mobilizon.chapril.org-mobil.../js/src/i18n/hu.json

816 lines
67 KiB
JSON
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"#{tag}": "#{tag}",
"(Masked)": "(Elfedve)",
"(this folder)": "(ez a mappa)",
"(this link)": "(ez a hivatkozás)",
"+ Add a resource": "+ Erőforrás hozzáadása",
"+ Create an event": "+ Esemény létrehozása",
"+ Post a public message": "+ Nyilvános üzenet beküldése",
"+ Start a discussion": "+ Megbeszélés indítása",
"<b>{contact}</b> will be displayed as contact.": "<b>{contact}</b> meg lesz jelenítve kapcsolatként.|<b>{contact}</b> meg lesznek jelenítve kapcsolatokként.",
"@{group}": "@{group}",
"@{username} ({role})": "@{username} ({role})",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "A süti egy információt tartalmazó kis fájl, amelyet akkor küld el a számítógépe, ha meglátogat egy weboldalt. Amikor újra meglátogatja a weboldalt, akkor a süti lehetővé teszi annak az oldalnak, hogy felismerje a böngészőjét. A sütik tárolhatnak felhasználói beállításokat vagy egyéb információkat. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy utasítson vissza minden sütit. Azonban ez azt eredményezheti, hogy néhány weboldalon a funkciók vagy a szolgáltatások csak részlegesen működnek. A helyi tároló hasonlóan működik, de több adat tárolását teszi lehetővé.",
"A federated software": "Egy föderált szoftver",
"A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags.": "Egy hely a magatartási kódexének, szabályainak és irányelveinek. Használhat HTML címkéket.",
"A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags.": "Egy hely annak elmagyarázásához, hogy kicsoda Ön, valamint azokat a dolgokat, amelyek megkülönböztetik az Ön példányát. Használhat HTML címkéket.",
"A place to publish something to the whole world, your community or just your group members.": "Egy hely, hogy közzétegyen valamit az egész világnak, a közösségének vagy csak a csoportja tagjainak.",
"A place to store links to documents or resources of any type.": "Egy hely dokumentumokra mutató hivatkozások vagy bármilyen típusú erőforrások tárolásához.",
"A practical tool": "Egy praktikus eszköz",
"A short tagline for your instance homepage. Defaults to \"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize\"": "Egy rövid címkesor a példánya honlapjára. Alapértelmezetten „Összejövetel ⋅ Szervezés ⋅ Mozgósítás”",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Egy felhasználóbarát, felszabadító és etikus eszköz összejövetelekhez, szervezéshez és mozgósításhoz.",
"A validation email was sent to {email}": "Egy ellenőrző e-mail lett elküldve ide: {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Szerkesztés elhagyása",
"Abandon edition": "Felhagyott kiadás",
"About": "Névjegy",
"About Mobilizon": "A Mobilizon névjegye",
"About this event": "Erről az eseményről",
"About this instance": "Erről a példányról",
"About {instance}": "A(z) {instance} névjegye",
"Accept": "Elfogadás",
"Accepted": "Elfogadva",
"Accessible only to members": "Csak tagoknak érhető el",
"Accessible through link": "Hivatkozáson keresztül érhető el",
"Account": "Fiók",
"Actions": "Műveletek",
"Activated": "Aktiválva",
"Active": "Aktív",
"Actor": "Szereplő",
"Add": "Hozzáadás",
"Add / Remove…": "Hozzáadás vagy eltávolítás…",
"Add a contact": "Kapcsolat hozzáadása",
"Add a group": "Csoport hozzáadása",
"Add a new post": "Új hozzászólás hozzáadása",
"Add a note": "Jegyzet hozzáadása",
"Add a todo": "Tennivaló hozzáadása",
"Add an address": "Cím hozzáadása",
"Add an instance": "Példány hozzáadása",
"Add some tags": "Címkék hozzáadása",
"Add to my calendar": "Hozzáadás a naptáramhoz",
"Additional comments": "További hozzászólások",
"Admin": "Adminisztrátor",
"Admin settings successfully saved.": "Az adminisztrátori beállítások sikeresen mentve.",
"Administration": "Adminisztráció",
"Administrator": "Adminisztrátor",
"All good, let's continue!": "Minden rendben, menjünk tovább!",
"All group members and other eventual server admins will still be able to view this information.": "Az összes csoporttag és más végleges kiszolgáló rendszergazdák továbbra is képesek lesznek megtekinteni ezt az információt.",
"All the places have already been taken": "Az összes hely elfogyott|Egy hely még elérhető|{places} hely még elérhető",
"Allow all comments from users with accounts": "Az összes hozzászólás engedélyezése a bejelentkezett felhasználóktól",
"Allow registrations": "Regisztrációk engedélyezése",
"An ethical alternative": "Egy etikus alternatíva",
"An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance.": "A példány a kiszolgálón futó Mobilizon szoftvernek egy telepített verziója. Egy példányt bárki futtathat a {mobilizon_software} vagy egyéb föderált alkalmazások (vagy más néven „födiverzum”) használatával. Ennek a példánynak a neve {instance_name}. A Mobilizon több példány föderált hálózata (hasonlóan a levelezési kiszolgálókhoz). A különböző példányokon regisztrált felhasználók még akkor is kommunikálhatnak egymással, ha nem regisztráltak ugyanarra a példányra.",
"An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely.": "Az „alkalmazásprogramozási felület” vagy „API” egy olyan kommunikációs protokoll, amely lehetővé teszi a szoftverkomponensek számára az egymással történő kommunikációt. A Mobilizon API például lehetővé teheti a harmadik féltől származó szoftveres eszközök számára, hogy kommunikáljanak a Mobilizon példányokkal és végrehajtsanak bizonyos műveleteket, mint például események automatikus és távolról történő beküldését az Ön nevében.",
"And {number} comments": "és {number} hozzászólást",
"Anonymous participant": "Névtelen részvétel",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "A névtelen résztvevők arra lesznek kérve, hogy erősítsék meg a részvételüket e-mailen keresztül.",
"Anonymous participations": "Névtelen részvételek",
"Any day": "Bármely nap",
"Anyone can join freely": "Bárki szabadon csatlakozhat",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Bárki, aki a csoportja tagja szeretne lenni, a csoportja oldaláról lesz képes csatlakozni.",
"Application": "Alkalmazás",
"Approve": "Jóváhagyás",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Egészen biztos abban, hogy a teljes fiókot törölni szeretné? Mindent el fog veszíteni! A személyazonosságok, a beállítások, a létrehozott események, az üzenetek és a részvételek örökre eltűnnek.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Biztosan <b>teljesen törölni</b> szeretné ezt a csoportot? Az összes tag beleértve a távoliakat is értesítve lesz, és eltávolításra kerül a csoportból, valamint <b>az összes csoportadat (események, hozzászólások, megbeszélések, tennivalók…) visszavonhatatlanul meg lesznek semmisítve</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Biztosan <b>törölni</b> szeretné ezt a hozzászólást? Ezt a műveletet nem lehet visszavonni.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "Biztosan <b>törölni</b> szeretné ezt az eseményt? Ezt a műveletet nem lehet visszavonni. Érdemes lenne megbeszélést kezdeményeznie az esemény létrehozójával, vagy az eseményét szerkeszteni inkább.