mobilizon.chapril.org-mobil.../js/src/i18n/gl.json

871 lines
69 KiB
JSON
Raw Normal View History

{
"#{tag}": "#{tag}",
"(Masked)": "(Oculto)",
"(this folder)": "(este cartafol)",
"(this link)": "(esta ligazón)",
"+ Add a resource": "+ Engadir un recurso",
"+ Create an event": "+ Crear un evento",
"+ Post a public message": "+ Publicar unha mensaxe pública",
"+ Start a discussion": "+ Comezar un debate",
"<b>Please do not use it in any real way.</b>": "<b>Por favor, non o utilices nun escenario real.</b>",
"<b>{contact}</b> will be displayed as contact.": "<b>{contact}</b> será mostrado como contacto.|<b>{contact}</b> serán mostrados como contactos.",
"@{group}": "@{group}",
"@{username} ({role})": "@{username} ({role})",
"A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.": "Unha cookie é un pequeno ficheiro que contén información que se envía á túa computadora cando visitas unha web. Cando volves á mesma web, a cookie permite que esa web recoñeza o teu navegador. As cookies poden gardar preferencias da usuaria e outra información. Podes configurar o navegador para rexeitar todas as cookies. Porén, esto podería facer que algúns servizos ou características da web non funcionen correctamente. O almacenaxe local funciona do mesmo xeito pero permite almacenar máis datos.",
"A federated software": "Software federado",
"A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags.": "Lugar para o código de conduta, regras ou guías. Podes usar HTML.",
"A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags.": "Un lugar para explicar quen es e que distingue á túa instancia das demáis. Podes usar HTML.",
"A place to publish something to the whole world, your community or just your group members.": "Un lugar para publicar contidos para todo o mundo, a túa comunidade ou só para membros do grupo.",
"A place to store links to documents or resources of any type.": "Un lugar para gardar ligazóns a documentos ou recursos de calquera tipo.",
"A practical tool": "Ferramenta útil",
"A short tagline for your instance homepage. Defaults to \"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize\"": "Un pequeno subtítulo para o inicio da instancia. Por omisión \"Xuntar ⋅ Organizar ⋅ Mobilizar\"",
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Unha ferramenta amigable, emancipatoria e ética para xuntar, organizr e mobilizar.",
"A validation email was sent to {email}": "Enviouse un email de validación a {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Saír da edición",
"Abandon edition": "Deixar a edición",
"About": "Acerca de",
"About Mobilizon": "Acerca de Mobilizon",
"About this event": "Acerca deste evento",
"About this instance": "Acerca desta instancia",
"About {instance}": "Acerca de {instance}",
"Accept": "Aceptar",
"Accepted": "Aceptado",
"Accessible only to members": "Accesible só para membros",
"Accessible through link": "Accesible por ligazón",
"Account": "Conta",
"Actions": "Accións",
"Activated": "Activado",
"Active": "Activa",
"Actor": "Actor",
"Add": "Engadir",
"Add / Remove…": "Engadir / Eliminar…",
"Add a contact": "Engadir un contacto",
"Add a group": "Engadir un grupo",
"Add a new post": "Engadir nova publicación",
"Add a note": "Engadir unha nota",
"Add a todo": "Engadir tarefas pendentes",
"Add an address": "Engadir un enderezo",
"Add an instance": "Engadir unha instancia",
"Add some tags": "Engadir etiquetas",
"Add to my calendar": "Engadir ó meu calendario",
"Additional comments": "Comentarios adicionais",
"Admin": "Admin",
"Admin settings successfully saved.": "Gardáronse os axustes de Admin.",
"Administration": "Administración",
"Administrator": "Administradora",
"All good, let's continue!": "Todo ben, adiante!",
"All group members and other eventual server admins will still be able to view this information.": "Todos os membros do grupo e eventuais administradoras aínda poderán serguir vendo esta información.",
"All the places have already been taken": "Ocupáronse todas as prazas|Queda unha praza dispoñible|quedan {places} prazas dispoñibles",
"Allow all comments": "Permitir tódolos comentarios",
"Allow all comments from users with accounts": "Permitir comentarios de usuarias conectadas",
"Allow registrations": "Permitir o rexistro",
"An error has occurred.": "Aconteceu un erro.",
"An ethical alternative": "Unha alternativa ética",
