Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 83.9% (1059 of 1262 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/gl/
chapril
Anonymous 1 year ago committed by Weblate
parent 6bcccc91b9
commit a5b0f26f46

@ -16,6 +16,9 @@
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Unha cookie é un pequeno ficheiro que contén información que se envía á túa computadora cando visitas unha web. Cando volves á mesma web, a cookie permite que esa web recoñeza o teu navegador. As cookies poden gardar preferencias da usuaria e outra información. Podes configurar o navegador para rexeitar todas as cookies. Porén, esto podería facer que algúns servizos ou características da web non funcionen correctamente. O almacenaxe local funciona do mesmo xeito pero permite almacenar máis datos.",
"A discussion has been created or updated": "Creouse ou actualizouse unha conversa",
"A federated software": "Software federado",
"A fediverse account URL to follow for event updates": "",
"A link to a page presenting the event schedule": "",
"A link to a page presenting the price options": "",
"A member has been updated": "Un membro foi actualizado",
"A member requested to join one of my groups": "Un membro solicitou unirse a un dos meus grupos",
"A new version is available.": "Hai unha nova versión dispoñible.",
@ -28,6 +31,7 @@
"A practical tool": "Ferramenta útil",
"A resource has been created or updated": "Creouse ou actualizouse un recurso",
"A short tagline for your instance homepage. Defaults to \"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize\"": "Un pequeno subtítulo para o inicio da instancia. Por omisión \"Xuntar ⋅ Organizar ⋅ Mobilizar\"",
"A twitter account handle to follow for event updates": "",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Unha ferramenta amigable, emancipatoria e ética para xuntar, organizr e mobilizar.",
"A validation email was sent to {email}": "Enviouse un email de validación a {email}",
"API": "API",
@ -35,14 +39,18 @@
"About": "Acerca de",
"About Mobilizon": "Acerca de Mobilizon",
"About anonymous participation": "Acerca da participación anónima",
"About instance": "",
"About this event": "Acerca deste evento",
"About this instance": "Acerca desta instancia",
"About {instance}": "Acerca de {instance}",
"Accept": "Aceptar",
"Accepted": "Aceptado",
"Accessibility": "",
"Accessible only by link": "",
"Accessible only to members": "Accesible só para membros",
"Accessible through link": "Accesible por ligazón",
"Account": "Conta",
"Account settings": "",
"Actions": "Accións",
"Activate browser push notifications": "Activar notificacións push do navegador",
"Activated": "Activado",
@ -57,11 +65,15 @@
"Add a todo": "Engadir tarefas pendentes",
"Add an address": "Engadir un enderezo",
"Add an instance": "Engadir unha instancia",
"Add link": "",
"Add new…": "Engadir novo…",
"Add picture": "",
"Add some tags": "Engadir etiquetas",
"Add to my calendar": "Engadir ó meu calendario",
"Additional comments": "Comentarios adicionais",
"Admin": "Admin",
"Admin dashboard": "",
"Admin settings": "",
"Admin settings successfully saved.": "Gardáronse os axustes de Admin.",
"Administration": "Administración",
"Administrator": "Administradora",
@ -70,6 +82,7 @@
"All the places have already been taken": "Ocupáronse todas as prazas",
"Allow all comments from users with accounts": "Permitir comentarios de usuarias conectadas",
"Allow registrations": "Permitir o rexistro",
"An URL to an external ticketing platform": "",
"An error has occured while refreshing the page.": "Houbo un fallo ao actualizar a páxina.",
"An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page.": "Algo fallou, lamentámolo. Podes intentar recargar a páxina.",
"An ethical alternative": "Unha alternativa ética",
@ -88,9 +101,12 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Ós participantes anónimos pediráselle que confirmen a súa participación a través de email.",
"Anonymous participations": "Participacións anónimas",
"Any day": "Calquera día",
"Any type": "",
"Anyone can join freely": "Calquera pode unirse",
"Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership.": "",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Calquera que queira ser membro do teu grupo pode facelo desde a páxina do grupo.",
"Application": "Aplicación",
"Approve member": "",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "¿Desexas realmente eliminar completamente a conta? Perderalo todo. Identidades, axustes, eventos creados, mensaxes e participación perderanse para sempre.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Tes a certeza de querer <b>eliminar completamente</b> este grupo? Todos os membros - incluíndo os remotos - serán notificados e eliminados do grupo, e <b>todos os datos do grupo (eventos, publicacións, debates, tarefas...) serán irreversiblement destruídos</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este comentario? Esta acción non ten volta.",
@ -102,18 +118,28 @@
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a túa participación no evento \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this entire discussion?": "Tes a certeza de querer eliminar o debate completo?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "¿Tes a certeza de que queres eliminar este evento? Esta acción non é reversible.",
"Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.": "",
"Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone.": "",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Como a organización do evento escolleu validar manualmente as solicitudes, a túa participación estará realmente confirmada cando recibas un email informándote.",
"Ask your instance admin to {enable_feature}.": "Pídelle á administración da instancia que {enable_feature}.",
"Assigned to": "Asignado a",
"Atom feed for events and posts": "Fonte Atom para eventos e publicacións",
"Attending": "",
"Avatar": "Avatar",
"Back to group list": "",
"Back to previous page": "Volver á páxina anterior",
"Back to profile list": "",
