Run "make translations"

pull/3478/head
Badlop 2 years ago
parent a670451447
commit 3a371bfbe5
 1. 35
    priv/msgs/ca.msg
 2. 2084
    priv/msgs/ca.po
 3. 48
    priv/msgs/cs.msg
 4. 2098
    priv/msgs/cs.po
 5. 48
    priv/msgs/de.msg
 6. 2102
    priv/msgs/de.po
 7. 1862
    priv/msgs/ejabberd.pot
 8. 42
    priv/msgs/el.msg
 9. 2103
    priv/msgs/el.po
 10. 38
    priv/msgs/eo.msg
 11. 2105
    priv/msgs/eo.po
 12. 35
    priv/msgs/es.msg
 13. 2084
    priv/msgs/es.po
 14. 44
    priv/msgs/fr.msg
 15. 2092
    priv/msgs/fr.po
 16. 48
    priv/msgs/gl.msg
 17. 2100
    priv/msgs/gl.po
 18. 48
    priv/msgs/he.msg
 19. 2120
    priv/msgs/he.po
 20. 27
    priv/msgs/hu.msg
 21. 1988
    priv/msgs/hu.po
 22. 32
    priv/msgs/id.msg
 23. 2095
    priv/msgs/id.po
 24. 36
    priv/msgs/it.msg
 25. 2107
    priv/msgs/it.po
 26. 43
    priv/msgs/ja.msg
 27. 2108
    priv/msgs/ja.po
 28. 38
    priv/msgs/nl.msg
 29. 2106
    priv/msgs/nl.po
 30. 36
    priv/msgs/no.msg
 31. 2104
    priv/msgs/no.po
 32. 47
    priv/msgs/pl.msg
 33. 2101
    priv/msgs/pl.po
 34. 48
    priv/msgs/pt-br.msg
 35. 2099
    priv/msgs/pt-br.po
 36. 2
    priv/msgs/pt.msg
 37. 2021
    priv/msgs/pt.po
 38. 46
    priv/msgs/ru.msg
 39. 2091
    priv/msgs/ru.po
 40. 36
    priv/msgs/sk.msg
 41. 2106
    priv/msgs/sk.po
 42. 27
    priv/msgs/sv.msg
 43. 2090
    priv/msgs/sv.po
 44. 22
    priv/msgs/th.msg
 45. 2089
    priv/msgs/th.po
 46. 41
    priv/msgs/tr.msg
 47. 2109
    priv/msgs/tr.po
 48. 43
    priv/msgs/uk.msg
 49. 2111
    priv/msgs/uk.po
 50. 23
    priv/msgs/vi.msg
 51. 2083
    priv/msgs/vi.po
 52. 43
    priv/msgs/wa.msg
 53. 2112
    priv/msgs/wa.po
 54. 47
    priv/msgs/zh.msg
 55. 2102
    priv/msgs/zh.po

@ -1,6 +1,7 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" (Add * to the end of field to match substring)"," (Afegix * al final d'un camp per a buscar subcadenes)"}.
{" has set the subject to: "," ha posat l'assumpte: "}.
{"A friendly name for the node","Un nom per al node"}.
{"A password is required to enter this room","Es necessita contrasenya per a entrar en aquesta sala"}.
{"Accept","Acceptar"}.
{"Access denied by service policy","Accés denegat per la política del servei"}.
@ -14,6 +15,7 @@
{"Administrator privileges required","Es necessita tenir privilegis d'administrador"}.
{"All activity","Tota l'activitat"}.
{"All Users","Tots els usuaris"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","Permetre que aquesta Jabber ID es puga subscriure a aquest node pubsub"}.
{"Allow users to change the subject","Permetre que els usuaris canviin el tema"}.
{"Allow users to query other users","Permetre que els usuaris fagen peticions a altres usuaris"}.
{"Allow users to send invites","Permetre que els usuaris envien invitacions"}.
@ -21,6 +23,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Permetre als visitants canviar el sobrenom"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Permetre als visitants enviar missatges privats a"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Permetre als visitants enviar text d'estat en les actualitzacions de presència"}.
{"Allow visitors to send voice requests","Permetre als visitants enviar peticions de veu"}.
{"Announcements","Anuncis"}.
{"April","Abril"}.
{"Attribute 'channel' is required for this request","L'atribut 'channel' és necessari per a aquesta petició"}.
@ -39,6 +42,7 @@
{"Bytestream already activated","El Bytestream ja està activat"}.
{"Cannot remove active list","No es pot eliminar la llista activa"}.
{"Cannot remove default list","No es pot eliminar la llista per defecte"}.
{"CAPTCHA web page","Pàgina web del CAPTCHA"}.
{"Change Password","Canviar Contrasenya"}.
{"Change User Password","Canviar Contrasenya d'Usuari"}.
{"Changing password is not allowed","No està permès canviar la contrasenya"}.
@ -77,6 +81,8 @@
{"Delete Selected","Eliminar els seleccionats"}.
{"Delete table","Eliminar taula"}.
{"Delete User","Eliminar Usuari"}.
{"Deliver event notifications","Entrega de notificacions d'events"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Enviar payloads junt a les notificacions d'events"}.
{"Description:","Descripció:"}.
{"Disc only copy","Còpia sols en disc"}.
{"'Displayed groups' not added (they do not exist!): ","'Mostrats' no afegits (no existeixen!): "}.
@ -98,6 +104,7 @@
{"Elements","Elements"}.
{"Email","Email"}.
{"Enable logging","Habilitar el registre de la conversa"}.
{"Enable message archiving","Activar l'emmagatzematge de missatges"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","No està suportat activar Push sense l'atribut 'node'"}.
{"End User Session","Finalitzar Sesió d'Usuari"}.
{"Enter nickname you want to register","Introdueix el sobrenom que vols registrar"}.
@ -108,6 +115,7 @@
{"Enter the text you see","Introdueix el text que veus"}.
{"Erlang Jabber Server","Servidor Erlang Jabber"}.
{"Error","Error"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Excloure Jabber IDs de la comprovació CAPTCHA"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Exporta totes les taules a un fitxer SQL:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportar dades de tots els usuaris del servidor a arxius PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportar dades d'usuaris d'un host a arxius PIEFXIS (XEP-0227):"}.
@ -133,6 +141,7 @@
{"Get User Password","Obtenir Contrasenya d'usuari"}.
{"Get User Statistics","Obtenir Estadístiques d'Usuari"}.
{"Given Name","Nom propi"}.
{"Grant voice to this person?","Concedir veu a aquesta persona?"}.
{"Group","Grup"}.
{"Groups","Grups"}.
{"has been banned","ha sigut bloquejat"}.
@ -200,6 +209,8 @@
{"Malformed username","Nom d'usuari mal format"}.
{"MAM preference modification denied by service policy","Se t'ha denegat la modificació de la preferència de MAM per política del servei"}.
{"March","Març"}.
{"Max # of items to persist","Màxim # d'elements que persistixen"}.
{"Max payload size in bytes","Màxim tamany del payload en bytes"}.
{"Maximum Number of Occupants","Número màxim d'ocupants"}.
{"May","Maig"}.
{"Members not added (inexistent vhost!): ","Membres no afegits (perquè el vhost no existeix): "}.
@ -211,7 +222,9 @@
{"Message not found in forwarded payload","Missatge no trobat al contingut reenviat"}.
{"Messages from strangers are rejected","Els missatges de desconeguts son rebutjats"}.
{"Middle Name","Segon nom"}.
{"Minimum interval between voice requests (in seconds)","Interval mínim entre peticions de veu (en segons)"}.
{"Moderator privileges required","Es necessita tenir privilegis de moderador"}.
{"Moderator","Moderador"}.
{"Modified modules","Mòduls modificats"}.
{"Module failed to handle the query","El modul ha fallat al gestionar la petició"}.
{"Monday","Dilluns"}.
@ -256,6 +269,7 @@
{"No statistics found for this item","No n'hi ha estadístiques disponibles per a aquest element"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","No s'ha trobat l'atribut 'to' en la invitació"}.
{"Node already exists","El node ja existeix"}.
{"Node ID","ID del Node"}.
{"Node index not found","Index de node no trobat"}.
{"Node not found","Node no trobat"}.
{"Node ~p","Node ~p"}.
@ -265,7 +279,11 @@
{"Not allowed","No permès"}.
{"Not Found","No Trobat"}.
{"Not subscribed","No subscrit"}.
{"Notify subscribers when items are removed from the node","Notificar subscriptors quan els elements són eliminats del node"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes","Notificar subscriptors quan canvia la configuració del node"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted","Notificar subscriptors quan el node és eliminat"}.
{"November","Novembre"}.
{"Number of occupants","Número d'ocupants"}.
{"Number of online users","Número d'usuaris connectats"}.
{"Number of registered users","Número d'Usuaris Registrats"}.
{"October","Octubre"}.
@ -276,6 +294,7 @@
{"Online Users","Usuaris conectats"}.
{"Online Users:","Usuaris en línia:"}.
{"Online","Connectat"}.
{"Only deliver notifications to available users","Sols enviar notificacions als usuaris disponibles"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Només es permeten etiquetes <enable/> o <disable/>"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","En esta petició només es permet l'element <list/>"}.
{"Only members may query archives of this room","Només membres poden consultar l'arxiu de missatges d'aquesta sala"}.
@ -292,6 +311,7 @@
{"Owner privileges required","Es requerixen privilegis de propietari de la sala"}.
{"Packet relay is denied by service policy","S'ha denegat el reenviament del paquet per política del servei"}.
{"Packet","Paquet"}.
{"Participant","Participant"}.
{"Password Verification","Verificació de la Contrasenya"}.
{"Password Verification:","Verificació de la Contrasenya:"}.
{"Password","Contrasenya"}.
@ -300,12 +320,14 @@
{"Path to File","Ruta al fitxer"}.
{"Pending","Pendent"}.
{"Period: ","Període: "}.
{"Persist items to storage","Persistir elements al guardar"}.