"An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance.": "Unha instancia é unha versión do software Mobilizon instalada nun servidor. Calquera persoa pode instalar unha instancia usando o {mobilizon_software} ou outras apps federadas, coñecidas como \"fediverso\". O nome desta instancia é {instance_name}. Mobilizon é unha rede federada de múltiples instancias (como os servidores de email), usuarias rexistradas en diferentes servidores que poden comunicarse incluso se non están rexistradas na mesma instancia.",
"An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely.": "Unha \"interface para a programación de aplicacións\" ou \"API\" é un protocolo de comunicacións que permite a compoñentes de software comunicarse entre eles. A API Mobilizon, por exemplo, permite que software de terceiros se comunique con instancias Mobilizon para realizar certas accións, como publicar eventos no teu nome, de xeito automático e remoto.",
"And {number} comments": "E {number} comentarios",
"Anonymous participant": "Participante anónimo",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Ós participantes anónimos pediráselle que confirmen a súa participación a través de email.",
"Anonymous participations": "Participacións anónimas",
"Any day": "Calquera día",
"Anyone can join freely": "Calquera pode unirse",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Calquera que queira ser membro do teu grupo pode facelo desde a páxina do grupo.",
"Application": "Aplicación",
"Approve": "Aprobar",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "¿Desexas realmente eliminar completamente a conta? Perderalo todo. Identidades, axustes, eventos creados, mensaxes e participación perderanse para sempre.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Tes a certeza de querer <b>eliminar completamente</b> este grupo? Todos os membros - incluíndo os remotos - serán notificados e eliminados do grupo, e <b>todos os datos do grupo (eventos, publicacións, debates, tarefas...) serán irreversiblement destruídos</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este comentario? Esta acción non ten volta.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead.": "¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este evento? Esta acción non ten volta. É posible que queiras comentalo coa persoa que creou o evento ou simplemente editalo.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Tes a certeza de querer <b>suspender</b> este grupo? Todos os membros - incluídos os remotos - serán notificados e eliminados do grupo, e <b>todos os datos do grupo (eventos, publicacións, debates, tarefas...) serán irreversiblemente destruídos</b>.",
"Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data.": "Tes a certeza de querer <b>suspender</b> o grupo? Como este grupo procede da instancia {instance} esta acción só elimina os membros locais e os datos locais, así como rexeitará datos futuros.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "¿Desexas cancelar a creación do evento? Perderás todas as modificacións.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a edición do evento? Perderás as modificacións.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "¿Tes a certeza de que queres cancelar a túa participación no evento \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "¿Tes a certeza de que queres eliminar este evento? Esta acción non é reversible.",
"Assigned to": "Asignado a",
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Volver á páxina anterior",
"Banner": "Cabeceira",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Antes de poder conectarte, tes que premer na ligazón incluída para validar a túa conta.",
"Begins on": "Comeza o",
"Bold": "Resaltado",
"By @{group}": "Por @{group}",
"By @{username}": "Por @{username}",
"By {author}": "Por {author}",
"By {group}": "Por {group}",
"By {username} and {group}": "Por {username} e {group}",
"Can be an email or a link, or just plain text.": "Pode ser un email ou ligazón, o só texto plano.",
"Cancel": "Cancelar",
"Cancel anonymous participation": "Cancelar participación anónima",
"Cancel creation": "Cancelar creación",
"Cancel edition": "Cancelar edición",
"Cancel my participation request…": "Cancelar a miña solicitude de participación…",
