Update Spanish and Catalan translations

pull/2934/head
Badlop 3 years ago
parent 40c360c607
commit 052894d608
 1. 139
    priv/msgs/ca.msg
 2. 691
    priv/msgs/ca.po
 3. 127
    priv/msgs/es.msg
 4. 679
    priv/msgs/es.po

@ -1,14 +1,19 @@
%% -*- coding: latin-1 -*-
{" (Add * to the end of field to match substring)"," (Afegix * al final d'un camp per a buscar subcadenes)"}.
{" has set the subject to: "," ha posat l'assumpte: "}.
{"A password is required to enter this room","Es necessita contrasenya per a entrar en aquesta sala"}.
{"Accept","Acceptar"}.
{"Access denied by service policy","Accés denegat per la política del servei"}.
{"Account doesn't exist","El compte no existeix"}.
{"Action on user","Acció en l'usuari"}.
{"Add Jabber ID","Afegir Jabber ID"}.
{"Add New","Afegir nou"}.
{"Add User","Afegir usuari"}.
{"Administration","Administració"}.
{"Administration of ","Administració de "}.
{"Administration","Administració"}.
{"Administrator privileges required","Es necessita tenir privilegis d'administrador"}.
{"All activity","Tota l'activitat"}.
{"All Users","Tots els usuaris"}.
{"Allow users to change the subject","Permetre que els usuaris canviin el tema"}.
{"Allow users to query other users","Permetre que els usuaris fagen peticions a altres usuaris"}.
{"Allow users to send invites","Permetre que els usuaris envien invitacions"}.
@ -16,9 +21,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Permetre als visitants canviar el sobrenom"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Permetre als visitants enviar missatges privats a"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Permetre als visitants enviar text d'estat en les actualitzacions de presència"}.
{"All Users","Tots els usuaris"}.
{"Announcements","Anuncis"}.
{"A password is required to enter this room","Es necessita contrasenya per a entrar en aquesta sala"}.
{"April","Abril"}.
{"Attribute 'channel' is required for this request","L'atribut 'channel' és necessari per a aquesta petició"}.
{"Attribute 'id' is mandatory for MIX messages","L'atribut 'id' es necessari per a missatges MIX"}.
@ -26,10 +29,10 @@
{"Attribute 'node' is not allowed here","L'atribut 'node' no està permès ací"}.
{"August","Agost"}.
{"Automatic node creation is not enabled","La creació automàtica de nodes no està activada"}.
{"Backup","Guardar còpia de seguretat"}.
{"Backup Management","Gestió de còpia de seguretat"}.
{"Backup of ~p","Còpia de seguretat de ~p"}.
{"Backup to File at ","Desar còpia de seguretat a fitxer en "}.
{"Backup","Guardar còpia de seguretat"}.
{"Bad format","Format erroni"}.
{"Birthday","Aniversari"}.
{"Both the username and the resource are required","Es requereixen tant el nom d'usuari com el recurs"}.
@ -59,20 +62,22 @@
{"Client acknowledged more stanzas than sent by server","El client ha reconegut més paquets dels que ha enviat el servidor"}.
{"Commands","Comandaments"}.
{"Conference room does not exist","La sala de conferències no existeix"}.
{"Configuration","Configuració"}.
{"Configuration of room ~s","Configuració de la sala ~s"}.
{"Configuration","Configuració"}.
{"Connected Resources:","Recursos connectats:"}.
{"Country","Pais"}.
{"CPU Time:","Temps de CPU:"}.
{"Database","Base de dades"}.
{"Database failure","Error a la base de dades"}.
{"Database Tables at ~p","Taules de la base de dades en ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Configuració de la base de dades en "}.
{"Database","Base de dades"}.
{"December","Decembre"}.
{"Default users as participants","Els usuaris són participants per defecte"}.
{"Delete message of the day","Eliminar el missatge del dia"}.
{"Delete content","Eliminar contingut"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Elimina el missatge del dis de tots els hosts"}.
{"Delete message of the day","Eliminar el missatge del dia"}.
{"Delete Selected","Eliminar els seleccionats"}.
{"Delete table","Eliminar taula"}.
{"Delete User","Eliminar Usuari"}.
{"Description:","Descripció:"}.
{"Disc only copy","Còpia sols en disc"}.
@ -83,13 +88,13 @@
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","No estan permesos els grups duplicats al RFC6121"}.
{"Edit Properties","Editar propietats"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Aprova o denega la petició de veu."}.
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"ejabberd MUC module","mòdul ejabberd MUC"}.
{"ejabberd Multicast service","Servei de Multicast d'ejabberd"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","Mòdul ejabberd Publicar-Subscriure"}.
{"ejabberd Multicast service","ejabberd - servei de Multicast"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","ejabberd - Mòdul Publicar-Subscriure"}.
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module","mòdul ejabberd SOCKS5 Bytestreams"}.
{"ejabberd vCard module","Mòdul ejabberd vCard"}.
{"ejabberd Web Admin","Web d'administració del ejabberd"}.
{"ejabberd vCard module","ejabberd mòdul vCard"}.
{"ejabberd Web Admin","ejabberd Web d'administració"}.
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"Elements","Elements"}.
{"Email","Email"}.
{"Empty password","Contrasenya buida"}.
@ -118,12 +123,14 @@
{"Family Name","Cognom"}.
{"February","Febrer"}.
{"File larger than ~w bytes","El fitxer es més gran que ~w bytes"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User","Emplena camps per a buscar usuaris Jabber que concorden"}.
{"Friday","Divendres"}.
{"From","De"}.
{"From ~s","De ~s"}.
{"From","De"}.
{"Full Name","Nom complet"}.
{"Get Number of Online Users","Obtenir Número d'Usuaris Connectats"}.
{"Get Number of Registered Users","Obtenir Número d'Usuaris Registrats"}.
{"Get Pending","Obtenir Pendents"}.
{"Get User Last Login Time","Obtenir la última connexió d'Usuari"}.
{"Get User Password","Obtenir Contrasenya d'usuari"}.
{"Get User Statistics","Obtenir Estadístiques d'Usuari"}.
@ -131,13 +138,12 @@
{"Group ","Grup "}.
{"Groups","Grups"}.
