Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/ca/
This commit is contained in:
fadelkon 2020-11-14 21:30:01 +00:00 committed by Weblate
parent 288e4734c2
commit 6ccb3936f9
1 changed files with 10 additions and 0 deletions

View File

@ -22,6 +22,7 @@
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Una eina senzilla, emancipatòria i ètica per a reunir-nos, organitzar-nos i mobilitzar-nos.",
"A validation email was sent to {email}": "S'ha enviat un mail de validació a {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Surt de l'edició",
"Abandon edition": "Canceŀla l'edició",
"About": "Quant a",
"About Mobilizon": "Quant a Mobilizon",
@ -316,6 +317,7 @@
"If allowed by organizer": "Si ho permet l'organitzadora",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Si existeix un compte amb aquest email, simplement enviem un altre email de confirmació a {email}",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Si aquesta identitat és l'única administradora d'algun grup, has d'esborrar els grups abans de poder esborrar la identitat.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Si et pregunten per la teva identitat federada, es forma amb un nom d'usuària i el nom de la instància. Per exemple, la identitat federada del teu primer perfil és:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Si has optat per validar manualment les participants, Mobilizon t'enviarà un correu per informar-te de les soŀlicituds per participar. Pots triar la freqüència màxima amb què t'arribaran aquí a sota.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Si voleu, aquí podeu enviar un missatge a l'organitzador d'esdeveniments.",
"Impossible to login, your email or password seems incorrect.": "No s'ha pogut iniciar la sessió, el mail o contrasenya semblen incorrectes.",
@ -392,11 +394,13 @@
"Message": "Missatge",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon és una xarxa federada. Podeu interactuar amb aquest esdeveniment des dun servidor diferent.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon és una aplicació federada, i per tant, si les administradores ho han configurat així, et permet interactuar amb contingut d'altres instàncies, tal com apuntar-te a grups o a activitats creades en algun altre servidor.",
"Mobilizon is a free/libre software that will allow communities to create <b>their own spaces</b> to publish events in order to better emancipate themselves from tech giants.": "Mobilizon és una peça de programari lliure que permet a les comunitats de crear <b>els seus propis espais</b> per publicar activitats per tal d'emancipar-se més dels gegants tecnològics.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "Mobilizon és una eina que t'ajuda a <b>trobar, crear i organitzar activitats</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "Mobilizon no és un monstre enorme, sinó una <b>multitud de webs de Mobilizon interconnectades</b>.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the first half of 2020</b>.": "Mobilizon està en desenvolupament. Hi anirem afegint funcionalitats amb actualitzacions freqüents fins a la <b>versió 1.0, a la primera meitat del 2020%</b>.",
"Mobilizon software": "Software Mobilizon",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon fa servir un sistema de perfils per compartimentar les teves accions. Pots crear tants perfils com necessitis.",
"Mobilizon version": "Versió de Mobilizon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon t'enviarà un correu quan les activitats a les quals estiguis apuntat/da tinguin canvis importants: data o hora, adreça, confirmació o canceŀlació, etc.",
"Mobilizons licence": "Llicència de Mobilizon",
@ -421,6 +425,7 @@
"New note": "Nota nova",
"New password": "Contrasenya nova",
"New profile": "Nou perfil",
"Next": "Següent",
"Next month": "El mes que ve",
"Next page": "Pàgina següent",
"Next week": "La setmana que ve",
@ -537,12 +542,14 @@
"Posts": "Publicacions",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Funciona amb {mobilizon}. © 2018 - {date} Les contribuïdores de Mobilizon - Fet amb el suport econòmic de {contributors}.",
"Preferences": "Preferències",
"Previous": "Anterior",
"Previous page": "Pàgina anterior",
"Privacy Policy": "Política de privacitat",
"Privacy policy": "Política de privacitat",
"Private event": "Activitat privada",
"Private feeds": "Fluxos privats",
"Profiles": "Perfils",
"Profiles and federation": "Perfils i federació",
"Promote": "Ascendeix",
"Public": "Públic",
"Public RSS/Atom Feed": "Fluxos RSS/Atom públics",
@ -691,10 +698,12 @@
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Aquesta informació només es desa al teu ordinador. Fes clic per més detalls",
"This installation (called “instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "Aquesta instaŀlació (o \"instància\") es pot {interconnect} fàcilment, gràcies al {protocol}.",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Aquesta instància no té el registre obert, però en pots buscar una altra.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Aquesta instància, <b>{instanceName} ({domain})</b>, allotja el teu perfil. Recorda'n el nom, és important.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Lloc web de prova de Mobilizon.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "Aquesta és una instància de proves i demostració de la versió beta de Mobilizon.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "És com el teu nom d'usuària federada (<code>{username}</code>) però per a grups. Permetrà trobar el grup a la federació i serà únic.",
"This month": "Aquest mes",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Aquesta opció es farà servir per mostrar-te la web i escriure't els correus en la llengua adequada.",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Aquesta web no està moderada i les dades que hi introdueixis es destruiran automàticament cada dia a les 00:01, hora de París.",
"This week": "Aquesta setmana",
"This weekend": "Aquest cap de setmana",
@ -825,6 +834,7 @@
"Your profile will be shown as contact.": "Es mostrarà el teu perfil com a contacte.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "El fus horari que tens configurat és {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "S'ha detectat el fus horari {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "El fus horari {timezone} no és compatible amb la plataforma.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Aquest comentari ha estat esborrat pel seu autor/a]",
"[This comment has been deleted]": "[Comentari esborrat]",
"[deleted]": "[esborrat]",