Add Hungarian translation (thanks to Balázs Úr)(#3108)

pull/3125/head
Badlop 3 years ago
parent 86742ee528
commit 142c2a2cf2
  1. 498
      priv/msgs/hu.msg
  2. 2189
      priv/msgs/hu.po

@ -0,0 +1,498 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" (Add * to the end of field to match substring)"," (adjon * karaktert a mező végéhez a részkarakterláncra illesztéshez)"}.
{" has set the subject to: "," beállította a tárgyat erre: "}.
{"A password is required to enter this room","Jelszó szükséges a szobába történő belépéshez"}.
{"Accept","Elfogadás"}.
{"Access denied by service policy","Hozzáférés megtagadva a szolgáltatási irányelv miatt"}.
{"Account doesn't exist","A fiók nem létezik"}.
{"Action on user","Művelet a felhasználón"}.
{"Add Jabber ID","Jabber-azonosító hozzáadása"}.
{"Add New","Új hozzáadása"}.
{"Add User","Felhasználó hozzáadása"}.
{"Administration of ","Adminisztrációja ennek: "}.
{"Administration","Adminisztráció"}.
{"Administrator privileges required","Adminisztrátori jogosultságok szükségesek"}.
{"All activity","Összes tevékenység"}.
{"All Users","Összes felhasználó"}.
{"Allow users to change the subject","Lehetővé tenni a felhasználóknak a tárgy megváltoztatását"}.
{"Allow users to query other users","Lehetővé tenni a felhasználóknak más felhasználók lekérdezését"}.
{"Allow users to send invites","Lehetővé tenni a felhasználóknak meghívók küldését"}.
{"Allow users to send private messages","Lehetővé tenni a felhasználóknak személyes üzenetek küldését"}.
{"Allow visitors to change nickname","Lehetővé tenni a látogatóknak a becenév megváltoztatását"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Lehetővé tenni a látogatóknak személyes üzenetek küldését"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Lehetővé tenni a látogatóknak állapotszöveg küldését a jelenlét frissítéseiben"}.
{"Announcements","Közlemények"}.
{"April","április"}.
{"Attribute 'channel' is required for this request","A „channel” attribútum kötelező ennél a kérésnél"}.
{"Attribute 'id' is mandatory for MIX messages","Az „id” attribútum kötelező a MIX üzeneteknél"}.
{"Attribute 'jid' is not allowed here","A „jid” attribútum itt nem engedélyezett"}.
{"Attribute 'node' is not allowed here","A „node” attribútum itt nem engedélyezett"}.
{"August","augusztus"}.
{"Automatic node creation is not enabled","Automatikus csomópont-létrehozás nincs engedélyezve"}.
{"Backup Management","Biztonságimentés-kezelés"}.
{"Backup of ~p","~p biztonsági mentése"}.
{"Backup to File at ","Biztonsági mentés fájlba ekkor: "}.
{"Backup","Biztonsági mentés"}.
{"Bad format","Hibás formátum"}.
{"Birthday","Születésnap"}.
{"Both the username and the resource are required","A felhasználónév és az erőforrás is szükséges"}.
{"Bytestream already activated","A bájtfolyam már be van kapcsolva"}.
{"Cannot remove active list","Nem lehet eltávolítani az aktív listát"}.
{"Cannot remove default list","Nem lehet eltávolítani az alapértelmezett listát"}.
{"Change Password","Jelszó megváltoztatása"}.
{"Change User Password","Felhasználó jelszavának megváltoztatása"}.
{"Changing password is not allowed","A jelszó megváltoztatása nem engedélyezett"}.
{"Changing role/affiliation is not allowed","A szerep vagy a hovatartozás megváltoztatása nem engedélyezett"}.
{"Channel already exists","A csatorna már létezik"}.
{"Channel does not exist","A csatorna nem létezik"}.
{"Channels","Csatornák"}.
{"Characters not allowed:","Nem engedélyezett karakterek:"}.
{"Chatroom configuration modified","Csevegőszoba beállítása módosítva"}.
{"Chatroom is created","Csevegőszoba létrehozva"}.
{"Chatroom is destroyed","Csevegőszoba megszüntetve"}.
{"Chatroom is started","Csevegőszoba elindítva"}.
{"Chatroom is stopped","Csevegőszoba leállítva"}.
{"Chatrooms","Csevegőszobák"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Válasszon felhasználónevet és jelszót a kiszolgálóra történő regisztráláshoz"}.
