24
1
mirror of https://github.com/processone/ejabberd.git synced 2024-06-16 22:05:29 +02:00
xmpp.chapril.org-ejabberd/src/msgs/tr.msg

331 lines
19 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

{"Access Configuration","Erişim Ayarları"}.
{"Access Control List Configuration","Erişim Kontrol Listelerinin Ayarlanması (ACL)"}.
{"Access control lists","Erişim kontrol listeleri (ACL)"}.
{"Access Control Lists","Erişim Kontrol Listeleri (ACL)"}.
{"Access denied by service policy","Servis politikası gereği erişim engellendi"}.
{"Access rules","Erişim kuralları"}.
{"Access Rules","Erişim Kuralları"}.
{"Action on user","Kullanıcıya uygulanacak eylem"}.
{"Add Jabber ID","Jabber ID'si Ekle"}.
{"Add New","Yeni Ekle"}.
{"Add User","Kullanıcı Ekle"}.
{"Administration of ","Yönetim : "}.
{"Administration","Yönetim"}.
{"Administrator privileges required","Yönetim yetkileri gerekli"}.
{"A friendly name for the node","Düğüm için dostane bir isim"}.
{"All activity","Tüm aktivite"}.
{"Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?","Bu Jabber ID bu pubsub düğümüne üye olmasına izin verilsin mi?"}.
{"Allow users to query other users","Kullanıcıların diğer kullanıcıları sorgulamalarına izin ver"}.
{"Allow users to send invites","Kullanıcıların davetiye göndermelerine izin ver"}.
{"Allow users to send private messages","Kullanıcıların özel mesaj göndermelerine izin ver"}.
{"Allow visitors to change nickname","Ziyaretçilerin takma isim değiştirmelerine izin ver"}.
{"Allow visitors to send status text in presence updates","Ziyaretçilerin varlık (presence) güncellemelerinde durum metni göndermelerine izin ver"}.
{"All Users","Tüm Kullanıcılar"}.
{"Announcements","Duyurular"}.
{"anyone","herkes"}.
{"April","Nisan"}.
{"August","Ağustos"}.
{"Backup Management","Yedek Yönetimi"}.
{"Backup of ","Yedek : "}.
{"Backup to File at ","Dosyaya Yedekle : "}.
{"Backup","Yedekle"}.
{"Bad format","Kötü biçem"}.
{"Birthday","Doğumgünü"}.
{"Change Password","Parola Değiştir"}.
{"Change User Password","Kullanıcı Parolasını Değiştir"}.
{"Chatroom configuration modified","Sohbet odası ayarı değiştirildi"}.
{"Chatrooms","Sohbet Odaları"}.
{"Choose a username and password to register with this server","Bu sunucuya kayıt olmak için bir kullanıcı ismi ve parola seçiniz"}.
{"Choose modules to stop","Durdurulacak modülleri seçiniz"}.
{"Choose storage type of tables","Tabloların veri depolama tipini seçiniz"}.
{"Choose whether to approve this entity's subscription.","Bu varlığın üyeliğini onaylayıp onaylamamayı seçiniz."}.
{"City","İl"}.
{"Commands","Komutlar"}.
{"Conference room does not exist","Konferans odası bulunamadı"}.
{"Configuration","Ayarlar"}.
{"Connected Resources:","Bağlı Kaynaklar:"}.
{"Country","Ülke"}.
{"CPU Time:","İşlemci Zamanı:"}.
{"Database Tables at ","Veritabanı Tabloları : "}.
{"Database Tables Configuration at ","Veritabanı Tablo Ayarları : "}.
{"Database","Veritabanı"}.
{"December","Aralık"}.
{"Default users as participants","Kullanıcılar öntanımlı olarak katılımcı olsun"}.
{"Delete message of the day","Günün mesajını sil"}.
{"Delete message of the day on all hosts","Tüm sunuculardaki günün mesajını sil"}.
{"Delete Selected","Seçilenleri Sil"}.
{"Delete","Sil"}.
{"Delete User","Kullanıcıyı Sil"}.
{"Deliver event notifications","Olay uyarıları gönderilsin"}.
{"Deliver payloads with event notifications","Yükleri (payload) olay uyarıları ile beraber gönder"}.
{"Description:","Tanım:"}.
{"Disc only copy","Sadece disk kopyala"}.
{"Displayed Groups:","Gösterilen Gruplar:"}.
{"Dump Backup to Text File at ","Metin Dosyasına Döküm Alarak Yedekle : "}.
{"Dump to Text File","Metin Dosyasına Döküm Al"}.
