Merge branch 'weblate-mobilizon-frontend' into 'master'

Translations update from Weblate

See merge request framasoft/mobilizon!602
master
Thomas Citharel 2 years ago
commit dcf8615ebb

@ -5,6 +5,7 @@
"@{username} ({role})": "@{username} ({role})",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Unha ferramenta amigable, emancipatoria e ética para xuntar, organizr e mobilizar.",
"A validation email was sent to {email}": "Enviouse un email de validación a {email}",
"API": "API",
"Abandon edition": "Deixar a edición",
"About": "Acerca de",
"About Mobilizon": "Acerca de Mobilizon",
@ -13,6 +14,9 @@
"Accept": "Aceptar",
"Accepted": "Aceptado",
"Account": "Conta",
"Actions": "Accións",
"Activated": "Activado",
"Active": "Activa",
"Actor": "Actor",
"Add": "Engadir",
"Add a group": "Engadir un grupo",
@ -26,14 +30,18 @@
"Admin": "Admin",
"Admin settings successfully saved.": "Gardáronse os axustes de Admin.",
"Administration": "Administración",
"Administrator": "Administradora",
"All good, let's continue!": "Todo ben, adiante!",
"All group members and other eventual server admins will still be able to view this information.": "Todos os membros do grupo e eventuais administradoras aínda poderán serguir vendo esta información.",
"All the places have already been taken": "Ocupáronse todas as prazas|Queda unha praza dispoñible|quedan {places} prazas dispoñibles",
"Allow all comments": "Permitir tódolos comentarios",
"Allow registrations": "Permitir o rexistro",
"An error has occurred.": "Aconteceu un erro.",
"An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely.": "Unha \"interface para a programación de aplicacións\" ou \"API\" é un protocolo de comunicacións que permite a compoñentes de software comunicarse entre eles. A API Mobilizon, por exemplo, permite que software de terceiros se comunique con instancias Mobilizon para realizar certas accións, como publicar eventos no teu nome, de xeito automático e remoto.",
"Anonymous participant": "Participante anónimo",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Ós participantes anónimos pediráselle que confirmen a súa participación a través de email.",
"Anonymous participations": "Participacións anónimas",
"Application": "Aplicación",
"Approve": "Aprobar",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "¿Desexas realmente eliminar completamente a conta? Perderalo todo. Identidades, axustes, eventos creados, mensaxes e participación perderanse para sempre.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este comentario? Esta acción non ten volta.",
@ -46,6 +54,7 @@
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Voltar á páxina anterior",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Antes de poder conectarte, tes que premer na ligazón incluída para validar a túa conta.",
"Begins on": "Comeza o",
"Bold": "Resaltado",
"By @{group}": "Por @{group}",
"By @{username}": "Por @{username}",
@ -62,6 +71,7 @@
"Change my email": "Cambiar o meu email",
"Change my identity…": "Cambiar a miña identidade…",
"Change my password": "Cambiar contrasinal",
"Change timezone": "Cambiar zona horaria",
"Clear": "Baleirar",
"Click to select": "Preme para escoller",
"Click to upload": "Preme para subir",
@ -72,11 +82,15 @@
"Comment from @{username} reported": "Comentario de @{username} denunciado",
"Comments": "Comentarios",
"Comments have been closed.": "Non se permite comentar.",
"Concieved with care for humans": "Concibido con respecto polos humanos",
"Confirm my participation": "Confirmar a miña participación",
"Confirm my particpation": "Confirmar a miña participación",
"Confirmed": "Confirmada",
"Confirmed at": "Confirmada o",
"Confirmed: Will happen": "Confirmado: Acontecerá",
"Contact": "Contactar",
"Continue editing": "Continuar editando",
"Cookies and Local storage": "Cookies e Almacenaxe Local",
"Country": "País",
"Create": "Crear",
"Create a calc": "Crear folla cálculo",
@ -125,6 +139,7 @@
"Deleting your Mobilizon account": "Eliminando a túa conta Mobilizon",
"Description": "Descrición",
"Didn't receive the instructions ?": "¿Non recibiches as instrucións?",
"Disabled": "Desactivado",
"Discussions": "Comentando",
"Display name": "Mostrar nome",
"Display participation price": "Mostrar prezo da participación",
@ -143,9 +158,11 @@
"Either the participation has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Ou a participación xa foi validada ou o token da validación non é correcto.",
"Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Ou ben a solicitude de participación xa foi validada, ou ben o token de validación non é correcto.",
"Email": "Email",
"Email address": "Enderezo email",
"Email notifications": "Notifacións por email",
"Ends on…": "Remata en…",
"Enter the link URL": "Escribe o URL da ligazón",
"Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password.": "Escribe o enderezo de email aquí, e eviarémosche un email con instruccións para cambiar o contrasinal.",
"Error while changing email": "Fallo ó cambiar o email",
"Error while communicating with the server.": "Fallo de comunicación co servidor.",
"Error while saving report.": "Fallo ó gardar a denuncia.",
@ -164,6 +181,7 @@
"Event {eventTitle} deleted": "Eliminado o evento {eventTitle}",
"Event {eventTitle} reported": "Denunciado o evento {eventTitle}",
"Events": "Eventos",
"Everything": "Todo",
"Ex: someone@mobilizon.org": "Ex: breixo@mobilizon.org",
"Ex: test.mobilizon.org": "Ex: test.mobilizon.org",
"Exclude": "Excluír",
@ -178,6 +196,7 @@
"Followings": "Seguindo",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Por exemplo: Leiro, Natación, Arquitectura…",
"Forgot your password ?": "¿Esqueceches o contrasinal?",
"Forgot your password?": "Esqueceches o contrasinal?",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate} ás {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ata o {endDate}",
@ -185,6 +204,7 @@
"General": "Xeral",
"General information": "Información xeral",
"Getting location": "Obtendo localización",
"Glossary": "Glosario",
"Go": "Ir",
"Going as {name}": "Ir como {name}",
"Group List": "Lista do grupo",
@ -197,6 +217,7 @@
"Hide the organizer": "Ocultar a organización",
"Home": "Inicio",
"Hourly email summary": "Resumen horario por email",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Acepto as {instanceRules} e os {termsOfService}",
"I create an identity": "Creei unha identidade",
"I don't have a Mobilizon account": "Non teño unha conta Mobilizon",
"I have a Mobilizon account": "Teño unha conta Mobilizon",
@ -208,20 +229,27 @@
"Identity {displayName} deleted": "Eliminada a identidade {displayName}",
"Identity {displayName} updated": "Identidade {displayName} actualizada",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Se existise unha conta con este email, enviaríamos outro email de confirmación a {email}",
"If the direction given by the development team does not suit you, you have the legal right to create your own version of the software, with your own governance choices.": "Se a dirección adoptada no desenvolvemento non se axeita a ti, tes o dereito legal de crear a túa propia versión do software, coas túas propias normas de gobernanza.",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Se esta identidade é a única administradora dalgúns grupos, precisas eliminalos antes de poder eliminar esta identidade.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Se o desexas, aquí podes enviar unha mensaxe á organización do evento.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "No seguinte contexto, unha aplicación é un software, proporcionado polo equipo Mobilizon ou por terceiros, utilizado para interactuar coa túa instancia.",
"In the meantime, please consider that the software is not (yet) finished. More information {onBlog}.": "Mentras tanto, ten en conta que o software (aínda) non está finalizado. Máis información en {onBlog}.",
"Installing Mobilizon will allow communities to free themselves from the services of tech giants by creating <b>their own event platform</b>.": "Instalando Mobilizon as comunidades poderán librarse dos servizos das grandes corporacións ó crear <b>a súa propia plataforma para eventos</b>.",
"Instance": "Instancia",
"Instance Name": "Nome da instancia",
"Instance Rules": "Normas da instancia",
"Instance Terms": "Termos da instancia",
"Instance Terms Source": "Fonte dos Termos da instancia",
"Instance Terms URL": "URL dos Termos da instancia",
"Instance administrator": "Administradora da instancia",
"Instance rules": "Normas da instancia",
"Instance settings": "Axustes da instancia",
"Instances": "Instancias",
"Invite a new member": "Convida a un novo membro",
"Invite member": "Convida a persoa",
"Italic": "Cursiva",
"Join {instance}, a Mobilizon instance": "Únete a {instance}, unha instancia Mobilizon",
"Language": "Idioma",
"Last published event": "Último evento publicado",
"Last week": "Última semana",
"Latest posts": "Últimas publicacións",
@ -229,11 +257,15 @@
"Learn more about Mobilizon": "Coñece máis acerca de Mobilizon",
"Leave event": "Deixar o evento",
"Leaving event \"{title}\"": "Saíndo do evento \"{title}\"",
"Legal": "Legal",
"Let's create a new common": "Creemos un novo ben común",
"Let's define a few settings": "Define algúns parámetros",
"Let\\'s create a new common": "Construamos o ben común",
"License": "Licenza",
"Limited number of places": "Número de prazas limitado",
"List title": "Título da lista",
"Load more": "Cargar máis",
"Local": "Local",
"Locality": "Localidade",
"Location": "Lugar",
"Log in": "Conectar",
@ -241,17 +273,25 @@
"Login": "Conectar",
"Login on Mobilizon!": "Entra en Mobilizon!",
"Login on {instance}": "Conecta en {instance}",
"Login status": "Estado da conexión",
"Manage my notifications": "Xestionar notificacións",
"Manage my settings": "Xestionar os axustes",
"Manage participations": "Xestionar participantes",
"Mark as resolved": "Marcar como resolto",
"Members": "Membros",
"Message": "Mensaxe",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon é unha rede federada. Podes interactuar con este evento desde outro servidor.",
"Mobilizon is a free/libre software that will allow communities to create <b>their own spaces</b> to publish events in order to better emancipate themselves from tech giants.": "Mobilizon é software libre que lle permite ás comuniades crear <b>os seu propios espazos</b> para publicar eventos e así liberarse das cadeas dos xigantes tecnolóxicos.",
"Mobilizon is not developed by a secretive start-up, but by a group of friends who strive to {change_world}. So while we do work slower, we remain attentive and in touch with our users.": "Mobilizon non está creada por unha start-up misteriosa, se non por un grupo de amigos que se esforza en {change_world}. Así que aínda que imos amodo, estamos atentos e en contacto coas usuarias.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the fall of 2020</b>.": "Mobilizon está en desenvolvemento, engadiremos novas características a esta web de xeito regular, ata a publicación da <b>versión 1 do software no outono do 2020</b>.",
"Mobilizon software": "Software Mobilizon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizón enviarache un email cando os eventos nos que participes teñan cambios importantes: data e hora, enderezos, confirmación ou cancelación, etc.",
"Mobilizons licence": "Licenza de Mobilizon",
"Moderated comments (shown after approval)": "Comentarios moderados (mostrados após aprobación)",
"Moderation": "Moderación",
"Moderation log": "Rexistro da moderación",
"Moderator": "Moderadora",
"Move": "Mover",
"My account": "Conta",
"My events": "Eventos",