{"has been banned","ha sigut bloquejat"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","ha sigut expulsat a causa d'un canvi d'afiliació"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","ha sigut expulsat perquè el sistema va a apagar-se"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","ha sigut expulsat a causa d'un canvi d'afiliació"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","ha sigut expulsat perquè la sala ara és només per a membres"}.
{"has been kicked","ha sigut expulsat"}.
{" has set the subject to: "," ha posat l'assumpte: "}.
{"Host","Host"}.
{"Host unknown","Host desconegut"}.
{"Host","Host"}.
{"HTTP File Upload","HTTP File Upload"}.
{"Idle connection","Connexió sense us"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Si no veus la imatge CAPTCHA açí, visita la pàgina web."}.
@ -159,15 +165,17 @@
{"Incorrect value of 'action' in data form","Valor incorrecte de 'action' al formulari de dades"}.
{"Incorrect value of 'path' in data form","Valor incorrecte de 'path' al formulari de dades"}.
{"Insufficient privilege","Privilegi insuficient"}.
{"Internal server error","Error intern del servidor"}.
{"Invalid 'from' attribute in forwarded message","Atribut 'from' invàlid al missatge reenviat"}.
{"Invalid node name","Nom de node no vàlid"}.
{"Invalid 'previd' value","Valor no vàlid de 'previd'"}.
{"Invitations are not allowed in this conference","Les invitacions no estan permeses en aquesta sala de conferència"}.
{"IP addresses","Adreça IP"}.
{"is now known as","ara es conegut com"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","No està permés enviar missatges d'error a la sala. El participant (~s) ha enviat un missatge d'error (~s) i ha sigut expulsat de la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","No està permés enviar missatges del tipus \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No està permés enviar missatges privats"}.
{"Jabber Account Registration","Registre de compte Jabber"}.
{"Jabber ID","ID Jabber"}.
{"January","Gener"}.
@ -190,6 +198,7 @@
{"Make room persistent","Crear una sala persistent"}.
{"Make room public searchable","Crear una sala pública"}.
{"Malformed username","Nom d'usuari mal format"}.
{"MAM preference modification denied by service policy","Se t'ha denegat la modificació de la preferència de MAM per política del servei"}.
{"March","Març"}.
{"Maximum Number of Occupants","Número màxim d'ocupants"}.
{"May","Maig"}.
@ -215,21 +224,18 @@
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","No s'han trobat els atributs 'role' ni 'affiliation'"}.
{"Never","Mai"}.
{"New Password:","Nova Contrasenya:"}.
{"Nickname can't be empty","El sobrenom no pot estar buit"}.
{"Nickname Registration at ","Registre del sobrenom en "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","El sobrenom ~s no existeix a la sala"}.
{"Nickname","Sobrenom"}.
{"No address elements found","No s'han trobat elements d'adreces ('address')"}.
{"No addresses element found","No s'ha trobat l'element d'adreces ('addresses')"}.
{"No 'affiliation' attribute found","No s'ha trobat l'atribut 'affiliation'"}.
{"No available resource found","No s'ha trobat un recurs disponible"}.
{"No body provided for announce message","No hi ha proveedor per al missatge anunci"}.
{"No child elements found","No s'han trobat subelements"}.
{"No data form found","No s'ha trobat el formulari de dades"}.
{"No Data","No hi ha dades"}.
{"Node already exists","El node ja existeix"}.
{"Node index not found","Index de node no trobat"}.
{"Node not found","Node no trobat"}.
{"Node ~p","Node ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Ha fallat Nodeprep"}.
{"Nodes","Nodes"}.
{"No features available","No n'hi ha característiques disponibles"}.
{"No <forwarded/> element found","No s'ha trobat cap element <forwarded/>"}.
{"No hook has processed this command","Cap event ha processat este comandament"}.
@ -239,7 +245,6 @@
{"No limit","Sense Llímit"}.
{"No module is handling this query","Cap element està manegant esta petició"}.
{"No 'modules' found in data form","No s'ha trobat 'modules' al formulari de dades"}.
{"None","Cap"}.
{"No node specified","No s'ha especificat node"}.
{"No 'password' found in data form","No s'ha trobat 'password' al formulari de dades"}.
{"No 'password' found in this query","No s'ha trobat 'password' en esta petició"}.
@ -250,8 +255,16 @@
{"No running node found","No s'ha trobat node en marxa"}.
{"No services available","No n'hi ha serveis disponibles"}.
{"No statistics found for this item","No n'hi ha estadístiques disponibles per a aquest element"}.
{"Not Found","No Trobat"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","No s'ha trobat l'atribut 'to' en la invitació"}.
{"Node already exists","El node ja existeix"}.
{"Node index not found","Index de node no trobat"}.
{"Node not found","Node no trobat"}.
{"Node ~p","Node ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Ha fallat Nodeprep"}.
{"Nodes","Nodes"}.
{"None","Cap"}.
{"Not allowed","No permès"}.
{"Not Found","No Trobat"}.
{"Not subscribed","No subscrit"}.
{"November","Novembre"}.
{"Number of online users","Número d'usuaris connectats"}.
@ -261,9 +274,9 @@
{"Offline Messages","Missatges offline"}.
{"OK","Acceptar"}.
{"Old Password:","Antiga contrasenya:"}.
{"Online","Connectat"}.
{"Online Users","Usuaris conectats"}.
{"Online Users:","Usuaris en línia:"}.
{"Online","Connectat"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Només es permeten etiquetes <enable/> o <disable/>"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","En esta petició només es permet l'element <list/>"}.
{"Only members may query archives of this room","Només membres poden consultar l'arxiu de missatges d'aquesta sala"}.
@ -278,22 +291,28 @@
{"Outgoing s2s Connections:","Connexions d'eixida s2s:"}.
{"Outgoing s2s Connections","Connexions s2s d'eixida"}.
{"Owner privileges required","Es requerixen privilegis de propietari de la sala"}.
{"Packet relay is denied by service policy","S'ha denegat el reenviament del paquet per política del servei"}.
{"Packet","Paquet"}.
{"Parse failed","El processat ha fallat"}.
{"Password","Contrasenya"}.
{"Password:","Contrasenya:"}.
{"Password Verification","Verificació de la Contrasenya"}.
{"Password Verification:","Verificació de la Contrasenya:"}.
{"Password","Contrasenya"}.
{"Password:","Contrasenya:"}.
{"Path to Dir","Ruta al directori"}.
