Merge branch 'master' into 'master'

Master

Raw translation text from French to Dutch: corrections still need to be done

See merge request agenda-libre/agenda-libre-ruby!28
This commit is contained in:
echarp 2019-05-04 21:44:16 +02:00
commit 44074aef6f
1 changed files with 210 additions and 208 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
nl:
mail_prefix: "[AdL] "
show: Bekijken/Tonen
show: Tonen
save: Opslaan
edit: Bewerken
validate: Opslaan
@ -62,297 +62,299 @@ nl:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
\n* N'hésitez pas à insérer une **image** ou l'**affiche** de votre évènement.
\n* La description de lévènement ne doit pas ressembler à une publicité pour
votre entreprise, projet ou logiciel. Le ton d'un communiqué de presse, par
exemple, ne convient pas.
\n* Les évènements de type professionnel sont acceptés s'ils sont accessibles
et ouverts à tous. Les évènements payants sont acceptés si le prix ne réserve
pas l'entrée à un public uniquement professionnel.
\n* Vous pouvez **[ajouter votre organisation](/orgas/new)** à
l'[annuaire](/orgas) des organisations, elle aura ainsi sa propre page
regroupant tous ses évènements, futurs et passés.
\n* Aarzel niet om een ** afbeelding ** of de ** poster ** van uw evenement
in te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert .Confirmez-vous l'annulation de cet événement?
\n* U kunt ** [uw organisatie toevoegen] (/ orgas / nieuw) ** aan
de [lijst] (/ orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nL'équipe de modération se réserve le droit de modifier la description de
lévènement pour la rendre plus complète, plus lisible ou plus attrayante."
preview: Prévisualisation
edit: Création
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
preview: Vóórvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Votre événement a bien été ajouté à la liste des événements en
attente de modération. Il apparaîtra en ligne dès qu'un modérateur
l'aura validé.
ok: Uw evenement wachtend op matiging is well aan het evenement lijst
toegevoegd worden. Het zal online verschijnen zodra een moderator
deze gevalideerd heeft.
edit:
title: Éditer un événement
warning: 'Événement déjà modéré: toute modification sera immédiatement
visible sur le site'
forbidden: Vous n'êtes pas authorisé à modifier cet événement
title: Een evenement bewerken
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
forbidden: Uw bent niet toegestaan deze evenement te bewerken
preview: Voorvertoning
edit: Édition
edit: Editie
preview:
warning: 'Événement déjà modéré: toute modification sera immédiatement
visible sur le site'
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
update:
ok: Votre événement a été mis à jour
ok: Uw evenement wordt bijgewerkt
form:
title_helper: Geen plaats, geen datum a.u.b
description_helper: Vous pouvez copier-coller une autre page web ici
description_helper: U kunt hier een andere webpagina kopiëren en plakken
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Lien direct vers une page donnant plus d'informations sur
l'événement
contact_helper: Adresse e-mail de contact, affichée de manière peu
compréhensible par les spammeurs
submitter_helper: E-mail pour contacter la personne ayant proposé l'événement,
afin de l'informer de sa validation ou rejet. Si e-mail absent, celui de
contact sera utilisé
tags_helper: Séparés par des espaces, constitués de lettres, chiffres
et tirets. Ajoutez le nom de la ou des organisations de l'événement,
mais pas de ville ou région.
repeat_helper: Les événements répétés seront générés lors de la
validation. Vous recevrez par mail tous les liens d'édition et
d'annulation
rule_helper: Le "Nème jour du mois", par exemple "1er jeudi du mois" ou
"3ème samedi du mois", est déduit à partir du tout premier évènement
url_helper: Directe link naar een pagina met meer informatie over het evenement
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als het e-mail adres ontbreekt,
wordt het "contact" e-mail adres gebruikt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
save: Opslaan
visualise: Visualiseren
cancel:
title: Annulation de l'événement
already_moderated: 'Événement déjà modéré: cette annulation le supprimera'
confirm: Confirmez-vous l'annulation de cet événement?