"Back to top": "",
"Back to user list": "",
"Banner": "Cabeceira",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Antes de poder conectarte, tes que premer na ligazón incluída para validar a túa conta.",
"Begins on": "Comeza o",
"Big Blue Button": "",
"Bold": "Resaltado",
"Booking": "",
"Breadcrumbs": "Breadcrumbs",
"Browser notifications": "Notificacións do navegador",
"Bullet list": "",
"By others": "Por outras",
"By {group}": "Por {group}",
"By {username}": "Por {username}",
@ -121,7 +147,10 @@
"Cancel": "Cancelar",
"Cancel anonymous participation": "Cancelar participación anónima",
"Cancel creation": "Cancelar creación",
"Cancel discussion title edition": "",
"Cancel edition": "Cancelar edición",
"Cancel follow request": "",
"Cancel membership request": "",
"Cancel my participation request…": "Cancelar a miña solicitude de participación…",
"Cancel my participation…": "Cancelar a miña participación…",
"Cancelled": "Cancelado",
@ -132,15 +161,21 @@
"Change my password": "Cambiar contrasinal",
"Change timezone": "Cambiar zona horaria",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Comproba a caixa de correo (e o cartafol de spam).",
"Choose the source of the instance's Privacy Policy": "",
"Choose the source of the instance's Terms": "",
"City or region": "Cidade ou rexión",
"Clear": "Baleirar",
"Clear address field": "",
"Clear date filter field": "",
"Clear participation data for all events": "Eliminar os datos de participación para todos os eventos",
"Clear participation data for this event": "Eliminar os datos de participación para este evento",
"Clear timezone field": "",
"Click for more information": "Preme para saber máis",
"Click to upload": "Preme para subir",
"Close": "Pechar",
"Close comments for all (except for admins)": "Pechar comentarios para todos (excepto admins)",
"Closed": "Pechado",
"Comment body": "",
"Comment deleted": "Comentario eliminado",
"Comment from @{username} reported": "Comentario de @{username} denunciado",
"Comment text can't be empty": "O texto do comentario non pode estar baleiro",
@ -148,6 +183,7 @@
"Comments are closed for everybody else.": "Os comentarios están pechados para todas.",
"Confirm my participation": "Confirmar a miña participación",
"Confirm my particpation": "Confirmar a miña participación",
"Confirm participation": "",
"Confirmed": "Confirmada",
"Confirmed at": "Confirmada o",
"Confirmed: Will happen": "Confirmado: Acontecerá",
@ -170,8 +206,10 @@
"Create a pad": "Crear un pad",
"Create a videoconference": "Crear videoconferencia",
"Create an account": "Crear unha conta",
"Create discussion": "",
"Create event": "Crear evento",
"Create group": "Crear grupo",
"Create identity": "",
"Create my event": "Crear o meu evento",
"Create my group": "Crear o meu grupo",
"Create my profile": "Crear o meu perfil",
@ -194,6 +232,7 @@
"Date and time settings": "Axustes de data e hora",
"Date parameters": "Parámetros da data",
"Decline": "Rexeitar",
"Decrease": "",
"Default": "Por omisión",
"Default Mobilizon privacy policy": "Política de privacidade por omisión para Mobilizon",
"Default Mobilizon terms": "Termos Mobilizon por omisión",
@ -219,9 +258,11 @@
"Deleting your Mobilizon account": "Eliminando a túa conta Mobilizon",
"Demote": "Degradar",
"Description": "Descrición",
"Details": "",
"Didn't receive the instructions?": "Non recibiches as instruccións?",
"Disabled": "Desactivado",
"Discussions": "Comentando",
"Discussions list": "",
"Display name": "Mostrar nome",
"Display participation price": "Mostrar prezo da participación",
"Displayed nickname": "Nome mostrado",
@ -229,6 +270,7 @@
"Do not receive any mail": "Non recibir emails",
"Do you wish to {create_event} or {explore_events}?": "Queres {create_event} ou {explore_events}?",
"Do you wish to {create_group} or {explore_groups}?": "Queres {create_group} ou {explore_groups}?",
"Does the event needs to be confirmed later or is it cancelled?": "",
"Domain": "Dominio",
"Draft": "Borrador",
"Drafts": "Borradores",
@ -244,8 +286,12 @@
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Ou a conta xa está validada, ou o token de validación non é correcto.",
"Either the email has already been changed, either the validation token is incorrect.": "Ou o email xa foi cambiado ou o token de validación non é correcto.",
"Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Ou ben a solicitude de participación xa foi validada, ou ben o token de validación non é correcto.",
"Element title": "",
"Element value": "",
"Email": "Email",
"Email address": "Enderezo email",
"Email validate": "",
"Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo.": "",
"Enabled": "Activado",
"Ends on…": "Remata en…",
"Enter the link URL": "Escribe o URL da ligazón",
@ -266,15 +312,19 @@
"Error while updating participation status inside this browser": "Erro ao actualizar o estado de participación desde este navegador",
"Error while validating account": "Fallo ó validar a conta",
"Error while validating participation request": "Erro ó validar a solicitude de participación",
"Etherpad notes": "",
"Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period.": "Alternativa ética a Facebook events, grupos e páxinas, Mobilizon é unha <b>ferramenta deseñada para servirte</b>. E punto.",
"Event": "Evento",
"Event URL": "URL do evento",
"Event already passed": "O evento xa rematou",
"Event cancelled": "Evento cancelado",
"Event creation": "Evento creado",
"Event description body": "",
"Event edition": "Edición do evento",
"Event list": "Lista de eventos",
"Event metadata": "",
"Event page settings": "Páxina de axustes do evento",
"Event timezone will default to the timezone of the event's address if there is one, or to your own timezone setting.": "",
"Event to be confirmed": "Evento agardando confirmación",
"Event {eventTitle} deleted": "Eliminado o evento {eventTitle}",
"Event {eventTitle} reported": "Denunciado o evento {eventTitle}",
@ -286,44 +336,60 @@
"Ex: someone@mobilizon.org": "Ex: breixo@mobilizon.org",
"Explore": "Explorar",
