mobilizon.chapril.org-mobil.../js/src/i18n/gl.json

166 lines
9.8 KiB
JSON

{
"<b>Please do not use it in any real way.</b>": "<b>Por favor, non o utilices nun escenario real.</b>",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Unha ferramenta amigable, emancipatoria e ética para xuntar, organizr e mobilizar.",
"A validation email was sent to {email}": "Enviouse un email de validación a {email}",
"Abandon edition": "Deixar a edición",
"About": "Acerca de",
"About Mobilizon": "Acerca de Mobilizon",
"About this event": "Acerca deste evento",
"About this instance": "Acerca desta instancia",
"Accepted": "Aceptado",
"Account": "Conta",
"Add": "Engadir",
"Add a note": "Engadir unha nota",
"Add an address": "Engadir un enderezo",
"Add an instance": "Engadir unha instancia",
"Add some tags": "Engadir etiquetas",
"Add to my calendar": "Engadir ó meu calendario",
"Additional comments": "Comentarios adicionais",
"Admin": "Admin",
"Admin settings successfully saved.": "Gardáronse os axustes de Admin.",
"Administration": "Administración",
"All the places have already been taken": "Ocupáronse todas as prazas|Queda unha praza dispoñible|quedan {places} prazas dispoñibles",
"Allow all comments": "Permitir tódolos comentarios",
"Allow registrations": "Permitir o rexistro",
"An error has occurred.": "Aconteceu un erro.",
"Anonymous participant": "Participante anónimo",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Ós participantes anónimos pediráselle que confirmen a súa participación a través de email.",
"Anonymous participations": "Participacións anónimas",
"Approve": "Aprobar",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "¿Desexas realmente eliminar completamente a conta? Perderalo todo. Identidades, axustes, eventos creados, mensaxes e participación perderanse para sempre.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este comentario? Esta acción non ten volta.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este evento? Esta acción non ten volta. É posible que queiras comentalo coa persoa que creou o evento ou simplemente editalo.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "¿Desexas cancelar a creación do evento? Perderás todas as modificacións.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a edición do evento? Perderás as modificacións.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a túa participación no evento \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "¿Tes a certeza de que queres eliminar este evento? Esta acción non é reversible.",
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Voltar á páxina anterior",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Antes de poder conectarte, tes que premer na ligazón incluída para validar a túa conta.",
"By @{username}": "Por @{username}",
"By {username} and {group}": "Por {username} e {group}",
"Cancel": "Cancelar",
"Cancel anonymous participation": "Cancelar participación anónima",
"Cancel creation": "Cancelar creación",
"Cancel edition": "Cancelar edición",
"Cancel my participation request…": "Cancelar a miña solicitude de participación…",
"Cancel my participation…": "Cancelar a miña participación…",
"Cancelled: Won't happen": "Cancelado: Non acontecerá",
"Category": "Categoría",
"Change": "Cambiar",
"Change my email": "Cambiar o meu email",
"Change my identity…": "Cambiar a miña identidade…",
"Change my password": "Cambiar contrasinal",
"Clear": "Baleirar",
"Click to select": "Preme para escoller",
"Click to upload": "Preme para subir",
"Close": "Pechar",
"Close comments for all (except for admins)": "Pechar comentarios para todos (excepto admins)",
"Closed": "Pechado",
"Comment deleted": "Comentario eliminado",
"Comment from @{username} reported": "Comentario de @{username} denunciado",
"Comments": "Comentarios",
"Comments have been closed.": "Non se permite comentar.",
"Confirm my participation": "Confirmar a miña participación",
"Confirm my particpation": "Confirmar a miña participación",
"Confirmed: Will happen": "Confirmado: Acontecerá",
"Continue editing": "Continuar editando",
"Country": "País",
"Create": "Crear",
"Create a new event": "Crear novo evento",
"Create a new group": "Crear novo grupo",
"Create a new identity": "Crear nova identidade",
"Create and manage several identities from the same account": "Crear e xestionar varias identidades da mesma conta",
"Create group": "Crear grupo",
