Attempt to furnish proper tinymce plugins

This commit is contained in:
echarp 2019-04-19 21:48:33 +02:00
parent bb57f62e79
commit cc0d1bf347
554 changed files with 1 additions and 198991 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1 +0,0 @@
!function(){var f,c,u,p,d,s=[];d="undefined"!=typeof global?global:window,p=d.jQuery;var v=function(){return d.tinymce};p.fn.tinymce=function(o){var e,t,i,l=this,r="";if(!l.length)return l;if(!o)return v()?v().get(l[0].id):null;l.css("visibility","hidden");var n=function(){var a=[],c=0;u||(m(),u=!0),l.each(function(e,t){var n,i=t.id,r=o.oninit;i||(t.id=i=v().DOM.uniqueId()),v().get(i)||(n=v().createEditor(i,o),a.push(n),n.on("init",function(){var e,t=r;l.css("visibility",""),r&&++c==a.length&&("string"==typeof t&&(e=-1===t.indexOf(".")?null:v().resolve(t.replace(/\.\w+$/,"")),t=v().resolve(t)),t.apply(e||v(),a))}))}),p.each(a,function(e,t){t.render()})};if(d.tinymce||c||!(e=o.script_url))1===c?s.push(n):n();else{c=1,t=e.substring(0,e.lastIndexOf("/")),-1!=e.indexOf(".min")&&(r=".min"),d.tinymce=d.tinyMCEPreInit||{base:t,suffix:r},-1!=e.indexOf("gzip")&&(i=o.language||"en",e=e+(/\?/.test(e)?"&":"?")+"js=true&core=true&suffix="+escape(r)+"&themes="+escape(o.theme||"modern")+"&plugins="+escape(o.plugins||"")+"&languages="+(i||""),d.tinyMCE_GZ||(d.tinyMCE_GZ={start:function(){var n=function(e){v().ScriptLoader.markDone(v().baseURI.toAbsolute(e))};n("langs/"+i+".js"),n("themes/"+o.theme+"/theme"+r+".js"),n("themes/"+o.theme+"/langs/"+i+".js"),p.each(o.plugins.split(","),function(e,t){t&&(n("plugins/"+t+"/plugin"+r+".js"),n("plugins/"+t+"/langs/"+i+".js"))})},end:function(){}}));var a=document.createElement("script");a.type="text/javascript",a.onload=a.onreadystatechange=function(e){e=e||window.event,2===c||"load"!=e.type&&!/complete|loaded/.test(a.readyState)||(v().dom.Event.domLoaded=1,c=2,o.script_loaded&&o.script_loaded(),n(),p.each(s,function(e,t){t()}))},a.src=e,document.body.appendChild(a)}return l},p.extend(p.expr[":"],{tinymce:function(e){var t;return!!(e.id&&"tinymce"in d&&(t=v().get(e.id))&&t.editorManager===v())}});var m=function(){var r=function(e){"remove"===e&&this.each(function(e,t){var n=l(t);n&&n.remove()}),this.find("span.mceEditor,div.mceEditor").each(function(e,t){var n=v().get(t.id.replace(/_parent$/,""));n&&n.remove()})},o=function(i){var e,t=this;if(null!=i)r.call(t),t.each(function(e,t){var n;(n=v().get(t.id))&&n.setContent(i)});else if(0<t.length&&(e=v().get(t[0].id)))return e.getContent()},l=function(e){var t=null;return e&&e.id&&d.tinymce&&(t=v().get(e.id)),t},u=function(e){return!!(e&&e.length&&d.tinymce&&e.is(":tinymce"))},s={};p.each(["text","html","val"],function(e,t){var a=s[t]=p.fn[t],c="text"===t;p.fn[t]=function(e){var t=this;if(!u(t))return a.apply(t,arguments);if(e!==f)return o.call(t.filter(":tinymce"),e),a.apply(t.not(":tinymce"),arguments),t;var i="",r=arguments;return(c?t:t.eq(0)).each(function(e,t){var n=l(t);i+=n?c?n.getContent().replace(/<(?:"[^"]*"|'[^']*'|[^'">])*>/g,""):n.getContent({save:!0}):a.apply(p(t),r)}),i}}),p.each(["append","prepend"],function(e,t){var n=s[t]=p.fn[t],r="prepend"===t;p.fn[t]=function(i){var e=this;return u(e)?i!==f?("string"==typeof i&&e.filter(":tinymce").each(function(e,t){var n=l(t);n&&n.setContent(r?i+n.getContent():n.getContent()+i)}),n.apply(e.not(":tinymce"),arguments),e):void 0:n.apply(e,arguments)}}),p.each(["remove","replaceWith","replaceAll","empty"],function(e,t){var n=s[t]=p.fn[t];p.fn[t]=function(){return r.call(this,t),n.apply(this,arguments)}}),s.attr=p.fn.attr,p.fn.attr=function(e,t){var n=this,i=arguments;if(!e||"value"!==e||!u(n))return s.attr.apply(n,i);if(t!==f)return o.call(n.filter(":tinymce"),t),s.attr.apply(n.not(":tinymce"),i),n;var r=n[0],a=l(r);return a?a.getContent({save:!0}):s.attr.apply(p(r),i)}}}();

View File

@ -1,230 +0,0 @@
tinymce.addI18n('af_ZA',{
"Cut": "Sny",
"Heading 5": "Opskrif 5",
"Header 2": "Hooflyn 2",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Jou webblaaier ondersteun nie toegang tot die knipbord nie. Gebruik asb. Ctrl+X\/C\/V",
"Heading 4": "Opskrif 4",
"Div": "Div",
"Heading 2": "Opskrif 2",
"Paste": "Plak",
"Close": "Sluit",
"Font Family": "Font Familie",
"Pre": "Pre",
"Align right": "Regsgerig",
"New document": "Nuwe Dokument",
"Blockquote": "Aanhaling",
"Numbered list": "Genommerde lys",
"Heading 1": "Opskrif 1",
"Headings": "Opskrifte",
"Increase indent": "Inkeping vergroot",
"Formats": "Formate",
"Headers": "Hooflyn-tekste",
"Select all": "Alles selekteer",
"Header 3": "Hooflyn 3",
"Blocks": "Blokke",
"Undo": "Ongedaan maak",
"Strikethrough": "Deurhaal",
"Bullet list": "Opsommingsteken-lys",
"Header 1": "Hooflyn 1",
"Superscript": "Superskrif",
"Clear formatting": "Herstel Formateering",
"Font Sizes": "Font Groote",
"Subscript": "Subskrif",
"Header 6": "Hooflyn 6",
"Redo": "Herdoen",
"Paragraph": "Paragraaf",
"Ok": "OK",
"Bold": "Vetdruk",
"Code": "Kode",
"Italic": "Kursief",
"Align center": "Senteer",
"Header 5": "Hooflyn 5",
"Heading 6": "Opskrif 6",
"Heading 3": "Opskrif 3",
"Decrease indent": "Inkeping verklein",
"Header 4": "Hooflyn 4",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Die plak funksie is nou in plat-teks modus. Teks word ingevoeg sonder enige formateering, todat jy hierdie opsie wissel.",
"Underline": "Onderlyn",
"Cancel": "Kanselleer",
"Justify": "Gerigstelling",
"Inline": "Inlyn",
"Copy": "Kopieer",
"Align left": "Linksgerig",
"Visual aids": "Hulpmiddels",
"Lower Greek": "Griekse letters",
"Square": "Vierkantjie",
"Default": "Verstek",
"Lower Alpha": "Klein letters",
"Circle": "Sirkeltjie",
"Disc": "Balletjie",
"Upper Alpha": "Hoofletters",
"Upper Roman": "Romeinse syfers groot",
"Lower Roman": "Romeinse syfers klein",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id moet met 'n letter begin en kan slegs deur letters, koppeltekens, syfers, punte en onderstreep-karakters gevolg word.",
"Name": "Geen",
"Anchor": "Anker",
"Id": "Id",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Jy het ongestoorde wysigings op hierdier bladsy - is jy seker dat jy die bladsy wil verlaat?",
"Restore last draft": "Herstel die laatste konsep",
"Special character": "Spesiaale karakter",
"Source code": "Bron kode",
"Language": "Taal",
"Insert\/Edit code sample": "Voeg\/Redigeer voorbeeld-kode",
"B": "Blou",
"R": "Rooi",
"G": "Groen",
"Color": "Kleur",
"Right to left": "Regs na links",
"Left to right": "Links na regs",
"Emoticons": "Emoticons",
"Robots": "Robotte",
"Document properties": "Dokument eienskappe",
"Title": "Titel",
"Keywords": "Sleutelwoorde",
"Encoding": "Enkodeering",
"Description": "Beskrywing",
"Author": "Outeur",
"Fullscreen": "Volskerm",
"Horizontal line": "Horisontale lyn",
"Horizontal space": "Horisontale Spasie",
"Insert\/edit image": "Afbeelding invoeg\/bewerk",
"General": "Algemeen",
"Advanced": "Gevorderd",
"Source": "Bron",
"Border": "Rand",
"Constrain proportions": "Behou verhoudings",
"Vertical space": "Vertikale Spasie",
"Image description": "Afbeelding bemskrywing",
"Style": "Styl",
"Dimensions": "Afmetings",
"Insert image": "Afbeelding invoeg",
"Image": "Afbeelding",
"Zoom in": "Inzoem",
"Contrast": "Kontras",
"Back": "Terug",
"Gamma": "Gamma",
"Flip horizontally": "Horisontaal weerspie\\u00ebl",
"Resize": "Grootte wysig",
"Sharpen": "Verskerp",
"Zoom out": "Uitzoem",
"Image options": "Afbeelding opsies",
"Apply": "Toepas",
"Brightness": "Helderheid",
"Rotate clockwise": "Regsom draai",
"Rotate counterclockwise": "Linksom draai",
"Edit image": "Bewerk afbeelding",
"Color levels": "Kleurvlakke",
"Crop": "Afknip",
"Orientation": "Orienteering",
"Flip vertically": "Vertikaal weerspie\\u00ebl",
"Invert": "Omkeer",
"Date\/time": "Datum\/tyd",
"Insert date\/time": "Voeg datum\/tyd in",
"Remove link": "Verwyder skakel",
"Url": "URL",
"Text to display": "Skakelteks",
"Anchors": "Ankers",
"Insert link": "Skakel invoeg",
"Link": "Skakel",
"New window": "Nuwe Skerm",
"None": "Geen",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Die URL verwys na 'n eksterne adres. Wil jy die \"http:\/\/\" voorvoegsel byvoeg?",
"Paste or type a link": "Plak of tik 'n skalel in",
"Target": "Teiken",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "Die URL lyk soos 'n eposadres. Wil jy die \"mailto:\" voorvoegsel byvoeg?",
"Insert\/edit link": "Skakel invoeg\/bewerk",
"Insert\/edit video": "Video invoeg\/bewerk",
"Media": "Media",
"Alternative source": "Alternatiewe bron",
"Paste your embed code below:": "Plak jou ingesluite kode hieronder in:",
"Insert video": "Video invoeg",
"Poster": "Plakaat",
"Insert\/edit media": "Media invoeg\/bewerk",
"Embed": "Insluit",
"Nonbreaking space": "Vaste spasie invoeg",
"Page break": "Nuwe Bladsy",
"Paste as text": "As teks plak",
"Preview": "Voorskou",
"Print": "Druk",
"Save": "Stoor",
"Could not find the specified string.": "Kon nie die gesoekde string vind nie",
"Replace": "Vervang",
"Next": "Volgende",
"Whole words": "Hele woorde",
"Find and replace": "Soek en vervang",
"Replace with": "Vervang Met",
"Find": "Soek",
"Replace all": "Vervang alles",
"Match case": "Kassensitief",
"Prev": "Vorige",
"Spellcheck": "Toets spelling",
"Finish": "Einde",
"Ignore all": "Ignoreer alles",
"Ignore": "Ignoreer",
"Add to Dictionary": "Voeg by woordeboek",
"Insert row before": "Voeg nuwe ry boaan",
"Rows": "Rye",
"Height": "Hoogte",
"Paste row after": "Plak ry na",
"Alignment": "Gerigdheid",
"Border color": "Randkleur",
"Column group": "Kolom Groep",
"Row": "Ry",
"Insert column before": "Voeg kolom vooraan",
"Split cell": "Sel split",
"Cell padding": "Ruimte binnein sel",
"Cell spacing": "Ruimte rondom sel",
"Row type": "Ry tipe",
"Insert table": "Tabel invoeg",
"Body": "Tabel Inhoud",
"Caption": "Onderskrif",
"Footer": "Voetskrif",
"Delete row": "Verwyder ry",
"Paste row before": "Plak ry vooraan",
"Scope": "Bereik",
"Delete table": "Skrap tabel",
"H Align": "Horisontaal-gerigdheid",
"Top": "Bo",
"Header cell": "Kop Sel",
"Column": "Kolom",
"Row group": "Ry Groep",
"Cell": "Sel",
"Middle": "Middel",
"Cell type": "Sel tipe",
"Copy row": "Kopieer ry",
"Row properties": "Ry eienskappe",
"Table properties": "Tabel eienskappe",
"Bottom": "Onder",
"V Align": "Vertikaal-rerigdheid",
"Header": "Kopteks",
"Right": "Regs",
"Insert column after": "Voeg kolom na",
"Cols": "Kolomme",
"Insert row after": "Voeg nuwe ry na",
"Width": "Wydte",
"Cell properties": "Sel eienskappe",
"Left": "Links",
"Cut row": "Knip ry",
"Delete column": "Verwyder kolom",
"Center": "Middel",
"Merge cells": "Selle saamvoeg",
"Insert template": "Sjabloon invoeg",
"Templates": "Sjablone",
"Background color": "Agtergrond Kleur",
"Custom...": "Spesifiek...",
"Custom color": "Spesifieke Kleur",
"No color": "Geen Kleur",
"Text color": "Teks Kleur",
"Table of Contents": "Inhoudsopgawe",
"Show blocks": "Blokke vertoon",
"Show invisible characters": "Onsigbare karakters vertoon",
"Words: {0}": "Woorde: {0}",
"Insert": "Invoeg",
"File": "L\u00eaer",
"Edit": "Wysig",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Ryk Teks Area. Druk ALT-F9 vir menu, ALT-F10 vir die nutsbalk, ALT-0 vir hulp.",
"Tools": "Gereedskap",
"View": "Formaat",
"Table": "Tabel",
"Format": "Formateer"
});

View File

@ -1 +0,0 @@
af_ZA-6d5614830d9cc3d504d9922bf5373665246936adc337530a7a672e9bf5fc21ea.js

View File

@ -1 +0,0 @@
af_ZA-6d5614830d9cc3d504d9922bf5373665246936adc337530a7a672e9bf5fc21ea.js.gz

View File

@ -1,254 +0,0 @@
tinymce.addI18n('ar',{
"Redo": "\u0625\u0639\u0627\u062f\u0629",
"Undo": "\u062a\u0631\u0627\u062c\u0639",
"Cut": "\u0642\u0635",
"Copy": "\u0646\u0633\u062e",
"Paste": "\u0644\u0635\u0642",
"Select all": "\u062a\u062d\u062f\u064a\u062f \u0627\u0644\u0643\u0644",
"New document": "\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u062c\u062f\u064a\u062f",
"Ok": "\u0645\u0648\u0627\u0641\u0642",
"Cancel": "\u0625\u0644\u063a\u0627\u0621",
"Visual aids": "\u0627\u0644\u0645\u0639\u064a\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u0635\u0631\u064a\u0629",
"Bold": "\u063a\u0627\u0645\u0642",
"Italic": "\u0645\u0627\u0626\u0644",
"Underline": "\u062a\u0633\u0637\u064a\u0631",
"Strikethrough": "\u064a\u062a\u0648\u0633\u0637 \u062e\u0637",
"Superscript": "\u0645\u0631\u062a\u0641\u0639",
"Subscript": "\u0645\u0646\u062e\u0641\u0636",
"Clear formatting": "\u0645\u0633\u062d \u0627\u0644\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642",
"Align left": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0635 \u0644\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Align center": "\u062a\u0648\u0633\u064a\u0637",
"Align right": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0635 \u0644\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Justify": "\u0636\u0628\u0637",
"Bullet list": "\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0646\u0642\u0637\u064a",
"Numbered list": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645",
"Decrease indent": "\u0625\u0646\u0642\u0627\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0627\u062f\u0626\u0629",
"Increase indent": "\u0632\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0627\u062f\u0626\u0629",
"Close": "\u0625\u063a\u0644\u0627\u0642",
"Formats": "\u0627\u0644\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642\u0627\u062a",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0645\u062a\u0635\u0641\u062d\u0643 \u0644\u0627 \u064a\u062f\u0639\u0645 \u0627\u0644\u0648\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u0634\u0631 \u0625\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062d\u0627\u0641\u0638\u0629. \u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0631\u0627\u062a \u0644\u0648\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0641\u0627\u062a\u064a\u062d Ctrl+X\/C\/V \u0628\u062f\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0630\u0644\u0643.",
"Headers": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646",
"Header 1": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 1",
"Header 2": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 2",
"Header 3": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 3",
"Header 4": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 4",
"Header 5": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 5",
"Header 6": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 6",
"Headings": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a\u0629",
"Heading 1": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 1",
"Heading 2": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 2",
"Heading 3": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 3",
"Heading 4": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 4",
"Heading 5": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 5",
"Heading 6": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633\u064a 6",
"Div": "Div",
"Pre": "\u0633\u0627\u0628\u0642",
"Code": "\u0631\u0645\u0632",
"Paragraph": "\u0641\u0642\u0631\u0629",
"Blockquote": "\u0639\u0644\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u0627\u0642\u062a\u0628\u0627\u0633",
"Inline": "\u062e\u0644\u0627\u0644",
"Blocks": "\u0627\u0644\u0623\u0642\u0633\u0627\u0645",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u064a\u062a\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0635\u0642 \u062d\u0627\u0644\u064a\u0627\u064b \u0643\u0646\u0635 \u0639\u0627\u062f\u064a. \u0627\u0644\u0645\u062d\u062a\u0648\u0649 \u0633\u064a\u0628\u0642\u0649 \u0643\u0646\u0635 \u0639\u0627\u062f\u064a \u062d\u062a\u0649 \u062a\u0642\u0648\u0645 \u0628\u062a\u0639\u0637\u064a\u0644 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u062e\u064a\u0627\u0631.",
"Font Family": "\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0627\u0644\u062e\u0637",
"Font Sizes": "\u062d\u062c\u0645 \u0627\u0644\u062e\u0637",
"Class": "\u0627\u0644\u0641\u0626\u0629",
"Browse for an image": "\u0627\u0633\u062a\u0639\u0631\u0627\u0636 \u0635\u0648\u0631\u0629",
"OR": "\u0623\u0648",
"Drop an image here": "\u0627\u0633\u0642\u0637 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629 \u0647\u0646\u0627",
"Upload": "\u0631\u0641\u0639",
"Default": "\u0627\u0644\u0627\u0641\u062a\u0631\u0627\u0636\u064a",
"Circle": "\u062f\u0627\u0626\u0631\u0629",
"Disc": "\u0642\u0631\u0635",
"Square": "\u0645\u0631\u0628\u0639",
"Lower Alpha": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0623\u062e\u0631\u0641 \u0635\u063a\u064a\u0631\u0629",
"Lower Greek": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u064a\u0648\u0646\u0627\u0646\u064a \u0635\u063a\u064a\u0631",
"Lower Roman": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0631\u0648\u0645\u0627\u0646\u064a \u0635\u063a\u064a\u0631",
"Upper Alpha": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0623\u062d\u0631\u0641 \u0643\u0628\u064a\u0631\u0629",
"Upper Roman": "\u062a\u0631\u0642\u064a\u0645 \u0631\u0648\u0645\u0627\u0646\u064a \u0643\u0628\u064a\u0631",
"Anchor": "\u0645\u0631\u0633\u0627\u0629",
"Name": "\u0627\u0644\u0627\u0633\u0645",
"Id": "\u0631\u0642\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "\u0631\u0642\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0631\u0641 \u064a\u062c\u0628 \u0623\u0646 \u062a\u0628\u062f\u0623 \u0628\u062d\u0631\u0641\u060c \u064a\u062a\u0628\u0639 \u0641\u0642\u0637 \u0628\u062d\u0631\u0648\u0641 \u0648\u0623\u0631\u0642\u0627\u0645\u060c \u0634\u0631\u0637\u0627\u062a\u060c \u0623\u0648 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0627\u0637\u060c \u0627\u0644\u0646\u0642\u0637\u062a\u064a\u0646 \u0623\u0648 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u0627\u062a \u0627\u0644\u0633\u0641\u0644\u064a\u0629.",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0644\u062f\u064a\u0643 \u062a\u063a\u064a\u064a\u0631\u0627\u062a \u0644\u0645 \u064a\u062a\u0645 \u062d\u0641\u0638\u0647\u0627 \u0647\u0644 \u0623\u0646\u062a \u0645\u062a\u0623\u0643\u062f \u0623\u0646\u0643 \u062a\u0631\u063a\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u0628\u0639\u064a\u062f\u0627\u061f",
"Restore last draft": "\u0627\u0633\u062a\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0623\u062e\u0631 \u0645\u0633\u0648\u062f\u0629",
"Special character": "\u0631\u0645\u0632",
"Source code": "\u0634\u0641\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631",
"Insert\/Edit code sample": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0648\u062f",
"Language": "\u0627\u0644\u0644\u063a\u0629",
"Color": "\u0627\u0644\u0644\u0648\u0646",
"R": "R",
"G": "G",
"B": "B",
"Left to right": "\u0645\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631 \u0644\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Right to left": "\u0645\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646 \u0644\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Emoticons": "\u0627\u0644\u0631\u0645\u0648\u0632",
"Document properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f",
"Title": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646",
"Keywords": "\u0643\u0644\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u062d\u062b",
"Description": "\u0627\u0644\u0648\u0635\u0641",
"Robots": "\u0627\u0644\u0631\u0648\u0628\u0648\u062a\u0627\u062a",
"Author": "\u0627\u0644\u0643\u0627\u062a\u0628",
"Encoding": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0645\u064a\u0632",
"Fullscreen": "\u0645\u0644\u0621 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0634\u0629",
"Action": "\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u064a\u0629",
"Shortcut": "\u0627\u0644\u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0631",
"Help": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0639\u062f\u0629",
"Address": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646",
"Focus to menubar": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0634\u0631\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u0626\u0645",
"Focus to toolbar": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0634\u0631\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0623\u062f\u0648\u0627\u062a",
"Focus to element path": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0633\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0635\u0631",
"Focus to contextual toolbar": "\u0627\u0644\u062a\u0631\u0643\u064a\u0632 \u0639\u0644\u0649 \u0634\u0631\u064a\u0637 \u0623\u062f\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u0642",
"Insert link (if link plugin activated)": "\u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0631\u0627\u0628\u0637 (\u0625\u0630\u0627 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0645\u0641\u0639\u0644\u0629)",
"Save (if save plugin activated)": "\u062d\u0641\u0638 (\u0625\u0630\u0627 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u062d\u0641\u0638 \u0645\u0641\u0639\u0644\u0629)",
"Find (if searchreplace plugin activated)": "\u0627\u0644\u0628\u062d\u062b (\u0625\u0630\u0627 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u062d\u062b \u0645\u0641\u0639\u0644\u0629)",
"Plugins installed ({0}):": "\u0627\u0644\u0625\u0636\u0627\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u062b\u0628\u062a\u0629 ({0}):",
"Premium plugins:": "\u0627\u0644\u0625\u0636\u0627\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0645\u064a\u0632\u0629:",
"Learn more...": "\u0645\u0639\u0631\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f...",
"You are using {0}": "\u0623\u0646\u062a \u062a\u0633\u062a\u062e\u062f\u0645 {0}",
"Horizontal line": "\u062e\u0637 \u0623\u0641\u0642\u064a",
"Insert\/edit image": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image description": "\u0648\u0635\u0641 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Source": "\u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631",
"Dimensions": "\u0627\u0644\u0623\u0628\u0639\u0627\u062f",
"Constrain proportions": "\u0627\u0644\u062a\u0646\u0627\u0633\u0628",
"General": "\u0639\u0627\u0645",
"Advanced": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0645\u062a\u0642\u062f\u0645\u0647",
"Style": "\u0627\u0644\u0646\u0645\u0637 \/ \u0627\u0644\u0634\u0643\u0644",
"Vertical space": "\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0639\u0645\u0648\u062f\u064a\u0629",
"Horizontal space": "\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0623\u0641\u0642\u064a\u0629",
"Border": "\u062d\u062f\u0648\u062f",
"Insert image": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image": "\u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image list": "\u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631",
