Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 95.1% (1201 of 1262 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/nn/
chapril
Anonymous 1 year ago committed by Weblate
parent 7f60fe2faa
commit 8bfca857fc

@ -46,6 +46,7 @@
"Accept": "Godta",
"Accepted": "Akseptert",
"Accessibility": "Tilgjenge",
"Accessible only by link": "",
"Accessible only to members": "Berre tilgjengeleg for medlemer",
"Accessible through link": "Tilgjengeleg med ei lenke",
"Account": "Konto",
@ -100,9 +101,12 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyme deltakarar må stadfesta at dei blir med via epost.",
"Anonymous participations": "Anonyme deltakarar",
"Any day": "Uansett dag",
"Any type": "",
"Anyone can join freely": "Alle kan fritt bli med",
"Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership.": "",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Alle gruppemedlemer som vil bli medlem, kan gjera det frå gruppesida di.",
"Application": "Program",
"Approve member": "",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Er du sikker på at du vil sletta brukarkontoen din? Du mistar alt du har gjort her. Brukarnamn, innstillingar, hendingar du har laga, meldingar og deltakingar blir borte for alltid.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Er du sikker på at du vil <b>sletta denne gruppa</b> for alltid? Alle medlemer - inkludert dei på andre nettstader - vil bli varsla og fjerna frå gruppa, og <b>alle gruppedata (hendingar, innlegg, ordskifte, gjeremål…) vil bli sletta for alltid</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Er du sikker på at du vil <b>sletta</b> denne kommentaren? Du kan ikkje angra dette.",
@ -114,13 +118,19 @@
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Er du sikker på at du vil melda deg av hendinga \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this entire discussion?": "Er du sikker på at du vil sletta heile ordskiftet?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Er du sikker på at du vil sletta denne hendinga? Du kan ikkje angra dette.",
"Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.": "",
"Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone.": "",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Tilskiparen har valt å godkjenna deltakarar manuelt. Difor vil du berre få éi stadfesting på epost når deltakinga di er godkjend.",
"Ask your instance admin to {enable_feature}.": "Be styraren på nettstaden om å skru på {enable_feature}.",
"Assigned to": "Tildelt",
"Atom feed for events and posts": "Atom-straum for hendingar og innlegg",
"Attending": "",
"Avatar": "Profilbilete",
"Back to group list": "",
"Back to previous page": "Tilbake til førre sida",
"Back to profile list": "",
"Back to top": "Til toppen",
"Back to user list": "",
"Banner": "Banner",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Før du kan logga inn, må du klikka på lenka der for å stadfesta brukarkontoen din.",
"Begins on": "Byrjar",
@ -139,6 +149,8 @@
"Cancel creation": "Ikkje opprett dette",
"Cancel discussion title edition": "Ikkje skriv inn ny tittel på diskusjonen",
"Cancel edition": "Avbryt redigeringa",
"Cancel follow request": "",
"Cancel membership request": "",
"Cancel my participation request…": "Avbryt ynsket mitt om å delta…",
"Cancel my participation…": "Ikkje delta…",
"Cancelled": "Avbrote",
@ -154,6 +166,7 @@
"City or region": "By eller område",
"Clear": "Tøm",
"Clear address field": "Tøm adressefeltet",
"Clear date filter field": "",
"Clear participation data for all events": "Slett deltakingsdata for alle hendingar",
"Clear participation data for this event": "Slett deltakingsdata for denne hendinga",
"Clear timezone field": "Tøm tidssonefeltet",
@ -278,6 +291,7 @@
"Email": "Epost",
"Email address": "Epostadresse",
"Email validate": "Stadfesting av eposten",
"Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo.": "",
"Enabled": "På",
"Ends on…": "Sluttar…",
"Enter the link URL": "Skriv inn lenkeadressa",
@ -338,15 +352,18 @@
"Find another instance": "Finn ein annan nettstad",
"Find or add an element": "Finn eller legg til eit element",
"First steps": "Dei fyrste stega",
"Follow": "",
"Follower": "Fylgjar",
"Followers": "Fylgjarar",
"Followers will receive new public events and posts.": "Fylgjarar får nye hendingar og innlegg.",
"Following the group will allow you to be informed of the {group_upcoming_public_events}, whereas joining the group means you will {access_to_group_private_content_as_well}, including group discussions, group resources and members-only posts.": "",