{"Ping query is incorrect","La petició de Ping es incorrecta"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Recorda que aquestes opcions només fan còpia de seguretat de la base de dades Mnesia. Si estàs utilitzant el mòdul d'ODBC també deus de fer una còpia de seguretat de la base de dades de SQL a part."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Si us plau, espera una mica abans d'enviar una nova petició de veu"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Processar l'atribut 'ask' no està permès per RFC6121"}.
{"Present real Jabber IDs to","Presentar Jabber ID's reals a"}.
{"Previous session not found","No s'ha trobat la sessió prèvia"}.
{"Previous session PID has been killed","El procés de la sessió prèvia ha sigut matat"}.
{"Previous session PID has exited","El procés de la sessió prèvia ha sortit"}.
@ -314,6 +336,7 @@
{"private, ","privat, "}.
{"Publish-Subscribe","Publicar-subscriure't"}.
{"PubSub subscriber request","Petició de subscriptor PubSub"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Eliminar tots els elements quan el publicant relevant es desconnecti"}.
{"Push record not found","No s'ha trobat l'element Push"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","En aquesta sala no es permeten sol·licituds als membres"}.
{"Query to another users is forbidden","Enviar peticions a altres usuaris no està permès"}.
@ -340,15 +363,16 @@
{"Restore binary backup immediately:","Restaurar una còpia de seguretat binària ara mateix:"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Restaurar una còpia de seguretat en format de text pla ara mateix:"}.
{"Restore","Restaurar"}.
{"Roles for which Presence is Broadcasted","Rols per als que sí se difon la seua presencia"}.
{"Room Configuration","Configuració de la sala"}.
{"Room creation is denied by service policy","Se t'ha denegat el crear la sala per política del servei"}.
{"Room description","Descripció de la sala"}.
{"Room Occupants","Nombre d'ocupants"}.
{"Room terminates","La sala està terminant"}.
{"Room title","Títol de la sala"}.
{"Roster groups allowed to subscribe","Llista de grups que tenen permés subscriures"}.
{"Roster of ~ts","Llista de contactes de ~ts"}.
{"Roster size","Tamany de la llista"}.
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"RPC Call Error","Error de cridada RPC"}.
{"Running Nodes","Nodes funcionant"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s et convida a la sala ~s"}.
@ -372,6 +396,9 @@
{"Shut Down Service","Apager el Servei"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Alguns clients Jabber poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és segur."}.
{"Specify the access model","Especificar el model d'accés"}.
{"Specify the event message type","Especifica el tipus de missatge d'event"}.
{"Specify the publisher model","Especificar el model del publicant"}.
{"Statistics of ~p","Estadístiques de ~p"}.
{"Statistics","Estadístiques"}.
{"Stop","Detindre"}.
@ -384,6 +411,7 @@
{"Subject","Assumpte"}.
{"Submit","Enviar"}.
{"Submitted","Enviat"}.
{"Subscriber Address","Adreça del Subscriptor"}.
{"Subscriptions are not allowed","Les subscripcions no estan permeses"}.
{"Subscription","Subscripció"}.
{"Sunday","Diumenge"}.
@ -394,6 +422,7 @@
{"The CAPTCHA is valid.","El CAPTCHA es vàlid."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","La verificació CAPTCHA ha fallat"}.
{"The captcha you entered is wrong","El CAPTCHA que has proporcionat és incorrecte"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Les col.leccions amb les que un node està afiliat"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","La característica sol·licitada no està suportada per la sala de conferència"}.
{"The password contains unacceptable characters","La contrasenya conté caràcters inacceptables"}.
{"The password is too weak","La contrasenya és massa simple"}.
@ -456,6 +485,7 @@
{"Update","Actualitzar"}.
{"Uptime:","Temps en marxa:"}.
{"User already exists","El usuari ja existeix"}.
{"User JID","JID del usuari "}.
{"User (jid)","Usuari (jid)"}.
{"User Management","Gestió d'Usuaris"}.
{"User removed","Usuari borrat"}.
@ -477,9 +507,12 @@
{"Virtual Hosts","Hosts virtuals"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Els visitants no tenen permés canviar el seus Nicknames en esta sala"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Els visitants no poden enviar missatges a tots els ocupants"}.
{"Visitor","Visitant"}.
{"Voice request","Petició de veu"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Les peticions de veu es troben desactivades en aquesta conferència"}.
{"Wednesday","Dimecres"}.
{"When to send the last published item","Quan s'ha enviat l'última publicació"}.
{"Whether to allow subscriptions","Permetre subscripcions"}.
{"Wrong parameters in the web formulary","Paràmetres incorrectes en el formulari web"}.
{"Wrong xmlns","El xmlns ès incorrecte"}.
{"XMPP Domains","Dominis XMPP"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,5 +1,6 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," změnil(a) téma na: "}.
{"A friendly name for the node","Přívětivé jméno pro uzel"}.
{"A password is required to enter this room","Pro vstup do místnosti musíte zadat heslo"}.
{"Accept","Přijmout"}.
{"Access denied by service policy","Přístup byl zamítnut nastavením služby"}.
@ -12,6 +13,7 @@
{"Administrator privileges required","Potřebujete práva administrátora"}.
{"All activity","Všechny aktivity"}.
{"All Users","Všichni uživatelé"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","Povolit tomuto Jabber ID odebírat tento pubsub uzel?"}.
{"Allow users to change the subject","Povolit uživatelům měnit téma místnosti"}.
{"Allow users to query other users","Povolit uživatelům odesílat požadavky (query) ostatním uživatelům"}.
{"Allow users to send invites","Povolit uživatelům posílání pozvánek"}.
@ -19,6 +21,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Povolit návštěvníkům měnit přezdívku"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Povolit návštěvníkům odesílat soukromé zprávy"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Povolit návštěvníkům posílat stavové zprávy ve statusu"}.
{"Allow visitors to send voice requests","Povolit uživatelům posílat žádosti o voice práva"}.
{"Announcements","Oznámení"}.
{"April",". dubna"}.
{"August",". srpna"}.
@ -33,6 +36,7 @@
{"Bytestream already activated","Bytestream již byl aktivován"}.
{"Cannot remove active list","Aktivní seznam nelze odebrat"}.
{"Cannot remove default list","Výchozí seznam nelze odebrat"}.
{"CAPTCHA web page","Webová stránka CAPTCHA"}.
{"Change Password","Změnit heslo"}.
{"Change User Password","Změnit heslo uživatele"}.
{"Changing password is not allowed","Změna hesla není povolena"}.
@ -50,6 +54,7 @@
{"City","Město"}.
{"Commands","Příkazy"}.
{"Conference room does not exist","Místnost neexistuje"}.
{"Configuration of room ~s","Konfigurace místnosti ~s"}.
{"Configuration","Konfigurace"}.
{"Connected Resources:","Připojené zdroje:"}.
{"Country","Země"}.
@ -64,9 +69,10 @@
{"Delete message of the day","Smazat zprávu dne"}.
{"Delete Selected","Smazat vybrané"}.
{"Delete User","Smazat uživatele"}.
{"Deliver event notifications","Doručovat upozornění na události"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Doručovat náklad s upozorněním na událost"}.
{"Description:","Popis:"}.
{"Disc only copy","Jen kopie disku"}.
{"Displayed Groups:","Zobrazené skupiny:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Nikdy nikomu nesdělujte své heslo, ani administrátorovi serveru Jabberu."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Uložit zálohu do textového souboru na "}.
{"Dump to Text File","Uložit do textového souboru"}.
@ -82,6 +88,7 @@
{"Elements","Položek"}.
{"Email","E-mail"}.
{"Enable logging","Zaznamenávat konverzace"}.
{"Enable message archiving","Povolit ukládání historie zpráv"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","Aktivováno push bez atributu 'node' není podporováno"}.
{"End User Session","Ukončit sezení uživatele"}.
{"Enter nickname you want to register","Zadejte přezdívku, kterou chcete zaregistrovat"}.
@ -92,6 +99,7 @@
{"Enter the text you see","Zadejte text, který vidíte"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Server"}.
{"Error","Chyba"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Vyloučit Jabber ID z procesu CAPTCHA ověřování"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Zálohovat všechny tabulky jako SQL dotazy do souboru:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportovat všechny uživatele do souboru ve formátu PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportovat uživatele na hostiteli do souboru ve formátu PIEFXIS (XEP-0227):"}.
@ -101,6 +109,7 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Došlo k chybě při získávání Jabber ID z vaší žádosti o voice práva"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Chyba při mapování namespace pro externí komponentu"}.
{"Failed to parse HTTP response","Chyba parsování HTTP odpovědi"}.
{"Failed to process option '~s'","Chyba při zpracování možnosti '~s'"}.
{"Family Name","Příjmení"}.
{"February",". února"}.
{"File larger than ~w bytes","Soubor větší než ~w bytů"}.
@ -113,7 +122,8 @@
{"Get User Password","Získat heslo uživatele"}.
{"Get User Statistics","Získat statistiky uživatele"}.
{"Given Name","Křestní jméno"}.
{"Group ","Skupina "}.
{"Grant voice to this person?","Udělit voice práva této osobě?"}.
{"Group","Skupina"}.
{"Groups","Skupiny"}.
{"has been banned","byl(a) zablokován(a)"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","byl(a) vyhozen(a), protože dojde k vypnutí systému"}.
@ -145,6 +155,7 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Pozvánky nejsou povoleny v této místnosti"}.
{"IP addresses","IP adresy"}.
{"is now known as","se přejmenoval(a) na"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Není povoleno posílat chybové zprávy do místnosti. Účastník (~s) odeslal chybovou zprávu (~s) a byl vyhozen z místnosti"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Není dovoleno odeslání soukromé zprávy typu \"skupinová zpráva\" "}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Není povoleno odesílat soukromé zprávy v této místnosti"}.
{"It is not allowed to send private messages","Je zakázáno posílat soukromé zprávy"}.
@ -170,6 +181,8 @@
{"Make room public searchable","Nastavit místnost jako veřejnou"}.
{"Malformed username","Chybně formátováné jméno uživatele"}.