@ -281,13 +321,20 @@
"No moderation logs yet": "Sen rexistros da moderación",
"No one is going to this event": "Ninguén vai a este evento|Unha persoa vai ir|{going} persoas van ir",
"No open reports yet": "Aínda non se presentaron denuncias",
"No participant matches the filters": "Ningún participante para estos filtros",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Sen participantes que aprobar|Aprobar participante|Aprobar {number} participantes",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Sen participantes que rexeitar|Rexeitar participante|Rexeitar {number} participantes",
"No profile matches the filters": "Ningún perfil para este filtro",
"No public upcoming events": "Sen eventos públicos próximamente",
"No resolved reports yet": "Sen denuncias non resoltas",
"No resources selected": "Sen recursos seleccionados|Un recurso seleccionado|{count} recursos seleccionados",
"No results for \"{queryText}\"": "Sen resultados para \"{queryText}\"",
"No rules defined yet.": "Sen normas definidas.",
"None": "Nada",
"Not approved": "Non aprobado",
"Not confirmed": "Non confirmado",
"Notes": "Notas",
"Nothing to see here": "Nada por aquí",
"Notification before the event": "Notificación previa ó evento",
"Notification on the day of the event": "Notificación o día do evento",
"Notifications for manually approved participations to an event": "Notificacións para participacións no evento aprobadas manualmente",
@ -303,6 +350,7 @@
"Open": "Abrir",
"Opened reports": "Denuncias abertas",
"Or": "Ou",
"Organize and take action, freely": "Organiza e empodérate, libremente",
"Organized": "Organizado",
"Organized by {name}": "Organizado por {name}",
"Organizer": "Organizador",
@ -322,6 +370,7 @@
"Participation confirmation": "Confirmación da participación",
"Participation notifications": "Notificacións da participación",
"Participation requested!": "Participación solicitada!",
"Participations": "Participacións",
"Password": "Contrasinal",
"Password (confirmation)": "Contrasinal (confirmación)",
"Password reset": "Restablecer contrasinal",
@ -333,12 +382,15 @@
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Contacta coa administración da instancia Mobilizon se cres que é un erro.",
"Please enter your password to confirm this action.": "Escribe o teu contrasinal para confirmar a acción.",
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Comproba ben o enderezo e que a páxina non foi movida a outro lugar.",
"Please read the instance's {fullRules}": "Le as {fullRules} da instancia",
"Post a comment": "Comenta",
"Post a reply": "Publica unha resposta",
"Postal Code": "Código Postal",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Funciona grazas a {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Co soporte financieiro das {contributors}.",
"Preferences": "Preferencias",
"Previous page": "Páxina anterior",
"Privacy Policy": "Política de Privacidade",
"Privacy policy": "Política de privacidade",
"Private event": "Evento privado",
"Private feeds": "Fontes privadas",
"Profiles": "Perfís",
@ -360,6 +412,7 @@
"Register": "Rexistar",
"Register an account on Mobilizon!": "Rexistrar unha conta en Mobilizon!",
"Register for an event by choosing one of your identities": "Apúntate a un evento escollendo unha das túas identidades",
"Register on this instance": "Rexístrate nesta instancia",
"Registration is allowed, anyone can register.": "Rexistro permitido, calquera pode rexistrarse.",
"Registration is closed.": "O rexistro está pechado.",
"Registration is currently closed.": "Actualmente non é posible rexistrarse.",
@ -383,13 +436,17 @@
"Resource provided is not an URL": "O recurso proporcionado non é un URL",
"Resources": "Recursos",
"Role": "Rol",
"Rules": "Normas",
"SSL/TLS": "SSL/TLS",
"Save": "Gardar",
"Save draft": "Gardar borrador",
"Search": "Buscar",
"Search events, groups, etc.": "Buscar eventos, grupos, etc.",
"Searching…": "Buscando…",
"Select a language": "Escolle idioma",
"Select a timezone": "Escolle zona horaria",
"Send email": "Enviar email",
"Send the confirmation email again": "Enviar o email de confirmación outra vez",
"Send the report": "Enviar a denuncia",
"Set an URL to a page with your own terms.": "Establecer URL a unha páxina cos teus termos.",
"Settings": "Axustes",
@ -400,13 +457,18 @@
"Show the time when the event ends": "Mostar a hora na que remata o evento",
"Sign up": "Rexistro",
"Software to the people": "Software para as persoas",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Algúns termos, técnicos ou doutro tipo, utilizados no texto poderían referirse a conceptos difíciles de entender. Aquí tes un glosario para axudarche a entendelos mellor:",
"Starts on…": "Comeza o…",
"Status": "Estado",
"Statut": "Estado",
"Street": "Rúa",
"Submit": "Enviar",
"Suspend": "Suspender",
"Suspended": "Suspendida",
"Task lists": "Listas de tarefas",
"Tentative: Will be confirmed later": "Tentativa: será confirmada máis tarde",
"Terms": "Termos",
"Terms of service": "Termos do servizo",
"Text": "Texto",
"The account's email address was changed. Check your emails to verify it.": "O email da conta mudou. Comproba os teus emails para verficar o cambio.",
"The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance.": "O número real de participantes podería ser diferente, este evento está noutra instancia.",
@ -421,6 +483,7 @@
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "O organizador do evento aproba manualmente as participacións. Como escolleches participar sen crear unha conta, por favor explica a razón do teu desexo de participar.",
"The event title will be ellipsed.": "O título do evento será acurtado.",