"Explore events": "Explorar eventos",
"Export": "",
"Failed to get location.": "",
"Failed to save admin settings": "Fallo ó gardar os axustes de admin",
"Featured events": "Eventos destacados",
"Federated Group Name": "Nome federado do grupo",
"Federation": "Federación",
"Fediverse account": "",
"Fetch more": "Obter máis",
"Filter": "",
"Filter by name": "",
"Filter by profile or group name": "",
"Find an address": "Atopar un enderezo",
"Find an instance": "Atopar unha instancia",
"Find another instance": "Atopa outra instancia",
"Find or add an element": "Atopa ou engade un elemento",
"First steps": "",
"Follow": "",
"Follower": "Seguidora",
"Followers": "Seguidoras",
"Followers will receive new public events and posts.": "As seguidoras recibirán os novos eventos públicos e publicacións.",
"Following the group will allow you to be informed of the {group_upcoming_public_events}, whereas joining the group means you will {access_to_group_private_content_as_well}, including group discussions, group resources and members-only posts.": "",
"Followings": "Seguindo",
"For instance: London": "Por exemplo: Allariz",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Por exemplo: Leiro, Natación, Arquitectura…",
"Forgot your password ?": "¿Esqueceches o contrasinal?",
"Forgot your password?": "Esqueceches o contrasinal?",
"Framadate poll": "",
"From my groups": "",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate} ás {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ata o {endDate}",
"From yourself": "De ti mesma",
"Fully accessible with a wheelchair": "",
"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize": "Xunta - Organiza - Mobiliza",
"General": "Xeral",
"General information": "Información xeral",
"General settings": "Axustes xerais",
"Geolocation was not determined in time.": "",
"Getting location": "Obtendo localización",
"Getting there": "Chegar alí",
"Glossary": "Glosario",
"Go": "Ir",
"Go to the event page": "Ir á páxina do evento",
"Google Meet": "",
"Group": "Grupo",
"Group Followers": "Agrupar seguidoras",
"Group Members": "Membros do grupo",
"Group URL": "URL do grupo",
"Group activity": "Actividade do grupo",
"Group address": "Enderezo do grupo",
"Group description body": "",
"Group display name": "Nome mostrado do grupo",
"Group name": "Nome do grupo",
"Group profiles": "",
"Group settings": "Axustes do grupo",
"Group settings saved": "Gardáronse os axustes",
"Group short description": "Descrición curta do grupo",
@ -333,10 +399,14 @@
"Groups": "Grupos",
"Groups are not enabled on this instance.": "Os grupos non están activados nesta instancia.",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Os grupos son espazos de coordinación e preparación, para organizar os eventos e xestionar a comunidade.",
"Heading Level 1": "",
"Heading Level 2": "",
"Heading Level 3": "",
"Headline picture": "Imaxe de cabeceira",
"Hide replies": "Agochar respostas",
"Home": "Inicio",
"Home to {number} users": "Fogar de {number} usuarias",
"Homepage": "",
"Hourly email summary": "Resumen horario por email",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Acepto as {instanceRules} e os {termsOfService}",
"I create an identity": "Creei unha identidade",
@ -361,7 +431,10 @@
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Se optaches pola validación manual das participantes, Mobilizon enviarache un email para informarte das novas solicitudes a tratar. Podes escoller a frecuencia destas notificacións.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Se o desexas, aquí podes enviar unha mensaxe á organización do evento.",
"Ignore": "Ignorar",
"In person": "",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "No seguinte contexto, unha aplicación é un software, proporcionado polo equipo Mobilizon ou por terceiros, utilizado para interactuar coa túa instancia.",
"In the past": "",
"Increase": "",
"Instance": "Instancia",
"Instance Long Description": "Descrición longa da instancia",
"Instance Name": "Nome da instancia",
@ -383,12 +456,15 @@
"Instances": "Instancias",
"Instances following you": "Instancias que te seguen",
"Instances you follow": "Instancias que segues",
"Integrate this event with 3rd-party tools and show metadata for the event.": "",
"Interact": "",
"Interact with a remote content": "Interactuar cun evento remoto",
"Invite a new member": "Convida a un novo membro",
"Invite member": "Convida a persoa",
"Invited": "Convidada",
"It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content.": "É posible que o contido non sexa accesible nesta instancia, porque a instancia bloqueou os perfís ou grupos que publican este contido.",
"Italic": "Cursiva",
"Jitsi Meet": "",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Únete a <b>{instance}</b>, unha instancia Mobilizon",
"Join group": "Unirse ó grupo",
"Join group {group}": "Únete ao grupo {group}",
@ -407,16 +483,19 @@
"Learn more about {instance}": "Coñece máis sobre {instance}",
"Leave": "Saír",
"Leave event": "Deixar o evento",
"Leave group": "",
"Leaving event \"{title}\"": "Saíndo do evento \"{title}\"",
"Legal": "Legal",
"Let's define a few settings": "Define algúns parámetros",
"License": "Licenza",
"Limited number of places": "Número de prazas limitado",
"List title": "Título da lista",
"Live": "",
"Load more": "Cargar máis",
"Load more activities": "Cargar máis actividades",
"Loading comments…": "Cargando comentarios…",
"Local": "Local",
"Local time ({timezone})": "",
"Locality": "Localidade",
"Location": "Localización",
"Log in": "Conectar",
@ -435,6 +514,7 @@
"Members-only post": "Publicación só para membros",
"Mentions": "Mencións",
"Message": "Mensaxe",
"Microsoft Teams": "",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon é unha rede federada. Podes interactuar con este evento desde outro servidor.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon é un software federado, esto significa que podes interactuar - dependendo dos axustes da instancia - con contido doutras instancias, como unirte a grupos ou eventos que foron creados nelas.",