{"March",". března"}.
{"Max # of items to persist","Maximální počet položek, které je možné natrvalo uložit"}.
{"Max payload size in bytes","Maximální náklad v bajtech"}.
{"Maximum Number of Occupants","Počet účastníků"}.
{"May",". května"}.
{"Members:","Členové:"}.
@ -179,7 +192,9 @@
{"Message body","Tělo zprávy"}.
{"Message not found in forwarded payload","Zpráva nebyla nalezena v přeposlaném obsahu"}.
{"Middle Name","Druhé jméno"}.
{"Minimum interval between voice requests (in seconds)","Minimální interval mezi žádostmi o voice práva (v sekundách)"}.
{"Moderator privileges required","Potřebujete práva moderátora"}.
{"Moderator","Moderátor"}.
{"Modified modules","Aktualizované moduly"}.
{"Module failed to handle the query","Modul chyboval při zpracování dotazu"}.
{"Monday","Pondělí"}.
@ -193,6 +208,7 @@
{"Never","Nikdy"}.
{"New Password:","Nové heslo:"}.
{"Nickname Registration at ","Registrace přezdívky na "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Přezdívka ~s v místnosti neexistuje"}.
{"Nickname","Přezdívka"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Chybějící atribut 'affiliation'"}.
{"No available resource found","Nebyl nalezen žádný dostupný zdroj"}.
@ -218,6 +234,7 @@
{"No statistics found for this item","Nebyly nalezeny statistiky pro uvedenou položku"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Chybějící atribut 'to' v pozvánce"}.
{"Node already exists","Uzel již existuje"}.
{"Node ID","ID uzlu"}.
{"Node index not found","Index uzlu nebyl nalezen"}.
{"Node not found","Uzel nenalezen"}.
{"Node ~p","Uzel ~p"}.
@ -226,7 +243,11 @@
{"None","Nic"}.
{"Not Found","Nenalezeno"}.
{"Not subscribed","Není odebíráno"}.
{"Notify subscribers when items are removed from the node","Upozornit odběratele na odstranění položek z uzlu"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes","Upozornit odběratele na změnu nastavení uzlu"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted","Upozornit odběratele na smazání uzlu"}.
{"November",". listopadu"}.
{"Number of occupants","Počet účastníků"}.
{"Number of online users","Počet online uživatelů"}.
{"Number of registered users","Počet registrovaných uživatelů"}.
{"October",". října"}.
@ -237,6 +258,7 @@
{"Online Users","Připojení uživatelé"}.
{"Online Users:","Připojení uživatelé:"}.
{"Online","Online"}.
{"Only deliver notifications to available users","Doručovat upozornění jen právě přihlášeným uživatelům"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Pouze značky <enable/> nebo <disable/>jsou povoleny"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Pouze element <list/> je povolen v tomto dotazu"}.
{"Only members may query archives of this room","Pouze moderátoři mají povoleno měnit téma místnosti"}.
@ -252,6 +274,7 @@
{"Outgoing s2s Connections:","Odchozí s2s spojení:"}.
{"Owner privileges required","Jsou vyžadována práva vlastníka"}.
{"Packet","Paket"}.
{"Participant","Účastník"}.
{"Password Verification","Ověření hesla"}.
{"Password Verification:","Ověření hesla:"}.
{"Password","Heslo"}.
@ -260,15 +283,18 @@
{"Path to File","Cesta k souboru"}.
{"Pending","Čekající"}.
{"Period: ","Čas: "}.
{"Persist items to storage","Uložit položky natrvalo do úložiště"}.
{"Ping query is incorrect","Ping dotaz je nesprávný"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Podotýkáme, že tato nastavení budou zálohována do zabudované databáze Mnesia. Pokud používáte ODBC modul, musíte zálohovat svoji SQL databázi samostatně."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Prosím, počkejte chvíli před posláním nové žádosti o voice práva"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Atribut 'ask' není povolen dle RFC6121"}.
{"Present real Jabber IDs to","Odhalovat skutečná Jabber ID"}.
{"private, ","soukromá, "}.
{"Publish-Subscribe","Publish-Subscribe"}.
{"PubSub subscriber request","Žádost odběratele PubSub"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Smazat všechny položky, pokud se příslušný poskytovatel odpojí"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Požadavky (queries) na členy místnosti nejsou v této místnosti povolené"}.
{"Query to another users is forbidden","Dotaz na jiné uživatele je zakázán"}.
{"RAM and disc copy","Kopie RAM a disku"}.
@ -292,13 +318,14 @@
{"Restore binary backup immediately:","Okamžitě obnovit binární zálohu:"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Okamžitě obnovit zálohu z textového souboru:"}.
{"Restore","Obnovit"}.
{"Roles for which Presence is Broadcasted","Role, pro které je zpráva o stavu šířena"}.
{"Room Configuration","Nastavení místnosti"}.
{"Room creation is denied by service policy","Pravidla služby nepovolují vytvořit místnost"}.
{"Room description","Popis místnosti"}.
{"Room Occupants","Počet účastníků"}.
{"Room title","Název místnosti"}.
{"Roster groups allowed to subscribe","Skupiny kontaktů, které mohou odebírat"}.
{"Roster size","Velikost seznamu kontaktů"}.
{"Roster","Seznam kontaktů"}.
{"RPC Call Error","Chyba RPC volání"}.
{"Running Nodes","Běžící uzly"}.
{"Saturday","Sobota"}.
@ -318,6 +345,9 @@
{"Show Ordinary Table","Zobrazit běžnou tabulku"}.
{"Shut Down Service","Vypnout službu"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Někteří klienti umí uložit vaše heslo na disk počítače. Tuto funkci používejte, pouze pokud věříte zabezpečení svého počítače."}.
{"Specify the access model","Uveďte přístupový model"}.
{"Specify the event message type","Zvolte typ zpráv pro události"}.
{"Specify the publisher model","Specifikovat model pro publikování"}.
{"Statistics of ~p","Statistiky ~p"}.
{"Statistics","Statistiky"}.
{"Stopped Nodes","Zastavené uzly"}.
@ -328,6 +358,7 @@
{"Subject","Předmět"}.
{"Submit","Odeslat"}.
{"Submitted","Odeslané"}.
{"Subscriber Address","Adresa odběratele"}.
{"Subscription","Přihlášení"}.
{"Subscriptions are not allowed","Předplatné není povoleno"}.
{"Sunday","Neděle"}.
@ -335,6 +366,7 @@
{"That nickname is registered by another person","Přezdívka je zaregistrována jinou osobou"}.
{"The CAPTCHA is valid.","CAPTCHA souhlasí."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Ověření CAPTCHA se nezdařilo"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Kolekce, se kterými je uzel spřízněn"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Požadovaná vlastnost není podporována touto místností"}.
{"The password contains unacceptable characters","Heslo obsahuje nepovolené znaky"}.
{"The password is too weak","Heslo je příliš slabé"}.
@ -353,11 +385,13 @@
{"Thursday","Čtvrtek"}.
{"Time delay","Časový posun"}.
{"Time","Čas"}.
{"To register, visit ~s","Pokud se chcete zaregistrovat, navštivte ~s"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","Příliš mnoho aktivních bytestreamů"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Přiliš mnoho CAPTCHA žádostí"}.
{"Too many <item/> elements","Příliš mnoho elementů <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","Přilíš mnoho elementů <list/>"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Příliš mnoho (~p) chybných pokusů o přihlášení z této IP adresy (~s). Adresa bude zablokována do ~s UTC"}.
{"Too many unacked stanzas","Příliš mnoho nepotvrzených stanz"}.
{"Too many users in this conference","Přiliš mnoho uživatelů v této místnosti"}.
{"To","Pro"}.
@ -383,6 +417,7 @@
{"Update","Aktualizovat"}.
{"Uptime:","Čas běhu:"}.
{"User already exists","Uživatel již existuje"}.
{"User JID","Jabber ID uživatele"}.
{"User (jid)","Uživatel (JID)"}.
{"User Management","Správa uživatelů"}.
{"User session not found","Sezení uživatele nebylo nalezeno"}.
@ -394,14 +429,20 @@
{"User","Uživatel"}.
{"Validate","Ověřit"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","Hodnota 'get' atrubutu 'type' není povolena"}.
{"Value of '~s' should be boolean","Hodnota '~s' by měla být boolean"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","Hodnota '~s' by měla být datetime řetězec"}.
{"Value of '~s' should be integer","Hodnota '~s' by měla být celé číslo"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","Hodnota 'set' atrubutu 'type' není povolena"}.
{"vCard User Search","Hledání uživatelů ve vizitkách"}.
{"Virtual Hosts","Virtuální hostitelé"}.
{"Visitor","Návštěvník"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Návštěvníkům této místnosti je zakázáno měnit přezdívku"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Návštevníci nemají povoleno zasílat zprávy všem účastníkům v této místnosti"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Voice žádosti jsou v této místnosti zakázány"}.
{"Voice request","Žádost o voice práva"}.
{"Wednesday","Středa"}.
{"When to send the last published item","Kdy odeslat poslední publikovanou položku"}.
{"Whether to allow subscriptions","Povolit odebírání"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Později můžete své heslo změnit pomocí klienta Jabberu."}.
{"You have been banned from this room","Byl jste vyloučen z této místnosti"}.
{"You have joined too many conferences","Vstoupil jste do příliš velkého množství místností"}.
@ -413,4 +454,5 @@
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Fronta offline zpráv pro váš kontakt je plná. Zpráva byla zahozena."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Váš účet Jabberu byl úspěšně vytvořen."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Váš účet Jabberu byl úspěšně smazán."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Nesmíte posílat zprávy na ~s. Pro povolení navštivte ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","Nemáte povoleno vytvářet uzly"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,5 +1,6 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," hat das Thema geändert auf: "}.
{"A friendly name for the node","Ein merkbarer Name für den Knoten"}.
{"A password is required to enter this room","Sie brauchen ein Passwort um diesen Raum zu betreten"}.
