Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 100.0% (812 of 812 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/nn/
honeypot-register-form
Eivind Ødegård 2 years ago committed by Weblate
parent 0983a51f3f
commit c41037b046

@ -25,6 +25,7 @@
"Abandon edition": "Forkast utgåve",
"About": "Om",
"About Mobilizon": "Om Mobilizon",
"About anonymous participation": "Om anonym deltaking",
"About this event": "Om dette arrangementet",
"About this instance": "Om denne nettstaden",
"About {instance}": "Om {instance}",
@ -80,6 +81,7 @@
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Er du sikker på at du vil slutta å redigera denne hendinga? Du mistar alle endringar.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Er du sikker på at du vil melda deg av hendinga \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Er du sikker på at du vil sletta denne hendinga? Du kan ikkje angra dette.",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Tilskiparen har valt å godkjenna deltakarar manuelt. Difor vil du berre få éi stadfesting på epost når deltakinga di er godkjend.",
"Assigned to": "Tildelt",
"Avatar": "Profilbilete",
"Back to previous page": "Tilbake til førre sida",
@ -98,6 +100,7 @@
"Cancel edition": "Avbryt redigeringa",
"Cancel my participation request…": "Avbryt ynsket mitt om å delta…",
"Cancel my participation…": "Ikkje delta…",
"Cancelled": "Avbrote",
"Cancelled: Won't happen": "Avbrote: Kjem ikkje til å skje",
"Category": "Kategori",
"Change": "Endre",
@ -107,6 +110,9 @@
"Change timezone": "Endra tidssone",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Sjekk innboksen din (og søppelmappa).",
"Clear": "Tøm",
"Clear participation data for all events": "Slett deltakingsdata for alle hendingar",
"Clear participation data for this event": "Slett deltakingsdata for denne hendinga",
"Click for more information": "Klikk for meir informasjon",
"Click to select": "Klikk for å velja",
"Click to upload": "Klikk for å lasta opp",
"Close": "Steng",
@ -348,6 +354,7 @@
"Limited number of places": "Avgrensa tal plassar",
"List title": "Tittel på lista",
"Load more": "Last fleire",
"Loading comments…": "Lastar kommentarar…",
"Local": "Lokal",
"Locality": "Stad",
"Location": "Stad",
@ -453,6 +460,7 @@
"Only accessible through link (private)": "Berre tilgjengeleg med lenka (private)",
"Only accessible to members of the group": "Berre tilgjengeleg for gruppemedlemer",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Du kan berre bruka bokstavar, tal og understrek.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Du kan berre bruka små bokstavar (a-z) og tal.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Berre gruppestyrarar kan skriva, endra og sletta innlegg.",
"Open": "Open",
"Opened reports": "Opna rapportar",
@ -602,6 +610,7 @@
"Suspend group": "Sperr gruppa",
"Suspended": "Sperra",
"Task lists": "Oppgåveliste",
"Tentative": "Framlegg",
"Tentative: Will be confirmed later": "Førebels: Blir stadfesta seinare",
"Terms": "Vilkår",
"Terms of service": "Bruksvilkår",
@ -670,6 +679,8 @@
"URL": "URL-adresse",
"URL copied to clipboard": "Adressa er kopiert til utklippstavla",
"Unable to detect timezone.": "Greidde ikkje finna tidssonen.",
"Unable to load event for participation. The error details are provided below:": "Greidde ikkje å lasta hendinga for å melda deg på. Her er feilmeldingane:",
"Unable to save your participation in this browser.": "Greidde ikkje lagra deltakinga di i denne nettlesaren.",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Denne nettstaden er diverre ikkje open for innmeldingar no",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Tilskiparane har diverre avslege deltakinga di.",
"Unknown": "Ukjent",
@ -686,6 +697,7 @@
"Update my event": "Oppdater hendinga mi",
"Update post": "Oppdater innlegget",
"Updated": "Oppdatert",
"Uploaded media size": "Storleik på opplasta media",
"Use my location": "Bruk plasseringa mi",
"User": "Brukar",
"Username": "Brukarnamn",
@ -735,6 +747,8 @@
"You have one event in {days} days.": "Du har ingen hendingar dei neste {days} dagane | Du har ei hending dei neste {days} dagane. | Du har {count} hendingar dei neste {days} dagane",
"You have one event today.": "Du har ingen hendingar i dag | Du har ei hending i dag. | Du har {count} hendingar i dag",
"You have one event tomorrow.": "Du har ingen hendingar i morgon | Du har ei hending i morgon. | Du har {count} hendingar i morgon",
"You may clear all participation information for this device with the buttons below.": "Du kan sletta alle deltakingsopplysingar for denne eininga ved å bruka knappane under.",
"You may now close this window, or {return_to_event}.": "Du kan lata att dette vindauga no, eller {return_to_event}.",
"You may now close this window.": "No kan du stenga dette vindauga.",
"You need to create the group before you create an event.": "Du må laga ei gruppe før du lagar ei hending.",
"You need to login.": "Du må logga inn.",
@ -761,7 +775,10 @@
"Your participation request has been validated": "Me har stadfesta at du deltek",
"Your participation request is being validated": "Me stadfestar at du deltek",
"Your participation status has been changed": "Deltakingsstatusen din er endra",
"Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed.": "Deltakingsstatusen blir lagra berre på denne eininga, og blir sletta ein månad etter at hendinga er over.",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "Tilskiparane må framleis godkjenna at du deltek.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation.": "Deltakinga di blir stadfesta når du har klikka på lenka i eposten, og etter at tilskiparen manuelt har godkjent at du deltek.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email.": "Deltakinga di blir stadfesta når du har klikka på lenka i eposten.",
"Your profile will be shown as contact.": "Profilen din blir vist som kontakt.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Tidssonen din er {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Me fann tidssonen {timezone}.",
@ -784,6 +801,7 @@
"more than 1360 contributors": "meir enn 1360 bidragsytarar",
"profile@instance": "profil@nettstad",
"report #{report_number}": "rapport nr. {report_number}",
"return to the event's page": "gå tilbake til hendingssida",
"terms of service": "brukarvilkår",
"with another identity…": "med ein annan identitet…",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} plassar",

Loading…
Cancel
Save