"The event will show the group as organizer.": "O evento mostrará ó grupo como organizador.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A administradora da instancia é a persoa ou entidade que xestiona a instancia Mobilizon.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "A páxina que buscas non existe.",
"The password was successfully changed": "Cambiouse correctamente o contrasinal",
"The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below.": "A denuncia vaise enviar á moderación da instancia. Podes explicar aquí abaixo as razóns para denunciar.",
@ -429,6 +492,8 @@
"There will be no way to recover your data.": "Non hai xeito de recuperar os teus datos.",
"These events may interest you": "Estos eventos poderían interesarche",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Esta instancia Mobilizon e os organizadores do evento permiten a participación anónima, pero requiren validación a través dun email.",
"This event has been cancelled.": "Este evento foi cancelado.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Este evento só é accesible coa súa ligazón. Ten tino de onde publicas esta ligazón.",
"This identity is not a member of any group.": "Esta identidade non é membro de ningún grupo.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Esta información gárdase só na túa computadora. Preme para saber máis",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Esta instancia non ten o rexistro aberto, mais podes rexistrarte noutras instancias.",
@ -437,6 +502,7 @@
"Timezone": "Zona horaria",
"Timezone detected as {timezone}.": "Zona horaria detectada como {timezone}.",
"Title": "Título",
"To activate more notifications, head over to the notification settings.": "Para activar máis notificacións, vaite ós axustes das notificacións.",
"To change the world, change the software": "Para cambiar o mundo, cambia o software",
"To confirm, type your event title \"{eventTitle}\"": "Para confirmar, escribe o título do teu evento \"{eventTitle}\"",
"To confirm, type your identity username \"{preferredUsername}\"": "Para confirmar, escribe o nome de usuaria da túa identidade \"{preferredUsername}\"",
@ -450,12 +516,14 @@
"Unknown error.": "Erro descoñecido.",
"Unsaved changes": "Cambios non gardados",
"Unset group": "Sacar do grupo",
"Unsuspend": "Reactivar",
"Upcoming": "Próximamente",
"Upcoming events": "Eventos próximos",
"Update event {name}": "Actualizar evento {name}",
"Update my event": "Actualizar o meu evento",
"Updated": "Actualizado",
"Use my location": "Usar a miña localización",
"User": "Usuaria",
"Username": "Nome de usuaria",
"Users": "Usuarias",
"View a reply": "|Ver unha resposta|Ver {totalReplies} respostas",
@ -467,6 +535,7 @@
"Waiting for organization team approval.": "Agardando pola aprobación da organización.",
"Warning": "Aviso",
"We just sent an email to {email}": "Enviámosche un email a {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Usamos a túa zona horaria para asegurarnos de que recibes as notificacións para o evento na hora correcta.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Vas ser redirixida á túa instancia para poder interactuar con este evento",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Enviarémosche un email unha hora antes do comezo do evento, para que non o esquezas.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Usaremos os axustes de zona horaria para enviar un recordatorio na mañán do evento.",
@ -512,27 +581,46 @@
"Your participation request is being validated": "Estase validando a túa participación",
"Your participation status has been changed": "O estado da túa participación cambiou",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Zona horaria actual establecida a {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Zona horaria detectada como {timezone}.",
"[This comment has been deleted]": "[Este comentario foi eliminado]",
"[deleted]": "[eliminado]",
"a decentralised federation protocol": "un protocolo de federación descentralizado",
"a non-existent report": "denuncia non existente",
"as {identity}": "como {identity}",
"change the world, one byte at a time": "cambia o mundo, un byte á vez",
"default Mobilizon terms": "termos por omisión de Mobilizon",
"digital habits of activists": "costumes dixitais das activistas",
"e.g. 10 Rue Jangot": "ex. Rúa do Can 7",
"firstDayOfWeek": "0",
"fit the needs and uses of the people": "cumpre coas necesidades e usos das persoas",
"full rules": "normas completas",
"iCal Feed": "Fonte iCal",
"instance rules": "normas da instancia",
"interconnect with others like it": "conectar con outras como ela",
"its source code is public": "o seu código fonte é público",
"more than 1360 contributors": "máis de 1360 colaboradoras",
"on our blog": "no noso blog",
"profile@instance": "perfil@instancia",
"report #{report_number}": "denuncia #{report_number}",
"respect of the fundamental freedoms": "respectar as liberdades fundamentais",
"terms of service": "termos do servizo",
"with another identity…": "con outra identidade…",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} prazas",
"{available}/{capacity} available places": "Non quedan prazas|{available}/{capacity} prazas dispoñibles",
"{count} participants": "Sen participantes | Un participante | {count} participantes",
"{count} requests waiting": "{count} solicitudes agardando",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} é unha instancia do software {mobilizon}.",
"{moderator} added a note on {report}": "{moderator} engadeu unha nota a {report}",
"{moderator} closed {report}": "{moderator} pechou {report}",
"{moderator} deleted an event named \"{title}\"": "{moderator} eliminou o evento de nome \"{title}\"",
"{moderator} has deleted user {user}": "{moderator} eliminou a usuaria {user}",
"{moderator} has unsuspended profile {profile}": "{moderator} reactivou o perfil {profile}",
"{moderator} marked {report} as resolved": "{moderator} marcou {report} como resolta",