{"Path to File","Ruta al fitxer"}.
{"Pending","Pendent"}.
{"Period: ","Període: "}.
{"Ping","Ping"}.
{"Ping query is incorrect","La petició de Ping es incorrecta"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Recorda que aquestes opcions només fan còpia de seguretat de la base de dades Mnesia. Si estàs utilitzant el mòdul d'ODBC també deus de fer una còpia de seguretat de la base de dades de SQL a part."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Si us plau, espera una mica abans d'enviar una nova petició de veu"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Processar l'atribut 'ask' no està permès per RFC6121"}.
{"Previous session not found","No s'ha trobat la sessió prèvia"}.
{"Previous session PID has been killed","El procés de la sessió prèvia ha sigut matat"}.
{"Previous session PID has exited","El procés de la sessió prèvia ha sortit"}.
{"Previous session PID is dead","El procés de la sessió prèvia està mort"}.
{"Previous session timed out","La sessió prèvia ha caducat"}.
{"private, ","privat, "}.
{"Publish-Subscribe","Publicar-subscriure't"}.
{"PubSub subscriber request","Petició de subscriptor PubSub"}.
@ -310,13 +329,13 @@
{"Register","Registrar"}.
{"Remote copy","Còpia remota"}.
{"Remove All Offline Messages","Eliminar tots els missatges offline"}.
{"Remove","Borrar"}.
{"Remove User","Eliminar usuari"}.
{"Remove","Borrar"}.
{"Replaced by new connection","Reemplaçat per una nova connexió"}.
{"Request has timed out","La petició ha caducat"}.
{"Resources","Recursos"}.
{"Restart","Reiniciar"}.
{"Restart Service","Reiniciar el Servei"}.
{"Restart","Reiniciar"}.
{"Restore Backup from File at ","Restaura còpia de seguretat des del fitxer en "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Restaurar una còpia de seguretat binària després de reiniciar el ejabberd (requereix menys memòria:"}.
{"Restore binary backup immediately:","Restaurar una còpia de seguretat binària ara mateix:"}.
@ -326,42 +345,44 @@
{"Room creation is denied by service policy","Se t'ha denegat el crear la sala per política del servei"}.
{"Room description","Descripció de la sala"}.
{"Room Occupants","Nombre d'ocupants"}.
{"Room terminates","La sala està terminant"}.
{"Room title","Títol de la sala"}.
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"Roster module has failed","El modul de Roster ha fallat"}.
{"Roster of ","Llista de contactes de "}.
{"Roster size","Tamany de la llista"}.
{"Roster","Llista de contactes"}.
{"RPC Call Error","Error de cridada RPC"}.
{"Running Nodes","Nodes funcionant"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s et convida a la sala ~s"}.
{"Saturday","Dissabte"}.
{"Scan failed","L'escanejat ha fallat"}.
{"Script check","Comprovar script"}.
{"Search Results for ","Resultats de la búsqueda "}.
{"Search users in ","Cerca usuaris en "}.
{"Send announcement to all online users","Enviar anunci a tots els usuaris connectats"}.
{"Select All","Seleccionar Tots"}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Enviar anunci a tots els usuaris connectats a tots els hosts"}.
{"Send announcement to all users","Enviar anunci a tots els usuaris"}.
{"Send announcement to all online users","Enviar anunci a tots els usuaris connectats"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Enviar anunci a tots els usuaris de tots els hosts"}.
{"Send announcement to all users","Enviar anunci a tots els usuaris"}.
{"September","Setembre"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Les connexions de servidor a subdominis locals estan prohibides"}.
{"Server:","Servidor:"}.
{"Session state copying timed out","La copia del estat de la sessió ha caducat"}.
{"Set message of the day and send to online users","Configurar el missatge del dia i enviar a tots els usuaris"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Escriure missatge del dia en tots els hosts i enviar-ho als usuaris connectats"}.
{"Shared Roster Groups","Grups de contactes compartits"}.
{"Show Integral Table","Mostrar Taula Integral"}.
{"Show Ordinary Table","Mostrar Taula Ordinaria"}.
{"Shut Down Service","Apager el Servei"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s et convida a la sala ~s"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Alguns clients Jabber poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu ordinador és segur."}.
{"~s's Offline Messages Queue","~s's cua de missatges offline"}.
{"Start Modules at ","Iniciar mòduls en "}.
{"Start Modules","Iniciar mòduls"}.
{"Statistics","Estadístiques"}.
{"Statistics of ~p","Estadístiques de ~p"}.
{"Stop","Detindre"}.
{"Statistics","Estadístiques"}.
{"Stop Modules at ","Detindre mòduls en "}.
{"Stop Modules","Parar mòduls"}.
{"Stop","Detindre"}.
{"Stopped Nodes","Nodes parats"}.
{"Storage Type","Tipus d'emmagatzematge"}.
{"Store binary backup:","Guardar una còpia de seguretat binària:"}.
@ -374,29 +395,38 @@
{"Subscriptions are not allowed","Les subscripcions no estan permeses"}.
{"Subscription","Subscripció"}.
{"Sunday","Diumenge"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","El Nickname està siguent utilitzat per una altra persona"}.
{"That nickname is registered by another person","El nickname ja està registrat per una altra persona"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","El sobrenom ja l'està utilitzant una altra persona"}.
{"That nickname is registered by another person","El sobrenom ja està registrat per una altra persona"}.
{"The account already exists","El compte ha existeix"}.
{"The account was not deleted","El compte no ha sigut esborrat"}.
{"The CAPTCHA is valid.","El CAPTCHA es vàlid."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","La verificació CAPTCHA ha fallat"}.
{"The captcha you entered is wrong","El CAPTCHA que has proporcionat és incorrecte"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","La característica sol·licitada no està suportada per la sala de conferència"}.
{"The password contains unacceptable characters","La contrasenya conté caràcters inacceptables"}.
{"the password is","la contrasenya és"}.
{"The password is too weak","La contrasenya és massa simple"}.
{"the password is","la contrasenya és"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","La contrasenya del teu compte Jabber s'ha canviat correctament."}.
{"The password was not changed","La contrasenya no ha sigut canviada"}.
{"The passwords are different","Les contrasenyes son diferents"}.
{"The query is only allowed from local users","La petició està permesa només d'usuaris locals"}.