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Biztosan <b>fel szeretné függeszteni</b> ezt a csoportot? Az összes tag beleértve a távoliakat is értesítve lesz, és eltávolításra kerül a csoportból, valamint <b>az összes csoportadat (események, hozzászólások, megbeszélések, tennivalók…) visszavonhatatlanul meg lesznek semmisítve</b>.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data.": "Biztosan <b>fel szeretné függeszteni</b> ezt a csoportot? Mivel ez a csoport a(z) {instance} példányról származik, ez csak a helyi tagokat távolítja el és a helyi adatokat törli, valamint visszautasítja az összes jövőbeli adatot.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "Biztosan meg szeretné szakítani az esemény létrehozását? Az összes módosítást el fogja veszíteni.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Biztosan meg szeretné szakítani az esemény szerkesztését? Az összes módosítást el fogja veszíteni.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Biztosan meg szeretné szakítani a(z) „{title}” eseményen való részvételét?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Biztosan törölni szeretné ezt az eseményt? Ezt a műveletet nem lehet visszavonni.",
"Assigned to": "Hozzárendelve ehhez",
"Avatar": "Profilkép",
"Back to previous page": "Vissza az előző oldalra",
"Banner": "Reklámcsík",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Mielőtt bejelentkezne, rá kell kattintania a benne lévő hivatkozásra a fiókja ellenőrzéséhez.",
"Begins on": "Ekkor kezdődik",
"Bold": "Félkövér",
"By @{group}": "@{group} által",
"By @{username}": "@{username} által",
"By {author}": "{author} által",
"By {group}": "{group} által",
"Can be an email or a link, or just plain text.": "Lehet egy e-mail-cím vagy egy hivatkozás, vagy csak egyszerű szöveg.",
"Cancel": "Mégse",
"Cancel anonymous participation": "Névtelen részvétel megszakítása",
"Cancel creation": "Létrehozás megszakítása",
"Cancel edition": "Szerkesztés megszakítása",
"Cancel my participation request…": "Részvételi kérésem megszakítása…",
"Cancel my participation…": "Részvételem megszakítása…",
"Cancelled: Won't happen": "Törölve: nem fog megtörténni",
"Category": "Kategória",
"Change": "Változtatás",
"Change my email": "E-mail-címem megváltoztatása",
"Change my identity…": "Személyazonosságom megváltoztatása…",
"Change my password": "Jelszavam megváltoztatása",
"Change timezone": "Időzóna megváltoztatása",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Nézze meg a bejövő leveleit (és a levélszemét mappát is).",
"Clear": "Törlés",
"Click to select": "Kattintson a kijelöléshez",
"Click to upload": "Kattintson a feltöltéshez",
"Close": "Lezárás",
"Close comments for all (except for admins)": "Hozzászólások lezárása mindenkinél (kivéve az adminisztrátoroknál)",
"Closed": "Lezárva",
"Comment deleted": "Hozzászólás törölve",
"Comment from @{username} reported": "@{username} felhasználótól érkezett hozzászólás jelentve",
"Comments": "Hozzászólások",
"Comments are closed for everybody else.": "A hozzászólások le vannak zárva mindenki más számára.",
"Confirm my participation": "Részvételem megerősítése",
"Confirm my particpation": "Részvételem megerősítése",
"Confirmed": "Megerősítve",
"Confirmed at": "Megerősítve ekkor",
"Confirmed: Will happen": "Megerősítve: meg fog történni",
"Congratulations, your account is now created!": "Gratulálunk, a fiókja most létrejött!",
"Contact": "Kapcsolat",
"Continue editing": "Szerkesztés folytatása",
"Cookies and Local storage": "Sütik és helyi tároló",
"Country": "Ország",
"Create": "Létrehozás",
"Create a calc": "Táblázat létrehozása",
"Create a discussion": "Megbeszélés létrehozása",
"Create a folder": "Mappa létrehozása",
"Create a new event": "Új esemény létrehozása",
"Create a new group": "Új csoport létrehozása",
"Create a new identity": "Új személyazonosság létrehozása",
"Create a new list": "Új lista létrehozása",
"Create a pad": "Dokumentum létrehozása",
"Create a videoconference": "Videokonferencia létrehozása",
"Create an account": "Fiók létrehozása",
"Create group": "Csoport létrehozása",
"Create my event": "Saját esemény létrehozása",
"Create my group": "Saját csoport létrehozása",
"Create my profile": "Saját profil létrehozása",
"Create resource": "Erőforrás létrehozása",
"Create the discussion": "A megbeszélés létrehozása",
"Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates.": "Hozzon létre tennivalólistákat az összes elvégzendő feladathoz, rendelje hozzá őket, és állítson be a határidőket.",
"Create token": "Token létrehozása",
"Created by {name}": "{name} hozta létre",
"Created by {username}": "{username} hozta létre",
"Creator": "Létrehozó",
"Current identity has been changed to {identityName} in order to manage this event.": "A jelenlegi személyazonosság megváltozott {identityName} személyazonosságra az esemény kezelése érdekében.",
"Current page": "Jelenlegi oldal",
"Custom": "Egyéni",
"Custom URL": "Egyéni URL",
"Custom text": "Egyéni szöveg",
"Daily email summary": "Napi e-mailes összegzés",
"Dashboard": "Vezérlőpult",
"Date": "Dátum",
"Date and time": "Dátum és idő",
"Date and time settings": "Dátum- és időbeállítások",
"Date parameters": "Dátumparaméterek",
"Decline": "Elutasítás",
"Default": "Alapértelmezett",
"Default Mobilizon privacy policy": "Alapértelmezett Mobilizon adatvédelmi irányelv",
"Default Mobilizon terms": "Alapértelmezett Mobilizon használati feltételek",
"Delete": "Törlés",
"Delete Comment": "Hozzászólás törlése",
"Delete Event": "Esemény törlése",
"Delete account": "Fiók törlése",
"Delete conversation": "Beszélgetés törlése",
"Delete event": "Esemény törlése",
"Delete everything": "Minden törlése",
"Delete group": "Csoport törlése",
"Delete my account": "Saját fiók törlése",
"Delete post": "Hozzászólás törlése",
"Delete this identity": "A személyazonosság törlése",
"Delete your identity": "Az Ön személyazonosságának törlése",
"Delete {eventTitle}": "{eventTitle} törlése",
"Delete {preferredUsername}": "{preferredUsername} törlése",
"Deleting comment": "Hozzászólás törlése",
"Deleting event": "Esemény törlése",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "A saját fiókom törlése törölni fogja az összes személyazonosságomat is.",
"Deleting your Mobilizon account": "Az Ön Mobilizon-fiókjának törlése",
"Demote": "Lefokozás",
"Description": "Leírás",
"Didn't receive the instructions?": "Nem kapta meg az utasításokat?",
"Disabled": "Letiltva",
"Discussions": "Megbeszélések",
"Display name": "Név megjelenítése",
"Display participation price": "Részvételi díj megjelenítése",
"Displayed nickname": "Megjelenített becenév",
"Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.": "A honlapon és a meta címkékben van megjelenítve. Leírja egyetlen bekezdésben, hogy mi a Mobilizon, és mi teszi ezt a példányt különlegessé.",
"Do not receive any mail": "Ne fogadjon egyetlen levelet sem",
"Domain": "Tartomány",
"Don't show @{organizer} as event host alongside @{group}": "Ne jelenítse meg @{organizer} szervezőt eseménygazdaként a(z) @{group} mellett",
"Draft": "Piszkozat",
"Drafts": "Piszkozatok",
"Due on": "Határidő",
"Duplicate": "Kettőzés",
"Edit": "Szerkesztés",
"Edit post": "Hozzászólás szerkesztése",
