Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/nn/
This commit is contained in:
Eivind Ødegård 2020-11-15 20:36:20 +00:00 committed by Weblate
parent a7d78da3f8
commit f598ab2000
1 changed files with 18 additions and 8 deletions

View File

@ -21,11 +21,12 @@
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Eit brukarvenleg, frigjerande og etisk verktøy for å samla, organisera og mobilisera.",
"A validation email was sent to {email}": "Ein stadfestingsepost er sendt til {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Avbryt redigeringa",
"Abandon edition": "Forkast utgåve",
"About": "Om",
"About Mobilizon": "Om Mobilizon",
"About this event": "Om dette arrangementet",
"About this instance": "Om denne instansen",
"About this instance": "Om denne nettstaden",
"About {instance}": "Om {instance}",
"Accept": "Godta",
"Accepted": "Akseptert",
@ -84,7 +85,7 @@
"Back to previous page": "Tilbake til førre sida",
"Banner": "Banner",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Før du kan logga inn, må du klikka på lenka der for å stadfesta brukarkontoen din.",
"Begins on": "Byrjar den",
"Begins on": "Byrjar",
"Bold": "Halvfeit",
"By @{group}": "Av @{group}",
"By @{username}": "Av @{username}",
@ -118,7 +119,7 @@
"Confirm my participation": "Stadfest at eg deltek",
"Confirm my particpation": "Stadfest at eg deltek",
"Confirmed": "Stadfesta",
"Confirmed at": "Stadfesta den",
"Confirmed at": "Stadfesta",
"Confirmed: Will happen": "Stadfesta: Kjem til å skje",
"Congratulations, your account is now created!": "Gratulerer, kontoen din er ferdig!",
"Contact": "Kontakt",
@ -194,7 +195,7 @@
"Don't show @{organizer} as event host alongside @{group}": "Ikkje syn @{organizer} som vert ved sidan av @{group}",
"Draft": "Kladd",
"Drafts": "Kladdar",
"Due on": "Forfell den",
"Due on": "Forfell",
"Duplicate": "Kopier",
"Edit": "Rediger",
"Edit post": "Rediger innlegget",
@ -296,6 +297,7 @@
"If allowed by organizer": "Viss tilskiparen tillèt det",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Viss det finst ein brukarkonto med denne epostadressa, har me akkurat sendt ein ny stadfestingsepost til {email}",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Viss denne identiteten er den einaste administratoren for nokon grupper, må du sletta dei før du slettar identiteten.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Viss du blir spurt om den spreidde identiteten din, er den brukarnamnet og nettstaden din. Som døme viser me deg den spreidde identiteten for den fyrste profilen din, som er:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Viss du har skrudd på manuell godkjenning av deltakarar, vil Mobilizon senda deg ein epost når det kjem nye påmeldingar du må godkjenna. Du kan velja kor ofte desse epostane kjem under.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Viss du vil, kan du senda ei melding til arrangøren her.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "I denne samanhengen tyder \"program\" ei programvare, anten utvila av Mobilizon-laget eller ein tredjepart, som blir brukt for å samhandla med nettstaden din.",
@ -366,9 +368,11 @@
"Message": "Melding",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon er eit spreidd nettverk. Du kan samhandla med denne hendinga frå ein annan tenar.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon er spreidd programvare. Det tyder at du kan samhandla med innhald frå andre nettstader, til dømes bli med i grupper eller hendingar som vart oppretta andre stader. Dette kjem an på korleis styraren på nettstaden din har sett opp spreiing til andre nettstader.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "Mobilizon er eit verkty som hjelper deg å <b>finna, oppretta og organisera hendingar</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "Mobilizon er ikkje ein svær plattform, men <b>ei mengd samankopla Mobilizon-nettstader</b>.",
"Mobilizon software": "Mobilizon-programvara",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon bruker ulike profilar for å skilja dei ulike aktivitetane dine. Du kan laga så mange profilar du vil.",
"Mobilizon version": "Mobilizon-versjon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon sender deg ein epost dersom hendingane du deltek på har viktige endringar: dato og tid, adresse, stadfesting eller avlysing osb.",
"Moderated comments (shown after approval)": "Kommentarar under gjennomsyn (blir synlege etter godkjenning)",
@ -392,6 +396,7 @@
"New note": "Nytt notat",
"New password": "Nytt passord",
"New profile": "Ny profil",
"Next": "Neste",
"Next month": "Neste månad",
"Next page": "Neste sida",
"Next week": "Neste veka",
@ -440,10 +445,10 @@
"Number of places": "Tal plassar",
"OK": "OK",
"Old password": "Gamalt passord",
"On {date}": "Den {date}",
"On {date} ending at {endTime}": "Den {date}, slutt klokka {endTime}",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "Den {date} frå kl. {startTime} til {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "Den {date}, startar klokka {startTime}",
"On {date}": "{date}",
"On {date} ending at {endTime}": "{date}, slutt klokka {endTime}",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "{date} frå kl. {startTime} til {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "{date}, startar klokka {startTime}",
"Only accessible through link": "Berre tilgjengeleg med denne lenka",
"Only accessible through link (private)": "Berre tilgjengeleg med lenka (private)",
"Only accessible to members of the group": "Berre tilgjengeleg for gruppemedlemer",
@ -497,12 +502,14 @@
"Posts": "Innlegg",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Drive av {mobilizon}. © 2018 - {date} Mobilizon-bidragsytarane - laga med økonomisk støtte frå {contributors}.",
"Preferences": "Innstillingar",
"Previous": "Førre",
"Previous page": "Førre sida",
"Privacy Policy": "Personvern",
"Privacy policy": "Personvern",
"Private event": "Privat hending",
"Private feeds": "Private straumar",
"Profiles": "Profilar",
"Profiles and federation": "Profilar og spreiing",
"Promote": "Framhev",
"Public": "Offentleg",
"Public RSS/Atom Feed": "Offentleg RSS/Atom-straum",
@ -637,9 +644,11 @@
"This identity is not a member of any group.": "Denne identiteten er ikkje medlem av noka gruppe.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Desse opplysingane blir berre lagra på datamaskina di. Klikk for meir info",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Denne nettstaden tillèt ikkje nye registreringar, men du kan bli med på andre nettstader.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Denne nettstaden, <b>{instanceName} ({domain})</b>, er vertskap for profilen din, så du bør hugsa kva han heiter.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Dette er ei demoside for å prøva ut Mobilizon.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Dette er som det spreidde brukarnamnet (<code>{username}</code>) for grupper. Det gjer det mogleg å finna gruppa på heile nettverket, og vil garantert vera unikt.",
"This month": "Denne månaden",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Denne innstillinga blir brukt til å visa nettsida og senda deg epostar på rett språk.",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Denne nettstaden er ikkje styrt, og alt du skriv her vil bli automatisk sletta kvar dag kl. 00:01 (Paris-tid).",
"This week": "Denne veka",
"This weekend": "I helga",
@ -756,6 +765,7 @@
"Your profile will be shown as contact.": "Profilen din blir vist som kontakt.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Tidssonen din er {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Me fann tidssonen {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "Tidssonen din {timezone} er ikkje støtta.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Skribenten har sletta denne kommentaren]",
"[This comment has been deleted]": "[Denne kommentaren er sletta]",
"[deleted]": "[sletta]",