{"The query must not contain <item/> elements","La petició no pot contenir elements <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","El paquet DEU contindre només un element <active/>, un element <default/>, o un element <list/>"}.
{"The username is not valid","El nom d'usuari no es vàlid"}.
{"There was an error changing the password: ","Hi ha hagut un error canviant la contrasenya: "}.
{"There was an error creating the account: ","Hi ha hagut un error creant el compte: "}.
{"There was an error deleting the account: ","Hi ha hagut un error esborrant el compte: "}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","El paquet DEU contindre només un element <active/>, un element <default/>, o un element <list/>"}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Això no distingeix majúscules de minúscules: macbeth es el mateix que MacBeth i Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Aquesta pàgina permet crear un compte Jabber en aquest servidor Jabber. El teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar correctament els camps."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest servidor Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Aquesta sala no és anònima"}.
{"This service can not process the address: ~s","Este servei no pot processar la direcció: ~s"}.
{"Thursday","Dijous"}.
{"Time","Data"}.
{"Time delay","Temps de retard"}.
{"Timed out waiting for stream resumption","Massa temps esperant que es resumisca la connexió"}.
{"Time","Data"}.
{"To register, visit ~s","Per a registrar-te, visita ~s"}.
{"To ~s","A ~s"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","N'hi ha massa Bytestreams actius"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Massa peticions de CAPTCHA"}.
@ -404,11 +434,10 @@
{"Too many <item/> elements","N'hi ha massa elements <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","N'hi ha massa elements <list/>"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Massa autenticacions (~p) han fallat des d'aquesta adreça IP (~s). L'adreça serà desbloquejada en ~s UTC"}.
{"Too many receiver fields were specified","S'han especificat massa camps de receptors"}.
{"Too many unacked stanzas","Massa missatges sense haver reconegut la seva recepció"}.
{"Too many users in this conference","N'hi ha massa usuaris en esta sala de conferència"}.
{"To","Per a"}.
{"To register, visit ~s","Per a registrar-te, visita ~s"}.
{"To ~s","A ~s"}.
{"Total rooms","Nombre total de sales"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","El llímit de tràfic ha sigut sobrepassat"}.
{"Transactions Aborted:","Transaccions Avortades:"}.
@ -420,26 +449,29 @@
{"Unable to register route on existing local domain","No s'ha pogut registrar la ruta al domini local existent"}.
{"Unauthorized","No autoritzat"}.
{"Unexpected action","Acció inesperada"}.
{"Unexpected error condition: ~p","Condició d'error inesperada: ~p"}.
{"Unregister a Jabber account","Anul·lar el registre d'un compte Jabber"}.
{"Unregister","Anul·lar el registre"}.
{"Unselect All","Deseleccionar tots"}.
{"Unsupported <index/> element","Element <index/> no soportat"}.
{"Unsupported version","Versió no suportada"}.
{"Update","Actualitzar"}.
{"Update message of the day (don't send)","Actualitzar el missatge del dia (no enviar)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Actualitza el missatge del dia en tots els hosts (no enviar)"}.
{"Update ~p","Actualitzar ~p"}.
{"Update plan","Pla d'actualització"}.
{"Update script","Script d'actualització"}.
{"Update","Actualitzar"}.
{"Uptime:","Temps en marxa:"}.
{"User already exists","El usuari ja existeix"}.
{"User (jid)","Usuari (jid)"}.
{"User Management","Gestió d'Usuaris"}.
{"Username:","Nom d'usuari:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Els usuaris no tenen permís per a crear comptes tan depresa"}.
{"User removed","Usuari borrat"}.
{"User session not found","Sessió d'usuari no trobada"}.
{"User session terminated","Sessió d'usuari terminada"}.
{"Users Last Activity","Última activitat d'usuari"}.
{"User ~s","Usuari ~s"}.
{"Username:","Nom d'usuari:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Els usuaris no tenen permís per a crear comptes tan depresa"}.
{"Users Last Activity","Última activitat d'usuari"}.
{"Users","Usuaris"}.
{"User","Usuari"}.
{"Validate","Validar"}.
@ -448,13 +480,17 @@
{"Value of '~s' should be datetime string","El valor de '~s' deuria ser una data"}.
{"Value of '~s' should be integer","El valor de '~s' deuria ser un numero enter"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'set' a l'atribut 'type' no és permès"}.
{"vCard User Search","Recerca de vCard d'usuari"}.
{"vCard User Search","vCard recerca d'usuari"}.
{"Virtual Hosting","Hosts virtuals"}.
{"Virtual Hosts","Hosts virtuals"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Els visitants no tenen permés canviar el seus Nicknames en esta sala"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Els visitants no poden enviar missatges a tots els ocupants"}.
{"Voice request","Petició de veu"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Les peticions de veu es troben desactivades en aquesta conferència"}.
{"Wednesday","Dimecres"}.
{"Wrong parameters in the web formulary","Paràmetres incorrectes en el formulari web"}.
{"Wrong xmlns","El xmlns ès incorrecte"}.
{"You are being removed from the room because of a system shutdown","Has sigut expulsat de la sala perquè el sistema va a apagar-se"}.
{"You are not joined to the channel","No t'has unit al canal"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client Jabber."}.
{"You have been banned from this room","Has sigut bloquejat en aquesta sala"}.
@ -465,6 +501,7 @@
{"You need an x:data capable client to search","Necessites un client amb suport x:data per a poder buscar"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","La teva llista de privacitat activa ha denegat l'encaminament d'aquesta stanza."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","La teua cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat."}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.
{"Your Jabber account was successfully created.","El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","La teua petició de subscripció i/o missatges a ~s han sigut bloquejats. Per a desbloquejar-los, visita ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","No tens permís per a crear nodes"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -1,14 +1,19 @@
%% -*- coding: latin-1 -*-
{" (Add * to the end of field to match substring)","(Añade * al final del campo para buscar subcadenas)"}.
{" has set the subject to: "," ha puesto el asunto: "}.
{"A password is required to enter this room"," (Añade * al final del campo para buscar subcadenas)"}.
{"Accept","Aceptar"}.
{"Access denied by service policy","Acceso denegado por la política del servicio"}.
{"Account doesn't exist","La cuenta no existe"}.
{"Action on user","Acción en el usuario"}.
{"Add Jabber ID","Añadir Jabber ID"}.
{"Add New","Añadir nuevo"}.
{"Add User","Añadir usuario"}.