"{moderator} reopened {report}": "{moderator} reabreu {report}",
"{moderator} suspended profile {profile}": "{moderator} suspendeu o perfil {profile}",
"{number} organized events": "Sen eventos organizados|Un evento organizado|{number} eventos organizados",
"{number} participations": "Sen participacións|Unha participación|{number} participacións",
"{profile} (by default)": "{profile} (by default)",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} pendentes)",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© The OpenStreetMap Contributors"
}

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -8,7 +8,7 @@
## to merge POT files into PO files.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2020-10-04 21:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-10 17:48+0000\n"
"Last-Translator: Berto Te <ateira@3fpj.com>\n"
"Language-Team: Spanish <https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/"
"backend-errors/es/>\n"
@ -93,76 +93,75 @@ msgstr "debe ser mayor o igual que% {number}"
msgid "must be equal to %{number}"
msgstr "debe ser igual a% {number}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:103
#, elixir-format
msgid "Cannot refresh the token"
msgstr "No se puede actualizar el token"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:139
#, elixir-format
msgid "Creator profile is not owned by the current user"
msgstr "El perfil del creador no es propiedad del usuario actual"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:203
#, elixir-format
msgid "Current profile is not a member of this group"
msgstr "El perfil actual no es miembro de este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:207
#, elixir-format
msgid "Current profile is not an administrator of the selected group"
msgstr "El perfil actual no es un administrador del grupo seleccionado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:514
#, elixir-format
msgid "Error while saving user settings"
msgstr "Error al guardar los parámetros del usuario"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:200 lib/graphql/resolvers/group.ex:248
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:283 lib/graphql/resolvers/member.ex:80
#, elixir-format
msgid "Group not found"
msgstr "Grupo no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:69
#, elixir-format
msgid "Group with ID %{id} not found"
msgstr "No se encontró el grupo con ID% {id}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:41 lib/graphql/resolvers/group.ex:55
#, elixir-format
msgid "Group with name %{name} not found"
msgstr "No se encontró el grupo con el nombre% {name}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:83
#, elixir-format
msgid "Impossible to authenticate, either your email or password are invalid."
msgstr ""
"Imposible autenticarse, su correo electrónico o contraseña no son válidos."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:280
#, elixir-format
msgid "Member not found"
msgstr "Miembro no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:58 lib/graphql/resolvers/actor.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:417
#, elixir-format
msgid "No profile found for the moderator user"
msgstr "No se encontró el perfil del usuario moderador"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:195
#, elixir-format
msgid "No user to validate with this email was found"
msgstr "No se encontró ningún usuario para validar con este correo electrónico"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:232 lib/graphql/resolvers/user.ex:76
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:219
#, elixir-format
msgid "No user with this email was found"
msgstr "No se encontró ningún usuario con este correo electrónico"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:50 lib/graphql/resolvers/comment.ex:112
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:286 lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28 lib/graphql/resolvers/group.ex:245
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:77 lib/graphql/resolvers/participant.ex:29
@ -170,706 +169,707 @@ msgstr "No se encontró ningún usuario con este correo electrónico"
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:191 lib/graphql/resolvers/person.ex:256 lib/graphql/resolvers/person.ex:288
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:301 lib/graphql/resolvers/picture.ex:75 lib/graphql/resolvers/report.ex:110
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:57
#, elixir-format
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr "El perfil no es propiedad del usuario autenticado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:125
#, elixir-format
msgid "Registrations are not open"
msgstr "Las inscripciones no están abiertas"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:330
#, elixir-format
msgid "The current password is invalid"
msgstr "La contraseña actual no es válida"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:382
#, elixir-format
msgid "The new email doesn't seem to be valid"
msgstr "El nuevo correo electrónico no parece ser válido"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:379
#, elixir-format
msgid "The new email must be different"
msgstr "El nuevo correo electrónico debe ser diferente"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:333
#, elixir-format
msgid "The new password must be different"
msgstr "La nueva contraseña debe ser diferente"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:376 lib/graphql/resolvers/user.ex:439
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:442
#, elixir-format
msgid "The password provided is invalid"
msgstr "La contraseña proporcionada no es válida"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:337
#, elixir-format
msgid "The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters."