@ -444,9 +524,11 @@
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon utiliza un sistema de perfís para organizar as túas actividades. Poderás crear tantos perfís como queiras.",
"Mobilizon version": "Versión Mobilizon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizón enviarache un email cando os eventos nos que participes teñan cambios importantes: data e hora, enderezos, confirmación ou cancelación, etc.",
"Moderate new members": "",
"Moderated comments (shown after approval)": "Comentarios moderados (mostrados após aprobación)",
"Moderation": "Moderación",
"Moderation log": "Rexistro da moderación",
"Moderation logs": "",
"Moderator": "Moderadora",
"Move": "Mover",
"Move \"{resourceName}\"": "Mover \"{resourceName}\"",
@ -458,6 +540,7 @@
"My identities": "Identidades",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "AVISO! Os termos por omisión non foron revisados por avogados e dificilmente proporcionan cobertura legal completa para todas as situacións que se dean nun instancia. Tampouco son específicas para todos os países e xurisdicións. Se non estás segura, consúltaas cun avogado.",
"Name": "Nome",
"Navigated to {pageTitle}": "",
"New discussion": "Novo debate",
"New email": "Novo email",
"New folder": "Novo cartafol",
@ -481,6 +564,7 @@
"No follower matches the filters": "Ningunha seguidora supera o filtro",
"No group found": "Non hai grupos",
"No group matches the filters": "Ningún grupo concorda cos filtros",
"No group member found": "",
"No groups found": "Non se atopa ningún grupo",
"No information": "Sen información",
"No instance follows your instance yet.": "Aínda non te segue ningunha instancia.",
@ -514,6 +598,7 @@
"No results for {search}": "Sen resultados para {search}",
"No rules defined yet.": "Sen normas definidas.",
"None": "Nada",
"Not accessible with a wheelchair": "",
"Not approved": "Non aprobado",
"Not confirmed": "Non confirmado",
"Notes": "Notas",
@ -532,6 +617,8 @@
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "O {date} desde {startTime} ás {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "O {date} comezando ás {startTime}",
"On {instance} and other federated instances": "En {instance} e outras instancias federadas",
"Online": "",
"Online ticketing": "",
"Only accessible through link": "Accesible só a través da ligazón",
"Only accessible through link (private)": "Só accesible desde a ligazón {private}",
"Only accessible to members of the group": "Accesible só para membros do grupo",
@ -539,11 +626,13 @@
"Only group members can access discussions": "Só os membros do grupo poden acceder ás conversas",
"Only group moderators can create, edit and delete events.": "Só os moderadores do grupo poden crear, editar e eliminar eventos.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Só as moderadoras do grupo poden crear, editar e eliminar publicacións.",
"Only registered users may fetch remote events from their URL.": "",
"Open": "Abrir",
"Open a topic on our forum": "Abrir un tema no noso foro",
"Open an issue on our bug tracker (advanced users)": "Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)",
"Opened reports": "Denuncias abertas",
"Or": "Ou",
"Ordered list": "",
"Organized": "Organizado",
"Organized by": "Organizado por",
"Organized by {name}": "Organizado por {name}",
@ -559,6 +648,7 @@
"Page limited to my group (asks for auth)": "Páxina limitada ó meu grupo {asks for auth}",
"Page not found": "Páxina non atopada",
"Parent folder": "Cartafol superior",
"Partially accessible with a wheelchair": "",
"Participant": "Participante",
"Participants": "Participantes",
"Participate": "Participa",
@ -567,11 +657,15 @@
"Participation confirmation": "Confirmación da participación",
"Participation notifications": "Notificacións da participación",
"Participation requested!": "Participación solicitada!",
"Participation with account": "",
"Participation without account": "",
"Participations": "Participacións",
"Password": "Contrasinal",
"Password (confirmation)": "Contrasinal (confirmación)",
"Password reset": "Restablecer contrasinal",
"Past events": "Eventos pasados",
"PeerTube live": "",
"PeerTube replay": "",
"Pending": "Pendente",
"Personal feeds": "Fontes personais",
"Pick": "Escoller",
@ -586,14 +680,21 @@
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Comproba ben o enderezo e que a páxina non foi movida a outro lugar.",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Por favor le as {fullRules} publicadas pola administración de {instance}.",
"Post": "Publicación",
"Post URL": "",
"Post a comment": "Comenta",
"Post a reply": "Publica unha resposta",
"Post body": "",
"Post {eventTitle} reported": "",
"Postal Code": "Código Postal",
"Posts": "Publicacións",
"Powered by Mobilizon": "",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Funciona grazas a {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Co soporte financieiro das {contributors}.",
"Preferences": "Preferencias",
"Previous": "Anterior",
"Previous month": "",
"Previous page": "Páxina anterior",
"Price sheet": "",
"Privacy": "",
"Privacy Policy": "Política de Privacidade",
"Privacy policy": "Política de privacidade",
"Private event": "Evento privado",
@ -613,14 +714,19 @@
"Public preview": "Vista previa pública",
"Publication date": "Data de publicación",
"Publish": "Publicar",
"Published by {name}": "",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Eventos publicados con <b>{comments}</b> comentarios e <b>{participations}</b> participacións confirmadas",
"Push": "Push",
"Quote": "",
"RSS/Atom Feed": "Fonte RSS/Atom",
"Radius": "Radio",
"Recap every week": "Resumen semanal",
"Receive one email for each activity": "Recibir un email por cada actividade",
"Receive one email per request": "Recibir un email por solicitude",
"Redirecting in progress…": "",
"Redirecting to Mobilizon": "",
"Redirecting to content…": "Redirixindo ó contido…",
"Redo": "",
"Refresh profile": "Actualiza perfil",
"Regenerate new links": "Recrear novas ligazóns",