{"Administration","Administración"}.
{"Administration of ","Administración de "}.
{"Administration","Administración"}.
{"Administrator privileges required","Se necesita privilegios de administrador"}.
{"All activity","Toda la actividad"}.
{"All Users","Todos los usuarios"}.
{"Allow users to change the subject","Permitir a los usuarios cambiar el asunto"}.
{"Allow users to query other users","Permitir a los usuarios consultar a otros usuarios"}.
{"Allow users to send invites","Permitir a los usuarios enviar invitaciones"}.
@ -16,9 +21,7 @@
{"Allow visitors to change nickname","Permitir a los visitantes cambiarse el apodo"}.
{"Allow visitors to send private messages to","Permitir a los visitantes enviar mensajes privados a"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Permitir a los visitantes enviar texto de estado en las actualizaciones de presencia"}.
{"All Users","Todos los usuarios"}.
{"Announcements","Anuncios"}.
{"A password is required to enter this room","Se necesita contraseña para entrar en esta sala"}.
{"April","abril"}.
{"Attribute 'channel' is required for this request","El atributo 'channel' es necesario para esta petición"}.
{"Attribute 'id' is mandatory for MIX messages","El atributo 'id' es necesario para mensajes MIX"}.
@ -26,10 +29,10 @@
{"Attribute 'node' is not allowed here","El atributo 'node' no está permitido aqui"}.
{"August","agosto"}.
{"Automatic node creation is not enabled","La creación automática de nodo no está activada"}.
{"Backup","Guardar copia de seguridad"}.
{"Backup Management","Gestión de copia de seguridad"}.
{"Backup of ~p","Copia de seguridad de ~p"}.
{"Backup to File at ","Guardar copia de seguridad en fichero en "}.
{"Backup","Guardar copia de seguridad"}.
{"Bad format","Mal formato"}.
{"Birthday","Cumpleaños"}.
{"Both the username and the resource are required","Se requiere tanto el nombre de usuario como el recurso"}.
@ -59,20 +62,22 @@
{"Client acknowledged more stanzas than sent by server","El cliente ha reconocido más paquetes de los que el servidor ha enviado"}.
{"Commands","Comandos"}.
{"Conference room does not exist","La sala de conferencias no existe"}.
{"Configuration","Configuración"}.
{"Configuration of room ~s","Configuración para la sala ~s"}.
{"Configuration","Configuración"}.
{"Connected Resources:","Recursos conectados:"}.
{"Country","País"}.
{"CPU Time:","Tiempo consumido de CPU:"}.
{"Database","Base de datos"}.
{"Database failure","Error en la base de datos"}.
{"Database Tables at ~p","Tablas de la base de datos en ~p"}.
{"Database Tables Configuration at ","Configuración de tablas de la base de datos en "}.
{"Database","Base de datos"}.
{"December","diciembre"}.
{"Default users as participants","Los usuarios son participantes por defecto"}.
{"Delete message of the day","Borrar mensaje del dia"}.
{"Delete content","Borrar contenido"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Borrar el mensaje del día en todos los dominios"}.
{"Delete Selected","Eliminar los seleccionados"}.
{"Delete message of the day","Borrar mensaje del dia"}.
{"Delete Selected","Borrar los seleccionados"}.
{"Delete table","Borrar tabla"}.
{"Delete User","Borrar usuario"}.
{"Description:","Descripción:"}.
{"Disc only copy","Copia en disco solamente"}.
@ -83,13 +88,13 @@
{"Duplicated groups are not allowed by RFC6121","Los grupos duplicados no están permitidos por RFC6121"}.
{"Edit Properties","Editar propiedades"}.
{"Either approve or decline the voice request.","Aprueba o rechaza la petición de voz."}.
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"ejabberd MUC module","Módulo de MUC para ejabberd"}.
{"ejabberd Multicast service","Servicio Multicast de ejabberd"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","Módulo de Publicar-Subscribir de ejabberd"}.
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module","Módulo SOCKS5 Bytestreams para ejabberd"}.
{"ejabberd vCard module","Módulo vCard para ejabberd"}.
{"ejabberd Web Admin","ejabberd Web Admin"}.
{"ejabberd","ejabberd"}.
{"Elements","Elementos"}.
{"Email","correo"}.
{"Empty password","Contraseña vacía"}.
@ -118,12 +123,14 @@
{"Family Name","Apellido"}.
{"February","febrero"}.
{"File larger than ~w bytes","El fichero es más grande que ~w bytes"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User","Rellena campos para buscar usuarios Jabber que concuerden"}.
{"Friday","viernes"}.
{"From","De"}.
{"From ~s","De ~s"}.
{"From","De"}.
{"Full Name","Nombre completo"}.
{"Get Number of Online Users","Ver número de usuarios conectados"}.
{"Get Number of Registered Users","Ver número de usuarios registrados"}.
{"Get Pending","Obtener pendientes"}.
{"Get User Last Login Time","Ver fecha de la última conexión de usuario"}.
{"Get User Password","Ver contraseña de usuario"}.
{"Get User Statistics","Ver estadísticas de usuario"}.
@ -131,13 +138,12 @@
{"Group ","Grupo "}.
{"Groups","Grupos"}.
{"has been banned","ha sido bloqueado"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","ha sido expulsado por un cambio de su afiliación"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","ha sido expulsado porque el sistema se va a detener"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","ha sido expulsado por un cambio de su afiliación"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","ha sido expulsado porque la sala es ahora solo para miembros"}.
{"has been kicked","ha sido expulsado"}.
{" has set the subject to: "," ha puesto el asunto: "}.
{"Host","Dominio"}.
{"Host unknown","Dominio desconocido"}.
{"Host","Dominio"}.
{"HTTP File Upload","Subir fichero por HTTP"}.
{"Idle connection","Conexión sin uso"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Si no ves la imagen CAPTCHA aquí, visita la página web."}.
@ -159,15 +165,17 @@
{"Incorrect value of 'action' in data form","Valor incorrecto de 'action' en el formulario de datos"}.
{"Incorrect value of 'path' in data form","Valor incorrecto de 'path' en el formulario de datos"}.
{"Insufficient privilege","Privilegio insuficiente"}.
{"Internal server error","Error interno en el servidor"}.
{"Invalid 'from' attribute in forwarded message","Atributo 'from' no válido en el mensaje reenviado"}.