"Edited {ago}": "Szerkesztve {ago}",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Például: Budapest, Tánc, Sakk…",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Vagy a(z) {instance} példányon, vagy egy másik példányon.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "A fiók már ellenőrizve lett vagy az ellenőrző token helytelen.",
"Either the email has already been changed, either the validation token is incorrect.": "Az e-mail-cím már meg lett változtatva vagy az ellenőrző token helytelen.",
"Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect.": "A részvételi kérés már ellenőrizve lett vagy az ellenőrző token helytelen.",
"Email": "E-mail",
"Email address": "E-mail-cím",
"Email notifications": "E-mail értesítések",
"Enabled": "Engedélyezve",
"Ends on…": "Befejeződik…",
"Enter the link URL": "Adja meg a hivatkozás URL-ét",
"Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password.": "Adja meg lent az e-mail-címét, és elküldjük e-mailben az utasításokat, hogy hogyan változtathatja meg a jelszavát.",
"Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template.": "Adja meg a saját adatvédelmi irányelveit. A HTML címkék engedélyezettek. A {mobilizon_privacy_policy} meg van adva sablonként.",
"Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template.": "Adja meg a saját használati feltételeit. A HTML címkék engedélyezettek. A {mobilizon_terms} meg van adva sablonként.",
"Error": "Hiba",
"Error while changing email": "Hiba az e-mail megváltoztatásakor",
"Error while login with {provider}. Retry or login another way.": "Hiba a(z) {provider} használatával történő bejelentkezés közben. Próbálja újra vagy jelentkezzen be más módon.",
"Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist.": "Hiba a(z) {provider} használatával történő bejelentkezés közben. Ez a bejelentkezés-szolgáltató nem létezik.",
"Error while reporting group {groupTitle}": "Hiba a(z) {groupTitle} csoport jelentése közben",
"Error while validating account": "Hiba a fiók ellenőrzésekor",
"Error while validating participation request": "Hiba a részvételi kérés ellenőrzésekor",
"Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period.": "Etikus alternatíva a Facebook eseményekre, csoportokra és oldalakra. A Mobilizon egy olyan <b>eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy Önt szolgálja</b>. És pont.",
"Event": "Esemény",
"Event already passed": "Az esemény már elmúlt",
"Event cancelled": "Esemény törölve",
"Event creation": "Eseménylétrehozás",
"Event edition": "Eseményszerkesztés",
"Event list": "Eseménylista",
"Event page settings": "Eseményoldal beállításai",
"Event to be confirmed": "Megerősítendő esemény",
"Event {eventTitle} deleted": "A(z) {eventTitle} esemény törölve",
"Event {eventTitle} reported": "A(z) {eventTitle} jelentve",
"Events": "Események",
"Events tagged with {tag}": "{tag} címkével megjelölt események",
"Everything": "Minden",
"Ex: mobilizon.fr": "Például: mobilizon.fr",
"Ex: someone@mobilizon.org": "Például: valaki@mobilizon.org",
"Exclude": "Kizárás",
"Explore": "Felfedezés",
"Explore events": "Események felfedezése",
"Failed to save admin settings": "Nem sikerült elmenteni az adminisztrátori beállításokat",
"Featured events": "Kiemelt események",
"Federated Group Name": "Föderált csoportnév",
"Federation": "Föderáció",
"Fetch more": "Több lekérése",
"Find an address": "Cím keresése",
"Find an instance": "Példány keresése",
"Find another instance": "Másik példány keresése",
"Followers": "Követők",
"Followings": "Követések",
"For instance: London": "Például: Budapest",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Például: Budapest, Taekwondo, Építészet…",
"Forgot your password ?": "Elfelejtette a jelszavát?",
"Forgot your password?": "Elfelejtette a jelszavát?",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "{startDate} {startTime} és {endDate} között",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "{startDate} {startTime} és {endDate} {endTime} között",
"From the {startDate} to the {endDate}": "{startDate} és {endDate} között",
"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize": "Összejövetel ⋅ Szervezés ⋅ Mozgósítás",
"General": "Általános",
"General information": "Általános információk",
"Getting location": "Hely lekérése",
"Glossary": "Szójegyzék",
"Go": "Menj",
"Go to the event page": "Ugrás az esemény oldalára",
"Going as {name}": "Ön {name} néven jön",
"Group Members": "Csoporttagok",
"Group address": "Csoport címe",
"Group display name": "Csoport megjelenített neve",
"Group name": "Csoport neve",
"Group settings": "Csoport beállításai",
"Group settings saved": "A csoport beállításai elmentve",
"Group short description": "Csoport rövid leírása",
"Group visibility": "Csoport láthatósága",
"Group {displayName} created": "A(z) {displayName} csoport létrehozva",
"Group {groupTitle} reported": "A(z) {groupTitle} csoport jelentve",
"Groups": "Csoportok",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "A csoportok a koordináció és a felkészülés terei az események jobb szervezéséhez és a közösség kezeléséhez.",
"Headline picture": "Főcím fényképe",
"Hide replies": "Válaszok elrejtése",
"Hide the organizer": "A szervező elrejtése",
"Home": "Kezdőlap",
"Home to {number} users": "Otthont ad {number} felhasználónak",
"Hourly email summary": "Óránkénti e-mailes összegzés",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Elfogadom a {instanceRules} és a {termsOfService}",
"I create an identity": "Személyazonosságot hozok létre",
"I don't have a Mobilizon account": "Nincs Mobilizon-fiókom",
"I have a Mobilizon account": "Van Mobilizon-fiókom",
"I have an account on another Mobilizon instance.": "Van fiókom egy másik Mobilizon példányon.",
"I participate": "Részt veszek",
"I want to allow people to participate without an account.": "Lehetővé szeretném tenni az embereknek, hogy fiók nélkül egyenek részt.",
"I want to approve every participation request": "Jóvá szeretnék hagyni minden részvételi kérést",
"Identity {displayName} created": "A(z) {displayName} személyazonosság létrehozva",
"Identity {displayName} deleted": "A(z) {displayName} személyazonosság törölve",
"Identity {displayName} updated": "A(z) {displayName} személyazonosság frissítve",
"If allowed by organizer": "Ha a szervező engedélyezi",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Ha létezik fiók ezzel az e-mail-címmel, akkor elküldtünk egy másik megerősítő e-mailt erre a címre: {email}",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Ha ez a személyazonosság az egyetlen adminisztrátora néhány csoportnak, akkor törölnie kell azokat, mielőtt képes lenne törölni ezt a személyazonosságot.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Ha a föderált személyazonosságáról kérdezik, akkor az a felhasználónevéből és a példányából tevődik össze. Például az első profiljának föderált személyazonossága:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Ha a résztvevők kézi ellenőrzését választotta, akkor a Mobilizon küldeni fog Önnek egy e-mailt, hogy tájékoztassa Önt a feldolgozandó új részvételekről. Alább kiválaszthatja ezen értesítések gyakoriságát.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Ha szeretné, itt küldhet üzenetet az esemény szervezőjének.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "A következő környezetben az alkalmazás egy, az Ön példányával történő interakcióra használt szoftver, amelyet vagy a Mobilizon csapat, vagy egy harmadik fél biztosít.",