"Rotate counterclockwise": "\u062a\u062f\u0648\u064a\u0631 \u0639\u0643\u0633 \u0627\u062a\u062c\u0627\u0647 \u0639\u0642\u0627\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629",
"Rotate clockwise": "\u062a\u062f\u0648\u064a\u0631 \u0641\u064a \u0627\u062a\u062c\u0627\u0647 \u0639\u0642\u0627\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0627\u0639\u0629",
"Flip vertically": "\u0627\u0646\u0639\u0643\u0627\u0633 \u0639\u0627\u0645\u0648\u062f\u064a",
"Flip horizontally": "\u0627\u0646\u0639\u0643\u0627\u0633 \u0623\u0641\u0642\u064a",
"Edit image": "\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Image options": "\u0627\u0639\u062f\u0627\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Zoom in": "\u062a\u0643\u0628\u064a\u0631",
"Zoom out": "\u062a\u0635\u063a\u064a\u0631",
"Crop": "\u0642\u0635",
"Resize": "\u062a\u063a\u064a\u064a\u0631 \u062d\u062c\u0645",
"Orientation": "\u0627\u0644\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629",
"Brightness": "\u0627\u0644\u0625\u0636\u0627\u0621\u0629",
"Sharpen": "\u062d\u0627\u062f\u0629",
"Contrast": "\u0627\u0644\u062a\u0628\u0627\u064a\u0646",
"Color levels": "\u0645\u0633\u062a\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0644\u0648\u0646",
"Gamma": "\u063a\u0627\u0645\u0627",
"Invert": "\u0639\u0643\u0633",
"Apply": "\u062a\u0637\u0628\u064a\u0642",
"Back": "\u0644\u0644\u062e\u0644\u0641",
"Insert date\/time": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u062a\u0627\u0631\u064a\u062e\/\u0648\u0642\u062a",
"Date\/time": "\u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u064a\u062e\/\u0627\u0644\u0648\u0642\u062a",
"Insert link": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0631\u0627\u0628\u0637",
"Insert\/edit link": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0631\u0627\u0628\u0637",
"Text to display": "\u0627\u0644\u0646\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0637\u0644\u0648\u0628 \u0639\u0631\u0636\u0647",
"Url": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646",
"Target": "\u0627\u0644\u0625\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0647\u062f\u0641",
"None": "\u0628\u0644\u0627",
"New window": "\u0646\u0627\u0641\u0630\u0629 \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629",
"Remove link": "\u062d\u0630\u0641 \u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637",
"Anchors": "\u0627\u0644\u0645\u0631\u0633\u0627\u0629",
"Link": "\u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637",
"Paste or type a link": "\u0623\u062f\u062e\u0644 \u0623\u0648 \u0627\u0643\u062a\u0628 \u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "\u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0642\u0645\u062a \u0628\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\u0647 \u064a\u0634\u0627\u0628\u0647 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0627\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a. \u0647\u0644 \u062a\u0631\u064a\u062f \u0627\u0646 \u062a\u0636\u064a\u0641 \u0627\u0644\u0644\u0627\u062d\u0642\u0629 mailto: \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631\u0627\u064b \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637 \u0628\u0631\u064a\u062f\u0627 \u0627\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a\u0627\u064b\u061f",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "\u0646\u062a\u0648\u0642\u0639 \u0627\u0646\u0643 \u0642\u0645\u062a \u0628\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0631\u0627\u0628\u0637 \u0644\u0645\u0648\u0642\u0639 \u062e\u0627\u0631\u062c\u064a. \u0647\u0644 \u062a\u0631\u064a\u062f \u0627\u0646 \u0646\u0636\u064a\u0641 \u0627\u0644\u0644\u0627\u062d\u0642\u0629 http:\/\/ \u0644\u0644\u0631\u0627\u0628\u0637 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0627\u062f\u062e\u0644\u062a\u0647\u061f",
"Link list": "\u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0648\u0627\u0628\u0637",
"Insert video": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0641\u064a\u062f\u064a\u0648",
"Insert\/edit video": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0641\u064a\u062f\u064a\u0648",
"Insert\/edit media": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0648\u0633\u0627\u0626\u0637 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u062f\u062f\u0629",
"Alternative source": "\u0645\u0635\u062f\u0631 \u0628\u062f\u064a\u0644",
"Poster": "\u0645\u0644\u0635\u0642",
"Paste your embed code below:": "\u0644\u0635\u0642 \u0643\u0648\u062f \u0627\u0644\u062a\u0636\u0645\u064a\u0646 \u0647\u0646\u0627:",
"Embed": "\u062a\u0636\u0645\u064a\u0646",
"Media": "\u0627\u0644\u0648\u0633\u0627\u0626\u0637 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u062f\u062f\u0629",
"Nonbreaking space": "\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u063a\u064a\u0631 \u0645\u0646\u0642\u0633\u0645\u0629",
"Page break": "\u0641\u0627\u0635\u0644 \u0644\u0644\u0635\u0641\u062d\u0629",
"Paste as text": "\u0644\u0635\u0642 \u0643\u0646\u0635",
"Preview": "\u0645\u0639\u0627\u064a\u0646\u0629",
"Print": "\u0637\u0628\u0627\u0639\u0629",
"Save": "\u062d\u0641\u0638",
"Find": "\u0628\u062d\u062b",
"Replace with": "\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0640",
"Replace": "\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644",
"Replace all": "\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0643\u0644",
"Prev": "\u0627\u0644\u0633\u0627\u0628\u0642",
"Next": "\u0627\u0644\u062a\u0627\u0644\u064a",
"Find and replace": "\u0628\u062d\u062b \u0648\u0627\u0633\u062a\u0628\u062f\u0627\u0644",
"Could not find the specified string.": "\u062a\u0639\u0630\u0631 \u0627\u0644\u0639\u062b\u0648\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0643\u0644\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062d\u062f\u062f\u0629",
"Match case": "\u0645\u0637\u0627\u0628\u0642\u0629 \u062d\u0627\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0623\u062d\u0631\u0641",
"Whole words": "\u0645\u0637\u0627\u0628\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0643\u0644\u0645\u0627\u062a \u0628\u0627\u0644\u0643\u0627\u0645\u0644",
"Spellcheck": "\u062a\u062f\u0642\u064a\u0642 \u0625\u0645\u0644\u0627\u0626\u064a",
"Ignore": "\u062a\u062c\u0627\u0647\u0644",
"Ignore all": "\u062a\u062c\u0627\u0647\u0644 \u0627\u0644\u0643\u0644",
"Finish": "\u0627\u0646\u062a\u0647\u064a",
"Add to Dictionary": "\u0627\u0636\u0641 \u0627\u0644\u064a \u0627\u0644\u0642\u0627\u0645\u0648\u0633",
"Insert table": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u062c\u062f\u0648\u0644",
"Table properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u062c\u062f\u0648\u0644",
"Delete table": "\u062d\u0630\u0641 \u062c\u062f\u0648\u0644",
"Cell": "\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Row": "\u0635\u0641",
"Column": "\u0639\u0645\u0648\u062f",
"Cell properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Merge cells": "\u062f\u0645\u062c \u062e\u0644\u0627\u064a\u0627",
"Split cell": "\u062a\u0642\u0633\u064a\u0645 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0627\u064a\u0627",
"Insert row before": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0639\u0644\u0649",
"Insert row after": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0633\u0641\u0644",
"Delete row": "\u062d\u0630\u0641 \u0635\u0641",
"Row properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Cut row": "\u0642\u0635 \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Copy row": "\u0646\u0633\u062e \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Paste row before": "\u0644\u0635\u0642 \u0627\u0644\u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0639\u0644\u0649",
"Paste row after": "\u0644\u0635\u0642 \u0627\u0644\u0635\u0641 \u0644\u0644\u0623\u0633\u0641\u0644",
"Insert column before": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0639\u0645\u0648\u062f \u0644\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Insert column after": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0639\u0645\u0648\u062f \u0644\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Delete column": "\u062d\u0630\u0641 \u0639\u0645\u0648\u062f",
"Cols": "\u0639\u062f\u062f \u0627\u0644\u0623\u0639\u0645\u062f\u0629",
"Rows": "\u0639\u062f\u062f \u0627\u0644\u0635\u0641\u0648\u0641",
"Width": "\u0639\u0631\u0636",
"Height": "\u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639",
"Cell spacing": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0627\u064a\u0627",
"Cell padding": "\u062a\u0628\u0627\u0639\u062f \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Caption": "\u0634\u0631\u062d",
"Left": "\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Center": "\u062a\u0648\u0633\u064a\u0637",
"Right": "\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Cell type": "\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Scope": "\u0627\u0644\u0645\u062c\u0627\u0644",
"Alignment": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629",
"H Align": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0623\u0641\u0642\u064a\u0629",
"V Align": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0631\u0623\u0633\u064a\u0629",
"Top": "\u0623\u0639\u0644\u064a",
"Middle": "\u0627\u0644\u0648\u0633\u0637",
"Bottom": "\u0627\u0644\u0623\u0633\u0641\u0644",
"Header cell": "\u0631\u0623\u0633 \u0627\u0644\u062e\u0644\u064a\u0629",
"Row group": "\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0635\u0641",
"Column group": "\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0639\u0645\u0648\u062f",
"Row type": "\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0644\u0635\u0641",
"Header": "\u0627\u0644\u0631\u0623\u0633",
"Body": "\u0647\u064a\u0643\u0644",
"Footer": "\u062a\u0630\u064a\u064a\u0644",
"Border color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0637\u0627\u0631",
"Insert template": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0642\u0627\u0644\u0628",
"Templates": "\u0642\u0648\u0627\u0644\u0628",
"Template": "\u0627\u0644\u0642\u0627\u0644\u0628",
"Text color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0646\u0635",
"Background color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0641\u064a\u0629",
"Custom...": "\u062a\u062e\u0635\u064a\u0635 ...",
"Custom color": "\u0644\u0648\u0646 \u0645\u062e\u0635\u0635",
"No color": "\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0644\u0648\u0646",
"Table of Contents": "\u062c\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062d\u062a\u0648\u064a\u0627\u062a",
"Show blocks": "\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0643\u062a\u0644",
"Show invisible characters": "\u0623\u0638\u0647\u0631 \u0627\u0644\u0623\u062d\u0631\u0641 \u0627\u0644\u063a\u064a\u0631 \u0645\u0631\u0626\u064a\u0629",
"Words: {0}": "\u0627\u0644\u0643\u0644\u0645\u0627\u062a:{0}",
"File": "\u0645\u0644\u0641",
"Edit": "\u062a\u062d\u0631\u064a\u0631",
"Insert": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c",
"View": "\u0639\u0631\u0636",
"Format": "\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642",
"Table": "\u062c\u062f\u0648\u0644",
"Tools": "\u0623\u062f\u0627\u0648\u0627\u062a",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0646\u0635 \u0645\u0646\u0633\u0642. \u0627\u0636\u063a\u0637 ALT-F9 \u0644\u0644\u0642\u0627\u0626\u0645\u0629. \u0627\u0636\u063a\u0637 ALT-F10 \u0644\u0634\u0631\u064a\u0637 \u0627\u0644\u0623\u062f\u0648\u0627\u062a. \u0627\u0636\u063a\u0637 ALT-0 \u0644\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f\u0629",
"_dir": "rtl"
});