{"Accept","Akzeptieren"}.
{"Access denied by service policy","Zugang aufgrund der Dienstrichtlinien verweigert"}.
@ -12,6 +13,7 @@
{"Administrator privileges required","Administratorenrechte benötigt"}.
{"All activity","Alle Aktivitäten"}.
{"All Users","Alle Benutzer"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","Dieser Jabber-ID das Abonnement dieses pubsub-Knotens erlauben?"}.
{"Allow users to change the subject","Erlaube Benutzern das Thema zu ändern"}.
{"Allow users to query other users","Erlaube Benutzern Informationen über andere Benutzer abzufragen"}.
{"Allow users to send invites","Erlaube Benutzern Einladungen zu senden"}.
@ -19,6 +21,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Erlaube Besuchern ihren Benutzernamen zu ändern"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Erlaube Besuchern das Senden von privaten Nachrichten an"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Erlaube Besuchern einen Text bei Statusänderung zu senden"}.
{"Allow visitors to send voice requests","Anfragen von Sprachrechten für Benutzer erlauben"}.
{"Announcements","Ankündigungen"}.
{"April","April"}.
{"August","August"}.
@ -33,6 +36,7 @@
{"Bytestream already activated","Bytestream bereits aktiviert"}.
{"Cannot remove active list","Kann aktive Liste nicht entfernen"}.
{"Cannot remove default list","Kann Standardliste nicht entfernen"}.
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA -Webseite"}.
{"Change Password","Passwort ändern"}.
{"Change User Password","Benutzer-Passwort ändern"}.
{"Changing password is not allowed","Ändern des Passwortes ist nicht erlaubt"}.
@ -50,6 +54,7 @@
{"City","Stadt"}.
{"Commands","Befehle"}.
{"Conference room does not exist","Konferenzraum existiert nicht"}.
{"Configuration of room ~s","Konfiguration für Raum ~s"}.
{"Configuration","Konfiguration"}.
{"Connected Resources:","Verbundene Ressourcen:"}.
{"Country","Land"}.
@ -64,9 +69,10 @@
{"Delete message of the day","Lösche Nachricht des Tages"}.
{"Delete Selected","Markierte löschen"}.
{"Delete User","Benutzer löschen"}.
{"Deliver event notifications","Ereignisbenachrichtigung zustellen"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Nachrichten mit Ereignis-Benachrichtigungen zustellen"}.
{"Description:","Beschreibung:"}.
{"Disc only copy","Nur auf Festplatte"}.
{"Displayed Groups:","Angezeigte Gruppen:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Geben Sie niemandem Ihr Passwort, auch nicht den Administratoren des Jabber-Servers."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Ausgabe der Sicherung in diese Textdatei "}.
{"Dump to Text File","Ausgabe in Textdatei"}.
@ -82,6 +88,7 @@
{"Elements","Elemente"}.
{"Email","E-Mail"}.
{"Enable logging","Protokollierung aktivieren"}.
{"Enable message archiving","Nachrichtenarchivierung aktivieren"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","push ohne 'node'-Attribut zu aktivieren wird nicht unterstützt"}.
{"End User Session","Benutzer-Sitzung beenden"}.
{"Enter nickname you want to register","Geben Sie den zu registrierenden Benutzernamen ein"}.
@ -92,6 +99,7 @@
{"Enter the text you see","Geben Sie den Text, den Sie sehen, ein"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber-Server"}.
{"Error","Fehler"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Von CAPTCHA Überprüfung ausgeschlossene Jabber IDs"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Alle Tabellen als SQL-Abfragen in eine Datei exportieren:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Alle Benutzerdaten des Servers in PIEFXIS-Dateien (XEP-0227) exportieren:"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Alle Benutzerdaten des Hosts in PIEFXIS-Dateien (XEP-0227) exportieren:"}.
@ -101,6 +109,7 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Fehler beim Auslesen der JID aus der Anfragenbestätigung für Sprachrechte"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Konnte delegierten Namensraum nicht externer Komponente zuordnen"}.
{"Failed to parse HTTP response","Konnte HTTP-Antwort nicht parsen"}.
{"Failed to process option '~s'","Konnte Option '~s' nicht verarbeiten"}.
{"Family Name","Nachname"}.
{"February","Februar"}.
{"File larger than ~w bytes","Datei größer als ~w Bytes"}.
@ -113,7 +122,8 @@
{"Get User Password","Benutzer-Passwort abrufen"}.
{"Get User Statistics","Benutzer-Statistiken abrufen"}.
{"Given Name","Vorname"}.
{"Group ","Gruppe "}.
{"Grant voice to this person?","Sprachrechte dieser Person erteilen?"}.
{"Group","Gruppe"}.
{"Groups","Gruppen"}.
{"has been banned","wurde gebannt"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","wurde wegen einer Systemabschaltung gekickt"}.
@ -145,6 +155,7 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Einladungen sind in dieser Konferenz nicht erlaubt"}.
{"IP addresses","IP-Adressen"}.
{"is now known as","ist nun bekannt als"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Es ist nicht erlaubt Fehlermeldungen an den Raum zu senden. Der Teilnehmer (~s) hat eine Fehlermeldung (~s) gesendet und wurde aus dem Raum gekickt"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten des Typs \"Gruppenchat\" zu senden"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten an den Raum zu schicken"}.
{"It is not allowed to send private messages","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten zu senden"}.
@ -170,6 +181,8 @@
{"Make room public searchable","Raum öffentlich suchbar machen"}.
{"Malformed username","Ungültiger Benutzername"}.
{"March","März"}.
{"Max # of items to persist","Maximale Anzahl dauerhaft zu speichernder Einträge"}.
{"Max payload size in bytes","Maximale Nutzlastgrösse in Bytes"}.
{"Maximum Number of Occupants","Maximale Anzahl von Teilnehmern"}.
{"May","Mai"}.
{"Membership is required to enter this room","Um diesen Raum zu betreten müssen Sie Mitglied sein"}.
@ -179,7 +192,9 @@
{"Message body","Nachrichtentext"}.
{"Message not found in forwarded payload","Nachricht nicht in weitergeleiteten Nutzdaten gefunden"}.
{"Middle Name","Zweiter Vorname"}.
{"Minimum interval between voice requests (in seconds)","Mindestdauer zwischen Anfragen für Sprachrechte (in Sekunden)"}.
{"Moderator privileges required","Moderatorrechte benötigt"}.
{"Moderator","Moderator"}.
{"Modified modules","Geänderte Module"}.
{"Module failed to handle the query","Modul konnte die Anfrage nicht verarbeiten"}.
{"Monday","Montag"}.
@ -193,6 +208,7 @@
{"Never","Nie"}.
{"New Password:","Neues Passwort:"}.
{"Nickname Registration at ","Registrieren des Benutzernames auf "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Der Benutzername ~s existiert im Raum nicht"}.
{"Nickname","Benutzername"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Kein 'affiliation'-Attribut gefunden"}.
{"No available resource found","Keine verfügbare Ressource gefunden"}.
@ -218,6 +234,7 @@
{"No statistics found for this item","Keine Statistiken für dieses Element gefunden"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Kein 'to'-Attribut in der Einladung gefunden"}.
{"Node already exists","Knoten existiert bereits"}.
{"Node ID","Knoten-ID"}.
{"Node index not found","Knotenindex nicht gefunden"}.
{"Node not found","Knoten nicht gefunden"}.
{"Node ~p","Knoten ~p"}.
@ -226,7 +243,11 @@
{"None","Keine"}.
{"Not Found","Nicht gefunden"}.
{"Not subscribed","Nicht abonniert"}.
{"Notify subscribers when items are removed from the node","Abonnenten benachrichtigen, wenn Einträge vom Knoten entfernt werden"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes","Abonnenten benachrichtigen, wenn sich die Knotenkonfiguration ändert"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted","Abonnenten benachrichtigen, wenn der Knoten gelöscht wird"}.
{"November","November"}.
{"Number of occupants","Anzahl der Teilnehmer"}.
{"Number of online users","Anzahl der angemeldeten Benutzer"}.
{"Number of registered users","Anzahl der registrierten Benutzer"}.
{"October","Oktober"}.
@ -237,6 +258,7 @@
{"Online Users","Angemeldete Benutzer"}.
{"Online Users:","Angemeldete Benutzer:"}.
{"Online","Angemeldet"}.
{"Only deliver notifications to available users","Benachrichtigungen nur an verfügbare Benutzer schicken"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Nur <enable/>- oder <disable/>-Tags sind erlaubt"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Nur <list/>-Elemente sind in dieser Anfrage erlaubt"}.
{"Only members may query archives of this room","Nur Mitglieder dürfen den Verlauf dieses Raumes abrufen"}.
@ -252,6 +274,7 @@
{"Outgoing s2s Connections:","Ausgehende s2s-Verbindungen:"}.
{"Owner privileges required","Besitzerrechte benötigt"}.
{"Packet","Paket"}.
{"Participant","Teilnehmer"}.
{"Password Verification","Passwort bestätigen"}.
{"Password Verification:","Passwort bestätigen:"}.
{"Password","Passwort"}.
@ -260,15 +283,18 @@
{"Path to File","Pfad zur Datei"}.
{"Pending","Ausstehend"}.
{"Period: ","Zeitraum: "}.
{"Persist items to storage","Einträge dauerhaft speichern"}.
{"Ping query is incorrect","Ping-Anfrage ist falsch"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Beachten Sie, dass diese Optionen nur die eingebaute Mnesia-Datenbank sichern. Wenn sie das ODBC-Modul verwenden, müssen Sie auch die SQL-Datenbank separat sichern."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Bitte warten Sie ein wenig, bevor Sie eine weitere Anfrage für Sprachrechte senden"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Ein 'ask'-Attribut zu besitzen ist laut RFC6121 nicht erlaubt"}.
{"Present real Jabber IDs to","Echte Jabber-IDs anzeigen für"}.
{"private, ","privat, "}.
{"Publish-Subscribe","Publish-Subscribe"}.
