Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/gl/
This commit is contained in:
josé m 2020-11-14 06:04:22 +00:00 committed by Weblate
parent 1083e6435a
commit accc71ad79
1 changed files with 10 additions and 0 deletions

View File

@ -22,6 +22,7 @@
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Unha ferramenta amigable, emancipatoria e ética para xuntar, organizr e mobilizar.",
"A validation email was sent to {email}": "Enviouse un email de validación a {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Saír da edición",
"Abandon edition": "Deixar a edición",
"About": "Acerca de",
"About Mobilizon": "Acerca de Mobilizon",
@ -316,6 +317,7 @@
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Se existise unha conta con este email, enviaríamos outro email de confirmación a {email}",
"If the direction given by the development team does not suit you, you have the legal right to create your own version of the software, with your own governance choices.": "Se a dirección adoptada no desenvolvemento non se axeita a ti, tes o dereito legal de crear a túa propia versión do software, coas túas propias normas de gobernanza.",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Se esta identidade é a única administradora dalgúns grupos, precisas eliminalos antes de poder eliminar esta identidade.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Se che preguntan pola túa identidade federada, esta componse do nome de usuaria e da instancia. Por exemplo, a identidade federada do teu primeiro perfil é:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Se optaches pola validación manual das participantes, Mobilizon enviarache un email para informarte das novas solicitudes a tratar. Podes escoller a frecuencia destas notificacións.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Se o desexas, aquí podes enviar unha mensaxe á organización do evento.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "No seguinte contexto, unha aplicación é un software, proporcionado polo equipo Mobilizon ou por terceiros, utilizado para interactuar coa túa instancia.",
@ -391,12 +393,14 @@
"Message": "Mensaxe",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon é unha rede federada. Podes interactuar con este evento desde outro servidor.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon é un software federado, esto significa que podes interactuar - dependendo dos axustes da instancia - con contido doutras instancias, como unirte a grupos ou eventos que foron creados nelas.",
"Mobilizon is a free/libre software that will allow communities to create <b>their own spaces</b> to publish events in order to better emancipate themselves from tech giants.": "Mobilizon é software libre que lle permite ás comuniades crear <b>os seu propios espazos</b> para publicar eventos e así liberarse das cadeas dos xigantes tecnolóxicos.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "Mobilizon é unha ferramenta que che axuda a <b>atopar, crear e organizar eventos</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "Mobilizon non é unha plataforma xigante, se non <b>múltiples sitios web Mobilizon interconectados</b>.",
"Mobilizon is not developed by a secretive start-up, but by a group of friends who strive to {change_world}. So while we do work slower, we remain attentive and in touch with our users.": "Mobilizon non está creada por unha start-up misteriosa, se non por un grupo de amigos que se esforza en {change_world}. Así que aínda que imos amodo, estamos atentos e en contacto coas usuarias.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the fall of 2020</b>.": "Mobilizon está en desenvolvemento, engadiremos novas características a esta web de xeito regular, ata a publicación da <b>versión 1 do software no outono do 2020</b>.",
"Mobilizon software": "Software Mobilizon",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon utiliza un sistema de perfís para organizar as túas actividades. Poderás crear tantos perfís como queiras.",
"Mobilizon version": "Versión Mobilizon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizón enviarache un email cando os eventos nos que participes teñan cambios importantes: data e hora, enderezos, confirmación ou cancelación, etc.",
"Mobilizons licence": "Licenza de Mobilizon",
@ -421,6 +425,7 @@
"New note": "Nova nota",
"New password": "Novo contrasinal",
"New profile": "Novo perfil",
"Next": "Seguinte",
"Next month": "O mes seguinte",
"Next page": "Páxina seguinte",
"Next week": "A semana seguinte",
@ -528,12 +533,14 @@
"Posts": "Publicacións",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Funciona grazas a {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Co soporte financieiro das {contributors}.",
"Preferences": "Preferencias",
"Previous": "Anterior",
"Previous page": "Páxina anterior",
"Privacy Policy": "Política de Privacidade",
"Privacy policy": "Política de privacidade",
"Private event": "Evento privado",
"Private feeds": "Fontes privadas",
"Profiles": "Perfís",
"Profiles and federation": "Perfís e federación",
"Promote": "Promocionar",
"Public": "Público",
"Public RSS/Atom Feed": "Fonte RSS/Atom pública",
@ -675,11 +682,13 @@
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Esta información gárdase só na túa computadora. Preme para saber máis",
"This installation (called “an instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "Esta instalación (chamada \"unha instancia\") pode conectarse {interconnect}, grazas a {protocol}.",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Esta instancia non ten o rexistro aberto, mais podes rexistrarte noutras instancias.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Nesta instancia, <b>{instanceName} ({domain})</b>, está o teu perfil, así que lembra o seu nome.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Esta é unha web de exemplo para probar Mobilizon.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "Este é un sitio de exemplo para probar a versión beta de Mobilizon.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Esto é como o teu nome de usuaria federado (<code>{username}</code> pero para grupos. Permite que o grupo sexa atopado na federación, e garántese que sexa único.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow you to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Esto é como o teu nome de usuaria (<code>{username}</code>) para grupos. Permitirá que te atopen na federación e garántese que é único.",
"This month": "Este mes",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Este axuste usarase para mostrar o sitio web e enviarche os emails no idioma correcto.",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Este sitio web non está moderado e os datos que introduzas serán eliminados cada día ás 00:01 (hora de París).",
"This week": "Esta semana",
"This weekend": "Esta semana",
@ -802,6 +811,7 @@
"Your profile will be shown as contact.": "O teu perfil será mostrado como contacto.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Zona horaria actual establecida a {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Zona horaria detectada como {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "A túa zona horaria {timezone} non está soportada.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Este comentario foi eliminado pola súa autora]",
"[This comment has been deleted]": "[Este comentario foi eliminado]",
"[deleted]": "[eliminado]",