"Instance": "Példány",
"Instance Long Description": "Példány hosszú leírása",
"Instance Name": "Példány neve",
"Instance Privacy Policy": "Példány adatvédelmi irányelve",
"Instance Privacy Policy Source": "Példány adatvédelmi irányelvének forrása",
"Instance Privacy Policy URL": "Példány adatvédelmi irányelvének URL-je",
"Instance Rules": "Példány szabályai",
"Instance Short Description": "Példány rövid leírása",
"Instance Slogan": "Példány szlogenje",
"Instance Terms": "Példány használati feltételei",
"Instance Terms Source": "Példány használati feltételeinek forrása",
"Instance Terms URL": "Példány használati feltételeinek URL-e",
"Instance administrator": "Példány adminisztrátora",
"Instance configuration": "Példány beállítása",
"Instance languages": "Példány nyelvei",
"Instance rules": "Példány szabályai",
"Instance settings": "Példány beállításai",
"Instances": "Példányok",
"Instances following you": "Az Önt követő példányok",
"Instances you follow": "Az Ön által követett példányok",
"Invite a new member": "Új tag meghívása",
"Invite member": "Tag meghívása",
"Invited": "Meghívva",
"Italic": "Dőlt",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Csatlakozás a(z) <b>{instance}</b> példányhoz, egy Mobilizon-példányhoz",
"Join group": "Csatlakozás a csoporthoz",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Tartsa egy adott témával kapcsolatos teljes beszélgetést egyben egyetlen oldalon.",
"Key words": "Kulcsszavak",
"Language": "Nyelv",
"Last IP adress": "Utolsó IP-cím",
"Last group created": "Utolsó csoport létrehozva",
"Last published event": "Legutóbb közzétett esemény",
"Last sign-in": "Utolsó bejelentkezés",
"Last week": "Múlt hét",
"Latest posts": "Legutóbbi hozzászólások",
"Learn more": "Tudjon meg többet",
"Learn more about Mobilizon": "Tudjon meg többet a Mobilizonról",
"Learn more about {instance}": "Tudjon meg többet a(z) {instance} példányról",
"Leave": "Kilépés",
"Leave event": "Esemény elhagyása",
"Leaving event \"{title}\"": "A(z) „{title}” esemény elhagyása",
"Legal": "Jogi feltételek",
"Let's define a few settings": "Adjon meg néhány beállítást",
"License": "Licenc",
"Limited number of places": "A helyek száma korlátozott",
"List title": "Lista címe",
"Load more": "Több betöltése",
"Local": "Helyi",
"Locality": "Hely",
"Location": "Hely",
"Log in": "Bejelentkezés",
"Log out": "Kijelentkezés",
"Login": "Bejelentkezés",
"Login on Mobilizon!": "Bejelentkezés a Mobilizonra!",
"Login on {instance}": "Bejelentkezés a(z) {instance} példányra",
"Login status": "Bejelentkezési állapot",
"Main languages you/your moderators speak": "Fő nyelvek, amelyeken Ön vagy a moderátorai beszélnek",
"Manage my notifications": "Saját értesítések kezelése",
"Manage my settings": "Saját beállítások kezelése",
"Manage participations": "Részvételek kezelése",
"Manually invite new members": "Új tagok meghívása kézzel",
"Mark as resolved": "Megjelölés megoldottként",
"Member": "Tag",
"Members": "Tagok",
"Message": "Üzenet",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "A Mobilizon egy föderált hálózat. Interakcióba léphet ezzel az eseménnyel egy eltérő kiszolgálóról is.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "A Mobilizon egy föderált szoftver, ami azt jelenti, hogy az adminisztrátor föderációs beállításaitól függően interakcióba léphet más példányokról származó tartalommal, vagyis csatlakozhat olyan csoportokhoz vagy eseményekhez, amelyeket máshol hoztak létre.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "A Mobilizon egy olyan eszköz, amely segít Önnek <b>eseményeket keresni, létrehozni és szervezni</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "A Mobilizon nem egy hatalmas platform, hanem <b>kölcsönösen összekapcsolt Mobilizon weboldalak sokasága</b>.",
"Mobilizon software": "Mobilizon szoftver",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "A Mobilizon profilok rendszerét használja a tevékenységei beosztásához. Annyi profilt tud létrehozni, amennyit csak szeretne.",
"Mobilizon version": "Mobilizon verziója",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "A Mobilizon egy e-mail fog küldeni Önnek, ha fontos változtatások történnek azoknál az eseményeknél, amelyeken részt vesz: dátum és idő, cím, megerősítés vagy törlés stb.",
"Moderated comments (shown after approval)": "Moderált hozzászólások (jóváhagyás után megjelenítve)",
"Moderation": "Moderálás",
"Moderation log": "Moderálási napló",
"Moderator": "Moderátor",
"Move": "Áthelyezés",
"Move \"{resourceName}\"": "„{resourceName}” áthelyezése",
"Move resource to {folder}": "Erőforrás áthelyezése ide: {folder}",
"My account": "Saját fiók",
"My events": "Saját események",
"My groups": "Saját csoportok",
"My identities": "Saját személyazonosságok",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "MEGJEGYZÉS! Az alapértelmezett használati feltételek nem lettek jogász által ellenőrizve, és ennélfogva nem valószínű, hogy minden helyzetben teljes jogi védelmet biztosít az azt használó példány adminisztrátorának. Továbbá nem tér ki az összes országra és igazságszolgáltatásra. Ha nem biztos a dolgában, akkor ellenőriztesse egy jogásszal.",
"Name": "Név",
"New discussion": "Új megbeszélés",
"New email": "Új e-mail",
"New folder": "Új mappa",
"New link": "Új hivatkozás",
"New members": "Új tagok",
"New note": "Új jegyzet",
"New password": "Új jelszó",
"New profile": "Új profil",
"Next": "Következő",
"Next month": "Következő hónap",
"Next page": "Következő oldal",
"Next week": "Következő hét",
"No address defined": "Nincs cím megadva",
"No closed reports yet": "Még nincsenek lezárt jelentések",
"No comment": "Nincs hozzászólás",
"No comments yet": "Még nincsenek hozzászólások",
"No discussions yet": "Még nincsenek megbeszélések",
"No end date": "Nincs befejezési dátum",
"No events found": "Nem találhatók események",
"No group found": "Nem található csoport",
"No groups found": "Nem találhatók csoportok",
"No instance follows your instance yet.": "Még egyetlen példány sem követi az Ön példányát.",
"No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances": "Nincs jóváhagyandó példány|Példány jóváhagyása|{number} példány jóváhagyása",
"No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances": "Nincs visszautasítandó példány|Példány visszautasítása|{number} példány visszautasítása",
"No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances": "Nincsenek eltávolítandó példányok|Példány eltávolítása|{number} példány eltávolítása",
"No languages found": "Nem találhatók nyelvek",
"No member matches the filters": "Nincs a szűrőkre illeszkedő tag",
"No message": "Nincs üzenet",
"No moderation logs yet": "Még nincsenek moderálási naplók",
"No one is going to this event": "Senki sem jön erre az eseményre|Egy személy jön|{going} személy jön",
"No open reports yet": "Még nincsenek nyitott jelentések",