{"PubSub subscriber request","PubSub-Abonnenten-Anfrage"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Alle Einträge entfernen, wenn der relevante Veröffentlicher offline geht"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Anfragen an die Teilnehmer sind in diesem Raum nicht erlaubt"}.
{"Query to another users is forbidden","Anfrage an andere Benutzer ist verboten"}.
{"RAM and disc copy","RAM und Festplatte"}.
@ -292,13 +318,14 @@
{"Restore binary backup immediately:","Stelle binäre Sicherung sofort wieder her:"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Stelle Klartext-Sicherung sofort wieder her:"}.
{"Restore","Wiederherstellung"}.
{"Roles for which Presence is Broadcasted","Rollen, für die der Status übertragen wird"}.
{"Room Configuration","Raum-Konfiguration"}.
{"Room creation is denied by service policy","Anlegen des Raumes aufgrund der Dienstrichtlinien verweigert"}.
{"Room description","Raumbeschreibung"}.
{"Room Occupants","Teilnehmer in diesem Raum"}.
{"Room title","Raumname"}.
{"Roster groups allowed to subscribe","Kontaktlisten-Gruppen die abonnieren dürfen"}.
{"Roster size","Kontaktlistengröße"}.
{"Roster","Kontaktliste"}.
{"RPC Call Error","Fehler bei RPC-Aufruf"}.
{"Running Nodes","Aktive Knoten"}.
{"Saturday","Samstag"}.
@ -318,6 +345,9 @@
{"Show Ordinary Table","Gewöhnliche Tabelle anzeigen"}.
{"Shut Down Service","Dienst herunterfahren"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Einige Jabber-Clients speichern Ihr Passwort auf dem Computer. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das nur auf Ihrem persönlichen Computer tun."}.
{"Specify the access model","Geben sie das Zugangsmodell an"}.
{"Specify the event message type","Geben sie den Ereignis-Nachrichtentyp an"}.
{"Specify the publisher model","Geben sie das Publikationsmodell an"}.
{"Statistics of ~p","Statistiken von ~p"}.
{"Statistics","Statistiken"}.
{"Stopped Nodes","Angehaltene Knoten"}.
@ -328,6 +358,7 @@
{"Subject","Betreff"}.
{"Submit","Senden"}.
{"Submitted","Gesendet"}.
{"Subscriber Address","Abonnenten-Adresse"}.
{"Subscription","Abonnement"}.
{"Subscriptions are not allowed","Abonnements sind nicht erlaubt"}.
{"Sunday","Sonntag"}.
@ -335,6 +366,7 @@
{"That nickname is registered by another person","Dieser Benutzername wurde bereits von jemand anderem registriert"}.
{"The CAPTCHA is valid.","Das CAPTCHA ist gültig."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Die CAPTCHA-Verifizierung schlug fehl"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Sammlungen, mit denen ein Knoten verknüpft ist"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Die gewünschte Eigenschaft wird von der Konferenz nicht unterstützt"}.
{"The password contains unacceptable characters","Das Passwort enthält ungültige Zeichen"}.
{"The password is too weak","Das Passwort ist zu schwach"}.
@ -353,12 +385,14 @@
{"Thursday","Donnerstag"}.
{"Time delay","Zeitverzögerung"}.
{"Time","Zeit"}.
{"To register, visit ~s","Um sich anzumelden, besuchen Sie ~s"}.
{"To","An"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","Zu viele aktive Bytestreams"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Zu viele CAPTCHA-Anfragen"}.
{"Too many <item/> elements","Zu viele <item/>-Elemente"}.
{"Too many <list/> elements","Zu viele <list/>-Elemente"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Zu viele (~p) fehlgeschlagene Anmeldeversuche von dieser IP Adresse (~s). Die Adresse wird bis ~s UTC blockiert."}.
{"Too many unacked stanzas","Zu viele unbestätigte Stanzas"}.
{"Too many users in this conference","Zu viele Benutzer in dieser Konferenz"}.
{"Total rooms","Alle Chaträume"}.
@ -384,6 +418,7 @@
{"Uptime:","Betriebszeit:"}.
{"User already exists","Benutzer existiert bereits"}.
{"User (jid)","Benutzer (JID)"}.
{"User JID","Benutzer JID"}.
{"User Management","Benutzerverwaltung"}.
{"User session not found","Benutzersitzung nicht gefunden"}.
{"User session terminated","Benutzersitzung beendet"}.
@ -394,14 +429,20 @@
{"Users","Benutzer"}.
{"Validate","Validieren"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","Wert 'get' des 'type'-Attributs ist nicht erlaubt"}.
{"Value of '~s' should be boolean","Wert von '~s' sollte boolesch sein"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","Wert von '~s' sollte datetime-String sein"}.
{"Value of '~s' should be integer","Wert von '~s' sollte eine Ganzzahl sein"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","Wert 'set' des 'type'-Attributs ist nicht erlaubt"}.
{"vCard User Search","vCard-Benutzer-Suche"}.
{"Virtual Hosts","Virtuelle Hosts"}.
{"Visitor","Besucher"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Besucher dürfen in diesem Raum ihren Benutzernamen nicht ändern"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Besucher dürfen nicht an alle Teilnehmer Nachrichten verschicken"}.
{"Voice request","Anfrage für Sprachrechte"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Anfragen für Sprachrechte sind in diesem Raum deaktiviert"}.
{"Wednesday","Mittwoch"}.
{"When to send the last published item","Wann das letzte veröffentlichte Objekt gesendet werden soll"}.
{"Whether to allow subscriptions","Ob Abonnements erlaubt sind"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Sie können das Passwort später mit einem Jabber-Client ändern."}.
{"You have been banned from this room","Sie wurden aus diesem Raum verbannt"}.
{"You have joined too many conferences","Sie sind zu vielen Konferenzen beigetreten"}.
@ -413,4 +454,5 @@
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Ihre Offline-Nachrichten-Warteschlange ist voll. Die Nachricht wurde verworfen."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich erstellt."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Ihr Jabber Konto wurde erfolgreich gelöscht."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Ihre Nachrichten an ~s werden blockiert. Um dies zu ändern, besuchen Sie ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","Es ist Ihnen nicht erlaubt Knoten zu erstellen"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,5 +1,6 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," έχει θέσει το θέμα σε: "}.
{"A friendly name for the node","Ένα φιλικό όνομα για τον κόμβο"}.
{"A password is required to enter this room","Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για είσοδο σε αυτή την αίθουσα"}.
{"Accept","Αποδοχή"}.
{"Access denied by service policy","Άρνηση πρόσβασης, λόγω τακτικής παροχής υπηρεσιών"}.
@ -12,6 +13,7 @@
{"Administrator privileges required","Aπαιτούνται προνόμια διαχειριστή"}.
{"All activity","Όλες οι δραστηριότητες"}.
{"All Users","Όλοι οι χρήστες"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","Επιτρέπετε σε αυτή την Jabber Ταυτότητα να εγγραφεί σε αυτό τον κόμβο Δημοσίευσης-Εγγραφής;"}.
{"Allow users to change the subject","Επιτρέψετε στους χρήστες να αλλάζουν το θέμα"}.
{"Allow users to query other users","Επιτρέπστε στους χρήστες να ερωτούν άλλους χρήστες"}.
{"Allow users to send invites","Επιτρέψετε στους χρήστες να αποστέλλουν προσκλήσεις"}.
@ -19,6 +21,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Επιτρέψετε στους επισκέπτες να αλλάζου ψευδώνυμο"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Επιτρέψετε στους χρήστες να αποστέλλουν ιδιωτικά μηνύματα σε"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Επιτρέψτε στους επισκέπτες να αποστέλλουν κατάσταση στις ενημερώσεις παρουσίας"}.
{"Allow visitors to send voice requests","Επιτρέψτε στους επισκέπτες να στέλνουν αιτήματα φωνής"}.
{"Announcements","Ανακοινώσεις"}.
{"April","Απρίλιος"}.
{"August","Αύγουστος"}.
@ -33,6 +36,7 @@
{"Bytestream already activated","Το Bytestream έχει ήδη ενεργοποιηθε"}.
{"Cannot remove active list","Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενεργής λίστας"}.
{"Cannot remove default list","Δεν μπορείτε να καταργήσετε την προεπιλεγμένη λίστα"}.
{"CAPTCHA web page","Ιστοσελίδα CAPTCHA"}.
{"Change Password","Αλλαγή κωδικού"}.
{"Change User Password","Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης Χρήστη"}.
{"Changing password is not allowed","Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δεν επιτρέπεται"}.
@ -50,6 +54,7 @@
{"City","Πόλη"}.
{"Commands","Εντολές"}.
{"Conference room does not exist","Αίθουσα σύνεδριασης δεν υπάρχει"}.
{"Configuration of room ~s","Διαμόρφωση Αίθουσας σύνεδριασης ~s"}.
{"Configuration","Διαμόρφωση"}.
{"Connected Resources:","Συνδεδεμένοι Πόροι:"}.
{"Country","Χώρα"}.
@ -64,9 +69,10 @@
{"Delete message of the day","Διαγράψτε το μήνυμα της ημέρας"}.
{"Delete Selected","Διαγραφή επιλεγμένων"}.
{"Delete User","Διαγραφή Χρήστη"}.
{"Deliver event notifications","Κοινοποιήσεις παράδοσης"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Κοινοποιήσεις με την παράδοση φορτίων"}.
{"Description:","Περιγραφή:"}.
{"Disc only copy","Αντίγραφο μόνο σε δίσκο"}.
{"Displayed Groups:","Εμφανίσμενες Ομάδες:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Μην πείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν, ακόμη και στους διαχειριστές του διακομιστή Jabber."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Αποθήκευση Αντιγράφου Ασφαλείας σε αρχείο κειμένου στο "}.
{"Dump to Text File","Αποθήκευση σε αρχείο κειμένου"}.
@ -92,6 +98,7 @@
{"Enter the text you see","Πληκτρολογήστε το κείμενο που βλέπετε"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Διακομιστής"}.