msgstr ""
"La contraseña que ha elegido es demasiado corta. Asegúrese de que su "
"contraseña contenga al menos 6 caracteres."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:215
#, elixir-format
msgid "This user can't reset their password"
msgstr "Este usuario no puede restablecer su contraseña"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:79
#, elixir-format
msgid "This user has been disabled"
msgstr "Este usuario ha sido inhabilitado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:179
#, elixir-format
msgid "Unable to validate user"
msgstr "No se puede validar al usuario"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:420
#, elixir-format
msgid "User already disabled"
msgstr "El usuario ya está inhabilitado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:489
#, elixir-format
msgid "User requested is not logged-in"
msgstr "El usuario solicitado no ha iniciado sesión"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:254
#, elixir-format
msgid "You are already a member of this group"
msgstr "Ya eres miembro de este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:287
#, elixir-format
msgid "You can't leave this group because you are the only administrator"
msgstr "No puedes dejar este grupo porque eres el único administrador"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:251
#, elixir-format
msgid "You cannot join this group"
msgstr "No puedes unirte a este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:97
#, elixir-format
msgid "You may not list groups unless moderator."
msgstr "No puedes enumerar grupos a menos que seas moderador."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:387
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to change your email"
msgstr "Debes iniciar sesión para cambiar tu correo electrónico"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:345
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to change your password"
msgstr "Debes iniciar sesión para cambiar tu contraseña"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:212
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete a group"
msgstr "Debes iniciar sesión para eliminar un grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:447
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete your account"
msgstr "Debes iniciar sesión para eliminar su cuenta"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:259
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to join a group"
msgstr "Debes iniciar sesión para eliminar su cuenta"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:292
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to leave a group"
msgstr "Debes iniciar sesión para dejar un grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:177
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update a group"
msgstr "Debes iniciar sesión para actualizar un grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:58
#, elixir-format
msgid "You need to have admin access to list users"
msgstr "Necesitas tener acceso de administrador para listar usuarios"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:108
#, elixir-format
msgid "You need to have an existing token to get a refresh token"
msgstr "Debes tener un token existente para obtener un token de actualización"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:198 lib/graphql/resolvers/user.ex:222
#, elixir-format
msgid "You requested again a confirmation email too soon"
msgstr ""
"Solicitó de nuevo un correo electrónico de confirmación demasiado pronto"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:128
#, elixir-format
msgid "Your email is not on the allowlist"
msgstr "Tu correo electrónico no está en la lista de permitidos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:64 lib/graphql/resolvers/actor.ex:94
#, elixir-format
msgid "Error while performing background task"
msgstr "Error al realizar la tarea en segundo plano"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:27
#, elixir-format
msgid "No profile found with this ID"
msgstr "No se encontró ningún perfil con este ID"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:54 lib/graphql/resolvers/actor.ex:91
#, elixir-format
msgid "No remote profile found with this ID"
msgstr "No se encontró ningún perfil remoto con este ID"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:69
#, elixir-format
msgid "Only moderators and administrators can suspend a profile"
msgstr "Solo los moderadores y administradores pueden suspender un perfil"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:99
#, elixir-format
msgid "Only moderators and administrators can unsuspend a profile"
msgstr ""
"Solo los moderadores y administradores pueden anular la suspensión de un "
"perfil"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:24
#, elixir-format
msgid "Only remote profiles may be refreshed"
msgstr "Solo se pueden actualizar los perfiles remotos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:61
#, elixir-format
msgid "Profile already suspended"
msgstr "Perfil ya suspendido"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:96
#, elixir-format
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr "Su instancia requiere un correo electrónico válido"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
#, elixir-format
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr "La participación anónima no está habilitada"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:188
#, elixir-format
msgid "Cannot remove the last administrator of a group"
msgstr "No se puede eliminar al último administrador de un grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:185
#, elixir-format
msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr "No se puede eliminar la última identidad de un usuario"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:109
#, elixir-format
msgid "Comment is already deleted"
msgstr "El comentario ya está eliminado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:61
#, elixir-format
msgid "Discussion not found"
msgstr "Discusión no encontrada"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:62 lib/graphql/resolvers/report.ex:87
#, elixir-format
msgid "Error while saving report"
msgstr "Error al guardar el informe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:113
#, elixir-format
msgid "Error while updating report"
msgstr "Error al actualizar el informe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
#, elixir-format
msgid "Event id not found"
msgstr "ID de evento no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:283
#, elixir-format
msgid "Event not found"
msgstr "Evento no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#, elixir-format
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr "El evento con este ID%{id} no existe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:103
#, elixir-format
msgid "Internal Error"
msgstr "Error interno"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:100 lib/graphql/resolvers/participant.ex:234
#, elixir-format
msgid "Moderator profile is not owned by authenticated user"
msgstr "El perfil del moderador no es propiedad del usuario autenticado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:181
#, elixir-format
msgid "No discussion with ID %{id}"
msgstr "Sin discusión con ID%{id}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:81 lib/graphql/resolvers/todos.ex:171
#, elixir-format
msgid "No profile found for user"
msgstr "No se encontró perfil para el usuario"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:66
#, elixir-format
msgid "No such feed token"
msgstr "No existe tal token de alimentación"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:87