{"Edit Properties","Özellikleri Düzenle"}.
{"ejabberd IRC module","ejabberd IRC modülü"}.
{"ejabberd MUC module","ejabberd MUC modülü"}.
{"ejabberd Publish-Subscribe module","ejabberd Publish-Subscribe modülü"}.
{"ejabberd SOCKS5 Bytestreams module","ejabberd SOCKS5 Bytestreams modülü"}.
{"ejabberd vCard module","ejabberd vCard modülü"}.
{"ejabberd virtual hosts","ejabberd sanal sunucuları"}.
{"ejabberd Web Admin","ejabberd Web Yöneticisi"}.
{"Email","E-posta"}.
{"Enable logging","Kayıt tutma özelliğini aç"}.
{"Encodings","Kodlamalar"}.
{"End User Session","Kullanıcı Oturumunu Kapat"}.
{"Enter list of {Module, [Options]}","{Module, [Options]} listesi giriniz"}.
{"Enter nickname you want to register","Kaydettirmek istediğiniz takma ismi giriniz"}.
{"Enter path to backup file","Yedek dosyasının yolunu giriniz"}.
{"Enter path to jabberd14 spool dir","jabberd14 spool dosyası için yol giriniz"}.
{"Enter path to jabberd14 spool file","jabberd14 spool dosyası için yol giriniz"}.
{"Enter path to text file","Metin dosyasının yolunu giriniz"}.
{"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers","IRC sunuculara bağlanmak için kullanmak istediğiniz kullanıcı isimleri ve kodlamaları giriniz"}.
{"Erlang Jabber Server","Erlang Jabber Sunucusu"}.
{"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\"}].","Örnek: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\"}, {\"vendetta.fef.net\", \"iso8859-1\"}]."}.
{"Family Name","Soyisim"}.
{"February","Şubat"}.
{"Fill in fields to search for any matching Jabber User","Eşleşen jabber kullanıcılarını aramak için alanları doldurunuz"}.
{"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of field to match substring)","Eşleşen jabber kullanıcılarını aramak için formu doldurunuz (Alt dizgi eşlemek için alanın sonuna * ekleyin)"}.
{"Friday","Cuma"}.
{"From","Kimden"}.
{"From ~s","Kimden ~s"}.
{"Full Name","Tam İsim"}.
{"Get Number of Online Users","Bağlı Kullanıcı Sayısını Al"}.
{"Get Number of Registered Users","Kayıtlı Kullanıcı Sayısını Al"}.
{"Get User Last Login Time","Kullanıcı Son Giriş Zamanınlarını Al"}.
{"Get User Password","Kullanıcı Parolasını Al"}.
{"Get User Statistics","Kullanıcı İstatistiklerini Al"}.
{"Group ","Group "}.
{"Groups","Gruplar"}.
{"has been banned","odaya girmesi yasaklandı"}.
{"has been kicked because of an affiliation change","ilişki değişikliğinden dolayı atıldı"}.
{"has been kicked because of a system shutdown","sistem kapandığından dolayı atıldı"}.
{"has been kicked because the room has been changed to members-only","oda üyelere-özel hale getirildiğinden dolayı atıldı"}.
{"has been kicked","odadan atıldı"}.
{" has set the subject to: "," konuyu değiştirdi: "}.
{"Host","Sunucu"}.
{"If you want to specify different encodings for IRC servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding\"}'. By default this service use \"~s\" encoding.","IRC sunucuları için farklı kodlamalar belirtmek istiyorsanız, '{\"irc sunucusu\", \"kodlama\"}' biçeminde değerlerle bu listeyi doldurunuz. Öntanımlı olarak bu servis \"~s\" kodlamasını kullanıyor."}.
{"Import Directory","Dizini İçe Aktar"}.
{"Import File","Dosyayı İçe Aktar"}.
{"Import User from File at ","Dosyadan Kullanıcıları İçe Aktar : "}.
{"Import Users from Dir at ","Dizinden Kullanıcıları İçe Aktar : "}.
{"Import Users From jabberd14 Spool Files","Jabberd 1.4 Spool Dosyalarından Kullanıcıları İçeri Aktar"}.
{"Improper message type","Uygunsuz mesaj tipi"}.
{"Incorrect password","Yanlış parola"}.
{"Invalid affiliation: ~s","Geçersiz ilişki: ~s"}.
{"Invalid role: ~s","Geçersiz rol: ~s"}.
{"IP addresses","IP adresleri"}.
{"IRC Transport","IRC Nakli (Transport)"}.