{"Choose storage type of tables","Táblák tárolótípusának kiválasztása"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Annak kiválasztása, hogy elfogadja-e ennek a bejegyzésnek a feliratkozását."}.
{"City","Település"}.
{"Client acknowledged more stanzas than sent by server","Az ügyfél több stanzát nyugtázott, mint amennyit a kiszolgáló küldött"}.
{"Commands","Parancsok"}.
{"Conference room does not exist","A konferenciaszoba nem létezik"}.
{"Configuration of room ~ts","A(z) ~ts szoba beállítása"}.
{"Configuration","Beállítás"}.
{"Connected Resources:","Kapcsolódott erőforrások:"}.
{"Country","Ország"}.
{"CPU Time:","Processzoridő:"}.
{"Database failure","Adatbázishiba"}.
{"Database Tables at ~p","Adatbázistáblák itt: ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Adatbázistáblák beállítása itt: "}.
{"Database","Adatbázis"}.
{"December","december"}.
{"Default users as participants","Alapértelmezett felhasználók mint résztvevők"}.
{"Delete content","Tartalom törlése"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Napi üzenet törlése az összes gépen"}.
{"Delete message of the day","Napi üzenet törlése"}.
{"Delete Selected","Kijelöltek törlése"}.
{"Delete table","Tábla törlése"}.
{"Delete User","Felhasználó törlése"}.
{"Description:","Leírás:"}.
{"Disc only copy","Csak lemez másolása"}.
{"Displayed Groups:","Megjelenített csoportok:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Ne árulja el a jelszavát senkinek, még a Jabber-kiszolgáló adminisztrátorainak sem."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Biztonsági mentés kiírása szövegfájlba itt: "}.
{"Dump to Text File","Kiírás szövegfájlba"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","A kettőzött csoportok nem engedélyezettek az RFC6121 alapján"}.
{"Edit Properties","Tulajdonságok szerkesztése"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Hagyja jóvá vagy utasítsa el a hangkérelmet."}.
{"ejabberd HTTP Upload service","ejabberd HTTP feltöltési szolgáltatás"}.
{"ejabberd MUC module","ejabberd MUC modul"}.
{"ejabberd Multicast service","ejabberd üzenetszórási szolgáltatás"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","ejabberd publikálás-feliratkozás modul"}.
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module","ejabberd SOCKS5 bájtfolyam modul"}.
{"ejabberd vCard module","ejabberd vCard modul"}.
{"ejabberd Web Admin","ejabberd webes adminisztráció"}.
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"Elements","Elemek"}.
{"Email","E-mail"}.
{"Enable logging","Naplózás engedélyezése"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","A „node” attribútum nélküli felküldés engedélyezése nem támogatott"}.
{"End User Session","Felhasználói munkamenet befejezése"}.
{"Enter nickname you want to register","Adja meg a becenevet, amelyet regisztrálni szeretne"}.
{"Enter path to backup file","Adja meg a biztonsági mentés fájl útvonalát"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Adja meg a jabberd14 tárolókönyvtár útvonalát"}.
{"Enter path to jabberd14 spool file","Adja meg a jabberd14 tárolófájl útvonalát"}.
{"Enter path to text file","Adja meg a szövegfájl útvonalát"}.
{"Enter the text you see","Írja be a látott szöveget"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber-kiszolgáló"}.
{"Error","Hiba"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Összes tábla exportálása SQL-lekérdezésekként egy fájlba:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","A kiszolgálón lévő összes felhasználó adatainak exportálása PIEFXIS-fájlokba (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Egy gépen lévő felhasználók adatainak exportálása PIEFXIS-fájlokba (XEP-0227):"}.
{"External component failure","Külső összetevő hiba"}.
{"External component timeout","Külső összetevő időtúllépés"}.
{"Failed to activate bytestream","Nem sikerült bekapcsolni a bájtfolyamot"}.
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Nem sikerült kinyerni a Jabber-azonosítót a hangkérelem jóváhagyásból"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Nem sikerült leképezni a delegált névteret külső összetevőre"}.
{"Failed to parse HTTP response","Nem sikerült feldolgozni a HTTP választ"}.
{"Failed to process option '~ts'","Nem sikerült feldolgozni a(z) „~ts” kapcsolót"}.
{"Family Name","Családnév"}.
{"February","február"}.
{"File larger than ~w bytes","A fájl nagyobb ~w bájtnál"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User","Töltse ki az űrlapot bármely egyező Jabber-felhasználóra való kereséshez"}.