"Create my event": "Crear o meu evento",
"Create my group": "Crear o meu grupo",
"Create my profile": "Crear o meu perfil",
"Create token": "Crear token",
"Create, edit or delete events": "Crear, editar ou eliminar eventos",
"Creator": "Creador",
"Current identity has been changed to {identityName} in order to manage this event.": "Cambiouse a identidade actual a {identityName} para poder xestionar este evento.",
"Current page": "Páxina actual",
"Custom": "Personalizar",
"Custom URL": "URL personalizado",
"Custom text": "Texto personalizado",
"Dashboard": "Taboleiro",
"Date": "Data",
"Date and time settings": "Axustes de data e hora",
"Date parameters": "Parámetros da data",
"Default": "Por omisión",
"Delete": "Eliminar",
"Delete Comment": "Borrar comentario",
"Delete Event": "Borrar evento",
"Delete account": "Borrar conta",
"Delete event": "Borrar evento",
"Delete everything": "Borrar todo",
"Delete my account": "Eliminar a miña conta",
"Delete this identity": "Eliminar esta identidade",
"Delete your identity": "Elimina a túa identidade",
"Delete {eventTitle}": "Eliminar {eventTitle}",
"Delete {preferredUsername}": "Eliminar {preferredUsername}",
"Deleting comment": "Borrando comentario",
"Deleting event": "Eliminando evento",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "Eliminando a miña conta eliminarei todas as miñas identidades.",
"Deleting your Mobilizon account": "Eliminando a túa conta Mobilizon",
"Description": "Descrición",
"Didn't receive the instructions ?": "¿Non recibiches as instrucións?",
"Display name": "Mostrar nome",
"Display participation price": "Mostrar prezo da participación",
"Domain": "Dominio",
"Draft": "Borrador",
"Drafts": "Borradores",
"Edit": "Editar",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Ex: Silleda, Baile, Billarda…",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Ben na instancia {instance} ou en calquera outra instancia.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Ou a conta xa está validada, ou o token de validación non é correcto.",
"Either the email has already been changed, either the validation token is incorrect.": "Ou o email xa foi cambiado ou o token de validación non é correcto.",
"Either the participation has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Ou a participación xa foi validada ou o token da validación non é correcto.",
"Email": "Email",
"Ends on…": "Remata en…",
"Enter the link URL": "Escribe o URL da ligazón",
"Error while changing email": "Fallo ó cambiar o email",
"Error while communicating with the server.": "Fallo de comunicación co servidor.",
"Error while saving report.": "Fallo ó gardar a denuncia.",
"Error while validating account": "Fallo ó validar a conta",
"Error while validating participation": "Fallo ó validar a participación",
"Event": "Evento",
"Event already passed": "O evento xa rematou",
"Event cancelled": "Evento cancelado",
"Event creation": "Evento creado",
"Event edition": "Edición do evento",
"Event list": "Lista de eventos",
"Event not found.": "Evento non atopado.",
"Event page settings": "Páxina de axustes do evento",
"Event to be confirmed": "Evento agardando confirmación",
"Event {eventTitle} deleted": "Eliminado o evento {eventTitle}",
"Event {eventTitle} reported": "Denunciado o evento {eventTitle}",
"Events": "Eventos",
"Ex: test.mobilizon.org": "Ex: test.mobilizon.org",
"Exclude": "Excluír",
"Explore": "Explorar",
"Failed to save admin settings": "Fallo ó gardar os axustes de admin",
"Featured events": "Eventos destacados",
"Features": "Características",
"Federation": "Federación",
"Find an address": "Atopar un enderezo",
"Find an instance": "Atopar unha instancia",
"Followers": "Seguidoras",
"Followings": "Seguindo",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Por exemplo: Leiro, Natación, Arquitectura…",
"Forgot your password ?": "¿Esqueceches o contrasinal?",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate} ás {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ata o {endDate}",
"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize": "Xunta - Organiza - Mobiliza",
"General": "Xeral",
"General information": "Información xeral",
"Getting location": "Obtendo localización",
"Go": "Ir",
"Going as {name}": "Ir como {name}",
"Group List": "Lista do grupo",
"Group name": "Nome do grupo",
"Group {displayName} created": "Creado o grupo {displayName}",
"Groups": "Grupos"
}