Run "make translations"

This commit is contained in:
Badlop 2019-02-25 15:22:56 +01:00
parent 2f4fff2441
commit de20395cf8
51 changed files with 22385 additions and 21050 deletions

View File

@ -1,20 +1,21 @@
%% -*- coding: latin-1 -*-
{" has set the subject to: "," ha posat l'assumpte: "}.
{"A password is required to enter this room","Es necessita contrasenya per a entrar en aquesta sala"}.
{"Accept","Acceptar"}.
{"Access Configuration","Configuració d'accesos"}.
{"Access Control List Configuration","Configuració de la Llista de Control d'Accés"}.
{"Access Control Lists","Llista de Control d'Accés"}.
{"Access control lists","Llistes de Control de Accés"}.
{"Access denied by service policy","Accés denegat per la política del servei"}.
{"Access rules","Regles d'accés"}.
{"Access Rules","Regles d'Accés"}.
{"Action on user","Acció en l'usuari"}.
{"Add Jabber ID","Afegir Jabber ID"}.
{"Add New","Afegir nou"}.
{"Add User","Afegir usuari"}.
{"Administration","Administració"}.
{"Administration of ","Administració de "}.
{"Administration","Administració"}.
{"Administrator privileges required","Es necessita tenir privilegis d'administrador"}.
{"All activity","Tota l'activitat"}.
{"All Users","Tots els usuaris"}.
{"Allow users to change the subject","Permetre que els usuaris canviin el tema"}.
{"Allow users to query other users","Permetre que els usuaris fagen peticions a altres usuaris"}.
{"Allow users to send invites","Permetre que els usuaris envien invitacions"}.
@ -22,20 +23,32 @@
{"Allow visitors to change nickname","Permetre als visitants canviar el sobrenom"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Permetre als visitants enviar missatges privats a"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Permetre als visitants enviar text d'estat en les actualitzacions de presència"}.
{"All Users","Tots els usuaris"}.
{"Announcements","Anuncis"}.
{"A password is required to enter this room","Es necessita contrasenya per a entrar en aquesta sala"}.
{"April","Abril"}.
{"Attribute 'channel' is required for this request","L'atribut 'channel' és necessari per a aquesta petició"}.
{"Attribute 'id' is mandatory for MIX messages","L'atribut 'id' es necessari per a missatges MIX"}.
{"Attribute 'jid' is not allowed here","L'atribut 'jid' no està permès ací"}.
{"Attribute 'node' is not allowed here","L'atribut 'node' no està permès ací"}.
{"August","Agost"}.
{"Backup","Guardar còpia de seguretat"}.
{"Automatic node creation is not enabled","La creació automàtica de nodes no està activada"}.
{"Backup Management","Gestió de còpia de seguretat"}.
{"Backup of ~p","Còpia de seguretat de ~p"}.
{"Backup to File at ","Desar còpia de seguretat a fitxer en "}.
{"Backup","Guardar còpia de seguretat"}.
{"Bad format","Format erroni"}.
{"Birthday","Aniversari"}.
{"Both the username and the resource are required","Es requereixen tant el nom d'usuari com el recurs"}.
{"Bytestream already activated","El Bytestream ja està activat"}.
{"Cannot remove active list","No es pot eliminar la llista activa"}.
{"Cannot remove default list","No es pot eliminar la llista per defecte"}.
{"CAPTCHA web page","Pàgina web del CAPTCHA"}.
{"Change Password","Canviar Contrasenya"}.
{"Change User Password","Canviar Contrasenya d'Usuari"}.
{"Changing password is not allowed","No està permès canviar la contrasenya"}.
{"Changing role/affiliation is not allowed","No està permès canviar el rol/afiliació"}.
{"Channel already exists","El canal ja existeix"}.
{"Channel does not exist","El canal no existeix"}.
{"Channels","Canals"}.
{"Characters not allowed:","Caràcters no permesos:"}.
{"Chatroom configuration modified","Configuració de la sala de xat modificada"}.
{"Chatroom is created","La sala s'ha creat"}.
@ -46,23 +59,24 @@
{"Choose a username and password to register with this server","Tria nom d'usuari i contrasenya per a registrar-te en aquest servidor"}.
{"Choose modules to stop","Selecciona mòduls a detindre"}.
{"Choose storage type of tables","Selecciona el tipus d'almacenament de les taules"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Tria si aprova aquesta entitat de subscripció"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Tria si aproves aquesta entitat de subscripció."}.
{"City","Ciutat"}.
{"Client acknowledged more stanzas than sent by server","El client ha reconegut més paquets dels que ha enviat el servidor"}.
{"Commands","Comandaments"}.
{"Conference room does not exist","La sala de conferències no existeix"}.
{"Configuration","Configuració"}.
{"Configuration of room ~s","Configuració de la sala ~s"}.
{"Configuration","Configuració"}.
{"Connected Resources:","Recursos connectats:"}.
{"Connections parameters","Paràmetres de connexió"}.
{"Country","Pais"}.
{"CPU Time:","Temps de CPU"}.
{"Database","Base de dades"}.
{"CPU Time:","Temps de CPU:"}.
{"Database failure","Error a la base de dades"}.
{"Database Tables at ~p","Taules de la base de dades en ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Configuració de la base de dades en "}.
{"Database","Base de dades"}.
{"December","Decembre"}.
{"Default users as participants","Els usuaris són participants per defecte"}.
{"Delete message of the day","Eliminar el missatge del dia"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Elimina el missatge del dis de tots els hosts"}.
{"Delete message of the day","Eliminar el missatge del dia"}.
{"Delete Selected","Eliminar els seleccionats"}.
{"Delete User","Eliminar Usuari"}.
{"Description:","Descripció:"}.
@ -71,19 +85,21 @@
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","No li donis la teva contrasenya a ningú, ni tan sols als administradors del servidor Jabber."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Exporta còpia de seguretat a fitxer de text en "}.
{"Dump to Text File","Exportar a fitxer de text"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","No estan permesos els grups duplicats al RFC6121"}.
{"Edit Properties","Editar propietats"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Aprova o denega la petició de veu"}.
{"ejabberd IRC module","mòdul ejabberd IRC"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Aprova o denega la petició de veu."}.
{"ejabberd MUC module","mòdul ejabberd MUC"}.
{"ejabberd Multicast service","Servei de Multicast d'ejabberd"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","Mòdul ejabberd Publicar-Subscriure"}.
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module","mòdul ejabberd SOCKS5 Bytestreams"}.
{"ejabberd vCard module","Mòdul ejabberd vCard"}.
{"ejabberd Web Admin","Web d'administració del ejabberd"}.
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"Elements","Elements"}.
{"Email","Email"}.
{"Empty password","Contrasenya buida"}.
{"Enable logging","Habilitar el registre de la conversa"}.
{"Encoding for server ~b","Codificació pel servidor ~b"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","No està suportat activar Push sense l'atribut 'node'"}.
{"End User Session","Finalitzar Sesió d'Usuari"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Introdueix llista de {mòdul, [opcions]}"}.
{"Enter nickname you want to register","Introdueix el sobrenom que vols registrar"}.
@ -92,88 +108,96 @@
{"Enter path to jabberd14 spool file","Introdueix ruta al fitxer jabberd14 spool"}.
{"Enter path to text file","Introdueix ruta al fitxer de text"}.
{"Enter the text you see","Introdueix el text que veus"}.
{"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save settings.","Introdueix el nom d'usuari i les codificacions de caràcters per a utilitzar als servidors de IRC. Apreta \"Seguent\" per veure més caps per omplir. Apreta \"Completar\" per guardar la configuració. "}.
{"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for connecting to IRC servers","Introdueix el nom d'usuari, les codificacions de caràcters, els ports i contrasenyes per a utilitzar al connectar als servidors de IRC"}.
{"Erlang Jabber Server","Servidor Erlang Jabber"}.
{"Error","Error"}.
{"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}].","Exemple: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Exporta totes les taules a un fitxer SQL:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportar dades de tots els usuaris del servidor a arxius PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportar dades d'usuaris d'un host a arxius PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"External component failure","Error al component extern"}.
{"External component timeout","Temps esgotat al component extern"}.
{"Failed to activate bytestream","Errada al activar bytestream"}.
{"Failed to extract JID from your voice request approval","No s'ha pogut extraure el JID de la teva aprovació de petició de veu"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Ha fallat mapejar la delegació de l'espai de noms al component extern"}.
{"Failed to parse HTTP response","Ha fallat el processat de la resposta HTTP"}.
{"Failed to process option '~s'","H fallat el processat de la opció '~s'"}.
{"Family Name","Cognom"}.
{"February","Febrer"}.
{"File larger than ~w bytes","El fitxer es més gran que ~w bytes"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of field to match substring)","Emplena el formulari per a buscar usuaris Jabber. Afegix * al final d'un camp per a buscar subcadenes."}.
{"Friday","Divendres"}.
{"From","De"}.
{"From ~s","De ~s"}.
{"From","De"}.
{"Full Name","Nom complet"}.
{"Get Number of Online Users","Obtenir Número d'Usuaris Connectats"}.
{"Get Number of Registered Users","Obtenir Número d'Usuaris Registrats"}.
{"Get User Last Login Time","Obtenir la última connexió d'Usuari"}.
{"Get User Password","Obtenir Contrasenya d'usuari"}.
{"Get User Statistics","Obtenir Estadístiques d'Usuari"}.
{"Given Name","Nom propi"}.
{"Group ","Grup "}.
{"Groups","Grups"}.
{"has been banned","Has sigut banejat"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","Has sigut expulsat a causa d'un canvi d'afiliació"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","Has sigut expulsat perquè el sistema s'ha apagat"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","Has sigut expulsat perquè la sala ha canviat a sols membres"}.
{"has been kicked","Has sigut expulsat"}.
{" has set the subject to: "," ha posat l'assumpte: "}.
{"has been banned","ha sigut bloquejat"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","ha sigut expulsat perquè el sistema va a apagar-se"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","ha sigut expulsat a causa d'un canvi d'afiliació"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","ha sigut expulsat perquè la sala ara és només per a membres"}.
{"has been kicked","ha sigut expulsat"}.
{"Host unknown","Host desconegut"}.
{"Host","Host"}.
{"HTTP File Upload","HTTP File Upload"}.
{"Idle connection","Connexió sense us"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Si no veus la imatge CAPTCHA açí, visita la pàgina web."}.
{"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port ~p, empty password.","Si vols especificar codificacions de caràcters diferents per a cada servidor IRC emplena aquesta llista amb els valors amb el format '{\"servidor irc\", \"codificació\", port, \"contrasenya\"}'. Aquest servei utilitza per defecte la codificació \"~s\", port ~p, no contrasenya."}.
{"Import Directory","Importar directori"}.
{"Import File","Importar fitxer"}.
{"Import user data from jabberd14 spool file:","Importar dades d'usuaris de l'arxiu de spool de jabberd14"}.
{"Import user data from jabberd14 spool file:","Importar dades d'usuaris de l'arxiu de spool de jabberd14:"}.
{"Import User from File at ","Importa usuari des de fitxer en "}.
{"Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):","Importar dades d'usuaris des d'un arxiu PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Import users data from jabberd14 spool directory:","Importar dades d'usuaris del directori de spool de jabberd14:"}.
{"Import Users from Dir at ","Importar usuaris des del directori en "}.
{"Import Users From jabberd14 Spool Files","Importar usuaris de jabberd14"}.
{"Improper domain part of 'from' attribute","La part de domini de l'atribut 'from' es impròpia"}.
{"Improper message type","Tipus de missatge incorrecte"}.
{"Incoming s2s Connections:","Connexions s2s d'entrada"}.
{"Incoming s2s Connections:","Connexions s2s d'entrada:"}.
{"Incorrect CAPTCHA submit","El CAPTCHA proporcionat és incorrecte"}.
{"Incorrect data form","El formulari de dades és incorrecte"}.
{"Incorrect password","Contrasenya incorrecta"}.
{"Incorrect value of 'action' attribute","Valor incorrecte del atribut 'action'"}.
{"Incorrect value of 'action' in data form","Valor incorrecte de 'action' al formulari de dades"}.
{"Incorrect value of 'path' in data form","Valor incorrecte de 'path' al formulari de dades"}.
{"Insufficient privilege","Privilegi insuficient"}.
{"Invalid 'from' attribute in forwarded message","Atribut 'from' invàlid al missatge reenviat"}.
