Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 99.8% (811 of 812 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/gl/
honeypot-register-form
josé m 2 years ago committed by Weblate
parent fdaecbd4ae
commit 42d0817252

@ -26,6 +26,7 @@
"Abandon edition": "Deixar a edición",
"About": "Acerca de",
"About Mobilizon": "Acerca de Mobilizon",
"About anonymous participation": "Acerca da participación anónima",
"About this event": "Acerca deste evento",
"About this instance": "Acerca desta instancia",
"About {instance}": "Acerca de {instance}",
@ -83,6 +84,7 @@
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a edición do evento? Perderás as modificacións.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a túa participación no evento \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "¿Tes a certeza de que queres eliminar este evento? Esta acción non é reversible.",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Como a organización do evento escolleu validar manualmente as solicitudes, a túa participación estará realmente confirmada cando recibas un email informándote.",
"Assigned to": "Asignado a",
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Volver á páxina anterior",
@ -102,6 +104,7 @@
"Cancel edition": "Cancelar edición",
"Cancel my participation request…": "Cancelar a miña solicitude de participación…",
"Cancel my participation…": "Cancelar a miña participación…",
"Cancelled": "Cancelado",
"Cancelled: Won't happen": "Cancelado: Non acontecerá",
"Category": "Categoría",
"Change": "Cambiar",
@ -111,6 +114,9 @@
"Change timezone": "Cambiar zona horaria",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Comproba a caixa de correo (e o cartafol de spam).",
"Clear": "Baleirar",
"Clear participation data for all events": "Eliminar os datos de participación para todos os eventos",
"Clear participation data for this event": "Eliminar os datos de participación para este evento",
"Click for more information": "Preme para saber máis",
"Click to select": "Preme para escoller",
"Click to upload": "Preme para subir",
"Close": "Pechar",
@ -373,6 +379,7 @@
"Limited number of places": "Número de prazas limitado",
"List title": "Título da lista",
"Load more": "Cargar máis",
"Loading comments…": "Cargando comentarios…",
"Local": "Local",
"Locality": "Localidade",
"Location": "Lugar",
@ -640,6 +647,7 @@
"Suspend group": "Suspende grupo",
"Suspended": "Suspendida",
"Task lists": "Listas de tarefas",
"Tentative": "Provisional",
"Tentative: Will be confirmed later": "Tentativa: será confirmada máis tarde",
"Terms": "Termos",
"Terms of service": "Termos do servizo",
@ -783,6 +791,7 @@
"You have one event in {days} days.": "Non tes eventos en {days} días | Tes un evento en {days} días. | Tes {count} eventos en {days} días",
"You have one event today.": "Hoxe non tes eventos | Hoxe tes un evento. | Tes {count} eventos hoxe",
"You have one event tomorrow.": "Non tes eventos mañán | Tes un evento mañán. | Tes {count] eventos mañán",
"You may clear all participation information for this device with the buttons below.": "Podes eliminar a información da participación neste dispositivo cos botóns inferiores.",
"You may now close this window.": "Xa podes pechar esta ventá.",
"You need to create the group before you create an event.": "Tes que crear un grupo antes de crear un evento.",
"You need to login.": "Teste que conectar.",
@ -809,6 +818,7 @@
"Your participation request has been validated": "A túa participación foi validada",
"Your participation request is being validated": "Estase validando a túa participación",
"Your participation status has been changed": "O estado da túa participación cambiou",
"Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed.": "O estado da túa participación só se garda neste dispositivo e será borrado un mes despois de rematar o evento.",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "A participación aínda debe ser aprobada pola organización.",
"Your profile will be shown as contact.": "O teu perfil será mostrado como contacto.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Zona horaria actual establecida a {timezone}.",

Loading…
Cancel
Save