View File

@ -1 +0,0 @@
ar-5a0ab86d268d50c7c9462e0645b96e6c09d928976c0b27007f85f7c5638cbbf8.js

View File

@ -1 +0,0 @@
ar-5a0ab86d268d50c7c9462e0645b96e6c09d928976c0b27007f85f7c5638cbbf8.js.gz

View File

@ -1,194 +0,0 @@
tinymce.addI18n('ar_SA',{
"Cut": "\u0642\u0635",
"Heading 5": "\u0631\u0623\u0633 \u0642\u0644\u0645 5",
"Header 2": "\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 2",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0645\u062a\u0635\u0641\u062d\u0643 \u0644\u0627 \u064a\u062f\u0639\u0645 \u0627\u0644\u0648\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u0634\u0631 \u0625\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062d\u0627\u0641\u0638\u0629. \u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0631\u0627\u062a \u0644\u0648\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0641\u0627\u062a\u064a\u062d Ctrl+X\/C\/V \u0628\u062f\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0630\u0644\u0643.",
"Heading 4": "\u0631\u0623\u0633 \u0642\u0644\u0645 4",
"Div": "\u062a\u0642\u0633\u064a\u0645",
"Heading 2": "\u0631\u0623\u0633 \u0642\u0644\u0645 2",
"Paste": "\u0644\u0635\u0642",
"Close": "\u0623\u063a\u0644\u0642",
"Font Family": "\u0639\u0627\u0626\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0648\u0637",
"Pre": "\u0645\u0627\u0642\u0628\u0644",
"Align right": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0644\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"New document": "\u0645\u0644\u0641 \u062c\u062f\u064a\u062f",
"Blockquote": "\u0625\u0642\u062a\u0628\u0627\u0633 \u062e\u0627\u0631\u062c\u064a",
"Numbered list": "\u0644\u0627\u0626\u062d\u0629 \u0645\u0631\u0642\u0651\u0645\u0629",
"Heading 1": "\u0631\u0623\u0633 \u0642\u0644\u0645 1",
"Headings": "\u0631\u0624\u0648\u0633 \u0623\u0642\u0644\u0627\u0645",
"Increase indent": "\u0632\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0627\u062f\u0626\u0629",
"Formats": "\u0627\u0644\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642\u0627\u062a",
"Headers": "\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0648\u064a\u0646",
"Select all": "\u0623\u062e\u062a\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0644",
"Header 3": "\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 3",
"Blocks": "\u0627\u0644\u0628\u0644\u0648\u0643\u0627\u062a",
"Undo": "\u062a\u0631\u0627\u062c\u0639",
"Strikethrough": "\u0639\u0644\u064a\u0647 \u062e\u0637",
"Bullet list": "\u0644\u0627\u0626\u062d\u0629 \u0645\u0646\u0642\u0651\u0637\u0629",
"Header 1": "\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 1",
"Superscript": "\u0641\u0648\u0642 \u0627\u0644\u0646\u0635",
"Clear formatting": "\u0625\u0644\u063a\u0627\u0621 \u0627\u0644\u062a\u0646\u0633\u064a\u0642",
"Font Sizes": "\u0623\u062d\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0644\u062e\u0637\u0648\u0637",
"Subscript": "\u062a\u062d\u062a \u0627\u0644\u0646\u0635",
"Header 6": "\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 6",
"Redo": "\u0625\u0639\u0627\u062f\u0629",
"Paragraph": "\u0641\u0642\u0631\u0629",
"Ok": "\u062d\u0633\u0646\u0627\u064b",
"Bold": "\u0639\u0631\u064a\u0636",
"Code": "\u0643\u0648\u062f",
"Italic": "\u0645\u0627\u0626\u0644",
"Align center": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0644\u0644\u0645\u0646\u062a\u0635\u0641",
"Header 5": "\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 5",
"Heading 6": "\u0631\u0623\u0633 \u0642\u0644\u0645 6",
"Heading 3": "\u0631\u0623\u0633 \u0642\u0644\u0645 3",
"Decrease indent": "\u062a\u0642\u0644\u064a\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0628\u0627\u062f\u0626\u0629",
"Header 4": "\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 4",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.",
"Underline": "\u062a\u062d\u062a\u0647 \u062e\u0637",
"Cancel": "\u0625\u0644\u063a\u0627\u0621",
"Justify": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0648\u0627\u0629",
"Inline": "\u0639\u0644\u0649 \u062e\u0637 \u0648\u0627\u062d\u062f",
"Copy": "\u0646\u0633\u062e",
"Align left": "\u0645\u062d\u0627\u0630\u0627\u0629 \u0644\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Visual aids": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u0639\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u0635\u0631\u064a\u0629",
"Lower Greek": "Lower Greek",
"Square": "Square",
"Default": "Default",
"Lower Alpha": "Lower Alpha",
"Circle": "Circle",
"Disc": "Disc",
"Upper Alpha": "Upper Alpha",
"Upper Roman": "Upper Roman",
"Lower Roman": "Lower Roman",
"Name": "Name",
"Anchor": "Anchor",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0644\u062f\u064a\u0643 \u062a\u063a\u064a\u064a\u0631\u0627\u062a \u0644\u0645 \u064a\u062a\u0645 \u062d\u0641\u0638\u0647\u0627 \u0647\u0644 \u0623\u0646\u062a \u0645\u062a\u0623\u0643\u062f \u0623\u0646\u0643 \u062a\u0631\u063a\u0628 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u061f",
"Restore last draft": "\u0627\u0633\u062a\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0623\u062e\u0631 \u0645\u0633\u0648\u062f\u0629",
"Special character": "Special character",
"Source code": "\u0627\u0644\u0643\u0648\u062f \u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631\u064a",
"B": "\u0627\u0644\u0623\u0632\u0631\u0642",
"R": "\u0627\u0644\u0623\u062d\u0645\u0631",
"G": "\u0627\u0644\u0623\u062e\u0636\u0631",
"Color": "\u062a\u062d\u062f\u064a\u062f \u0627\u0644\u0644\u0648\u0646",
"Right to left": "\u0645\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646 \u0625\u0644\u064a \u0627\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631",
"Left to right": "\u0645\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0633\u0627\u0631 \u0625\u0644\u064a \u0627\u0644\u064a\u0645\u064a\u0646",
"Emoticons": "\u0627\u0644\u0631\u0645\u0648\u0632",
"Robots": "Robots",
"Document properties": "\u062e\u0635\u0627\u0626\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f",
"Title": "\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646",
"Keywords": "Keywords",
"Encoding": "\u062a\u0631\u0645\u064a\u0632",
"Description": "Description",
"Author": "\u0627\u0644\u0643\u0627\u062a\u0628",
"Fullscreen": "Fullscreen",
"Horizontal line": "\u062e\u0637 \u0623\u0641\u0642\u064a",
"Horizontal space": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0641\u0642\u064a\u0629",
"Insert\/edit image": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c\/\u062a\u0639\u062f\u064a\u0644 \u0635\u0648\u0631\u0629",
"General": "General",
"Advanced": "\u0645\u062a\u0642\u062f\u0645",
"Source": "\u0645\u0635\u062f\u0631 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Border": "Border",
"Constrain proportions": "Constrain proportions",
"Vertical space": "\u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u062d\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0645\u0648\u062f\u064a\u0629",
"Image description": "\u0648\u0635\u0641 \u0627\u0644\u0635\u0648\u0631\u0629",
"Style": "\u0627\u0644\u0623\u0633\u0644\u0648\u0628",
"Dimensions": "Dimensions",
"Insert image": "\u0625\u062f\u0631\u0627\u062c \u0635\u0648\u0631\u0629",
"Insert date\/time": "Insert date\/time",
"Remove link": "Remove link",
"Url": "Url",
"Text to display": "Text to display",
"Anchors": "Anchors",
"Insert link": "Insert link",
"New window": "New window",
"None": "None",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?",
"Target": "Target",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?",
"Insert\/edit link": "Insert\/edit link",
"Insert\/edit video": "Insert\/edit video",
"Poster": "Poster",
"Alternative source": "Alternative source",
"Paste your embed code below:": "Paste your embed code below:",
"Insert video": "Insert video",
"Embed": "Embed",
"Nonbreaking space": "Nonbreaking space",
"Page break": "Page break",
"Paste as text": "Paste as text",
"Preview": "\u0639\u0631\u0636",
"Print": "\u0637\u0628\u0627\u0639\u0629",
"Save": "\u062d\u0641\u0638",
"Could not find the specified string.": "Could not find the specified string.",
"Replace": "Replace",
"Next": "Next",
"Whole words": "Whole words",
"Find and replace": "Find and replace",
"Replace with": "Replace with",
"Find": "Find",
"Replace all": "Replace all",
"Match case": "Match case",
"Prev": "Prev",
"Spellcheck": "Spellcheck",
"Finish": "Finish",
"Ignore all": "Ignore all",
"Ignore": "Ignore",
"Insert row before": "Insert row before",
"Rows": "Rows",
"Height": "Height",
"Paste row after": "Paste row after",
"Alignment": "Alignment",
"Column group": "Column group",
"Row": "Row",
"Insert column before": "Insert column before",
"Split cell": "Split cell",
"Cell padding": "Cell padding",
"Cell spacing": "Cell spacing",
"Row type": "Row type",
"Insert table": "Insert table",
"Body": "Body",
"Caption": "Caption",
"Footer": "Footer",
"Delete row": "Delete row",
"Paste row before": "Paste row before",
"Scope": "Scope",
"Delete table": "Delete table",
"Header cell": "Header cell",
"Column": "Column",
"Cell": "Cell",
"Header": "Header",
"Cell type": "Cell type",
"Copy row": "Copy row",
"Row properties": "Row properties",
"Table properties": "Table properties",
"Row group": "Row group",
"Right": "Right",
"Insert column after": "Insert column after",
"Cols": "Cols",
"Insert row after": "Insert row after",
"Width": "Width",
"Cell properties": "Cell properties",
"Left": "Left",
"Cut row": "Cut row",
"Delete column": "Delete column",
"Center": "Center",
"Merge cells": "Merge cells",
"Insert template": "Insert template",
"Templates": "Templates",
"Background color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0641\u064a\u0629",
"Custom...": "\u062a\u062e\u0635\u064a\u0635...",
"Custom color": "\u0644\u0648\u0646 \u0645\u062e\u0635\u0635",
"No color": "\u0628\u0644\u0627 \u0644\u0648\u0646",
"Text color": "\u0644\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0646\u0635",
"Show blocks": "Show blocks",
"Show invisible characters": "Show invisible characters",
"Words: {0}": "Words: {0}",
"Insert": "Insert",
"File": "File",
"Edit": "Edit",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help",
"Tools": "Tools",
"View": "View",
"Table": "Table",
"Format": "Format",
"_dir": "rtl"
});