preview: Visualisation de l'événement
ok: Oui
ko: Non
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit evenement?
preview: Visualisatie van het evenement
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: Votre événément a bien été annulé
ok: Uw evenement was well geannuleerd
regions:
selector:
all_regions: Toutes les régions
national: Événements nationaux
all_regions: Alle regio's
national: Nationale evenementen
index:
title: Liste des flux
quick: Chaque flux liste les événements pour les 30 prochains jours dans
une région donnée
help: "Quelques fonctionnalités intéressantes à l'aide de paramètres:\n
title: Feeds lijst
quick: Elke feed vermeldt de evenementen voor de komende 30 dagen
in een bepaalde regio
help: "Enkele leuke functies met behulp van parameters:\n
\n
* `tag`: limiter les événements à un certain tag. Cela permet par
exemple de récupérer un flux des événements d'une organisation, à
partir du moment où vous pensez à marquer tous vos événements avec un
tag précis. \n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een gebeurtenisstroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: limiter les énévenements futurs à un certain nombre de
jours. \n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
\n
Exemple: `%{daylimit}` \n
* `near[location]` et `near[distance]`: limiter les événements autour
d'un lieu, à une certaine distance (par défaut à 20 km). \n
* `near[location]` et `near[distance]`: rond een plaats, aantal
evenementen op een bepaalde afstand beperken (standaard 20 km). \n
Exemple: `%{near}` \n
\n
On peut utiliser ces paramètres avec les flux, mais aussi la carte ou
le calendrier principal"
Deze parameters kunnen worden gebruikt voor feeds maar ook voor de
hoofdkaart of kalender "
stats:
index:
title: Statistiques
allEvents: Événements validés
allOrgas: Organisations validées
awaitingModeration: En cours de modération
dates: Par date
regional: Par région
city: Par ville
city_conditions: Seules les villes où plus de trois événements ont été
organisés sont mentionnées.
total: Total
web: Statistiques Web
title: Statistiek
allEvents: Gevalideerde evenementen
allOrgas: Gevalideerde organisaties
awaitingModeration: Matiging is aan de gang
dates: Per datum
regional: Per regio
city: Per stad
city_conditions: Alleen steden waar meer dan drie evenementen zijn
georganiseerd worden genoemd.
total: Totaal
web: Web statistiek
tags:
index:
title: Mots-clés
title: Trefwoorden
show:
title: Mot-clé
links: Voir aussi
future: Prochainement
past: Dans le passé
title: Trefwoorden
links: Zie ook
future: In toekomst
past: In het verleden
count:
zero:
one: Un événement
other: "%{count} événements"
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
context:
link: Cet évènement s'inscrit dans le cadre de
link: Dit evenement past in het kader van
moderations:
index:
title: Événements à modérer
rules: Modérateurs, merci de lire et de tenir compte des [recommandations
de modération](/pages/rules).
actions: Actions
posted_by: Posté par %{author} le %{date}
date: Date
askInfos: Demander des infos
createNote: Ajouter une note
title: Evenementen om te matigen
rules: Aan moderators, a.u.b. na het lezen kunt rekening houden met
[aanbevelingen van moderatie] (/pagina's/regels)
actions: Acties
posted_by: Gepost door %{author} op %{date}
date: Datum
askInfos: Informatie aanvragen
createNote: Een notitie toevoegen
edit:
title: Éditer un événement
moderation: Modération
warning: 'Événement déjà modéré: toute modification sera
immédiatement visible sur le site'
preview: Prévisualisation
edit: Édition
title: Een evenement bewerken
moderation: Matiging
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
preview: Voorvertoning
edit: Editie
update:
ok: Événement mis à jour
ok: Bijgewerkte evenement
validate:
title: Confirmez-vous la validation de cet événement?
warning: Attention, cet événement est à portée nationale!
ok: Oui
ko: Modération
tweet_helper: Un tweet sera publié, dont voici le contenu
title: Bevestigt U de validatie van dit evenement?
warning: Let op, dit evenement is van nationale reikwijdte!