{"IRC Username","IRC Kullanıcı İsmi"}.
{"is now known as","isim değiştirdi :"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","\"groupchat\" tipinde özel mesajlar gönderilmesine izin verilmiyor"}.
{"It is not allowed to send private messages","Özel mesaj gönderilmesine izin verilmiyor"}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Konferansa özel mesajlar gönderilmesine izin verilmiyor"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"Jabber ID ~s is invalid","Jabber ID ~s geçersiz"}.
{"January","Ocak"}.
{"joins the room","odaya katıldı"}.
{"July","Temmuz"}.
{"June","Haziran"}.
{"Last Activity","Son Aktivite"}.
{"Last login","Son giriş"}.
{"Last month","Geçen ay"}.
{"Last year","Geçen yıl"}.
{"leaves the room","odadan ayrıldı"}.
{"Listened Ports at ","Dinlenen Kapılar (Portlar) : "}.
{"Listened Ports","Dinlenen Kapılar (Portlar)"}.
{"List of modules to start","Başlatılacak modüllerin listesi"}.
{"Low level update script","Düşük seviye güncelleme betiği"}.
{"Make participants list public","Katılımcı listesini herkese açık hale getir"}.
{"Make room members-only","Odayı sadece üyelere açık hale getir"}.
{"Make room moderated","Odayı moderasyonlu hale getir"}.
{"Make room password protected","Odayı parola korumalı hale getir"}.
{"Make room persistent","Odayı kalıcı hale getir"}.
{"Make room public searchable","Odayı herkes tarafından aranabilir hale getir"}.
{"March","Mart"}.
{"Maximum Number of Occupants","Odada En Fazla Bulunabilecek Kişi Sayısı"}.
{"Max # of items to persist","Kalıcı hale getirilecek en fazla öğe sayısı"}.
{"Max payload size in bytes","En fazla yük (payload) boyutu (bayt olarak)"}.
{"May","Mayıs"}.
{"Members:","Üyeler:"}.
{"Memory","Bellek"}.
{"Message body","Mesajın gövdesi"}.
{"Middle Name","Ortanca İsim"}.
{"Moderator privileges required","Moderatör yetkileri gerekli"}.
{"moderators only","sadece moderatörler"}.
{"Module","Modül"}.
{"Modules at ","Modüller : "}.
{"Modules","Modüller"}.
{"Monday","Pazartesi"}.
{"Name:","İsim:"}.
{"Name","İsim"}.
{"Never","Asla"}.
{"Nickname Registration at ","Takma İsim Kaydı : "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","~s takma ismi odada yok"}.
{"Nickname","Takma isim"}.
{"No body provided for announce message","Duyuru mesajının gövdesi yok"}.
{"No Data","Veri Yok"}.
{"Node ","Düğüm "}.
{"Node ID","Düğüm ID"}.
{"Node not found","Düğüm bulunamadı"}.
{"Nodes","Düğümler"}.
{"No limit","Sınırsız"}.
{"None","Hiçbiri"}.
{"No resource provided","Hiç kaynak sağlanmadı"}.
{"Notify subscribers when items are removed from the node","Düğümden öğeler kaldırıldığında üyeleri uyar"}.
{"Notify subscribers when the node configuration changes","Düğüm ayarları değiştiğinde üyeleri uyar"}.
{"Notify subscribers when the node is deleted","Bir düğüm silindiğinde üyeleri uyar"}.
{"November","Kasım"}.
{"Number of occupants","Oda sakini sayısı"}.
{"Number of online users","Bağlı kullanıcı sayısı"}.
{"Number of registered users","Kayıtlı kullanıcı sayısı"}.
{"October","Ekim"}.
{"Offline Messages:","Çevirim-dışı Mesajlar:"}.
{"Offline Messages","Çevirim-dışı Mesajlar"}.
{"OK","Tamam"}.
{"Online","Bağlı"}.
{"Online Users:","Bağlı Kullanıcılar:"}.
{"Online Users","Bağlı Kullanıcılar"}.
{"Only deliver notifications to available users","Uyarıları sadece durumu uygun kullanıcılara ulaştır"}.
{"Only occupants are allowed to send messages to the conference","Sadece oda sakinlerinin konferansa mesaj göndermesine izin veriliyor"}.
{"Only occupants are allowed to send queries to the conference","Sadece oda sakinlerinin konferansa sorgu göndermesine izin veriliyor"}.
{"Only service administrators are allowed to send service messages","Sadece servis yöneticileri servis mesajı gönderebilirler"}.
{"Options","Seçenekler"}.
{"Organization Name","Kurum İsmi"}.