View File

@ -1 +0,0 @@
ar_SA-24b62c76e99e114ae44480a67edbacf74f9fed0ff7afbeacce4966f1bc80333b.js

View File

@ -1 +0,0 @@
ar_SA-24b62c76e99e114ae44480a67edbacf74f9fed0ff7afbeacce4966f1bc80333b.js.gz

View File

@ -1,197 +0,0 @@
tinymce.addI18n('az',{
"Cut": "K\u0259s",
"Heading 5": "Ba\u015fl\u0131q 5",
"Header 2": "Ba\u015fl\u0131q 2",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Sizin brauzeriniz m\u00fcbadil\u0259 buferin\u0259 birba\u015fa yolu d\u0259st\u0259kl\u0259mir. Z\u0259hm\u0259t olmasa, bunun yerin\u0259 klaviaturan\u0131n Ctrl+X\/C\/V d\u00fcym\u0259l\u0259rind\u0259n istifad\u0259 edin.",
"Heading 4": "Ba\u015fl\u0131q 4",
"Div": "Div",
"Heading 2": "Ba\u015fl\u0131q 2",
"Paste": "\u018flav\u0259 et",
"Close": "Ba\u011fla",
"Font Family": "Font stili",
"Pre": "Pre",
"Align right": "Sa\u011f t\u0259r\u0259f \u00fczr\u0259",
"New document": "Yeni s\u0259n\u0259d",
"Blockquote": "Sitat",
"Numbered list": "N\u00f6mr\u0259l\u0259nmi\u015f siyah\u0131",
"Heading 1": "Ba\u015fl\u0131q 1",
"Headings": "Ba\u015fl\u0131qlar",
"Increase indent": "Bo\u015flu\u011fu art\u0131r",
"Formats": "Formatlar",
"Headers": "Ba\u015fl\u0131qlar",
"Select all": "Ham\u0131s\u0131n\u0131 se\u00e7",
"Header 3": "Ba\u015fl\u0131q 3",
"Blocks": "Bloklar",
"Undo": "Geriy\u0259",
"Strikethrough": "Silinmi\u015f",
"Bullet list": "S\u0131ras\u0131z siyah\u0131",
"Header 1": "Ba\u015fl\u0131q 1",
"Superscript": "Yuxar\u0131 indeks",
"Clear formatting": "Format\u0131 t\u0259mizl\u0259",
"Font Sizes": "Font \u00f6l\u00e7\u00fcl\u0259ri",
"Subscript": "A\u015fa\u011f\u0131 indeks",
"Header 6": "Ba\u015fl\u0131q 6",
"Redo": "\u0130r\u0259li",
"Paragraph": "Paraqraf",
"Ok": "Oldu",
"Bold": "Qal\u0131n",
"Code": "Kod",
"Italic": "Maili",
"Align center": "M\u0259rk\u0259z \u00fczr\u0259",
"Header 5": "Ba\u015fl\u0131q 5",
"Heading 6": "Ba\u015fl\u0131q 6",
"Heading 3": "Ba\u015fl\u0131q 3",
"Decrease indent": "Bo\u015flu\u011fu azalt",
"Header 4": "Ba\u015fl\u0131q 4",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Hal-haz\u0131rda adi m\u0259tn rejimind\u0259 yerl\u0259\u015fdirilir. M\u0259zmun sad\u0259 m\u0259tn \u015f\u0259klind\u0259 yerl\u0259\u015fdiril\u0259c\u0259k, h\u0259l\u0259 bu se\u00e7imi d\u0259yi\u015fdirm\u0259.",
"Underline": "Alt x\u0259ttli",
"Cancel": "L\u0259\u011fv et",
"Justify": "H\u0259r iki t\u0259r\u0259f \u00fczr\u0259",
"Inline": "S\u0259tir i\u00e7i",
"Copy": "K\u00f6\u00e7\u00fcr",
"Align left": "Sol t\u0259r\u0259f \u00fczr\u0259",
"Visual aids": "Konturlar\u0131 g\u00f6st\u0259r",
"Lower Greek": "Ki\u00e7ik Yunan \u0259lifbas\u0131",
"Square": "Sah\u0259",
"Default": "Susmaya g\u00f6r\u0259",
"Lower Alpha": "Ki\u00e7ik Alfa \u0259lifbas\u0131",
"Circle": "Dair\u0259",
"Disc": "Disk",
"Upper Alpha": "B\u00f6y\u00fck Alfa \u0259lifbas\u0131",
"Upper Roman": "B\u00f6y\u00fck Roma \u0259lifbas\u0131",
"Lower Roman": "Ki\u00e7ik Roma \u0259lifbas\u0131",
"Name": "Ad",
"Anchor": "L\u00f6vb\u0259r",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Sizd\u0259 yadda saxlan\u0131lmayan d\u0259yi\u015fiklikl\u0259r var \u0259minsiniz ki, getm\u0259k ist\u0259yirsiniz?",
"Restore last draft": "Son layih\u0259nin b\u0259rpas\u0131",
"Special character": "X\u00fcsusi simvollar",
"Source code": "M\u0259nb\u0259 kodu",
"Color": "R\u0259ng",
"Right to left": "Sa\u011fdan sola",
"Left to right": "Soldan sa\u011fa",
"Emoticons": "Emosiyalar",
"Robots": "Robotlar",
"Document properties": "S\u0259n\u0259din x\u00fcsusiyy\u0259tl\u0259ri",
"Title": "Ba\u015fl\u0131q",
"Keywords": "A\u00e7ar s\u00f6zl\u0259r",
"Encoding": "Kodla\u015fd\u0131rma",
"Description": "T\u0259sviri",
"Author": "M\u00fc\u0259llif",
"Fullscreen": "Tam ekran rejimi",
"Horizontal line": "Horizontal x\u0259tt",
"Horizontal space": "Horizontal sah\u0259",
"Insert\/edit image": "\u015e\u0259kilin \u0259lav\u0259\/redakt\u0259 edilm\u0259si",
"General": "\u00dcmumi",
"Advanced": "Geni\u015fl\u0259nmi\u015f",
"Source": "M\u0259nb\u0259",
"Border": "\u00c7\u0259r\u00e7iv\u0259",
"Constrain proportions": "Nisb\u0259tl\u0259rin saxlan\u0131lmas\u0131",
"Vertical space": "Vertikal sah\u0259",
"Image description": "\u015e\u0259kilin t\u0259sviri",
"Style": "Stil",
"Dimensions": "\u00d6l\u00e7\u00fcl\u0259r",
"Insert image": "\u015e\u0259kil yerl\u0259\u015fdir",
"Insert date\/time": "G\u00fcn\/tarix \u0259lav\u0259 et",
"Remove link": "Linki sil",
"Url": "Linkin \u00fcnvan\u0131",
"Text to display": "G\u00f6r\u00fcn\u0259n yaz\u0131n\u0131n t\u0259sviri",
"Anchors": "L\u00f6vb\u0259rl\u0259r",
"Insert link": "Linkin \u0259lav\u0259 edilm\u0259si",
"New window": "Yeni p\u0259nc\u0259r\u0259d\u0259 a\u00e7\u0131ls\u0131n",
"None": "Yoxdur",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Daxil etdiyiniz URL bir e-mail kimi g\u00f6r\u00fcn\u00fcr. \u018fg\u0259r t\u0259l\u0259b olunan mailto: prefix \u0259lav\u0259 etm\u0259k ist\u0259yirsiniz?",
"Target": "H\u0259d\u0259f",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "Daxil etdiyiniz URL bir e-mail kimi g\u00f6r\u00fcn\u00fcr. \u018fg\u0259r t\u0259l\u0259b olunan mailto: prefix \u0259lav\u0259 etm\u0259k ist\u0259yirsiniz?",
"Insert\/edit link": "Linkin \u0259lav\u0259\/redakt\u0259 edilm\u0259si",
"Insert\/edit video": "Videonun \u0259lav\u0259\/redakt\u0259 edilm\u0259si",
"Poster": "Poster",
"Alternative source": "Alternativ m\u0259nb\u0259",
"Paste your embed code below:": "\u00d6z kodunuzu a\u015fa\u011f\u0131 \u0259lav\u0259 edin:",
"Insert video": "Videonun \u0259lav\u0259 edilm\u0259si",
"Embed": "\u018flav\u0259 etm\u0259k \u00fc\u00e7\u00fcn kod",
"Nonbreaking space": "Q\u0131r\u0131lmaz sah\u0259",
"Page break": "S\u0259hif\u0259nin q\u0131r\u0131lmas\u0131",
"Paste as text": "M\u0259tn kimi \u0259lav\u0259 et",
"Preview": "\u0130lkinbax\u0131\u015f",
"Print": "\u00c7ap et",
"Save": "Yadda saxla",
"Could not find the specified string.": "G\u00f6st\u0259ril\u0259n s\u0259tiri tapmaq olmur",
"Replace": "D\u0259yi\u015fdir",
"Next": "N\u00f6vb\u0259ti",
"Whole words": "Tam s\u00f6zl\u0259r",
"Find and replace": "Tap v\u0259 d\u0259yi\u015fdir",
"Replace with": "Bununla d\u0259yi\u015fdir",
"Find": "Tap",
"Replace all": "Ham\u0131s\u0131n\u0131 d\u0259yi\u015fdir",
"Match case": "Registri n\u0259z\u0259r\u0259 al",
"Prev": "\u018fvv\u0259lki",
"Spellcheck": "Orfoqrafiyan\u0131 yoxla",
"Finish": "Bitir",
"Ignore all": "Ham\u0131s\u0131n\u0131 iqnorla",
"Ignore": "\u0130qnorla",
"Add to Dictionary": "L\u00fc\u011f\u0259t\u0259 \u0259lav\u0259 edilsin",
"Insert row before": "\u018fvv\u0259lin\u0259 s\u0259tir \u0259lav\u0259 et",
"Rows": "S\u0259tirl\u0259r",
"Height": "H\u00fcnd\u00fcrl\u00fcy\u00fc",
"Paste row after": "Sonras\u0131na s\u0259tir \u0259lav\u0259 et",
"Alignment": "D\u00fczl\u0259ndirm\u0259",
"Border color": "\u00c7\u0259r\u00e7iv\u0259 r\u0259ngi",
"Column group": "S\u00fctunun qrupu",
"Row": "S\u0259tir",
"Insert column before": "\u018fvv\u0259lin\u0259 s\u0259tir \u0259lav\u0259 et",
"Split cell": "H\u00fccr\u0259l\u0259rin say\u0131",
"Cell padding": "H\u00fccr\u0259l\u0259rin sah\u0259l\u0259ri",
"Cell spacing": "H\u00fccr\u0259l\u0259rin aras\u0131nda m\u0259saf\u0259",
"Row type": "S\u0259tirin tipi",
"Insert table": "S\u0259tir \u0259lav\u0259 et",
"Body": "K\u00fctl\u0259",
"Caption": "Ba\u015flan\u011f\u0131c",
"Footer": "\u018fn a\u015fa\u011f\u0131",
"Delete row": "S\u0259tiri sil",
"Paste row before": "\u018fvv\u0259lin\u0259 s\u0259tir \u0259lav\u0259 et",
"Scope": "Sfera",
"Delete table": "C\u0259dv\u0259li sil",
"H Align": "H D\u00fczl\u0259ndir",
"Top": "Yuxar\u0131",
"Header cell": "H\u00fccr\u0259nin ba\u015fl\u0131\u011f\u0131",
"Column": "S\u00fctun",
"Row group": "S\u0259tirin qrupu",
"Cell": "H\u00fccr\u0259",
"Middle": "Orta",
"Cell type": "H\u00fccr\u0259nin tipi",
"Copy row": "S\u0259tiri k\u00f6\u00e7\u00fcr",
"Row properties": "S\u0259tirin x\u00fcsusiyy\u0259tl\u0259ri",
"Table properties": "C\u0259dv\u0259lin x\u00fcsusiyy\u0259tl\u0259ri",
"Bottom": "A\u015fa\u011f\u0131",
"V Align": "V D\u00fczl\u0259ndir",
"Header": "Ba\u015fl\u0131q",
"Right": "Sa\u011f t\u0259r\u0259f \u00fczr\u0259",
"Insert column after": "\u018fvv\u0259lin\u0259 s\u00fctun \u0259lav\u0259 et",
"Cols": "S\u00fctunlar",
"Insert row after": "Sonras\u0131na s\u0259tir \u0259lav\u0259 et",
"Width": "Eni",
"Cell properties": "H\u00fccr\u0259nin x\u00fcsusiyy\u0259tl\u0259ri",
"Left": "Sol t\u0259r\u0259f \u00fczr\u0259",
"Cut row": "S\u0259tiri k\u0259s",
"Delete column": "S\u00fctunu sil",
"Center": "M\u0259rk\u0259z \u00fczr\u0259",
"Merge cells": "H\u00fccr\u0259l\u0259ri birl\u0259\u015ftir",
"Insert template": "\u015eablon \u0259lav\u0259 et",
"Templates": "\u015eablonlar",
"Background color": "Arxafon r\u0259ngi",
"Custom...": "\u00c7\u0259kilm\u0259...",
"Custom color": "\u00c7\u0259kilm\u0259 r\u0259ng",
"No color": "R\u0259ngsiz",
"Text color": "M\u0259tnin r\u0259ngi",
"Show blocks": "Bloklar\u0131 g\u00f6st\u0259r",
"Show invisible characters": "G\u00f6r\u00fcnm\u0259y\u0259n simvollar\u0131 g\u00f6st\u0259r",
"Words: {0}": "S\u00f6zl\u0259r: {0}",
"Insert": "\u018flav\u0259 et",
"File": "Fayl",
"Edit": "Redakt\u0259 et",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "B\u00f6y\u00fck m\u0259tn sah\u0259si \u0259lav\u0259 edilib. Menyu \u00fc\u00e7\u00fcn ALT-F9 d\u00fcym\u0259sini bas\u0131n. Al\u0259tl\u0259r paneli \u00fc\u00e7\u00fcn ALT-F10 d\u00fcym\u0259sini bas\u0131n. K\u00f6m\u0259k \u00fc\u00e7\u00fcn ALT-0 d\u00fcym\u0259l\u0259rin bas\u0131n.",
"Tools": "Al\u0259tl\u0259r",
"View": "G\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f",
"Table": "C\u0259dv\u0259l",
"Format": "Format"
});