"Region": "Rexión",
@ -633,18 +739,22 @@
"Registrations": "Rexistro",
"Registrations are restricted by allowlisting.": "Os rexistros están restrinxidos por listas autorizadas.",
"Reject": "Rexeitar",
"Reject member": "",
"Rejected": "Rexeitado",
"Remember my participation in this browser": "Lembra a miña participación neste navegador",
"Remove": "Eliminar",
"Remove link": "",
"Rename": "Renomear",
"Rename resource": "Renomear recurso",
"Reopen": "Abrir de novo",
"Replay": "",
"Reply": "Responder",
"Report": "Denunciar",
"Report #{reportNumber}": "Denuncia #{reportNumber}",
"Report this comment": "Denunciar este comentario",
"Report this event": "Denunciar este evento",
"Report this group": "Denunciar este grupo",
"Report this post": "",
"Reported": "Denunciado",
"Reported by": "Denunciado por",
"Reported by someone on {domain}": "Foi denunciado por alguén desde {domain}",
@ -652,9 +762,13 @@
"Reported group": "Grupo denunciado",
"Reported identity": "Identidade denunciada",
"Reports": "Denuncias",
"Reports list": "",
"Request for participation confirmation sent": "Solicitar o envío da confirmación de participación",
"Resend confirmation email": "Reenviar email de confirmación",
"Resent confirmation email": "",
"Reset": "",
"Reset my password": "Restablecer contrasinal",
"Reset password": "",
"Resolved": "Resolto",
"Resource provided is not an URL": "O recurso proporcionado non é un URL",
"Resources": "Recursos",
@ -667,6 +781,7 @@
"SSL/TLS": "SSL/TLS",
"Save": "Gardar",
"Save draft": "Gardar borrador",
"Schedule": "",
"Search": "Buscar",
"Search events, groups, etc.": "Buscar eventos, grupos, etc.",
"Searching…": "Buscando…",
@ -675,8 +790,10 @@
"Select a timezone": "Escolle zona horaria",
"Select languages": "Escolle idiomas",
"Select the activities for which you wish to receive an email or a push notification.": "Escolle as actividades das que queres recibir un email ou notificación push.",
"Send": "",
"Send email": "Enviar email",
"Send notification e-mails": "Enviar emails de notificacións",
"Send password reset": "",
"Send the confirmation email again": "Enviar o email de confirmación outra vez",
"Send the report": "Enviar a denuncia",
"Set an URL to a page with your own privacy policy.": "Establece o URL da páxina coa túa política de privacidade.",
@ -685,22 +802,31 @@
"Share": "Compartir",
"Share this event": "Compartir este evento",
"Share this group": "Compartir este grupo",
"Share this post": "",
"Short bio": "Bio curta",
"Show map": "Mostrar mapa",
"Show me where I am": "",
"Show remaining number of places": "Mostrar o número de prazas restantes",
"Show the time when the event begins": "Mostrar a hora á que comeza o evento",
"Show the time when the event ends": "Mostar a hora na que remata o evento",
"Showing events before": "",
"Showing events starting on": "",
"Sign Language": "",
"Sign in with": "Conectar con",
"Sign up": "Rexistro",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Como es un novo membro, o contido privado podería tardar uns minutos en aparecer.",
"Skip to main content": "",
"Social": "",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Algúns termos, técnicos ou doutro tipo, utilizados no texto poderían referirse a conceptos difíciles de entender. Aquí tes un glosario para axudarche a entendelos mellor:",
"Starts on…": "Comeza o…",
"Status": "Estado",
"Street": "Rúa",
"Submit": "Enviar",
"Subtitles": "",
"Suspend": "Suspender",
"Suspend group": "Suspende grupo",
"Suspended": "Suspendida",
"Tag search": "",
"Task lists": "Listas de tarefas",
"Technical details": "Detalles técnicos",
"Tentative": "Provisional",
@ -708,14 +834,29 @@
"Terms": "Termos",
"Terms of service": "Termos do servizo",
"Text": "Texto",
"That you follow or of which you are a member": "",
"The Big Blue Button video teleconference URL": "",
"The Google Meet video teleconference URL": "",
"The Jitsi Meet video teleconference URL": "",
"The Microsoft Teams video teleconference URL": "",
"The URL of a pad where notes are being taken collaboratively": "",
"The URL of a poll where the choice for the event date is happening": "",
"The URL where the event can be watched live": "",
"The URL where the event live can be watched again after it has ended": "",
"The Zoom video teleconference URL": "",
"The account's email address was changed. Check your emails to verify it.": "O email da conta mudou. Comproba os teus emails para verficar o cambio.",
"The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance.": "O número real de participantes podería ser diferente, este evento está noutra instancia.",
"The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report?": "O contido procede doutro servidor. Desexas transferir unha copia anónima da denuncia?",
"The draft event has been updated": "Actualizouse o borrador do evento",
"The event has a sign language interpreter": "",
"The event has been created as a draft": "O evento foi creado como un borrador",
"The event has been published": "O evento foi publicado",
"The event has been updated": "O evento foi actualizado",
"The event has been updated and published": "O evento foi actualizado e publicado",
"The event hasn't got a sign language interpreter": "",
"The event is fully online": "",
"The event live video contains subtitles": "",
"The event live video does not contain subtitles": "",
"The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?": "O organizador do evento escolleu validar manualmente as participacións. Desexas engadir unha nota explicando a razón pola que queres participar no evento?",
"The event organizer didn't add any description.": "O organizador do evento non engadiu ningunha descrición.",
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "O organizador do evento aproba manualmente as participacións. Como escolleches participar sen crear unha conta, por favor explica a razón do teu desexo de participar.",
@ -727,6 +868,8 @@
"The event {event} was deleted by {profile}.": "{profile} eliminou o evento {event}.",