"Followings": "Fylgjer",
"For instance: London": "Til dømes: London",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Til dømes: London, taekwondo, arkitektur…",
"Forgot your password ?": "Gløymt passordet?",
"Forgot your password?": "Har du gløymt passordet ditt?",
"Framadate poll": "Framadate-meiningsmåling",
"From my groups": "",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Frå {startDate} kl. {startTime} til {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Frå {startDate} kl. {startTime} til {endDate} kl. {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Frå {startDate} til {endDate}",
@ -414,7 +431,9 @@
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Viss du har skrudd på manuell godkjenning av deltakarar, vil Mobilizon senda deg ein epost når det kjem nye påmeldingar du må godkjenna. Du kan velja kor ofte desse epostane kjem under.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Viss du vil, kan du senda ei melding til arrangøren her.",
"Ignore": "Oversjå",
"In person": "",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "I denne samanhengen tyder \"program\" ei programvare, anten utvila av Mobilizon-laget eller ein tredjepart, som blir brukt for å samhandla med nettstaden din.",
"In the past": "",
"Increase": "Auka",
"Instance": "Nettstad",
"Instance Long Description": "Lang skildring av nettstaden",
@ -464,6 +483,7 @@
"Learn more about {instance}": "Lær meir om {instance}",
"Leave": "Forlat",
"Leave event": "Forlat hendinga",
"Leave group": "",
"Leaving event \"{title}\"": "Forlèt hendinga \"{title}\"",
"Legal": "Juridisk",
"Let's define a few settings": "La oss laga nokre innstillingar",
@ -504,6 +524,7 @@
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon bruker ulike profilar for å skilja dei ulike aktivitetane dine. Du kan laga så mange profilar du vil.",
"Mobilizon version": "Mobilizon-versjon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon sender deg ein epost dersom hendingane du deltek på har viktige endringar: dato og tid, adresse, stadfesting eller avlysing osb.",
"Moderate new members": "",
"Moderated comments (shown after approval)": "Kommentarar under gjennomsyn (blir synlege etter godkjenning)",
"Moderation": "Gjennomsyn",
"Moderation log": "Gjennomsynslogg",
@ -543,6 +564,7 @@
"No follower matches the filters": "Ingen fylgjar passar til filtra",
"No group found": "Fann ingen grupper",
"No group matches the filters": "Inga gruppe passar til søket",
"No group member found": "",
"No groups found": "Fann ingen grupper",
"No information": "Ingen opplysingar",
"No instance follows your instance yet.": "Det er ingen nettstader som fylgjer din enno.",
@ -595,6 +617,7 @@
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "{date} frå kl. {startTime} til {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "{date}, startar klokka {startTime}",
"On {instance} and other federated instances": "På {instance} og andre samankopla nettstader",
"Online": "",
"Online ticketing": "Billettsal på nett",
"Only accessible through link": "Berre tilgjengeleg med denne lenka",
"Only accessible through link (private)": "Berre tilgjengeleg med lenka (private)",
@ -603,6 +626,7 @@
"Only group members can access discussions": "Berre gruppemedlemer kan sjå ordskifte",
"Only group moderators can create, edit and delete events.": "Berre gruppestyrarar kan laga, endra og sletta hendingar.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Berre gruppestyrarar kan skriva, endra og sletta innlegg.",
"Only registered users may fetch remote events from their URL.": "",
"Open": "Open",
"Open a topic on our forum": "Lag eit nytt emne på forumet vårt",
"Open an issue on our bug tracker (advanced users)": "Lag ei ny feilmelding på feilrettingsverktyet vårt (avanserte brukarar)",
@ -656,9 +680,11 @@
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Sjå til at adressa er rett, og at sida ikkje er flytta.",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Les gjerne{fullRules} som styrarane på {instance} har lagt ut.",
"Post": "Innlegg",
"Post URL": "",
"Post a comment": "Skriv ein kommentar",
"Post a reply": "Skriv eit svar",
"Post body": "Brødtekst i innlegget",
"Post {eventTitle} reported": "",
"Postal Code": "Postnummer",
"Posts": "Innlegg",
"Powered by Mobilizon": "Køyrer Mastodon",
@ -688,6 +714,7 @@
"Public preview": "Offentleg førehandsvising",
"Publication date": "Lagt ut dato",
"Publish": "Legg ut",
"Published by {name}": "",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Offentlege hendingar med <b>{comments}</b> kommentarar og <b>{participations}</b> stadfesta deltakarar",