{"Friday","péntek"}.
{"From ~ts","Feladó: ~ts"}.
{"From","Feladó"}.
{"Full Name","Teljes név"}.
{"Get Number of Online Users","Elérhető felhasználók számának lekérése"}.
{"Get Number of Registered Users","Regisztrált felhasználók számának lekérése"}.
{"Get Pending","Függőben lévő lekérése"}.
{"Get User Last Login Time","Felhasználó legutolsó bejelentkezési idejének lekérése"}.
{"Get User Password","Felhasználó jelszavának lekérése"}.
{"Get User Statistics","Felhasználói statisztikák lekérése"}.
{"Given Name","Keresztnév"}.
{"Group ","Csoport "}.
{"Groups","Csoportok"}.
{"has been banned","ki lett tiltva"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","ki lett rúgva egy rendszerleállítás miatt"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","ki lett rúgva egy hovatartozás megváltozása miatt"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","ki lett rúgva, mert a szobát megváltoztatták csak tagok részére"}.
{"has been kicked","ki lett rúgva"}.
{"Host unknown","Gép ismeretlen"}.
{"Host","Gép"}.
{"HTTP File Upload","HTTP fájlfeltöltés"}.
{"Idle connection","Tétlen kapcsolat"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Ha nem látja itt a CAPTCHA képet, akkor látogassa meg a weboldalt."}.
{"Import Directory","Könyvtár importálása"}.
{"Import File","Fájl importálása"}.
{"Import user data from jabberd14 spool file:","Felhasználóadatok importálása jabberd14 tárolófájlból:"}.
{"Import User from File at ","Felhasználó importálása fájlból itt: "}.
{"Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):","Felhasználók adatainak importálása PIEFXIS-fájlból (XEP-0227):"}.
{"Import users data from jabberd14 spool directory:","Felhasználók adatainak importálása jabberd14 tárolókönyvtárból:"}.
{"Import Users from Dir at ","Felhasználók importálása könyvtárból itt: "}.
{"Import Users From jabberd14 Spool Files","Felhasználók importálása jabberd14 tárolófájlokból"}.
{"Improper domain part of 'from' attribute","A „from” attribútum tartományrésze helytelen"}.
{"Improper message type","Helytelen üzenettípus"}.
{"Incoming s2s Connections:","Bejövő s2s kapcsolatok:"}.
{"Incorrect CAPTCHA submit","Hibás CAPTCHA beküldés"}.
{"Incorrect data form","Hibás adatűrlap"}.
{"Incorrect password","Hibás jelszó"}.
{"Incorrect value of 'action' attribute","Az „action” attribútum értéke hibás"}.
{"Incorrect value of 'action' in data form","Az „action” értéke hibás az adatűrlapon"}.
{"Incorrect value of 'path' in data form","A „path” értéke hibás az adatűrlapon"}.
{"Insufficient privilege","Nincs elegendő jogosultság"}.
{"Internal server error","Belső kiszolgálóhiba"}.
{"Invalid 'from' attribute in forwarded message","Érvénytelen „from” attribútum a továbbított üzenetben"}.
{"Invalid node name","Érvénytelen csomópontnév"}.
{"Invalid 'previd' value","Érvénytelen „previd” érték"}.
{"Invitations are not allowed in this conference","Meghívások nem engedélyezettek ebben a konferenciában"}.
{"IP addresses","IP-címek"}.
{"is now known as","mostantól úgy ismert mint"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~ts) has sent an error message (~ts) and got kicked from the room","Nem engedélyezett hibaüzeneteket küldeni a szobába. A résztvevő (~ts) hibaüzenetet (~ts) küldött, és ki lett rúgva a szobából"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Nem engedélyezett „groupchat” típusú személyes üzeneteket küldeni"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Nem engedélyezett személyes üzeneteket küldeni a konferenciába"}.
{"It is not allowed to send private messages","Nem engedélyezett személyes üzeneteket küldeni"}.
{"Jabber Account Registration","Jabber-fiók regisztráció"}.
{"Jabber ID","Jabber-azonosító"}.
{"January","január"}.
{"JID normalization denied by service policy","A Jabber-azonosító normalizálása megtagadva a szolgáltatási irányelv miatt"}.
{"JID normalization failed","A Jabber-azonosító normalizálása nem sikerült"}.
{"joins the room","belépett a szobába"}.
{"July","július"}.
{"June","június"}.
{"Last Activity","Utolsó tevékenység"}.
