24
1
mirror of https://github.com/processone/ejabberd.git synced 2024-06-24 22:25:47 +02:00

* src/msgs/ca.msg: Updated (thanks to Vicent Alberola Canet)

SVN Revision: 1131
This commit is contained in:
Badlop 2007-12-31 10:26:01 +00:00
parent 86438f1693
commit c7e9fe1059
2 changed files with 48 additions and 18 deletions

View File

@ -1,3 +1,7 @@
2007-12-31 Badlop <badlop@process-one.net>
* src/msgs/ca.msg: Updated (thanks to Vicent Alberola Canet)
2007-12-29 Alexey Shchepin <alexey@process-one.net>
* src/ejabberd_s2s_out.erl: Fixed behavior when outgoing_s2s_port

View File

@ -6,6 +6,25 @@
{"No resource provided", "Recurs no disponible"}.
% mod_configure.erl
{"Restart Service", "Reiniciar el Servei"}.
{"Shut Down Service", "Apager el Servei"}.
{"Delete User", "Eliminar Usuari"}.
{"End User Session", "Finalitzar Sesió d'Usuari"}.
{"Get User Password", "Obtenir Password d'usuari"}.
{"Change User Password", "Canviar Password d'Usuari"}.
{"Get User Last Login Time", "Obtenir la última connexió d'Usuari"}.
{"Get User Statistics", "Obtenir Estadístiques d'Usuari"}.
{"Get Number of Registered Users", "Obtenir Número d'Usuaris Registrats"}.
{"Get Number of Online Users", "Obtenir Número d'Usuaris Connectats"}.
{"User Management", "Gestió d'Usuaris"}.
{"Time delay", "Temps de retràs"}.
{"Password Verification", "Verificació del Password"}.
{"Number of registered users", "Número d'Usuaris Registrats"}.
{"Number of online users", "Número d'usuaris connectats"}.
{"Last login", "Últim login"}.
{"Roster size", "Tamany de la llista"}.
{"IP addresses", "Adreça IP"}.
{"Resources", "Recursos"}.
{"Choose storage type of tables", "Selecciona el tipus d'almacenament de les taules"}.
{"RAM copy", "Còpia en RAM"}.
{"RAM and disc copy", "Còpia en RAM i disc"}.
@ -27,15 +46,10 @@
{"Import Users from Dir at ", "Importar usuaris des del directori en "}.
{"Enter path to jabberd1.4 spool dir", "Introdueix la ruta al directori de jabberd1.4 spools"}.
{"Path to Dir", "Ruta al directori"}.
{"Hostname Configuration", "Configuració del nom de màquina"}.
{"Choose host name", "Indica el nom de la màquina"}.
{"Host name", "Nom de la màquina"}.
{"Access Control List Configuration", "Configuració de la Llista de Control d'Accés"}.
{"Access control lists", "Llistes de Control de Accés"}.
{"Access Configuration", "Configuració d'accesos"}.
{"Access rules", "Regles d'accés"}.
{"Remove Users", "Eliminar usuaris"}.
{"Choose users to remove", "Selecciona usuaris a eliminar"}.
{"Administration of ", "Administració de "}.
{"Action on user", "Acció en l'usuari"}.
{"Edit Properties", "Editar propietats"}.
@ -53,10 +67,8 @@
{"From ~s", "De ~s"}.
{"Running Nodes", "Nodes funcionant"}.
{"Stopped Nodes", "Nodes parats"}.
{"Host Name", "Nom de la màquina"}.
{"Access Control Lists", "Llista de Control d'Accés"}.
{"Access Rules", "Regles d'Accés"}.
{"Remove Users", "Eliminar usuaris"}.
{"Modules", "Mòduls"}.
{"Start Modules", "Iniciar mòduls"}.
{"Stop Modules", "Parar mòduls"}.
@ -88,7 +100,16 @@
{"Organization Unit", "Unitat de la organizació"}.
% mod_pubsub/mod_pubsub.erl
{"Node Creator", "Creador del node"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module", "Mòdul ejannerd Publicar-Subscriure"}.
{"PubSub subscriber request", "Petició de PubSub subscriure"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.", "Tria si aprova aquesta entitat de subscripció"}.
{"Node ID", "ID del Node"}.
{"Subscriber Address", "Adreça del Subscriptor"}.
{"Allow this JID to subscribe to this pubsub node?", "Deixar que aquesta JID es puga subscriure a aquest node pubsub"}.
{"Deliver event notifications", "Entrega de notificacions d'events"}.
{"Specify the access model", "Especificar el model d'accés"}.
{"Roster groups that may subscribe (if access model is roster)", "Llista de grups que cal subscriures (si el model d'accés és per llista)"}.
{"When to send the last published item", "Quan s'ha enviat l'última publicació"}.
{"Deliver payloads with event notifications", "Enviar payloads junt a les notificacions d'events"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes", "Notificar subscriptors quan canvia la configuració del node"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted", "Notificar subscriptors quan el node és eliminat"}.
@ -96,14 +117,10 @@
{"Persist items to storage", "Persistir elements al guardar"}.
{"Max # of items to persist", "Màxim # d'elements que persistixen"}.
{"Whether to allow subscriptions", "Permetre subscripcions"}.
{"Specify the subscriber model", "Especificar el model del subscriptor"}.
{"Specify the publisher model", "Especificar el model del publicant"}.
{"Max payload size in bytes", "Màxim tamany del payload en bytes"}.