"Cancel my participation…": "Cancelar a miña participación…",
"Cancelled: Won't happen": "Cancelado: Non acontecerá",
"Category": "Categoría",
"Change": "Cambiar",
"Change my email": "Cambiar o meu email",
"Change my identity…": "Cambiar a miña identidade…",
"Change my password": "Cambiar contrasinal",
"Change timezone": "Cambiar zona horaria",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Comproba a caixa de correo (e o cartafol de spam).",
"Clear": "Baleirar",
"Click to select": "Preme para escoller",
"Click to upload": "Preme para subir",
"Close": "Pechar",
"Close comments for all (except for admins)": "Pechar comentarios para todos (excepto admins)",
"Closed": "Pechado",
"Comment deleted": "Comentario eliminado",
"Comment from @{username} reported": "Comentario de @{username} denunciado",
"Comments": "Comentarios",
"Comments are closed for everybody else.": "Os comentarios están pechados para todas.",
"Comments have been closed.": "Non se permite comentar.",
"Conceived with care for humans": "Concebida con agarimo polos humanos",
"Concieved with care for humans": "Concibido con respecto polos humanos",
"Confirm my participation": "Confirmar a miña participación",
"Confirm my particpation": "Confirmar a miña participación",
"Confirmed": "Confirmada",
"Confirmed at": "Confirmada o",
"Confirmed: Will happen": "Confirmado: Acontecerá",
"Congratulations, your account is now created!": "Parabéns, xa tes a túa conta!",
"Contact": "Contactar",
"Continue editing": "Continuar editando",
"Cookies and Local storage": "Cookies e Almacenaxe Local",
"Country": "País",
"Create": "Crear",
"Create a calc": "Crear folla cálculo",
"Create a discussion": "Crear un debate",
"Create a folder": "Crear cartafol",
"Create a new event": "Crear novo evento",
"Create a new group": "Crear novo grupo",
"Create a new identity": "Crear nova identidade",
"Create a new list": "Crear nova lista",
"Create a pad": "Crear un pad",
"Create a videoconference": "Crear videoconferencia",
"Create a visioconference": "Crear conferencia de vídeo",
"Create an account": "Crear unha conta",
"Create and manage several identities from the same account": "Crear e xestionar varias identidades da mesma conta",
"Create group": "Crear grupo",
"Create my event": "Crear o meu evento",
"Create my group": "Crear o meu grupo",
"Create my profile": "Crear o meu perfil",
"Create resource": "Crear recurso",
"Create the discussion": "Crear o debate",
"Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates.": "Crear listas de tarefas para todo o que precisas facer, asignalas e establecer datas de entrega.",
"Create token": "Crear token",
"Create, edit or delete events": "Crear, editar ou eliminar eventos",
"Created by {name}": "Creado por {name}",
"Created by {username}": "Creado por {username}",
"Creator": "Creador",
"Current identity has been changed to {identityName} in order to manage this event.": "Cambiouse a identidade actual a {identityName} para poder xestionar este evento.",
"Current page": "Páxina actual",
"Custom": "Personalizar",
"Custom URL": "URL personalizado",
"Custom text": "Texto personalizado",
"Daily email summary": "Resumen diario por email",
"Dashboard": "Taboleiro",
"Date": "Data",
"Date and time": "Data e hora",
"Date and time settings": "Axustes de data e hora",
"Date parameters": "Parámetros da data",
"Decline": "Rexeitar",
"Default": "Por omisión",
"Default Mobilizon privacy policy": "Política de privacidade por omisión para Mobilizon",
"Default Mobilizon terms": "Termos Mobilizon por omisión",
"Delete": "Eliminar",
"Delete Comment": "Borrar comentario",
"Delete Event": "Borrar evento",
"Delete account": "Borrar conta",
"Delete conversation": "Eliminar conversa",
"Delete event": "Borrar evento",
"Delete everything": "Borrar todo",
"Delete group": "Eliminar grupo",
"Delete my account": "Eliminar a miña conta",
"Delete post": "Eliminar publicación",
"Delete this identity": "Eliminar esta identidade",
"Delete your identity": "Elimina a túa identidade",
"Delete {eventTitle}": "Eliminar {eventTitle}",
"Delete {preferredUsername}": "Eliminar {preferredUsername}",
"Deleting comment": "Borrando comentario",
"Deleting event": "Eliminando evento",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "Eliminando a miña conta eliminarei todas as miñas identidades.",
"Deleting your Mobilizon account": "Eliminando a túa conta Mobilizon",
"Demote": "Degradar",
"Description": "Descrición",
"Didn't receive the instructions ?": "¿Non recibiches as instrucións?",
"Didn't receive the instructions?": "Non recibiches as instruccións?",
"Disabled": "Desactivado",
"Discussions": "Comentando",
"Display name": "Mostrar nome",
"Display participation price": "Mostrar prezo da participación",
"Displayed nickname": "Nome mostrado",
"Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.": "Mostrado na páxina de inicio e etiquetas meta. Describe que é Mobilizon e que fai especial a esta instancia nun só párrafo.",
"Do not receive any mail": "Non recibir emails",
"Domain": "Dominio",
"Don't show @{organizer} as event host alongside @{group}": "Non mostrar @{organizer} como responsable do evento xunto a @{group}",
"Draft": "Borrador",
"Drafts": "Borradores",
"Due on": "Previsto o",
"Duplicate": "Duplicar",
"Edit": "Editar",
"Edit post": "Editar publicación",
"Edited {ago}": "Editado {ago}",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Ex: Silleda, Baile, Billarda…",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Ben na instancia {instance} ou en calquera outra instancia.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Ou a conta xa está validada, ou o token de validación non é correcto.",
"Either the email has already been changed, either the validation token is incorrect.": "Ou o email xa foi cambiado ou o token de validación non é correcto.",
"Either the participation has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Ou a participación xa foi validada ou o token da validación non é correcto.",
"Either the participation request has already been validated, either the validation token is incorrect.": "Ou ben a solicitude de participación xa foi validada, ou ben o token de validación non é correcto.",
"Email": "Email",
"Email address": "Enderezo email",
"Email notifications": "Notifacións por email",
"Enabled": "Activado",
"Ends on…": "Remata en…",
"Enter the link URL": "Escribe o URL da ligazón",
"Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password.": "Escribe o enderezo de email aquí, e eviarémosche un email con instruccións para cambiar o contrasinal.",
"Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template.": "Escribe a túa propia política de privacidade. Permítese marcado HTML. A {mobilizon_privacy_policy} proporciónase como modelo.",
"Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template.": "Escribe os teus propios termos. Permítese o marcado HTML. Os {mobilizon_terms} proporciónanse como modelo.",
"Error": "Erro",
"Error while changing email": "Fallo ó cambiar o email",
"Error while communicating with the server.": "Fallo de comunicación co servidor.",
"Error while login with {provider}. Retry or login another way.": "Erro ó conectar con {provider}. Reintentar ou conectar doutro xeito.",
"Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist.": "Erro ó conectar con {provider}. Este provedor podería non existir.",
"Error while reporting group {groupTitle}": "Erro ó denunciar o grupo {groupTitle}",
"Error while saving report.": "Fallo ó gardar a denuncia.",
"Error while validating account": "Fallo ó validar a conta",
"Error while validating participation": "Fallo ó validar a participación",
"Error while validating participation request": "Erro ó validar a solicitude de participación",
"Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period.": "Alternativa ética a Facebook events, grupos e páxinas, Mobilizon é unha <b>ferramenta deseñada para servirte</b>. E punto.",
"Event": "Evento",
"Event already passed": "O evento xa rematou",
"Event cancelled": "Evento cancelado",
"Event creation": "Evento creado",
"Event edition": "Edición do evento",
"Event list": "Lista de eventos",
"Event not found.": "Evento non atopado.",
"Event page settings": "Páxina de axustes do evento",
"Event to be confirmed": "Evento agardando confirmación",
"Event {eventTitle} deleted": "Eliminado o evento {eventTitle}",
"Event {eventTitle} reported": "Denunciado o evento {eventTitle}",
"Events": "Eventos",
"Events tagged with {tag}": "Eventos etiquetados con {tag}",
"Everything": "Todo",
"Ex: mobilizon.fr": "Ex: mobilizon.fr",
"Ex: someone@mobilizon.org": "Ex: breixo@mobilizon.org",
"Exclude": "Excluír",
"Explore": "Explorar",
"Explore events": "Explorar eventos",
"Failed to save admin settings": "Fallo ó gardar os axustes de admin",
"Featured events": "Eventos destacados",
"Features": "Características",
"Federated Group Name": "Nome federado do grupo",
"Federation": "Federación",
"Fetch more": "Obter máis",
"Find an address": "Atopar un enderezo",
"Find an instance": "Atopar unha instancia",
"Find another instance": "Atopa outra instancia",
"Followers": "Seguidoras",
"Followings": "Seguindo",
"For instance: London": "Por exemplo: Allariz",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Por exemplo: Leiro, Natación, Arquitectura…",
"Forgot your password ?": "¿Esqueceches o contrasinal?",
"Forgot your password?": "Esqueceches o contrasinal?",
"From a birthday party with friends and family to a march for climate change, right now, our gatherings are <b>trapped inside the tech giants platforms</b>. How can we organize, how can we click “Attend,” without <b>providing private data</b> to Facebook or <b>locking ourselves</b> inside MeetUp?": "Desde a festa de aniversario cos amigos e familia ata unha marcha contra o cambio climático, neste intre os nosos intereses están <b>en mans das enormes plataformas tecnolóxicas</b>. Como podemos organizar, como premer no \"Eu vou\", sen <b>darlle datos privados</b> a Facebook ou <b>engaiolarnos nós mesmas</b> dentro de MeetUp?",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Desde o {startDate} ás {startTime} ata o {endDate} ás {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Desde o {startDate} ata o {endDate}",
"Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize": "Xunta - Organiza - Mobiliza",
"General": "Xeral",
"General information": "Información xeral",
"Getting location": "Obtendo localización",
"Glossary": "Glosario",
"Go": "Ir",
"Go to the event page": "Ir á páxina do evento",
"Going as {name}": "Ir como {name}",
"Group List": "Lista do grupo",
"Group Members": "Membros do grupo",
"Group address": "Enderezo do grupo",
"Group display name": "Nome mostrado do grupo",
"Group name": "Nome do grupo",
"Group settings": "Axustes do grupo",
"Group settings saved": "Gardáronse os axustes",
"Group short description": "Descrición curta do grupo",
"Group visibility": "Visibilidade do grupo",
"Group {displayName} created": "Creado o grupo {displayName}",
"Group {groupTitle} reported": "Grupo {groupTitle} denunciado",
"Groups": "Grupos",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Os grupos son espazos de coordinación e preparación, para organizar os eventos e xestionar a comunidade.",
"Headline picture": "Imaxe de cabeceira",
"Hide replies": "Agochar respostas",
"Hide the organizer": "Ocultar a organización",
"Home": "Inicio",
"Home to {number} users": "Fogar de {number} usuarias",
"Hourly email summary": "Resumen horario por email",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Acepto as {instanceRules} e os {termsOfService}",
"I create an identity": "Creei unha identidade",
"I don't have a Mobilizon account": "Non teño unha conta Mobilizon",
"I have a Mobilizon account": "Teño unha conta Mobilizon",
"I have an account on another Mobilizon instance.": "Teño unha conta noutra instancia Mobilizon.",
"I participate": "Eu participo",
"I want to allow people to participate without an account.": "Quero que a xente poida participar sen ter unha conta.",
"I want to approve every participation request": "Quero aprobar cada solicitude de participación",
"Identity {displayName} created": "Creouse a identidade {displayName}",
"Identity {displayName} deleted": "Eliminada a identidade {displayName}",
"Identity {displayName} updated": "Identidade {displayName} actualizada",
"If allowed by organizer": "Se permitido pola organización",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Se existise unha conta con este email, enviaríamos outro email de confirmación a {email}",