{"Last login","Utolsó belépés"}.
{"Last month","Múlt hónap"}.
{"Last year","Múlt év"}.
{"leaves the room","elhagyta a szobát"}.
{"List of rooms","Szobák listája"}.
{"Low level update script","Alacsony szintű frissítő parancsfájl"}.
{"Make participants list public","Résztvevőlista nyilvánossá tétele"}.
{"Make room CAPTCHA protected","Szoba CAPTCHA-védetté tétele"}.
{"Make room members-only","Szoba beállítása csak tagoknak"}.
{"Make room moderated","Szoba moderálttá tétele"}.
{"Make room password protected","Szoba jelszóval védetté tétele"}.
{"Make room persistent","Szoba állandóvá tétele"}.
{"Make room public searchable","Szoba nyilvánosan kereshetővé tétele"}.
{"Malformed username","Helytelenül formázott felhasználónév"}.
{"MAM preference modification denied by service policy","MAM beállítások módosítása megtagadva a szolgáltatási irányelv miatt"}.
{"March","március"}.
{"Maximum Number of Occupants","Résztvevők legnagyobb száma"}.
{"May","május"}.
{"Members not added (inexistent vhost): ","Tagok nincsenek hozzáadva (nem létező virtuális gép): "}.
{"Membership is required to enter this room","Tagság szükséges a szobába lépéshez"}.
{"Members:","Tagok:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Jegyezze meg a jelszavát, vagy írja fel egy biztonságos helyen lévő papírra. A Jabber nem nyújt automatizált módszert a jelszó visszaállítására, ha elfelejti azt."}.
{"Memory","Memória"}.
{"Message body","Üzenettörzs"}.
{"Message not found in forwarded payload","Nem található üzenet a továbbított adatokban"}.
{"Messages from strangers are rejected","Idegenektől származó üzenetek vissza vannak utasítva"}.
{"Middle Name","Középső név"}.
{"Moderator privileges required","Moderátori jogosultságok szükségesek"}.
{"Modified modules","Módosított modulok"}.
{"Module failed to handle the query","A modul nem tudta kezelni a lekérdezést"}.
{"Monday","hétfő"}.
{"Multicast","Csoportcímzés"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","Több <item/> elem nem engedélyezett az RFC6121 alapján"}.
{"Multi-User Chat","Többfelhasználós csevegés"}.
{"Name","Név"}.
{"Name:","Név:"}.
{"Neither 'jid' nor 'nick' attribute found","Sem a „jid”, sem a „nick” attribútum nem található"}.
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","Sem a „role”, sem az „affiliation” attribútum nem található"}.
{"Never","Soha"}.
{"New Password:","Új jelszó:"}.
{"Nickname can't be empty","A becenév nem lehet üres"}.
{"Nickname Registration at ","Becenév regisztrációja itt: "}.
{"Nickname ~ts does not exist in the room","A(z) ~ts becenév nem létezik a szobában"}.
{"Nickname","Becenév"}.
{"No address elements found","Nem találhatók cím elemek"}.
{"No addresses element found","Nem található címek elem"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Nem található „affiliation” attribútum"}.
{"No available resource found","Nem található elérhető erőforrás"}.
{"No body provided for announce message","Nincs törzs megadva a közleményüzenethez"}.
{"No child elements found","Nem találhatók gyermekelemek"}.
{"No data form found","Nem található adatűrlap"}.
{"No Data","Nincs adat"}.
{"No features available","Nincsenek elérhető funkciók"}.
{"No <forwarded/> element found","Nem található <forwarded/> elem"}.
{"No hook has processed this command","Egyetlen horog sem dolgozta fel ezt a parancsot"}.
{"No info about last activity found","Nem található információ a legutolsó tevékenységgel kapcsolatban"}.
{"No 'item' element found","Nem található „item” elem"}.
{"No items found in this query","Nem találhatók elemek ebben a lekérdezésben"}.
{"No limit","Nincs korlát"}.
{"No module is handling this query","Egyetlen modul sem kezeli ezt a lekérdezést"}.
{"No node specified","Nincs csomópont megadva"}.
{"No 'password' found in data form","Nem található „password” az adatűrlapon"}.
{"No 'password' found in this query","Nem található „password” ebben a lekérdezésben"}.
{"No 'path' found in data form","Nem található „path” az adatűrlapon"}.
{"No pending subscriptions found","Nem találhatók függőben lévő feliratkozások"}.