{"Error","Σφάλμα"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Εξαίρεση από τις ταυτότητες Jabber, ή CAPTCHA πρόκληση"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Εξαγωγή όλων των πινάκων ως ερωτημάτων SQL σε ένα αρχείο:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Εξαγωγή δεδομένων όλων των χρηστών του διακομιστή σε PIEFXIS αρχεία (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Εξαγωγή δεδομένων των χρηστών κεντρικού υπολογιστή σε PIEFXIS αρχεία (XEP-0227):"}.
@ -101,6 +108,7 @@
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Απέτυχε η εξαγωγή JID από την έγκριση του αιτήματος φωνής σας"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Αποτυχία ταξιθέτησης μεταγεγραμμένου χώρου ονομάτων σε εξωτερικό στοιχείο"}.
{"Failed to parse HTTP response","Αποτυχία ανάλυσης της απόκρισης HTTP"}.
{"Failed to process option '~s'","Αποτυχία επεξεργασίας της επιλογής '~s'"}.
{"Family Name","Επώνυμο"}.
{"February","Φεβρουάριος"}.
{"File larger than ~w bytes","Αρχείο μεγαλύτερο από ~w bytes"}.
@ -113,8 +121,9 @@
{"Get User Password","Έκθεση Κωδικού Πρόσβασης Χρήστη"}.
{"Get User Statistics","Έκθεση Στατιστικών Χρήστη"}.
{"Given Name","Ονομα"}.
{"Group ","Ομάδα "}.
{"Grant voice to this person?","Παραχώρηση φωνής σε αυτό το άτομο;"}.
{"Groups","Ομάδες"}.
{"Group","Ομάδα"}.
{"has been banned","έχει απαγορευθεί"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","αποβλήθηκε λόγω τερματισμού συστήματος"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","έχει αποβληθεί λόγω αλλαγής υπαγωγής"}.
@ -145,6 +154,7 @@
{"Invitations are not allowed in this conference","Οι προσκλήσεις δεν επιτρέπονται σε αυτή τη διάσκεψη"}.
{"IP addresses","Διευθύνσεις IP"}.
{"is now known as","είναι τώρα γνωστή ως"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων σφάλματος στο δωμάτιο. Ο συμμετέχων (~s) έχει στείλει ένα μήνυμα σφάλματος (~s) και έχει πέταχτεί έξω από την αίθουσα"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Δεν επιτρέπεται να στείλει προσωπικά μηνύματα του τύπου \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Δεν επιτρέπεται να στείλει προσωπικά μηνύματα για τη διάσκεψη"}.
{"It is not allowed to send private messages","Δεν επιτρέπεται η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων"}.
@ -170,6 +180,8 @@
{"Make room public searchable","Κάντε την δημόσια αναζήτηση δυνατή για αυτή την αίθουσα"}.
{"Malformed username","Λανθασμένη μορφή ονόματος χρήστη"}.
{"March","Μάρτιος"}.
{"Max # of items to persist","Μέγιστος αριθμός μόνιμων στοιχείων"}.
{"Max payload size in bytes","Μέγιστο μέγεθος φορτίου σε bytes"}.
{"Maximum Number of Occupants","Μέγιστος αριθμός συμετεχόντων"}.
{"May","Μάιος"}.
{"Membership is required to enter this room","Απαιτείται αίτηση συμετοχής για είσοδο σε αυτή την αίθουσα"}.
@ -179,6 +191,7 @@
{"Message body","Περιεχόμενο μηνυμάτως"}.
{"Message not found in forwarded payload","Δεν βρέθηκε μήνυμα στο προωθημένο ωφέλιμο φορτίο"}.
{"Middle Name","Πατρώνυμο"}.
{"Minimum interval between voice requests (in seconds)","Ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ αιτημάτων φωνής (σε δευτερόλεπτα)"}.
{"Moderator privileges required","Aπαιτούνται προνόμια συντονιστή"}.
{"Modified modules","Τροποποιημένα modules"}.
{"Module failed to handle the query","Το μodule απέτυχε να χειριστεί το ερώτημα"}.
@ -193,6 +206,7 @@
{"Never","Ποτέ"}.
{"New Password:","Νέος κωδικός πρόσβασης:"}.
{"Nickname Registration at ","Εγγραφή με Ψευδώνυμο στο "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Ψευδώνυμο ~s δεν υπάρχει σε αυτή την αίθουσα"}.
{"Nickname","Ψευδώνυμο"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Δεν βρέθηκε χαρακτηριστικό 'affiliation'"}.
{"No available resource found","Δεν βρέθηκε διαθέσιμος πόρος"}.
@ -218,6 +232,7 @@
{"No statistics found for this item","Δεν βρέθηκαν στατιστικά στοιχεία για αυτό το στοιχείο"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Δεν υπάρχει χαρακτηριστικό 'to' που βρέθηκε στην πρόσκληση"}.
{"Node already exists","Ο κόμβος υπάρχει ήδη"}.
{"Node ID","Ταυτότητα Κόμβου"}.
{"Node index not found","Ο δείκτης κόμβου δεν βρέθηκε"}.
{"Node not found","Κόμβος δεν βρέθηκε"}.
{"Node ~p","Κόμβος ~p"}.
@ -226,7 +241,11 @@
{"None","Κανένα"}.
{"Not Found","Δεν Βρέθηκε"}.
{"Not subscribed","Δεν έχετε εγγραφεί"}.
{"Notify subscribers when items are removed from the node","Ειδοποιηση στους συνδρομητές όταν αφαίρούντε στοιχεία από τον κόμβο"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes","Ειδοποιηση στους συνδρομητές όταν αλλάζει η διαμόρφωση κόμβου"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted","Ειδοποιηση στους συνδρομητές όταν ο κόμβος διαγράφεται"}.
{"November","Νοέμβριος"}.
{"Number of occupants","Αριθμός συμετεχόντων"}.
{"Number of online users","Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών"}.
{"Number of registered users","Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών"}.
{"October","Οκτώβριος"}.
@ -237,6 +256,7 @@
{"Online Users:","Online Χρήστες:"}.
{"Online Users","Συνδεμένοι χρήστες"}.
{"Online","Συνδεδεμένο"}.
{"Only deliver notifications to available users","Παράδωση κοινοποιήσεων μόνο σε διαθέσιμους χρήστες"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Επιτρέπονται μόνο tags <enable /> ή <disable />"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Στο ερώτημα αυτό επιτρέπεται μόνο το στοιχείο <list />"}.
{"Only members may query archives of this room","Μόνο μέλη μπορούν να δούνε τα αρχεία αυτής της αίθουσας"}.
@ -260,15 +280,18 @@
{"Path to File","Τοποθεσία Αρχείου"}.
{"Pending","Εκκρεμεί"}.
{"Period: ","Περίοδος: "}.
{"Persist items to storage","Μονιμη αποθήκευση στοιχείων"}.
{"Ping query is incorrect","Το Ping είναι λανθασμένο"}.
{"Ping","Πινγκ"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Παρακαλώ σημειώστε ότι οι επιλογές αυτές θα αποθήκευσουν Αντιγράφο Ασφαλείας μόνο της ενσωματωμένης βάσης δεδομένων Mnesia. Εάν χρησιμοποιείτε το module ODBC, θα πρέπει επίσης να κάνετε χωριστά Αντιγράφο Ασφαλείας της SQL βάση δεδομένων σας ."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Παρακαλώ, περιμένετε για λίγο πριν την αποστολή νέου αιτήματος φωνής"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Η ιδιότητα 'ask' δεν επιτρέπεται από το RFC6121"}.
{"Present real Jabber IDs to","Παρούσιαση πραγματικών ταυτοτήτων Jabber σε"}.
{"private, ","ιδιωτικό, "}.
{"Publish-Subscribe","Δημοσίευση-Εγγραφή"}.
{"PubSub subscriber request","Αίτηση συνδρομητή Δημοσίευσης-Εγγραφής"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Διαγραφή όλων των στοιχείων όταν ο σχετικός εκδότης αποσυνδέεται"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Ερωτήματα πρώς τα μέλη της διασκέψεως δεν επιτρέπονται σε αυτήν την αίθουσα"}.
{"Query to another users is forbidden","Το ερώτημα σε άλλους χρήστες είναι απαγορευμένο"}.
{"RAM and disc copy","Αντίγραφο μόνο σε RAM καί δίσκο"}.
@ -297,8 +320,8 @@
{"Room description","Περιγραφή Αίθουσας"}.
{"Room Occupants","Συμετεχόντες Αίθουσας σύνεδριασης"}.
{"Room title","Τίτλος Αίθουσας"}.
{"Roster groups allowed to subscribe","Ομάδες Καταλόγου Επαφών μπορούν να εγγραφούν"}.
{"Roster size","Μέγεθος Καταλόγου Επαφών"}.
{"Roster","Καταλόγος Επαφών"}.
{"RPC Call Error","Σφάλμα RPC Κλήσης"}.
{"Running Nodes","Ενεργοί Κόμβοι"}.
{"Saturday","Σάββατο"}.
@ -318,6 +341,9 @@
{"Show Ordinary Table","Δείτε Κοινό Πίνακα"}.
{"Shut Down Service","Κλείσιμο Υπηρεσίας"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Μερικοί πελάτες Jabber μπορεί να αποθηκεύσουν τον κωδικό πρόσβασής σας στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό μόνο εάν εμπιστεύεστε την ασφάλεια του υπολογιστή σας."}.
{"Specify the access model","Καθορίστε το μοντέλο πρόσβασης"}.
{"Specify the event message type","Καθορίστε τον τύπο μηνύματος συμβάντος"}.
{"Specify the publisher model","Καθορίστε το μοντέλο εκδότη"}.
{"Statistics of ~p","Στατιστικές του ~p"}.
{"Statistics","Στατιστικές"}.
{"Stopped Nodes","Σταματημένοι Κόμβοι"}.
@ -328,6 +354,7 @@
{"Subject","Θέμα"}.
{"Submitted","Υποβλήθηκε"}.
{"Submit","Υποβοβολή"}.