ok: Ja
ko: Matiging
tweet_helper: Een tweet wordt gepubliceerd, hier is de inhoud
repeat_helper:
zero:
one: Un autre événement sera généré
other: "%{count} autres événements seront générés"
one: Een ander evenement wordt gegenereerd
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd "
accept:
ok: Événement accepté
ok: Evenement geaccepteerd
refuse:
title: Quel motif souhaitez-vous associer au rejet de cet événement?
motif: Motif
ok: Rejeter
ko: Modération
title: Welk motief wilt U associëren met de afwijzing van deze evenement?
motif: Motief
ok: afwijzen
ko: Matiging
reason_r_0: SPAM!
reason_r_1: Hors sujet
reason_r_2: Pas assez d'informations
reason_r_3: Déjà enregistré
reason_r_4: Spécifique
reason_r_1: van onderwerp af
reason_r_2: Niet genoeg informaties
reason_r_3: Al geregistreerd
reason_r_4: Specifiek
reason_r_0_long: SPAM! SPAM! SPAM!
reason_r_1_long: Toutefois, l'événement proposé n'a pour l'instant pas
retenu l'attention des modérateurs. En effet, l'événement proposé ne
concerne pas le Libre, ou bien le lien avec le Libre n'est pas évident
dans la formulation actuelle, ou alors il s'agit d'un événement ou
d'une formation payante et coûteuse. Si l'événement concerne vraiment
le Libre et qu'il ne s'agit pas d'une formation payante, n'hésitez pas
à le soumettre à nouveau avec une description plus claire.
reason_r_2_long: "Votre événement a tout à fait sa place ici, mais les
modérateurs trouvent que la description de celui-ci n'est pas assez complète
pour être validée.
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet
de aandacht van moderators getrokken. Inderdaad, de voorgestelde
evenement heeft geen betrekking op Vrij evenement, of de link met
Vrij is niet duidelijk in de huidige formulering, of het is een
betaalde en dure opleiding . Als het evenement echt Vrij is en het geen
betaalde training is, aarzel dan niet om het opnieuw in te schrijven
met een duidelijkere beschrijving.
reason_r_2_long: "Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar de moderators
vinden dat de beschrijving ervan niet compleet genoeg is om gevalideerd
te worden.
\n
\nLa description doit être compréhensible par un nouveau venu dans le monde du
Libre, et doit donc préciser le principe de la rencontre, le public visé, les
concepts du Libre exposés, la date et le lieu précis de la rencontre. Même si
il s'agit d'une rencontre régulière, n'hésitez pas à répéter à chaque fois ces
informations, elles sont importantes.
\nDe beschrijving moet begrijpelijk zijn voor een nieuwkomer in de wereld van
Vrije. Het moet daarom het principe van de ontmoeting, het beoogde publiek,
de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nNous vous invitons donc vivement à soumettre à nouveau cet événement avec une
description plus complète."
reason_r_3_long: Votre événement a tout à fait sa place ici, mais il a
déjà été enregistré.
reason_text: Votre raison
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
volledigere beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
reason_text: Uw reden
destroy:
ok: Événement rejeté
ok: Evenement afgewezen
notes:
new:
back: Modération
title: Ajout d'une note de modération
event: Événements à modérer
back: Matiging
title: Een moderatienota toevoegen
event: Evenementen te matigen
create:
sendByMailWrap: "<p>Demande d'informations complémentaires:</p>
sendByMailWrap: "<p>Bijkomende informatie aanvraag:</p>
<pre>%{contents}</pre>"
ok: La note a bien été ajoutée, merci!
ok: De notitie is toegevoegd, bedankt!
form:
save: Envoyer
ok: Enregistrer
ko: Modération
save: Opslaan
ok: Opnemen
ko: Matiging
maps:
index:
title: Carte des événements et organisations
events: Événements
title: Evenementen en organisaties kaart
events: Evenementen
orgas: Orga
users:
sign_in:
title: Identification
title: Identificatie
orgas:
search:
title: Trouve ton %{entity}!