{"No privacy list with this name found","Nem található ilyen nevű adatvédelmi lista"}.
{"No private data found in this query","Nem található személyes adat ebben a lekérdezésben"}.
{"No running node found","Nem található futó csomópont"}.
{"No services available","Nincsenek elérhető szolgáltatások"}.
{"No statistics found for this item","Nem találhatók statisztikák ehhez az elemhez"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Nem található „to” attribútum a meghívásban"}.
{"Node already exists","A csomópont már létezik"}.
{"Node index not found","A csomópontindex nem található"}.
{"Node not found","A csomópont nem található"}.
{"Node ~p","~p csomópont"}.
{"Nodeprep has failed","A csomópont-előkészítés sikertelen"}.
{"Nodes","Csomópontok"}.
{"None","Nincs"}.
{"Not allowed","Nem engedélyezett"}.
{"Not Found","Nem található"}.
{"Not subscribed","Nincs feliratkozva"}.
{"November","november"}.
{"Number of online users","Elérhető felhasználók száma"}.
{"Number of registered users","Regisztrált felhasználók száma"}.
{"October","október"}.
{"Offline Messages","Kapcsolat nélküli üzenetek"}.
{"Offline Messages:","Kapcsolat nélküli üzenetek:"}.
{"OK","Rendben"}.
{"Old Password:","Régi jelszó:"}.
{"Online Users","Elérhető felhasználók"}.
{"Online Users:","Elérhető felhasználók:"}.
{"Online","Elérhető"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Csak az <enable/> vagy <disable/> címkék engedélyezettek"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Csak a <list/> elem engedélyezett ebben a lekérdezésben"}.
{"Only members may query archives of this room","Csak tagok kérdezhetik le ennek a szobának az archívumát"}.
{"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this room","Csak moderátoroknak és résztvevőknek engedélyezett megváltoztatni a tárgyat ebben a szobában"}.
{"Only moderators are allowed to change the subject in this room","Csak moderátoroknak engedélyezett megváltoztatni a tárgyat ebben a szobában"}.
{"Only moderators can approve voice requests","Csak moderátorok hagyhatnak jóvá hangkérelmeket"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Csak résztvevőknek engedélyezett üzeneteket küldeni a konferenciába"}.
{"Only occupants are allowed to send queries to the conference","Csak résztvevőknek engedélyezett lekérdezéseket küldeni a konferenciába"}.
{"Only service administrators are allowed to send service messages","Csak szolgáltatás-adminisztrátoroknak engedélyezett szolgáltatási üzeneteket küldeni"}.
{"Organization Name","Szervezet neve"}.
{"Organization Unit","Szervezeti egység"}.
{"Outgoing s2s Connections","Kimenő s2s kapcsolatok"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Kimenő s2s kapcsolatok:"}.
{"Owner privileges required","Tulajdonosi jogosultságok szükségesek"}.
{"Packet relay is denied by service policy","Csomagátjátszás megtagadva a szolgáltatási irányelv miatt"}.
{"Packet","Csomag"}.
{"Password Verification","Jelszó ellenőrzése"}.
{"Password Verification:","Jelszó ellenőrzése:"}.
{"Password","Jelszó"}.
{"Password:","Jelszó:"}.
{"Path to Dir","Útvonal a könyvtárhoz"}.
{"Path to File","Útvonal a fájlhoz"}.
{"Pending","Függőben"}.
{"Period: ","Időszak: "}.
{"Ping query is incorrect","A lekérdezés pingelése hibás"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak a beépített Mnesia adatbázisról készítenek biztonsági mentést. Ha az ODBC modult használja, akkor az SQL adatbázisról is különálló biztonsági mentést kell készítenie."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Várjon egy kicsit az új hangkérelem küldése előtt"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Az „ask” attribútum feldolgozása nem engedélyezett az RFC6121 alapján"}.
{"Previous session not found","Az előző munkamenet nem található"}.
{"Previous session PID has been killed","Az előző munkamenet folyamat-azonosítója ki lett lőve"}.
{"Previous session PID has exited","Az előző munkamenet folyamat-azonosítója kilépett"}.
{"Previous session PID is dead","Az előző munkamenet folyamat-azonosítója halott"}.
{"Previous session timed out","Az előző munkamenet túllépte az időkorlátot"}.
{"private, ","személyes, "}.
{"Publish-Subscribe","Publikálás-feliratkozás"}.
{"PubSub subscriber request","Publikálás-feliratkozás feliratkozási kérelem"}.