"The event {event} was updated by {profile}.": "{profile} actualizou o evento {evento}.",
"The events you created are not shown here.": "Os eventos que ti creaches non se mostran aquí.",
"The geolocation prompt was denied.": "",
"The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator.": "",
"The group can now be joined by anyone.": "Agora calquera pode unirse ao grupo.",
"The group can now only be joined with an invite.": "Agora só se pode acceder ao grupo cun convite.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Este grupo aparecerá en resultados de buscas e podería ser suxerido na sección descubrir. Só se mostrará información pública nesta páxina.",
@ -735,7 +878,9 @@
"The group's physical address was changed.": "Cambiouse o enderezo físico do grupo.",
"The group's short description was changed.": "Cambiouse a descrición curta do grupo.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A administradora da instancia é a persoa ou entidade que xestiona a instancia Mobilizon.",
"The member was approved": "",
"The member was removed from the group {group}": "A usuaria foi eliminada do grupo {group}",
"The membership request from {profile} was rejected": "",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "O único xeito para que o grupo teña novos membros e a través de convites das administradoras.",
"The organiser has chosen to close comments.": "A organización escolleu pechar os comentarios.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "A páxina que buscas non existe.",
@ -756,12 +901,14 @@
"These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page.": "Estas fontes conteñen datos de eventos para calquera dos teus perfís nos que es participante ou creadora. Deberías mantelas privadas. Podes atopar fontes para perfís específicos en cada páxina de edición do perfil.",
"These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings.": "Estas fontes conteñen datos dos eventos dos que este perfil é participante ou creador. Deberías mantelas privadas. Podes atopar fontes nos axustes de notificacións para tódolos teus perfís.",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Esta instancia Mobilizon e os organizadores do evento permiten a participación anónima, pero requiren validación a través dun email.",
"This URL doesn't seem to be valid": "",
"This URL is not supported": "O URL non está soportado",
"This event has been cancelled.": "Este evento foi cancelado.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Este evento só é accesible coa súa ligazón. Ten tino de onde publicas esta ligazón.",
"This group doesn't have a description yet.": "Este grupo aínda non ten descrición.",
"This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Este grupo é accesible só a través da súa ligazón. Pon tino sobre onde compartes esta ligazón.",
"This group is invite-only": "Acceso ó grupo só por convite",
"This group was not found": "",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Este identificador é unico para o perfil. Permite que outras persoas te atopen.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Esta información gárdase só na túa computadora. Preme para saber máis",
"This instance hasn't got push notifications enabled.": "Esta instancia non ten as notificacións push activadas.",
@ -771,11 +918,17 @@
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Esto é como o teu nome de usuaria federado (<code>{username}</code> pero para grupos. Permite que o grupo sexa atopado na federación, e garántese que sexa único.",
"This month": "Este mes",
"This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator.": "Esta publicación só é accesible para membros. Ti tes acceso a ela para poder moderala xa que es moderadora da instancia.",
"This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "",
"This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.": "",
"This profile was not found": "",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Este axuste usarase para mostrar o sitio web e enviarche os emails no idioma correcto.",
"This user was not found": "",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Este sitio web non está moderado e os datos que introduzas serán eliminados cada día ás 00:01 (hora de París).",
"This week": "Esta semana",
"This weekend": "Esta semana",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "Esto eliminará / anonimazará todo o contido (eventos, comentarios, mensaxes, participacións...) creado con esta identidade.",
"Time in your timezone ({timezone})": "",
"Times in your timezone ({timezone})": "",
"Timezone": "Zona horaria",
"Timezone detected as {timezone}.": "Zona horaria detectada como {timezone}.",
"Title": "Título",
@ -785,11 +938,16 @@
"To create and manage multiples identities from a same account": "Para crear e xestionar múltiples identidades desde a mesma conta",
"To create and manage your events": "Para crear e xestionar eventos",
"To create or join an group and start organizing with other people": "Para crear ou unirte a un grupo e comezar a organizar xunto a outras persoas",
"To follow groups and be informed of their latest events": "",
"To register for an event by choosing one of your identities": "Para rexistrar un evento escollendo unha das túas identidades",
"Today": "Hoxe",
"Tomorrow": "Mañán",
"Tools": "",
"Transfer to {outsideDomain}": "Transferir a {outsideDomain}",
"Triggered profile refreshment": "Realizouse a actualización do perfil",
"Twitch live": "",
"Twitch replay": "",
"Twitter account": "",
"Type": "Tipo",
"Type or select a date…": "Escribe o elixe unha data…",
"URL": "URL",
@ -801,19 +959,25 @@
"Unable to load event for participation. The error details are provided below:": "Non se puido cargar a participación no evento. Aquí abaixo tes detalles do erro:",
"Unable to save your participation in this browser.": "Non se puido gardar a túa participación neste navegador.",
"Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy.": "Non se puido actualizar o perfil. A imaxe do avatar podería ser demasiado grande.",
"Underline": "",