{"Organization Unit","Kurumun İlgili Birimi"}.
{"Outgoing s2s Connections:","Giden s2s Bağlantıları:"}.
{"Outgoing s2s Connections","Giden s2s Bağlantıları"}.
{"Outgoing s2s Servers:","Giden s2s Sunucuları"}.
{"Owner privileges required","Sahip yetkileri gerekli"}.
{"Packet","Paket"}.
{"Password:","Parola:"}.
{"Password","Parola"}.
{"Password Verification","Parola Doğrulaması"}.
{"Path to Dir","Dizinin Yolu"}.
{"Path to File","Dosyanın Yolu"}.
{"Pending","Sıra Bekleyen"}.
{"Period: ","Periyot:"}.
{"Persist items to storage","Öğeleri depoda kalıcı hale getir"}.
{"Ping","Ping"}.
{"Pong","Pong"}.
{"Port","Kapı (Port)"}.
{"Present real Jabber IDs to","Gerçek Jabber ID'lerini göster :"}.
{"private, ","özel"}.
{"Publish-Subscribe","Yayınla-Üye Ol"}.
{"PubSub subscriber request","PubSub üye isteği"}.
{"Queries to the conference members are not allowed in this room","Bu odada konferans üyelerine sorgu yapılmasına izin verilmiyor"}.
{"RAM and disc copy","RAM ve disk kopyala"}.
{"RAM copy","RAM kopyala"}.
{"(Raw)","(Ham)"}.
{"Raw","Ham"}.
{"Really delete message of the day?","Günün mesajını silmek istediğinize emin misiniz?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Alıcı konferans odasında değil"}.
{"Registered Users:","Kayıtlı Kullanıcılar:"}.
{"Registered Users","Kayıtlı Kullanıcılar"}.
{"Registration in mod_irc for ","mod_irc'ye kayıt : "}.
{"Remote copy","Uzak kopyala"}.
{"Remove","Kaldır"}.
{"Remove User","Kullanıcıyı Kaldır"}.
{"Replaced by new connection","Eski bağlantı yenisi ile değiştirildi"}.
{"Resources","Kaynaklar"}.
{"Restart Service","Servisi Tekrar Başlat"}.
{"Restart","Tekrar Başlat"}.
{"Restore Backup from File at ","Dosyadaki Yedekten Geri Al : "}.
{"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):","ejabberd'nin bir sonraki tekrar başlatılışında ikili yedekten geri al (daha az bellek gerektirir)"}.
{"Restore binary backup immediately:","Hemen ikili yedekten geri al:"}.
{"Restore plain text backup immediately:","Hemen düz metin yedekten geri al"}.
{"Restore","Yedekten Geri Al"}.
{"Room Configuration","Oda Ayarları"}.
{"Room creation is denied by service policy","Odanın oluşturulması servis politikası gereği reddedildi"}.
{"Room title","Oda başlığı"}.
{"Roster groups allowed to subscribe","Üye olunmasına izin verilen kontak listesi grupları"}.
{"Roster","Kontak Listesi"}.
{"Roster of ","Kontak Listesi : "}.
{"Roster size","İsim listesi boyutu"}.
{"RPC Call Error","RPC Çağrı Hatası"}.
{"Running Nodes","Çalışan Düğümler"}.
{"~s access rule configuration","~s erişim kuralları ayarları"}.
{"Saturday","Cumartesi"}.
{"Script check","Betik kontrolü"}.
{"Search Results for ","Arama sonuçları : "}.
{"Search users in ","Kullanıcılarda arama yap : "}.
{"Send announcement to all online users","Duyuruyu tüm bağlı kullanıcılara yolla"}.
{"Send announcement to all online users on all hosts","Duyuruyu tüm sunuculardaki tüm bağlı kullanıcılara yolla"}.
{"Send announcement to all users","Duyuruyu tüm kullanıcılara yolla"}.
{"Send announcement to all users on all hosts","Tüm sunuculardaki tüm kullanıcılara duyuru yolla"}.
{"September","Eylül"}.
{"Set message of the day and send to online users","Günün mesajını belirle"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Tüm sunucularda günün mesajını belirle ve bağlı tüm kullanıcılara gönder"}.
{"Shared Roster Groups","Paylaşımlı Kontak Listesi Grupları"}.
{"Show Integral Table","Önemli Tabloyu Göster"}.
{"Show Ordinary Table","Sıradan Tabloyu Göster"}.
{"Shut Down Service","Servisi Kapat"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s sizi ~s odasına davet ediyor"}.