"Push": "Straks",
"Quote": "Sitat",
@ -712,6 +739,7 @@
"Registrations": "Registreringar",
"Registrations are restricted by allowlisting.": "Registreringar er avgrensa av tilgangslister.",
"Reject": "Avslå",
"Reject member": "",
"Rejected": "Avslege",
"Remember my participation in this browser": "Hugs deltakinga mi i denne nettlesaren",
"Remove": "Fjern",
@ -726,6 +754,7 @@
"Report this comment": "Rapporter denne kommentaren",
"Report this event": "Rapporter denne hendinga",
"Report this group": "Rapporter denne gruppa",
"Report this post": "",
"Reported": "Rapportert",
"Reported by": "Rapportert av",
"Reported by someone on {domain}": "Rapportert av nokon på {domain}",
@ -761,6 +790,7 @@
"Select a timezone": "Vel ein tidssone",
"Select languages": "Vel språk",
"Select the activities for which you wish to receive an email or a push notification.": "Vel kva aktivitetar du vil ha epost- eller straksvarsel om.",
"Send": "",
"Send email": "Send epost",
"Send notification e-mails": "Send varsel-epostar",
"Send password reset": "Send passordnullstilling",
@ -772,12 +802,15 @@
"Share": "Del",
"Share this event": "Del denne hendinga",
"Share this group": "Del denne gruppa",
"Share this post": "",
"Short bio": "Kort biografi",
"Show map": "Vis kart",
"Show me where I am": "Vis meg kvar eg er",
"Show remaining number of places": "Vis tal på ledige plassar",
"Show the time when the event begins": "Vis kva tid hendinga startar",
"Show the time when the event ends": "Vis kva tid hendinga sluttar",
"Showing events before": "",
"Showing events starting on": "",
"Sign Language": "Teiknspråk",
"Sign in with": "Logg inn med",
"Sign up": "Bli med",
@ -801,6 +834,7 @@
"Terms": "Vilkår",
"Terms of service": "Bruksvilkår",
"Text": "Tekst",
"That you follow or of which you are a member": "",
"The Big Blue Button video teleconference URL": "Nettadressa til Big Blue Button-videomøtet",
"The Google Meet video teleconference URL": "Nettadressa til Google Meet-videomøtet",
"The Jitsi Meet video teleconference URL": "Nettadressa til Jitsi-videomøtet",
@ -835,6 +869,7 @@
"The event {event} was updated by {profile}.": "Brukaren {profile} oppdaterte hendinga {event}.",
"The events you created are not shown here.": "Dei hendingane du har laga, vil ikkje syna her.",
"The geolocation prompt was denied.": "Du sa nei til førespurnaden om å bruka posisjonen din.",
"The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator.": "",
"The group can now be joined by anyone.": "Alle kan bli med i gruppa.",
"The group can now only be joined with an invite.": "Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.",
@ -843,7 +878,9 @@
"The group's physical address was changed.": "Den fysiske adressa for gruppa er endra.",
"The group's short description was changed.": "Skildringa for gruppa er endra.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.",
"The member was approved": "",
"The member was removed from the group {group}": "Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}",
"The membership request from {profile} was rejected": "",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Denne sida finst ikkje.",
@ -871,6 +908,7 @@
"This group doesn't have a description yet.": "Denne gruppa har inga skildring enno.",
"This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Du kan berre gå til denne gruppa med lenka. Pass på når du legg ut lenka.",
"This group is invite-only": "Du må vera invitert for å bli medlem i denne gruppa",
"This group was not found": "",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Denne ID-en er unik for profilen din. Han gjer det mogleg for andre å finna deg.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Desse opplysingane blir berre lagra på datamaskina di. Klikk for meir info",
"This instance hasn't got push notifications enabled.": "Denne nettstaden har skrudd av straksvarsel.",
@ -880,7 +918,11 @@
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Dette er som det spreidde brukarnamnet (<code>{username}</code>) for grupper. Det gjer det mogleg å finna gruppa på heile nettverket, og vil garantert vera unikt.",
"This month": "Denne månaden",
"This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator.": "Berre medlemer kan sjå dette innlegget. Du har tilgang til det for redaktørføremål fordi du er styrar på denne nettstaden.",
"This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "",
"This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.": "",