{"Push record not found","Leküldési rekord nem található"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","A konferenciatagok lekérdezései nem engedélyezettek ebben a szobában"}.
{"Query to another users is forbidden","Egy másik felhasználó lekérdezése tiltva van"}.
{"RAM and disc copy","RAM és lemezmásolás"}.
{"RAM copy","RAM másolás"}.
{"Really delete message of the day?","Valóban törli a napi üzenetet?"}.
{"Recipient is not in the conference room","A címzett nincs a konferenciaszobában"}.
{"Register a Jabber account","Jabber-fiók regisztrációja"}.
{"Registered Users","Regisztrált felhasználók"}.
{"Registered Users:","Regisztrált felhasználók:"}.
{"Register","Regisztráció"}.
{"Remote copy","Távoli másolás"}.
{"Remove All Offline Messages","Összes kapcsolat nélküli üzenet eltávolítása"}.
{"Remove User","Felhasználó eltávolítása"}.
{"Remove","Eltávolítás"}.
{"Replaced by new connection","Kicserélve egy új kapcsolattal"}.
{"Request has timed out","A kérés túllépte az időkorlátot"}.
{"Request is ignored","A kérés mellőzve lett"}.
{"Resources","Erőforrások"}.
{"Restart Service","Szolgáltatás újraindítása"}.
{"Restart","Újraindítás"}.
{"Restore Backup from File at ","Biztonsági mentés visszaállítása fájlból itt: "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Bináris biztonsági mentés visszaállítása az ejabberd következő újraindítása után (kevesebb memóriát igényel):"}.
{"Restore binary backup immediately:","Bináris biztonsági mentés visszaállítása azonnal:"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Egyszerű szöveges biztonsági mentés visszaállítása azonnal:"}.
{"Restore","Visszaállítás"}.
{"Room Configuration","Szoba beállítása"}.
{"Room creation is denied by service policy","Szobalétrehozás megtagadva a szolgáltatási irányelv miatt"}.
{"Room description","Szoba leírása"}.
{"Room Occupants","Szoba résztvevői"}.
{"Room terminates","Szoba megszűnik"}.
{"Room title","Szoba címe"}.
{"Roster of ~ts","~ts névsora"}.
{"Roster size","Névsor mérete"}.
{"Roster","Névsor"}.
{"RPC Call Error","RPC hívási hiba"}.
{"Running Nodes","Futó csomópontok"}.
{"Saturday","szombat"}.
{"Script check","Parancsfájl-ellenőrzés"}.
{"Search Results for ","Keresési eredménye ennek: "}.
{"Search users in ","Felhasználók keresése ebben: "}.
{"Select All","Összes kijelölése"}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Közlemény küldése az összes elérhető felhasználónak az összes gépen"}.
{"Send announcement to all online users","Közlemény küldése az összes elérhető felhasználónak"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Közlemény küldése az összes felhasználónak az összes gépen"}.
{"Send announcement to all users","Közlemény küldése az összes felhasználónak"}.
{"September","szeptember"}.
{"Server:","Kiszolgáló:"}.
{"Session state copying timed out","A munkamenet állapotának másolása túllépte az időkorlátot"}.
{"Set message of the day and send to online users","Napi üzenet beállítása és küldés az elérhető felhasználóknak"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Napi üzenet beállítása az összes gépen és küldés az elérhető felhasználóknak"}.
{"Shared Roster Groups","Megosztott névsorcsoportok"}.
{"Show Integral Table","Integráltáblázat megjelenítése"}.
{"Show Ordinary Table","Szokásos táblázat megjelenítése"}.
{"Shut Down Service","Szolgáltatás leállítása"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 bájtfolyamok"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Néhány Jabber program el tudja tárolni a jelszavát a számítógépen, de ezt csak a saját személyi számítógépén kell megtennie biztonsági okokból."}.
{"Statistics of ~p","~p statisztikái"}.
{"Statistics","Statisztikák"}.
{"Stop","Leállítás"}.
{"Stopped Nodes","Leállított csomópontok"}.
{"Storage Type","Tárolótípus"}.
{"Store binary backup:","Bináris biztonsági mentés tárolása:"}.
{"Store plain text backup:","Egyszerű szöveges biztonsági mentés tárolása:"}.
{"Stream management is already enabled","A folyamkezelés már engedélyezve van"}.
{"Stream management is not enabled","A folyamkezelés nincs engedélyezve"}.
{"Subject","Tárgy"}.
{"Submit","Elküldés"}.