"If the direction given by the development team does not suit you, you have the legal right to create your own version of the software, with your own governance choices.": "Se a dirección adoptada no desenvolvemento non se axeita a ti, tes o dereito legal de crear a túa propia versión do software, coas túas propias normas de gobernanza.",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Se esta identidade é a única administradora dalgúns grupos, precisas eliminalos antes de poder eliminar esta identidade.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Se che preguntan pola túa identidade federada, esta componse do nome de usuaria e da instancia. Por exemplo, a identidade federada do teu primeiro perfil é:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Se optaches pola validación manual das participantes, Mobilizon enviarache un email para informarte das novas solicitudes a tratar. Podes escoller a frecuencia destas notificacións.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Se o desexas, aquí podes enviar unha mensaxe á organización do evento.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "No seguinte contexto, unha aplicación é un software, proporcionado polo equipo Mobilizon ou por terceiros, utilizado para interactuar coa túa instancia.",
"In the meantime, please consider that the software is not (yet) finished. More information {onBlog}.": "Mentras tanto, ten en conta que o software (aínda) non está finalizado. Máis información en {onBlog}.",
"Installing Mobilizon will allow communities to free themselves from the services of tech giants by creating <b>their own event platform</b>.": "Instalando Mobilizon as comunidades poderán librarse dos servizos das grandes corporacións ó crear <b>a súa propia plataforma para eventos</b>.",
"Instance": "Instancia",
"Instance Long Description": "Descrición longa da instancia",
"Instance Name": "Nome da instancia",
"Instance Privacy Policy": "Política de Privacidade da instancia",
"Instance Privacy Policy Source": "Fonte da política de privacidade da instancia",
"Instance Privacy Policy URL": "URL coa Política de Privacidade da instancia",
"Instance Rules": "Normas da instancia",
"Instance Short Description": "Descrición curta da instancia",
"Instance Slogan": "Eslogan da Instancia",
"Instance Terms": "Termos da instancia",
"Instance Terms Source": "Fonte dos Termos da instancia",
"Instance Terms URL": "URL dos Termos da instancia",
"Instance administrator": "Administradora da instancia",
"Instance configuration": "Configuración da instancia",
"Instance languages": "Idiomas da instancia",
"Instance rules": "Normas da instancia",
"Instance settings": "Axustes da instancia",
"Instances": "Instancias",
"Instances following you": "Instancias que te seguen",
"Instances you follow": "Instancias que segues",
"Invite a new member": "Convida a un novo membro",
"Invite member": "Convida a persoa",
"Invited": "Convidada",
"Italic": "Cursiva",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Únete a <b>{instance}</b>, unha instancia Mobilizon",
"Join group": "Unirse ó grupo",
"Join {instance}, a Mobilizon instance": "Únete a {instance}, unha instancia Mobilizon",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Manter nunha sóa páxina a conversa sobre un evento ou tema concreto.",
"Key words": "Palabras chave",
"Language": "Idioma",
"Last IP adress": "Último enderezo IP",
"Last group created": "Último grupo creado",
"Last published event": "Último evento publicado",
"Last sign-in": "Última conexión",
"Last week": "Última semana",
"Latest posts": "Últimas publicacións",
"Learn more": "Saber máis",
"Learn more about Mobilizon": "Coñece máis acerca de Mobilizon",
"Learn more about {instance}": "Coñece máis sobre {instance}",
"Leave": "Saír",
"Leave event": "Deixar o evento",
"Leaving event \"{title}\"": "Saíndo do evento \"{title}\"",
"Legal": "Legal",
"Let's create a new common": "Creemos un novo ben común",
"Let's define a few settings": "Define algúns parámetros",
"Let\\'s create a new common": "Construamos o ben común",
"License": "Licenza",
"Limited number of places": "Número de prazas limitado",
"List title": "Título da lista",
"Load more": "Cargar máis",
"Local": "Local",
"Locality": "Localidade",
"Location": "Lugar",
"Log in": "Conectar",
"Log out": "Saír",
"Login": "Conectar",
"Login on Mobilizon!": "Entra en Mobilizon!",
"Login on {instance}": "Conecta en {instance}",
"Login status": "Estado da conexión",
"Main languages you/your moderators speak": "Idiomas principais que ti ou as túas colaboradoras falades",
"Manage my notifications": "Xestionar notificacións",
"Manage my settings": "Xestionar os axustes",
"Manage participations": "Xestionar participantes",
"Manually invite new members": "Convida manualmente a novos membros",
"Mark as resolved": "Marcar como resolto",
"Member": "Membro",
"Members": "Membros",
"Message": "Mensaxe",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon é unha rede federada. Podes interactuar con este evento desde outro servidor.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon é un software federado, esto significa que podes interactuar - dependendo dos axustes da instancia - con contido doutras instancias, como unirte a grupos ou eventos que foron creados nelas.",
"Mobilizon is a free/libre software that will allow communities to create <b>their own spaces</b> to publish events in order to better emancipate themselves from tech giants.": "Mobilizon é software libre que lle permite ás comuniades crear <b>os seu propios espazos</b> para publicar eventos e así liberarse das cadeas dos xigantes tecnolóxicos.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "Mobilizon é unha ferramenta que che axuda a <b>atopar, crear e organizar eventos</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "Mobilizon non é unha plataforma xigante, se non <b>múltiples sitios web Mobilizon interconectados</b>.",
"Mobilizon is not developed by a secretive start-up, but by a group of friends who strive to {change_world}. So while we do work slower, we remain attentive and in touch with our users.": "Mobilizon non está creada por unha start-up misteriosa, se non por un grupo de amigos que se esforza en {change_world}. Así que aínda que imos amodo, estamos atentos e en contacto coas usuarias.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the fall of 2020</b>.": "Mobilizon está en desenvolvemento, engadiremos novas características a esta web de xeito regular, ata a publicación da <b>versión 1 do software no outono do 2020</b>.",
"Mobilizon software": "Software Mobilizon",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon utiliza un sistema de perfís para organizar as túas actividades. Poderás crear tantos perfís como queiras.",
"Mobilizon version": "Versión Mobilizon",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizón enviarache un email cando os eventos nos que participes teñan cambios importantes: data e hora, enderezos, confirmación ou cancelación, etc.",
"Mobilizons licence": "Licenza de Mobilizon",
"Moderated comments (shown after approval)": "Comentarios moderados (mostrados após aprobación)",
"Moderation": "Moderación",
"Moderation log": "Rexistro da moderación",
"Moderator": "Moderadora",
"Move": "Mover",
"Move \"{resourceName}\"": "Mover \"{resourceName}\"",
"Move resource to {folder}": "Mover recurso a {folder}",
"My account": "Conta",
"My events": "Eventos",
"My groups": "Os meus grupos",
"My identities": "Identidades",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "AVISO! Os termos por omisión non foron revisados por avogados e dificilmente proporcionan cobertura legal completa para todas as situacións que se dean nun instancia. Tampouco son específicas para todos os países e xurisdicións. Se non estás segura, consúltaas cun avogado.",
"Name": "Nome",
"New discussion": "Novo debate",
"New email": "Novo email",
"New folder": "Novo cartafol",
"New link": "Nova ligazón",
"New members": "Novos membros",
"New note": "Nova nota",
"New password": "Novo contrasinal",
"New profile": "Novo perfil",
"Next": "Seguinte",
"Next month": "O mes seguinte",
"Next page": "Páxina seguinte",
"Next week": "A semana seguinte",
"No address defined": "Sen enderezo definido",
"No closed reports yet": "Aínda sen denuncias pechadas",
"No comment": "Sen comentarios",
"No comments yet": "Aínda non hai comentarios",
"No discussions yet": "Aínda non hai debates",
"No end date": "Se data de fin",
"No events found": "Non se atopan eventos",
"No group found": "Non hai grupos",
"No groups found": "Non se atopa ningún grupo",
"No instance follows your instance yet.": "Aínda non te segue ningunha instancia.",
"No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances": "Ningunha instancia que aprobar|Aprobar instancia|Aprobar {number} instancias",
"No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances": "Ningunha instancia que rexeitar|Rexeitar instancia|Rexeitar {number} instancias",
"No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances": "Ningunha instacia que eliminar|Eliminar instancia|Eliminar {number} instancias",
"No languages found": "Non hai idiomas",
"No member matches the filters": "Ningún membro concorda cos filtros",
"No message": "Sen mensaxe",
"No moderation logs yet": "Sen rexistros da moderación",
"No one is going to this event": "Ninguén vai a este evento|Unha persoa vai ir|{going} persoas van ir",
"No open reports yet": "Aínda non se presentaron denuncias",
"No participant matches the filters": "Ningún participante para estos filtros",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Sen participantes que aprobar|Aprobar participante|Aprobar {number} participantes",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Sen participantes que rexeitar|Rexeitar participante|Rexeitar {number} participantes",
"No posts found": "Non se atopan publicacións",
"No posts yet": "Aínda non hai publicacións",
"No profile matches the filters": "Ningún perfil para este filtro",
"No profiles found": "Non se atoparon perfís",
"No public upcoming events": "Sen eventos públicos próximamente",
"No resolved reports yet": "Sen denuncias non resoltas",
"No resources in this folder": "Sen recursos neste cartafol",
"No resources selected": "Sen recursos seleccionados|Un recurso seleccionado|{count} recursos seleccionados",
"No resources yet": "Aínda non hai recursos",
"No results for \"{queryText}\"": "Sen resultados para \"{queryText}\"",
"No rules defined yet.": "Sen normas definidas.",
"None": "Nada",
"Not approved": "Non aprobado",
"Not confirmed": "Non confirmado",
"Notes": "Notas",
"Nothing to see here": "Nada por aquí",
"Notification before the event": "Notificación previa ó evento",
"Notification on the day of the event": "Notificación o día do evento",
"Notifications for manually approved participations to an event": "Notificacións para participacións no evento aprobadas manualmente",
"Now, create your first profile:": "Agora, crea o teu primeiro perfil:",
"Number of places": "Número de prazas",
"OK": "OK",
"Old password": "Contrasinal antigo",
"On {date}": "O {date}",
"On {date} ending at {endTime}": "O {date} remantando ás {endTime}",
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "O {date} desde {startTime} ás {endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "O {date} comezando ás {startTime}",
"Only accessible through link": "Accesible só a través da ligazón",
"Only accessible through link (private)": "Só accesible desde a ligazón {private}",
"Only accessible to members of the group": "Accesible só para membros do grupo",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Só se permiten caracteres alfanuméricos e trazo baixo.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Só se permiten caracteres alfanuméricos en minúsculas e trazo baixo.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Só as moderadoras do grupo poden crear, editar e eliminar publicacións.",
"Open": "Abrir",
"Opened reports": "Denuncias abertas",
"Or": "Ou",
"Organize and take action, freely": "Organiza e empodérate, libremente",
"Organized": "Organizado",
"Organized by": "Organizado por",
"Organized by {name}": "Organizado por {name}",
"Organizer": "Organizador",
"Organizer notifications": "Notificacións da organización",
"Organizers": "Organizado por",
"Other": "Outro",
"Other notification options:": "Outras opcións de notificación:",
"Other software may also support this.": "Outro software tamén podería soportar esto.",
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "Se non esta identidade será eliminada do grupo de administradoras.",
"Page": "Páxina",
"Page limited to my group (asks for auth)": "Páxina limitada ó meu grupo {asks for auth}",
"Parent folder": "Cartafol superior",
"Participant": "Participante",
"Participants": "Participantes",
"Participate": "Participa",
"Participate using your email address": "Participa usando o teu enderezo de email",
"Participation approval": "Aprobar participación",
"Participation confirmation": "Confirmación da participación",
"Participation notifications": "Notificacións da participación",
"Participation requested!": "Participación solicitada!",
"Participations": "Participacións",
"Password": "Contrasinal",
"Password (confirmation)": "Contrasinal (confirmación)",
"Password reset": "Restablecer contrasinal",
"Past events": "Eventos pasados",
"Pending": "Pendente",