"Undo": "",
"Unfollow": "",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Desgraciadamente esta instancia non ten aberto o rexistro",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Desgraciadamente a túa solicitude de participación foi rexeitada pola organización.",
"Unknown": "Descoñecido",
"Unknown actor": "Actor descoñecido",
"Unknown error.": "Erro descoñecido.",
"Unknown value for the openness setting.": "Axuste descoñecido para o acceso ao grupo.",
"Unlogged participation": "",
"Unsaved changes": "Cambios non gardados",
"Unsubscribe to browser push notifications": "Retirar subscrición ás notificacións push do navegdor",
"Unsuspend": "Reactivar",
"Upcoming": "Próximamente",
"Upcoming events": "Eventos próximos",
"Upcoming events from your groups": "",
"Update": "Actualizar",
"Update app": "Actualizar app",
"Update discussion title": "",
"Update event {name}": "Actualizar evento {name}",
"Update group": "Actualizar grupo",
"Update my event": "Actualizar o meu evento",
@ -825,12 +989,17 @@
"User settings": "Axustes da usuaria",
"Username": "Nome de usuaria",
"Users": "Usuarias",
"Validating account": "",
"Validating email": "",
"Video Conference": "",
"View a reply": "|Ver unha resposta|Ver {totalReplies} respostas",
"View account on {hostname} (in a new window)": "",
"View all": "Ver todo",
"View all events": "Ver todos os eventos",
"View all posts": "Ver publicacións",
"View event page": "Ver páxina do evento",
"View everything": "Velo todo",
"View full profile": "",
"View less": "Ver menos",
"View more": "Ver máis",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Ver páxina en {hostname} (nova ventá)",
@ -856,7 +1025,14 @@
"Welcome back!": "Benvida!",
"Welcome to Mobilizon, {username}!": "Benvida a Mobilizon, {username}!",
"What can I do to help?": "Que podo facer para axudar?",
"Wheelchair accessibility": "",
"When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here.": "Aquí aparecerá un evento cando un moderador do grupo o cree e o atribúa ó grupo.",
"When the event is private, you'll need to share the link around.": "",
"When the post is private, you'll need to share the link around.": "",
"Whether the event is accessible with a wheelchair": "",
"Whether the event is interpreted in sign language": "",
"Whether the event live video is subtitled": "",
"Who can post a comment?": "",
"Who can view this event and participate": "Quen pode ver e participar neste evento",
"Who can view this post": "Quen pode ver esta publicación",
"Who published {number} events": "Que publicaron {number} eventos",
@ -866,6 +1042,7 @@
"Yesterday": "Onte",
"You accepted the invitation to join the group.": "Aceptaches o convite para unirte ao grupo.",
"You added the member {member}.": "Engadiches a {member}.",
"You approved {member}'s membership.": "",
"You archived the discussion {discussion}.": "Arquivaches o debate {discussion}.",
"You are not an administrator for this group.": "Non es administradora deste grupo.",
"You are not part of any group.": "Non formas parte de ningún grupo.",
@ -894,7 +1071,9 @@
"You demoted {member} to simple member.": "Degradaches a {member] a membresía básica.",
"You didn't create or join any event yet.": "Aínda non te uniches nin creaches un evento.",
"You don't follow any instances yet.": "Aínda non segues ningunha instancia.",
"You don't have any upcoming events. Maybe try another filter?": "",
"You excluded member {member}.": "Excluíches a {member}.",
"You have attended {count} events in the past.": "",
"You have been disconnected": "Desconectáronte",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "Foches convidada por {invitedBy} ó seguinte grupo:",
"You have been removed from this group's members.": "Sacáronte deste grupo.",
@ -915,6 +1094,7 @@
"You promoted the member {member} to an unknown role.": "Adxudicácheslle a {member} un rol descoñecido.",
"You promoted {member} to administrator.": "Fixeches que {member} sexa administradora.",
"You promoted {member} to moderator.": "Fixeches que {member} sexa moderadora.",
"You rejected {member}'s membership request.": "",
"You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "Cambiacheslle o nome ao debate de {old_discussion} a {discussion}.",
"You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "Cambiaches o nome do cartafol de {old_resource_title} a {resource}.",
"You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "Cambiaches o nome do recurso de {old_resource_title} a {resource}.",
@ -933,11 +1113,15 @@
"You were promoted to moderator by {profile}.": "Foches promovida a moderadora por {profile}.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "Poderás engadir un avatar e establecer outras opcións nos axustes da conta.",
"You will be redirected to the original instance": "Vas ser redirixida á instancia orixinal",
"You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of.": "",
"You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}.": "",
"You wish to participate to the following event": "Queres participar no seguinte evento",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Recibirás un resumen semanal cada Luns para os próximos eventos, se os tes.",
"You'll need to change the URLs where there were previously entered.": "Precisarás cambiar os URLs alá onde fosen previamente utilizados.",
"You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.": "Precisarás transmitir o URL do grupo para que a xente poida acceder ó perfil do grupo. O grupo non será descubrible nas buscas de Mobilizon ou buscadores normais.",
"You'll receive a confirmation email.": "Recibirás un email de confirmación.",
"YouTube live": "",
"YouTube replay": "",
"Your account has been successfully deleted": "A túa conta foi eliminada",
"Your account has been validated": "A túa conta foi validada",
"Your account is being validated": "A túa conta está sendo validada",
@ -950,6 +1134,7 @@