{"Submitted","Elküldve"}.
{"Subscription","Feliratkozás"}.
{"Subscriptions are not allowed","Feliratkozások nem engedélyezettek"}.
{"Sunday","vasárnap"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Ezt a becenevet már használja egy másik résztvevő"}.
{"That nickname is registered by another person","Ezt a becenevet egy másik személy regisztrálta"}.
{"The account already exists","A fiók már létezik"}.
{"The account was not deleted","A fiók nem lett törölve"}.
{"The CAPTCHA is valid.","A CAPTCHA érvényes."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","A CAPTCHA ellenőrzése nem sikerült"}.
{"The captcha you entered is wrong","A beírt CAPTCHA hibás"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","A kért funkciót nem támogatja a konferencia"}.
{"The password contains unacceptable characters","A jelszó elfogadhatatlan karaktereket tartalmaz"}.
{"The password is too weak","A jelszó túl gyenge"}.
{"the password is","a jelszó"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","A Jabber-fiókjának jelszava sikeresen megváltoztatva."}.
{"The password was not changed","A jelszó nem lett megváltoztatva"}.
{"The passwords are different","A jelszavak különböznek"}.
{"The query is only allowed from local users","A lekérdezés csak helyi felhasználóktól engedélyezett"}.
{"The query must not contain <item/> elements","A lekérdezés nem tartalmazhat <item/> elemeket"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","A stanzának csak egyetlen <active/> elemet, egyetlen <default/> elemet vagy egyetlen <list/> elemet KELL tartalmaznia"}.
{"The username is not valid","A felhasználónév nem érvényes"}.
{"There was an error changing the password: ","Hiba történt a jelszó megváltoztatásakor: "}.
{"There was an error creating the account: ","Hiba történt a fiók létrehozásakor: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Hiba történt a fiók törlésekor: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Ez érzékeny a kis- és nagybetűkre: a macbeth ugyanaz mint a MacBeth és Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Ez az oldal lehetővé teszi egy Jabber-fiók létrehozását ezen a Jabber-kiszolgálón. A JID (Jabber-azonosító) a következő alakú lesz: felhasználónév@kiszolgáló. Alaposan olvassa el az utasításokat a mezők helyes kitöltéséhez."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Ez az oldal lehetővé teszi egy Jabber-fiók regisztrációjának törlését ezen a Jabber-kiszolgálón."}.
{"This room is not anonymous","Ez a szoba nem névtelen"}.
{"This service can not process the address: ~ts","Ez a szolgáltatás nem tudja feldolgozni a címet: ~ts"}.
{"Thursday","csütörtök"}.
{"Time delay","Időkésleltetés"}.
{"Timed out waiting for stream resumption","Időtúllépés a folyam újrakezdésére várakozásnál"}.
{"Time","Idő"}.
{"To register, visit ~ts","Regisztráláshoz látogassa meg ezt az oldalt: ~ts"}.
{"To ~ts","Címzett: ~ts"}.
{"To","Címzett"}.
{"Token TTL","Token élettartama"}.
{"Too many active bytestreams","Túl sok aktív bájtfolyam"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Túl sok CAPTCHA kérés"}.
{"Too many child elements","Túl sok gyermekelem"}.
{"Too many <item/> elements","Túl sok <item/> elem"}.
{"Too many <list/> elements","Túl sok <list/> elem"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~ts). The address will be unblocked at ~ts UTC","Túl sok (~p) sikertelen hitelesítés erről az IP-címről (~ts) A cím ~ts-kor lesz feloldva UTC szerint"}.
{"Too many receiver fields were specified","Túl sok fogadómező lett meghatározva"}.
{"Too many unacked stanzas","Túl sok nyugtázatlan stanza"}.
{"Too many users in this conference","Túl sok felhasználó ebben a konferenciában"}.
{"Total rooms","Szobák összesen"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Forgalom sebességkorlátja elérve"}.
{"Transactions Aborted:","Megszakított tranzakciók:"}.
{"Transactions Committed:","Véglegesített tranzakciók:"}.
{"Transactions Logged:","Naplózott tranzakciók:"}.
{"Transactions Restarted:","Újraindított tranzakciók:"}.
{"~ts invites you to the room ~ts","~ts meghívja Önt a(z) ~ts szobába"}.
{"~ts's Offline Messages Queue","~ts kapcsolat nélküli üzeneteinek tárolója"}.
{"Tuesday","kedd"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","Nem lehet előállítani CAPTCHA-t"}.