"This profile was not found": "",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Denne innstillinga blir brukt til å visa nettsida og senda deg epostar på rett språk.",
"This user was not found": "",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Denne nettstaden er ikkje styrt, og alt du skriv her vil bli automatisk sletta kvar dag kl. 00:01 (Paris-tid).",
"This week": "Denne veka",
"This weekend": "I helga",
@ -896,6 +938,7 @@
"To create and manage multiples identities from a same account": "For å laga og handtera fleire identitetar frå same konto",
"To create and manage your events": "For å laga og handtera hendingar",
"To create or join an group and start organizing with other people": "For å laga eller bli med i ei gruppe, og byrja å organisera saman med andre folk",
"To follow groups and be informed of their latest events": "",
"To register for an event by choosing one of your identities": "For å melda deg på hendingar med ein av identitetane dine",
"Today": "I dag",
"Tomorrow": "I morgon",
@ -918,6 +961,7 @@
"Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy.": "Greidde ikkje oppdatera profilen. Profilbiletet kan vera for stort.",
"Underline": "Understrek",
"Undo": "Angre",
"Unfollow": "",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Denne nettstaden er diverre ikkje open for innmeldingar no",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Tilskiparane har diverre avslege deltakinga di.",
"Unknown": "Ukjent",
@ -930,6 +974,7 @@
"Unsuspend": "Opphev sperringa",
"Upcoming": "Komande",
"Upcoming events": "Komande hendingar",
"Upcoming events from your groups": "",
"Update": "Oppdater",
"Update app": "Oppdater mobilprogrammet",
"Update discussion title": "Skriv ny tittel på diskusjonen",
@ -954,6 +999,7 @@
"View all posts": "Sjå alle innlegga",
"View event page": "Sjå på hendingssida",
"View everything": "Sjå alt",
"View full profile": "",
"View less": "Sjå mindre",
"View more": "Sjå meir",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Sjå sida på {hostname} (i eit nytt vindauga)",
@ -996,6 +1042,7 @@
"Yesterday": "I går",
"You accepted the invitation to join the group.": "Du tok imot invitasjonen om å bli med i gruppa.",
"You added the member {member}.": "Du la til medlemen {member}.",
"You approved {member}'s membership.": "",
"You archived the discussion {discussion}.": "Du arkiverte ordskiftet {discussion}.",
"You are not an administrator for this group.": "Du er ikkje styrar for denne gruppa.",
"You are not part of any group.": "Du er ikkje med i noko gruppe.",
@ -1024,7 +1071,9 @@
"You demoted {member} to simple member.": "Du degraderte {member} til vanleg medlem.",
"You didn't create or join any event yet.": "Du har ikkje laga eller vorte med på hendingar enno.",
"You don't follow any instances yet.": "Du fylgjer ingen nettstader enno.",
"You don't have any upcoming events. Maybe try another filter?": "",
"You excluded member {member}.": "Du kasta ut medlemen {member}.",
"You have attended {count} events in the past.": "",
"You have been disconnected": "Du er fråkopla",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} har invitert deg til denne gruppa:",
"You have been removed from this group's members.": "Du er ikkje lenger medlem i denne gruppa.",
@ -1045,6 +1094,7 @@
"You promoted the member {member} to an unknown role.": "Du forfremja medlemen {member} til ei ukjend rolle.",
"You promoted {member} to administrator.": "Du forfremja {member} til styrar.",
"You promoted {member} to moderator.": "Du forfremja {member} til redaktør.",
"You rejected {member}'s membership request.": "",
"You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "Du døypte om ordskiftet frå {old_discussion} til {discussion}.",
"You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "Du døypte om mappa frå {old_resource_title} til {resource}.",
"You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "Du døypte om ressursen frå {old_resource_title} til {resource}.",
@ -1063,6 +1113,8 @@
"You were promoted to moderator by {profile}.": "{profile} forfremja deg til redaktør.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "Du kan laga eit profilbilete og gjera andre val i kontoinnstillingane dine.",
"You will be redirected to the original instance": "Du blir send vidare til den opphavelege nettstaden",
"You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of.": "",
"You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}.": "",
"You wish to participate to the following event": "Du ynskjer å delta på denne hendinga",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Du vil få eit samandrag kvar måndag over komande hendingar, om du har nokon.",