{"Invalid node name","Nom de node no vàlid"}.
{"Invitations are not allowed in this conference","Les invitacions no estan permeses en aquesta sala de conferència"}.
{"IP addresses","Adreça IP"}.
{"IP","IP"}.
{"IRC channel (don't put the first #)","Canal d'IRC (no posis la primera #)"}.
{"IRC server","Servidor d'IRC"}.
{"IRC settings","Configuració d'IRC."}.
{"IRC Transport","Transport a IRC"}.
{"IRC username","Nom d'usuari al IRC"}.
{"IRC Username","Nom d'usuari al IRC"}.
{"is now known as","ara es conegut com"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~s) ha enviat un missatge d'error (~s) i ha sigut expulsat de la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","No està permés enviar missatges del tipus \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
{"Jabber Account Registration","Registre de compte Jabber"}.
{"Jabber ID","ID Jabber"}.
{"January","Gener"}.
{"Join IRC channel","Entra a canal d'IRC"}.
{"joins the room","Entrar a la sala"}.
{"Join the IRC channel here.","Entra al canal d'IRC aquí."}.
{"Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s","Entra al canal d'IRC en aquesta Jabber ID: ~s"}.
{"joins the room","entra a la sala"}.
{"July","Juliol"}.
{"June","Juny"}.
{"Last Activity","Última activitat"}.
{"Last login","Últim login"}.
{"Last month","Últim mes"}.
{"Last year","Últim any"}.
{"leaves the room","Deixar la sala"}.
{"Listened Ports at ","Ports a la escolta en "}.
{"Listened Ports","Ports a l'escolta"}.
{"leaves the room","surt de la sala"}.
{"List of modules to start","Llista de mòduls a iniciar"}.
{"List of rooms","Llista de sales"}.
{"Listened Ports at ","Ports a la escolta en "}.
{"Listened Ports","Ports a l'escolta"}.
{"Low level update script","Script d'actualització de baix nivell"}.
{"Make participants list public","Crear una llista de participants pública"}.
{"Make room CAPTCHA protected","Crear una sala protegida per CAPTCHA"}.
{"Make room members-only","Crear una sala de \"només membres\""}.
{"Make room members-only","Crear una sala només per a membres"}.
{"Make room moderated","Crear una sala moderada"}.
{"Make room password protected","Crear una sala amb contrasenya"}.
{"Make room persistent","Crear una sala persistent"}.
{"Make room public searchable","Crear una sala pública"}.
{"Malformed username","Nom d'usuari mal format"}.
{"March","Març"}.
{"Maximum Number of Occupants","Número màxim d'ocupants"}.
{"May","Maig"}.
@ -182,29 +206,64 @@
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc segur.A Jabber no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva contrasenya si la oblides."}.
{"Memory","Memòria"}.
{"Message body","Missatge"}.
{"Message not found in forwarded payload","Missatge no trobat al contingut reenviat"}.
{"Messages from strangers are rejected","Els missatges de desconeguts son rebutjats"}.
{"Middle Name","Segon nom"}.
{"Moderator privileges required","Es necessita tenir privilegis de moderador"}.
{"Modified modules","Mòduls modificats"}.
{"Module failed to handle the query","El modul ha fallat al gestionar la petició"}.
{"Module","Mòdul"}.
{"Modules at ~p","Mòduls en ~p"}.
{"Modules","Mòduls"}.
{"Monday","Dilluns"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","No estan permesos múltiples elements <item/> per RFC6121"}.
{"Multi-User Chat","Multi-Usuari Converses"}.
{"Name:","Nom:"}.
{"Name","Nom"}.
{"Name:","Nom:"}.
{"Neither 'jid' nor 'nick' attribute found","No s'han trobat els atributs 'jid' ni 'nick'"}.
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","No s'han trobat els atributs 'role' ni 'affiliation'"}.
{"Never","Mai"}.
{"New Password:","Nova Contrasenya:"}.
{"Nickname Registration at ","Registre del sobrenom en "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","El sobrenom ~s no existeix a la sala"}.
{"Nickname","Sobrenom"}.
{"No 'access' found in data form","No s'ha trobat 'access' al formulari de dades"}.
{"No 'acls' found in data form","No s'ha trobat 'acls' al formulari de dades"}.
{"No 'affiliation' attribute found","No s'ha trobat l'atribut 'affiliation'"}.
{"No available resource found","No s'ha trobat un recurs disponible"}.
{"No body provided for announce message","No hi ha proveedor per al missatge anunci"}.
{"No child elements found","No s'han trobat subelements"}.
{"No data form found","No s'ha trobat el formulari de dades"}.
{"No Data","No hi ha dades"}.
{"No features available","No n'hi ha característiques disponibles"}.
{"No <forwarded/> element found","No s'ha trobat cap element <forwarded/>"}.
{"No hook has processed this command","Cap event ha processat este comandament"}.
{"No info about last activity found","No s'ha trobat informació de l'ultima activitat"}.
{"No 'item' element found","No s'ha trobat cap element 'item'"}.
{"No items found in this query","En aquesta petició no s'ha trobat cap element"}.
{"No module is handling this query","Cap element està manegant esta petició"}.
{"No 'modules' found in data form","No s'ha trobat 'modules' al formulari de dades"}.
{"No node specified","No s'ha especificat node"}.
{"No 'password' found in data form","No s'ha trobat 'password' al formulari de dades"}.
{"No 'password' found in this query","No s'ha trobat 'password' en esta petició"}.
{"No 'path' found in data form","No s'ha trobat 'path' en el formulari de dades"}.
{"No pending subscriptions found","No s'han trobat subscripcions pendents"}.
{"No privacy list with this name found","No s'ha trobat cap llista de privacitat amb aquest nom"}.
{"No private data found in this query","No s'ha trobat dades privades en esta petició"}.
{"No running node found","No s'ha trobat node en marxa"}.
{"No services available","No n'hi ha serveis disponibles"}.
{"No statistics found for this item","No n'hi ha estadístiques disponibles per a aquest element"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","No s'ha trobat l'atribut 'to' en la invitació"}.
{"Node already exists","El node ja existeix"}.
{"Node index not found","Index de node no trobat"}.
{"Node not found","Node no trobat"}.
{"Node ~p","Node ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Ha fallat Nodeprep"}.
{"Nodes","Nodes"}.
{"None","Cap"}.
{"Not Found","No Trobat"}.
{"Not subscribed","No subscrit"}.
{"November","Novembre"}.
{"Number of online users","Número d'usuaris connectats"}.
{"Number of registered users","Número d'Usuaris Registrats"}.
@ -213,9 +272,11 @@
{"Offline Messages","Missatges offline"}.
{"OK","Acceptar"}.
{"Old Password:","Antiga contrasenya:"}.
{"Online","Connectat"}.
{"Online Users","Usuaris conectats"}.
{"Online Users:","Usuaris en línia:"}.
{"Online","Connectat"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Només es permeten etiquetes <enable/> o <disable/>"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","En esta petició només es permet l'element <list/>"}.
{"Only members may query archives of this room","Només membres poden consultar l'arxiu de missatges d'aquesta sala"}.
{"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this room","Només els moderadors i participants poden canviar l'assumpte d'aquesta sala"}.
{"Only moderators are allowed to change the subject in this room","Només els moderadors poden canviar l'assumpte d'aquesta sala"}.
@ -226,76 +287,81 @@
{"Options","Opcions"}.
{"Organization Name","Nom de la organizació"}.
{"Organization Unit","Unitat de la organizació"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Connexions d'eixida s2s"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Connexions d'eixida s2s:"}.
{"Outgoing s2s Connections","Connexions s2s d'eixida"}.
{"Owner privileges required","Es requerixen privilegis de propietari de la sala"}.
{"Packet","Paquet"}.
{"Password ~b","Contrasenya ~b"}.
{"Password:","Contrasenya:"}.
{"Password","Contrasenya"}.
{"Password Verification:","Verificació de la Contrasenya:"}.
{"Parse failed","El processat ha fallat"}.
{"Password Verification","Verificació de la Contrasenya"}.
{"Password Verification:","Verificació de la Contrasenya:"}.
{"Password","Contrasenya"}.
{"Password:","Contrasenya:"}.
{"Path to Dir","Ruta al directori"}.
{"Path to File","Ruta al fitxer"}.
{"Pending","Pendent"}.
{"Period: ","Període: "}.
{"Permanent rooms","Sales permanents"}.
{"Ping query is incorrect","La petició de Ping es incorrecta"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Recorda que aquestes opcions només fan còpia de seguretat de la base de dades Mnesia. Si estàs utilitzant el mòdul d'ODBC també deus de fer una còpia de seguretat de la base de dades de SQL a part."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Si us plau, espera una mica abans d'enviar una nova petició de veu"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Port ~b","Port ~b"}.
{"Port","Port"}.
{"private, ","privat"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Processar l'atribut 'ask' no està permès per RFC6121"}.
{"private, ","privat, "}.
{"Protocol","Protocol"}.
{"Publishing items to collection node is not allowed","Publicar elements en una col·lecció de nodes no està permès"}.
{"Publish-Subscribe","Publicar-subscriure't"}.
{"PubSub subscriber request","Petició de subscriptor PubSub"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room"," En aquesta sala no es permeten sol·licituds als membres de la conferència"}.
{"Push record not found","No s'ha trobat l'element Push"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","En aquesta sala no es permeten sol·licituds als membres"}.
{"Query to another users is forbidden","Enviar peticions a altres usuaris no està permès"}.
{"RAM and disc copy","Còpia en RAM i disc"}.
{"RAM copy","Còpia en RAM"}.
{"Raw","en format text"}.
{"Raw","En format text"}.
{"Really delete message of the day?","Segur que vols eliminar el missatge del dia?"}.
{"Recipient is not in the conference room","El receptor no està en la sala de conferència"}.
{"Register a Jabber account","Registrar un compte Jabber"}.
{"Registered nicknames","Sobrenoms registrats"}.
{"Registered Users:","Usuaris registrats:"}.
{"Registered Users","Usuaris registrats"}.
{"Registered Users:","Usuaris registrats:"}.
{"Register","Registrar"}.
{"Registration in mod_irc for ","Registre en mod_irc per a"}.
{"Remote copy","Còpia remota"}.
{"Remove All Offline Messages","Eliminar tots els missatges offline"}.
{"Remove","Borrar"}.
{"Remove User","Eliminar usuari"}.
{"Remove","Borrar"}.
{"Replaced by new connection","Reemplaçat per una nova connexió"}.
{"Request has timed out","La petició ha caducat"}.
{"Resources","Recursos"}.
{"Restart","Reiniciar"}.
{"Restart Service","Reiniciar el Servei"}.
{"Restart","Reiniciar"}.
{"Restore Backup from File at ","Restaura còpia de seguretat des del fitxer en "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Restaurar una còpia de seguretat binària després de reiniciar el ejabberd (requereix menys memòria:"}.
{"Restore binary backup immediately:","Restaurar una còpia de seguretat binària ara mateix."}.
{"Restore binary backup immediately:","Restaurar una còpia de seguretat binària ara mateix:"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Restaurar una còpia de seguretat en format de text pla ara mateix:"}.
{"Restore","Restaurar"}.
{"Room Configuration","Configuració de la sala"}.
{"Room creation is denied by service policy","Se t'ha denegat el crear la sala per política del servei"}.
{"Room description","Descripció de la sala:"}.
{"Room description","Descripció de la sala"}.
{"Room Occupants","Nombre d'ocupants"}.
{"Room title","Títol de la sala"}.
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"Roster module has failed","El modul de Roster ha fallat"}.
{"Roster of ","Llista de contactes de "}.
{"Roster size","Tamany de la llista"}.
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"RPC Call Error","Error de cridada RPC"}.
{"Running Nodes","Nodes funcionant"}.
{"~s access rule configuration","Configuració de les Regles d'Accés ~s"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s et convida a la sala ~s"}.
{"Saturday","Dissabte"}.
{"Scan failed","L'escanejat ha fallat"}.
{"Script check","Comprovar script"}.
{"Search Results for ","Resultat de la búsqueda"}.
{"Search Results for ","Resultats de la búsqueda "}.
{"Search users in ","Cerca usuaris en "}.
{"Send announcement to all online users","Enviar anunci a tots els usuaris connectats"}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Enviar anunci a tots els usuaris connectats a tots els hosts"}.
{"Send announcement to all users","Enviar anunci a tots els usuaris"}.
