Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 100.0% (799 of 799 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/nn/
This commit is contained in:
Eivind Ødegård 2020-11-08 17:29:44 +00:00 committed by Weblate
parent 0ce16b67d0
commit dcefb7ae31
1 changed files with 9 additions and 0 deletions

View File

@ -65,6 +65,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyme deltakarar må stadfesta at dei blir med via epost.",
"Anonymous participations": "Anonyme deltakarar",
"Any day": "Uansett dag",
"Anyone can join freely": "Alle kan fritt bli med",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Alle gruppemedlemer som vil bli medlem, kan gjera det frå gruppesida di.",
"Application": "Program",
"Approve": "Godkjenn",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Er du sikker på at du vil sletta brukarkontoen din? Du mistar alt du har gjort her. Brukarnamn, innstillingar, hendingar du har laga, meldingar og deltakingar blir borte for alltid.",
@ -357,6 +359,7 @@
"Manage my notifications": "Handter varsla mine",
"Manage my settings": "Endre innstillingane mine",
"Manage participations": "Handter deltakingar",
"Manually invite new members": "Inviter nye medlemer manuelt",
"Mark as resolved": "Merk som løyst",
"Member": "Medlem",
"Members": "Medlemer",
@ -385,6 +388,7 @@
"New email": "Ny epost",
"New folder": "Ny mappe",
"New link": "Ny lenke",
"New members": "Nye medlemer",
"New note": "Nytt notat",
"New password": "Nytt passord",
"New profile": "Ny profil",
@ -514,6 +518,7 @@
"Radius": "Radius",
"Recap every week": "Gje eit samandrag kvar veke",
"Receive one email per request": "Få ein epost for kvar førespurnad",
"Redirecting to content…": "Vidaresender til innhaldet…",
"Redirecting to event…": "Vidaresender til hendinga…",
"Refresh profile": "Last profilen på nytt",
"Region": "Region",
@ -612,6 +617,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.",
"The member was removed from the group {group}": "Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Denne sida finst ikkje.",
"The password was successfully changed": "Passordet er endra",
@ -622,9 +628,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.",
"These events may interest you": "Desse hendingane er kanskje interessante",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Denne Mobilizon-nettstaden og tilskiparen tillèt anonym deltaking, men krev at du stadfestar ved epost.",
"This URL is not supported": "Denne URL-adressa er ikkje støtta",
"This event has been cancelled.": "Denne hendinga er avlyst.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Denne hendinga er berre tilgjengeleg via lenka. Ver varsam når du legg ut lenka.",
"This group doesn't have a description yet.": "Denne gruppa har inga skildring enno.",
"This group is invite-only": "Du må vera invitert for å bli medlem i denne gruppa",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Denne ID-en er unik for profilen din. Han gjer det mogleg for andre å finna deg.",
"This identity is not a member of any group.": "Denne identiteten er ikkje medlem av noka gruppe.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Desse opplysingane blir berre lagra på datamaskina di. Klikk for meir info",
@ -687,6 +695,7 @@
"We just sent an email to {email}": "Me har akkurat sendt ein epost til {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Me bruker tidssonen din for å sjå til at du får varsel for hendingar til rett tid.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Me sender deg vidare til nettstaden din, slik at du kan samhandla med denne hendinga",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Me sender deg vidare til nettstaden din, slik at du kan samhandla med denne gruppa",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Me sender deg ein epost ein time før hendinga byrjar, slik at du ikkje gløymer ho.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Me bruker tidssoneinnstillingane for å senda deg eit samandrag den morgonen hendinga skjer.",
"Website": "Nettside",