{"Invalid node name","Nombre de nodo no válido"}.
{"Invalid 'previd' value","Valor de 'previd' no válido"}.
{"Invitations are not allowed in this conference","Las invitaciones no están permitidas en esta sala"}.
{"IP addresses","Direcciones IP"}.
{"is now known as","se cambia el nombre a"}.
{"It is not allowed to send error messages to the room. The participant (~s) has sent an error message (~s) and got kicked from the room","No está permitido enviar mensajes de error a la sala. Este participante (~s) ha enviado un mensaje de error (~s) y fue expulsado de la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No está permitido enviar mensajes privados"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","No está permitido enviar mensajes privados del tipo \"groupchat\""}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Impedir el envio de mensajes privados a la sala"}.
{"It is not allowed to send private messages","No está permitido enviar mensajes privados"}.
{"Jabber Account Registration","Registro de Cuenta Jabber"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"January","enero"}.
@ -190,6 +198,7 @@
{"Make room persistent","Sala permanente"}.
{"Make room public searchable","Sala públicamente visible"}.
{"Malformed username","Nombre de usuario mal formado"}.
{"MAM preference modification denied by service policy","Se ha denegado modificar la preferencia MAM por política del servicio"}.
{"March","marzo"}.
{"Maximum Number of Occupants","Número máximo de ocupantes"}.
{"May","mayo"}.
@ -215,21 +224,18 @@
{"Neither 'role' nor 'affiliation' attribute found","No se encontraron los atributos 'role' ni 'affiliation'"}.
{"Never","Nunca"}.
{"New Password:","Nueva contraseña:"}.
{"Nickname","Apodo"}.
{"Nickname can't be empty","El apodo no puede estar vacío"}.
{"Nickname Registration at ","Registro del apodo en "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","El apodo ~s no existe en la sala"}.
{"Nickname","Apodo"}.
{"No address elements found","No se encontraron elementos de dirección ('address')"}.
{"No addresses element found","No se encontró elemento de direcciones ('addresses')"}.
{"No 'affiliation' attribute found","No se encontró el atributo 'affiliation'"}.
{"No available resource found","No se encontró un recurso conectado"}.
{"No body provided for announce message","No se ha proporcionado cuerpo de mensaje para el anuncio"}.
{"No child elements found","No se encontraron subelementos"}.
{"No data form found","No se encontró formulario de datos"}.
{"No Data","Sin datos"}.
{"Node already exists","El nodo ya existe"}.
{"Node index not found","No se ha encontrado índice de nodo"}.
{"Node not found","Nodo no encontrado"}.
{"Node ~p","Nodo ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Ha fallado el procesado del nombre de nodo (nodeprep)"}.
{"Nodes","Nodos"}.
{"No features available","No hay características disponibles"}.
{"No <forwarded/> element found","No se ha encontrado elemento <forwarded/>"}.
{"No hook has processed this command","Ningún evento ha procesado este comando"}.
@ -239,7 +245,6 @@
{"No limit","Sin límite"}.
{"No module is handling this query","Ningún modulo está gestionando esta petición"}.
{"No 'modules' found in data form","No se encontró 'modules' en el formulario de datos"}.
{"None","Ninguno"}.
{"No node specified","No se ha especificado ningún nodo"}.
{"No 'password' found in data form","No se encontró 'password' en el formulario de datos"}.
{"No 'password' found in this query","No se encontró 'password' en esta petición"}.
@ -250,8 +255,16 @@
{"No running node found","No se ha encontrado ningún nodo activo"}.
{"No services available","No hay servicios disponibles"}.
{"No statistics found for this item","No se han encontrado estadísticas para este elemento"}.
{"Not Found","No encontrado"}.
{"No 'to' attribute found in the invitation","No se encontró el atributo 'to' en la invitación"}.
{"Node already exists","El nodo ya existe"}.
{"Node index not found","No se ha encontrado índice de nodo"}.
{"Node not found","Nodo no encontrado"}.
{"Node ~p","Nodo ~p"}.
{"Nodeprep has failed","Ha fallado el procesado del nombre de nodo (nodeprep)"}.
{"Nodes","Nodos"}.
{"None","Ninguno"}.
{"Not allowed","No permitido"}.
{"Not Found","No encontrado"}.
{"Not subscribed","No suscrito"}.
{"November","noviembre"}.
{"Number of online users","Número de usuarios conectados"}.
@ -261,9 +274,9 @@
{"Offline Messages:","Mensajes diferidos:"}.
{"OK","Aceptar"}.
{"Old Password:","Contraseña antigua:"}.
{"Online","Conectado"}.
{"Online Users","Usuarios conectados"}.
{"Online Users:","Usuarios conectados:"}.
{"Online","Conectado"}.
{"Only <enable/> or <disable/> tags are allowed","Solo se permiten las etiquetas <enable/> o <disable/>"}.
{"Only <list/> element is allowed in this query","Solo se permite el elemento <list/> en esta petición"}.
{"Only members may query archives of this room","Solo miembros pueden consultar el archivo de mensajes de la sala"}.
@ -278,22 +291,28 @@
{"Outgoing s2s Connections","Conexiones S2S salientes"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Conexiones S2S salientes:"}.
{"Owner privileges required","Se requieren privilegios de propietario de la sala"}.
{"Packet relay is denied by service policy","Se ha denegado el reenvío del paquete por política del servicio"}.
{"Packet","Paquete"}.
{"Parse failed","El procesado falló"}.
{"Password","Contraseña"}.
{"Password:","Contraseña:"}.
{"Password Verification","Verificación de la contraseña"}.
{"Password Verification:","Verificación de la contraseña:"}.
{"Password","Contraseña"}.
{"Password:","Contraseña:"}.
{"Path to Dir","Ruta al directorio"}.
{"Path to File","Ruta al fichero"}.
{"Pending","Pendiente"}.
{"Period: ","Periodo: "}.
{"Ping","Ping"}.
{"Ping query is incorrect","La petición de Ping es incorrecta"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database separately.","Ten en cuenta que estas opciones solo harán copia de seguridad de la base de datos Mnesia embebida. Si estás usando ODBC tendrás que hacer también copia de seguridad de tu base de datos SQL."}.
{"Please, wait for a while before sending new voice request","Por favor, espera un poco antes de enviar otra petición de voz"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Possessing 'ask' attribute is not allowed by RFC6121","Poseer el atributo 'ask' no está permitido por RFC6121"}.
