Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 99.4% (795 of 799 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/pl/
This commit is contained in:
Marcin Mikołajczak 2020-11-10 07:22:40 +00:00 committed by Weblate
parent a2f0638367
commit 84f61e354d
1 changed files with 9 additions and 0 deletions

View File

@ -66,6 +66,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonimowi uczestnicy będą otrzymywać prośbę o potwierdzenie uczestnictwa przez e-mail.",
"Anonymous participations": "Anonimowy udział",
"Any day": "Dowolny dzień",
"Anyone can join freely": "Każdy może dołączyć",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Każdy, kot chce zostać członkiem Twojej grupy będzie mógł dołączyć ze strony Twojej grupy.",
"Application": "Aplikacja",
"Approve": "Zatwierdź",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Czy na pewno chcesz usunąć całe swoje konto? Stracisz wszystko. Tożsamości, ustawienia, utworzone wydarzenia, wiadomości i uczestnictwa zostaną na zawsze usunięte.",
@ -376,6 +378,7 @@
"Manage my notifications": "Zarządzaj powiadomieniami",
"Manage my settings": "Zarządzaj moimi ustawieniami",
"Manage participations": "Zarządzaj uczestnikami",
"Manually invite new members": "Ręcznie zapraszaj nowych członków",
"Mark as resolved": "Oznacz jako rozwiązane",
"Member": "Członek",
"Members": "Członkowie",
@ -408,6 +411,7 @@
"New email": "Nowy adres e-mail",
"New folder": "Nowy katalog",
"New link": "Nowy odnośnik",
"New members": "Nowi członkowie",
"New note": "Nowa notatka",
"New password": "Nowe hasło",
"New profile": "Nowy profil",
@ -547,6 +551,7 @@
"Radius": "Promień",
"Recap every week": "Przypominaj każdego tygodnia",
"Receive one email per request": "Otrzymuj jedną wiadomość na każde zgłoszenie",
"Redirecting to content…": "Przekierowanie do zawartości",
"Redirecting to event…": "Przekierowanie do wydarzenia…",
"Refresh profile": "Odśwież profil",
"Region": "Region",
@ -653,6 +658,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Grupa będzie publicznie widoczna w wynikach wyszukiwania i może być sugerowana w sekcji Przeglądaj. Tylko publiczne informacje będą wyświetlane na jej stronie.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Administrator instancji to osoba lub jednostka prowadząca instancję Mobilizon.",
"The member was removed from the group {group}": "Członek został usunięty z grupy {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Jedynym sposobem aby grupa zyskała nowych członków jest zaproszenie przez administratora.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Organizator postanowił wyłączyć komentarze.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Strona którą próbujesz odwiedzić nie istnieje.",
"The password was successfully changed": "Pomyślnie zmieniono hasło",
@ -664,9 +670,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Nie będzie możliwości przywrócenia Twoich danych.",
"These events may interest you": "Te wydarzenia mogą Cię zainteresować",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Ta instancja Mobilizon i organizator wydarzenia pozwalają na anonimowe uczestnictwo, ale wymagają potwierdzenie z użyciem adresu e-mail.",
"This URL is not supported": "Ten adres URL jest nieobsługiwany",
"This event has been cancelled.": "To wydarzenie zostało anulowane.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "To wydarzenie jest dostępne wyłącznie poprzez odnośnik. Uważaj, gdzie go publikujesz.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ta grupa nie ma jeszcze opisu.",
"This group is invite-only": "Ta grupa jest tylko dla zaproszonych",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Ten identyfikator jest unikatowy dla Twojego profilu. Pozwala innym Cię odnaleźć.",
"This identity is not a member of any group.": "Ta tożsamość nie jest członkiem żadnej z grup.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ta informacja jest zapisywana tylko na Twoim komputerze. Naciśnij, aby uzyskać szczegóły",
@ -734,6 +742,7 @@
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Użyliśmy Twojej strefy czasowej, aby upewnić się, że będziesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach w odpowiednim czasie.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Chcemy utworzyć <b>cyfrową wspólnotę</b>, którą każdy może uczynić swoją; która została <b>zaprojektowana by wspierać prywatność i aktywizm</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Zostaniesz przekierowany(-a) na swoją instancję, aby móc wejść w interakcje z tym wydarzeniem",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Przekierujemy Cię na Twoją instancję, abyś mógł/mogła wchodzić w interakcje z tą grupą",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "Nie zmienimy świata używając Facebooka. Korporacje tworzące „kapitalizm inwigilacyjny” nie utworzą narzędzia naszych marzeń, ponieważ nie przyniosłoby to im korzyść. Oto okazja, aby zbudować coś lepszego, w oparciu o inne podejście.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Będziemy wysyłać powiadomienie godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, aby upewnić się, że nie zapomnisz o nim.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Użyjemy Twojego ustawienia strefy czasowej, aby wysyłać o poranku przypomnienie o wydarzeniu.",