"Your email is being changed": "Estase cambiando o teu email",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "O teu email só se utilizará para confirmar que es unha persoa real e enviarche posibles actualizacións para o evento. NON será transferido a outras instancias ou á organización do evento.",
"Your federated identity": "A túa identidade federada",
"Your membership was approved by {profile}.": "",
"Your participation has been confirmed": "A túa participación foi confirmada",
"Your participation has been rejected": "A túa participación foi rexeitada",
"Your participation has been requested": "A túa participación foi solicitada",
@ -960,15 +1145,20 @@
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "A participación aínda debe ser aprobada pola organización.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation.": "A túa participación validarase unha vez premas na ligazón de confirmación do email, e após a organización validará manualmente a participación.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email.": "A túa participación será validada unha vez premas na ligazón de confirmación do email.",
"Your position was not available.": "",
"Your profile will be shown as contact.": "O teu perfil será mostrado como contacto.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Zona horaria actual establecida a {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Zona horaria detectada como {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "A túa zona horaria {timezone} non está soportada.",
"Your upcoming events": "Os teus próximos eventos",
"Zoom": "",
"Zoom in": "",
"Zoom out": "",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Este comentario foi eliminado pola súa autora]",
"[This comment has been deleted]": "[Este comentario foi eliminado]",
"[deleted]": "[eliminado]",
"a non-existent report": "denuncia non existente",
"access to the group's private content as well": "",
"and {number} groups": "e {number} grupos",
"any distance": "calquera distancia",
"as {identity}": "como {identity}",
@ -983,6 +1173,8 @@
"explore the events": "explorar os eventos",
"explore the groups": "explorar grupos",
"full rules": "normas completas",
"group's upcoming public events": "",
"https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token": "",
"iCal Feed": "Fonte iCal",
"instance rules": "normas da instancia",
"more than 1360 contributors": "máis de 1360 colaboradoras",
@ -991,19 +1183,24 @@
"return to the event's page": "volver á páxina do evento",
"terms of service": "termos do servizo",
"with another identity…": "con outra identidade…",
"your notification settings": "",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} prazas",
"{available}/{capacity} available places": "Non quedan prazas|{available}/{capacity} prazas dispoñibles",
"{count} km": "{count} km",
"{count} members": "Sen membros|Un membro|{count} membros",
"{count} members or followers": "",
"{count} participants": "Sen participantes | Un participante | {count} participantes",
"{count} requests waiting": "{count} solicitudes agardando",
"{folder} - Resources": "{folder} - Recursos",
"{group} activity timeline": "Cronoloxía de actividade de {group}",
"{group} events": "Eventos de {group}",
"{group} posts": "",
"{group}'s events": "Eventos de {group}",
"{group}'s todolists": "",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} é unha instancia do software {mobilizon}.",
"{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community.": "{instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.",
"{member} accepted the invitation to join the group.": "{member} aceptou o convite para unirse ao grupo.",
"{member} joined the group.": "",
"{member} rejected the invitation to join the group.": "{member} rexeitou o convite para unirse ao grupo.",
"{member} requested to join the group.": "{member} solicitou unirse ao grupo.",
"{member} was invited by {profile}.": "{profile} convidou a {member}.",
@ -1026,9 +1223,11 @@
"{number} organized events": "Sen eventos organizados|Un evento organizado|{number} eventos organizados",
"{number} participations": "Sen participacións|Unha participación|{number} participacións",
"{number} posts": "Sen publicacións|Unha publicación|{number} publicacións",
"{number} seats left": "",
"{old_group_name} was renamed to {group}.": "{old_group_name} mudou de nome a {group}.",
"{profile} (by default)": "{profile} (by default)",
"{profile} added the member {member}.": "{profile} engadiu a {member}.",
"{profile} approved {member}'s membership.": "",
"{profile} archived the discussion {discussion}.": "{profile} arquivou o debate {discussion}.",
"{profile} created the discussion {discussion}.": "{profile} creou o debate {discussion}.",
"{profile} created the folder {resource}.": "{profile} creou o cartafol {resource}.",
@ -1050,6 +1249,7 @@
"{profile} promoted {member} to an unknown role.": "{profile} promocionou a {member} a un rol descoñecido.",
"{profile} promoted {member} to moderator.": "{profile} promocionou a {member} a moderadora.",
"{profile} quit the group.": "{profile} deixou o grupo.",
"{profile} rejected {member}'s membership request.": "",
"{profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "{profile} cambioulle o nome ao debate de {old_discussion} to {discussion}.",
"{profile} renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} cambioulle o nome ao cartafol de {old_resource_title} a {resource}.",
"{profile} renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} cambioulle o nome ao recurso de {old_resource_title} a {resource}.",
@ -1057,6 +1257,7 @@
"{profile} replied to the discussion {discussion}.": "{profile} respondeu ao debate {discussion}.",
"{profile} updated the group {group}.": "{profile} actualizou o grupo {group}.",
"{profile} updated the member {member}.": "{profile} actualizou a participante {member].",
"{timezoneLongName} ({timezoneShortName})": "",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} pendentes)",
"{username} was invited to {group}": "{username} convidoute a {group}",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© The OpenStreetMap Contributors"

Loading…
Cancel
Save