{"Previous session not found","La sesión previa no ha sido encontrada"}.
{"Previous session PID has been killed","El proceso de la sesión previa ha sido cerrado"}.
{"Previous session PID has exited","El proceso de la sesión previa ha terminado"}.
{"Previous session PID is dead","El proceso de la sesión previa está muerto"}.
{"Previous session timed out","La sesión previa ha caducado"}.
{"private, ","privado"}.
{"Publish-Subscribe","Servicio de Publicar-Subscribir"}.
{"PubSub subscriber request","Petición de subscriptor de PubSub"}.
@ -310,13 +329,13 @@
{"Register","Registrar"}.
{"Remote copy","Copia remota"}.
{"Remove All Offline Messages","Borrar todos los mensajes diferidos"}.
{"Remove","Borrar"}.
{"Remove User","Eliminar usuario"}.
{"Remove","Borrar"}.
{"Replaced by new connection","Reemplazado por una nueva conexión"}.
{"Request has timed out","La petición ha caducado"}.
{"Resources","Recursos"}.
{"Restart","Reiniciar"}.
{"Restart Service","Reiniciar el servicio"}.
{"Restart","Reiniciar"}.
{"Restore Backup from File at ","Restaura copia de seguridad desde el fichero en "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","Restaurar copia de seguridad binaria en el siguiente reinicio de ejabberd (requiere menos memoria que si instantánea):"}.
{"Restore binary backup immediately:","Restaurar inmediatamente copia de seguridad binaria:"}.
@ -326,42 +345,44 @@
{"Room creation is denied by service policy","Se te ha denegado crear la sala por política del servicio"}.
{"Room description","Descripción de la sala"}.
{"Room Occupants","Ocupantes de la sala"}.
{"Room terminates","Cerrando la sala"}.
{"Room title","Título de la sala"}.
{"Roster","Lista de contactos"}.
{"Roster module has failed","El módulo Roster ha fallado"}.
{"Roster of ","Lista de contactos de "}.
{"Roster size","Tamaño de la lista de contactos"}.
{"Roster","Lista de contactos"}.
{"RPC Call Error","Error en la llamada RPC"}.
{"Running Nodes","Nodos funcionando"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s te invita a la sala ~s"}.
{"Saturday","sábado"}.
{"Scan failed","El escaneo ha fallado"}.
{"Script check","Comprobación de script"}.
{"Search Results for ","Buscar resultados por "}.
{"Search users in ","Buscar usuarios en "}.
{"Send announcement to all online users","Enviar anuncio a todos los usuarios conectados"}.
{"Select All","Seleccionar todo"}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Enviar anuncio a todos los usuarios conectados en todos los dominios"}.
{"Send announcement to all users","Enviar anuncio a todos los usuarios"}.
{"Send announcement to all online users","Enviar anuncio a todos los usuarios conectados"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Enviar anuncio a todos los usuarios en todos los dominios"}.
{"Send announcement to all users","Enviar anuncio a todos los usuarios"}.
{"September","septiembre"}.
{"Server connections to local subdomains are forbidden","Conexiones de servidor a subdominios locales están prohibidas"}.
{"Server:","Servidor:"}.
{"Session state copying timed out","El copiado del estado de la sesión ha caducado"}.
{"Set message of the day and send to online users","Poner mensaje del dia y enviar a todos los usuarios conectados"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Poner mensaje del día en todos los dominios y enviar a los usuarios conectados"}.
{"Shared Roster Groups","Grupos Compartidos"}.
{"Show Integral Table","Mostrar Tabla Integral"}.
{"Show Ordinary Table","Mostrar Tabla Ordinaria"}.
{"Shut Down Service","Detener el servicio"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s te invita a la sala ~s"}.
{"SOCKS5 Bytestreams","SOCKS5 Bytestreams"}.
{"Some Jabber clients can store your password in the computer, but you should do this only in your personal computer for safety reasons.","Algunos clientes Jabber pueden recordar tu contraseña en la máquina. Usa esa opción solo si confías en que la máquina que usas es segura."}.
{"~s's Offline Messages Queue","Cola de mensajes diferidos de ~s"}.
{"Start Modules at ","Iniciar módulos en "}.
{"Start Modules","Iniciar módulos"}.
{"Statistics","Estadísticas"}.
{"Statistics of ~p","Estadísticas de ~p"}.
{"Stop","Detener"}.
{"Statistics","Estadísticas"}.
{"Stop Modules at ","Detener módulos en "}.
{"Stop Modules","Detener módulos"}.
{"Stop","Detener"}.
{"Stopped Nodes","Nodos detenidos"}.
{"Storage Type","Tipo de almacenamiento"}.
{"Store binary backup:","Guardar copia de seguridad binaria:"}.
@ -376,27 +397,36 @@
{"Sunday","domingo"}.
{"That nickname is already in use by another occupant","Ese apodo ya está siendo usado por otro ocupante"}.
{"That nickname is registered by another person","El apodo ya está registrado por otra persona"}.
{"The account already exists","La cuenta ya existe"}.
{"The account was not deleted","La cuenta no fue eliminada"}.
{"The CAPTCHA is valid.","El CAPTCHA es válido."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","La verificación de CAPTCHA ha fallado"}.
{"The captcha you entered is wrong","El CAPTCHA que has introducido es erróneo"}.
{"The feature requested is not supported by the conference","La característica solicitada no está soportada por la sala de conferencia"}.
{"The password contains unacceptable characters","La contraseña contiene caracteres inaceptables"}.
{"the password is","la contraseña es"}.
{"The password is too weak","La contraseña es demasiado débil"}.
{"the password is","la contraseña es"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","La contraseña de tu cuenta Jabber se ha cambiado correctamente."}.
{"The password was not changed","La contraseña no fue cambiada"}.
{"The passwords are different","Las contraseñas son diferentes"}.
{"The query is only allowed from local users","La solicitud está permitida solo para usuarios locales"}.
{"The query must not contain <item/> elements","La solicitud no debe contener elementos <item/>"}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","El paquete DEBE contener solo un elemento <active/>, un elemento <default/>, o un elemento <list/>"}.
{"The username is not valid","El nombre de usuario no es válido"}.
{"There was an error changing the password: ","Hubo un error cambiando la contraseña."}.