{"Specify the access model","Erişim modelini belirtiniz"}.
{"Specify the publisher model","Yayıncı modelini belirtiniz"}.
{"~s's Offline Messages Queue","~s Kullanıcısının Mesaj Kuyruğu"}.
{"Start","Başlat"}.
{"Start Modules at ","Modülleri Başlat : "}.
{"Start Modules","Modülleri Başlat"}.
{"Statistics","İstatistikler"}.
{"Statistics of ~p","~p istatistikleri"}.
{"Stop","Durdur"}.
{"Stop Modules at ","Modülleri Durdur : "}.
{"Stop Modules","Modülleri Durdur"}.
{"Stopped Nodes","Durdurulmuş Düğümler"}.
{"Storage Type","Depolama Tipi"}.
{"Store binary backup:","İkili yedeği sakla:"}.
{"Store plain text backup:","Düz metin yedeği sakla:"}.
{"Subject","Konu"}.
{"Submit","Gönder"}.
{"Submitted","Gönderilenler"}.
{"Subscriber Address","Üye Olanın Adresi"}.
{"Subscription","Üyelik"}.
{"Sunday","Pazar"}.
{"the password is","parola :"}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error message","Bu katılımcı bir hata mesajı gönderdiği için odadan atıldı"}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error message to another participant","Bu katılımcı başka bir katılımcıya bir hata mesajı gönderdiği için odadan atıldı"}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error presence","Bu katılımcı bir hata varlığı (presence) gönderdiği için odadan atıldı"}.
{"This room is not anonymous","Bu oda anonim değil"}.
{"Thursday","Perşembe"}.
{"Time delay","Zaman gecikmesi"}.
{"Time","Zaman"}.
{"To","Kime"}.
{"To ~s","Kime ~s"}.
{"Traffic rate limit is exceeded","Trafik oran sınırııldı"}.
{"Transactions Aborted:","İptal Edilen Hareketler (Transactions):"}.
{"Transactions Committed:","Tamamlanan Hareketler (Transactions Committed):"}.
{"Transactions Logged:","Kaydı Tutulan Hareketler (Transactions):"}.
{"Transactions Restarted:","Tekrar Başlatılan Hareketler (Transactions):"}.
{"Tuesday","Salı"}.
{"Update ","Güncelle "}.
{"Update","GÜncelle"}.
{"Update message of the day (don't send)","Günün mesajını güncelle (gönderme)"}.
{"Update message of the day on all hosts (don't send)","Tüm sunuculardaki günün mesajını güncelle (gönderme)"}.
{"Update plan","Planı güncelle"}.
{"Update script","Betiği Güncelle"}.
{"Uptime:","Hizmet Süresi:"}.
{"Use of STARTTLS required","STARTTLS kullanımı gereklidir"}.
{"User ","Kullanıcı "}.
{"User","Kullanıcı"}.
{"User Management","Kullanıcı Yönetimi"}.
{"Users","Kullanıcılar"}.
{"Users Last Activity","Kullanıcıların Son Aktiviteleri"}.
{"Validate","Geçerli"}.
{"vCard User Search","vCard Kullanıcı Araması"}.
{"Virtual Hosts","Sanal Sunucular"}.
{"Visitors are not allowed to change their nicknames in this room","Bu odada ziyaretçilerin takma isimlerini değiştirmesine izin verilmiyor"}.
{"Visitors are not allowed to send messages to all occupants","Ziyaretçilerin odadaki tüm sakinlere mesaj göndermesine izin verilmiyor"}.
{"Wednesday","Çarşamba"}.
{"When to send the last published item","Son yayınlanan öğe ne zaman gönderilsin"}.
{"Whether to allow subscriptions","Üyeliklere izin verilsin mi"}.
{"You have been banned from this room","Bu odaya girmeniz yasaklandı"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Formda \"Takma isim\" alanını doldurmanız gerekiyor"}.
{"You need an x:data capable client to configure mod_irc settings","mod_irc ayarlarını düzenlemek için x:data becerisine sahip bir istemciye gereksinimiz var"}.
{"You need an x:data capable client to configure room","Odayı ayarlamak için x:data becerisine sahip bir istemciye gereksinimiz var"}.
{"You need an x:data capable client to register nickname","Takma isminizi kaydettirmek için x:data becerisine sahip bir istemciye gereksinimiz var"}.
{"You need an x:data capable client to search","Arama yapabilmek için x:data becerisine sahip bir istemciye gereksinimiz var"}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Çevirim-dışı mesaj kuyruğunuz dolu. Mesajını dikkate alınmadı."}.