label: Recherche
helper: Vous pouvez chercher une organisation par nom, mot clé, description ou ville
filter: Filtrage avancé
title: Vind Uw %{entity}!
label: Onderzoek
helper: U kunt een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
of stad
filter: Geavanceerde filtering
index:
title: Organisations
new: Ajouter une organisation
title: Organisaties
new: Een organisatie toevoegen
aside:
links: Voir aussi
actions: Actions
edit: Éditer
cancel: Supprimer
links: Zie ook
actions: Acties
edit: Bewerken
cancel: Verwijderen
show:
future: Prochainement
past: Dans le passé
future: Binnenkort
past: In het verleden
count:
zero:
one: Un événement
other: "%{count} événements"
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
new:
title: Organisation
edit: Création
title: Organisatie
edit: Creatie
create:
ok: L'organisation a été soumise à modération
ok: Registratie van de organisatie werd onder matiging gesteld
edit:
title: Organisation
edit: Édition
forbidden: Vous n'êtes pas authorisé à modifier cette organisation
edit: Éditie
forbidden: U bent niet gemachtigd om deze organisatie te bewerken
update:
ok: L'organisation a été mise à jour
ok: De organisatie werd bijgewerkt
form:
address_helper: L'adresse et la ville sont utilisées pour afficher une
[<em class='fa fa-map'></em> carte](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
au dessus de la description
url_helper: Lien vers le site web de l'organisation
feed_helper: Lien direct vers un flux de syndication, type RSS ou atom
contact_helper: Adresse e-mail de contact, affichée de manière peu
compréhensible par les spammeurs
submitter_helper: Adresse e-mail du soumetteur de l'organisation.
Utilisée par les modérateurs pour informer de sa validation ou de son
rejet. Si cette adresse est présente, l'organisation ne sera modifiable
que par le soumetteur, qui recevra un lien secret d'édition...
tags_helper: Séparés par des espaces, constitués de lettres, chiffres
et tirets
save: Envoyer
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, typ RSS of atoom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatie gegevens alleen door de indiener bewerkt worden, die een
geheime bindende link ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes
save: Opslaan
validate:
title: Modération d'organisation
ok: Oui
ko: Modération
title: Matiging van organisatie
ok: Ja
ko: Matiging
accept:
ok: Organisation acceptée
ok: Organisatie geaccepteerd
cancel:
title: Suppression de l'organisation
already_moderated: 'Organisation déjà modérée: cela la supprimera'
confirm: Confirmez-vous la suppression de cette organisation?
preview: Organisation
ok: Oui
ko: Non
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: L'organisation a bien été supprimée
ok: De organisatie werd well verwijderd
digests:
markdown:
title: Agenda du Libre pour la semaine %{week} de l'année %{year}
week: Calendrier web, regroupant des événements liés au Libre (logiciel,
salon, atelier, install party, conférence), annoncés par leurs
organisateurs. Voici un récapitulatif de la semaine à venir. Le détail
de chacun de ces %{count} événements (%{count_by_country}) est en seconde
partie de dépêche.
title: Agenda du Libre voor week %{week} van het jaar %{year}
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
komende week. Het detail van elk van deze% {count} evenementen
(% {count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
devise:
sessions:
new:
title: Identification
title: Identificatie
sign_in: Identifier
event_mailer:
create:
subject: "Votre événement: '%{subject}' est en attente
de modération"
body: "Votre événement intitulé '%{subject}',
\nqui aura lieu le '%{start_time}' a bien été enregistré.
subject: "Uw evenement: '% {subject}' is in afwachting van matiging"
body: "Uw evenement met de titel '% {subject}',
\ndie om '% {start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nL'équipe de modération le prendra en charge très prochainement.
\nHet moderatie team zal er voor zorgen binnenkort.
\n
\nPendant la modération et après celle-ci si votre événement est validé, vous
pouvez éditer votre événement à l'adresse:"
delete_link: "et vous pouvez l'annuler en utilisant l'adresse:"
signature: Merci de votre participation!
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
deze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Édition de l'événement '%{subject}'"
body: "L'événement '%{subject}' a été modifié.