#, elixir-format
msgid "No such resource"
msgstr "No existe tal recurso"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:202
#, elixir-format
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr "El perfil del organizador no es propiedad del usuario"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:244
#, elixir-format
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr "El participante ya tiene el rol%{role}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:173
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:202 lib/graphql/resolvers/participant.ex:237
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:247
#, elixir-format
msgid "Participant not found"
msgstr "Participante no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:31
#, elixir-format
msgid "Person with ID %{id} not found"
msgstr "Persona con ID%{id} no encontrada"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:52
#, elixir-format
msgid "Person with username %{username} not found"
msgstr "Persona con nombre de usuario %{username} no encontrada"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:45
#, elixir-format
msgid "Picture with ID %{id} was not found"
msgstr "No se encontró la foto con ID %{id}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:165 lib/graphql/resolvers/post.ex:198
#, elixir-format
msgid "Post ID is not a valid ID"
msgstr "La ID de publicación no es válida"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:168 lib/graphql/resolvers/post.ex:201
#, elixir-format
msgid "Post doesn't exist"
msgstr "La publicación no existe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:83
#, elixir-format
msgid "Profile invited doesn't exist"
msgstr "El perfil invitado no existe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:92
#, elixir-format
msgid "Profile is already a member of this group"
msgstr "Perfil ya es miembro de este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:131 lib/graphql/resolvers/post.ex:171
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:204 lib/graphql/resolvers/resource.ex:86 lib/graphql/resolvers/resource.ex:123
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:152 lib/graphql/resolvers/resource.ex:181 lib/graphql/resolvers/todos.ex:60
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:84 lib/graphql/resolvers/todos.ex:102 lib/graphql/resolvers/todos.ex:174
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:197 lib/graphql/resolvers/todos.ex:225
#, elixir-format
msgid "Profile is not member of group"
msgstr "El perfil no es miembro del grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:154 lib/graphql/resolvers/person.ex:182
#, elixir-format
msgid "Profile not found"
msgstr "Perfil no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:104 lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
#, elixir-format
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr "El perfil de moderador proporcionado no tiene permiso para este evento"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:38
#, elixir-format
msgid "Report not found"
msgstr "Informe no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:149 lib/graphql/resolvers/resource.ex:178
#, elixir-format
msgid "Resource doesn't exist"
msgstr "El recurso no existe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:124
#, elixir-format
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr "El evento ya alcanzó su capacidad máxima"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:267
#, elixir-format
msgid "This token is invalid"
msgstr "Este token no es válido"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:168 lib/graphql/resolvers/todos.ex:222
#, elixir-format
msgid "Todo doesn't exist"
msgstr "Todo no existe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:78 lib/graphql/resolvers/todos.ex:194
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:219
#, elixir-format
msgid "Todo list doesn't exist"
msgstr "La lista de tareas pendientes no existe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:72
#, elixir-format
msgid "Token does not exist"
msgstr "El token no existe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:69
#, elixir-format
msgid "Token is not a valid UUID"
msgstr "El token no es un UUID válido"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:87 lib/graphql/resolvers/person.ex:323
#, elixir-format
msgid "User not found"
msgstr "Usuario no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:235
#, elixir-format
msgid "You already have a profile for this user"
msgstr "Ya tienes un perfil para este usuario"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:134
#, elixir-format
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr "Ya eres participante de este evento"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:185
#, elixir-format
msgid "You are not a member of the group the discussion belongs to"
msgstr "No eres miembro del grupo al que pertenece la discusión"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:86
#, elixir-format
msgid "You are not a member of this group"
msgstr "no eres un miembro de este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:143
#, elixir-format
msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr "No eres moderador ni administrador de este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:55
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr "No está permitido crear un comentario si no está conectado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:44
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr "No puede crear un token de feed si no está conectado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:117
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr "No puede eliminar un comentario si no está conectado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:81
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr "No puede eliminar un token de feed si no está conectado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:77
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr "No se le permite actualizar un comentario si no está conectado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:167
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:196
#, elixir-format
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
"No puedes abandonar el evento porque eres el único participante creador del "
"evento"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:147
#, elixir-format
msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you are the only administrator"
msgstr ""
"No puede establecerse en un rol de miembro inferior para este grupo porque "
"es el único administrador"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
#, elixir-format
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr "No puedes borrar este comentario"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
#, elixir-format
msgid "You cannot delete this event"
msgstr "No puedes borrar este evento"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:89
#, elixir-format
msgid "You cannot invite to this group"
msgstr "No puedes invitar a este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:75
#, elixir-format
msgid "You don't have permission to delete this token"
msgstr "No tienes permiso para eliminar este token"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:52
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to list action logs"
msgstr ""
"Debe iniciar sesión y un moderador para enumerar los registros de acción"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:28
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to list reports"