{"Send announcement to all online users","Enviar anunci a tots els usuaris connectats"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Enviar anunci a tots els usuaris de tots els hosts"}.
{"Send announcement to all users","Enviar anunci a tots els usuaris"}.
{"September","Setembre"}.
{"Server ~b","Servidor ~b"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Les connexions de servidor a subdominis locals estan prohibides"}.
{"Server:","Servidor:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Configurar el missatge del dia i enviar a tots els usuaris"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Escriure missatge del dia en tots els hosts i enviar-ho als usuaris connectats"}.
@ -303,33 +369,41 @@
{"Show Integral Table","Mostrar Taula Integral"}.
{"Show Ordinary Table","Mostrar Taula Ordinaria"}.
{"Shut Down Service","Apager el Servei"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s et convida a la sala ~s"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Alguns clients Jabber poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és segur."}.
{"~s's Offline Messages Queue","~s's cua de missatges offline"}.
{"Start","Iniciar"}.
{"Start Modules at ","Iniciar mòduls en "}.
{"Start Modules","Iniciar mòduls"}.
{"Statistics","Estadístiques"}.
{"Start","Iniciar"}.
{"Statistics of ~p","Estadístiques de ~p"}.
{"Stop","Detindre"}.
{"Statistics","Estadístiques"}.
{"Stop Modules at ","Detindre mòduls en "}.
{"Stop Modules","Parar mòduls"}.
{"Stop","Detindre"}.
{"Stopped Nodes","Nodes parats"}.
{"Storage Type","Tipus d'emmagatzematge"}.
{"Store binary backup:","Guardar una còpia de seguretat binària:"}.
{"Store plain text backup:","Guardar una còpia de seguretat en format de text pla:"}.
{"Stream management is already enabled","L'administració de la connexió (stream management) ja està activada"}.
{"Stream management is not enabled","L'administració de la conexió (stream management) no està activada"}.
{"Subject","Assumpte"}.
{"Submit","Enviar"}.
{"Submitted","Enviat"}.
{"Subscriptions are not allowed","Les subscripcions no estan permeses"}.
{"Subscription","Subscripció"}.
{"Sunday","Diumenge"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","El Nickname està siguent utilitzat per una altra persona"}.
{"That nickname is registered by another person","El nickname ja està registrat per una altra persona"}.
{"The CAPTCHA is valid.","El CAPTCHA es vàlid."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","La verificació CAPTCHA ha fallat"}.
{"the password is","la contrasenya és"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","La característica sol·licitada no està suportada per la sala de conferència"}.
{"The password contains unacceptable characters","La contrasenya conté caràcters inacceptables"}.
{"The password is too weak","La contrasenya és massa simple"}.
{"the password is","la contrasenya és"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","La contrasenya del teu compte Jabber s'ha canviat correctament."}.
{"The query is only allowed from local users","La petició està permesa només d'usuaris locals"}.
{"The query must not contain <item/> elements","La petició no pot contenir elements <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","El paquet DEU contindre només un element <active/>, un element <default/>, o un element <list/>"}.
{"There was an error changing the password: ","Hi ha hagut un error canviant la contrasenya: "}.
{"There was an error creating the account: ","Hi ha hagut un error creant el compte: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Hi ha hagut un error esborrant el compte: "}.
@ -338,39 +412,60 @@
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest servidor Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Aquesta sala no és anònima"}.
{"Thursday","Dijous"}.
{"Time","Data"}.
{"Time delay","Temps de retard"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Massa peticions de CAPTCHA"}.
{"Too many unacked stanzas","Massa missatges sense haver reconegut la seva recepció"}.
{"To","Per a"}.
{"Timed out waiting for stream resumption","Massa temps esperant que es resumisca la connexió"}.
{"Time","Data"}.
{"To register, visit ~s","Per a registrar-te, visita ~s"}.
{"To ~s","A ~s"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","N'hi ha massa Bytestreams actius"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Massa peticions de CAPTCHA"}.
{"Too many child elements","N'hi ha massa subelements"}.
{"Too many <item/> elements","N'hi ha massa elements <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","N'hi ha massa elements <list/>"}.
{"Too many unacked stanzas","Massa missatges sense haver reconegut la seva recepció"}.
{"Too many users in this conference","N'hi ha massa usuaris en esta sala de conferència"}.
{"To","Per a"}.
{"Total rooms","Nombre total de sales"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","El llímit de tràfic ha sigut sobrepassat"}.
{"Transactions Aborted:","Transaccions Avortades"}.
{"Transactions Aborted:","Transaccions Avortades:"}.
{"Transactions Committed:","Transaccions Realitzades:"}.
{"Transactions Logged:","Transaccions registrades"}.
{"Transactions Restarted:","Transaccions reiniciades"}.
{"Transactions Logged:","Transaccions registrades:"}.
{"Transactions Restarted:","Transaccions reiniciades:"}.
{"Tuesday","Dimarts"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","No s'ha pogut generar un CAPTCHA"}.
{"Unable to register route on existing local domain","No s'ha pogut registrar la ruta al domini local existent"}.
{"Unauthorized","No autoritzat"}.
{"Unexpected action","Acció inesperada"}.
{"Unregister a Jabber account","Anul·lar el registre d'un compte Jabber"}.
{"Unregister","Anul·lar el registre"}.
{"Update","Actualitzar"}.
{"Unsupported <index/> element","Element <index/> no soportat"}.
{"Unsupported version","Versió no suportada"}.
{"Update message of the day (don't send)","Actualitzar el missatge del dia (no enviar)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Actualitza el missatge del dia en tots els hosts (no enviar)"}.
{"Update ~p","Actualitzar ~p"}.
{"Update plan","Pla d'actualització"}.
{"Update script","Script d'actualització"}.
{"Uptime:","Temps en marxa"}.
{"Use of STARTTLS required","És obligatori utilitzar STARTTLS"}.
{"Update","Actualitzar"}.
{"Uptime:","Temps en marxa:"}.
{"User already exists","El usuari ja existeix"}.
{"User (jid)","Usuari (jid)"}.
{"User Management","Gestió d'Usuaris"}.
{"User part of JID in 'from' is empty","La part d'usuari del JID a 'from' està buida"}.
{"User session not found","Sessió d'usuari no trobada"}.
{"User session terminated","Sessió d'usuari terminada"}.
{"User ~s","Usuari ~s"}.
{"Username:","Nom d'usuari:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Els usuaris no tenen permís per a crear comptes tan depresa"}.
{"Users Last Activity","Última activitat d'usuari"}.
{"User ~s","Usuari ~s"}.
{"Users","Usuaris"}.
{"User","Usuari"}.
{"Validate","Validar"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'get' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"Value of '~s' should be boolean","El valor de '~s' deuria ser booleà"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","El valor de '~s' deuria ser una data"}.
{"Value of '~s' should be integer","El valor de '~s' deuria ser un numero enter"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'set' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"vCard User Search","Recerca de vCard d'usuari"}.
{"Virtual Hosts","Hosts virtuals"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Els visitants no tenen permés canviar el seus Nicknames en esta sala"}.
@ -378,15 +473,17 @@
{"Voice request","Petició de veu"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Les peticions de veu es troben desactivades en aquesta conferència"}.
{"Wednesday","Dimecres"}.
{"You are not joined to the channel","No t'has unit al canal"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client Jabber."}.
{"You have been banned from this room","Has sigut bloquejat en aquesta sala"}.
{"You have joined too many conferences","Has entrat en massa sales de conferència"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Deus d'omplir el camp \"Nickname\" al formulari"}.
{"You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register","Necessites un client amb suport x:data i de CAPTCHA para poder registrar-te"}.
{"You need a client that supports x:data to register the nickname","Necessites un client amb suport x:data per a poder registrar el sobrenom"}.
{"You need an x:data capable client to configure mod_irc settings","Necessites un client amb suport x:data per a configurar les opcions de mod_irc"}.
{"You need an x:data capable client to search","Necessites un client amb suport x:data per a poder buscar"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","La teva llista de privacitat activa ha denegat l'encaminament d'aquesta stanza."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat"}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."}.
{"Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s","Els teus missatges per ~s s'estan bloquejant. Per desbloquejar-los, visita ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.

View File

@ -1,20 +1,21 @@
%% -*- coding: latin-1 -*-
{" has set the subject to: "," změnil(a) téma na: "}.
{"A password is required to enter this room","Pro vstup do místnosti musíte zadat heslo"}.
{"Accept","Přijmout"}.
{"Access Configuration","Konfigurace přístupů"}.
{"Access Control List Configuration","Konfigurace seznamu přístupových práv (ACL)"}.
{"Access control lists","Seznamy přístupových práv (ACL)"}.
{"Access Control Lists","Seznamy přístupových práv (ACL)"}.
{"Access denied by service policy","Přístup byl zamítnut nastavením služby"}.
{"Access rules","Pravidla přístupů"}.
{"Access Rules","Pravidla přístupů"}.
{"Action on user","Akce aplikovaná na uživatele"}.
{"Add Jabber ID","Přidat Jabber ID"}.
{"Add New","Přidat nový"}.
{"Add User","Přidat uživatele"}.
{"Administration","Administrace"}.
{"Administration of ","Administrace "}.
{"Administration","Administrace"}.
{"Administrator privileges required","Potřebujete práva administrátora"}.
{"All activity","Všechny aktivity"}.
{"All Users","Všichni uživatelé"}.
{"Allow users to change the subject","Povolit uživatelům měnit téma místnosti"}.
{"Allow users to query other users","Povolit uživatelům odesílat požadavky (query) ostatním uživatelům"}.
{"Allow users to send invites","Povolit uživatelům posílání pozvánek"}.
@ -22,43 +23,48 @@
{"Allow visitors to change nickname","Povolit návštěvníkům měnit přezdívku"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Povolit návštěvníkům odesílat soukromé zprávy"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Povolit návštěvníkům posílat stavové zprávy ve statusu"}.
{"All Users","Všichni uživatelé"}.
{"Announcements","Oznámení"}.
{"A password is required to enter this room","Pro vstup do místnosti musíte zadat heslo"}.
{"April",". dubna"}.
{"August",". srpna"}.
{"Automatic node creation is not enabled","Automatické vytváření uzlů není povoleno"}.
{"Backup Management","Správa zálohování"}.
{"Backup of ~p","Záloha ~p"}.
{"Backup to File at ","Záloha do souboru na "}.
{"Backup","Zálohovat"}.
{"Bad format","Nesprávný formát"}.
{"Birthday","Datum narození"}.
{"Both the username and the resource are required","Uživatelské jméno i zdroj jsou požadované položky"}.
{"Bytestream already activated","Bytestream již byl aktivován"}.
{"Cannot remove active list","Aktivní seznam nelze odebrat"}.
{"Cannot remove default list","Výchozí seznam nelze odebrat"}.
{"CAPTCHA web page","Webová stránka CAPTCHA"}.
{"Change Password","Změnit heslo"}.
{"Change User Password","Změnit heslo uživatele"}.
{"Changing password is not allowed","Změna hesla není povolena"}.
{"Changing role/affiliation is not allowed","Změna role/příslušnosti není povolena"}.
{"Characters not allowed:","Nepřípustné znaky:"}.
{"Chatroom configuration modified","Nastavení diskuzní místnosti bylo změněno"}.
{"Chatroom is created","Konference vytvořena"}.
{"Chatroom is destroyed","Konference zrušena"}.
{"Chatroom is started","Konference spuštěna"}.
{"Chatroom is stopped","Konference zastavena"}.
{"Chatrooms","Konference"}.
{"Chatroom is created","Místnost vytvořena"}.
{"Chatroom is destroyed","Místnost zrušena"}.
{"Chatroom is started","Místnost spuštěna"}.
{"Chatroom is stopped","Místnost zastavena"}.
{"Chatrooms","Místnosti"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Zadejte jméno uživatele a heslo pro registraci na tomto serveru"}.
{"Choose modules to stop","Vyberte moduly, které mají být zastaveny"}.
{"Choose storage type of tables","Vyberte typ úložiště pro tabulky"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Zvolte, zda chcete schválit odebírání touto entitou"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Zvolte, zda chcete schválit odebírání touto entitou."}.
{"City","Město"}.
{"Commands","Příkazy"}.
{"Conference room does not exist","Konferenční místnost neexistuje"}.
{"Configuration","Konfigurace"}.
{"Conference room does not exist","Místnost neexistuje"}.