{"Unable to register route on existing local domain","Nem lehet útvonalat regisztrálni egy meglévő helyi tartományon"}.
{"Unauthorized","Nem engedélyezett"}.
{"Unexpected action","Váratlan művelet"}.
{"Unexpected error condition: ~p","Váratlan hibafeltétel: ~p"}.
{"Unregister a Jabber account","Jabber-fiók regisztrációjának törlése"}.
{"Unregister","Regisztráció törlése"}.
{"Unselect All","Összes kijelölésének megszüntetése"}.
{"Unsupported <index/> element","Nem támogatott <index/> elem"}.
{"Unsupported version","Nem támogatott verzió"}.
{"Update message of the day (don't send)","Napi üzenet frissítése (ne küldje el)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Napi üzenet frissítése az összes gépen (ne küldje el)"}.
{"Update plan","Frissítési terv"}.
{"Update ~p","~p frissítése"}.
{"Update script","Frissítő parancsfájl"}.
{"Update","Frissítés"}.
{"Uptime:","Működési idő:"}.
{"User already exists","A felhasználó már létezik"}.
{"User (jid)","Felhasználó (JID)"}.
{"User Management","Felhasználó-kezelés"}.
{"User removed","Felhasználó eltávolítva"}.
{"User session not found","Felhasználói munkamenet nem található"}.
{"User session terminated","Felhasználói munkamenet befejeződött"}.
{"User ~ts","~ts felhasználó"}.
{"User","Felhasználó"}.
{"Username:","Felhasználónév:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","A felhasználóknak nem engedélyezett fiókokat regisztrálni ilyen gyorsan"}.
{"Users Last Activity","Felhasználók utolsó tevékenysége"}.
{"Users","Felhasználók"}.
{"Validate","Ellenőrzés"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","A „type” attribútum „get” értéke nem engedélyezett"}.
{"Value of '~ts' should be boolean","A(z) „~ts” értéke csak logikai lehet"}.
{"Value of '~ts' should be datetime string","A(z) „~ts” értéke csak dátum és idő karakterlánc lehet"}.
{"Value of '~ts' should be integer","A(z) „~ts” értéke csak egész szám lehet"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","A „type” attribútum „set” értéke nem engedélyezett"}.
{"vCard User Search","vCard felhasználó-keresés"}.
{"Virtual Hosting","Virtuális kiszolgálás"}.
{"Virtual Hosts","Virtuális gépek"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","A látogatóknak nem engedélyezett megváltoztatni a beceneveiket ebben a szobában"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","A látogatóknak nem engedélyezett üzeneteket küldeni az összes résztvevőnek"}.
{"Voice request","Hangkérelem"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","A hangkérelmek le vannak tiltva ebben a konferenciában"}.
{"Wednesday","szerda"}.
{"Wrong parameters in the web formulary","Hibás paraméterek a webes modelldokumentumban"}.
{"Wrong xmlns","Hibás xmlns"}.
{"You are being removed from the room because of a system shutdown","El lett távolítva a szobából egy rendszerleállítás miatt"}.
{"You are not joined to the channel","Nincs csatlakozva a csatornához"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Később megváltoztathatja a jelszavát egy Jabber program használatával."}.
{"You have been banned from this room","Ki lett tiltva ebből a szobából"}.
{"You have joined too many conferences","Túl sok konferenciához csatlakozott"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Ki kell töltenie a „becenév” mezőt az űrlapon"}.
{"You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register","Olyan programra van szüksége, amelynek x:data és CAPTCHA támogatása van a regisztráláshoz"}.
{"You need a client that supports x:data to register the nickname","Olyan programra van szüksége, amelynek x:data támogatása van a becenév regisztráláshoz"}.
{"You need an x:data capable client to search","Egy x:data támogatású programra van szüksége a kereséshez"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Az aktív adatvédelmi listája megtagadta ennek a stanzának az útválasztását."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","A partnere kapcsolat nélküli üzenettárolója megtelt. Az üzenet el lett dobva."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","A Jabber-fiókja sikeresen létrehozva."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","A Jabber-fiókja sikeresen törölve."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~ts have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~ts","A feliratkozási kérelme és/vagy ~ts számára küldött üzenetei blokkolva lettek. A feliratkozási kérelmének feloldásához látogassa meg ezt az oldalt: ~ts"}.
{"You're not allowed to create nodes","Önnek nincs engedélye csomópontokat létrehozni"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff
Loading…
Cancel
Save