Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 100.0% (799 of 799 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/ca/
This commit is contained in:
fadelkon 2020-11-07 13:35:38 +00:00 committed by Weblate
parent 20a9bfb7c9
commit d0f307753f
1 changed files with 10 additions and 1 deletions

View File

@ -69,6 +69,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Els participants anònims hauran de confirmar la seva participació a través del correu electrònic.",
"Anonymous participations": "Participacions anònimes",
"Any day": "Qualsevol dia",
"Anyone can join freely": "Qualsevol s'hi pot afegir",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Qualsevol persona que vulgui fer-se membre del teu grup ho podrà fer des de la pàgina del grup.",
"Application": "Aplicació",
"Approve": "Aprova",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Segur que voleu suprimir tot el compte? Ho perdràs tot. Les identitats, la configuració, els esdeveniments creats, els missatges i les participacions desapareixeran per sempre.",
@ -383,6 +385,7 @@
"Manage my notifications": "Gestiona les notificacions",
"Manage my settings": "Gestiona les preferències",
"Manage participations": "Gestiona les participacions",
"Manually invite new members": "Invitacions manuals",
"Mark as resolved": "Marca com resolta",
"Member": "Membre",
"Members": "Membres",
@ -414,6 +417,7 @@
"New email": "Nou correu electrònic",
"New folder": "Afegeix una carpeta",
"New link": "Afegeix un enllaç",
"New members": "Nous membres",
"New note": "Nota nova",
"New password": "Contrasenya nova",
"New profile": "Nou perfil",
@ -556,6 +560,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Llegeix la declaració d'intencions de Framasoft al seu blog Framablog",
"Recap every week": "Avisa'm cada setmana",
"Receive one email per request": "Un correu per soŀlicitud",
"Redirecting to content…": "S'està redirigint el navegador al contingut…",
"Redirecting to event…": "S'està redirigint a l'activitat…",
"Refresh profile": "Actualitza el perfil",
"Region": "Regió",
@ -664,6 +669,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Es llistarà públicament el grup en els resultats de cerca i podrà ser suggerit en la secció d'explorar. Només se'n mostrarà informació pública.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "L'administradora de la instància és la persona o entitat que gestiona aquesta instància de Mobilizon.",
"The member was removed from the group {group}": "S'ha esborrat el/la membre del grup {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "L'única manera de sumar més membres al grup és amb una invitació emesa per una administradora.",
"The organiser has chosen to close comments.": "L'organitzadora ha decidit tancar els comentaris.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "La pàgina que buscaves no existeix.",
"The password was successfully changed": "S'ha canviat amb èxit la contrasenya",
@ -675,9 +681,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "No hi haurà cap manera de recuperar les teves dades.",
"These events may interest you": "Pot ser que t'interessin aquestes activitats",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Aquesta instància de Mobilizon i l'organització d'aquesta activitat permeten la participació anònima, però demanen una validació per correu.",
"This URL is not supported": "Aquesta URL no és compatible",
"This event has been cancelled.": "Aquesta activitat ha estat canceŀlada.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Aquesta activitat només és accessible a través d'aquest enllaç. Vigila com el comparteixes.",
"This group doesn't have a description yet.": "El grup encara no té descripció.",
"This group is invite-only": "Aquest grup funciona per invitació",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Aquest identificador és únic per al teu perfil. Permet als altres trobar-te.",
"This identity is not a member of any group.": "Aquesta identitat no és membre de cap grup.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Aquesta informació només es desa al teu ordinador. Fes clic per més detalls",
@ -745,7 +753,8 @@
"We just sent an email to {email}": "S'acaba d'enviar un correu a {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Fem servir el teu fus horari perquè les notificacions de les activitats t'arribin a temps.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Volem desenvolupar un <b>procomú digital</b>, que tothom pugui fer-se seu i que respecti la <b>privacitat i l'activisme per disseny</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Seràs redirigit/da a la teva instància perquè puguis interactuar amb aquesta activitat",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Et redirigirem a la teva instància perquè puguis interactuar amb aquesta activitat",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Et redirigirem a la teva instància perquè puguis interactuar amb aquest grup",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "No podem canviar el món des de Facebook, les eines de l'amo no desmuntaran la casa de l'amo. L'eina que somiem no la desenvoluparà el capitalisme perquè no en podria treure rendiment. És una oportunitat per construir una internet millor.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "T'enviarem un correu una hora abans que comenci l'activitat, perquè no te n'oblidis.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Farem servir el fus horari per enviar un recordatori al matí de l'activitat.",