"You'll need to change the URLs where there were previously entered.": "Du må endra adressene der du har skrive dei inn tidlegare.",
@ -1082,6 +1134,7 @@
"Your email is being changed": "Epostadressa di blir endra",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "Epostadressa di blir berre brukt til å stadfesta at du er ein verkeleg person, og til å senda deg eventuelle oppdateringar for denne hendinga. Me gjev IKKJE adressa di til andre nettstader eller til arrangøren.",
"Your federated identity": "Den spreidde identiteten din",
"Your membership was approved by {profile}.": "",
"Your participation has been confirmed": "Me har stadfesta at du deltek",
"Your participation has been rejected": "Me har avslege deltakinga di",
"Your participation has been requested": "Du har spurt om å delta",
@ -1105,6 +1158,7 @@
"[This comment has been deleted]": "[Denne kommentaren er sletta]",
"[deleted]": "[sletta]",
"a non-existent report": "ein ikkje-eksisterande rapport",
"access to the group's private content as well": "",
"and {number} groups": "og {number} grupper",
"any distance": "alle avstandar",
"as {identity}": "som {identity}",
@ -1119,6 +1173,7 @@
"explore the events": "utforska hendingane",
"explore the groups": "utforska gruppene",
"full rules": "fullstendige reglar",
"group's upcoming public events": "",
"https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token": "https://pad.disroot.org/",
"iCal Feed": "iCal-straum",
"instance rules": "reglar for nettstaden",
@ -1128,10 +1183,12 @@
"return to the event's page": "gå tilbake til hendingssida",
"terms of service": "brukarvilkår",
"with another identity…": "med ein annan identitet…",
"your notification settings": "",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} plassar",
"{available}/{capacity} available places": "Ingen ledige plassar|{available}/{capacity} ledige plassar",
"{count} km": "{count}km",
"{count} members": "Ingen medlemer|Ein medlem|{count} medlemer",
"{count} members or followers": "",
"{count} participants": "Ingen deltakarar enno| Ein deltakar | {count} deltakarar",
"{count} requests waiting": "{count} førespurnader ventar",
"{folder} - Resources": "{folder} - Ressursar",
@ -1143,6 +1200,7 @@
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} er ein nettstad som bruker {mobilizon}-programvara.",
"{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community.": "{instanceName} er ein nettstad på {mobilizon_link}, fri programvare som er laga av brukarmiljøet.",
"{member} accepted the invitation to join the group.": "{member} tok imot invitasjonen om å bli med i gruppa.",
"{member} joined the group.": "",
"{member} rejected the invitation to join the group.": "{member} takka nei til invitasjonen om å bli med i gruppa.",
"{member} requested to join the group.": "{member} ba om å bli med i gruppa.",
"{member} was invited by {profile}.": "{profile} inviterte {member}.",
@ -1165,9 +1223,11 @@
"{number} organized events": "Ingen organiserte hendingar|Ei organisert hending|{number} organiserte hendingar",
"{number} participations": "Ingen deltakarar|Ein deltakar|{number} deltakarar",
"{number} posts": "Ingen innlegg|Eitt innlegg|{number} innlegg",
"{number} seats left": "",
"{old_group_name} was renamed to {group}.": "{old_group_name} vart døypt om til {group}.",
"{profile} (by default)": "{profile} (som standard)",
"{profile} added the member {member}.": "{profile} la til medlemen {member}.",
"{profile} approved {member}'s membership.": "",
"{profile} archived the discussion {discussion}.": "{profile} arkiverte ordskiftet {discussion}.",
"{profile} created the discussion {discussion}.": "{profile} laga ordskiftet {discussion}.",
"{profile} created the folder {resource}.": "{profile} laga mappa {resource}.",
@ -1189,6 +1249,7 @@
"{profile} promoted {member} to an unknown role.": "{profile} forfremja {member} til ei ukjend rolle.",
"{profile} promoted {member} to moderator.": "{profile} forfremja {member} til redaktør.",
"{profile} quit the group.": "{profile} forlét gruppa.",
"{profile} rejected {member}'s membership request.": "",
"{profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "{profile} døypte om ordskiftet frå {old_discussion} til {discussion}.",
"{profile} renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} døypte om mappa frå {old_resource_title} til {resource}.",
"{profile} renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} døypte om ressursen frå {old_resource_title} til {resource}.",

Loading…
Cancel
Save