View File

@ -1 +0,0 @@
az-d40cecd6eb423f910f528ae98dcdaba4c2449802621759437174cf8c8c0d5b25.js

View File

@ -1 +0,0 @@
az-d40cecd6eb423f910f528ae98dcdaba4c2449802621759437174cf8c8c0d5b25.js.gz

View File

@ -1,230 +0,0 @@
tinymce.addI18n('be',{
"Cut": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u0437\u0430\u0446\u044c",
"Heading 5": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 5",
"Header 2": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 2",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0412\u0430\u0448 \u0431\u0440\u0430\u045e\u0437\u044d\u0440 \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0434\u0442\u0440\u044b\u043c\u043b\u0456\u0432\u0430\u0435 \u043f\u0440\u0430\u043c\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u0434\u0430 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0430\u0431\u043c\u0435\u043d\u0443. \u041a\u0430\u043b\u0456 \u043b\u0430\u0441\u043a\u0430, \u0432\u044b\u043a\u0430\u0440\u044b\u0441\u0442\u043e\u045e\u0432\u0430\u0439\u0446\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u044f \u0441\u043f\u0430\u043b\u0443\u0447\u044d\u043d\u043d\u044f \u043a\u043b\u0430\u0432\u0456\u0448: Ctrl + X\/C\/V.",
"Heading 4": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 4",
"Div": "\u0411\u043b\u043e\u043a",
"Heading 2": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 2",
"Paste": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c",
"Close": "\u0417\u0430\u0447\u044b\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Font Family": "\u0428\u0440\u044b\u0444\u0442",
"Pre": "\u041f\u0440\u0430\u0434\u0444\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Align right": "\u041f\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"New document": "\u041d\u043e\u0432\u044b \u0434\u0430\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442",
"Blockquote": "\u0426\u044b\u0442\u0430\u0442\u0430",
"Numbered list": "\u041d\u0443\u043c\u0430\u0440\u0430\u0432\u0430\u043d\u044b \u0441\u043f\u0456\u0441",
"Heading 1": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 1",
"Headings": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043a\u0456",
"Increase indent": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u043b\u0456\u0447\u044b\u0446\u044c \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Formats": "\u0424\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442",
"Headers": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043a\u0456",
"Select all": "\u0412\u044b\u043b\u0443\u0447\u044b\u0446\u044c \u0443\u0441\u0451",
"Header 3": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 3",
"Blocks": "\u0411\u043b\u043e\u043a\u0456",
"Undo": "\u0412\u044f\u0440\u043d\u0443\u0446\u044c",
"Strikethrough": "\u0417\u0430\u043a\u0440\u044d\u0441\u043b\u0435\u043d\u044b",
"Bullet list": "\u041c\u0430\u0440\u043a\u0456\u0440\u0430\u0432\u0430\u043d\u044b \u0441\u043f\u0456\u0441",
"Header 1": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 1",
"Superscript": "\u0412\u0435\u0440\u0445\u043d\u0456 \u0456\u043d\u0434\u044d\u043a\u0441",
"Clear formatting": "\u0410\u0447\u044b\u0441\u0446\u0456\u0446\u044c \u0444\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442",
"Font Sizes": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u0440 \u0448\u0440\u044b\u0444\u0442\u0430",
"Subscript": "\u041d\u0456\u0436\u043d\u0456 \u0456\u043d\u0434\u044d\u043a\u0441",
"Header 6": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 6",
"Redo": "\u0410\u0434\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Paragraph": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u0433\u0440\u0430\u0444",
"Ok": "Ok",
"Bold": "\u0422\u043b\u0443\u0441\u0442\u044b",
"Code": "\u041a\u043e\u0434",
"Italic": "\u041a\u0443\u0440\u0441\u0456\u045e",
"Align center": "\u041f\u0430 \u0446\u044d\u043d\u0442\u0440\u044b",
"Header 5": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 5",
"Heading 6": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 6",
"Heading 3": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 3",
"Decrease indent": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u043d\u0448\u044b\u0446\u044c \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Header 4": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a 4",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u045e\u043a\u0430 \u0437\u0434\u0437\u044f\u0439\u0441\u043d\u044f\u0435\u0446\u0446\u0430 \u045e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0437\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430\u0433\u0430 \u0442\u044d\u043a\u0441\u0442\u0443, \u043f\u0430\u043a\u0443\u043b\u044c \u043d\u0435 \u0430\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u044b\u0446\u044c \u0434\u0430\u0434\u0437\u0435\u043d\u0443\u044e \u043e\u043f\u0446\u044b\u044e.",
"Underline": "\u041f\u0430\u0434\u043a\u0440\u044d\u0441\u043b\u0435\u043d\u044b",
"Cancel": "\u0410\u0434\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Justify": "\u041f\u0430 \u0448\u044b\u0440\u044b\u043d\u0456",
"Inline": "\u0420\u0430\u0434\u043a\u043e\u0432\u044b",
"Copy": "\u041a\u0430\u043f\u0456\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Align left": "\u041f\u0430 \u043b\u0435\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"Visual aids": "\u041f\u0430\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0446\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0443\u0440\u044b",
"Lower Greek": "\u041c\u0430\u043b\u044b\u044f \u0433\u0440\u044d\u0447\u0430\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b",
"Square": "\u041a\u0432\u0430\u0434\u0440\u0430\u0442\u044b",
"Default": "\u0421\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u044b",
"Lower Alpha": "\u041c\u0430\u043b\u044b\u044f \u043b\u0430\u0446\u0456\u043d\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b",
"Circle": "\u0410\u043a\u0440\u0443\u0436\u043d\u0430\u0441\u0446\u0456",
"Disc": "\u041a\u0440\u0443\u0433\u0456",
"Upper Alpha": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043d\u044b\u044f \u043b\u0430\u0446\u0456\u043d\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b",
"Upper Roman": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u045e\u043d\u044b\u044f \u0440\u044b\u043c\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0447\u0431\u044b",
"Lower Roman": "\u041c\u0430\u043b\u044b\u044f \u0440\u044b\u043c\u0441\u043a\u0456\u044f \u043b\u0456\u0447\u0431\u044b",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id \u043f\u0430\u0432\u0456\u043d\u0435\u043d \u043f\u0430\u0447\u044b\u043d\u0430\u0446\u0446\u0430 \u0437 \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u044b\u043c \u0443\u0442\u0440\u044b\u043c\u043b\u0456\u0432\u0430\u0446\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u0456 \u043b\u0456\u0442\u0430\u0440\u044b, \u043b\u0456\u0447\u0431\u044b, \u043f\u0440\u0430\u0446\u044f\u0436\u043d\u0456\u043a, \u043a\u0440\u043e\u043f\u043a\u0456, \u0434\u0432\u0443\u043a\u0440\u043e\u043f'\u044f \u0446\u0456 \u043f\u0430\u0434\u043a\u0440\u044d\u0441\u043b\u0456\u0432\u0430\u043d\u043d\u0456.",
"Name": "\u0406\u043c\u044f",
"Anchor": "\u042f\u043a\u0430\u0440",
"Id": "Id",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0423 \u0432\u0430\u0441 \u0451\u0441\u0446\u044c \u043d\u0435\u0437\u0430\u0445\u0430\u0432\u0430\u043d\u044b\u044f \u0437\u043c\u0435\u043d\u044b. \u0412\u044b \u045e\u043f\u044d\u045e\u043d\u0435\u043d\u044b\u044f, \u0448\u0442\u043e \u0445\u043e\u0447\u0430\u0446\u0435 \u0432\u044b\u0439\u0441\u0446\u0456?",
"Restore last draft": "\u0410\u0434\u043d\u0430\u045e\u043b\u0435\u043d\u043d\u0435 \u0430\u043f\u043e\u0448\u043d\u044f\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0435\u043a\u0442\u0430",
"Special character": "\u0421\u043f\u0435\u0446\u044b\u044f\u043b\u044c\u043d\u044b\u044f \u0441\u0456\u043c\u0432\u0430\u043b\u044b",
"Source code": "\u0417\u044b\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b \u043a\u043e\u0434",
"Language": "\u041c\u043e\u0432\u0430",
"Insert\/Edit code sample": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u043a\u043e\u0434",
"B": "B",
"R": "R",
"G": "G",
"Color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440",
"Right to left": "\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430\u043b\u0435\u0432\u0430",
"Left to right": "\u0417\u043b\u0435\u0432\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0430",
"Emoticons": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0441\u043c\u0430\u0439\u043b",
"Robots": "\u0420\u043e\u0431\u0430\u0442\u044b",
"Document properties": "\u0423\u043b\u0430\u0441\u0446\u0456\u0432\u0430\u0441\u0446\u0456 \u0434\u0430\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430",
"Title": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a",
"Keywords": "\u041a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0432\u044b\u044f \u0441\u043b\u043e\u0432\u044b",
"Encoding": "\u041a\u0430\u0434\u044b\u0440\u043e\u045e\u043a\u0430",
"Description": "\u0410\u043f\u0456\u0441\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Author": "\u0410\u045e\u0442\u0430\u0440",
"Fullscreen": "\u041f\u043e\u045e\u043d\u0430\u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b \u0440\u044d\u0436\u044b\u043c",
"Horizontal line": "\u0413\u0430\u0440\u044b\u0437\u0430\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043b\u0456\u043d\u0456\u044f",
"Horizontal space": "\u0413\u0430\u0440\u044b\u0437\u0430\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b \u0456\u043d\u0442\u044d\u0440\u0432\u0430\u043b",
"Insert\/edit image": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u044b\u044f\u0432\u0443",
"General": "\u0410\u0433\u0443\u043b\u044c\u043d\u0430\u0435",
"Advanced": "\u041f\u0430\u0448\u044b\u0440\u0430\u043d\u0430\u0435",
"Source": "\u041a\u0440\u044b\u043d\u0456\u0446\u0430",
"Border": "\u041c\u044f\u0436\u0430",
"Constrain proportions": "\u0417\u0430\u0445\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u043f\u0440\u0430\u043f\u043e\u0440\u0446\u044b\u0456",
"Vertical space": "\u0412\u0435\u0440\u0442\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b \u0456\u043d\u0442\u044d\u0440\u0432\u0430\u043b",
"Image description": "\u0410\u043f\u0456\u0441\u0430\u043d\u043d\u0435 \u0432\u044b\u044f\u0432\u044b",
"Style": "\u0421\u0442\u044b\u043b\u044c",
"Dimensions": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u0440",
"Insert image": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0432\u044b\u044f\u0432\u0443",
"Image": "\u0412\u044b\u044f\u0432\u0430",
"Zoom in": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u043b\u0456\u0447\u044b\u0446\u044c",
"Contrast": "\u041a\u0430\u043d\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442",
"Back": "\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434",
"Gamma": "\u0413\u0430\u043c\u0430",
"Flip horizontally": "\u0410\u0434\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0433\u0430\u0440\u044b\u0437\u0430\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430",
"Resize": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c \u043f\u0430\u043c\u0435\u0440",
"Sharpen": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u0437\u043d\u0430\u0441\u0446\u044c",
"Zoom out": "\u041f\u0430\u043c\u0435\u043d\u0448\u044b\u0446\u044c",
"Image options": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0432\u044b\u044f\u0432\u044b",
"Apply": "\u0423\u0436\u044b\u0446\u044c",
"Brightness": "\u042f\u0440\u043a\u0430\u0441\u0446\u044c",
"Rotate clockwise": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u0440\u043d\u0443\u0446\u044c clockwise",
"Rotate counterclockwise": "\u041f\u0430\u0432\u044f\u0440\u043d\u0443\u0446\u044c counterclockwise",
"Edit image": "\u0420\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u044b\u044f\u0432\u0443",