{"Configuration of room ~s","Konfigurace místnosti ~s"}.
{"Configuration","Konfigurace"}.
{"Connected Resources:","Připojené zdroje:"}.
{"Connections parameters","Parametry spojení"}.
{"Country","Země"}.
{"CPU Time:","Čas procesoru"}.
{"Database","Databáze"}.
{"CPU Time:","Čas procesoru:"}.
{"Database failure","Chyba databáze"}.
{"Database Tables at ~p","Databázové tabulky na ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Konfigurace databázových tabulek "}.
{"Database","Databáze"}.
{"December",". prosince"}.
{"Default users as participants","Uživatelé jsou implicitně členy"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Smazat zprávu dne na všech hostitelích"}.
@ -71,9 +77,9 @@
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Nikdy nikomu nesdělujte své heslo, ani administrátorovi serveru Jabberu."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Uložit zálohu do textového souboru na "}.
{"Dump to Text File","Uložit do textového souboru"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","Duplicitní skupiny nejsou povoleny dle RFC6121"}.
{"Edit Properties","Upravit vlastnosti"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Povolit nebo odmítnout voice žádost."}.
{"ejabberd IRC module","ejabberd IRC modul"}.
{"ejabberd MUC module","ejabberd MUC modul"}.
{"ejabberd Multicast service","Služba ejabberd Multicast"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","ejabberd Publish-Subscribe modul"}.
@ -82,8 +88,9 @@
{"ejabberd Web Admin","Webová administrace ejabberd"}.
{"Elements","Položek"}.
{"Email","E-mail"}.
{"Empty password","Prázdné heslo"}.
{"Enable logging","Zaznamenávat konverzace"}.
{"Encoding for server ~b","Kódování pro server ~b"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","Aktivováno push bez atributu 'node' není podporováno"}.
{"End User Session","Ukončit sezení uživatele"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Vložte seznam modulů {Modul, [Parametry]}"}.
{"Enter nickname you want to register","Zadejte přezdívku, kterou chcete zaregistrovat"}.
@ -92,38 +99,42 @@
{"Enter path to jabberd14 spool file","Zadejte cestu k spool souboru jabberd14"}.
{"Enter path to text file","Zadajte cestu k textovému souboru"}.
{"Enter the text you see","Zadejte text, který vidíte"}.
{"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save settings.","Zadejte přezdívku a kódování, které chcete používat pro připojení k serverům IRC. Stiskněte 'Další' pro více políček k vyplnění. Stiskněte 'Dokončit' pro uložení nastavení."}.
{"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for connecting to IRC servers","Zadejte přezdívku, kódování, porty a hesla, které chcete používat pro připojení k serverům IRC"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Server"}.
{"Error","Chyba"}.
{"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}].","Příklad: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}].2\"}]."}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Zálohovat všechny tabulky jako SQL dotazy do souboru:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportovat všechny uživatele do souboru ve formátu PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Exportovat uživatele na hostiteli do souboru ve formátu PIEFXIS (XEP-0227):"}.
{"External component failure","Chyba externí komponenty"}.
{"External component timeout","Timeout externí komponenty"}.
{"Failed to activate bytestream","Chyba při aktivaci bytestreamu"}.
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Došlo k chybě při získávání Jabber ID z vaší žádosti o voice práva"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Chyba při mapování namespace pro externí komponentu"}.
{"Failed to parse HTTP response","Chyba parsování HTTP odpovědi"}.
{"Failed to process option '~s'","Chyba při zpracování možnosti '~s'"}.
{"Family Name","Příjmení"}.
{"February",". února"}.
{"File larger than ~w bytes","Soubor větší než ~w bytů"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of field to match substring)","Pro vyhledání uživatele Jabberu vyplňte formulář (na konec přidejte znak * pro vyhledání podřetězce)"}.
{"Friday","Pátek"}.
{"From","Od"}.
{"From ~s","Od ~s"}.
{"From","Od"}.
{"Full Name","Celé jméno"}.
{"Get Number of Online Users","Získat počet online uživatelů"}.
{"Get Number of Registered Users","Získat počet registrovaných uživatelů"}.
{"Get User Last Login Time","Získat čas podleního přihlášení uživatele"}.
{"Get User Password","Získat heslo uživatele"}.
{"Get User Statistics","Získat statistiky uživatele"}.
{"Given Name","Křestní jméno"}.
{"Group ","Skupina "}.
{"Groups","Skupiny"}.
{"has been banned","byl(a) zablokován(a)"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","byl(a) vyhozen(a) kvůli změně přiřazení"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","byl(a) vyhozen(a), protože dojde k vypnutí systému"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","byl(a) vyhozen(a) kvůli změně přiřazení"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","byl(a) vyhozen(a), protože mísnost je nyní pouze pro členy"}.
{"has been kicked","byl(a) vyhozen(a) z místnosti"}.
{" has set the subject to: "," změnil(a) téma na: "}.
{"Host unknown","Neznámý hostitel"}.
{"Host","Hostitel"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Pokud zde nevidíte obrázek CAPTCHA, přejděte na webovou stránku."}.
{"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port ~p, empty password.","Pokud chcete zadat jiné kódování pro IRC servery, vyplňte seznam s hodnotami ve formátu '{\"irc server\",\"encoding\", port, \"password\"}'. Výchozí kódování pro tuto službu je \"~s\", port ~p, empty password."}.
{"Import Directory","Import adresáře"}.
{"Import File","Import souboru"}.
{"Import user data from jabberd14 spool file:","Importovat uživatele z jabberd14 spool souborů:"}.
@ -132,29 +143,29 @@
{"Import users data from jabberd14 spool directory:","Importovat uživatele z jabberd14 spool souborů:"}.
{"Import Users from Dir at ","Importovat uživatele z adresáře na "}.
{"Import Users From jabberd14 Spool Files","Importovat uživatele z jabberd14 spool souborů"}.
{"Improper domain part of 'from' attribute","Nesprávná část s doménou atributu 'from'"}.
{"Improper message type","Nesprávný typ zprávy"}.
{"Incoming s2s Connections:","Příchozí s2s spojení:"}.
{"Incorrect CAPTCHA submit","Nesprávné odeslání CAPTCHA"}.
{"Incorrect data form","Nesprávný datový formulář"}.
{"Incorrect password","Nesprávné heslo"}.
{"Incorrect value of 'action' attribute","Nesprávná hodnota atributu 'action'"}.
{"Incorrect value of 'action' in data form","Nesprávná hodnota atributu 'action' v datovém formuláři"}.
{"Incorrect value of 'path' in data form","Nesprávná hodnota atributu 'path' v datovém formuláři"}.
{"Insufficient privilege","Nedostatečné oprávnění"}.
{"Invalid 'from' attribute in forwarded message","Nesprávný atribut 'from' v přeposlané zprávě"}.
{"Invitations are not allowed in this conference","Pozvánky nejsou povoleny v této místnosti"}.
{"IP addresses","IP adresy"}.
{"IP","IP"}.
{"IRC channel (don't put the first #)","IRC kanál (bez počátečního #)"}.
{"IRC server","IRC přezdívka"}.
{"IRC settings","Nastavení IRC"}.
{"IRC Transport","IRC transport"}.
{"IRC username","IRC přezdívka"}.
{"IRC Username","IRC přezdívka"}.
{"is now known as","se přejmenoval(a) na"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Není povoleno posílat chybové zprávy do konference. Účastník (~s) odeslal chybovou zprávu (~s) a byl vyhozen z konference."}.
{"It is not allowed to send private messages","Je zakázáno posílat soukromé zprávy"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Není povoleno posílat chybové zprávy do místnosti. Účastník (~s) odeslal chybovou zprávu (~s) a byl vyhozen z místnosti"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Není dovoleno odeslání soukromé zprávy typu \"skupinová zpráva\" "}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Není povoleno odesílat soukromé zprávy do konference"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Není povoleno odesílat soukromé zprávy v této místnosti"}.
{"It is not allowed to send private messages","Je zakázáno posílat soukromé zprávy"}.
{"Jabber Account Registration","Registrace účtu Jabberu"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"January",". ledna"}.
{"Join IRC channel","Vstoupit do IRC kanálu"}.
{"joins the room","vstoupil(a) do místnosti"}.
{"Join the IRC channel here.","Vstoupit do tohoto IRC kanálu."}.
{"Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s","Vstupte do IRC kanálu s tímto Jabber ID: ~s"}.
{"July",". července"}.
{"June",". června"}.
{"Last Activity","Poslední aktivita"}.
@ -162,10 +173,10 @@
{"Last month","Poslední měsíc"}.
{"Last year","Poslední rok"}.
{"leaves the room","opustil(a) místnost"}.
{"List of modules to start","Seznam modulů, které mají být spuštěné"}.
{"List of rooms","Seznam místností"}.
{"Listened Ports at ","Otevřené porty na "}.
{"Listened Ports","Otevřené porty"}.
{"List of modules to start","Seznam modulů, které mají být spuštěné"}.
{"List of rooms","Seznam konferencí"}.
{"Low level update script","Nízkoúrovňový aktualizační skript"}.
{"Make participants list public","Nastavit seznam účastníků jako veřejný"}.
{"Make room CAPTCHA protected","Chránit místnost pomocí CAPTCHA"}.
@ -174,6 +185,7 @@
{"Make room password protected","Chránit místnost heslem"}.
{"Make room persistent","Nastavit místnost jako stálou"}.
{"Make room public searchable","Nastavit místnost jako veřejnou"}.
{"Malformed username","Chybně formátováné jméno uživatele"}.
{"March",". března"}.
{"Maximum Number of Occupants","Počet účastníků"}.
{"May",". května"}.
@ -182,120 +194,157 @@
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Svoje heslo si zapamatujte, nebo si jej poznamenejte na papírek a ten uschovejte v bezpečí. Jabber nemá žádný automatizovaný způsob obnovy hesla."}.
{"Memory","Paměť"}.
{"Message body","Tělo zprávy"}.
{"Message not found in forwarded payload","Zpráva nebyla nalezena v přeposlaném obsahu"}.
{"Middle Name","Druhé jméno"}.
{"Moderator privileges required","Potřebujete práva moderátora"}.
{"Modified modules","Aktualizované moduly"}.
{"Module failed to handle the query","Modul chyboval při zpracování dotazu"}.
{"Module","Modul"}.
{"Modules at ~p","Moduly v ~p"}.
{"Modules","Moduly"}.
{"Monday","Pondělí"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","Vícenásobný element <item/> není povolen dle RFC6121"}.
{"Multi-User Chat","Víceuživatelský chat"}.
{"Name:","Jméno:"}.
{"Name","Jméno"}.
{"Name:","Jméno:"}.
{"Neither 'jid' nor 'nick' attribute found","Nebyl nalezen atribut 'jid' ani 'nick'"}.
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","Nebyl nalezen atribut 'role' ani 'affiliation'"}.
{"Never","Nikdy"}.
{"New Password:","Nové heslo:"}.
{"Nickname","Přezdívka"}.
{"Nickname Registration at ","Registrace přezdívky na "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Přezdívka ~s v místnosti neexistuje"}.
{"Nickname","Přezdívka"}.
{"No 'access' found in data form","Chybějící atribut 'access' v datovém formuláři"}.
{"No 'acls' found in data form","Chybějící atribut 'acls' v datovém formuláři"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Chybějící atribut 'affiliation'"}.
{"No available resource found","Nebyl nalezen žádný dostupný zdroj"}.
{"No body provided for announce message","Zpráva neobsahuje text"}.
{"No data form found","Nebyl nalezen datový formulář"}.
{"No Data","Žádná data"}.
{"No features available","Žádné funce nejsou dostupné"}.
{"No hook has processed this command","Žádný hook nebyl zpracován tímto příkazem"}.
{"No info about last activity found","Nebyla žádná informace o poslední aktivitě"}.
{"No 'item' element found","Element 'item' nebyl nalezen"}.
{"No items found in this query","Žádné položky nebyly nalezeny v tomto dotazu"}.
{"No module is handling this query","Žádný modul neobsluhuje tento dotaz"}.
{"No 'modules' found in data form","Chybějící atribut 'modules' v datovém formuláři"}.
{"No node specified","Žádný uzel nebyl specifikován"}.
{"No 'password' found in data form","Chybějící atribut 'password' v datovém formuláři"}.
{"No 'password' found in this query","Chybějící atribut 'password' v tomto dotazu"}.
