24
1
mirror of https://github.com/processone/ejabberd.git synced 2024-06-12 21:52:07 +02:00

Update the Slovak translation (thanks to Marek Bečka)

This commit is contained in:
Badlop 2010-05-31 00:27:21 +02:00
parent 91d22109c8
commit ba9247c530
2 changed files with 12 additions and 10 deletions

View File

@ -36,6 +36,10 @@
{"Change Password","Zmeniť heslo"}.
{"Change User Password","Zmeniť heslo užívateľa"}.
{"Chatroom configuration modified","Nastavenie diskusnej miestnosti bolo zmenené"}.
{"Chatroom is created","Diskusná miestnosť je vytvorená"}.
{"Chatroom is destroyed","Diskusná miestnosť je zrušená"}.
{"Chatroom is started","Diskusná miestnosť je obnovená"}.
{"Chatroom is stopped","Diskusná miestnosť je pozastavená"}.
{"Chatrooms","Diskusné miestnosti"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Zvolte meno užívateľa a heslo pre registráciu na tomto servere"}.
{"Choose modules to stop","Vyberte moduly, ktoré majú byť zastavené"}.
@ -246,6 +250,7 @@
{"Protocol","Protokol"}.
{"Publish-Subscribe","Publish-Subscribe"}.
{"PubSub subscriber request","Žiadosť odberateľa PubSub"}.
{"Purge all items when the relevant publisher goes offline","Odstrániť všetky relevantné položky, keď užívateľ prejde do módu offline"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Dotazovať sa o členoch nie je v tejto miestnosti povolené"}.
{"RAM and disc copy","Kópia RAM a disku"}.
{"RAM copy","Kópia RAM"}.
@ -298,6 +303,7 @@
{"Shut Down Service","Vypnúť službu"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s Vás pozýva do miestnosti ~s"}.
{"Specify the access model","Uveďte model prístupu"}.
{"Specify the event message type","Uveďte typ pre správu o udalosti"}.
{"Specify the publisher model","Špecifikovať model publikovania"}.
{"~s's Offline Messages Queue","~s Offline správy"}.
{"Start Modules at ","Spustiť moduly na "}.

View File

@ -620,24 +620,20 @@ msgid " has set the subject to: "
msgstr "zmenil(a) tému na: "
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:452
#, fuzzy
msgid "Chatroom is created"
msgstr "Diskusné miestnosti"
msgstr "Diskusná miestnosť je vytvorená"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:453
#, fuzzy
msgid "Chatroom is destroyed"
msgstr "Diskusné miestnosti"
msgstr "Diskusná miestnosť je zrušená"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:454
#, fuzzy
msgid "Chatroom is started"
msgstr "Diskusné miestnosti"
msgstr "Diskusná miestnosť je obnovená"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:455
#, fuzzy
msgid "Chatroom is stopped"
msgstr "Diskusné miestnosti"
msgstr "Diskusná miestnosť je pozastavená"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:459
msgid "Monday"
@ -1100,11 +1096,11 @@ msgstr "Špecifikovať model publikovania"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3380 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3214
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr ""
"Odstrániť všetky relevantné položky, keď užívateľ prejde do módu offline"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3381 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3215
#, fuzzy
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Uveďte model prístupu"
msgstr "Uveďte typ pre správu o udalosti"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3383 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3217
msgid "Max payload size in bytes"