Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/gl/
This commit is contained in:
josé m 2020-11-25 05:58:00 +00:00 committed by Weblate
parent 5ee77fd575
commit 994d430076
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -11,7 +11,7 @@
"<b>{contact}</b> will be displayed as contact.": "<b>{contact}</b> será mostrado como contacto.|<b>{contact}</b> serán mostrados como contactos.",
"@{group}": "@{group}",
"@{username} ({role})": "@{username} ({role})",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Unha cookie é un ficheiro pequeno que contén información que se envía á túa computadora cando visitas unha web. Cando voltar á mesma web, a cookie permite que esa web recoñeza o teu navegador. As cookies poden gardar preferencias da usuaria e outra información. Podes configurar o navegador para rexeitar todas as cookies. Porén, esto podería facer que algúns servizos ou características da web non funcionen correctamente. O almacenaxe local funciona do mesmo xeito pero permite almacenar máis datos.",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Unha cookie é un pequeno ficheiro que contén información que se envía á túa computadora cando visitas unha web. Cando volves á mesma web, a cookie permite que esa web recoñeza o teu navegador. As cookies poden gardar preferencias da usuaria e outra información. Podes configurar o navegador para rexeitar todas as cookies. Porén, esto podería facer que algúns servizos ou características da web non funcionen correctamente. O almacenaxe local funciona do mesmo xeito pero permite almacenar máis datos.",
"A federated software": "Software federado",
"A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags.": "Lugar para o código de conduta, regras ou guías. Podes usar HTML.",
"A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags.": "Un lugar para explicar quen es e que distingue á túa instancia das demáis. Podes usar HTML.",
@ -85,7 +85,7 @@
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "¿Tes a certeza de que queres eliminar este evento? Esta acción non é reversible.",
"Assigned to": "Asignado a",
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Voltar á páxina anterior",
"Back to previous page": "Volver á páxina anterior",
"Banner": "Cabeceira",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Antes de poder conectarte, tes que premer na ligazón incluída para validar a túa conta.",
"Begins on": "Comeza o",