{"There was an error creating the account: ","Hubo uno error al crear la cuenta:"}.
{"There was an error deleting the account: ","Hubo un error borrando la cuenta."}.
{"The stanza MUST contain only one <active/> element, one <default/> element, or one <list/> element","El paquete DEBE contener solo un elemento <active/>, un elemento <default/>, o un elemento <list/>"}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","No importa si usas mayúsculas: macbeth es lo mismo que MacBeth y Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Esta página te permite crear una cuenta Jabber este servidor Jabber. Tu JID (Jabber IDentificador) será de la forma: nombredeusuario@servidor. Por favor lee detenidamente las instrucciones para rellenar correctamente los campos."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Esta página te permite borrar tu cuenta Jabber en este servidor Jabber."}.
{"This room is not anonymous","Sala no anónima"}.
{"This service can not process the address: ~s","Este servicio no puede procesar la dirección: ~s"}.
{"Thursday","jueves"}.
{"Time delay","Retraso temporal"}.
{"Timed out waiting for stream resumption","Ha pasado demasiado tiempo esperando que la conexión se restablezca"}.
{"Time","Fecha"}.
{"To register, visit ~s","Para registrarte, visita ~s"}.
{"To ~s","A ~s"}.
{"Token TTL","Token TTL"}.
{"Too many active bytestreams","Demasiados bytestreams activos"}.
{"Too many CAPTCHA requests","Demasiadas peticiones de CAPTCHA"}.
@ -404,11 +434,10 @@
{"Too many <item/> elements","Demasiados elementos <item/>"}.
{"Too many <list/> elements","Demasiados elementos <list/>"}.
{"Too many (~p) failed authentications from this IP address (~s). The address will be unblocked at ~s UTC","Demasiadas (~p) autenticaciones fallidas de esta dirección IP (~s). La dirección será desbloqueada en ~s UTC"}.
{"Too many receiver fields were specified","Se han especificado demasiados campos de destinatario"}.
{"Too many unacked stanzas","Demasiados mensajes sin haber reconocido recibirlos"}.
{"Too many users in this conference","Demasiados usuarios en esta sala"}.
{"To","Para"}.
{"To register, visit ~s","Para registrarte, visita ~s"}.
{"To ~s","A ~s"}.
{"Total rooms","Salas totales"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Se ha exedido el límite de tráfico"}.
{"Transactions Aborted:","Transacciones abortadas:"}.
@ -420,26 +449,29 @@
{"Unable to register route on existing local domain","No se ha podido registrar la ruta en este dominio local existente"}.
{"Unauthorized","No autorizado"}.
{"Unexpected action","Acción inesperada"}.
{"Unexpected error condition: ~p","Condición de error inesperada: ~p"}.
{"Unregister a Jabber account","Borrar una cuenta Jabber"}.
{"Unregister","Borrar"}.
{"Unselect All","Deseleccionar todo"}.
{"Unsupported <index/> element","Elemento <index/> no soportado"}.
{"Unsupported version","Versión no soportada"}.
{"Update","Actualizar"}.
{"Update message of the day (don't send)","Actualizar mensaje del dia, pero no enviarlo"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Actualizar el mensaje del día en todos los dominos (pero no enviarlo)"}.
{"Update ~p","Actualizar ~p"}.
{"Update plan","Plan de actualización"}.
{"Update script","Script de actualización"}.
{"Update","Actualizar"}.
{"Uptime:","Tiempo desde el inicio:"}.
{"User already exists","El usuario ya existe"}.
{"User (jid)","Usuario (jid)"}.
{"User Management","Administración de usuarios"}.
{"Username:","Nombre de usuario:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Los usuarios no tienen permitido crear cuentas con tanta rapidez"}.
{"User removed","Usuario eliminado"}.
{"User session not found","Sesión de usuario no encontrada"}.
{"User session terminated","Sesión de usuario terminada"}.
{"Users Last Activity","Última actividad de los usuarios"}.
{"User ~s","Usuario ~s"}.
{"Username:","Nombre de usuario:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Los usuarios no tienen permitido crear cuentas con tanta rapidez"}.
{"Users Last Activity","Última actividad de los usuarios"}.
{"Users","Usuarios"}.
{"User","Usuario"}.
{"Validate","Validar"}.
@ -449,12 +481,16 @@
{"Value of '~s' should be integer","El valor de '~s' debería ser un entero"}.
{"Value 'set' of 'type' attribute is not allowed","El valor 'set' del atributo 'type' no está permitido"}.
{"vCard User Search","Buscar vCard de usuario"}.
{"Virtual Hosting","Dominios Virtuales"}.
{"Virtual Hosts","Dominios Virtuales"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Los visitantes no tienen permitido cambiar sus apodos en esta sala"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Los visitantes no pueden enviar mensajes a todos los ocupantes"}.
{"Voice request","Petición de voz"}.
{"Voice requests are disabled in this conference","Las peticiones de voz están desactivadas en esta sala"}.
{"Wednesday","miércoles"}.
{"Wrong parameters in the web formulary","Parámetros incorrectos en el formulario web"}.
{"Wrong xmlns","xmlns incorrecto"}.
{"You are being removed from the room because of a system shutdown","Estás siendo expulsado de la sala porque el sistema se va a detener"}.
{"You are not joined to the channel","No has entrado en el canal"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Puedes cambiar tu contraseña después, usando un cliente Jabber."}.
{"You have been banned from this room","Has sido bloqueado en esta sala"}.
@ -465,6 +501,7 @@
{"You need an x:data capable client to search","Necesitas un cliente con soporte de x:data para poder buscar"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Tu lista de privacidad activa ha denegado el envío de este paquete."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Tu cola de mensajes diferidos de contactos está llena. El mensaje se ha descartado."}.
{"You're not allowed to create nodes","No tienes permitido crear nodos"}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Tu cuenta Jabber se ha creado correctamente."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Tu cuenta Jabber se ha borrado correctamente."}.
{"Your subscription request and/or messages to ~s have been blocked. To unblock your subscription request, visit ~s","Tu petición de suscripción y/o mensajes a ~s están siendo bloqueados. Para desbloquearlos, visita ~s"}.
{"You're not allowed to create nodes","No tienes permitido crear nodos"}.

File diff suppressed because it is too large Load Diff
Loading…
Cancel
Save