{"Subscriber Address","Διεύθυνση Συνδρομητή"}.
{"Subscriptions are not allowed","Οι συνδρομές δεν επιτρέπονται"}.
{"Subscription","Συνδρομή"}.
{"Sunday","Κυριακή"}.
@ -335,6 +362,7 @@
{"That nickname is registered by another person","Αυτό το ψευδώνυμο είναι καταχωρημένο από άλλο πρόσωπο"}.
{"The CAPTCHA is valid.","Το CAPTCHA είναι έγκυρο."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Η επαλήθευση της εικόνας CAPTCHA απέτυχε"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Οι συλλογές με την οποία είναι ένας κόμβος συνδέεται"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται από τη διάσκεψη"}.
{"The password contains unacceptable characters","Ο κωδικός πρόσβασης περιέχει μη αποδεκτούς χαρακτήρες"}.
{"The password is too weak","Ο κωδικός πρόσβασης είναι πολύ ασθενές"}.
@ -353,6 +381,7 @@
{"Thursday","Πέμπτη"}.
{"Time delay","Χρόνος καθυστέρησης"}.
{"Time","Χρόνος"}.
{"To register, visit ~s","Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε το ~s"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","Πάρα πολλά ενεργά bytestreams"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Πάρα πολλά αιτήματα CAPTCHA"}.
@ -383,6 +412,7 @@
{"Update","Ενημέρωση"}.
{"Uptime:","Uptime:"}.
{"User already exists","Ο χρήστης υπάρχει ήδη"}.
{"User JID","JID Χρήστη"}.
{"User (jid)","Χρήστη (jid)"}.
{"User Management","Διαχείριση χρηστών"}.
{"User session not found","Η συνάντηση χρήστη δεν βρέθηκε"}.
@ -394,6 +424,9 @@
{"User","Χρήστης"}.
{"Validate","Επαληθεύστε"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","Η τιμή 'get' του 'type' δεν επιτρέπεται"}.
{"Value of '~s' should be boolean","Η τιμή του '~s' πρέπει να είναι boolean"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","Η τιμή του '~s' θα πρέπει να είναι χρονοσειρά"}.
{"Value of '~s' should be integer","Η τιμή του '~s' θα πρέπει να είναι ακέραιος"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","Δεν επιτρέπεται η παράμετρος 'set' του 'type'"}.
{"vCard User Search","vCard Αναζήτηση χρηστών"}.
{"Virtual Hosts","Eεικονικοί κεντρικοί υπολογιστές"}.
@ -402,6 +435,8 @@
{"Voice requests are disabled in this conference","Τα αιτήματα φωνής είναι απενεργοποιημένα, σε αυτό το συνέδριο"}.
{"Voice request","Αίτημα φωνής"}.
{"Wednesday","Τετάρτη"}.
{"When to send the last published item","Πότε να αποσταλθεί το τελευταίο στοιχείο που δημοσιεύθηκε"}.
{"Whether to allow subscriptions","Εάν επιτρέποντε συνδρομές"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Μπορείτε αργότερα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας χρησιμοποιώντας έναν πελάτη Jabber."}.
{"You have been banned from this room","Σας έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αυτή την αίθουσα"}.
{"You have joined too many conferences","Είσθε σε πάρα πολλά συνέδρια"}.
@ -413,4 +448,5 @@
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Η μνήμη χωρίς σύνδεση μήνυματών είναι πλήρης. Το μήνυμα έχει απορριφθεί."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Ο Jabber λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με επιτυχία."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Ο Jabber λογαριασμός σας διαγράφηκε με επιτυχία."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Τα μηνύματά σας πρως ~s είναι αποκλεισμένα. Για αποδεσμεύση, επισκεφθείτε ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","Δεν σου επιτρέπεται η δημιουργία κόμβων"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,5 +1,6 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" has set the subject to: "," ŝanĝis la temon al: "}.
{"A friendly name for the node","Kromnomo por ĉi tiu nodo"}.
{"A password is required to enter this room","Pasvorto estas bezonata por eniri ĉi tiun babilejon"}.
{"Access denied by service policy","Atingo rifuzita de serv-politiko"}.
{"Action on user","Ago je uzanto"}.
@ -11,6 +12,7 @@
{"Administrator privileges required","Administrantaj rajtoj bezonata"}.
{"All activity","Ĉiu aktiveco"}.
{"All Users","Ĉiuj Uzantoj"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","Ĉu permesi ĉi tiun Jabber ID aboni al la jena PubAbo-nodo"}.
{"Allow users to change the subject","Permesu uzantojn ŝanĝi la temon"}.
{"Allow users to query other users","Permesu uzantojn informpeti aliajn uzantojn"}.
{"Allow users to send invites","Permesu uzantojn sendi invitojn"}.
@ -18,6 +20,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Permesu al vizitantoj ŝanĝi siajn kaŝnomojn"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Permesu uzantojn sendi privatajn mesaĝojn al"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Permesu al vizitantoj sendi statmesaĝon en ĉeest-sciigoj"}.
{"Allow visitors to send voice requests","Permesu uzantojn sendi voĉ-petojn"}.
{"Announcements","Anoncoj"}.
{"April","Aprilo"}.
{"August","Aŭgusto"}.
@ -27,6 +30,7 @@
{"Backup","Faru Sekurkopion"}.
{"Bad format","Malĝusta formo"}.
{"Birthday","Naskiĝtago"}.
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA teksaĵ-paĝo"}.
{"Change Password","Ŝanĝu pasvorton"}.
{"Change User Password","Ŝanĝu pasvorton de uzanto"}.
{"Characters not allowed:","Karaktroj ne permesata:"}.
@ -42,6 +46,7 @@
{"City","Urbo"}.
{"Commands","Ordonoj"}.
{"Conference room does not exist","Babilejo ne ekzistas"}.
{"Configuration of room ~s","Agordo de babilejo ~s"}.
{"Configuration","Agordo"}.
{"Connected Resources:","Konektataj risurcoj:"}.
{"Country","Lando"}.
@ -55,9 +60,10 @@
{"Delete message of the day","Forigu mesaĝo de la tago"}.
{"Delete Selected","Forigu elektata(j)n"}.
{"Delete User","Forigu Uzanton"}.
{"Deliver event notifications","Liveru event-sciigojn"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Liveru aĵojn de event-sciigoj"}.
{"Description:","Priskribo:"}.
{"Disc only copy","Nur disk-kopio"}.
{"Displayed Groups:","Montrataj grupoj:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Ne donu vian pasvorton al iun ajn, eĉ ne al la administrantoj de la Ĵabber-servilo."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Skribu sekurkopion en plata teksto al "}.
{"Dump to Text File","Skribu en plata tekst-dosiero"}.
@ -72,6 +78,7 @@
{"Elements","Eroj"}.
{"Email","Retpoŝto"}.
{"Enable logging","Ŝaltu protokoladon"}.
{"Enable message archiving","Ŝaltu mesaĝo-arkivo"}.
{"End User Session","Haltigu Uzant-seancon"}.
{"Enter nickname you want to register","Enmetu kaŝnomon kiun vi volas registri"}.
{"Enter path to backup file","Enmetu vojon por sekurkopio"}.
@ -81,6 +88,7 @@
{"Enter the text you see","Enmetu montrita teksto"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang-a Jabber-Servilo"}.
{"Error","Eraro"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Esceptu Ĵabber-identigilojn je CAPTCHA-defio"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Eksportu ĉiuj tabeloj kiel SQL-informmendo al dosierujo:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Eksportu datumojn de ĉiuj uzantoj en servilo al PIEFXIS dosieroj (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Eksportu datumoj de uzantoj en gastigo al PIEFXIS dosieroj (XEP-0227):"}.
@ -95,7 +103,8 @@
{"Get User Last Login Time","Montru tempon de lasta ensaluto"}.
{"Get User Password","Montru pasvorton de uzanto"}.
{"Get User Statistics","Montru statistikojn de uzanto"}.
{"Group ","Grupo "}.
{"Grant voice to this person?","Koncedu voĉon al ĉi-persono?"}.
{"Group","Grupo"}.
{"Groups","Grupoj"}.
{"has been banned","estas forbarita"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","estas forpelita pro sistem-haltigo"}.
@ -140,6 +149,8 @@
{"Make room persistent","Farigu babilejon daŭra"}.
{"Make room public searchable","Farigu babilejon publike trovebla"}.
{"March","Marĉo"}.
{"Max # of items to persist","Maksimuma kiomo de eroj en konservado"}.
{"Max payload size in bytes","Maksimuma aĵo-grando je bajtoj"}.
{"Maximum Number of Occupants","Limigo de nombro de partoprenantoj"}.
{"May","Majo"}.
{"Membership is required to enter this room","Membreco estas bezonata por eniri ĉi tiun babilejon"}.
@ -148,6 +159,7 @@
{"Memory","Memoro"}.
{"Message body","Teksto de mesaĝo"}.
{"Middle Name","Meza Nomo"}.
{"Minimum interval between voice requests (in seconds)","Minimuma intervalo inter voĉ-petoj (je sekundoj)"}.
{"Moderator privileges required","Moderantaj rajtoj bezonata"}.
{"Modified modules","Ĝisdatigitaj moduloj"}.
{"Monday","Lundo"}.
@ -158,16 +170,22 @@
{"Never","Neniam"}.
{"New Password:","Nova Pasvorto:"}.
{"Nickname Registration at ","Kaŝnomo-registrado je "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Kaŝnomo ~s ne ekzistas en la babilejo"}.
{"Nickname","Kaŝnomo"}.
{"No body provided for announce message","Neniu teksto donita por anonc-mesaĝo"}.
{"No Data","Neniu datumo"}.
{"No limit","Neniu limigo"}.
{"Node ID","Nodo ID"}.
{"Node not found","Nodo ne trovita"}.
{"Node ~p","Nodo ~p"}.
{"Nodes","Nodoj"}.
{"None","Nenio"}.
{"Not Found","Ne trovita"}.
