} replied to the discussion {discussion}.": "{profile} je odgovoril/a na razpravo {discussion}.",
"{profile} updated the group {group}.": "{profile} je posodobil/a skupino {group}.",
"{profile} updated the member {member}.": "{profile} je posodobil člana {member}.",
"{timezoneLongName} ({timezoneShortName})": "",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} todos)",
"{username} was invited to {group}": "{username} je povabljen/a v {group}",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© The OpenStreetMap Contributors"

Loading…
Cancel
Save