"No participant matches the filters": "Nincs a szűrőkre illeszkedő résztvevő",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Nincs jóváhagyandó résztvevő|Résztvevő jóváhagyása|{number} résztvevő jóváhagyása",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Nincs visszautasítandó résztvevő|Résztvevő visszautasítása|{number} résztvevő visszautasítása",
"No posts found": "Nem találhatók hozzászólások",
"No posts yet": "Még nincsenek hozzászólások",
"No profile matches the filters": "Nincs a szűrőkre illeszkedő profil",
"No profiles found": "Nem találhatók profilok",
"No public upcoming events": "Nincsenek nyilvános közelgő események",
"No resolved reports yet": "Még nincsenek megoldott jelentések",
"No resources in this folder": "Nincsenek erőforrások ebben a mappában",
"No resources selected": "Nincsenek erőforrások kijelölve|Egy erőforrás kijelölve|{count} erőforrás kijelölve",
"No resources yet": "Még nincsenek erőforrások",
"No results for \"{queryText}\"": "Nincs találat a(z) „{queryText}” kifejezésre",
"No rules defined yet.": "Még nincsenek szabályok meghatározva.",
"None": "Nincs",
"Not approved": "Nincs jóváhagyva",
"Not confirmed": "Nincs megerősítve",
"Notes": "Jegyzetek",
"Nothing to see here": "Nincs mit nézni itt",
"Notification before the event": "Értesítés az esemény előtt",
"Notification on the day of the event": "Értesítés az esemény napján",
"Notifications for manually approved participations to an event": "Értesítések egy esemény kézzel jóváhagyott részvételeinél",
"Now, create your first profile:": "Most hozza létre az első profilját:",
"Number of places": "Helyek száma",
"OK": "Rendben",
"Old password": "Régi jelszó",
"On {date}": "Ekkor: {date}",
"On {date} ending at {endTime}": "{date} {endTime}-kor fejeződik be",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "{date} {startTime} és {endTime} között",
"On {date} starting at {startTime}": "{date} {startTime}-kor kezdődik",
"Only accessible through link": "Csak hivatkozáson keresztül érhető el",
"Only accessible through link (private)": "Csak hivatkozáson keresztül érhető el (személyes)",
"Only accessible to members of the group": "Csak a csoport tagjainak érhető el",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Csak betűk, számok és aláhúzások támogatottak.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Csak kis betűk, számok és aláhúzások támogatottak.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Csak a csoport moderátorai hozhatnak létre, szerkeszthetnek és törölhetnek hozzászólásokat.",
"Open": "Megnyitás",
"Opened reports": "Nyitott jelentések",
"Or": "Vagy",
"Organized": "Megszervezve",
"Organized by": "Szervező",
"Organized by {name}": "{name} szervezte",
"Organizer": "Szervező",
"Organizer notifications": "Szervezői értesítések",
"Organizers": "Szervezők",
"Other": "Egyéb",
"Other notification options:": "Egyéb értesítési lehetőségek:",
"Other software may also support this.": "Más szoftverek is támogathatják ezt.",
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "Egyébként ez a személyazonosság el lesz távolítva a csoport adminisztrátoraiból.",
"Page": "Oldal",
"Page limited to my group (asks for auth)": "Az oldal korlátozva van a csoportomra (hitelesítést kér)",
"Parent folder": "Szülőmappa",
"Participant": "Résztvevő",
"Participants": "Résztvevők",
"Participate": "Részvétel",
"Participate using your email address": "Részvétel az e-mail-címe használatával",
"Participation approval": "Részvétel jóváhagyása",
"Participation confirmation": "Részvétel megerősítése",
"Participation notifications": "Részvételi értesítések",
"Participation requested!": "Részvétel kérve!",
"Participations": "Részvételek",
"Password": "Jelszó",
"Password (confirmation)": "Jelszó (megerősítés)",
"Password reset": "Jelszó visszaállítása",
"Past events": "Elmúlt események",
"Pending": "Függőben",
"Pick": "Választás",
"Pick a group": "Válasszon csoportot",
"Pick a profile or a group": "Válasszon profilt vagy csoportot",
"Pick an identity": "Válasszon személyazonosságot",
"Pick an instance": "Válasszon példányt",
"Please check your spam folder if you didn't receive the email.": "Nézze meg a levélszemét mappát, ha nem kapta meg az e-mailt.",
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Vegye fel a kapcsolatot a példány Mobilizon adminisztrátorával, ha úgy gondolja, hogy ez hiba.",
"Please do not use it in any real way.": "Ne használja semmilyen valódi módon.",
"Please enter your password to confirm this action.": "Adja meg a jelszavát a művelet megerősítéséhez.",
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Győződjön meg arról, hogy a cím helyes és hogy az oldalt nem helyezték át.",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Olvassa el a(z) {instance} adminisztrátorai által közzétett {fullRules}.",
"Post": "Hozzászólás",
"Post a comment": "Hozzászólás beküldése",
"Post a reply": "Válasz beküldése",
"Postal Code": "Irányítószám",
"Posts": "Hozzászólások",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "A gépházban: {mobilizon}. © 2018 - {date} A Mobilizon közreműködői {contributors} pénzügyi támogatásával készült.",
"Preferences": "Beállítások",
"Previous": "Előző",
"Previous page": "Előző oldal",
"Privacy Policy": "Adatvédelmi irányelv",
"Privacy policy": "Adatvédelmi irányelv",
"Private event": "Személyes esemény",
"Private feeds": "Személyes hírforrások",
"Profiles": "Profilok",
"Profiles and federation": "Profilok és föderáció",
"Promote": "Előléptetés",
"Public": "Nyilvános",
"Public RSS/Atom Feed": "Nyilvános RSS/Atom hírforrás",
"Public comment moderation": "Nyilvános hozzászólás moderálása",
"Public event": "Nyilvános esemény",
"Public feeds": "Nyilvános hírforrások",
"Public iCal Feed": "Nyilvános iCal hírforrás",
"Public page": "Nyilvános oldal",
"Publication date": "Közzététel dátuma",
"Publish": "Közzététel",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Közzétett események <b>{comments}</b> hozzászólással és <b>{participations}</b> megerősített részvétellel",
"RSS/Atom Feed": "RSS/Atom hírforrás",
"Radius": "Sugár",
"Recap every week": "Rövid összegzés minden héten",
"Receive one email per request": "Egy levél fogadása kérésenként",
"Redirecting to content…": "Átirányítás a tartalomhoz…",
"Redirecting to event…": "Átirányítás az eseményhez…",
"Refresh profile": "Profil frissítése",
"Region": "Régió",
"Register an account on Mobilizon!": "Regisztráljon egy fiókot a Mobilizonra!",
"Register an account on {instanceName}!": "Regisztráljon egy fiókot a(z) {instanceName} páldányon!",
"Register on this instance": "Regisztrálás ezen a példányon",
"Registration is allowed, anyone can register.": "A regisztráció engedélyezve van, bárki regisztrálhat.",
"Registration is closed.": "A regisztráció le van zárva.",
"Registration is currently closed.": "A regisztráció jelenleg le van zárva.",
"Registrations": "Regisztrációk",
"Registrations are restricted by allowlisting.": "A regisztrációkat az engedélyezési lista korlátozza.",
"Reject": "Visszautasítás",
"Rejected": "Visszautasítva",
"Remember my participation in this browser": "Emlékezzen a részvételemre ebben a böngészőben",
"Remove": "Eltávolítás",
"Rename": "Átnevezés",
"Rename resource": "Erőforrás átnevezése",
"Reopen": "Újranyitás",
"Reply": "Válasz",
"Report": "Jelentés",
"Report #{reportNumber}": "#{reportNumber} jelentés",