msgstr "Debe iniciar sesión y un moderador para enumerar los informes"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:118
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to update a report"
msgstr "Debe iniciar sesión y ser un moderador para actualizar un informe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:43
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to view a report"
msgstr "Debe iniciar sesión y ser un moderador para actualizar un informe"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:208
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to access admin settings"
msgstr ""
"Debe iniciar sesión y ser administrador para acceder a la configuración de "
"administrador"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:193
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to access dashboard statistics"
msgstr ""
"Debe iniciar sesión y ser administrador para acceder a las estadísticas del "
"panel"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:232
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to save admin settings"
msgstr ""
"Debe iniciar sesión y ser administrador para acceder a las estadísticas del "
"panel"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:66
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access discussions"
msgstr "Debe iniciar sesión para acceder a las discusiones"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:92
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr "Debes iniciar sesión para acceder a los recursos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:213
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr "Debes iniciar sesión para crear eventos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:139
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create posts"
msgstr "Debes iniciar sesión para crear publicaciones"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:81 lib/graphql/resolvers/report.ex:92
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create reports"
msgstr "Debe iniciar sesión para crear informes"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:128
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr "Debe iniciar sesión para crear recursos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:291
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr "Debe iniciar sesión para eliminar un evento"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:209
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete posts"
msgstr "Debes iniciar sesión para eliminar publicaciones"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:186
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr "Debes iniciar sesión para eliminar recursos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:108
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr "Debes iniciar sesión para eliminar recursos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:207
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr "Debes iniciar sesión para salir de un evento"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:252
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr "Debe iniciar sesión para actualizar un evento"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:176
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update posts"
msgstr "Debes iniciar sesión para actualizar las publicaciones"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:157
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update resources"
msgstr "Debes iniciar sesión para actualizar los recursos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:204
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to view a resource preview"
msgstr "Debe iniciar sesión para ver una vista previa del recurso"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:86
#, elixir-format
msgid "You need to login to upload a picture"
msgstr "Debes iniciar sesión para subir una imagen"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:84
#, elixir-format
msgid "Reporter ID does not match the anonymous profile id"
msgstr ""
"La identificación del informante no coincide con la identificación del "
"perfil anónimo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:59
#, elixir-format
msgid "Reporter profile is not owned by authenticated user"
msgstr "El perfil del denunciante no es propiedad de un usuario autenticado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:120
#, elixir-format
msgid "Parent resource doesn't belong to this group"
msgstr "El recurso principal no pertenece a este grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
#, elixir-format
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr "El ID de perfil proporcionado no es el del perfil anónimo"
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:109
#, elixir-format
msgid "The chosen password is too short."
msgstr "La contraseña elegida es demasiado corta."
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:138
#, elixir-format
msgid "The registration token is already in use, this looks like an issue on our side."
msgstr ""
"El token de registro ya está en uso, esto parece un problema de nuestra "
"parte."
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:104
#, elixir-format
msgid "This email is already used."
msgstr "Este correo electrónico ya está en uso."
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:88
#, elixir-format
msgid "Post not found"
msgstr "Informe no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:75
#, elixir-format
msgid "Invalid arguments passed"
msgstr "Se pasaron argumentos no válidos"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:81
#, elixir-format
msgid "Invalid credentials"
msgstr "Credenciales no válidas"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:79
#, elixir-format
msgid "Reset your password to login"
msgstr "Restablezca su contraseña para iniciar sesión"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:86
#, elixir-format
msgid "Resource not found"
msgstr "Recurso no encontrado"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:90
#, elixir-format
msgid "Something went wrong"
msgstr "Algo salió mal"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:74
#, elixir-format
msgid "Unknown Resource"
msgstr "Recurso desconocido"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:84
#, elixir-format
msgid "You don't have permission to do this"
msgstr "No tienes permiso para hacer esto"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:76
#, elixir-format
msgid "You need to be logged in"
msgstr "Debes iniciar sesión"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:112
#, elixir-format
msgid "You can't accept this invitation with this profile."
msgstr "No puedes aceptar esta invitación con este perfil."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:129
#, elixir-format
msgid "You can't reject this invitation with this profile."
msgstr "No puedes rechazar esta invitación con este perfil."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:78
#, elixir-format
msgid "File doesn't have an allowed MIME type."
msgstr ""
msgstr "El archivo no tiene un tipo MIME permitido."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:172
#, elixir-format
msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr "El perfil no es miembro del grupo"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
#, elixir-format
msgid "You can't edit this event."
msgstr "No puedes borrar este evento"
msgstr "No puedes borrar este evento."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:244
#, elixir-format
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr "No puedes rechazar esta invitación con este perfil."

Loading…
Cancel
Save