{"No 'path' found in data form","Chybějící atribut 'path' v datovém formuláři"}.
{"No pending subscriptions found","Žádné čekající předplatné nebylo nalezeno"}.
{"No privacy list with this name found","Žádný privacy list s tímto jménem nebyl nalezen"}.
{"No private data found in this query","Žádná soukromá data nebyla nalezena tímto dotazem"}.
{"No running node found","Nebyl nalezen žádný běžící uzel"}.
{"No services available","Žádné služby nejsou dostupné"}.
{"No statistics found for this item","Nebyly nalezeny statistiky pro uvedenou položku"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Chybějící atribut 'to' v pozvánce"}.
{"Node already exists","Uzel již existuje"}.
{"Node index not found","Index uzlu nebyl nalezen"}.
{"Node not found","Uzel nenalezen"}.
{"Node ~p","Uzel ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Nodeprep chyboval"}.
{"Nodes","Uzly"}.
{"None","Nic"}.
{"Not Found","Nenalezeno"}.
{"Not subscribed","Není odebíráno"}.
{"November",". listopadu"}.
{"Number of online users","Počet online uživatelů"}.
{"Number of registered users","Počet registrovaných uživatelů"}.
{"October",". října"}.
{"Offline Messages:","Offline zprávy:"}.
{"Offline Messages","Offline zprávy"}.
{"Offline Messages:","Offline zprávy:"}.
{"OK","OK"}.
{"Old Password:","Současné heslo:"}.
{"Online Users","Připojení uživatelé"}.
{"Online Users:","Připojení uživatelé:"}.
{"Online","Online"}.
{"Online Users:","Online uživatelé:"}.
{"Online Users","Online uživatelé"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Pouze značky <enable/> nebo <disable/>jsou povoleny"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Pouze element <list/> je povolen v tomto dotazu"}.
{"Only members may query archives of this room","Pouze moderátoři mají povoleno měnit téma místnosti"}.
{"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this room","Jen moderátoři a účastníci mají povoleno měnit téma této místnosti"}.
{"Only moderators are allowed to change the subject in this room","Jen moderátoři mají povoleno měnit téma místnosti"}.
{"Only moderators can approve voice requests","Pouze moderátoři mohou schválit žádosti o voice práva"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Jen členové mají povolené zasílat zprávy do konference"}.
{"Only occupants are allowed to send queries to the conference","Jen členové mohou odesílat požadavky (query) do konference"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Jen členové mají povolené zasílat zprávy do místnosti"}.
{"Only occupants are allowed to send queries to the conference","Jen členové mohou odesílat požadavky (query) do místnosti"}.
{"Only service administrators are allowed to send service messages","Pouze správci služby smí odesílat servisní zprávy"}.
{"Options","Nastavení"}.
{"Organization Name","Název firmy"}.
{"Organization Unit","Oddělení"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Odchozí s2s spojení:"}.
{"Outgoing s2s Connections","Odchozí s2s spojení"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Odchozí s2s spojení:"}.
{"Owner privileges required","Jsou vyžadována práva vlastníka"}.
{"Packet","Paket"}.
{"Password ~b","Heslo ~b"}.
{"Password:","Heslo:"}.
{"Password","Heslo"}.
{"Password Verification:","Ověření hesla:"}.
{"Parse failed","Došlo k chybě při parsování"}.
{"Password Verification","Ověření hesla"}.
{"Password Verification:","Ověření hesla:"}.
{"Password","Heslo"}.
{"Password:","Heslo:"}.
{"Path to Dir","Cesta k adresáři"}.
{"Path to File","Cesta k souboru"}.
{"Pending","Čekající"}.
{"Period: ","Čas: "}.
{"Permanent rooms","Stálých konferencí"}.
{"Ping query is incorrect","Ping dotaz je nesprávný"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Podotýkáme, že tato nastavení budou zálohována do zabudované databáze Mnesia. Pokud používáte ODBC modul, musíte zálohovat svoji SQL databázi samostatně."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Prosím, počkejte chvíli před posláním nové žádosti o voice práva"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Port ~b","Port ~b"}.
{"Port","Port"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Atribut 'ask' není povolen dle RFC6121"}.
{"private, ","soukromá, "}.
{"Protocol","Protokol"}.
{"Publishing items to collection node is not allowed","Publikování položek do collection uzlu není povoleno"}.
{"Publish-Subscribe","Publish-Subscribe"}.
{"PubSub subscriber request","Žádost odběratele PubSub"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Požadavky (queries) na členy konference nejsou v této místnosti povolené"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Požadavky (queries) na členy místnosti nejsou v této místnosti povolené"}.
{"Query to another users is forbidden","Dotaz na jiné uživatele je zakázán"}.
{"RAM and disc copy","Kopie RAM a disku"}.
{"RAM copy","Kopie RAM"}.
{"Raw","Zdroj"}.
{"Really delete message of the day?","Skutečně smazat zprávu dne?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Příjemce se nenachází v konferenční místnosti"}.
{"Recipient is not in the conference room","Příjemce se nenachází v místnosti"}.
{"Register a Jabber account","Zaregistrujte si účet Jabberu"}.
{"Registered nicknames","Registrované přezdívky"}.
{"Registered Users","Registrovaní uživatelé"}.
{"Registered Users:","Registrovaní živatelé:"}.
{"Registered Users:","Registrovaní uživatelé:"}.
{"Register","Zaregistrovat se"}.
{"Registration in mod_irc for ","Registrace do mod_irc na "}.
{"Remote copy","Vzdálená kopie"}.
{"Remove All Offline Messages","Odstranit všechny offline zprávy"}.
{"Remove","Odstranit"}.
{"Remove User","Odstranit uživatele"}.
{"Remove","Odstranit"}.
{"Replaced by new connection","Nahrazeno novým spojením"}.
{"Resources","Zdroje"}.
{"Restart","Restart"}.
{"Restart Service","Restartovat službu"}.
{"Restart","Restart"}.
{"Restore Backup from File at ","Obnovit zálohu ze souboru na "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Obnovit binární zálohu při následujícím restartu ejabberd (vyžaduje méně paměti)"}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Obnovit binární zálohu při následujícím restartu ejabberd (vyžaduje méně paměti):"}.
{"Restore binary backup immediately:","Okamžitě obnovit binární zálohu:"}.
{"Restore","Obnovit"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Okamžitě obnovit zálohu z textového souboru:"}.
{"Restore","Obnovit"}.
{"Room Configuration","Nastavení místnosti"}.
{"Room creation is denied by service policy","Pravidla služby nepovolují vytvořit místnost"}.
{"Room description","Popis místnosti"}.
{"Room Occupants","Počet účastníků"}.
{"Room title","Název místnosti"}.
{"Roster module has failed","Modul Roster chyboval"}.
{"Roster of ","Seznam kontaktů "}.
{"Roster","Seznam kontaktů"}.
{"Roster size","Velikost seznamu kontaktů"}.
{"Roster","Seznam kontaktů"}.
{"RPC Call Error","Chyba RPC volání"}.
{"Running Nodes","Běžící uzly"}.
{"~s access rule configuration","~s konfigurace pravidla přístupu"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s vás zve do místnosti ~s"}.
{"Saturday","Sobota"}.
{"Scan failed","Při skenování došlo k chybě"}.
{"Script check","Kontrola skriptu"}.
{"Search Results for ","Výsledky hledání pro "}.
{"Search users in ","Hledat uživatele v "}.
{"Send announcement to all online users","Odeslat oznámení všem online uživatelům"}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Odeslat oznámení všem online uživatelům na všech hostitelích"}.
{"Send announcement to all users","Odeslat oznámení všem uživatelům"}.
{"Send announcement to all online users","Odeslat oznámení všem online uživatelům"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Odeslat oznámení všem uživatelům na všech hostitelích"}.
{"Send announcement to all users","Odeslat oznámení všem uživatelům"}.
{"September",". září"}.
{"Server ~b","Server ~b"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Serverová spojení k lokálním subdoménám je zakázáno"}.
{"Server:","Server:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Nastavit zprávu dne a odeslat ji online uživatelům"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Nastavit zprávu dne a odeslat ji online uživatelům"}.
@ -303,7 +352,6 @@
{"Show Integral Table","Zobrazit kompletní tabulku"}.
{"Show Ordinary Table","Zobrazit běžnou tabulku"}.
{"Shut Down Service","Vypnout službu"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s vás zve do místnosti ~s"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Někteří klienti umí uložit vaše heslo na disk počítače. Tuto funkci používejte, pouze pokud věříte zabezpečení svého počítače."}.
{"~s's Offline Messages Queue","Fronta offline zpráv uživatele ~s"}.
{"Start Modules at ","Spustit moduly na "}.
@ -322,71 +370,96 @@
{"Submit","Odeslat"}.
{"Submitted","Odeslané"}.
{"Subscription","Přihlášení"}.
{"Subscriptions are not allowed","Předplatné není povoleno"}.
{"Sunday","Neděle"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Přezdívka je již používána jiným členem"}.
{"That nickname is registered by another person","Přezdívka je zaregistrována jinou osobou"}.
{"The CAPTCHA is valid.","CAPTCHA souhlasí."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Ověření CAPTCHA se nezdařilo"}.
{"the password is","heslo je"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Požadovaná vlastnost není podporována touto místností"}.
{"The password contains unacceptable characters","Heslo obsahuje nepovolené znaky"}.
{"The password is too weak","Heslo je příliš slabé"}.
{"the password is","heslo je"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Heslo vašeho účtu Jabberu bylo úspěšně změněno."}.
{"The query is only allowed from local users","Dotaz je povolen pouze pro místní uživatele"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Dotaz nesmí obsahovat elementy <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Stanza MUSÍ obsahovat pouze jeden element <active/>, jeden element <default/> nebo jeden element <list/>"}.
{"There was an error changing the password: ","Při změně hesla došlo k chybě: "}.
{"There was an error creating the account: ","Při vytváření účtu došlo k chybě."}.
{"There was an error creating the account: ","Při vytváření účtu došlo k chybě:"}.
{"There was an error deleting the account: ","Při mazání účtu došlo k chybě: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Zde nezáleží na velikosti písmen: macbeth je stejný jako MacBeth a Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Na této stránce si můžete vytvořit účet na tomto serveru Jabberu. Vaše JID (Jabber IDentifikátor) bude mít tvar: uživatelskéjméno@server. Přečtěte si prosím pozorně instrukce pro vyplnění údajů."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Zde můžete zrušit registraci účtu na tomto serveru Jabberu."}.
{"This room is not anonymous","Tato místnost není anonymní"}.
{"Thursday","Čtvrtek"}.
{"Time","Čas"}.
{"Time delay","Časový posun"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Přiliš mnoho CAPTCHA žádostí"}.
{"Too many unacked stanzas","Příliš mnoho nepotvrzených stanz"}.
{"To","Pro"}.
{"Time","Čas"}.
{"To register, visit ~s","Pokud se chcete zaregistrovat, navštivte ~s"}.
{"To ~s","Pro ~s"}.
{"Total rooms","Celkem konferencí"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","Příliš mnoho aktivních bytestreamů"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Přiliš mnoho CAPTCHA žádostí"}.
{"Too many <item/> elements","Příliš mnoho elementů <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","Přilíš mnoho elementů <list/>"}.
{"Too many unacked stanzas","Příliš mnoho nepotvrzených stanz"}.
{"Too many users in this conference","Přiliš mnoho uživatelů v této místnosti"}.
{"To","Pro"}.
{"Total rooms","Celkem místností"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Byl překročen limit"}.
{"Transactions Aborted:","Transakce zrušena"}.
{"Transactions Committed:","Transakce potvrzena"}.
{"Transactions Logged:","Transakce zaznamenána"}.
{"Transactions Restarted:","Transakce restartována"}.
{"Transactions Aborted:","Transakcí zrušených:"}.
{"Transactions Committed:","Transakcí potvrzených:"}.
{"Transactions Logged:","Transakcí zaznamenaných:"}.
{"Transactions Restarted:","Transakcí restartovaných:"}.
{"Tuesday","Úterý"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","Nebylo možné vygenerovat CAPTCHA"}.
{"Unable to register route on existing local domain","Není možné zaregistrovat routu na existující místní doménu"}.
{"Unauthorized","Nemáte oprávnění"}.
{"Unexpected action","Neočekávaná akce"}.
{"Unregister a Jabber account","Zrušte registraci účtu Jabberu"}.
{"Unregister","Zrušit registraci"}.
{"Update","Aktualizovat"}.
{"Unsupported <index/> element","Nepodporovaný <index/> element"}.
{"Update message of the day (don't send)","Aktualizovat zprávu dne (neodesílat)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Aktualizovat zprávu dne pro všechny hostitele (neodesílat)"}.
{"Update ~p","Aktualizovat ~p"}.
{"Update plan","Aktualizovat plán"}.
{"Update script","Aktualizované skripty"}.
{"Update","Aktualizovat"}.
{"Uptime:","Čas běhu:"}.
{"Use of STARTTLS required","Je vyžadováno STARTTLS"}.
{"User already exists","Uživatel již existuje"}.
{"User (jid)","Uživatel (JID)"}.
{"User Management","Správa uživatelů"}.
{"User part of JID in 'from' is empty","Uživatelská část Jabber ID v elementu 'from' je prázdná"}.
{"User session not found","Sezení uživatele nebylo nalezeno"}.
{"User session terminated","Sezení uživatele bylo ukončeno"}.
{"User ~s","Uživatel ~s"}.
{"Username:","Uživatelské jméno:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Je zakázáno registrovat účty v tak rychlém sledu"}.
{"Users Last Activity","Poslední aktivita uživatele"}.
{"Users","Uživatelé"}.
{"User ~s","Uživatel ~s"}.
{"User","Uživatel"}.
{"Validate","Ověřit"}.
{"vCard User Search","Hledání uživatelů podle vizitek"}.
{"Value 'get' of 'type' attribute is not allowed","Hodnota 'get' atrubutu 'type' není povolena"}.
{"Value of '~s' should be boolean","Hodnota '~s' by měla být boolean"}.
{"Value of '~s' should be datetime string","Hodnota '~s' by měla být datetime řetězec"}.
{"Value of '~s' should be integer","Hodnota '~s' by měla být celé číslo"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","Hodnota 'set' atrubutu 'type' není povolena"}.
{"vCard User Search","Hledání uživatelů ve vizitkách"}.
{"Virtual Hosts","Virtuální hostitelé"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Návštěvníkům této místnosti je zakázáno měnit přezdívku"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Návštevníci nemají povoleno zasílat zprávy všem účastníkům konference"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Voice žádosti jsou v této konferenci zakázány"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Návštevníci nemají povoleno zasílat zprávy všem účastníkům v této místnosti"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Voice žádosti jsou v této místnosti zakázány"}.
{"Voice request","Žádost o voice práva"}.
{"Wednesday","Středa"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Později můžete své heslo změnit pomocí klienta Jabberu."}.
{"You have been banned from this room","Byl jste vyloučen z této místnosti"}.
{"You have joined too many conferences","Vstoupil jste do příliš velkého množství místností"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Musíte vyplnit políčko \"Přezdívka\" ve formuláři"}.
{"You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register","Pro registraci potřebujete klienta s podporou x:data a CAPTCHA"}.
{"You need a client that supports x:data to register the nickname","Pro registraci přezdívky potřebujete klienta s podporou x:data"}.
{"You need an x:data capable client to configure mod_irc settings","Pro konfiguraci mod_irc potřebujete klienta s podporou x:data"}.
{"You need an x:data capable client to search","K vyhledávání potřebujete klienta podporujícího x:data"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Vaše nastavení soukromí znemožnilo směrování této stance."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Fronta offline zpráv pro váš kontakt je plná. Zpráva byla zahozena."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Váš účet Jabberu byl úspěšně vytvořen."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Váš účet Jabberu byl úspěšně smazán."}.
{"Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s","Nesmíte posílat zprávy na ~s. Pro povolení navštivte ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","Nemáte povoleno vytvářet uzly"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,11 +1,11 @@
%% -*- coding: latin-1 -*-
{" has set the subject to: "," hat das Thema geändert auf: "}.
{"A password is required to enter this room","Sie brauchen ein Passwort um diesen Raum zu betreten"}.
{"Accept","Akzeptieren"}.
{"Access Configuration","Zugangskonfiguration"}.
{"Access Control List Configuration","Konfiguration der Zugangskontrolllisten"}.
{"Access control lists","Zugangskontroll-Listen (ACL)"}.
{"Access Control Lists","Zugangskontroll-Listen (ACL)"}.
{"Access Control Lists","Zugangskontrolllisten (ACL)"}.
{"Access denied by service policy","Zugang aufgrund der Dienstrichtlinien verweigert"}.
{"Access rules","Zugangsregeln"}.
{"Access Rules","Zugangsregeln"}.
{"Action on user","Aktion auf Benutzer"}.
{"Add Jabber ID","Jabber-ID hinzufügen"}.
@ -15,6 +15,7 @@
{"Administration","Verwaltung"}.
{"Administrator privileges required","Administratorenrechte benötigt"}.
{"All activity","Alle Aktivitäten"}.
{"All Users","Alle Benutzer"}.
{"Allow users to change the subject","Erlaube Benutzern das Thema zu ändern"}.
{"Allow users to query other users","Erlaube Benutzern Informationen über andere Benutzer abzufragen"}.
{"Allow users to send invites","Erlaube Benutzern Einladungen zu senden"}.
@ -22,20 +23,25 @@
{"Allow visitors to change nickname","Erlaube Besuchern ihren Benutzernamen zu ändern"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Erlaube Besuchern das Senden von privaten Nachrichten an"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Erlaube Besuchern einen Text bei Statusänderung zu senden"}.
{"All Users","Alle Benutzer"}.
{"Announcements","Ankündigungen"}.
{"A password is required to enter this room","Sie brauchen ein Passwort um diesen Raum zu betreten"}.
{"April","April"}.
{"August","August"}.
{"Backup","Datensicherung"}.
{"Automatic node creation is not enabled","Automatische Knoten-Erstellung ist nicht aktiviert"}.
{"Backup Management","Datensicherungsverwaltung"}.
{"Backup of ~p","Sicherung von ~p"}.
{"Backup to File at ","Datensicherung in die Datei "}.
{"Backup","Datensicherung"}.
{"Bad format","Ungültiges Format"}.
{"Birthday","Geburtsdatum"}.
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA Webseite"}.
{"Both the username and the resource are required","Sowohl der Benutzername als auch die Ressource werden benötigt"}.
{"Bytestream already activated","Bytestream bereits aktiviert"}.
{"Cannot remove active list","Kann aktive Liste nicht entfernen"}.
{"Cannot remove default list","Kann Standardliste nicht entfernen"}.
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA -Webseite"}.
{"Change Password","Passwort ändern"}.
{"Change User Password","Benutzer-Passwort ändern"}.
{"Changing password is not allowed","Ändern des Passwortes ist nicht erlaubt"}.
{"Changing role/affiliation is not allowed","Ändern der Rolle/Zugehörigkeit ist nicht erlaubt"}.
{"Characters not allowed:","Nicht erlaubte Zeichen:"}.
{"Chatroom configuration modified","Chatraum-Konfiguration geändert"}.
{"Chatroom is created","Chatraum wurde erstellt"}.
@ -43,66 +49,71 @@
{"Chatroom is started","Chatraum wurde gestartet"}.
{"Chatroom is stopped","Chatraum wurde beendet"}.
{"Chatrooms","Chaträume"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Wählen sie zum Registrieren einen Benutzernamen und ein Passwort"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Wählen sie zum Registrieren auf diesem Server einen Benutzernamen und ein Passwort"}.
{"Choose modules to stop","Wähle zu stoppende Module"}.
{"Choose storage type of tables","Wähle Speichertyp der Tabellen"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Wählen sie, ob dieses Abonnement akzeptiert werden soll."}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Wählen Sie, ob dieses Abonnement akzeptiert werden soll."}.
{"City","Stadt"}.
{"Commands","Befehle"}.
{"Conference room does not exist","Konferenzraum existiert nicht"}.
{"Configuration","Konfiguration"}.
{"Configuration of room ~s","Konfiguration für Raum ~s"}.
{"Configuration","Konfiguration"}.
{"Connected Resources:","Verbundene Ressourcen:"}.
{"Connections parameters","Verbindungsparameter"}.
{"Country","Land"}.
{"CPU Time:","CPU-Zeit:"}.
{"Database","Datenbank"}.
{"Database failure","Datenbankfehler"}.
{"Database Tables at ~p","Datenbanktabellen auf ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Datenbanktabellen-Konfiguration auf "}.
{"Database","Datenbank"}.
{"December","Dezember"}.
{"Default users as participants","Benutzer werden standardmäßig vollwertige Teilnehmer"}.
{"Delete message of the day","Lösche Nachricht des Tages"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Lösche Nachricht des Tages auf allen Hosts"}.
{"Delete message of the day","Lösche Nachricht des Tages"}.
{"Delete Selected","Markierte löschen"}.
{"Delete User","Benutzer löschen"}.
{"Description:","Beschreibung:"}.
{"Disc only copy","Nur auf Festplatte"}.
{"Displayed Groups:","Angezeigte Gruppen:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Geben sie niemandem ihr Passwort, auch nicht den Administratoren des Jabber Servers."}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Geben Sie niemandem Ihr Passwort, auch nicht den Administratoren des Jabber-Servers."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Ausgabe der Sicherung in diese Textdatei "}.
{"Dump to Text File","Ausgabe in Textdatei"}.
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","Doppelte Gruppen sind laut RFC6121 nicht erlaubt"}.
{"Edit Properties","Einstellungen ändern"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Diese Anfrage für Sprachrechte bestätigen oder ablehnen."}.
{"ejabberd IRC module","ejabberd IRC-Modul"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Anfrage für Sprachrechte entweder bestätigen oder ablehnen."}.
{"ejabberd MUC module","ejabberd MUC-Modul"}.
{"ejabberd Multicast service","ejabberd Multicast Dienst"}.
{"ejabberd Multicast service","ejabberd Multicast-Dienst"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","ejabberd Publish-Subscribe-Modul"}.
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module","ejabberd SOCKS5-Bytestreams-Modul"}.
{"ejabberd vCard module","ejabberd vCard-Modul"}.
{"ejabberd Web Admin","ejabberd Web-Admin"}.
{"Elements","Elemente"}.
{"Email","E-Mail"}.
{"Empty password","Leeres Passwort"}.
{"Enable logging","Protokollierung aktivieren"}.
{"Encoding for server ~b","Kodierung für Server ~b"}.
{"Enabling push without 'node' attribute is not supported","push ohne 'node'-Attribut zu aktivieren wird nicht unterstützt"}.
{"End User Session","Benutzer-Sitzung beenden"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Geben sie eine Liste bestehend aus {Modul, [Optionen]} ein"}.
{"Enter nickname you want to register","Geben sie den zu registrierenden Benutzernamen ein"}.
{"Enter path to backup file","Geben sie den Pfad zur Datensicherung ein"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Geben sie den Pfad zum jabberd14-Spool-Verzeichnis ein"}.
{"Enter path to jabberd14 spool file","Geben sie den Pfad zur jabberd14-Spool-Datei ein"}.
{"Enter path to text file","Geben sie den Pfad zur Textdatei ein"}.
{"Enter the text you see","Geben sie den Text den sie sehen ein"}.
{"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save settings.","Geben sie Benutzernamen und Kodierung für Verbindungen zu IRC Servern an. Drücken sie 'Mehr' um leere Felder hinzuzufügen. Drücken sie 'Beenden' um die Einstellungen zu speichern."}.
{"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for connecting to IRC servers","Geben sie den Benutzernamen, Zeichenkodierung, Ports und Passwörter, die sie für die Verbindung zum IRC-Server verwenden wollen, an"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Server"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","Geben Sie eine Liste bestehend aus {Modul, [Optionen]} ein"}.
{"Enter nickname you want to register","Geben Sie den zu registrierenden Benutzernamen ein"}.
{"Enter path to backup file","Geben Sie den Pfad zur Datensicherungsdatei ein"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","Geben Sie den Pfad zum jabberd14-Spool-Verzeichnis ein"}.
{"Enter path to jabberd14 spool file","Geben Sie den Pfad zur jabberd14-Spool-Datei ein"}.
{"Enter path to text file","Geben Sie den Pfad zur Textdatei ein"}.
{"Enter the text you see","Geben Sie den Text den sie sehen ein"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber-Server"}.
{"Error","Fehler"}.
{"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}].","Beispiel: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Alle Tabellen als SQL Abfragen in eine Datei exportieren:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Alle Benutzerdaten des Servers in PIEFXIS Dateien (XEP-0227) exportieren:"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Alle Benutzerdaten des Hosts in PIEFXIS Dateien (XEP-0227) exportieren:"}.
{"Export all tables as SQL queries to a file:","Alle Tabellen als SQL-Abfragen in eine Datei exportieren:"}.
{"Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):","Alle Benutzerdaten des Servers in PIEFXIS-Dateien (XEP-0227) exportieren:"}.
{"Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):","Alle Benutzerdaten des Hosts in PIEFXIS-Dateien (XEP-0227) exportieren:"}.
{"External component failure","Fehler externer Komponente"}.
{"External component timeout","Zeitüberschreitung externer Komponente"}.
{"Failed to activate bytestream","Konnte Bytestream nicht aktivieren"}.
{"Failed to extract JID from your voice request approval","Fehler beim Auslesen der JID aus der Anfragenbestätigung für Sprachrechte"}.
{"Failed to map delegated namespace to external component","Konnte delegierten Namensraum nicht externer Komponente zuordnen"}.
{"Failed to parse HTTP response","Konnte HTTP-Antwort nicht parsen"}.
{"Failed to process option '~s'","Konnte Option '~s' nicht verarbeiten"}.
{"Family Name","Nachname"}.
{"February","Februar"}.
{"File larger than ~w bytes","Datei größer als ~w Bytes"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of field to match substring)","Füllen sie die Felder aus, um nach passenden Jabber-Benutzern zu suchen (beenden Sie ein Feld mit *, um auch nach Teilzeichenketten zu suchen)"}.
{"Friday","Freitag"}.
{"From ~s","Von ~s"}.
@ -113,48 +124,48 @@
{"Get User Last Login Time","letzte Anmeldezeit abrufen"}.
{"Get User Password","Benutzer-Passwort abrufen"}.
{"Get User Statistics","Benutzer-Statistiken abrufen"}.
{"Given Name","Vorname"}.
{"Group ","Gruppe "}.
{"Groups","Gruppen"}.
{"has been banned","wurde gebannt"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","wurde wegen Änderung des Mitgliederstatus entfernt"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","wurde wegen einer Systemabschaltung entfernt"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","wurde entfernt weil der Raum auf Nur-Mitglieder umgestellt wurde"}.
{"has been kicked","wurde entfernt"}.
{" has set the subject to: "," hat das Thema geändert auf: "}.
{"has been kicked because of a system shutdown","wurde wegen einer Systemabschaltung gekickt"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","wurde wegen Änderung des Mitgliederstatus gekickt"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","wurde gekickt weil der Raum auf Nur-Mitglieder umgestellt wurde"}.
{"has been kicked","wurde gekickt"}.
{"Host unknown","Host unbekannt"}.
{"Host","Host"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Wenn sie das CAPTCHA Bild nicht sehen, besuchen sie bitte die Webseite."}.
{"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port ~p, empty password.","Wenn sie verschiedene Ports, Passwörter und Kodierungen für IRC Server angeben wollen, erstellen sie die Liste mit folgendem Format '{\"IRC Server\", \"Kodierung\", Port, \"Passwort\"}'. Standardmäßig benutzt dieser Dienst die \"~s\" Kodierung, den Port ~p und kein Passwort."}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Wenn Sie das CAPTCHA-Bild nicht sehen, besuchen Sie bitte die Webseite."}.
{"Import Directory","Verzeichnis importieren"}.
{"Import File","Datei importieren"}.
{"Import user data from jabberd14 spool file:","Importiere Benutzer von jabberd14 Spool Datei:"}.
{"Import user data from jabberd14 spool file:","Importiere Benutzer von jabberd14-Spool-Datei:"}.
{"Import User from File at ","Benutzer aus dieser Datei importieren "}.
{"Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):","Benutzerdaten von einer PIEFXIS Datei (XEP-0227) importieren:"}.
{"Import users data from jabberd14 spool directory:","Importiere Benutzer von jabberd14 Spool Verzeichnis:"}.
{"Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):","Benutzerdaten von einer PIEFXIS-Datei (XEP-0227) importieren:"}.
{"Import users data from jabberd14 spool directory:","Importiere Benutzer von jabberd14-Spool-Verzeichnis:"}.
{"Import Users from Dir at ","Benutzer importieren aus dem Verzeichnis "}.
{"Import Users From jabberd14 Spool Files","Importiere Benutzer aus jabberd14-Spool-Dateien"}.
{"Improper domain part of 'from' attribute","Falscher Domain-Teil des 'from'-Attributs"}.
{"Improper message type","Unzulässiger Nachrichtentyp"}.
{"Incoming s2s Connections:","Eingehende s2s-Verbindungen:"}.
{"Incorrect CAPTCHA submit","Falsche CAPTCHA-Eingabe"}.
{"Incorrect data form","Falsches Datenformular"}.
{"Incorrect password","Falsches Passwort"}.
{"IP addresses","IP Adressen"}.
{"Incorrect value of 'action' attribute","Falscher Wert des 'action'-Attributs"}.
{"Incorrect value of 'action' in data form","Falscher Wert von 'action' in Datenformular"}.
{"Incorrect value of 'path' in data form","Falscher Wert von 'path' in Datenformular"}.
{"Insufficient privilege","Unzureichende Privilegien"}.
{"Invalid 'from' attribute in forwarded message","Ungültiges 'from'-Attribut in weitergeleiteter Nachricht"}.
{"Invitations are not allowed in this conference","Einladungen sind in dieser Konferenz nicht erlaubt"}.
{"IP addresses","IP-Adressen"}.
{"IP","IP"}.
{"IRC channel (don't put the first #)","IRC Channel (ohne dem ersten #)"}.
{"IRC server","IRC Server"}.
{"IRC settings","IRC Einstellungen"}.
{"IRC Transport","IRC Transport"}.
{"IRC username","IRC Benutzername"}.
{"IRC Username","IRC-Benutzername"}.
{"is now known as","ist nun bekannt als"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Es ist nicht erlaubt Fehlermeldungen an den Raum zu senden. Der Teilnehmer (~s) hat eine Fehlermeldung (~s) gesendet und wurde aus dem Raum entfernt"}.
{"It is not allowed to send private messages","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten zu senden"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","Es ist nicht erlaubt Fehlermeldungen an den Raum zu senden. Der Teilnehmer (~s) hat eine Fehlermeldung (~s) gesendet und wurde aus dem Raum gekickt"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten des Typs \"Gruppenchat\" zu senden"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten an den Raum zu schicken"}.
{"Jabber Account Registration","Jabber Konto Anmeldung"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"It is not allowed to send private messages","Es ist nicht erlaubt private Nachrichten zu senden"}.
{"Jabber Account Registration","Jabber-Konto-Anmeldung"}.
{"Jabber ID","Jabber-ID"}.
{"January","Januar"}.
{"Join IRC channel","IRC Channel beitreten"}.
{"joins the room","betretet den Raum"}.
{"Join the IRC channel here.","Hier den IRC Channel beitreten."}.
{"Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s","Den IRC Channel mit dieser Jabber ID beitreten: ~s"}.
{"joins the room","betritt den Raum"}.
{"July","Juli"}.
{"June","Juni"}.
{"Last Activity","Letzte Aktivität"}.
@ -162,114 +173,149 @@
{"Last month","Letzter Monat"}.
{"Last year","Letztes Jahr"}.
{"leaves the room","verlässt den Raum"}.
{"Listened Ports","Aktive Ports"}.
{"Listened Ports at ","Aktive Ports bei"}.
{"List of modules to start","Liste der zu startenden Module"}.
{"List of rooms","Liste von Chaträumen"}.
{"Low level update script","Low level Aktualisierungsscript"}.
{"Listened Ports at ","Aktive Ports bei"}.
{"Listened Ports","Aktive Ports"}.
{"Low level update script","Low-Level-Aktualisierungsscript"}.
{"Make participants list public","Teilnehmerliste öffentlich machen"}.
{"Make room CAPTCHA protected","Raum mit Verifizierung (Captcha) versehen"}.
{"Make room CAPTCHA protected","Raum mittels CAPTCHA schützen"}.
{"Make room members-only","Raum nur für Mitglieder zugänglich machen"}.
{"Make room moderated","Raum moderiert machen"}.
{"Make room password protected","Raum mit Passwort schützen"}.
{"Make room persistent","Raum persistent machen"}.
{"Make room public searchable","Raum öffentlich suchbar machen"}.
{"Malformed username","Ungültiger Benutzername"}.
{"March","März"}.
{"Maximum Number of Occupants","Maximale Anzahl von Teilnehmern"}.
{"May","Mai"}.
{"Membership is required to enter this room","Um diesen Raum zu betreten müssen sie Mitglied sein"}.
{"Membership is required to enter this room","Um diesen Raum zu betreten müssen Sie Mitglied sein"}.
{"Members:","Mitglieder:"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Merken sie sich ihr Passwort, oder schreiben sie es auf einen Zettel den sie sicher verwahren. Bei Jabber gibt es keine automatische Möglichkeit, das Passwort wiederherzustellen."}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Merken Sie sich Ihr Passwort, oder schreiben Sie es auf einen Zettel den Sie sicher verwahren. Bei Jabber gibt es keine automatische Möglichkeit, das Passwort wiederherzustellen."}.
{"Memory","Speicher"}.
{"Message body","Nachrichtentext"}.
{"Message not found in forwarded payload","Nachricht nicht in weitergeleiteten Nutzdaten gefunden"}.
{"Middle Name","Zweiter Vorname"}.
{"Moderator privileges required","Moderatorrechte benötigt"}.
{"Modified modules","Geänderte Module"}.
{"Module failed to handle the query","Modul konnte die Anfrage nicht verarbeiten"}.
{"Module","Modul"}.
{"Modules at ~p","Module bei ~p"}.
{"Modules","Module"}.
{"Monday","Montag"}.
{"Multicast","Multicast"}.
{"Multiple <item/> elements are not allowed by RFC6121","Mehrere <item/>-Elemente sind laut RFC6121 nicht erlaubt"}.
{"Multi-User Chat","Mehrbenutzer-Chat (MUC)"}.
{"Name:","Name:"}.
{"Name","Vorname"}.
{"Neither 'jid' nor 'nick' attribute found","Weder 'jid'- noch 'nick'-Attribut gefunden"}.
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","Weder 'role'- noch 'affiliation'-Attribut gefunden"}.
{"Never","Nie"}.
{"New Password:","Neues Passwort:"}.
{"Nickname","Benutzername"}.
{"Nickname Registration at ","Registrieren des Benutzernames auf "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Der Benutzername ~s existiert im Raum nicht"}.
{"Nickname","Benutzername"}.
{"No 'access' found in data form","Kein 'access' in Datenformular gefunden"}.
{"No 'acls' found in data form","Kein 'acls' in Datenformular gefunden"}.
{"No 'affiliation' attribute found","Kein 'affiliation'-Attribut gefunden"}.
{"No available resource found","Keine verfügbare Ressource gefunden"}.
{"No body provided for announce message","Kein Text für die Ankündigungsnachricht angegeben"}.
{"No data form found","Kein Datenformular gefunden"}.
{"No Data","Keine Daten"}.
{"No features available","Keine Eigenschaften verfügbar"}.
{"No hook has processed this command","Kein Hook hat diesen Befehl verarbeitet"}.
{"No info about last activity found","Keine Informationen über letzte Aktivität gefunden"}.
{"No 'item' element found","Kein 'item'-Element gefunden"}.
{"No items found in this query","Keine Elemente in dieser Anfrage gefunden"}.
{"No module is handling this query","Kein Modul verarbeitet diese Anfrage"}.
{"No 'modules' found in data form","Kein 'modules' in Datenformular gefunden"}.
{"No node specified","Kein Knoten angegeben"}.
{"No 'password' found in data form","Kein 'password' in Datenformular gefunden"}.
{"No 'password' found in this query","Kein 'password' in dieser Anfrage gefunden"}.
{"No 'path' found in data form","Kein 'path' in Datenformular gefunden"}.
{"No pending subscriptions found","Keine ausstehenden Abonnements gefunden"}.
{"No privacy list with this name found","Keine Privacy-Liste mit diesem Namen gefunden"}.
{"No private data found in this query","Keine privaten Daten in dieser Anfrage gefunden"}.
{"No running node found","Kein laufender Knoten gefunden"}.
{"No services available","Keine Dienste verfügbar"}.
{"No statistics found for this item","Keine Statistiken für dieses Element gefunden"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","Kein 'to'-Attribut in der Einladung gefunden"}.
{"Node already exists","Knoten existiert bereits"}.
{"Node index not found","Knotenindex nicht gefunden"}.
{"Node not found","Knoten nicht gefunden"}.
{"Node ~p","Knoten ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Nodeprep schlug fehl"}.
{"Nodes","Knoten"}.
{"None","Keine"}.
{"Not Found","Nicht gefunden"}.
{"Not subscribed","Nicht abonniert"}.
{"November","November"}.
{"Number of online users","Anzahl der angemeldeten Benutzer"}.
{"Number of registered users","Anzahl der registrierten Benutzer"}.
{"October","Oktober"}.
{"Offline Messages:","Offline-Nachrichten:"}.
{"Offline Messages","Offline-Nachrichten"}.
{"Offline Messages:","Offline-Nachrichten:"}.
{"OK","OK"}.
{"Old Password:","Aktuelles Passwort:"}.
{"Online","Angemeldet"}.
{"Online Users:","Angemeldete Benutzer:"}.
{"Old Password:","Altes Passwort:"}.
{"Online Users","Angemeldete Benutzer"}.
{"Online Users:","Angemeldete Benutzer:"}.
{"Online","Angemeldet"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Nur <enable/>- oder <disable/>-Tags sind erlaubt"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Nur <list/>-Elemente sind in dieser Anfrage erlaubt"}.
{"Only members may query archives of this room","Nur Mitglieder dürfen den Verlauf dieses Raumes abrufen"}.
{"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this room","Nur Moderatoren und Mitglieder dürfen das Thema in diesem Raum ändern"}.
{"Only moderators are allowed to change the subject in this room","Nur Moderatoren dürfen das Thema in diesem Raum ändern"}.
{"Only moderators can approve voice requests","Nur Moderatoren können Anfragen für Sprachrechte bestätigen"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Nur Teilnehmer dürfen Nachrichten an den Raum schicken"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Nur Teilnehmer dürfen Nachrichten an die Konferenz schicken"}.
{"Only occupants are allowed to send queries to the conference","Nur Teilnehmer sind berechtigt Anfragen an die Konferenz zu senden"}.
{"Only service administrators are allowed to send service messages","Nur Service-Administratoren sind berechtigt, Servicenachrichten zu versenden"}.
{"Options","Optionen"}.
{"Organization Name","Name der Organisation"}.
{"Organization Unit","Abteilung"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Ausgehende s2s-Verbindungen:"}.
{"Outgoing s2s Connections","Ausgehende s2s-Verbindungen"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Ausgehende s2s-Verbindungen:"}.
{"Owner privileges required","Besitzerrechte benötigt"}.
{"Packet","Paket"}.
{"Password ~b","Passwort ~b"}.
{"Password:","Passwort:"}.
{"Password","Passwort"}.
{"Password Verification:","Passwort bestätigen:"}.
{"Parse failed","Parsen fehlgeschlagen"}.
{"Password Verification","Passwort bestätigen"}.
{"Password Verification:","Passwort bestätigen:"}.
{"Password","Passwort"}.
{"Password:","Passwort:"}.
{"Path to Dir","Pfad zum Verzeichnis"}.
{"Path to File","Pfad zur Datei"}.
{"Pending","Schwebend"}.
{"Pending","Ausstehend"}.
{"Period: ","Zeitraum: "}.
{"Permanent rooms","Permanente Chaträume"}.
{"Ping query is incorrect","Ping-Anfrage ist falsch"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Beachten sie, das diese Optionen nur die eingebaute Mnesia-Datenbank sichern. Wenn sie das ODBC-Modul verwenden, müssen sie die SQL-Datenbank manuell sichern."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Bitte warten sie ein wenig, bevor sie eine weitere Anfrage für Sprachrechte senden"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Beachten Sie, dass diese Optionen nur die eingebaute Mnesia-Datenbank sichern. Wenn sie das ODBC-Modul verwenden, müssen Sie auch die SQL-Datenbank separat sichern."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Bitte warten Sie ein wenig, bevor Sie eine weitere Anfrage für Sprachrechte senden"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Port ~b","Port ~b"}.
{"Port","Port"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Ein 'ask'-Attribut zu besitzen ist laut RFC6121 nicht erlaubt"}.
{"private, ","privat, "}.
{"Protocol","Protokoll"}.
{"Publishing items to collection node is not allowed","Es ist nicht erlaubt Elemente auf dem Sammelknoten zu veröffentlichen"}.
{"Publish-Subscribe","Publish-Subscribe"}.
{"PubSub subscriber request","PubSub-Abonnenten-Anfrage"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Anfragen an die Teilnehmer sind in diesem Raum nicht erlaubt"}.
{"Query to another users is forbidden","Anfrage an andere Benutzer ist verboten"}.
{"RAM and disc copy","RAM und Festplatte"}.
{"RAM copy","Nur RAM"}.
{"Raw","Unformatiert"}.
{"Really delete message of the day?","Die Nachricht des Tages wirklich löschen?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Der Empfänger ist nicht im Raum"}.
{"Register a Jabber account","Jabber Konto registrieren"}.
{"Register a Jabber account","Jabber-Konto registrieren"}.
{"Register","Anmelden"}.
{"Registered nicknames","Registrierte Benutzernamen"}.
{"Registered Users:","Registrierte Benutzer:"}.
{"Registered Users","Registrierte Benutzer"}.
{"Registration in mod_irc for ","Registrierung in mod_irc für "}.
{"Registered Users:","Registrierte Benutzer:"}.
{"Remote copy","Fernkopie"}.
{"Remove All Offline Messages","Alle Offline Nachrichten löschen"}.
{"Remove","Entfernen"}.
{"Remove All Offline Messages","Alle Offline-Nachrichten löschen"}.
{"Remove User","Benutzer löschen"}.
{"Remove","Entfernen"}.
{"Replaced by new connection","Durch neue Verbindung ersetzt"}.
{"Resources","Ressourcen"}.
{"Restart","Neustart"}.
{"Restart Service","Dienst neustarten"}.
{"Restart","Neustart"}.
{"Restore Backup from File at ","Datenwiederherstellung aus der Datei "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Stelle binäre Sicherung beim nächsten ejabberd-Neustart wieder her (benötigt weniger Speicher):"}.
{"Restore binary backup immediately:","Stelle binäre Sicherung sofort wieder her:"}.
@ -277,16 +323,19 @@
{"Restore","Wiederherstellung"}.
{"Room Configuration","Raum-Konfiguration"}.
{"Room creation is denied by service policy","Anlegen des Raumes aufgrund der Dienstrichtlinien verweigert"}.
{"Room description","Raum Beschreibung"}.
{"Room description","Raumbeschreibung"}.
{"Room Occupants","Teilnehmer in diesem Raum"}.
{"Room title","Raumname"}.
{"Roster","Kontaktliste"}.
{"Roster module has failed","Roster-Modul schlug fehl"}.
{"Roster of ","Kontaktliste von "}.
{"Roster size","Kontaktlistengröße"}.
{"Roster","Kontaktliste"}.
{"RPC Call Error","Fehler bei RPC-Aufruf"}.
{"Running Nodes","Aktive Knoten"}.
{"~s access rule configuration","~s Zugangsregel-Konfiguration"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s lädt Sie in den Raum ~s ein"}.
{"Saturday","Samstag"}.
{"Scan failed","Scan fehlgeschlagen"}.
{"Script check","Script-Überprüfung"}.
{"Search Results for ","Suchergebnisse für "}.
{"Search users in ","Benutzer suchen in "}.
@ -295,17 +344,16 @@
{"Send announcement to all users on all hosts","Sende Ankündigung an alle Benutzer auf allen Hosts"}.
{"Send announcement to all users","Sende Ankündigung an alle Benutzer"}.
{"September","September"}.
{"Server ~b","Server ~b"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Serververbindungen zu lokalen Subdomains sind verboten"}.
{"Server:","Server:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Setze Nachricht des Tages und sende sie an alle angemeldeten Benutzer"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Setze Nachricht des Tages auf allen Hosts und sende sie an alle angemeldeten Benutzer"}.
{"Shared Roster Groups","Gruppen der gemeinsamen Kontaktliste"}.
{"Show Integral Table","Integrale Tabelle anzeigen"}.
{"Show Integral Table","Integral-Tabelle anzeigen"}.
{"Show Ordinary Table","Gewöhnliche Tabelle anzeigen"}.
{"Shut Down Service","Dienst herunterfahren"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s lädt sie in den Raum ~s ein"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Einige Jabber Client Programme speichern ihr Passwort auf ihrem Computer. Verwenden sie diese Möglichkeit nur auf Computern, die sie als sicher einstufen."}.
{"~s's Offline Messages Queue","~s's Offline-Nachrichten-Warteschlange"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Einige Jabber-Clients speichern Ihr Passwort auf dem Computer. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das nur auf Ihrem persönlichen Computer tun."}.
{"~s's Offline Messages Queue","~ss Offline-Nachrichten-Warteschlange"}.
{"Start Modules at ","Starte Module auf "}.
{"Start Modules","Module starten"}.
{"Start","Starten"}.
@ -322,28 +370,40 @@
{"Submit","Senden"}.
{"Submitted","Gesendet"}.
{"Subscription","Abonnement"}.
{"Subscriptions are not allowed","Abonnements sind nicht erlaubt"}.
{"Sunday","Sonntag"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Dieser Benutzername wird bereits von einem Teilnehmer genutzt"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Dieser Benutzername wird bereits von einem anderen Teilnehmer genutzt"}.
{"That nickname is registered by another person","Dieser Benutzername wurde bereits von jemand anderem registriert"}.
{"The CAPTCHA is valid.","Die Verifizierung ist gültig."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Die CAPTCHA Verifizierung schlug fehl"}.
{"The CAPTCHA is valid.","Das CAPTCHA ist gültig."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Die CAPTCHA-Verifizierung schlug fehl"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","Die gewünschte Eigenschaft wird von der Konferenz nicht unterstützt"}.
{"The password contains unacceptable characters","Das Passwort enthält ungültige Zeichen"}.
{"The password is too weak","Das Passwort ist zu schwach"}.
{"the password is","das Passwort lautet"}.
{"The password is too weak","Das Passwort ist zu einfach"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Das Passwort von ihrem Jabber Konto wurde geändert."}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Das Passwort von Ihrem Jabber-Konto wurde geändert."}.
{"The query is only allowed from local users","Die Anfrage ist nur von lokalen Benutzern erlaubt"}.
{"The query must not contain <item/> elements","Die Anfrage darf keine <item/>-Elemente enthalten"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","Das Stanza darf nur ein <active/>-Element, ein <default/>-Element oder ein <list/>-Element enthalten."}.
{"There was an error changing the password: ","Es trat ein Fehler beim Ändern des Passworts auf: "}.
{"There was an error creating the account: ","Es trat ein Fehler beim Erstellen des Kontos auf: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Es trat ein Fehler beim Löschen des Kontos auf: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Groß/Klein-Schreibung spielt hierbei keine Rolle: macbeth ist gleich MacBeth und Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Diese Seite erlaubt das anlegen eines Jabber Kontos auf diesem Jabber Server. Ihre JID (Jabber IDentifier) setzt sich folgend zusammen: benutzername@server. Bitte lesen sie die Hinweise genau durch, um die Felder korrekt auszufüllen."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Diese Seite erlaubt es, ein Jabber Konto von diesem Server zu entfernen."}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Groß-/Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle: macbeth ist gleich MacBeth und Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Diese Seite erlaubt das Anlegen eines Jabber-Kontos auf diesem Jabber-Server. Ihre JID (Jabber IDentifier) setzt sich folgend zusammen: benutzername@server. Bitte lesen sie die Hinweise genau durch, um die Felder korrekt auszufüllen."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Diese Seite erlaubt es, ein Jabber-Konto von diesem Server zu entfernen."}.
{"This room is not anonymous","Dieser Raum ist nicht anonym"}.
{"Thursday","Donnerstag"}.
{"Time delay","Zeitverzögerung"}.
{"Time","Zeit"}.
{"To","An"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Zu viele CAPTCHA Anfragen"}.
{"Too many unacked stanzas","Zu viele unbestätigte Stanzas"}.
{"To register, visit ~s","Um sich anzumelden, besuchen Sie ~s"}.
{"To ~s","An ~s"}.