"Report this comment": "Hozzászólás jelentése",
"Report this event": "Esemény jelentése",
"Report this group": "A csoport jelentése",
"Reported": "Bejelentve",
"Reported by": "Bejelentő",
"Reported by someone on {domain}": "Valaki jelentette a(z) {domain} tartományon",
"Reported by {reporter}": "{reporter} jelentette",
"Reported group": "Csoport jelentve",
"Reported identity": "Bejelentett személyazonosság",
"Reports": "Jelentések",
"Request for participation confirmation sent": "A részvétel megerősítésének kérése elküldve",
"Resend confirmation email": "Megerősítő e-mail újraküldése",
"Reset my password": "Jelszavam visszaállítása",
"Resolved": "Megoldva",
"Resource provided is not an URL": "A megadott erőforrás nem URL",
"Resources": "Erőforrások",
"Restricted": "Korlátozott",
"Right now": "Épp most",
"Role": "Szerep",
"Rules": "Szabályok",
"SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar.": "Az SSL és utódja, a TLS, titkosítási technológiák a szolgáltatás használatakor történő adatkommunikációk biztonságossá tételéhez. Arról ismerhet fel egy titkosított kapcsolatot a böngészője címsorában, hogy az URL {https} kezdetű, és lakat ikon jelenik meg a böngészője címsávjában.",
"SSL/TLS": "SSL/TLS",
"Save": "Mentés",
"Save draft": "Piszkozat mentése",
"Search": "Keresés",
"Search events, groups, etc.": "Események, csoportok stb. keresése",
"Searching…": "Keresés…",
"Search…": "Keresés…",
"Select a language": "Nyelv kiválasztása",
"Select a timezone": "Válasszon egy időzónát",
"Select languages": "Nyelvek kiválasztása",
"Send email": "E-mail küldése",
"Send the confirmation email again": "A megerősítő e-mail újraküldése",
"Send the report": "A jelentés küldése",
"Set an URL to a page with your own privacy policy.": "URL beállítása a saját adatvédelmi irányelveit tartalmazó oldalra.",
"Set an URL to a page with your own terms.": "URL beállítása a saját használati feltételeit tartalmazó oldalra.",
"Settings": "Beállítások",
"Share this event": "Az esemény megosztása",
"Short bio": "Rövid bemutatkozás",
"Show map": "Térkép megjelenítése",
"Show remaining number of places": "Fennmaradó helyek számának megjelenítése",
"Show the time when the event begins": "Az idő megjelenítése, amikor az esemény kezdődik",
"Show the time when the event ends": "Az idő megjelenítése, amikor az esemény befejeződik",
"Sign in with": "Bejelentkezés ezzel",
"Sign up": "Regisztráció",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Mivel Ön új tag, a személyes tartalomnak kell pár perc, hogy megjelenjen.",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Az alábbi szövegben használt egyes műszaki vagy egyéb kifejezések nehezen megfogható fogalmakra terjedhetnek ki. Biztosítottunk itt egy szószedetet, hogy segítsen jobban megérteni azokat:",
"Starts on…": "Ekkor kezdődik…",
"Status": "Állapot",
"Street": "Utca",
"Submit": "Elküldés",
"Suspend": "Felfüggesztés",
"Suspend group": "Csoport felfüggesztése",
"Suspended": "Felfüggesztve",
"Task lists": "Feladatlisták",
"Tentative: Will be confirmed later": "Kísérleti: később lesz megerősítve",
"Terms": "Használati feltételek",
"Terms of service": "Szolgáltatás feltételei",
"Text": "Szöveg",
"The account's email address was changed. Check your emails to verify it.": "A fiók e-mail-címe megváltozott. Nézze meg az e-mailjeit az ellenőrzéséhez.",
"The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance.": "A résztvevők tényleges száma eltérhet, mivel ez az esemény egy másik példányon van kiszolgálva.",
"The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report?": "A tartalom egy másik kiszolgálóról érkezik. Átvisz a jelentés egy névtelen másolatát?",
"The draft event has been updated": "A piszkozatesemény frissítve lett",
"The event has been created as a draft": "Az esemény létre lett hozva piszkozatként",
"The event has been published": "Az esemény közzé lett téve",
"The event has been updated": "A esemény frissítve lett",
"The event has been updated and published": "Az esemény frissítve lett és közzé lett téve",
"The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?": "Az esemény szerevezője a részvételek kézzel történő ellenőrzését választotta. Szeretne hozzáadni egy kis jegyzetet annak magyarázatára, hogy miért szeretne részt venni ezen az eseményen?",
"The event organizer didn't add any description.": "Az esemény szervezője nem adott hozzá semmilyen leírást.",
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "Az esemény szervezője kézzel hagyja jóvá a részvételeket. Mivel azt választotta, hogy fiók nélkül vesz részt, magyarázza el, hogy miért szeretne részt venni ezen az eseményen.",
"The event title will be ellipsed.": "Az esemény címe hármasponttal lesz megjelenítve.",
"The event will show as attributed to this group.": "Az esemény ennek a csoportnak tulajdonítva lesz megjelenítve.",
"The event will show as attributed to your personal profile.": "Az esemény az Ön személyes profiljának tulajdonítva lesz megjelenítve.",
"The event will show the group as organizer.": "Az esemény szervezőként fogja megjeleníteni a csoportot.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "A csoport nyilvánosan fel lesz sorolva a keresési eredményekben, és ajánlva is lehet a felfedezés szakaszban. Csak nyilvános információk lesznek megjelenítve az oldalán.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A példány adminisztrátora az a személy vagy jogi személy, aki ezt a Mobilizon példányt futtatja.",
"The member was removed from the group {group}": "A tag el lett távolítva ebből a csoportból: {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Az egyetlen mód a csoportja számára, hogy új tagokat szerezzen, ha egy adminisztrátor meghívja őket.",
"The organiser has chosen to close comments.": "A szervező azt választotta, hogy lezárja a hozzászólásokat.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "A keresett oldal nem létezik.",
"The password was successfully changed": "A jelszó sikeresen meg lett változtatva",
"The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below.": "A jelentés el lesz küldve a példánya moderátorainak. Elmagyarázhatja alább, hogy miért jelenti ezt a tartalmat.",
"The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language.": "Az {default_privacy_policy} lesz használva. Ez le lesz fordítva a felhasználó nyelvére.",
"The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language.": "Az {default_terms} lesznek használva. Le lesz fordítva a felhasználó nyelvére.",
"There are {participants} participants.": "{participants} résztvevő van.",
"There will be no way to recover your data.": "Nem lesz mód az adatai visszaállítására.",
"These events may interest you": "Ez az események érdekelhetik Önt",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Ez a Mobilizon példány és ez az eseményszervező megengedi a névtelen részvételeket, de ellenőrzés szükséges e-mailen keresztüli megerősítéssel.",
"This URL is not supported": "Ez az URL nem támogatott",
"This event has been cancelled.": "Ezt az eseményt törölték.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Ez az esemény csak a hivatkozásán keresztül érhető el. Legyen óvatos, hogy hova küldi be ezt a hivatkozást.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ennek a csoportnak még nincs leírása.",
"This group is invite-only": "Ez a csoport csak meghívás alapú",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Ez az azonosító egyedi az Ön profiljához. Lehetővé teszi másoknak, hogy megtalálják Önt.",
"This identity is not a member of any group.": "Ez a személyazonosság nem tagja egyetlen csoportnak sem.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ez az információ csak az Ön számítógépén van elmentve. Kattintson a részletekért",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Ez a példány nincs megnyitva a regisztrációkhoz, de regisztrálhat más példányokon.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Ez a példány, a(z) <b>{instanceName} ({domain})</b> tárolja az Ön profilját, szóval ne felejtse el a nevét.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Ez egy bemutató oldal a Mobilizon kipróbálásához.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Ez olyan mint az Ön föderált felhasználóneve (<code>{username}</code>) a csoportoknál. Lehetővé teszi, hogy a csoport megtalálható legyen a föderációban, és garantálja az egyediséget.",
"This month": "Ez a hónap",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Ez a beállítás lesz használva a weboldal megfelelő nyelven való megjelenítéséhez és az e-mailek megfelelő nyelve történő küldéséhez.",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Ez a weboldal nincs moderálva, és a beírt adatok automatikusan meg lesznek semmisítve minden nap 00:01-kor (Párizs időzóna).",
"This week": "Ez a hét",
"This weekend": "Ez a hétvége",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "Ez törölni vagy névteleníteni fogja az ezzel a személyazonossággal létrehozott összes tartalmat (eseményeket, hozzászólásokat, üzeneteket, részvételeket…).",
"Timezone": "Időzóna",
"Timezone detected as {timezone}.": "Időzóna felismerve mint {timezone}.",
"Title": "Cím",
"To activate more notifications, head over to the notification settings.": "Több értesítés bekapcsolásához menjen az értesítési beállításokra.",
"To confirm, type your event title \"{eventTitle}\"": "A megerősítéshez gépelje be az esemény nevét: „{eventTitle}”",
"To confirm, type your identity username \"{preferredUsername}\"": "A megerősítéshez gépelje be a személyazonossága felhasználónevét: „{preferredUsername}”",
"To create and manage multiples identities from a same account": "Több személyazonosság létrehozásához és kezeléséhez ugyanabból a fiókból",
"To create and manage your events": "Az eseményei létrehozásához és kezeléséhez",
"To create or join an group and start organizing with other people": "Egy csoport létrehozásához vagy ahhoz csatlakozáshoz, valamint más emberekkel való szervezés elkezdéséhez",
"To register for an event by choosing one of your identities": "Egy eseményre történő regisztrációhoz a személyazonosságai egyikének választásával",
"Today": "Ma",
"Tomorrow": "Holnap",
"Transfer to {outsideDomain}": "Átvitel ide: {outsideDomain}",
"Type": "Típus",
"URL": "URL",
"URL copied to clipboard": "URL másolva a vágólapra",
"Unable to detect timezone.": "Nem sikerült felismerni az időzónát.",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Sajnálatos módon ez a példány nincs megnyitva a regisztrációkhoz",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Sajnálatos módon a részvételi kérést visszautasították a szervezők.",
"Unknown": "Ismeretlen",
"Unknown actor": "Ismeretlen szereplő",
"Unknown error.": "Ismeretlen hiba.",
"Unsaved changes": "Mentetlen változtatások",
"Unset group": "Csoport beállításának törlése",
"Unsuspend": "Felfüggesztés visszavonása",
"Upcoming": "Közelgő",
"Upcoming events": "Közelgő események",
"Update": "Frissítés",
"Update event {name}": "A(z) {name} esemény frissítése",
"Update group": "Csoport frissítése",
"Update my event": "Saját esemény frissítése",
"Update post": "Hozzászólás frissítése",
"Updated": "Frissítve",
"Uploaded media size": "Feltöltött média mérete",
"Use my location": "Saját hely használata",
"User": "Felhasználó",
"Username": "Felhasználónév",
"Users": "Felhasználók",
"View a reply": "|Egy válasz megtekintése|{totalReplies} válasz megtekintése",
"View all": "Összes megtekintése",
"View all posts": "Összes hozzászólás megtekintése",
"View all upcoming events": "Az összes közelgő esemény megtekintése",
"View event page": "Eseményoldal megtekintése",
"View everything": "Minden megtekintése",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Oldal megtekintése a(z) {hostname} gépen (új ablakban)",
"Visible everywhere on the web": "Látható bárhol a világhálón",
"Visible everywhere on the web (public)": "Mindenhol látható a világhálón (nyilvános)",
"Waiting for organization team approval.": "Várakozás a szervezői csapat jóváhagyására.",
"Warning": "Figyelmeztetés",
"We just sent an email to {email}": "Most küldtünk egy e-mailt erre a címre: {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Az időzónáját használjuk annak biztosításához, hogy a megfelelő időben kapja meg egy esemény értesítéseit.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Át fogjuk irányítani a saját példányára az eseménnyel való interakció érdekében",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Át fogjuk irányítani a saját példányára a csoporttal való interakció érdekében",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Egy e-mailt fogunk küldeni Önnek az esemény kezdete előtt egy órával, hogy biztosan ne felejtse el azt.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Az Ön időzóna-beállításait fogjuk használni az esemény reggeli rövid összegzésének küldéséhez.",
"Website": "Weboldal",
"Website / URL": "Weboldal vagy URL",
"Welcome back {username}!": "Üdvözöljük, {username}!",
"Welcome back!": "Üdvözöljük!",
"Welcome to Mobilizon, {username}!": "Üdvözli a Mobilizon, {username}!",
"When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here.": "Ha a csoportból egy moderátor létrehoz egy eseményt és a csoportnak tulajdonítja azt, akkor az itt fog megjelenni.",
"Who can view this event and participate": "Ki láthatja ezt az eseményt és ki vehet részt",
"Who can view this post": "Ki láthatja ezt a hozzászólást",
"Who published {number} events": "akik közzétettek {number} eseményt",
"Why create an account?": "Miért hozzon létre fiókot?",
"Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device.": "Lehetővé fogja tenni a részvételi állapotának megjelenítést és kezelését az esemény oldalán, ha ezt az eszközt használja. Törölje a bejelölést, ha nyilvános eszközt használ.",
"Write something…": "Írjon valamit…",
"You are not an administrator for this group.": "Ön nem adminisztrátor ennél a csoportnál.",
"You are participating in this event anonymously": "Névtelenül vesz részt ezen az eseményen",
"You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation": "Névtelenül vesz részt ezen az eseményen, de nem erősítette meg a részvételét",
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Hozzáadhat címkéket az Enter billentyű lenyomásával vagy egy vessző hozzáadásával",
"You can only get invited to groups right now.": "Csak most lehet meghívva csoportokba.",