"Color levels": "\u0423\u0437\u0440\u043e\u045e\u043d\u0456 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0440\u0430\u045e",
"Crop": "\u0410\u0431\u0440\u044d\u0437\u0430\u0446\u044c",
"Orientation": "\u0410\u0440\u044b\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u044b\u044f",
"Flip vertically": "\u0410\u0434\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u0435\u0440\u0442\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430",
"Invert": "\u0406\u043d\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Date\/time": "\u0414\u0430\u0442\u0430\/\u0447\u0430\u0441",
"Insert date\/time": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0434\u0430\u0442\u0443\/\u0447\u0430\u0441",
"Remove link": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Url": "\u0410\u0434\u0440\u0430\u0441 \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0456",
"Text to display": "\u0422\u044d\u043a\u0441\u0442 \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0456",
"Anchors": "\u042f\u043a\u0430\u0440\u044b",
"Insert link": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Link": "\u0421\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430",
"New window": "\u0423 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0430\u043a\u043d\u0435",
"None": "\u041d\u044f\u043c\u0430",
"The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "\u0423\u0432\u0435\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b \u0430\u0434\u0440\u0430\u0441 \u043f\u0430\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0435\u0448\u043d\u044e\u044e \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443. \u0416\u0430\u0434\u0430\u0435\u0446\u0435 \u0434\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u043d\u0435\u0430\u0431\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b http:\/\/ \u043f\u0440\u044d\u0444\u0456\u043a\u0441?",
"Paste or type a link": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u045e\u0446\u0435 \u0430\u0431\u043e \u045e\u0432\u044f\u0434\u0437\u0456\u0446\u0435 \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Target": "\u0410\u0434\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "\u0423\u0432\u0435\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b \u0430\u0434\u0440\u0430\u0441 \u043f\u0430\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0430\u0434\u0440\u0430\u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u0439 \u043f\u043e\u0448\u0442\u044b. \u0416\u0430\u0434\u0430\u0435\u0446\u0435 \u0434\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u043d\u0435\u0430\u0431\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b mailto: \u043f\u0440\u044d\u0444\u0456\u043a\u0441?",
"Insert\/edit link": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0441\u043f\u0430\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443",
"Insert\/edit video": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0432\u0456\u0434\u044d\u0430",
"Media": "\u041c\u0435\u0434\u044b\u044f",
"Alternative source": "\u0410\u043b\u044c\u0442\u044d\u0440\u043d\u0430\u0442\u044b\u045e\u043d\u0430\u044f \u043a\u0440\u044b\u043d\u0456\u0446\u0430",
"Paste your embed code below:": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u045e\u0446\u0435 \u0432\u0430\u0448 \u043a\u043e\u0434 \u043d\u0456\u0436\u044d\u0439:",
"Insert video": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0432\u0456\u0434\u044d\u0430",
"Poster": "\u0412\u044b\u044f\u0432\u0430",
"Insert\/edit media": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c\/\u0440\u044d\u0434\u0430\u0433\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u043c\u0435\u0434\u044b\u044f",
"Embed": "\u041a\u043e\u0434 \u0434\u043b\u044f \u045e\u0441\u0442\u0430\u045e\u043a\u0456",
"Nonbreaking space": "\u041d\u0435\u043f\u0430\u0440\u044b\u045e\u043d\u044b \u043f\u0440\u0430\u0431\u0435\u043b",
"Page break": "\u0420\u0430\u0437\u0440\u044b\u045e \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u043d\u043a\u0456",
"Paste as text": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u044f\u043a \u0442\u044d\u043a\u0441\u0442",
"Preview": "\u041f\u0440\u0430\u0434\u043f\u0440\u0430\u0433\u043b\u044f\u0434",
"Print": "\u0414\u0440\u0443\u043a",
"Save": "\u0417\u0430\u0445\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Could not find the specified string.": "\u0417\u0430\u0434\u0430\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u043d\u0435 \u0437\u043d\u043e\u0439\u0434\u0437\u0435\u043d\u044b",
"Replace": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Next": "\u0423\u043d\u0456\u0437",
"Whole words": "\u0421\u043b\u043e\u0432\u044b \u0446\u0430\u043b\u043a\u0430\u043c",
"Find and replace": "\u041f\u043e\u0448\u0443\u043a \u0456 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0430",
"Replace with": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c \u043d\u0430",
"Find": "\u0417\u043d\u0430\u0439\u0441\u0446\u0456",
"Replace all": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c \u0443\u0441\u0435",
"Match case": "\u0423\u043b\u0456\u0447\u0432\u0430\u0446\u044c \u0440\u044d\u0433\u0456\u0441\u0442\u0440",
"Prev": "\u0423\u0432\u0435\u0440\u0445",
"Spellcheck": "\u041f\u0440\u0430\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430\u043f\u0456\u0441\u0443",
"Finish": "\u0421\u043a\u043e\u043d\u0447\u044b\u0446\u044c",
"Ignore all": "\u0406\u0433\u043d\u0430\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c \u0443\u0441\u0435",
"Ignore": "\u0406\u0433\u043d\u0430\u0440\u0430\u0432\u0430\u0446\u044c",
"Add to Dictionary": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0443 \u0441\u043b\u043e\u045e\u043d\u0456\u043a",
"Insert row before": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443",
"Rows": "\u0420\u0430\u0434\u043a\u0456",
"Height": "\u0412\u044b\u0448\u044b\u043d\u044f",
"Paste row after": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u043d\u0456\u0437\u0443",
"Alignment": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u045e\u043d\u043e\u045e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Border color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440 \u043c\u044f\u0436\u044b",
"Column group": "\u0413\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0441\u043b\u0443\u043f\u043a\u043e\u045e",
"Row": "\u0420\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Insert column before": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0441\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a \u0437\u043b\u0435\u0432\u0430",
"Split cell": "\u0420\u0430\u0437\u0431\u0456\u0446\u044c \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0443",
"Cell padding": "\u0423\u043d\u0443\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Cell spacing": "\u0417\u043d\u0435\u0448\u043d\u0456 \u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0443\u043f",
"Row type": "\u0422\u044b\u043f \u0440\u0430\u0434\u043a\u0430",
"Insert table": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0443",
"Body": "\u0426\u0435\u043b\u0430",
"Caption": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a",
"Footer": "\u041d\u0456\u0437",
"Delete row": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Paste row before": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443",
"Scope": "\u0421\u0444\u0435\u0440\u0430",
"Delete table": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0443",
"H Align": "\u0413\u0430\u0440. \u0432\u044b\u0440\u0430\u045e\u043d\u043e\u045e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Top": "\u0412\u0435\u0440\u0445",
"Header cell": "\u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a",
"Column": "\u0421\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a",
"Row group": "\u0413\u0440\u0443\u043f\u0430 \u0440\u0430\u0434\u043a\u043e\u045e",
"Cell": "\u042f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0430",
"Middle": "\u0421\u044f\u0440\u044d\u0434\u0437\u0456\u043d\u0430",
"Cell type": "\u0422\u044b\u043f \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0456",
"Copy row": "\u041a\u0430\u043f\u0456\u044f\u0432\u0430\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Row properties": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0440\u0430\u0434\u043a\u0430",
"Table properties": "\u0423\u043b\u0430\u0441\u0446\u0456\u0432\u0430\u0441\u0446\u0456 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u044b",
"Bottom": "\u041d\u0456\u0437",
"V Align": "\u0412\u0435\u0440. \u0432\u044b\u0440\u0430\u045e\u043d\u043e\u045e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0435",
"Header": "\u0428\u0430\u043f\u043a\u0430",
"Right": "\u041f\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"Insert column after": "\u0414\u0430\u0434\u0430\u0446\u044c \u0441\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0430",
"Cols": "\u0421\u043b\u0443\u043f\u043a\u0456",
"Insert row after": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u043d\u0456\u0437\u0443",
"Width": "\u0428\u044b\u0440\u044b\u043d\u044f",
"Cell properties": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0456",
"Left": "\u041f\u0430 \u043b\u0435\u0432\u044b\u043c \u043a\u0440\u0430\u0456",
"Cut row": "\u0412\u044b\u0440\u0430\u0437\u0430\u0446\u044c \u0440\u0430\u0434\u043e\u043a",
"Delete column": "\u0412\u044b\u0434\u0430\u043b\u0456\u0446\u044c \u0441\u043b\u0443\u043f\u043e\u043a",
"Center": "\u041f\u0430 \u0446\u044d\u043d\u0442\u0440\u044b",
"Merge cells": "\u0410\u0431'\u044f\u0434\u043d\u0430\u0446\u044c \u044f\u0447\u044d\u0439\u043a\u0456",
"Insert template": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d",
"Templates": "\u0428\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b",
"Background color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440 \u0444\u043e\u043d\u0443",
"Custom...": "\u041a\u0430\u0440\u044b\u0441\u0442\u0430\u0446\u043a\u0456...",
"Custom color": "\u041a\u0430\u0440\u044b\u0441\u0442\u0430\u0446\u043a\u0456 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0440",
"No color": "\u0411\u0435\u0437 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0440\u0443",
"Text color": "\u041a\u043e\u043b\u0435\u0440 \u0442\u044d\u043a\u0441\u0442\u0443",
"Table of Contents": "\u0422\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0443 \u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0443",
"Show blocks": "\u041f\u0430\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0446\u044c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0456",
"Show invisible characters": "\u041f\u0430\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0446\u044c \u043d\u044f\u0431\u0430\u0447\u043d\u044b\u044f \u0441\u0456\u043c\u0432\u0430\u043b\u044b",
"Words: {0}": "\u041a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0430\u0441\u0446\u044c \u0441\u043b\u043e\u045e: {0}",
"Insert": "\u0423\u0441\u0442\u0430\u0432\u0456\u0446\u044c",
"File": "\u0424\u0430\u0439\u043b",
"Edit": "\u0417\u043c\u044f\u043d\u0456\u0446\u044c",
"Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u0422\u044d\u043a\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0435. \u041d\u0430\u0446\u0456\u0441\u043d\u0456\u0446\u0435 ALT-F9, \u043a\u0430\u0431 \u0432\u044b\u043a\u043b\u0456\u043a\u0430\u0446\u044c \u043c\u0435\u043d\u044e, ALT-F10 - \u043f\u0430\u043d\u044d\u043b\u044c \u043f\u0440\u044b\u043b\u0430\u0434\u0430\u045e, ALT-0 - \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u043a\u043b\u0456\u043a\u0443 \u0434\u0430\u043f\u0430\u043c\u043e\u0433\u0456.",
"Tools": "\u041f\u0440\u044b\u043b\u0430\u0434\u044b",
"View": "\u0412\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434",
"Table": "\u0422\u0430\u0431\u043b\u0456\u0446\u0430",
"Format": "\u0424\u0430\u0440\u043c\u0430\u0442"
});