{"Notify subscribers when items are removed from the node","Sciigu abonantoj kiam eroj estas forigita de la nodo"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes","Sciigu abonantoj kiam la agordo de la nodo ŝanĝas"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted","Sciigu abonantoj kiam la nodo estas forigita"}.
{"November","Novembro"}.
{"Number of occupants","Nombro de ĉeestantoj"}.
{"Number of online users","Nombro de konektataj uzantoj"}.
{"Number of registered users","Nombro de registritaj uzantoj"}.
{"October","Oktobro"}.
@ -178,6 +196,7 @@
{"Online Users:","Konektataj uzantoj:"}.
{"Online Users","Konektataj Uzantoj"}.
{"Online","Konektata"}.
{"Only deliver notifications to available users","Nur liveru sciigojn al konektataj uzantoj"}.
{"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this room","Nur moderigantoj kaj partoprenantoj rajtas ŝanĝi la temon en ĉi tiu babilejo"}.
{"Only moderators are allowed to change the subject in this room","Nur moderigantoj rajtas ŝanĝi la temon en ĉi tiu babilejo"}.
{"Only moderators can approve voice requests","Nur moderigantoj povas aprobi voĉ-petojn"}.
@ -198,13 +217,16 @@
{"Path to File","Voje de dosiero"}.
{"Pending","Atendanta"}.
{"Period: ","Periodo: "}.
{"Persist items to storage","Savu erojn en konservado"}.
{"Ping","Sondaĵo"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Rimarku ke ĉi tiuj elektebloj nur sekurkopias la propran Mnesia-datumbazon. Se vi uzas la ODBC-modulon, vi ankaŭ devas sekurkopii tiujn SQL-datumbazoj aparte."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Bonvolu atendi iomete antaŭ ol sendi plian voĉ-peton"}.
{"Pong","Resondaĵo"}.
{"Present real Jabber IDs to","Montru verajn Jabber ID-ojn al"}.
{"private, ","privata, "}.
{"Publish-Subscribe","Public-Abonado"}.
{"PubSub subscriber request","PubAbo abonpeto"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Forigu ĉiujn erojn kiam la rilata publikanto malkonektiĝas"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Malpermesas informmendoj al partoprenantoj en ĉi tiu babilejo"}.
{"RAM and disc copy","RAM- kaj disk-kopio"}.
{"RAM copy","RAM-kopio"}.
@ -232,8 +254,8 @@
{"Room description","Babilejo-priskribo"}.
{"Room Occupants","Nombro de ĉeestantoj"}.
{"Room title","Babilejo-nomo"}.
{"Roster groups allowed to subscribe","Kontaktlist-grupoj kiuj rajtas aboni"}.
{"Roster size","Kontaktlist-grando"}.
{"Roster","Kontaktlisto"}.
{"RPC Call Error","Eraro de RPC-alvoko"}.
{"Running Nodes","Funkciantaj Nodoj"}.
{"Saturday","Sabato"}.
@ -253,6 +275,9 @@
{"Show Ordinary Table","Montru ordinaran tabelon"}.
{"Shut Down Service","Haltigu Servon"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Kelkaj Ĵabber-klientoj povas memori vian pasvorton je via komputilo. Nur uzu tiun eblon se vi fidas ke via komputilo estas sekura."}.
{"Specify the access model","Specifu atingo-modelon"}.
{"Specify the event message type","Specifu tipo de event-mesaĝo"}.
{"Specify the publisher model","Enmetu publikadan modelon"}.
{"Statistics of ~p","Statistikoj de ~p"}.
{"Statistics","Statistikoj"}.
{"Stop","Haltigu"}.
@ -263,12 +288,14 @@
{"Subject","Temo"}.
{"Submit","Sendu"}.
{"Submitted","Sendita"}.
{"Subscriber Address","Abonanta adreso"}.
{"Subscription","Abono"}.
{"Sunday","Dimanĉo"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Tiu kaŝnomo jam estas uzata de alia partoprenanto"}.
{"That nickname is registered by another person","Kaŝnomo estas registrita de alia persono"}.
{"The CAPTCHA is valid.","La CAPTCHA ĝustas"}.
{"The CAPTCHA verification has failed","La CAPTCHA-kontrolado malsukcesis"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Aro kun kiu nodo estas filigita"}.
{"The password is too weak","La pasvorto estas ne sufiĉe forta"}.
{"the password is","la pasvorto estas"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","La pasvorto de via Ĵabber-konto estas sukcese ŝanĝata."}.
@ -284,6 +311,7 @@
{"Time","Tempo"}.
{"To","Ĝis"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Tro multaj CAPTCHA-petoj"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Tro da malsukcesaj aŭtentprovoj (~p) de ĉi tiu IP-adreso (~s). La adreso estos malbarata je ~s UTC."}.
{"Too many unacked stanzas","Tro da neagnoskitaj stancoj"}.
{"Total rooms","Babilejoj"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Trafikrapida limigo superita"}.
@ -303,6 +331,7 @@
{"Update script","Ĝisdatigo-skripto"}.
{"Update","Ĝisdatigu"}.
{"Uptime:","Daŭro de funkciado"}.
{"User JID","Uzant-JID"}.
{"User Management","Uzanto-administrado"}.
{"Username:","Uzantnomo"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Ne estas permesata al uzantoj registri tiel rapide"}.
@ -317,6 +346,8 @@
{"Voice requests are disabled in this conference","Voĉ-petoj estas malebligita en jena babilejo"}.
{"Voice request","Voĉ-peto"}.
{"Wednesday","Merkredo"}.
{"When to send the last published item","Kiam sendi la laste publicitan eron"}.
{"Whether to allow subscriptions","Ĉu permesi aboni"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Poste vi povas ŝanĝi vian pasvorton per Ĵabber-kliento."}.
{"You have been banned from this room","Vi estas malpermesata en ĉi tiu babilejo"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Vi devas kompletigi la \"Kaŝnomo\" kampon"}.
@ -327,3 +358,4 @@
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Mesaĝo-atendovico de la senkonekta kontakto estas plena. La mesaĝo estas forĵetita"}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Via Ĵabber-konto estis sukcese kreata."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Via Ĵabber-konto estas sukcese forigita."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Viaj mesaĝoj al ~s estas blokata. Por malbloki ilin, iru al ~s"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,6 +1,7 @@
%% -*- coding: utf-8 -*-
{" (Add * to the end of field to match substring)","(Añade * al final del campo para buscar subcadenas)"}.
{" has set the subject to: "," ha puesto el asunto: "}.
{"A friendly name for the node","Un nombre sencillo para el nodo"}.
{"A password is required to enter this room"," (Añade * al final del campo para buscar subcadenas)"}.
{"Accept","Aceptar"}.
{"Access denied by service policy","Acceso denegado por la política del servicio"}.
@ -14,6 +15,7 @@
{"Administrator privileges required","Se necesita privilegios de administrador"}.
{"All activity","Toda la actividad"}.
{"All Users","Todos los usuarios"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","¿Deseas permitir a este Jabber ID que se subscriba a este nodo PubSub?"}.
{"Allow users to change the subject","Permitir a los usuarios cambiar el asunto"}.
{"Allow users to query other users","Permitir a los usuarios consultar a otros usuarios"}.
{"Allow users to send invites","Permitir a los usuarios enviar invitaciones"}.
@ -21,6 +23,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Permitir a los visitantes cambiarse el apodo"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Permitir a los visitantes enviar mensajes privados a"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Permitir a los visitantes enviar texto de estado en las actualizaciones de presencia"}.
{"Allow visitors to send voice requests","Permitir a los visitantes enviar peticiones de voz"}.
{"Announcements","Anuncios"}.
{"April","abril"}.
{"Attribute 'channel' is required for this request","El atributo 'channel' es necesario para esta petición"}.
@ -39,6 +42,7 @@
{"Bytestream already activated","Bytestream ya está activado"}.
{"Cannot remove active list","No se puede borrar la lista activa"}.
{"Cannot remove default list","No se puede borrar la lista por defecto"}.
{"CAPTCHA web page","Página web de CAPTCHA"}.
{"Change Password","Cambiar contraseña"}.
{"Change User Password","Cambiar contraseña de usuario"}.
{"Changing password is not allowed","No está permitido cambiar la contraseña"}.
@ -77,6 +81,8 @@
{"Delete Selected","Borrar los seleccionados"}.
{"Delete table","Borrar tabla"}.
{"Delete User","Borrar usuario"}.
{"Deliver event notifications","Entregar notificaciones de eventos"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Enviar contenidos junto con las notificaciones de eventos"}.
{"Description:","Descripción:"}.
{"Disc only copy","Copia en disco solamente"}.
{"'Displayed groups' not added (they do not exist!): ","'Mostrados' que no han sido añadidos (¡no existen!): "}.
@ -98,6 +104,7 @@
{"Elements","Elementos"}.
{"Email","correo"}.
{"Enable logging","Guardar históricos"}.
{"Enable message archiving","Activar el almacenamiento de mensajes"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","No está soportado activar Push sin el atributo 'node'"}.
{"End User Session","Cerrar sesión de usuario"}.
{"Enter nickname you want to register","Introduce el apodo que quieras registrar"}.
@ -108,6 +115,7 @@
{"Enter the text you see","Teclea el texto que ves"}.
{"Erlang Jabber Server","Servidor Jabber en Erlang"}.
{"Error","Error"}.
{"Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge","Excluir Jabber IDs de las pruebas de CAPTCHA"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Exportar todas las tablas a un fichero SQL:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportar datos de todos los usuarios del servidor a ficheros PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportar datos de los usuarios de un dominio a ficheros PIEFXIS (XEP-0227):"}.
@ -133,6 +141,7 @@
{"Get User Password","Ver contraseña de usuario"}.
{"Get User Statistics","Ver estadísticas de usuario"}.
{"Given Name","Nombre"}.
{"Grant voice to this person?","¿Conceder voz a esta persona?"}.
{"Group","Grupo"}.
{"Groups","Grupos"}.
{"has been banned","ha sido bloqueado"}.