"You can pick your timezone into your preferences.": "Kiválaszthatja az időzónát a beállításaiban.",
"You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Megpróbálhat egy másik keresési kifejezést, vagy fogd és vidd módon tegye a jelölőt a térképre",
"You can't change your password because you are registered through {provider}.": "Nem tudja megváltoztatni a jelszavát, mert {provider} használatával regisztrált.",
"You don't follow any instances yet.": "Még nem követ egyetlen példányt sem.",
"You have been disconnected": "A kapcsolata bontva lett",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} meghívta Önt a következő csoportba:",
"You have been removed from this group's members.": "El lett távolítva a csoport tagjai közül.",
"You have cancelled your participation": "Törölte a részvételét",
"You have one event in {days} days.": "Nincsenek eseményei {days} napon belül | Egy eseménye van {days} napon belül. | {count} eseménye van {days} napon belül",
"You have one event today.": "Nincsenek eseményei ma | Egy eseménye van ma. | {count} eseménye van ma",
"You have one event tomorrow.": "Nincsenek eseményei holnap | Egy eseménye van holnap. | {count} eseménye van holnap",
"You may now close this window.": "Most már bezárhatja ezt az ablakot.",
"You need to create the group before you create an event.": "Létre kell hoznia egy csoportot egy esemény létrehozása előtt.",
"You need to login.": "Be kell jelentkeznie.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "Lehetősége lesz hozzáadni egy profilképet, és más lehetőségeket beállítani a fiókja beállításaiban.",
"You will be redirected to the original instance": "Át lesz irányítva az eredeti példányra",
"You wish to participate to the following event": "Részt kíván venni a következő eseményen",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Heti rövid összegzést fog kapni minden hétfőn a közelgő eseményekről, ha van ilyen.",
"You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.": "Át kell küldenie a csoport URL-jét, hogy az emberek hozzáférhessenek a csoport profiljához. A csoport nem lesz megtalálható a Mobilizon keresőjében vagy a szokásos keresőmotorokban.",
"You'll receive a confirmation email.": "Kapni fog egy megerősítő e-mailt.",
"Your account has been successfully deleted": "A fiókja sikeresen törölve lett",
"Your account has been validated": "A fiókja ellenőrizve lett",
"Your account is being validated": "A fiókja ellenőrizés alatt van",
"Your account is nearly ready, {username}": "A fiókja majdnem készen, {username}",
"Your current email is {email}. You use it to log in.": "A jelenlegi e-mail-címe {email}. Használja ezt a bejelentkezéshez.",
"Your email": "Az e-mail címe",
"Your email address was automatically set based on your {provider} account.": "Az e-mail-címe automatikusan be lett állítva a(z) {provider} fiókja alapján.",
"Your email has been changed": "Az e-mail-címe megváltozott",
"Your email is being changed": "Az e-mail-címe megváltozik",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "Az e-mail-címét csak annak megerősítéshez fogják használni, hogy Ön valódi személy, valamint az esemény végleges frissítéseinek küldéséhez. NEM lesz átküldve más példányoknak vagy az esemény szervezőjének.",
"Your federated identity": "Az Ön föderált személyazonossága",
"Your participation has been confirmed": "A részvétele meg lett erősítve",
"Your participation has been rejected": "A részvétele vissza lett utasítva",
"Your participation has been requested": "A részvétele kérve lett",
"Your participation request has been validated": "A részvétele ellenőrizve lett",
"Your participation request is being validated": "A részvétele ellenőrzés alatt van",
"Your participation status has been changed": "A részvételi állapota meg lett változtatva",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "A részvételét továbbra is jóvá kell hagynia a szervezőknek.",
"Your profile will be shown as contact.": "Az Ön profilja meg lesz jelenítve kapcsolatként.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Az Ön időzónája jelenleg erre van állítva: {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Az Ön időzónája úgy lett felismerve mint {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "A(z) {timezone} időzónája nem támogatott.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Ezt a hozzászólást törölte a szerzője]",
"[This comment has been deleted]": "[Ezt a hozzászólást törölték]",
"[deleted]": "[törölve]",
"a non-existent report": "egy nem létező jelentés",
"and {number} groups": "és {number} csoportnak",
"any distance": "bármilyen távolság",
"as {identity}": "mint {identity}",
"contact uninformed": "informális kapcsolatfelvétel",
"default Mobilizon privacy policy": "alapértelmezett Mobilizon adatvédelmi irányelv",
"default Mobilizon terms": "alapértelmezett Mobilizon használati feltételek",
"e.g. 10 Rue Jangot": "például Budapest, I. kerület",
"firstDayOfWeek": "0",
"full rules": "szabályokat",
"iCal Feed": "iCal hírforrás",
"instance rules": "példány szabályait",
"more than 1360 contributors": "Több mint 1360 hozzájáruló",
"profile@instance": "profil@példány",
"report #{report_number}": "#{report_number} jelentés",
"terms of service": "szolgáltatás feltételeit",
"with another identity…": "egy másik személyazonossággal…",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} ülés",
"{available}/{capacity} available places": "Nincsenek szabad helyek|{available}/{capacity} elérhető hely",
"{count} participants": "Még nincsenek résztvevők | Egy résztvevő | {count} résztvevő",
"{count} requests waiting": "{count} kérés várakozik",
"{count} team members": "{count} csapattag",
"{group}'s events": "{group} eseményei",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "A(z) {instanceName} a {mobilizon} szoftver egy példánya.",
"{moderator} added a note on {report}": "{moderator} jegyzetet adott ehhez: {report}",
"{moderator} closed {report}": "{moderator} lezárta ezt: {report}",
"{moderator} deleted an event named \"{title}\"": "{moderator} törölt egy „{title}” nevű eseményt",
"{moderator} has deleted user {user}": "{moderator} törölte ezt a felhasználót: {user}",
"{moderator} has unsuspended profile {profile}": "{moderator} visszavonta ennek a profilnak felfüggesztését: {profile}",
"{moderator} marked {report} as resolved": "{moderator} megjelölte megoldottként ezt: {report}",
"{moderator} reopened {report}": "{moderator} újranyitotta ezt: {report}",
"{moderator} suspended profile {profile}": "{moderator} felfüggesztette ezt a profilt: {profile}",
"{nb} km": "{nb} km",
"{number} members": "{number} tag",
"{number} organized events": "Nincsenek szervezett események|Egy szervezett esemény|{number} szervezett esemény",
"{number} participations": "Nincsenek részvételek|Egy részvétel|{number} részvétel",
"{number} posts": "Nincsenek hozzászólások|Egy hozzászólás|{number} hozzászólás",
"{profile} (by default)": "{profile} (alapértelmezetten)",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} tennnivaló)",
"{username} was invited to {group}": "{username} meg lett hívva ide: {group}",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© Az OpenStreetMap közreműködői"
}