View File

@ -1 +0,0 @@
be-2d601b695076754977002cf73d6809919ca8c0758850a45e34a692af7b08fb1d.js

View File

@ -1 +0,0 @@
be-2d601b695076754977002cf73d6809919ca8c0758850a45e34a692af7b08fb1d.js.gz

View File

@ -1,253 +0,0 @@
tinymce.addI18n('bg_BG',{
"Redo": "\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438",
"Undo": "\u0412\u044a\u0440\u043d\u0438",
"Cut": "\u0418\u0437\u0440\u044f\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Copy": "\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Paste": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435",
"Select all": "\u041c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0446\u044f\u043b\u043e\u0442\u043e \u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435",
"New document": "\u041d\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442",
"Ok": "\u0414\u043e\u0431\u0440\u0435",
"Cancel": "\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437",
"Visual aids": "\u0412\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u043d\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432\u0435 (\u0440\u0430\u043c\u043a\u0438)",
"Bold": "\u0423\u0434\u0435\u0431\u0435\u043b\u0435\u043d (\u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u0440)",
"Italic": "\u041d\u0430\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d (\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438\u0432)",
"Underline": "\u041f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u043d",
"Strikethrough": "\u0417\u0430\u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Superscript": "\u0413\u043e\u0440\u0435\u043d \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441",
"Subscript": "\u0414\u043e\u043b\u0435\u043d \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441",
"Clear formatting": "\u0418\u0437\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e",
"Align left": "\u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442\u043b\u044f\u0432\u043e",
"Align center": "\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e",
"Align right": "\u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442\u0434\u044f\u0441\u043d\u043e",
"Justify": "\u0414\u0432\u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435",
"Bullet list": "\u0421\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a \u0441 \u0432\u043e\u0434\u0430\u0447\u0438",
"Numbered list": "\u041d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d \u0441\u043f\u0438\u0441\u044a\u043a",
"Decrease indent": "\u041d\u0430\u043c\u0430\u043b\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0442\u044a\u043f\u0430",
"Increase indent": "\u0423\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0442\u044a\u043f\u0430",
"Close": "\u0417\u0430\u0442\u0432\u0430\u0440\u044f\u043d\u0435",
"Formats": "\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0412\u0430\u0448\u0438\u044f\u0442 \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u044a\u0440 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0435\u043d \u0434\u043e\u0441\u0442\u044a\u043f \u0434\u043e \u043a\u043b\u0438\u043f\u0431\u043e\u0440\u0434\u0430. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0438\u0437\u043f\u043e\u043b\u0437\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438 Ctrl+X (\u0437\u0430 \u0438\u0437\u0440\u044f\u0437\u0432\u0430\u043d\u0435), Ctrl+C (\u0437\u0430 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435) \u0438 Ctrl+V (\u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435).",
"Headers": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u044f",
"Header 1": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 1",
"Header 2": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 2",
"Header 3": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 3",
"Header 4": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 4",
"Header 5": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 5",
"Header 6": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 6",
"Headings": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u044f",
"Heading 1": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 1",
"Heading 2": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 2",
"Heading 3": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 3",
"Heading 4": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 4",
"Heading 5": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 5",
"Heading 6": "\u0417\u0430\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435 6",
"Div": "\u0411\u043b\u043e\u043a",
"Pre": "\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435\u043d \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442",
"Code": "\u041a\u043e\u0434",
"Paragraph": "\u041f\u0430\u0440\u0430\u0433\u0440\u0430\u0444",
"Blockquote": "\u0426\u0438\u0442\u0430\u0442",
"Inline": "\u041d\u0430 \u0435\u0434\u0438\u043d \u0440\u0435\u0434",
"Blocks": "\u0411\u043b\u043e\u043a\u043e\u0432\u0435",
"Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\u0442\u043e \u0432 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0435 \u0432 \u043e\u0431\u0438\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c. \u0421\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0449\u0435 \u0431\u044a\u0434\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u043e \u043a\u0430\u0442\u043e \u043d\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442, \u0434\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e \u0438\u0437\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0430\u0437\u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u044f.",
"Font Family": "\u0428\u0440\u0438\u0444\u0442",
"Font Sizes": "\u0420\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u043d\u0430 \u0448\u0440\u0438\u0444\u0442\u0430",
"Class": "\u041a\u043b\u0430\u0441",
"Browse for an image": "\u041f\u043e\u0442\u044a\u0440\u0441\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430",
"OR": "\u0418\u041b\u0418",
"Drop an image here": "\u041f\u0443\u0441\u043d\u0435\u0442\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0442\u0443\u043a",
"Upload": "\u041a\u0430\u0447\u0438",
"Default": "\u041f\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435",
"Circle": "\u041e\u043a\u0440\u044a\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438",
"Disc": "\u041a\u0440\u044a\u0433\u0447\u0435\u0442\u0430",
"Square": "\u0417\u0430\u043f\u044a\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438 \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u0430\u0442\u0438",
"Lower Alpha": "\u041c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Lower Greek": "\u041c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0433\u0440\u044a\u0446\u043a\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Lower Roman": "\u0420\u0438\u043c\u0441\u043a\u0438 \u0447\u0438\u0441\u043b\u0430 \u0441 \u043c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Upper Alpha": "\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Upper Roman": "\u0420\u0438\u043c\u0441\u043a\u0438 \u0447\u0438\u0441\u043b\u0430 \u0441 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438",
"Anchor": "\u041a\u043e\u0442\u0432\u0430 (\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430 \u0432 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430)",
"Name": "\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435",
"Id": "\u0418\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0440 (id)",
"Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "\u0418\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 (id) \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u0432\u0430 \u0441 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d \u043e\u0442 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0438, \u0447\u0438\u0444\u0440\u0438, \u0442\u0438\u0440\u0435\u0442\u0430, \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438, \u0434\u0432\u043e\u0435\u0442\u043e\u0447\u0438\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u043b\u043d\u043e \u0442\u0438\u0440\u0435.",
"You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0412 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u043c\u0430 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438. \u0429\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u044a\u043b\u0436\u0438\u0442\u0435 \u043b\u0438?",
"Restore last draft": "\u0412\u044a\u0437\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432\u0430",
"Special character": "\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0435\u043d \u0437\u043d\u0430\u043a",
"Source code": "\u0418\u0437\u0445\u043e\u0434\u0435\u043d \u043a\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0432 HTML",
"Insert\/Edit code sample": "\u0412\u043c\u044a\u043a\u043d\u0438\/ \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d \u043a\u043e\u0434",
"Language": "\u0415\u0437\u0438\u043a",
"Color": "\u0426\u0432\u044f\u0442",
"R": "R",
"G": "G",
"B": "B",
"Left to right": "\u041e\u0442\u043b\u044f\u0432\u043e \u043d\u0430\u0434\u044f\u0441\u043d\u043e",
"Right to left": "\u041e\u0442\u0434\u044f\u0441\u043d\u043e \u043d\u0430\u043b\u044f\u0432\u043e",
"Emoticons": "\u0415\u043c\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u043d\u0438",
"Document properties": "\u0421\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430",
"Title": "\u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435",
"Keywords": "\u041a\u043b\u044e\u0447\u043e\u0432\u0438 \u0434\u0443\u043c\u0438",
"Description": "\u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435",
"Robots": "\u0420\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0435\u0431 \u0442\u044a\u0440\u0441\u0430\u0447\u043a\u0438",
"Author": "\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440",
"Encoding": "\u041a\u043e\u0434\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0430\u0446\u0438\u0442\u0435",