{"Send items to new subscribers", "Enviar elements als nous subscriptors"}.
{"Only deliver notifications to available users", "Sols enviar notificacions als usuaris disponibles"}.
{"Specify the current subscription approver", "Especificar l'aprovador de subscripció actual"}.
{"Publish-Subscribe", "Publicar-subscriure't"}.
{"ejabberd pub/sub module", "mòdul ejabberd pub/sub"}.
% mod_muc/mod_muc.erl
{"You need an x:data capable client to register nickname", "Necessites un client amb suport x:data per a poder registrar el Nickname"}.
@ -119,6 +136,11 @@
{"ejabberd MUC module", "mòdul ejabberd MUC"}.
% mod_muc/mod_muc_room.erl
{"Traffic rate limit is exceeded", "El llímit de tràfic ha sigut sobrepassat"}.
{"Maximum Number of Occupants", "Número màxim d'ocupants"}.
{"No limit", "Sense Llímit"}.
{"~s invites you to the room ~s", "~s et convida a la sala ~s"}.
{"the password is", "el password és"}.
{" has set the subject to: ", " ha posat l'assumpte: "}.
{"You need an x:data capable client to configure room", "Necessites un client amb suport x:data per a configurar la sala"}.
{"Configuration for ", "Configuració per a "}.
@ -157,17 +179,18 @@
{"moderators only", "sols moderadors"}.
{"anyone", "qualsevol"}.
{"Make room members-only", "Crear una sala de \"soles membres\""}.
{"Make room moderated", "Crear una sala moderada"}.
{"Default users as participants", "Els usuaris per defecte són els participants"}.
{"Allow users to change subject", "Permetre que els usuaris canvien el tema"}.
{"Allow users to send private messages", "Permetre que els usuaris envien missatges privats"}.
{"Allow users to query other users", "Permetre que els usuaris fagen peticions a altres usuaris"}.
{"Allow users to send invites", "Permetre que els usuaris envien invitacions"}.
{"Enable logging", "Habilitar el registre de la conversa"}.
{"Description", "Descripció"}.
{"Number of occupants", "Número d'ocupants"}.
% mod_muc/mod_muc_log.erl
{"has been kicked because of an affiliation change", "Has sigut expulsat a causa d'un canvi d'afiliació"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only", "Has sigut expulsat perquè la sala ha canviat a sols membres"}.
{"has been kicked because of a system shutdown", "Has sigut expulsat perquè el sistema s'ha apagat"}.
{"Chatroom configuration modified", "Configuració de la sala de xat modificada"}.
{"joins the room", "Entrar a la sala"}.
{"leaves the room", "Deixar la sala"}.
@ -248,7 +271,6 @@
{"Remove", "Borrar"}.
{"User ", "Usuari "}.
{"Roster of ", "Llista de contactes de "}.
{"Shared Roster", "Grups Compartits"}.
{"Online", "Connectat"}.
{"Validate", "Validar"}.
{"Name:", "Nom:"}.
@ -269,7 +291,6 @@
{"Host", "Host"}.
{"ejabberd Web Interface", "Interficie Web del ejabberd"}.
{"Administration", "Administració"}.
{"ejabberd (c) 2002-2007 Alexey Shchepin, 2004-2007 Process One", "ejabberd (c) 2002-2007 Alexey Shchepin, 2004-2007 Process One"}.
{"(Raw)", "(en format text)"}.
{"Submitted", "Enviat"}.
{"Bad format", "Format erroni"}.
@ -278,7 +299,6 @@
{"Registered Users", "Usuaris registrats"}.
{"Offline Messages", "Missatges offline"}.
{"Registered Users:", "Usuaris registrats:"}.
{"Authenticated Users:", "Usuaris autenticats:"}.
{"Online Users:", "Usuaris en línia:"}.
{"Outgoing s2s Connections:", "Connexions d'eixida s2s"}.
{"Outgoing s2s Servers:", "Servidors d'eixida de s2s"}.
@ -308,7 +328,6 @@
{"Update script", "Script d'actualització"}.
{"Low level update script", "Script d'actualització de baix nivell"}.
{"Script check", "Comprovar script"}.
{"Not Found", "No trobat"}.
{"Shared Roster Groups", "Grups de contactes compartits"}.
{"Uptime:", "Temps en marxa"}.
@ -333,6 +352,10 @@
{"Pong", "Pong"}.
% mod_announce.erl
{"Send announcement to all users on all hosts", "Enviar anunci a tots els usuaris de tots els hosts"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users", "Escriure missatge del dia en tots els hosts i envia als usuaris connectats"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)", "Actualitza el missatge del dia en tots els hosts (no enviar)"}.
{"Delete message of the day on all hosts", "Elimina el missatge del dis de tots els hosts"}.
{"Really delete message of the day?", "Segur que vols eliminar el missatge del dia?"}.
{"Subject", "Assumpte"}.
{"Message body", "Missatge"}.
@ -348,6 +371,9 @@
% mod_proxy65/mod_proxy65_service.erl
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module", "mòdul ejabberd SOCKS5 Bytestreams"}.
% mod_offline_odbc.erl
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.", "La cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat"}.
% Local Variables:
% mode: erlang
% End: