Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 13:16:29 +02:00
parent cad23492bb
commit 266cbda2d0
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -58,7 +58,7 @@ nl:
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet *Vrij/Libre/Free* betreffen in gebruik van:
\n* Het evenement moet *Vrij* betreffen in gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...